Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2541 din 28.09.2017

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05 octombrie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 6 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: NORME METODOLOGICE privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) 4. În anexă , articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi către şi de la Trezoreria Statului, iar ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi de la Trezoreria Statului, care se supun prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2016 privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă. 5. În anexă , după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: Articolul 21 (1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se depun de către plătitori la unităţile Trezoreriei Statului în timpul programului de funcţionare al acestor unităţi.(2) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori până la ora-limită, stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care se publică pe site-ul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se afişează la sediile unităţilor Trezoreriei Statului, se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului în aceeaşi zi lucrătoare în care au fost depuse.(3) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (2), se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare a depunerii acestora.(4) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse potrivit alin. (3), vor fi însoţite obligatoriu de un borderou centralizator întocmit în două exemplare, care va conţine cel puţin următoarele informaţii: denumire plătitor, CIF plătitor, număr ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), denumire beneficiar, CIF beneficiar, suma. Borderoul centralizator poate fi generat şi cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Ambele exemplare ale borderoului centralizator, care se prezintă la unităţile trezoreriei statului, se semnează de persoana delegată să depună/ridice astfel de documente.(5) Plătitorii pot opta pentru depunerea pe bază de borderou centralizator întocmit potrivit alin. (4) şi în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse în cadrul termenului prevăzut la alin. (2), cu condiţia ca acesta să fie întocmit distinct faţă de borderoul centralizator întocmit pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit alin. (3).(6) Unităţile trezoreriei statului completează, pe ambele exemplare ale borderoului prevăzut la alin. (4) şi (5), ziua/luna/anul şi ora primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de plătitori şi restituie deponentului un exemplar semnat şi ştampilat. 6. În anexă , la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi achitate prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligaţiile datorate bugetului de stat prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, şi, respectiv, a unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligaţiile de plată prevăzute în anexa nr. 2 la acelaşi ordin. 7. În anexă , la articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Elementele din formularul ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează astfel: 8. În anexă , la articolul 5 litera j), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. pentru obligaţiile bugetare achitate la bugetul de stat care se declară, inclusiv pentru cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5-7 de mai jos, se înscrie: «buget de stat», iar pentru obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetele fondurilor speciale care se declară, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, se înscrie «bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale»; 9. În anexă , la articolul 5 litera k), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 sau pentru alte obligaţii bugetare pentru care prin acte normative în vigoare se prevede astfel; 10. În anexă , la articolul 5, litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins: s)în rubrica «Data debitării» se înscrie clar şi vizibil de către instituţia iniţiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit art. 21 alin. (2), contul plătitorului se debitează în ziua depunerii acestora, iar în cazul celor depuse potrivit art. 21 alin. (3) contul plătitorului se debitează în următoarea zi lucrătoare a depunerii acestora, în măsura în care prin acte normative în vigoare nu se prevede altfel. 11. În anexă , după articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61-63, cu următorul cuprins: Articolul 61 (1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru efectuarea de plăţi din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, numai în conturi ale căror coduri IBAN conţin şirul de caractere «TVA». Din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pot fi efectuate plăţi şi pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de persoanele prevăzute la alin. (1) începând cu data stabilită prin procedura de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug şi numai după înrolarea la funcţionalităţile acestui sistem.(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este deschis contul prevăzut la alin. (1). Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line în Sistemul naţional de raportare Forexebug.(4) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug.(5) Elementele din formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează astfel:a)în rubrica «Data Document» se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME); b)în rubrica «Total Document» se afişează automat totalul sumelor completate în rubrica «Suma»; c)în rubrica «LEI, adică» se afişează automat suma în litere; d)în rubrica «Nr. Înregistrări» se afişează automat numărul total de operaţiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME); e)în rubrica «Denumire Plătitor» se înscrie denumirea plătitorului; f)în rubrica «CIF Plătitor» se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului; g)în rubrica «Adresa Plătitor» se înscrie adresa plătitorului; h)în rubrica «NR. OP» se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor; i)în rubrica «Cod IBAN Plătitor» se înscrie codul IBAN al contului de disponibil deschis la unităţile trezoreriei statului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA; j)rubrica «Denumire Trezorerie» se completează automat în funcţie de informaţia înscrisă la lit. i); k)în rubrica «Denumire Beneficiar» se înscrie:k.1) «buget de stat» - în cazul plăţilor reprezentând contravaloarea TVA care se achită în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat care conţin şirul de caractere «TVA»; k.2) denumirea beneficiarului sumei reprezentând TVA - în cazul în care plata se efectuează, în alt cont decât cele prevăzute la lit. k.1), al căror IBAN conţine şirul de caractere «TVA». l)în rubrica «CIF Beneficiar» se înscrie:l.1) codul de identificare fiscală al contribuabilului plătitor - în cazul beneficiarilor de la lit. k.1); l.2) codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei - în cazul beneficiarilor de la lit. k.2); m)în rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se înscrie:m.1) codul IBAN aferent contului corespunzător de venituri ale bugetului de stat - în cazul prevăzut la lit. k.1); m.2) codul IBAN aferent beneficiarului sumei - în cazul prevăzut la lit. k.2); n)rubrica «Denumire Banca/Trezorerie» se completează automat denumirea instituţiei de credit/unităţii Trezoreriei Statului în funcţie de informaţia înscrisă la lit. m); o)în rubrica «Suma» se înscrie, suma în cifre; p)în rubrica «Nr. de evidenţă a plăţii» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME); q)în rubrica «Reprezentând» se înscrie:q.1) denumirea obligaţiei bugetare achitate - în cazul prevăzut la lit. k.1); q.2) natura economică a plăţii - în cazul prevăzut la lit. k.2); r)în rubrica «Semnătura plătitorului» se aplică semnătura electronică calificată a persoanelor înrolate la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare Forexebug, după validarea şi generarea fişierului XML fără erori. Articolul 62 (1) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora limită, stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care se publică pe site-ul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se afişează la sediile unităţilor Trezoreriei Statului, se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului în aceeaşi zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.(2) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (1) se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori. Articolul 63 Procedura de depunere on-line, de validare şi de procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)» se stabileşte prin procedura de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug. 12. În anexă , articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Modelul formularului «Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)» este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Modelul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 13. În anexă , după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următor cuprins: Articolul 8Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 14. Anexa la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 15. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la normele metodologice) Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la normele metodologice) ORDIN DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2541/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2541 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu