Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 04.03.2005

privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 10 martie 2005SmartCity1

Publicate în : MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 10 martie 2005 Articolul 1 Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi către şi de la Trezoreria Statului, care se supune prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer credit şi prezentelor norme metodologice. Articolul 2 Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către plătitori astfel:a)persoane juridice şi persoane fizice (agenţi economici şi alţi plătitori), pentru:achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale instituţiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finanţelor Publice;

achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate şi a lucrărilor executate de către acestea;

transferul în conturile proprii deschise la instituţiile de credit sau, după caz, la Banca Naţională a României al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului şi alte plăţi efectuate din aceste conturi, conform reglementărilor legale în vigoare; b)ordonatori de credite, pentru:achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;

achitarea obligaţiilor către furnizori şi creditori, virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii, restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit; c)Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile descentralizate, pentru:restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compensări şi regularizări din bugetul de stat şi din celelalte bugete; virări de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice în numele statului, inclusiv plăţi pentru datoria publică internă şi externă, rambursări de credite, precum şi alte plăţi. Articolul 3 Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligaţie bugetară. Articolul 4(1)Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi completate de către plătitori pe suport de hârtie (în două exemplare, din care exemplarul nr. 2 rămâne la plătitor, iar exemplarul nr. 1 se depune la instituţia iniţiatoare, care poate fi instituţie de credit sau unitate a Trezoreriei Statului) sau pe suport electronic, în funcţie de termenii şi condiţiile contractuale convenite cu instituţia iniţiatoare, cu respectarea precizărilor din prezentele norme metodologice.(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul plăţilor efectuate pentru achitarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. j) pct. 5 şi 6, instituţiile iniţiatoare au obligaţia de a semna şi de a ştampila exemplarul nr. 2 al ordinului de plată pentru Trezoreria Statului, care rămâne la plătitor, în scopul confirmării debitării contului plătitorului cu suma respectivă.(3)În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie, exemplarul nr. 2 reţinut de plătitor constituie document justificativ pentru înregistrarea operaţiunii în contabilitate, numai împreună cu extrasul de cont eliberat de către instituţia bancară sau unitatea Trezoreriei Statului iniţiatoare. Răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise în cele două exemplare ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie sunt diferite revine exclusiv plătitorului. Instituţia iniţiatoare are răspunderea preluării informaţiilor de pe OPT în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către plătitor.(4)Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" se generează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/informații contribuabil/sistem fiscal/programe utile. Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" poate fi completat fie cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice, fie manual. Articolul 5 Elementele din formular se completează astfel:a)în rubrica "Nr." se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor; b)în rubrica "PLĂTIŢI" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga; c)în rubrica "LEI, adică" se înscrie, citeţ şi, recomandabil, fără pauză între cuvinte, suma în litere; d)în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie denumirea plătitorului; e)în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului (cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, CNP sau număr de identificare fiscală, după caz); f)în rubrica "Adresa" se înscrie adresa plătitorului; g)în spaţiul marcat "Cod IBAN plătitor" se completează codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis de emitent la instituţia iniţiatoare sau, după caz, de instituţia emitentă; h)în rubrica "Codul BIC" se înscrie codul BIC al instituţiei iniţiatoare; i)în rubrica "De la" se înscrie identitatea instituţiei iniţiatoare prin denumire; j)rubrica "Beneficiar" se completează astfel:1. pentru obligaţiile bugetare prevăzute în anexa nr. A la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu excepţia celor prevăzute la punctele 5-7 de mai jos, se înscrie: buget stat, buget asigurări sociale de stat, buget asigurări sociale de sănătate, buget asigurări de şomaj, după caz. 2. pentru obligaţiile bugetare achitate la bugetele locale se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma; 3. pentru obligaţiile bugetare prevăzute în anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 se înscrie denumirea casei de asigurări sau a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în contul căreia se achită suma; 4. pentru obligaţiile de plată către instituţii publice se înscrie denumirea instituţiei publice beneficiare; 5. pentru taxe şi alte obligaţii achitate în vamă se înscrie denumirea unităţii vamale; 6. pentru accize la uleiuri minerale plătite anticipat livrării, de către client în numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor producător/ procesator; 7. pentru impozitul pe venituri din salarii se înscrie denumirea unităţii pentru care se achită impozitul, fie aceasta persoană juridică sau sucursală/punct de lucru, după caz; 8. pentru amenzi achitate, rubrica "Beneficiar" se completează astfel:8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma; 8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se înscrie:8.2.1. denumirea unităţii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda/buget de stat, în situaţia în care în procesul-verbal de constatare a contravenţiei s-a consemnat codul fiscal al acestuia; 8.2.2. buget de stat, în situaţia în care în procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu s-a consemnat codul fiscal al unităţii din care face parte agentul constatator; 9. pentru plăţi dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinaţii (de exemplu: achitarea în conturile agenţilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituţiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilităţi ale agenţilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaţilor instituţiilor publice; plăţi privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile şi imobile din procesul de executare silită etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei; 10. pentru celelalte obligaţii bugetare se înscrie denumirea bugetului căruia i se cuvin sumele respective; k)în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului, după cum urmează:1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1; 2. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 2; 3. codul de identificare fiscală al casei de asigurări sau al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, pentru obligaţiile menţionate la lit. j) pct. 3; 4. codul de identificare fiscală al instituţiei publice, pentru obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 4; 5. codul de identificare fiscală al unităţii vamale, pentru taxele şi obligaţiile achitate în vamă, prevăzute la lit. j) pct. 5; 6. codul de identificare fiscală al agentului economic furnizor producător/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevăzute la lit. j) pct. 6; 7. codul de identificare fiscală al entităţilor prevăzute la lit. j) pct. 7; 8. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare fiscală al unităţii din care face parte agentul constatator, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de identificare fiscală al contravenientului, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.2; 9. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, pentru plăţile menţionate la lit. j) pct. 9; 10. codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 10; l)în spaţiul marcat "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilităţi, după caz, în care se achită suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea în vedere următoarele precizări:obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 şi 10 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii;

obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 şi 8.1 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au deschise conturile beneficiarii sumelor respective;

plăţile prevăzute la lit. j) pct. 9 se efectuează la unităţile Trezoreriei Statului sau la unităţile instituţiilor de credit la care îşi au deschise conturile beneficiarii sumelor;

obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 7 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii şi, respectiv, la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sau la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ, după caz, pentru marii contribuabili şi sediile secundare ale acestora; m)în rubrica "Codul BIC" se înscrie identitatea instituţiei destinatare prin cod BIC; n)în rubrica "La" se înscrie denumirea unităţii Trezoreriei Statului sau a unităţii instituţiei de credit la care este deschis contul beneficiarului; o)rubrica "Nr. de evidenţă a plăţii" se completează numai pentru obligaţiile bugetare prevăzute în anexa A la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, potrivit precizărilor din anexa la acelaşi ordin.NOTĂ: Pentru plăţile dispuse prin formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPHT)", aprobat prin Normele metodologice ale Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României nr. 16.144/18/1995, "Numărul de evidenţă a plăţii" se completează în rubrica "Explicaţii"; p)rubrica "Reprezentând" se completează după cum urmează:pentru obligaţiile bugetare se înscrie denumirea completă a obligaţiei bugetare achitate;

pentru celelalte categorii de plăţi se înscrie natura economică a plăţii (de exemplu: "transfer sold"); r)în rubrica "Data emiterii" se înscrie clar şi vizibil de către plătitor data (ziua, luna, anul) la care este emis ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT); s)în rubrica "Data debitării" se înscrie clar şi vizibil de către instituţia iniţiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. Această informaţie se completează în mesajele electronice de plăţi de către instituţia iniţiatoare, în câmpul 70 pe rândul al doilea, în rubrica "Data plăţii", în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată. Articolul 6(1)Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)", aprobat prin prezentele norme metodologice, se utilizează numai pentru decontări în cadrul Sistemului electronic de plăţi.(2)Datele privind intrarea în funcţiune a Sistemului electronic de plăţi, atât pentru plăţi intertrezorerii, cât şi pentru plăţi interbancare (de mică şi mare valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro) şi la sediile unităţilor Trezoreriei Statului. Articolul 7 Modelul formularului "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXĂ*) Notă
*) Anexa este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma -/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu