E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 35 din actul Ordin 403 2003
Articolul 3 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 36 din actul Ordin 403 2003
Articolul 3 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 37 din actul Ordin 403 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 abrogă articolul 16 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 completeaza articolul 17 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 18 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 25 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 164 2003
Articolul 2 din actul Ordin 274 2004 in legatura cu Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 6 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 8 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 9 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 11 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 13 din actul Ordin 164 2003
Articolul 1 din actul Ordin 274 2004 modifica articolul 14 din actul Ordin 164 2003
Articolul 4 din actul Ordin 274 2004 in legatura cu articolul 62 din actul OUG 79 2002
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 274 din 12 iulie 2004

privind unele masuri legate de incasarea tarifelor de utilizare a spectrului si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    in temeiul dispozitiilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 927/2004,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 4 iunie 2003, modificat si completat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 286/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera g) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "g) decizie - actul administrativ emis de directorul general al IGCTI sau de directorii directiilor teritoriale ale IGCTI, prin care se individualizeaza cuantumul tarifelor datorate de titularii de licente, in temeiul art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 si al art. 62 alin. (1) si (4) din Legea nr. 504/2002, sau de proprietarul retelei de emisie, in temeiul art. 62 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, dupa caz, si care constituie titlu de creanta in sensul Codului de procedura fiscala;"
    2. Dupa litera m) a articolului 2 se introduc literele n) si o) cu urmatorul cuprins:
    "n) sistem de distributie MMDS - sistemul prin care se admite o emisie sectoriala sau omnidirectionala cu receptie individuala, cu acoperire limitata la maximum 3 localitati (comune);
    o) linie de transmisie MMDS - fasciculul de microunde intre un emitator si unu sau mai multe receptoare conectate la retele CATV (capete de retea) situate in zona de acoperire a lobului de radiatie al antenei de emisie."
    3. Articolul 6^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Pentru colectarea creantelor IGCTI, organul de executare al acestuia, infiintat potrivit legii, a carui conducere este asigurata de directorul general, este abilitat sa instituie masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003*) privind Codul de procedura fiscala.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

    (2) In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 decizia prevazuta la art. 2 lit. g) devine titlu executoriu la data la care obligatia de plata a tarifelor este scadenta prin expirarea termenului de plata.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, organul de executare prevazut la alin. (1) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins
    "Art. 8
    (1) Titularii licentelor sau proprietarii retelelor de emisie, dupa caz, sunt obligati sa plateasca tarifele prevazute la art. 7 pana la data de 20 a lunii imediat urmatoare celei in care s-a emis decizia.
    (2) In cazul tarifelor prevazute la art. 7 alin. (4), titularii licentelor sunt obligati sa plateasca tarifele in termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii licentelor.
    (3) In situatia in care titularii licentelor sau proprietarii retelelor de emisie, dupa caz, nu au primit deciziile intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data limita a emiterii acestora in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) - (3), acestia au obligatia sa solicite de indata IGCTI comunicarea deciziei."
    5. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 6 alin. (3) si (4), ale art. 7 alin. (5) si (6) si ale art. 8 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
    6. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 6 alin. (3) si (4), art. 7 alin. (5) si (6) si ale art. 8 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
    7. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, obligatia de plata a tarifului se considera executata la data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmata prin stampila si semnatura autorizata a acestora."
    8. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Pentru neplata la termen a tarifelor se aplica dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003."
    9. Articolul 16 se abroga.
    10. Dupa alineatul (3) al articolului 17 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Tarifele prevazute la cap. I pct. 1.5 din anexa nr. 1 se datoreaza pentru 3 blocuri pereche de 5 MHz fiecare si un bloc nepereche de 5 MHz alocate la nivel national."
    11. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Individualizarea cuantumului tarifelor prevazute la cap. II pct. 2 din anexa nr. 1 se realizeaza cu respectarea urmatoarelor criterii:
    a) in cazul sistemelor MMDS alcatuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplica fiecarei linii a fiecarei statii de baza (inclusiv repetoarelor) corespunzator puterii aparent radiate maxime (PARmax) pe directia liniei de transmisie. Tariful va fi multiplicat cu numarul de puncte de receptie situate in zona de acoperire a liniei de transmisie MMDS;
    b) in cazul sistemelor de distributie MMDS, tariful se aplica fiecarei statii de baza (inclusiv repetoarelor) corespunzator puterii aparent radiate maxime (PARmax) si inaltimii efective maxime (Hefmax)."
    12. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    In cazul licentelor si autorizatiilor la care se refera art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 preschimbate, respectiv care vor fi preschimbate in conformitate cu art. 62 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, pentru anii 2003 si 2004, si in cazul licentelor de emisie la care fac referire prevederile art. 47 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzarii sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, tarifele sunt datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2003."
    13. Punctele 1.2.1 si 1.3.1 din capitolul I al anexei nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "1.2.1. Tarif pentru un canal alocat la nivel national - 135.000 euro/canal/an
    ...........................................................................
    1.3.1. Tarif pentru un canal alocat la nivel national - 85.000 euro/canal/an"
    14. Punctele 1.3.2 si 1.3.3 din capitolul I al anexei nr. 1 se abroga.
    15. La capitolul I al anexei nr. 1, dupa punctul 1.4.1 se introduce punctul 1.5 cu urmatorul cuprins:
    "1.5. Retele IMT-2000/UMTS
    1.5.1. Tarif pentru 1 bloc pereche de 5 MHz si un bloc nepereche de 5 MHz alocate la nivel national:
    - 1.200.000 euro/bloc pereche 2x5MHz/an;
    - 600.000 euro/bloc nepereche 5MHz/an."
    16. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2

    Antetul Inspectoratului General pentru
    Comunicatii si Tehnologia Informatiei

                                    DECIZIA*)
                          Directorului general al IGCTI

    In temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 65/2002 privind numirea conducerii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (3) / art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 62 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002 / in temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 107, ale art. 132 alin. (3) si ale art. 136 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
    in temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 6^1 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice/licentei de emisie nr. ... din data de ...........,

    directorul general emite prezenta decizie.

    Art. 1
    ........................................, avand domiciliul/sediul in
          (persoana fizica/juridica*)
......................................................, inregistrata la Oficiul
                (adresa completa*)
National al Registrului Comertului sub nr. ....................................,
                                           (in cazul persoanelor juridice -
                                           numarul de inregistrare*)
codul unic de inregistrare ........................., identificat/identificata
                                 (dupa caz*)
prin .........................................................................,
     (in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale - actul de
     identitate: seria, numarul, emitentul si codul numeric personal*)
avand autorizatia de functionare nr. ........., eliberata de .................., inregistrat/inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ................................................................, cod unic de
(in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale*)
inregistrare ........................, datoreaza Inspectoratului General pentru
                    (dupa caz*)
Comunicatii si Tehnologia Informatiei suma de ............................ lei, reprezentand tariful de utilizare a spectrului corespunzator perioadei ............................ .
    Art. 2
    (1) Obligatia de plata devine scadenta la data de ....................... .
    (2) Daca obligatia de plata nu este executata la scadenta, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (3) Daca, in termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achita tarifele, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea suspendarii sau retragerii licentei, in conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002. Daca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitarii tarifelor, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea retragerii licentei de emisie, in conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezenta decizie constituie titlu de creanta in temeiul prevederilor art. 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, iar in caz de neplata a creantei, devine titlu executoriu conform prevederilor art. 136 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    Art. 4
    (1) La cerere, debitorul va fi audiat la sediul organului emitent in vederea solutionarii obiectiunilor acestuia, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003.
    (2) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la organul emitent, conform prevederilor cuprinse in titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (3) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 15 zile, la instanta competenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata.

                               Director general,
                              ..................

    Nr. ....../................
                                                            Avizat
                                                      Directia economica
                                                     Departamentul juridic

------------
    *) Dupa completarea deciziei cuvintele scrise cu caractere italice vor fi eliminate, iar in cazul sintagmelor despartite prin bara ("/") se va alege varianta corespunzatoare.

    Antetul directiei teritoriale a Inspectoratului General
    pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

                                    DECIZIA*)
                   directorului directiei teritoriale a IGCTI

    In temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 65/2002 privind numirea conducerii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
    in temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (3) / art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 62 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002 / in temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 107, ale art. 132 alin. (3) si ale art. 136 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
    in temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 6^1 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice/licentei de emisie nr. ... din data de ...........,

    directorul general emite prezenta decizie.

    Art. 1
    ........................................, avand domiciliul/sediul in
         (persoana fizica/juridica*)
......................................................, inregistrata la Oficiul
                (adresa completa*)
National al Registrului Comertului sub nr. ....................................,
                                           (in cazul persoanelor juridice -
                                           numarul de inregistrare*)
codul unic de inregistrare ........................., identificat/identificata
                                 (dupa caz*)
prin .........................................................................,
     (in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale - actul de
     identitate: seria, numarul, emitentul si codul numeric personal*)
avand autorizatia de functionare nr. ........., eliberata de .................., inregistrat/inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ................................................................, cod unic de
(in cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale*)
inregistrare ........................, datoreaza Inspectoratului General pentru
                    (dupa caz*)
Comunicatii si Tehnologia Informatiei suma de ............................ lei, reprezentand tariful de utilizare a spectrului corespunzator perioadei ............................ .
    Art. 2
    (1) Obligatia de plata devine scadenta la data de ....................... .
    (2) Daca obligatia de plata nu este executata la scadenta, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (3) Daca, in termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achita tarifele, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea suspendarii sau retragerii licentei, in conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002. Daca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitarii tarifelor, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in vederea retragerii licentei de emisie, in conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezenta decizie constituie titlu de creanta in temeiul prevederilor art. 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, iar in caz de neplata a creantei, devine titlu executoriu, conform prevederilor art. 136 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    Art. 4
    (1) La cerere, debitorul va fi audiat la sediul organului emitent in vederea solutionarii obiectiunilor acestuia, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (2) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la organul emitent, conform prevederilor cuprinse in titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (3) Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 15 zile, la instanta competenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata.

                               Director,
                              ..........

    Nr. ...../................
                                                            Avizat
                                                     Compartiment economic
                                                     Compartiment juridic

------------
    *) Dupa completarea deciziei cuvintele scrise cu caractere italice vor fi eliminate, iar in cazul sintagmelor despartite prin bara ("/") se va alege varianta corespunzatoare."

    Art. 2
    Prevederile punctelor 11, 13, 14 si 16 ale art. I vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 3
    Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 3 februarie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2) si (5) ale articolului 35 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pana la data de 31 decembrie 2004, titularii actelor administrative prevazute la alin. (1) vor depune la IGCTI, in mod obligatoriu, o cerere de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 2, insotita de documentele cuprinse la art. 11 alin. (2) lit. a) - c).
    ...........................................................................
    (5) Prevederile art. 11 alin. (3) - (6) si ale art. 13 - 16 se aplica in mod corespunzator, cu derogare in privinta termenelor stipulate."
    2. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    MCTI va refuza emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice sau prelungirea lor in cazul in care solicitantii acestora nu au achitat in totalitate tarifele, dobanzile si/sau penalitatile datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice in temeiul legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice sau nu au respectat obligatiile impuse de licenta."
    3. Alineatul (5) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dupa obtinerea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in conformitate cu prevederile alin. (2), (3) si (4), titularii acestora vor initia procedura de obtinere a autorizatiei tehnice de functionare pentru componentele retelei care difuzeaza sau retransmit servicii de programe audiovizuale, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzarii sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, cu modificarile ulterioare."
    Art. 4
    (1) Drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice cuprinse in actele administrative la care face referire art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, inceteaza la data prevazuta la art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor ale caror titulari renunta expres sau a celor care au fost preschimbate prin emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (2) Prezenta reglementare desemneaza titularii drepturilor prevazute la alin. (1) ca titulari ai licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, calitate in care acestia exercita toate drepturile si executa toate obligatiile prevazute de legislatia in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice.
    (3) Tarifele de utilizare a spectrului, datorate in temeiul art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, pana la emiterea licentelor utilizare a frecventelor radioelectrice, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificarile ulterioare, se incaseaza de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In cazul titularilor drepturilor prevazute la alin. (1), care renunta expres la acestea, tariful de utilizare a spectrului se datoreaza pana la data renuntarii, luna in care are loc renuntarea fiind inclusa in calculul tarifului.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                 Dan NicaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 274/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 274 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu