E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 35 din actul Ordin 403 2003
Articolul 3 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 36 din actul Ordin 403 2003
Articolul 3 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 37 din actul Ordin 403 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 abrogă articolul 16 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 completeaza articolul 17 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 18 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 25 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 164 2003
Articolul 2 din actul Ordin 274 2004 in legatura cu Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 6 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 8 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 9 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 11 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 13 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 14 din actul Ordin 164 2003
Articolul 4 din actul Ordin 274 2004 in legatura cu articolul 62 din actul OUG 79 2002
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 274 din 12 iulie 2004

privind unele masuri legate de incasarea tarifelor de utilizare a spectrului si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    in temeiul dispozitiilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 927/2004,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 4 iunie 2003, modificat si completat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 286/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera g) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "g) decizie - actul administrativ emis de directorul general al IGCTI sau de directorii directiilor teritoriale ale IGCTI, prin care se individualizeaza cuantumul tarifelor datorate de titularii de licente, in temeiul art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 si al art. 62 alin. (1) si (4) din Legea nr. 504/2002, sau de proprietarul retelei de emisie, in temeiul art. 62 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, dupa caz, si care constituie titlu de creanta in sensul Codului de procedura fiscala;"
    2. Dupa litera m) a articolului 2 se introduc literele n) si o) cu urmatorul cuprins:
    "n) sistem de distributie MMDS - sistemul prin care se admite o emisie sectoriala sau omnidirectionala cu receptie individuala, cu acoperire limitata la maximum 3 localitati (comune);
    o) linie de transmisie MMDS - fasciculul de microunde intre un emitator si unu sau mai multe receptoare conectate la retele CATV (capete de retea) situate in zona de acoperire a lobului de radiatie al antenei de emisie."
    3. Articolul 6^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Pentru colectarea creantelor IGCTI, organul de executare al acestuia, infiintat potrivit legii, a carui conducere este asigurata de directorul general, este abilitat sa instituie masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003*) privind Codul de procedura fiscala.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

    (2) In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 decizia prevazuta la art. 2 lit. g) devine titlu executoriu la data la care obligatia de plata a tarifelor este scadenta prin expirarea termenului de plata.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, organul de executare prevazut la alin. (1) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins
    "Art. 8
    (1) Titularii licentelor sau proprietarii retelelor de emisie, dupa caz, sunt obligati sa plateasca tarifele prevazute la art. 7 pana la data de 20 a lunii imediat urmatoare celei in care s-a emis decizia.
    (2) In cazul tarifelor prevazute la art. 7 alin. (4), titularii licentelor sunt obligati sa plateasca tarifele in termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii licentelor.
    (3) In situatia in care titularii licentelor sau proprietarii retelelor de emisie, dupa caz, nu au primit deciziile intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data limita a emiterii acestora in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) - (3), acestia au obligatia sa solicite de indata IGCTI comunicarea deciziei."
    5. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 6 alin. (3) si (4), ale art. 7 alin. (5) si (6) si ale art. 8 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
    6. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 6 alin. (3) si (4), art. 7 alin. (5) si (6) si ale art. 8 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
    7. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, obligatia de plata a tarifului se considera executata la data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmata prin stampila si semnatura autorizata a acestora."
    8. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Pentru neplata la termen a tarifelor se aplica dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003."
    9. Articolul 16 se abroga.
    10. Dupa alineatul (3) al articolului 17 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Tarifele prevazute la cap. I pct. 1.5 din anexa nr. 1 se datoreaza pentru 3 blocuri pereche de 5 MHz fiecare si un bloc nepereche de 5 MHz alocate la nivel national."
    11. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Individualizarea cuantumului tarifelor prevazute la cap. II pct. 2 din anexa nr. 1 se realizeaza cu respectarea urmatoarelor criterii:
    a) in cazul sistemelor MMDS alcatuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplica fiecarei linii a fiecarei statii de baza (inclusiv repetoarelor) corespunzator puterii aparent radiate maxime (PARmax) pe directia liniei de transmisie. Tariful va fi multiplicat cu numarul de puncte de receptie situate in zona de acoperire a liniei de transmisie MMDS;
    b) in cazul sistemelor de distributie MMDS, tariful se aplica fiecarei statii de baza (inclusiv repetoarelor) corespunzator puterii aparent radiate maxime (PARmax) si inaltimii efective maxime (Hefmax)."
    12. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    In cazul licentelor si autorizatiilor la care se refera art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 preschimbate, respectiv care vor fi preschimbate in conformitate cu art. 62 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, pentru anii 2003 si 2004, si in cazul licentelor de emisie la care fac referire prevederile art. 47 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzarii sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, tarifele sunt datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2003."
    13. Punctele 1.2.1 si 1.3.1 din capitolul I al anexei nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "1.2.1. Tarif pentru un canal alocat la nivel national - 135.000 euro/canal/an
    ...........................................................................
    1.3.1. Tarif pentru un canal alocat la nivel national - 85.000 euro/canal/an"
    14. Punctele 1.3.2 si 1.3.3 din capitolul I al anexei nr. 1 se abroga.
    15. La capitolul I al anexei nr. 1, dupa punctul 1.4.1 se introduce punctul 1.5 cu urmatorul cuprins:
    "1.5. Retele IMT-2000/UMTS
    1.5.1. Tarif pentru 1 bloc pereche de 5 MHz si un bloc nepereche de 5 MHz alocate la nivel national:
    - 1.200.000 euro/bloc pereche 2x5MHz/an;
    - 600.000 euro/bloc nepereche 5MHz/an."
    16. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2

    Antetul Inspectoratului General pentru
    Comunicatii si Tehnologia Informatiei

                                    DECIZIA*)
                          Directorului general al IGCTI

    In temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 65/2002 privind numirea conducerii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (3) / art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 62 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002 / in temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 107, ale art. 132 alin. (3) si ale art. 136 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
    in temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 6^1 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice/licentei de emisie nr. ... din data de ...........,

    directorul general emite prezenta decizie.

    Art. 1
    ........................................, avand domiciliul/sediul in
          (persoana fizica/juridica*)
......................................................, inregistrata la Oficiul
                (adresa completa*)
National al Registrului Comertului sub nr. ....................................,
                                           (in cazul persoanelor juridice -
                                           numarul de inregistrare*)
codul unic de inregistrare ........................., identificat/identificata
                                 (dupa caz*)
prin .........................................................................,
     (in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale - actul de
     identitate: seria, numarul, emitentul si codul numeric personal*)
avand autorizatia de functionare nr. ........., eliberata de .................., inregistrat/inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ................................................................, cod unic de
(in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale*)
inregistrare ........................, datoreaza Inspectoratului General pentru
                    (dupa caz*)
Comunicatii si Tehnologia Informatiei suma de ............................ lei, reprezentand tariful de utilizare a spectrului corespunzator perioadei ............................ .
    Art. 2
    (1) Obligatia de plata devine scadenta la data de ....................... .
    (2) Daca obligatia de plata nu este executata la scadenta, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (3) Daca, in termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achita tarifele, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea suspendarii sau retragerii licentei, in conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002. Daca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitarii tarifelor, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea retragerii licentei de emisie, in conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezenta decizie constituie titlu de creanta in temeiul prevederilor art. 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, iar in caz de neplata a creantei, devine titlu executoriu conform prevederilor art. 136 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    Art. 4
    (1) La cerere, debitorul va fi audiat la sediul organului emitent in vederea solutionarii obiectiunilor acestuia, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003.
    (2) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la organul emitent, conform prevederilor cuprinse in titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (3) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 15 zile, la instanta competenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata.

                               Director general,
                              ..................

    Nr. ....../................
                                                            Avizat
                                                      Directia economica
                                                     Departamentul juridic

------------
    *) Dupa completarea deciziei cuvintele scrise cu caractere italice vor fi eliminate, iar in cazul sintagmelor despartite prin bara ("/") se va alege varianta corespunzatoare.

    Antetul directiei teritoriale a Inspectoratului General
    pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

                                    DECIZIA*)
                   directorului directiei teritoriale a IGCTI

    In temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 65/2002 privind numirea conducerii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (3) / art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 62 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002 / in temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 107, ale art. 132 alin. (3) si ale art. 136 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
    in temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 6^1 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice/licentei de emisie nr. ... din data de ...........,

    directorul general emite prezenta decizie.

    Art. 1
    ........................................, avand domiciliul/sediul in
         (persoana fizica/juridica*)
......................................................, inregistrata la Oficiul
                (adresa completa*)
National al Registrului Comertului sub nr. ....................................,
                                           (in cazul persoanelor juridice -
                                           numarul de inregistrare*)
codul unic de inregistrare ........................., identificat/identificata
                                 (dupa caz*)
prin .........................................................................,
     (in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale - actul de
     identitate: seria, numarul, emitentul si codul numeric personal*)
avand autorizatia de functionare nr. ........., eliberata de .................., inregistrat/inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ................................................................, cod unic de
(in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale*)
inregistrare ........................, datoreaza Inspectoratului General pentru
                    (dupa caz*)
Comunicatii si Tehnologia Informatiei suma de ............................ lei, reprezentand tariful de utilizare a spectrului corespunzator perioadei ............................ .
    Art. 2
    (1) Obligatia de plata devine scadenta la data de ....................... .
    (2) Daca obligatia de plata nu este executata la scadenta, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (3) Daca, in termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achita tarifele, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea suspendarii sau retragerii licentei, in conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002. Daca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitarii tarifelor, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea retragerii licentei de emisie, in conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezenta decizie constituie titlu de creanta in temeiul prevederilor art. 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, iar in caz de neplata a creantei, devine titlu executoriu, conform prevederilor art. 136 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    Art. 4
    (1) La cerere, debitorul va fi audiat la sediul organului emitent in vederea solutionarii obiectiunilor acestuia, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (2) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la organul emitent, conform prevederilor cuprinse in titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (3) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 15 zile, la instanta competenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata.

                               Director,
                              ..........

    Nr. ...../................
                                                            Avizat
                                                     Compartiment economic
                                                     Compartiment juridic

------------
    *) Dupa completarea deciziei cuvintele scrise cu caractere italice vor fi eliminate, iar in cazul sintagmelor despartite prin bara ("/") se va alege varianta corespunzatoare."

    Art. 2
    Prevederile punctelor 11, 13, 14 si 16 ale art. I vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 3
    Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 3 februarie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2) si (5) ale articolului 35 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pana la data de 31 decembrie 2004, titularii actelor administrative prevazute la alin. (1) vor depune la IGCTI, in mod obligatoriu, o cerere de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 2, insotita de documentele cuprinse la art. 11 alin. (2) lit. a) - c).
    ...........................................................................
    (5) Prevederile art. 11 alin. (3) - (6) si ale art. 13 - 16 se aplica in mod corespunzator, cu derogare in privinta termenelor stipulate."
    2. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    MCTI va refuza emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice sau prelungirea lor in cazul in care solicitantii acestora nu au achitat in totalitate tarifele, dobanzile si/sau penalitatile datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice in temeiul legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice sau nu au respectat obligatiile impuse de licenta."
    3. Alineatul (5) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dupa obtinerea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in conformitate cu prevederile alin. (2), (3) si (4), titularii acestora vor initia procedura de obtinere a autorizatiei tehnice de functionare pentru componentele retelei care difuzeaza sau retransmit servicii de programe audiovizuale, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzarii sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, cu modificarile ulterioare."
    Art. 4
    (1) Drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice cuprinse in actele administrative la care face referire art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, inceteaza la data prevazuta la art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor ale caror titulari renunta expres sau a celor care au fost preschimbate prin emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (2) Prezenta reglementare desemneaza titularii drepturilor prevazute la alin. (1) ca titulari ai licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, calitate in care acestia exercita toate drepturile si executa toate obligatiile prevazute de legislatia in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice.
    (3) Tarifele de utilizare a spectrului, datorate in temeiul art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, pana la emiterea licentelor utilizare a frecventelor radioelectrice, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificarile ulterioare, se incaseaza de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In cazul titularilor drepturilor prevazute la alin. (1), care renunta expres la acestea, tariful de utilizare a spectrului se datoreaza pana la data renuntarii, luna in care are loc renuntarea fiind inclusa in calculul tarifului.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                 Dan NicaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 274/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 274 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu