Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 291 din 20 februarie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societatii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 2 martie 2007In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.

Cod fiscal R 11212645

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007 

                                                                                                                                         - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

12.032,00

9.180,00

-2.852,00

76,30

a) producţia vândută

3

3.271,00

4.430,00

1.159,00

135,43

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

8.190,00

4200,00

-3.990,00

51,28

-subvenţii, cf.prev.legale în vigoare

5a

8.190,00

4200,00

-3.990,00

51,28

-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

6,00

-6,00

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

565,00

550,00

-15,00

97,35

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

565,00

550,00

-15,00

97,35

2

Venituri financiare - total, din care:

10

21,00

20,00

-1,00

95,24

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

12,00

-12,00

d) alte venituri financiare

14

9,00

2,00

-7,00

22,22

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

11.976,00

9.180,00

-2.796,00

76,65

a) cheltuieli materiale

18

1.029,00

1.200,00

171,00

116,62

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

667,00

750,00

83,00

112,44

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.540,00

5.393,05

853,05

118,79

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- salarii

22

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

917,00

1.030,63

113,63

112,39

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

605,00

728,39

123,39

120,40

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

76,00

75,56

-0,44

99,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

236,00

226,68

-9,32

96,05

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

434,00

584,42

150,42

134,66

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

80,00

184,42

104,42

230,53

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

20,00

75,56

55,56

377,80

1 - tichete de creşă (cf.art. 3 din L. 193/2006)

10,00

10,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28 b

25,00

25,00

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

28c

60,00

74,42

14,42

124,03

- fd. garantare creanţe salariaţi

28d

9,44

9,44

- tichete de masă

29

354,00

400,00

46,00

112,99

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

5.740,00

1.836,95

-3.903,05

32,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

43,00

55,00

12,00

127,91

- cheltuieli de protocol, din care:

34

9,00

15,00

6,00

166,67

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

5,00

5,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

34,00

40,00

6,00

117,65

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf art. 2 din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006)

35 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

77,00

20,00

-57,00

25,97

- cheltuieli privind dobânzile

41

- alte cheltuieli financiare

42

77,00

20,00

-57,00

25,97

3

Cheltuieli extraordinare

43

Ill

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

0,00

0,00

0,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

45

- fond de rezervă

46

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:

49

1

Rezerve legale

50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

51

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

55

7

Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor

cu capital integral sau majoritar de stat

56

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

57

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

58

7.892,00

10.400,00

2.508,00

131,78

1

Surse proprii

59

600,00

600,00

0,00

100,00

2

Alocaţii de la buget

60

6.892,00

9.000,00

2.108,00

130,59

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

400,00

800,00

400,00

200,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

65

1

Investiţii, inclusiv      

investiţii în curs la finele

anului

66

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

228

242

14,00

106,14

4

Nr. mediu de personal total

78

228

242

14,00

106,14

5

Fond de salarii, din care:

79

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

80,00

120,00

40,00

150,00

-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

25,00

35,00

10,00

140,00

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

19,00

45,00

26,00

236,84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

2.954,00

3.478,00

524,00

117,74

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

155,00

180,00

25,00

116,13

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

1.084,43

1.202,63

118,20

110,90

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

10,11

12,03

1,92

119,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

91

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

11

Plăti restante - total

92

717,40

700,00

-17,40

97,57

- preţuri curente

93

717,40

700,00

-17,40

97,57

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

94

749,68

700,00

-49,68

93,37

12

Creanţe restante - total

95

197,76

197,00

-0,76

99,62

- preţuri curente

96

197,76

197,00

-0,76

99,62

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

97

206,65

197,00

-9,65

95,33

Indicator fizic = nr. total mişcări aeronave


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 291/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 291 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 291/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu