Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 253 din 14 iunie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din  2 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de inspectii va urmari aplicarea prevederilor prezentului ordin de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, precum si de catre agentii economici interesati.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                             Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                           METODOLOGIE
privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor

    Art. 1
    (1) Activitatile privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor se realizeaza de catre agentii economici, persoane fizice si juridice, inregistrati in acest scop de catre autoritatile abilitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea de seminte si material saditor fara autorizatie de functionare eliberata in conformitate cu prevederile prezentei metodologii constituie contraventii si intra sub incidenta prevederilor art. 47, 48 lit. b) si ale art. 50 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.
    Art. 2
    Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in conformitate cu atributiile ce ii revin conform art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 266/2002, inregistreaza, elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care efectueaza operatiuni de producere in vederea comercializarii, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, prin unitatile sale teritoriale, respectiv inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, denumite in continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS.
    Art. 3
    Se inregistreaza, la cerere, persoanele fizice sau juridice care fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are cunostinte corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 4
    (1) Cererea tipizata prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie, precum si anexele nr. 1a), 1b) si/sau 1c) la cerere se pun la dispozitie solicitantilor de catre ITCSMS si LCCSMS.
    (2) Cererea completata, impreuna cu documentele prevazute in cerere, va fi depusa in 2 (doua) exemplare la ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate este amplasata baza materiala pentru producerea, prelucrarea sau comercializarea semintelor si materialului saditor, pe subunitati, precum si unde este situat sediul social al solicitantului, astfel:
    a) agentii economici care desfasoara activitatile intr-un singur judet depun cererea la ITCSMS sau LCCSMS din raza teritoriala de activitate;
    b) agentii economici care isi desfasoara sau intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in mai multe judete vor depune cererea pentru inregistrare la ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala isi au sediul social central, impreuna cu copiile de pe autorizatiile pentru subunitatile care dispun de baza materiala proprie, emise de ITCSMS sau LCCSMS din respectiva zona de activitate.
    Art. 5
    (1) Prin dotare tehnico-materiala necesara se intelege:
    a) materialul biologic destinat multiplicarii ori seminte si material saditor destinat pentru insamantare sau plantare;
    b) terenul agricol sau spatiile de crestere a plantelor de inmultire, corespunzatoare calitativ, marimea suprafetelor trebuind sa asigure distantele de izolare si rotatia culturilor, precum si utilajele necesare;
    c) spatiile de depozitare, conditionare si comercializare, cu utilajele si aparatura necesare satisfacerii scopului propus.
    (2) Dotarea tehnico-materiala poate fi in proprietatea agentului economic, inchiriata, luata in arenda, concesionata, cu contract de reprezentare, multiplicare, asociere sau prestari de servicii, dovedita prin documente.
    (3) In cerere se va specifica specia ori grupa de specii pentru ale caror seminte sau material saditor se solicita inregistrarea, conform regulilor si normelor in vigoare: cereale (cereale paioase, porumb si sorg), oleaginoase si textile, plante furajere (graminee, leguminoase, alte specii), sfecla, legume (seminte si material saditor), cartof, material saditor viticol, material saditor pomicol, material de inmultire ornamental (dendrologic, floricol), plante medicinale si aromatice, tutun, material saditor de dud, material saditor de hamei, miceliu de ciuperci.
    (4) In cerere se vor specifica operatiunea (operatiunile) pe care agentul o va desfasura in cadrul fiecarui tip de activitate pentru care solicita inregistrarea, conform prevederilor art. 4 alin. (2), precum si deschiderea registrului de intrari si iesiri pentru evidenta productiei, tranzactiilor si stocurilor conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    Art. 6
    (1) Daca cererea si documentatia sunt complete si indeplinesc prevederile art. 5 alin. (3) si (4), acestea se accepta de catre ITCSMS sau LCCSMS.
    (2) In cazul in care documentatia de inregistrare depusa nu este completa, aceasta se restituie solicitantului pentru completare corecta.
    Art. 7
    Agentii economici vor plati contravaloarea prestatiilor de verificare si instruire in vederea inregistrarii, o data cu acceptarea cererii, pentru fiecare autorizatie solicitata, in numerar sau prin dispozitie de plata, in contul ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala isi au sediul social central sau in contul ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate sunt amplasate subunitatile.
    Art. 8
    Procedura de verificare a dotarilor tehnico-materiale se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) inspectorul oficial desemnat de inspectorul-sef verifica scriptic si faptic, in teren, documentatia depusa de solicitant si incheie un proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta metodologie, aratand daca sunt sau nu sunt indeplinite conditiile materiale necesare realizarii activitatii respective;
    b) in cazul neindeplinirii tuturor conditiilor, de comun acord cu solicitantul, se poate stabili un termen pentru realizarea acestora, dar nu mai mult de 60 de zile de la data verificarii;
    c) daca dupa expirarea acestui termen conditiile nu sunt indeplinite, inspectorul-sef respinge inregistrarea. Agentul economic are dreptul sa depuna o noua cerere atunci cand considera ca indeplineste conditiile necesare.
    Art. 9
    (1) Procedura de verificare a cunostintelor corespunzatoare necesare pentru activitatea sau activitatile pentru care se solicita inregistrarea se desfasoara astfel:
    a) conducatorul agentului economic va prezenta autoritatii decizia de desemnare a persoanei angajate, responsabila cu derularea activitatilor specifice, sau declaratia pe propria raspundere prin care el se declara responsabil pentru respectiva activitate, precum si curriculum vitae al persoanei respective, cu precizarea pregatirii profesionale;
    b) personalul responsabil prevazut la lit. a) va fi verificat prin testarea cunoasterii legislatiei si a normelor tehnice specifice activitatii pentru care s-a solicitat inregistrarea. Vor fi testate toate persoanele responsabile cu respectiva activitate: directori, sefi de sectoare sau compartimente, iar la agentii economici strict specializati vor fi testati si directorii generali cu privire la cunoasterea legislatiei specifice;
    c) testarea se va face pe baza unei tematici puse la dispozitie agentului economic, la solicitarea acestuia, de catre ITCSMS sau LCCSMS. La cererea agentilor economici, inainte de testare se pot organiza instruiri de catre ITCSMS si LCCSMS;
    d) comisia de examinare va fi formata din 3 sau 5 specialisti in domeniul de activitate solicitat, din inspectorat, cercetare, invatamantul superior etc., nominalizati de inspectorul-sef;
    e) testarea se va face in scris, pe baza de test-grila. Chestionarele specifice pe domenii de activitate, intocmite de fiecare ITCSMS sau LCCSMS, vor fi aprobate in prealabil de Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor;
    f) se considera atestata persoana care a raspuns corect la minimum 80% din intrebari;
    g) rezultatul testarii se aduce la cunostinta agentului economic in termen de maximum 24 de ore. Persoana testata care a fost declarata respinsa are dreptul la retestare, contra cost, la o data stabilita de comun acord;
    h) pentru persoana atestata ITCSMS si LCCSMS elibereaza un certificat de atestare profesionala al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, cu termen de valabilitate de 4 ani;
    i) certificatele de atestare profesionala emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin raman valabile pana la expirare;
    j) nu se organizeaza testarea personalului daca cererea si documentatia depuse au fost respinse la verificarea privind conditiile tehnico-materiale necesare pentru activitatea respectiva.
    (2) ITCSMS si LCCSMS pot organiza instruiri anuale sau ori de cate ori apar reglementari noi in domeniu, contra cost, cu participarea personalului atestat profesional sau neatestat al agentilor economici inregistrati.
    (3) Inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS, care a verificat documentatia, conditiile tehnico-materiale si a efectuat testarea personalului, aproba, daca sunt indeplinite conditiile, dupa caz, inregistrarea pentru una, doua sau toate activitatile solicitate.
    Art. 10
    Inregistrarea se acorda separat, pe fiecare tip de activitate, eliberandu-se urmatoarele tipuri de autorizatii, in urmatoarele conditii:
    a) autorizatia de producere a semintelor si materialului saditor se acorda agentilor economici care multiplica samanta si material saditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform normelor in vigoare, si agentilor economici care presteaza servicii de multiplicare a semintelor si materialului saditor proprietate a altor agenti economici inregistrati, prin contracte de multiplicare;
    b) autorizatia de prelucrare a semintelor si materialului saditor se acorda agentilor economici care efectueaza una sau mai multe operatiuni privind: conditionarea, formarea loturilor, ambalarea, inchiderea si etichetarea semintelor si materialului saditor proprietate proprie sau prin contracte de prestari de servicii cu alti proprietari, conform normelor in vigoare; autorizatia este valabila numai pentru operatiunea sau operatiunile specificate;
    c) autorizatia de comercializare a semintelor si materialului saditor se acorda agentilor economici care efectueaza operatiuni de comert angro si/sau cu amanuntul cu samanta si material saditor, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 si ale normelor in vigoare; autorizatia este valabila numai pentru operatiunea sau operatiunile specificate;
    d) autorizatie separata pentru fiecare subunitate de producere, prelucrare sau comercializare, precum si autorizatie la nivelul sediului central al agentului economic, cel putin pentru comercializare.
    Art. 11
    (1) Pot fi exceptate de la prevederile art. 10 lit. c) persoanele fizice sau juridice, distribuitori neprofesionisti de seminte si material saditor, care:
    a) comercializeaza cu amanuntul ambalaje mici de seminte sau plante la bucata sau in ambalaj individual, provenite de la furnizori profesionisti inregistrati de ITCSMS sau LCCSMS, cu respectarea regulilor si normelor specifice in vigoare, destinate utilizatorilor finali neprofesionisti, in piete si magazine al caror obiect principal de activitate nu este comercializarea semintelor si materialului saditor;
    b) comercializeaza semintele si materialul saditor prevazute la lit. a) in numele si cu imputernicirea unui furnizor angrosist inregistrat de ITCSMS sau LCCSMS.
    (2) Furnizorul angrosist inregistrat, prevazut la alin. (1), are urmatoarele obligatii:
    a) este responsabil de calitatea produselor vandute si de respectarea regulilor si normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 266/2002;
    b) emite o imputernicire anuala sau pentru anumite perioade, pentru fiecare distribuitor intermediar care vinde in numele sau, imputernicire disponibila la cererea autoritatilor;
    c) va obliga distribuitorii imputerniciti conform prevederilor lit. b) sa tina o evidenta clara a cantitatilor primite si vandute;
    d) va tine o lista anuala sau pe anumite perioade, cuprinzand numele, adresa si locul de vanzare ale distribuitorilor imputerniciti sa vanda in numele sau si sortimentul produselor de vanzare, care va fi pusa la dispozitie ITCSMS sau LCCSMS din judetul in care acesti distribuitori isi desfasoara activitatea.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) poate atrage retragerea dreptului de comercializare prin distribuitori imputerniciti.
    Art. 12
    (1) In urma inregistrarii se elibereaza autorizatia de functionare tipizata, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    (2) Autorizatiile de functionare eliberate in baza Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata, raman valabile pana la expirare, iar formularele de autorizatii vor fi modificate, o data cu acordarea primei vize anuale, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    Art. 13
    ITCSMS si LCCSMS vor tine evidenta agentilor economici inregistrati, vor supraveghea si vor monitoriza pe toata durata inregistrarii activitatile acestora.
    Art. 14
    (1) Autorizatiile sunt documente cu regim special.
    (2) Tehnoredactarea, tiparirea si evidenta acestora se vor realiza de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor.
    (3) Fondurile necesare pentru multiplicarea autorizatiilor vor fi asigurate de catre ITCSMS si LCCSMS.
    (4) Autorizatia va purta un numar de ordine care va constitui numarul de cod unic al subunitatii si al agentului economic, numar ce va fi inscris pe toate documentele oficiale sau ale agentului economic, eliberate in legatura cu semintele si materialul saditor produse, prelucrate sau comercializate de acesta.
    (5) Numarul de cod va fi format astfel:
    a) prima parte se constituie din initialele judetului, utilizandu-se codul national pentru automobile;
    b) a doua parte va fi formata din 3 cifre incepand de la 001, identificand agentul economic in ordinea eliberarii autorizatiilor;
    c) a treia parte va fi formata din 3 litere reprezentand:
    (i) prima litera A - agent economic autorizat pentru producerea semintelor si materialului saditor; de exemplu: A00;
    (ii) a doua litera B - agent economic autorizat pentru prelucrarea semintelor si materialului saditor; de exemplu: 0B0;
    (iii) a treia litera C - agent economic autorizat pentru comercializarea semintelor si materialului saditor; de exemplu: 00C.
    (6) Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor va putea completa sau modifica sistemul de codificare si va tine evidenta informatizata a agentilor economici inregistrati.
    Art. 15
    (1) Autorizatiile de functionare ale agentilor economici vor fi vizate anual, dupa verificarea activitatii acestora in anul calendaristic precedent, de catre inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS care le-a eliberat. Lipsa vizei anuale suspenda activitatea agentului respectiv, iar activitatile in domeniu sunt considerate contraventie conform art. 48 lit. b) din Legea nr. 266/2002.
    (2) Viza anuala se acorda daca se constata:
    a) existenta si tinerea corespunzatoare a evidentei productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte si material saditor, din productia interna si din import, in registrul de intrari si iesiri;
    b) respectarea regulilor si normelor in vigoare privind activitatea desfasurata;
    c) organizarea corespunzatoare a managementului calitatii semintelor si materialului saditor si realizarea actiunilor corective referitoare la unele aspecte constatate de autoritate.
    (3) Agentii economici inregistrati au obligatia de a anunta in scris, in termen de 15 zile, orice modificare intervenita dupa obtinerea autorizatiei. Personalul nou-angajat va fi testat conform prezentei metodologii.
    Art. 16
    (1) Autorizatia de functionare acordata in urma inregistrarii unui agent economic pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor se poate retrage, temporar sau definitiv, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin potrivit art. 5 din Legea nr. 266/2002 sau daca nu mai desfasoara activitatile in domeniu timp de 3 ani consecutiv.
    (2) Personalul de specialitate din cadrul Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor, al ITCSMS si LCCSMS se imputerniceste pentru constatarea incalcarii obligatiilor agentilor economici si poate retrage, temporar sau definitiv, autorizatiile de functionare, in urma incheierii unui proces-verbal conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
    (3) Retragerea autorizatiei nu exonereaza agentul economic de masurile luate si sanctiunile prevazute la art. 50, aplicate contraventiilor prevazute la art. 47 si 48 si infractiunilor prevazute la art. 49 din Legea nr. 266/2002.
    (4) Agentul economic caruia i s-a retras autorizatia poate face contestatie, care va avea urmatorul curs:
    a) catre inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS, in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de retragere temporara sau definitiva a autorizatiei;
    b) inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS va analiza contestatia, va verifica si va decide in termen de 5 zile de la data primirii acesteia;
    c) in cazul respingerii contestatiei de catre inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS, agentul economic poate depune plangere la Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor in termen de 15 zile de la data respingerii contestatiei;
    d) Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor va solutiona contestatia in termen de 30 de zile, cu avizul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, hotararea fiind definitiva.

    ANEXA 1
    la metodologie

    AGENT ECONOMIC                                Se aproba inregistrarea
    .........................                     pentru ................
    .........................                     Inspector-sef
    Nr. .... din ............                     .......................

                          CERERE DE INREGISTRARE
pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a semintelor si materialului saditor

    Agentul economic ..........................................................,
                      (denumirea agentului economic care solicita inregistrarea)
cu sediul in localitatea ......................., str. ......................... nr. ....., judetul ................, telefon ..............., fax ............., inmatriculat la registrul comertului cu nr. ....... din ......................., reprezentat prin ..............................................................,
                      (se scriu numele si prenumele persoanei imputernicite)
avand functia de ..................., solicitam inregistrarea pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a unitatii/subunitatii/persoanei fizice ....................................... a semintelor si materialului saditor din urmatoarele specii sau grupe de specii: ........................................
................................................................................
................................................................................
pentru operatiunea/operatiunile ........................................, pentru amplasamentul .........................................., judetul ..............
               (denumirea, forma juridica, localitatea)
    Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:
    1. copie xerox de pe statut, pentru societatile comerciale, asociatii cu personalitate juridica, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu, sau de pe autorizatie conform Decretului-lege nr. 54/1990, pentru persoanele fizice;
    2. copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie;
    3. copie xerox de pe codul fiscal;
    4. asigurarea dotarii tehnico-materiale [anexa nr. 1a), 1b) sau 1c), impreuna cu copiile xerox de pe documentele doveditoare];
    5. dosarul de prezentare a personalului angajat ce urmeaza sa se ocupe de producerea/prelucrarea/comercializarea semintelor si materialului saditor (copie de pe diploma, curriculum vitae, copie de pe cartea de munca sau contract).
    Declaram pe propria raspundere ca nu am suferit sanctiuni in legatura cu activitatea pentru care solicitam autorizatie si ne-am insusit dispozitiile legale prevazute in Legea nr. 266/2002 si ale normelor in vigoare.
    Ne obligam sa anuntam orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru inregistrare in termen de 15 zile de la data producerii modificarii.
    Am deschis registrul de intrari si iesiri pentru contabilizarea cantitatilor de seminte sau material saditor.

    Data ...........                 Semnatura solicitantului .................

    NOTA:
    - Cererile se verifica in mod obligatoriu pe teren si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunere, daca documentatia depusa si situatia de pe teren sunt conforme cu dispozitiile legale.
    - Autorizatia (autorizatiile) se solicita si se elibereaza pentru fiecare agent economic pe criteriul apartenentei teritoriale (judete).
    - Cererea se depune in doua exemplare, dintre care un exemplar se inapoiaza agentului economic.

Formular tip Ordin M.A.A.P. nr. ....................../2002.

    ANEXA 1a)
    la cerere

    Asigurarea dotarii tehnico-materiale pentru producerea semintelor si materialului saditor

    Agentul economic ......................... Adresa .....................
    Subunitatea .............................. Adresa .....................

    1. Suprafata de teren
 ______________________________________________________________________________
|                                                   Amplasamentul (localitatea)|
|______________________________________________________________________________|
|                               |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| 1.a) Suprafata agricola  - ha |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| 1.b) Suprafata arabila   - ha |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| 1.c) Alte folosinte           |            |           |          |          |
|      .................   - ha |            |           |          |          |
|      .................   - ha |            |           |          |          |
|      .................   - ha |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| 1.1. Suprafata destinata culturilor de seminte si materialului saditor       |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1.a) culturi semincere pe   |            |           |          |          |
|        specii sau grupe de    |            |           |          |          |
|        specii,           - ha |            |           |          |          |
|        din care irigat   - ha |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| 1.1.b) material               |            |           |          |          |
|        saditor*)         - ha |            |           |          |          |
|        (inclusiv              |            |           |          |          |
|        asolamentul),     - ha |            |           |          |          |
|        din care irigat   - ha |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
    *) Se specifica: legumicol, pomicol, ornamental, viticol, dud, hamei etc.

    NOTA:
    Se anexeaza schita terenului si titlul de folosinta (proprietate, arenda, inchiriere, concesionare etc.).

    2. Dotari
 ______________________________________________________________________________
| 2.1. Spatii de depozitare        Amplasamentul (localitatea)                 |
|______________________________________________________________________________|
|                               |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| Numar              nr.        |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| Suprafata          mp         |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| Capacitate         tone       |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| 2.2. Spatii speciale (sere,   |            |           |          |          |
| solarii, rasadnite de altoire,|            |           |          |          |
| sortare, fortare etc.)        |            |           |          |          |
| Suprafata          mp         |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|

    2.3. Masini si utilaje agricole specifice (denumire, nr.) in proprietate sau prin contract:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    3. Baza biologica a semintelor si materialului saditor (se specifica daca este proprie, cumparata, contract de reprezentare etc.)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    4. Alte elemente:
................................................................................

                                                   Semnatura solicitantului
                                                   ........................

    DA/NU Avizam favorabil
    Carantina fitosanitara                                   Data
    ......................                         ........................

    ANEXA 1b)
    la cerere

    Asigurarea dotarii tehnico-materiale pentru prelucrarea semintelor si materialului saditor

    1. Dotari
    1.1. Spatii de depozitare si conditionare
 ______________________________________________________________________________
| Localitatea  |  Destinatia  |    Tipul     Stare | Suprafata |  Capacitatea  |
|              | constructiei | constructiei       |    (mp)   |     (tone)    |
|______________|______________|____________________|___________|_______________|
|______________|______________|____________________|___________|_______________|
|______________|______________|____________________|___________|_______________|
|______________|______________|____________________|___________|_______________|
|______________|______________|____________________|___________|_______________|
|______________|______________|____________________|___________|_______________|

    1.2. Utilaje de conditionare, uscare, tratare
 ______________________________________________________________________________
| Localitatea  |  Denumirea   |    Tipul    Stare   |    Nr.   |Productivitatea|
|              |  utilajului  |                     | (bucati) |    (tone/h)   |
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|

    1.3. Utilaje pentru ambalare, cantarire, etichetare
 ______________________________________________________________________________
| Localitatea  |  Denumirea   |    Tipul    Stare   |    Nr.   |Productivitatea|
|              |  utilajului  |                     | (bucati) |    (tone/h)   |
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|
|______________|______________|_____________________|__________|_______________|

    1.4. Aparatura de laborator (in stare de functionare corespunzatoare)
 ______________________________________________________________________________
|  Localitatea   |  Denumirea aparatului  |      Tipul         |  Nr. (bucati) |
|________________|________________________|____________________|_______________|
|________________|________________________|____________________|_______________|
|________________|________________________|____________________|_______________|
|________________|________________________|____________________|_______________|
|________________|________________________|____________________|_______________|

    1.5. Mijloace de transport
 ______________________________________________________________________________
|    Denumirea     |     Tipul     Stare        |  Nr. (bucati) |  Capacitatea |
|__________________|____________________________|_______________|______________|
|__________________|____________________________|_______________|______________|
|__________________|____________________________|_______________|______________|
|__________________|____________________________|_______________|______________|
|__________________|____________________________|_______________|______________|

    2. Alte elemente:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Data ..............                          Semnatura solicitantului
                                                 ........................

    ANEXA 1c)
    la cerere

    Asigurarea dotarii tehnico-materiale pentru comercializarea semintelor si materialului saditor

    1. Dotari
    1.1. Spatii de depozitare angro
 ______________________________________________________________________________
|   Adresa   | Tipul depozitului |   Suprafata   |  Capacitatea   |    Stare   |
|            |                   |      (mp)     |     (tone)     |            |
|____________|___________________|_______________|________________|____________|
|____________|___________________|_______________|________________|____________|
|____________|___________________|_______________|________________|____________|
|____________|___________________|_______________|________________|____________|

    1.2. Spatii de vanzare cu amanuntul
 ______________________________________________________________________________
|   Adresa   |       Tipul      | Suprafata depozitului | Suprafata de vanzare |
|            |                  |       (mp/tone)       |         (mp)         |
|____________|__________________|_______________________|______________________|
|____________|__________________|_______________________|______________________|
|____________|__________________|_______________________|______________________|
|____________|__________________|_______________________|______________________|

    2. Provenienta semintei si materialului saditor
    (productie proprie, cumparare, contracte de multiplicare, reprezentare etc.) ................................................................................
................................................................................
................................................................................

    3. Alte elemente:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Data ................                     Semnatura solicitantului
                                              ........................

    ANEXA  2
    la metodologie

    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA
    SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ......
    sau LCCSMS

                       CERTIFICAT DE ATESTARE PROFESIONALA
pentru activitatea de ................... a semintelor/materialului saditor

                      Nr. ........... din ...................

    a domnului/doamnei ........................................................,
                                           (nume, prenume)
domiciliat/domiciliata in .....................................................,
                                         (domiciliul stabil)
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .... nr. ........, eliberat/eliberata de .............. la data de ...................
    Subsemnatii ..............................................................., desemnati pentru verificarea profesionala a personalului prevazut in fisa de prezentare depusa de agentul economic ..................... la dosarul cererii nr. .............. din ...................., pentru obtinerea autorizatiei de ............... a semintelor/materialului saditor, apreciem ca are competenta si experienta necesare pentru desfasurarea activitatii in domeniu.

    Data ......................             Semnatura examinatorilor
                                            ........................
                                            ........................
                                            ........................

                            Inspector-sef,
                           ................

Termen de valabilitate 4 ani
Formular tip Ordin M.A.A.P. nr. .../2002

    ANEXA 3
    la metodologie

    a) fata

            ROMANIA                |                ROMANIA
     MINISTERUL AGRICULTURII,      |   MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI
    ALIMENTATIEI SI PADURILOR      |              SI PADURILOR
    INSPECTIA NATIONALA PENTRU     |   INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA
      CALITATEA SEMINTELOR         |               SEMINTELOR
                                   |
     AUTORIZATIA Nr. ..........    |         AUTORIZATIA Nr. ............
pentru producerea/prelucrarea/     |    pentru ................... semintelor si
comercializarea semintelor si      | materialului saditor
materialului saditor               |
                                   |    In temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002
    In temeiul art. 4 din          | privind producerea, prelucrarea,
Legea nr. 266/2002, prin prezenta  | controlul si certificarea calitatii,
autorizam agentul economic         | comercializarea semintelor si a
....................., cu sediul   | materialului saditor, precum si
in localitatea .................., | inregistrarea soiurilor de plante,
str. ................... nr. ...., |    se autorizeaza agentul economic:
judetul ............, inmatriculat |    .......................................,
in registrul comertului cu         | cu sediul in localitatea .................,
nr. .... din ............., pentru | str. ........... nr. ..., judetul ........,
producerea/prelucrarea/            | inmatriculat in registrul comertului cu nr.
comercializarea semintelor si      | ................ din .............., pentru
materialului saditor din           | ................ semintelor si materialului
urmatoarele specii sau grupe de    | saditor din urmatoarele specii sau grupe de
specii: ........................   | specii: ...................................
................................   | pentru activitatea desfasurata la: ........
pentru activitatea desfasurata     | ...........................................
la: ............................   |   (amplasament, localitatea, subunitatea)
                                   | ...........................................
Data .........    Inspectoratul    |    Prezenta autorizatie poate fi retrasa
                   teritorial      | daca au fost incalcate obligatiile
                 pentru calitatea  | prevazute la art. 5 din Legea nr. 266/2002,
                  semintelor si    | conform art. 6, si este valabila cu viza pe
                   materialului    | anul in curs.
                      saditor      |    Agentul economic autorizat este obligat
                 ................. | sa anunte emitentul prezentei autorizatii
                                   | despre orice modificare intervenita in
                                   | documentatia depusa la autorizare, in
                                   | termen de 15 zile de la producerea
                                   | modificarii.
                                   |
                                   |             Inspectoratul teritorial pentru
                                   |                 calitatea semintelor si
                                   |               materialului saditor ......
        Inspector-sef,             | Data ......         Inspector-sef,
     ....................          |                  ....................
     (numele, prenumele,           |                   (numele, prenumele,
     semnatura, stampila)          |                   semnatura, stampila)

    b) verso

                Viza anuala                              Viza anuala

    Data ..........    Data ..........       Data ..........    Data ..........
    L.S. ..........    L.S. ..........       L.S. ..........    L.S. ..........
    Modificari         Modificari            Modificari         Modificari
    intervenite        intervenite           intervenite        intervenite
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    Data ..........    Data ..........       Data ..........    Data ..........
    L.S. ..........    L.S. ..........       L.S. ..........    L.S. ..........
    Modificari         Modificari            Modificari         Modificari
    intervenite        intervenite           intervenite        intervenite
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    Data ..........    Data ..........       Data ..........    Data ..........
    L.S. ..........    L.S. ..........       L.S. ..........    L.S. ..........
    Modificari         Modificari            Modificari         Modificari
    intervenite        intervenite           intervenite        intervenite
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    Data ..........    Data ..........       Data ..........    Data ..........
    L.S. ..........    L.S. ..........       L.S. ..........    L.S. ..........
    Modificari         Modificari            Modificari         Modificari
    intervenite        intervenite           intervenite        intervenite
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    Data ..........    Data ..........       Data ..........    Data ..........
    L.S. ..........    L.S. ..........       L.S. ..........    L.S. ..........
    Modificari         Modificari            Modificari         Modificari
    intervenite        intervenite           intervenite        intervenite
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............
    ...............    ...............       ...............    ...............

    ANEXA 4
    la metodologie

                          REGISTRU DE INTRARI SI IESIRI
                                   (model)

    Agentul economic .................
    Adresa ...........................
    Autorizatia nr. ..................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Productie proprie
    B - De la alti agenti economici: din intern sau din import
    C - Documentul de intrare, nr. si data
    D - Nr. si data documentului oficial, etichete, nr.
 ______________________________________________________________________________
|N |Specia|C.B.|      INTRARI         |      IESIRI         |       STOC       |
|r.|/Soiul|    |______________________|_____________________|__________________|
|  |      |    |A|B|C|D|Lot|Cantitatea|Livrat la:|Documentul|Depozit|Cantitatea|
|c |      |    | | | | |nr.| intrata  |Cantitatea|de iesire,|       | (kg sau  |
|r |      |    | | | | |   | (kg sau  | (kg sau  |  nr. si  |       | bucati)  |
|t.|      |    | | | | |   | bucati)  | bucati)  |   data   |       |          |
|__|______|____|_|_|_|_|___|__________|__________|__________|_______|__________|
| 1|   2  |  3 |4|5|6|7| 8 |     9    |    10    |    11    |   12  |    13    |
|__|______|____|_|_|_|_|___|__________|__________|__________|_______|__________|
|__|______|____|_|_|_|_|___|__________|__________|__________|_______|__________|
|__|______|____|_|_|_|_|___|__________|__________|__________|_______|__________|

    NOTA:
    Col. 1. Numarul de ordine.
    Col. 2. Specia si soiul respectiv. In cazul mixturilor se va specifica cuvantul "mixtura" si se vor indica cel putin specia si soiul majoritar, dupa caz.
    Col. 3. Categoria biologica a soiului/hibridului. In cazul mixturilor se va specifica cuvantul "mixtura".
    Col. 4. Indica numele subunitatii agentului economic producator de samanta sau material saditor.
    Col. 5. Denumirea agentului economic de la care a fost cumparata samanta sau materialul saditor din intern ori a fost importata direct (se inscriu firma si tara) sau cumparata de la alt importator (se inscriu denumirea agentului economic de la care s-a cumparat, firma straina furnizoare si tara).
    Col. 6. Felul documentului cu care a intrat samanta sau materialul saditor, numarul si data.
    Col. 7. Numarul si data actului de certificare oficiala a semintei sau materialului saditor: la intern Certificatul oficial de calitate, iar in cazul importului: Buletin de analiza, ISTA sau tip ISTA ori alt model, Certificat de calitate in cazul materialului saditor, dupa caz, numarul etichetei sau intervalul de etichete atribuite oficial lotului.
    Col. 8. Numarul lotului din documentul de certificare oficial, in cazul in care acesta a fost acordat oficial, sau numarul lotului acordat de furnizor, dupa caz.
    Col. 9. Cantitatea intrata conform documentului mentionat la col. 6.
    Col. 10. Persoana fizica sau juridica la care s-a livrat samanta sau materialul saditor si cantitatea livrata.
    Col. 11. Felul documentului cu care s-a efectuat livrarea semintei sau materialului saditor, numarul si data livrarii.
    Col. 12. Locul de depozitare.
    Col. 13. Cantitatea ramasa pe stoc dupa ce s-a efectuat livrarea unei anumite cantitati ori a intregii cantitati de samanta sau material saditor.
    Observatii: Registrul poate fi adaptat la specificul activitatii de catre agentul economic, cu acordul ITCSMS sau LCCSMS.

    ANEXA 5
    la metodologie

    Inspectoratul teritorial pentru calitatea
    semintelor si materialului saditor ......
    sau LCCSMS

                              PROCES-VERBAL
                   incheiat astazi .................

    Subsemnatii: ............................................................., inspector oficial la ITCSMS ..............................., si domnul (doamna)
...............................................................................,
    (director general, director tehnic, sef ferma, sef asociatie familiala,
                   sef societate agricola, persoana fizica)
    Am procedat astazi ..................... la verificarea scriptica si faptica a documentatiei privind asigurarea bazei materiale pentru producerea/prelucrarea/comercializarea semintelor si materialului saditor, constatand urmatoarele:
    - baza materiala si documentatia corespund/nu corespund datorita:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    - registrul de intrari si iesiri: ........................................., conditii prevazute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. ........../2002.

      Inspector oficial,                           Agent economic,
     .....................                     .......................
                                            In caz ca nu corespund conditiile:
                                         Da/Nu ma angajez sa realizez conditiile
                                               in termen de ........... zile.

                                                   Agent economic,
                                               .......................

    Se va intocmi in doua exemplare, dintre care unul ramane la agentul economic.

    ANEXA 6
    la metodologie

    Inspectoratul teritorial pentru calitatea
    semintelor si materialului saditor ......
    sau LCCSMS

                              PROCES-VERBAL
de retragere temporara/definitiva a autorizatiei de producere/prelucrare/comercializare a semintelor si materialului saditor
                       incheiat astazi .............

    Subsemnatul .............................., inspector oficial la ITCSMS .............., am constatat ca la agentul economic ..........................., cu sediul in localitatea ......................, judetul ................., s-au incalcat prevederile art. 5 pct. ..............................................
                                         (concret motivatia)
din Legea nr. 266/2002, privind activitatea desfasurata la subunitatea ..................., situata in localitatea .................., reprezentata de ...................., avand functia de ................................. .
    In conformitate cu prevederile art. 16 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002, se retrage temporar/definitiv autorizatia de functionare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a semintelor si materialului saditor.
    Cu drept de contestatie la inspectorul-sef al ITCSMS .................... in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de retragere a autorizatiei.

         Inspector oficial,              Reprezentantul agentului economic,
        ....................               ..............................

    Se va intocmi in 3 (trei) exemplare, dintre care unul se trimite agentului economic, un exemplar se pastreaza la ITCSMS si un exemplar la INCS.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 253/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 253 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu