E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 268 din 8 decembrie 2010

privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 843 din 16 decembrie 2010Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare ordonanta de urgenta, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 2. -In sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul înteles:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul institutiei prefectului;

b) candidati - cetatenii români, strainii cu domiciliul sau resedinta în România, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normala în România ori aflati la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;

c) examinatori - ofiteri si agenti de politie din cadrul serviciilor publice comunitare atestati potrivit art. 3;

d) examinare - verificarea cunostintelor si aptitudinilor candidatilor pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule si remorci pe drumurile publice, alcatuita din proba teoretica si proba practica;

e) proba teoretica - proba constând în indicarea variantelor de raspuns la întrebarile generate de sistemul informatic;

f) proba practica - proba constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau în poligon;

g) data programarii - data prezentarii candidatului la ghiseul serviciului public comunitar competent, în vederea verificarii documentelor, preluarii imaginii faciale si stabilirii datei de sustinere a probei practice;

h) nerespectarea traseului în poligon - efectuarea eronata ori incompleta a unei probe sau depasirea limitelor poligonului;

i) lucratorul din sala de examinare - agentul sau ofiterul de politie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar;

j) martor- persoana din rândul candidatilor care asista la efectuarea probei practice a examinarii de catre un alt candidat;

k) unitati autorizate - scoli de conducatori auto autorizate în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii îsi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar în cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se afla la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni, de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de învatamânt.

(2) Examinarea la ambele probe se efectueaza la acelasi serviciu public comunitar.

(3) Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita în continuare D.R.P.C.I.V. Acestia pot fi diferiti pentru fiecare dintre componentele probei practice.

Art. 4. - (1) Pentru sustinerea probei teoretice se utilizeaza aplicatia informatica realizata si gestionata de catre D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidatilor la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, înmânat de lucratorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifica testul de examen la care a raspuns un anumit candidat si are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3) Proba practica se poate desfasura atât în localitati, cât si în afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii, urmarindu-se, în limita posibilitatilor, parcurgerea traseului în diferite conditii de densitate a traficului si cu treceri dintr-o zona de trafic în alta.

(4) Desfasurarea probei practice va fi întrerupta în cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol, urmând a fi reluata de îndata ce conditiile de circulatie au revenit la normal. In situatia în care, datorita acestor conditii, proba practica nu mai poate fi reluata în aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5) In cazul aparitiei unei defectiuni tehnice, desfasurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica „Mentiuni" din anexa la testul de examen ora si punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practica se reia odata cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se pâna la îndeplinirea cerintelor probei pentru categoria/subcategoria respectiva. In situatia în care proba nu mai poate fi reluata în aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogrameaza în cel mai scurt timp posibil.

(6) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta si în alte localitati decât în municipiul resedinta de judet. Pentru aceasta, infrastructura rutiera a localitatilor respective trebuie sa permita parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care sa cuprinda urmatoarele: intersectii si jonctiuni, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferata, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulatie intensa cu minimum doua benzi pe sens, piete aglomerate, zone cu siruri de vehicule parcate, iar circulatia sa fie reglementata prin semafoare, indicatoare si/sau marcaje rutiere.

Art. 5. - (1) Proba teoretica se sustine, de regula, în limba româna.

(2) In cazul candidatilor cetateni români apartinând minoritatilor nationale, proba teoretica se poate sustine, la cerere, în limba materna, în conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, proba teoretica se poate sustine, la cerere, într-o limba de circulatie internationala.

(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6. - (1) La data programarii, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa îndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate în conditiile legii si sa nu se afle în una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

(2) Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut în anexa nr. 1;

b) fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisa de unitatea autorizata, al carei model este prevazut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate valabil;

e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulatie; sau

f2) originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, în cazul permiselor de conducere obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;

g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei în România, în cazul strainilor, ori a rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni, în cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;

h) declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru strainii si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate care nu prezinta documentele prevazute la lit. f1) sau f2), dupa caz;

i) acordul scris al parintilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea carora se afla candidatii cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 si/sau B1;

j) documente care sa faca dovada ca se afla în una dintre situatiile prevazute de art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (6) din acelasi act normativ.

(3) Situatia medicala a candidatilor al caror aviz medical initial, înscris pe fisa de scolarizare prevazuta la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedeste prin prezentarea fisei medicale-tip în original.

(4) In cazul în care se solicita obtinerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria/ subcategoria solicitata suplimentar va contine câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevazut la alin. (2) lit. c).

(5) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Române, potrivit legii.

(6) In vederea obtinerii unui nou permis de conducere pentru aceleasi categorii/subcategorii detinute anterior, candidatii aflati în una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta trebuie sa prezinte pentru programare la examinare documentele prevazute la alin. (2) lit. a)-e), precum si:

a) fisa medicala-tip;

b) copia hotarârii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva.

(7) Candidatilor prevazuti la alin. (6) li se aplica în mod corespunzator, dupa caz, dispozitiile alin. (2) lit. g) si h) si cele ale alin. (4) si (5).

Art. 7. - (1) Proba teoretica si proba practica se sustin în zile diferite.

(2) Atunci când se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, probele se pot sustine în zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1).

Art. 8. - (1) Examinarea se efectueaza numai dupa programarea candidatilor în acest scop.

(2) Programarea se realizeaza pentru sustinerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile.

(3) Programarea candidatilor la primul examen se efectueaza de catre unitatile autorizate în care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

(4) Programarea la primul examen realizata de unitatea autorizata trebuie efectuata cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de data sustinerii probei practice.

(5) Programarea se poate face si personal de catre candidat, la sediul serviciului public comunitar.

(6) Pentru finalizarea programarii realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidatii trebuie sa prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, dupa caz, art. 6 alin. (6), precum si actul de identitate valabil în original si sa parcurga procedurile de preluare a semnaturii si a imaginii faciale. Dupa verificare, dosarul se restituie candidatului.

(7) Proba teoretica se poate sustine începând din ziua în care s-a efectuat programarea prevazuta la alin. (2) si pâna în ziua anterioara sustinerii probei practice.

(8) Programarea la proba practica se anuleaza, din oficiu, în situatia în care candidatul nu promoveaza proba teoretica.

(9) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, în mod aleatoriu.

(10) Programatoarele si anexa la testul de examen se listeaza zilnic, de regula la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevazut în anexa nr. 3.

(11) Reprogramarea pentru sustinerea examenului se solicita personal de catre candidati, la sediul serviciului public comunitar.

Art. 9. - Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara în sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acorda cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de catre D.R.P.C.I.V.

Art. 10. - (1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de catre D.R.P.C.I.V în mod unitar la nivelul întregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. Candidatii îsi pot verifica cunostintele teoretice printr-o aplicatie pusa la dispozitia publicului de catre D.R.P.C.I.V, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2) Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de întrebari particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:

a) pentru categoriile Asi A1, testul cuprinde 20 de întrebari, timpul de solutionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 17 întrebari;

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb si Tv, testul cuprinde 26 de întrebari, timpul de solutionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de întrebari;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 întrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 9 întrebari.

(3) Candidatul este declarat respins daca nu raspunde corect în timpul si la numarul minim de întrebari prevazute la alin. (2), precum si în caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (6) si (7).

(4) Testele cuprind notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispozitiile legale în materie de circulatie rutiera, în special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;

b) conducatorul auto:

1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;

2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, în special timpul de reactie si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;

c) drumul:

1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de frânare si tinutei de drum a vehiculului în diferite conditii meteorologice si în functie de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia în functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;

4. securitatea rutiera în tunele;

d) ceilalti participanti la trafic:

1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa;

2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora;

e) reglementari generale si diverse:

1. reglementari referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa îl adopte conducatorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a ambulantei si altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzatoare a procedurilor de constatare amiabila, precum si luarea altor masuri pentru îndepartarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. masuri de securitate referitoare la încarcatura vehiculului si la persoanele transportate;

f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de directie, instalatiei de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalatiei de evacuare, precum si farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, avertizorul sonor;

h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului înconjurator: folosirea corespunzatoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:

A. pentru categoria A si subcategoria A1:

a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, îmbracamintea si casca;

b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;

c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordându-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc;

d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordându-se atentie si comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenta, curelei de transmisie si nivelului de ulei;

B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:

a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificarile ulterioare;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;

c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de baza în materie de prim ajutor;

e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si înlocuirea rotilor;

f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încarcatura vehiculului: controlul încarcaturii - stivuire si fixare -, dificultati legate de anumite tipuri de încarcaturi lichide, suspendate, sau altele asemenea, încarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de încarcare - numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

j) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecarii;

C. pentru categoriile C, CE, D, DE si Tr;

a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz, circuitul carburantului, instalatia electrica, instalatia de aprindere, transmisia si elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul si altele asemenea;

b) instalatia de ungere si protectia antigel;

c) principiile de constructie, montare, utilizare si întretinere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a garniturilor de frâna si a dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE si Tr;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defectiunilor;

g) întretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE si Tr.

Art. 11. - (1) Testul de examen este precedat de 3 întrebari de acomodare. Indiferent de corectitudinea raspunsurilor la cele 3 întrebari de acomodare, candidatul va trece la solutionarea testului propriu-zis.

(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare putând contine unul sau mai multe raspunsuri corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare întrebare afisata, în ordinea aparitiei acestor întrebari, sau poate amâna raspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

(3) Examenul întrerupt datorita unor defectiuni tehnice se reia de îndata ce au fost înlaturate cauzele acestora.

(4) Evaluarea raspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului în mod direct, prin afisarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul de timp.

(5) In timpul desfasurarii probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tiparesc pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatilor le este interzis:

a) sa foloseasca o alta limba decât cea mentionata în cererea-tip prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a);

b) sa intre cu/sa foloseasca în sala de examinare înscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevazute la alin. (7);

c) sa poarte discutii cu alti candidati;

d) sa se prezinte la examen sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

e) sa se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.

(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatii au urmatoarele obligatii:

a) sa aiba asupra lor dosarul de examinare constituit, dupa caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum si actul de identitate în original, în absenta oricaruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;

b) sa selecteze, în vederea examinarii, numai limba pentru care au optat si care a fost înscrisa în cererea-tip.

(8) Obligatiile lucratorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt urmatoarele:

a) sa stabileasca identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si sa verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;

b) sa elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare si pentru sustinerea testului informatic, în baza programarii si a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c) sa îi instruiasca pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevazute la alin. (6) si (7).

(9) Este interzisa desfasurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenti cel putin 2 candidati, cu exceptia situatiei în care singurul candidat prezent este programat sa sustina proba practica în ziua urmatoare. In aceasta situatie, examenul se desfasoara în prezenta a 2 lucratori desemnati de seful serviciului, facându-se mentiuni în acest sens într-un registru special constituit.

(10) Este interzisa desfasurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea institutiei prefectului.

(11) Obligatiile lucratorului din sala de examinare sunt urmatoarele:

a) sa raspunda de securitatea salii de examinare;

b) sa verifice identitatea fiecarui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum si dosarul de examinare al acestuia, si sa îi repartizeze o statie de lucru functionala;

c) sa interzica accesul în sala al altor persoane decât candidatii care poseda cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;

d) sa nu permita accesul în sala de examen al candidatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidatilor care prin comportamentul lor perturba examinarea celorlalti candidati;

e) sa nu permita accesul în sala de examen al candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al caror dosar este incomplet sau contine documente expirate;

f) sa verifice respectarea de catre candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasa cu ocazia completarii cererii-tip;

g) sa nu comunice candidatilor raspunsurile la întrebarile din testul de examen;

h) sa consemneze într-un registru al salii de examinare orice incident de întrerupere a examinarii intervenit înainte de finalizarea examenului;

i) sa întrerupa examinarea atunci când intervin defectiuni tehnice si sa dispuna reluarea examinarii dupa remedierea acestora;

j) sa întrerupa examinarea candidatilor care nu respecta interdictiile prevazute la alin. (6) si sa îi scoata din sala de examinare;

k) sa nu paraseasca sala de examinare pâna la terminarea programului de lucru decât daca este înlocuit de un alt lucrator;

l) sa nu permita candidatilor sa paraseasca sala de examinare decât dupa terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afisarea mesajului „Admis"/„Respins" pe ecranul de examinare. In cazul parasirii voluntare a salii înainte de finalizarea testului, candidatilor respectivi li se interzice reintrarea în sala, rezultatul la proba teoretica fiind „Respins";

m) la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, sa anuleze chitanta reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care ramâne la dosar, si sa efectueze mentiunile pe fisa de scolarizare.

(12) Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefunctionala sau atunci când candidatii selecteaza gresit limba de examinare, examinarea poate fi întrerupta numai în faza initiala de verificare a datelor candidatilor, precum si a întrebarilor de acomodare, pâna la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia dupa atribuirea unui nou cod de bare.

(13) Accesul în sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control, numai însotite de seful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 12. - (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta în vederea programarii pentru o noua examinare numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta în vederea programarii oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.

(4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.

Art. 13. - (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa aiba caracteristicile prevazute în anexa nr. 4.

(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie dotate cu dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frâna, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata, care se doteaza cu dubla comanda numai la pedala de frâna, precum si cu exceptia motocicletelor;

b) sa fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, iar pe caseta „SCOALA" sa fie afisata vizibil mentiunea „EXAMEN";

c) sa fie certificate de Registrul Auto Român pentru utilizarea în procesul de pregatire practica a candidatilor desfasurat în unitati autorizate în vederea obtinerii permisului de conducere;

d) sa aiba inspectia tehnica periodica valabila, efectuata în conditiile legii;

e) sa fie echipate pentru conditii de iarna, atunci când conditiile meteo o impun;

f) sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfasurarii probei practice a examenului.

(3) In cazul neîndeplinirii oricarei conditii prevazute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la sustinerea probei practice.

(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitatii lor.

(5) In timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu vor fi încarcate.

Art. 14. -Traseele folosite la proba practica se stabilesc de catre politia rutiera si sunt, de regula, altele decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel încât sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul si sa corespunda criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 15. - (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se sustine în poligoane având dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt asigurate de scoala de conducatori auto unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului.

(2) Candidatii minori cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani sunt examinati în prezenta unui martor, care poate fi unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea caruia/careia acesta se afla.

(3) Proba practica realizata în poligon cuprinde urmatoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergând alaturi de vehicul pâna la locul de plecare. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral, nementinerea în pozitie verticala pe cele doua roti sau neefectuarea probei se penalizeaza;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continua, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continua a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celalalt, cu începerea executiei din partea stânga a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;

d) deplasarea în linie dreapta, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;

e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.

(4) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si modul de comportare specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:

a) pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatul trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca în siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

1. sa fie echipat cu echipamentul de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, îmbracamintea si casca de protectie;

2. sa efectueze un control sumar al starii pneurilor, frânelor, directiei, comutatorului de oprire în caz de urgente, în cazul în care exista, lanturilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de racire si altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonora;

b) manevre speciale ce urmeaza sa fie testate în ceea ce priveste siguranta rutiera:

1. asezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin si deplasarea sa fara motor, mergând pe lânga vehicul;

2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;

3. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa permita evaluarea manevrarii ambreiajului în combinatie cu frâna, echilibrului, directiei vizuale si pozitiei pe motocicleta, precum si a pozitiei picioarelor pe rezematoarele de picior;

4. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;

5. frânare: se executa cel putin doua exercitii de frânare, inclusiv frânarea de urgenta la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea frânei din fata si a frânei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.

(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) si alin. (4) lit. b) este prezentata în anexele nr. 6 si 7.

(6) Proba practica de conducere a motocicletei în poligon este promovata de candidatii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

(7) Candidatul este declarat respins, indiferent de numarul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, daca:

- a cazut cu motocicleta;

- nu a respectat traseul în poligon.

(8) Candidatului nu i se permite sustinerea probei practice daca s-a prezentat fara sa fie echipat cu echipamentul prevazut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în conditiile prevazute la art. 12 alin. (2).

Art. 16. -In timpul probei practice, examinatorii urmaresc modul de comportare a candidatilor, în functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza:

A. aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B, BE si Tr, respectiv pentru subcategoria B1:

a) pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca în siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

1. sa controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si stingatorului de incendiu;

2. sa controleze elementele legate de securitatea încarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de încarcare, modul de încarcare, stivuirea încarcaturii, numai pentru categoria BE sau Tr;

3. sa controleze dispozitivul de cuplare si conexiunile instalatiei de frânare si ale instalatiei electrice între autovehicul si remorca, numai pentru categoria BE sau Tr;

4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea directiei, frânei, instalatiei de ungere/racire, spalatorului de parbriz, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;

5. sa regleze scaunul si tetierele, daca este nevoie, pentru a obtine o pozitie corecta;

6. sa regleze oglinzile retrovizoare si centurile de siguranta, daca este cazul;

7. sa se asigure ca usile sunt închise si sa elibereze frâna de ajutor;

b) manevre speciale care trebuie testate în legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers înapoi, dintre urmatoarele:

1. sa efectueze o manevra de mers înapoi, mentinând o traiectorie rectilinie, sau sa efectueze o manevra de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga, în locuri amenajate sau unde exista posibilitatea;

2. sa faca o manevra de întoarcere;

3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna în miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe directia înainte ori înapoi, pe teren neted, în panta sau în rampa;

4. sa frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa;

c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE sau Tr:

1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator; manevra trebuie sa înceapa cu autovehiculul si remorca sau semiremorca în stationare, aflate unul lânga celalalt în spatii amenajate;

2. sa mearga pe directia înapoi, descriind astfel o curba prestabilita;

3. sa parcheze în siguranta pentru încarcare/descarcare;

d) comportamentul în trafic. Candidatii trebuie sa efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:

1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum lateral;

2. sa foloseasca drumuri drepte, sa întâlneasca vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. sa abordeze curbe;

4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;

5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stânga, sa schimbe banda de circulatie;

6. sa intre/sa iasa pe/de pe o autostrada sau o alta cale similara, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;

7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini stationate, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;

8. sa respecte regulile instituite în zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum si circulatia în tunele;

9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule;

B. aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:

a) pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea în siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

1. sa verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingatorului de incendiu;

2. sa controleze elementele de securitate legate de încarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încarcare, mecanismul de încarcare, daca este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încarcare, fixarea încarcaturii, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

3. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile instalatiei de frânare si instalatiei electrice, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;

4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea mecanismului de directie, a instalatiei de frânare, a instalatiei de ungere/racire, a luminilor, semnalizarii si a avertizorului sonor;

5. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de înregistrare a vitezei;

6. sa regleze scaunul si tetierele pentru a obtine o pozitie corecta, dupa caz;

7. sa regleze oglinzile retrovizoare, sa cupleze, dupa caz, centura de siguranta si sa elibereze frâna de ajutor;

8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D, DE, Tb, Tv si Tr, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ;

b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:

1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa înceapa cu autovehiculul si remorca în stationare unul lânga altul, în locuri amenajate sau unde exista posibilitatea si nu se încalca o regula de circulatie;

2. sa mearga pe directia înapoi, astfel încât sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. sa parcheze în mod sigur pentru a încarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare în siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

c) comportamentul în trafic. Candidatii trebuie sa efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de deplina siguranta si luând toate precautiile necesare, astfel:

1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;

2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. sa abordeze curbe;

4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;

5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stânga, sa schimbe banda de circulatie;

6. sa intre/sa iasa pe/de pe autostrada sau pe/de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;

7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;

8. sa respecte regulile instituite în zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum si circulatia în tunele;

9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.

Art. 17. - Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii:

a) evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului si de stapânirea de care da dovada în încadrarea în trafic în deplina siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului „Respins", examinatorul având libertatea de a hotarî daca se impune continuarea examinarii pâna la expirarea timpului afectat probei practice;

b) în timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, în deplina siguranta, în raport cu starea drumului, conditiile meteorologice, actiunile celorlalte vehicule si ale celorlalti participanti la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupa caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;

c) în plus fata de elementele prevazute la lit. a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:

1. stapânirea vehiculului, tinând cont de urmatoarele: folosirea corecta a scaunului, a tetierelor si a centurii de siguranta; utilizarea corecta a farurilor; folosirea corecta a ambreiajului, a schimbatorului de viteze, a acceleratiei, a frânei si mentinerea directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE si, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau frânari bruste, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

2. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul înconjurator, tinând cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frâna si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;

3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica;

4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii în intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situatii, precum schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie ori executarea manevrelor particulare;

5. încadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;

6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate în fata si în spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic;

7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, daca este cazul, la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care sa permita oprirea la distanta vizibila si în siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;

8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor politistilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;

9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;

10. frânare si oprire; încetinire la timp, frânare si oprire în functie de împrejurari; anticipare; folosirea diverselor posibilitati de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.

Art. 18. - (1) In cadrul probei practice de conducere a vehiculului în traseu, examinatorii sunt obligati:

a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;

b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezenta în programatorul de examen, precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueaza proba practica;

c) sa consemneze în anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;

d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;

e) sa asigure prezenta în vehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat;

f) sa nu permita accesul în vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor sau a persoanelor cu atributii de control;

g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinarii;

h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervina în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;

i) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective;

j) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar încalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;

k) sa nu întrerupa desfasurarea examenului în mod nejustificat;

l) sa manifeste obiectivitate în aprecierea cunostintelor si în acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidati.

(2) Supravegherea modului de desfasurare a probei practice a examenului se poate efectua si cu mijloace tehnice, cu avizul D.R.P.C.I.V.

Art. 19. - Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, cu exceptia categoriei Asi subcategoriei A1, care sunt reglementate la art. 15 alin. (6), iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea vehiculului, verificarea tehnica a vehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.

Art. 20. - (1) Neîndeplinirea obligatiilor si neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 16 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila „verso" a anexei la testul de examen, a literei „I" în casutele corespunzatoare regulii încalcate, ori de câte ori s-a constatat acea greseala.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula încalcata se realizeaza prin înmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.

Art. 21. - (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevazuti la art. 19 este declarat admis la proba practica.

(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare înaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 19 este declarat respins.

Art. 22. - Contestatiile la probele de examen în vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se înscriu la rubrica „Restrictii" din permisul de conducere, potrivit codurilor comunitare armonizate prevazute în anexa nr. 8.

(2) Restrictiile medicale se înscriu, potrivit reglementarilor legale, în fisa medicala-tip, precum si în fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, prevazuta în anexa nr. 2, de catre medicul autorizat, în conditiile legii.

(3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de catre persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de catre unitatea autorizata sa efectueze pregatirea candidatului, cu viza unitatii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fisa medicala pentru persoana respectiva.

(4) Codurile aferente aspectelor administrative prevazute în anexa nr. 8 se stabilesc si se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de catre personalul serviciilor publice comunitare.

(5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state membre ale Uniunii Europene, restrictiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

(6) In cazul în care un candidat promoveaza proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului pe un vehicul cu transmisie automata, acest lucru se înregistreaza pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinari. Permisele cu aceasta mentiune se utilizeaza doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automata. Vehicul cu transmisie automata înseamna un vehicul în care raportul de angrenare între motor si roti poate fi variat doar prin folosirea pedalei de acceleratie sau a celei de frâna. In cazul vehiculelor din categoria Asi subcategoria A1, vehicul cu transmisie automata înseamna un vehicul care nu are pedala de ambreiaj sau maneta.

Art. 24. -Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 25. - (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

*

Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) si e), art. 11 alin. (6), ale anexelor I si II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

ANEXA Nr. 1

Domnule sef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................., cu domiciliul/resedinta/rezidenta normala în România, localitatea...................................., judetul .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .......nr.........., eliberat de..............la data de |_|_|_|_| - |_|_|-|_|_| (anul),(luna),(ziua), valabil pâna la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|(anul), (luna), (ziua), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria.........................................

Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o:

- în cadrul Scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule.........................................................................., cu instructorul auto.........................................

Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:

|_| 1. fisa de scolarizare;

|_| 2. certificat de cazier judiciar;

|_| 3. copia actului de identitate;

|_| 4. chitante de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si, dupa caz*):

|_| 5. copia permisului de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulatie;

|_| 6. permisul de conducere si traducerea legalizata a acestuia;

|_| 7. documente care sa faca dovada stabilirii domiciliului, resedintei sau rezidentei normale în România, în conditiile legii, ori care sa ateste ca cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se afla la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni;

|_| 8. declaratie notariala;

|_| 9. copia hotarârii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule.

Solicit|_|/Nu solicit |_| editarea permisului de conducere.

Solicit examinarea teoretica în limba engleza |_| franceza |_| germana |_| (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European).

Solicit examinarea teoretica în limba materna maghiara |_| germana |_|

Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| (anul) (luna) (ziua)

Semnatura...................

*) Documentele prevazute la pct. 5-9 se solicita doar în urmatoarele situatii:

- la pct. 5, pentru cetatenii care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;

- la pct. 6, pentru cetatenii care au obtinut permis de conducere în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere de la Viena sau în statele care au încheiate acorduri în acest sens cu România;

- la pct. 7, pentru cetatenii straini care si-au stabilit domiciliul sau resedinta în România, pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate, precum si în cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, cu rezidenta normala în România ori aflati la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni;

- la pct. 8, pentru cetatenii straini si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate care nu prezinta documentul prevazut la pct. 6. Din declaratia notariala trebuie sa rezulte ca solicitantul nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat;

- la pct. 9, pentru cei aflati în situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA Nr. 2*)

- fata -

Institutia Prefectului Judetului_______________________

Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Nr.________din ___________

(se completeaza de reprezentantii Institutiei Prefectului)

Nr. crt.

Data

programarii

la examen

Gradul profesional.

numele si prenumele

lucratorului care a primit

si verificat dosarul

Rezultatul

examenului

Categoria/

subcateguria

obtinuta

Data

obtinerii

categoriei/

subcategoriei

Semnatura

examinatorului

Proba

teoretica

Proba practica

1

2

3

4

5

6

SCOALA DE PREGATIRE A CONDUCATORILOR

DE AUTOVEHICULE__________________________

(nr, autorizatiei, emitent, dala eliberarii, valabilitatea)

FISA DE SCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Nr._________________din_____________________

(se înregistreaza in registrul de evidenta al scolii)

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Motivul emiterii:

|_| EXAMEN PENTRU OBŢINERE PERMIS

|_| EXAMEN PENTRU ADĂUGARE CATEGORII/SUB CATEGORII PERMIS

|_| EXAMEN PENTRU OBŢINEREA UNUI NOU PERMIS

Numele _______________________________Prenumele __________________Nume anterior ______________

Prenumele părinţilor: Tata ________________Mama __________________Cetăţenie ________________

Sex: M|_| F|_| Data naşterii: |__|__|__|__|-|__|__|-|__|__|, Anul  luna  ziua

Locul naşterii: Tara __________________jud.(sect.) ______________localitatea _________________________

Domiciliul: jud.(sect.) _________________ localitatea _________________str.__________________________

nr.___ , bl.____, sc. _____, etaj_____, ap.______

Act de identitate: __________ seria ______ nr.____________________ eliberat de _______________ la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|  Anul  luna  ziua

|_| Nu am posedat permis de conducere

|_|Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria ____________ , care a fost anulat în anul |_|_|_|_|

|_| Posed permis de conducere categoria/subcategoria _____________numărul eliberat de ________________

la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|  Anul  luna  ziua

Semnătura candidatului______________________

Certific autenticitatea imaginii şi corectitudinea datelor:

Lucrător serviciul public comunitar ___________ (grad profesional, nume si prenume), Semnătura__________

Operator introducere date (nume si prenume) __________________, Semnătura _______________

Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria _________ nr. ______________

Taxa prestări servicii___________________________

*) Anexa nr. 2 este reprodusa în facsimil.

- verso -

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Se certifica absolvirea cursurilor de pregatire teoretice si practice în vederea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria_________, organizate de_________________, în perioada__________________.

DIRECTOR

________________________

________________________

(nume. prenume, semnatura si stampila)

SECRETAR

________________________

________________________

(nume, prenume si semnatura)

PROFESOR DE LEGISLATIE

________________________

(nume. prenume si semnatura)

Nr. atestat/valabil pâna la data de

---------------------------------------------

INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO

________________________

(nume. prenume si semnatura)

Nr atestat/valabil pâna la data de

----------------------------------------------------

MEDIC

APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR DIN

CATEGORIA/SUBCATEGORIA______________

SI RESTRICTII APLICATE (dupa caz)

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

(parata, stampila si semnatura)

Instructor auto autorizat*

Nume, prenume, semnatura si stampila

(numarul autorizatiei, emitent, data eliberarii, valabilitatea)

--------------------------------------------------------------

Nr. contract..............data............. cu Scoala....................................................................

NOTA: * Se completeaza numai în cazul în care se solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, daca pregatirea practica a fost efectuata, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile ulterioare, cu un instructor auto autorizat în conditiile legii, care are încheiat un contract cu scoala de pregatire a conducatorilor auto în care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.

ANEXA Nr. 3

ANEXA LA TESTUL DE EXAMEN

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorecta a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

A

A1/A2

1. PREGATIREA SI VERIFICAREA TEHNICA A AUTOVEHICULULUI:

- utilizarea corecta a echipamentului de protectie: manusi, cizme, îmbracaminte si casca de protectie;

3

- verificarea starii anvelopelor si a comutatorului de oprire în caz de urgenta;

3

- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a functionalitatii directiei, frânei, transmisiei, instalatiei de ungere/racire, luminilor, semnalizarii, catadioptrilor si avertizorului sonor.

3

2. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON:

- asezarea sau coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric si deplasarea mergând pe lânga autovehicul;

3

- executarea corecta a slalomului printre 5 jaloane;

5

- executarea corecta de opturi printre 4 jaloane;

5

- manevrarea ambreiajului în combinatie cu frâna, echilibrul, directia vizuala;

3

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteza de peste 30 km/h;

3

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h;

3

- pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul permanent (fara sprijinirea de carosabil), tehnica mentinerii directiei si schimbarea vitezelor;

5

- executarea frânarii, inclusiv frânarea de urgenta, la o viteza minima de 50 km/h;

5

- îndemânarea privind manevrarea frânei fata si spate la frânarea de urgenta, directia vizuala si pozitia;

5

- pornirea motorului si demararea usoara fara bruscarea motocicletei;

3

- accelerarea progresiva, mentinerea directiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor.

3

3. ASPECTE CE SE URMARESC LA PROBA PRACTICA DE TRASEU*):

- parasirea zonei de stationare, dupa parcare sau oprire;

3

- efectuarea virajelor, conducerea motocicletei în curbe;

3

- trecerea pe lânga obstacole, nerespectarea semnificatiei marcajelor;

5

- schimbarea directiei: viraje la stânga si la dreapta, cu semnalizarea acestor manevre;

3

- neacordarea prioritatii de trecere autovehiculelor si pietonilor, circulatia la culoarea rosie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depasire, nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferata, neacordarea prioritatii de trecere autovehiculelor autorizate sa foloseasca semnale speciale de avertizare, aflate în misiune;

15

- luarea masurilor necesare de precautie la coborârea de pe motocicleta.

7

4. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA, FLUENTA Sl CONDUCEREA ECOLOGICA:

- folosirea obligatorie a luminilor de întâlnire;

5

- neasigurarea contactului cu partea carosabila pe ambele roti;

10

- conducerea în conditii de ploaie, zapada, mâzga, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduita preventiva);

5

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurator (turatie, frânare/accelerare).

7

ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI „RESPINS":

- prezentarea la examen sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestari de natura sa perturbe examinarea celorlalti candidati;

- caderea cu motocicleta;

- nerespectarea traseului stabilit în poligon.

„RESPINS"

se acorda si 15 puncte

penalizare

MENTIUNI**):

TOTAL

Examinat cu moto nr.                       în prezenta martorului***)

Data examinarii

Durata executarii probei:

- poligon:............

- traseu*):...........

Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar si semnatura

Calificativul

Semnatura candidatului

*) La efectuarea probei practice în traseu.

**) La rubrica „Mentiuni" se înscriu categoria/subcategoria, timpul obtinut, motivul respingerii, daca este cazul.

***) Numai în cazul examinarii la subcategoria A1.

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorecta a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

B/B1

BE

1. PREGATIREA Sl VERIFICAREA TEHNICA A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:

- control vizual, în ordine aleatorie: starea anvelopelor, blocurilor lumini/semnalizare fata/spate, catadioptrilor, trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante, stingatorului de incendiu;

3

- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a functionalitatii directiei, frânei, instalatiei de ungere/racire, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;

3

- verificarea dispozitivului de cuplare, a conexiunilor instalatiei de frânare/electrice, a catadioptrilor; (BE)

3

- verificarea elementelor de siguranta legate de încarcatura vehiculului: mod de încarcare si fixare, închiderea usilor, obloanelor, cabinei (în functie de configuratia ansamblului de vehicule); (BE)

5

- reglarea scaunului, tetierei, oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de siguranta, verificarea închiderii usilor, eliberarea frânei de ajutor.

5

2. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI:

- mersul înapoi în linie dreapta sau în viraj stânga/dreapta, la un colt de strada, cu mentinerea benzii;

5

- întoarcerea vehiculului cu fata în sens opus, prin efectuarea manevrelor de mers înainte si înapoi;

5

- parcarea/parasirea parcarii pe teren plat, în rampa sau în panta, paralel, oblic sau perpendicular;

5

- oprirea/pornirea din rampa/panta;

5

- frânarea corecta pentru a opri cu precizie (frânarea de urgenta este optionala);

7

- cuplarea/decuplarea remorcii; (BE)

5

- mersul înapoi; (BE)

5

- parcarea în siguranta pentru încarcare/descarcare (BE).

7

3. COMPORTAREA ÎN TRAFIC:

Candidatii trebuie sa efectueze obligatoriu toate manevrele urmatoare în conditii normale de trafic si în siguranta:

- pornirea motorului si demararea usoara, fara bruscarea autovehiculului;

3

- accelerarea progresiva; mentinerea directiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor;

7

- parasirea zonei de stationare dupa parcare, oprire în trafic, iesirea de pe un drum de acces privat;

5

- conducerea pe un drum drept, încrucisarea cu alte vehicule, inclusiv în spatii restrânse;

3

- conducerea în curbe, efectuarea virajelor;

3

- intrarea în intersectii, traversarea, permiterea parasirii intersectiei de catre cei ramasi în interiorul acesteia;

3

- schimbarea directiei: viraje la stânga/dreapta si schimbarea benzilor de circulatie folosind mijloacele de semnalizare;

5

- folosirea incorecta a benzilor si nerespectarea semnificatiei marcajelor de orientare;

5

- intrarea/iesirea pe/de pe autostrazi/artere similare, folosirea corecta a benzilor si luminilor de întâlnire ziua;

5

- manevre privind ocolirea obstacolelor (lucrari, vehicule parcate etc); depasirea de catre alte vehicule;

6

- neacordarea prioritatii în amenajarile rutiere: sens giratoriu, trecere la nivel cu calea ferata (unde exista), statie de transport în comun prevazuta cu alveola, statie de tramvai fara refugiu pentru pietoni (unde exista), trecere de pietoni;

21

- imobilizarea vehiculului si luarea masurilor necesare de precautie la coborârea din acesta.

6

4. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA, FLUENTA SI CONDUCEREA ECOLOGICA:

- ezitarea repetata de a depasi alte vehicule, desi manevra este posibila;

5

- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor când acestia nu au prioritate;

6

- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric;

21

- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor/marcajelor de reglementare a circulatiei în intersectiile dirijate; neacordarea prioritatii în intersectii nedirijate;

21

- încalcarea regulilor privind depasirea altor vehicule;

21

- nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier, aflat în timpul serviciului;

21

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorecta a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

B/B1

BE

- neacordarea prioritatii autovehiculelor autorizate sa foloseasca semnale speciale de avertizare, aflate în misiune;

21

- nerespectarea semnalelor legale efectuate de politistii de frontiera, agentii de cale ferata/lucrari, patrule scolare, nevazatori;

7

- depasirea vitezei maxime admise pentru sectorul de drum pe care circula sau categoria drumului respectiv;

7

- conducerea cu viteza redusa în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalti conducatori auto;

5

- conducere în conditii de ploaie, zapada, mâzga, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduita preventiva);

5

- nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane si tuneluri (unde exista);

5

- nepastrarea distantei suficiente fata de cei care ruleaza înainte sau vin din sens opus;

7

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurator (turatie, frânare/accelerare).

5

ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI „RESPINS”:

prezentarea la examen sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestari de natura sa perturbe examinarea celorlalti candidati

- producerea unui eveniment rutier ori interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent

„RESPINS” se acorda si 21 de puncte penalizare

MENTIUNI:

TOTAL

Examinat cu auto nr.                       in prezenta martorului

Data examinarii

............................

ora/minutul începerii

...........................

ora/minutul terminarii

..........................

Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar si semnatura

Calificativul

Semnatura candidatului

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorecta a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

c

CE

C1

C1E

Tr

D Tb DE D1 D1E Tv

1. PREGATIREA Sl VERIFICAREA TEHNICA A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:

- control vizual, în ordine aleatorie: starea anvelopelor, rotilor, elementelor de suspensie, rezervoarelor de aer, parbrizului, ferestrelor, blocurilor lumini/semnalizare, catadioptrilor, trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante, stingatorului de incendiu;

3

- controlul caroseriei, învelisului, usilor pentru marfa, mecanismului de încarcare, modului de încarcare, fixarii încarcaturii; (C, CE, C1, C1E, Tr)

5

- verificarea, în ordine aleatorie, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a functionalitatii directiei, frânei (presiunea aerului), instalatiei de ungere/racire, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;

3

- cunoasterea aparaturii de înregistrare a vitezei si a activitatii conducatorului auto;

3

- verificarea dispozitivului de cuplare si a conexiunilor instalatiei de frânare/electrice; (CE, C1E, Tr, DE, D1E)

5

- verificarea caroseriei, usilor de serviciu, iesirilor de urgenta, echipamentului de prim ajutor, stingatoarelor de incendiu si a altor echipamente de siguranta; (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv)

5

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorecta a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

c

CE

C1

C1E

Tr

D Tb DE D1 D1E Tv

- reglarea scaunului pentru a obtine pozitia sezând corecta, a tetierelor (dupa caz), a oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de siguranta, verificarea închiderii usilor, eliberarea frânei de ajutor;

3

- citirea unei harti rutiere, planificarea rutei, inclusiv sistemele de navigatie electronica (optional);

2

2. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI:

- cuplarea/decuplarea unei remorci de autovehiculul tragator, din/cu revenire la pozitia initiala în stationare paralela; (CE, C1E, Tr, DE, D1E)

5

- mersul înapoi de-a lungul unei curbe la dreapta;

5

- parcarea în siguranta pentru încarcare/descarcare sau la o rampa/platforma de încarcare ori la o instalatie similara; (C, CE, C1, C1E, Tr)

7

- oprirea pentru a permite calatorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/troleibuz/tramvai în siguranta. (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv)

7

3. COMPORTAREA ÎN TRAFIC

Candidatii trebuie sa efectueze obligatoriu toate manevrele urmatoare în conditii normale de trafic si în siguranta:

- parasirea zonei de stationare: dupa parcare, oprire în trafic; la iesirea de pe un drum cu acces privat;

5

- conducerea pe drum drept, încrucisarea cu alte vehicule, inclusiv în spatii restrânse;

5

- conducerea în curbe, efectuarea virajelor;

5

- intersectii: apropierea de intersectii, traversarea acestora, intrarea pe banda de accelerare, parasirea benzii de decelerare;

5

- schimbarea directiei de mers prin viraje la stânga si la dreapta si schimbarea benzilor folosind mijloacele de semnalizare;

5

- circulatia de-a lungul obstacolelor, de exemplu masini parcate, la depasirea de catre alte autovehicule;

6

- caracteristici speciale ale drumului (dupa caz); sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferata; statii de mijloace de transport public; treceri pentru pietoni; urcarea în rampa/coborârea pantelor.

6

4. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA, FLUENTA Sl CONDUCEREA ECOLOGICA:

- circulatia pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, fara lumini sau semnalizare;

7

- patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca se produce blocarea circulatiei în interior;

7

- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric;

21

- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor/marcajelor de reglementare a circulatiei în intersectiile dirijate; neacordarea prioritatii în intersectii nedirijate;

21

- încalcarea regulilor privind depasirea altor vehicule;

21

- nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier, aflat în timpul serviciului;

21

- nerespectarea semnalelor legale efectuate de agentii de cale ferata/lucrari în carosabil, patrule scolare, nevazatori, alti îndrumatori de trafic;

7

- nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane si tuneluri (unde exista);

7

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurator (turatie, frânare/accelerare).

5

ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI „RESPINS”:

- prezentarea la examen sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestari de natura sa perturbe examinarea celorlalti candidati

- producerea unui eveniment rutier ori interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent

„RESPINS" se acorda si 21 de puncte penalizare

MENTIUNI:

TOTAL

Examinat cu auto nr.                                   în prezenta martorului

Data examinarii

............................

ora/minutul începerii

............................

ora/minutul terminarii

............................

Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar si semnatura

Calificativul

Semnatura candidatului

ANEXA Nr. 4

CARACTERISTICILE

care trebuie îndeplinite de vehiculele folosite pentru examinarea la proba practica

Categoria A:

- acces progresiv: motocicleta fara atas, cu o capacitate cilindrica mai mare de 120 cm3 si a carei viteza maxima, prin constructie, este de cel putin 100 km/h;

- acces direct: motocicleta fara atas, cu o putere de cel putin 35 kW.

Subcategoria A1:

- motocicleta fara atas, cu o capacitate cilindrica de cel putin 75 cm3.

Categoria B:

- vehicul de categoria B cu 4 roti si care trebuie sa atinga o viteza de cel putin 100 km/h.

Categoria B + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.000 kg, care atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu intra în categoria B; compartimentul pentru marfuri al remorcii trebuie sa fie dintr-o caroserie închisa, cel putin la fel de lata si de înalta ca si vehiculul, caroseria închisa poate fi si putin mai lata decât vehiculul, cu conditia ca vizibilitatea spre spate sa fie posibila cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o greutate reala de minimum 800 kg.

Subcategoria B1:

- autovehicul cu 3 sau 4 roti, care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h.

Categoria C:

- vehicul din categoria C, a carui masa maxima autorizata este de cel putin 12.000 kg, care are o lungime de cel putin 8 metri, o latime de cel putin 2,40 m, care atinge o viteza de cel putin 80 km/h, este echipat cu ABS si cu o cutie de viteze cu cel putin 8 trepte de mers înainte, precum si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul pentru marfuri trebuie sa fie dintr-o caroserie închisa, cel putin la fel de larga si de înalta ca si cabina, si sa aiba o greutate de minimum 10.000 kg.

Categoria C + E:

- vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7,5 m; vehiculul articulat sau ansamblul trebuie sa aiba o masa totala maxima autorizata de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,40 m, sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h, sa fie echipat cu ABS si sa aiba o cutie de viteze cu cel putin 8 trepte de mers înainte si un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul pentru marfuri trebuie sa fie o caroserie închisa, cel putin la fel de lata si de înalta ca si cabina; atât vehiculul, cât si ansamblul trebuie sa aiba o greutate de minimum 15.000 kg.

Subcategoria C1:

- vehicul din subcategoria C1 a carui masa maxima autorizata este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m, atinge o viteza de cel putin 80 km/h si este echipat cu ABS si un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul pentru marfuri trebuie sa fie o caroserie închisa, cel putin la fel de lata si de înalta ca si cabina. Subcategoria C1 + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg; ansamblul trebuie sa aiba o lungime de cel putin 8 m si sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfuri al remorcii trebuie sa fie o caroserie închisa, cel putin la fel de lata si de înalta ca si cabina; caroseria închisa poate sa fie si putin mai lata decât autovehiculul cu conditia ca vizibilitatea în spate sa fie posibila prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o greutate de cel putin 800 kg.

Categoria D:

- vehicul din categoria D care are o lungime de cel putin 10 m, o latime de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria D + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg, care are o latime de cel putin 2,40 m si care este capabil sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii trebuie sa fie dintr-o caroserie închisa, cu o latime si o înaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o greutate de cel putin 800 kg.

Subcategoria D1:

- vehicul din subcategoria D1 a carei masa maxima autorizata este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85.

Subcategoria D1 + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii trebuie sa fie alcatuit dintr-o caroserie închisa, cu o latime si o înaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o greutate minima de 800 kg.

Categoria Tr:

- tractor pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public.

Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E care nu respecta criteriile minime mentionate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126 CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, respectiv 19 ianuarie 2007, pot fi folosite înca o perioada care nu depaseste 10 ani de la aceasta data.

ANEXA Nr. 51

DIMENSIUNILE POLIGONULUI

*) Anexa nr. 5 este reprodusa în facsimil.

ANEXA Nr. 6

DESCRIEREA MANEVRELOR LA PROBA PRACTICA ÎN POLIGON*)

potrivit prevederilor art. 15 alin. (3) din ordin

• Manevre la viteza mica, cu semnalizare si privirea peste umar

• Plecarea de pe loc si mers 5 m pe lânga motocicleta fara ajutorul motorului

• Mers sinuos printre 5 jaloane

• Executarea de opturi printre 4 jaloane. 3 manevre într-un sens si alte 3 în celalalt sens

• Deplasare în linie dreapta 47 m cu bratul stâng ridicat orizontal

• Continuarea deplasarii cu viraj stânga si viteza redusa pâna la punctul de plecare

*) Figura este reprodusa în facsimil.

ANEXA Nr. 7

DESCRIEREA MANEVRELOR SPECIALE LA PROBA PRACTICA ÎN POLIGON*)

potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) lit. b) din ordin

•Accelerarea pâna la 50 km/h, de la punctul de plecare pe distanta de 47 m, în viteza a II-a sau a III-a

• Ocolirea obstacolului, cu mentinerea directiei de deplasare

• Frânare în interval de 16,5 m, cu schimbarea treptelor de viteza

• Viraj la stânga

•Accelerarea pâna la 30 km/h pe distanta de 30 m

• Ocolirea obstacolului, cu mentinerea directiei de deplasare •Accelerarea la peste 50 km/h pe distanta de 14 m

• Frânarea cu frâna din fata si frâna din spate începând de la ultimele doua jaloane, pe distanta de 16 m, cu oprire la punct fix (locul de sosire), unde va urca motocicleta pe cric.

*) Figura este reprodusa în facsimil.

ANEXA Nr. 8

CODURILE COMUNITARE ARMONIZATE

Conducatorul auto (probleme medicale)

01. Corectia si/sau protectia vederii

01.01 Ochelari

01.02 Lentile de contact

01.03 Sticla protectoare

01.04 Lentile opace

01.05 Acoperitoare pentru ochi

01.06 Ochelari sau lentile de contact

02. Proteza auditiva/aparat auditiv

02.01 Proteza auditiva pentru o ureche

02.02 Proteza auditiva pentru ambele urechi

03. Proteza/Orteza pentru membre

03.01 Proteza/Orteza pentru unul sau ambele membre superioare

03.02 Proteza/Orteza pentru unul sau ambele membre inferioare

05. Conducere cu restrictie (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusa restrictiilor din motive medicale)

05.01 Restrictie la calatoria pe timpul zilei (de exemplu: o ora dupa rasaritul soarelui si o ora înainte de apus)

05.02 Restrictie la calatoria pe o raza de ... km de la locul de resedinta a titularului sau doar în interiorul unui oras, în perimetrul unei zone/regiuni

05.03 Conducere fara pasageri în habitaclul autovehiculului

05.04 Restrictie de utilizare în timpul deplasarii a unei viteze mai mici sau egale cu ... km/h

05.05 Conducere doar atunci când este însotit de un titular de permis de conducere

05.06 Fara remorca

05.07 Interzicerea conducerii pe autostrada

05.08 Interzicerea consumului de bauturi alcoolice

Adaptari ale vehiculului

10. Cutie de viteze adaptata

10.01 Schimbator de viteze manual

10.02 Schimbator de viteze automat

10.03 Schimbator de viteze cu comanda electronica

10.04 Levier adaptat de schimbat viteza

10.05 Fara cutie de transmisie secundara

15. Ambreiaj adaptat

15.01 Pedala de ambreiaj adaptata

15.02 Ambreiaj manual

15.03 Ambreiaj automat

15.04 Compartimentare în fata pedalei de ambreiaj/pedala de ambreiaj neutralizata/suprimata

20. Mecanisme de frânare adaptate

20.01 Pedala de frâna adaptata

20.02 Pedala de frâna marita

20.03 Pedala de frâna adaptata pentru piciorul stâng

20.04 Pedala de frâna pentru talpa

20.05 Pedala de frâna cu bascula

20.06 Frâna de serviciu actionata cu mâna (adaptata)

20.07 Folosirea maxima a frânei de serviciu ranforsate

20.08 Folosirea maxima a frânei de siguranta integrate în frâna de serviciu

20.09 Frâna de mâna (de stationare) adaptata

20.10 Frâna de mâna (de stationare) cu comanda electrica

20.11 Frâna de mâna cu comanda actionata de picior (adaptata)

20.12 Compartimentare în fata pedalei de frâna/Pedala de frâna neutralizata/suprimata

20.13 Frâna cu comanda actionata la nivelul genunchiului

20.14 Frâna principala cu comanda electrica

25. Mecanisme de acceleratie adaptate 25.01 Pedala de acceleratie adaptata

25.02 Pedala de acceleratie pentru talpa

25.03 Pedala de acceleratie cu bascula

25.04 Acceleratie manuala

25.05 Acceleratie actionata la nivelul genunchiului

25.06 Servoacceleratie (electronica, pneumatica etc.)

25.07 Pedala de acceleratie plasata la stânga pedalei de frâna

25.08 Pedala de acceleratie plasata la stânga

25.09 Compartimentare în fata pedalei de acceleratie/Pedala de acceleratie neutralizata/suprimata

30. Mecanisme de frânare si de acceleratie combinate adaptate

30.01 Pedale paralele

30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelasi plan

30.03 Acceleratie si frâna cu glisiera

30.04 Acceleratie si frâna cu glisiera cu orteza

30.05 Pedala de frâna si de acceleratie neutralizate/ suprimate

30.06 Podea ridicata

30.07 Compartimentare pe o latura a pedalei de frâna

30.08 Compartimentare pentru proteza pe o latura a pedalei de frâna

30.09 Compartimentare în fata pedalelor de acceleratie si de frâna

30.10 Rezematoare pentru calcâi/picior

30.11 Acceleratie si frâna cu comanda electrica

35. Dispozitive de comanda adaptate (faruri, stergator si spalator de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)

35.01 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara a influenta negativ conducerea

35.02 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara a da drumul volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furca etc.)

35.03 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara a da drumul cu mâna stânga volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furca etc.)

35.04 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara a da drumul cu mâna dreapta volanului/accesoriilor (mâner sferic, furca etc.)

35.05 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara a elibera volanul/accesoriile (mâner sferic, furca etc.) ori comenzile de acceleratie sau de frâna combinate

40. Directie adaptata

40.01 Servodirectie standard

40.02 Servodirectie ranforsata

40.03 Servodirectie cu sistem de securitate

40.04 Coloana de directie alungita

40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subtire; volan cu diametru redus etc.)

40.06 Volan cu basculare

40.07 Volan vertical

40.08 Volan orizontal

40.09 Actionare cu piciorul

40.10 Actionare cu dispozitiv adaptat (mansa etc.)

40.11 Mâner la volan

40.12 Orteza pentru mâna pe volan

40.13 Orteza de tenodeza

42. Oglinda (oglinzi) retrovizoare modificata(e)

42.01 Oglinda retrovizoare exterioara stânga sau dreapta

42.02 Oglinda retrovizoare exterioara montata pe aripa

42.03 Oglinda retrovizoare interioara suplimentara pentru observarea traficului

42.04 Oglinda retrovizoare interioara panoramica

42.05 Oglinda retrovizoare de unghi mort

42.06 Oglinda (oglinzi) retrovizoare exterioara (exterioare) cu comanda electrica

43. Scaun pentru sofer modificat

43.01 Scaun pentru conducator cu înaltime adecvata pentru vizibilitate si distanta normala fata de volan si pedale

43.02 Scaun pentru conducator adaptat la forma corpului

43.03 Scaun pentru conducator cu sustinere laterala pentru o buna stabilitate

43.04 Scaun pentru conducator cu rezematoare pentru coate

43.05 Scaun pentru conducator cu glisiera alungita

43.06 Centura de siguranta adaptata

43.07 Centura de siguranta de tip jug

44. Modificari ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01 Frâna cu comanda unica

44.02 Frâna de mâna (adaptata) (pentru roata din fata)

44.03 Frâna de picior (adaptata) (pentru roata din spate)

44.04 Maneta de acceleratie (adaptata)

44.05 Cutie de viteze manuala si ambreiaj manual (adaptate)

44.06 Oglinda (oglinzi) retrovizoare adaptata(e)

44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de directie, faruri de oprire etc.)

44.08 Inaltimea scaunului permitând conducatorului sa ajunga cu ambele picioare la pamânt

45. Numai motocicleta cu atas

50. Limitat la un vehicul/numar de sasiu particular (numar de identificare al vehiculului, VIN)

51. Limitat la un vehicul/o placa de înmatriculare particular/ particulara (numar de înmatriculare al vehiculului)

Probleme administrative

70. Schimbarea permisului nr..........., eliberat de ......... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terte, de pilda: 70.0123456789.NL)

71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terte, de pilda: 71.987654321HR)

72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrica maxima de 125 cm3 si o putere maxima de 11 KW(A1)

73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roti si motor (B1)

74. Limitat la vehiculele din categoria C a caror masa maxima autorizata nu depaseste 7.500 kg (C1)

75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducatorului (D1)

76. Limitat la vehiculele din categoria C a caror masa maxima autorizata nu depaseste 7.500 kg (C1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depaseste 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata sa nu depaseasca 12.000 kg si ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa vehiculului tragator gol (C1 + E)

77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducatorului (D1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depaseste 750 kg, cu conditia ca:

a) masa totala maxima autorizata sa nu depaseasca 12.000 kg si ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa vehiculului tragator gol; si:

b) remorca sa nu fie folosita pentru transportul de calatori (D1 + E)

78. Limitat la vehiculele cu schimbator automat de viteze [(Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]

79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc conditiile indicate între paranteze, în contextul aplicarii art. 10 alin. (1) din Directiva 91/439/CEE:

90.01: la stânga

90.02: la dreapta

90.03: stânga

90.04: drept (dreapta)

90.05: mâna

90.06: picior

90.07: folosibil

95. Conducator auto care detine certificat de competenta profesionala (CCP), emis conform Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, valabil pâna la data de .... (de exemplu, „95.01.01.2012").

Codurile nationale încep de la 100.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 268/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 268 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu