Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 25 din 20 iulie 2007

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 612 din 5 septembrie 2007In temeiul art. 9 alin. (2) şi (8), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), m) şi t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

avand în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 19 iulie 2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006.

Art. 3. -Titularii de licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire şi vor urmări respectarea de către operatorii economici a prevederilor cuprinse în regulamentul menţionat la art. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opriş

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

(Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07)

REVIZIA 3

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

Art. 1. - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare Regulament, este emis în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Art. 2. - In conformitate cu cerinţele normelor în vigoare, activităţile de proiectare, executare, verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/sau operatori economici atestaţi de autoritatea competentă.

Art. 3. -Autorizarea electricienilor se realizează de către autoritatea competentă, în baza competenţelor acesteia stabilite la art. 11 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL II

Scop

Art. 4. - Regulamentul stabileşte condiţiile de autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice, incluzand:

- procedura de autorizare;

- procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare;

- procedura de autorizare a electricienilor autorizaţi în baza Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 34/1999;

-   competenţele, drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat;

- condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei, respectiv de aplicare a sancţiunilor electricienilor autorizaţi.

Art. 5. - Regulamentul precizează:

a)  modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice;

b) modul de desfăşurare a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice.

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

Art. 6. - Prevederile Regulamentului se aplică:

a) persoanelor fizice, romane sau străine, rezidente în Romania, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legilor şi a normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice;

b) persoanelor fizice care în desfăşurarea activităţii de exploatare a instalaţiilor electrice execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de exploatare, cu respectarea obligaţiilor precizate la art. 10.

Art. 7. - Prevederile Regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

CAPITOLUL IV

Definiţii şi abrevieri

Art. 8. - In contextul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii si abrevieri:

Termen/Abreviere

Definiţie

Autoritate competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia

Autorizare

Activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit legitimaţie, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare (inclusiv de a oferi asistenţă tehnică la executarea lucrărilor) şi/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)

Branşament

Instalaţia de racordare la joasă tensiune

Capacitate energetică

Instalaţia de producere a energiei electrice sau termice în cogenerare, reţele electrice şi alte echipamente electrice

Conducerea executării unei instalaţii electrice

Activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică şi de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei

Consumator de energiei electrică

Clientul final, persoană fizică sau juridică, care cumpără energie electrică pentru consumul propriu

Departamentul de specialitate

Departamentul de acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul autorităţii competente

Electrician autorizat

Persoana fizică titulară a unei legitimaţii emise de autoritatea competentă, autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN

Exploatare (tehnică) a instalaţiilor electrice

Supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare

Instalaţie electrică

Ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică este racordată la SEN

Instalaţie electrică de utilizare (a energiei electrice)

Instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice, aparţinand operatorului de distribuţie/transport al energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor

Instalaţie electrică interioară

Instalaţie electrică de utilizare de joasă tensiune, aferentă construcţiilor civile şi industriale, realizată în interiorul acestora

Mentenanţă

Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate

Ministerul de resort

Ministerul Economiei şi Finanţelor sau orice succesoral acestuia avand atribuţii în domeniul energiei

Norme

Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărari şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte documente oficiale

Termen/Abreviere

Definiţie

Operator economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări

Operator economic atestat

Operator economic, persoană juridică, titular al unui atestat acordat de către autoritatea competentă în conformitate cu RAOE, a cărui valabilitate nu a expirat

Operator de reţea

Operator de distribuţie/Operator de transport şi de sistem

Operator de distribuţie a energiei electrice

Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi dezvoltarea reţelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice

Operator de transport şi de sistem

Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi este titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi dezvoltarea reţelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice

Persoană fizică cu activitate independentă

Persoana fizică ce desfăşoară prin forţe proprii activităţi economice în mod independent în baza unei autorizaţii emise de autorităţi ale administraţiei publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 300/2004

Putere instalată

Puterea activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant; puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice

Responsabil tehnic cu execuţia

Persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale, şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată

Retragerea autorizării

Anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzand anularea legitimaţiei emise de autoritatea competentă

Reţea electrică

Ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie a acestora, staţii electrice şi alte echipamente electrice conectate între ele, prin care se transmite energia electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie

Reţea electrică de distribuţie

Reţeaua electrică cu tensiune de linie nominală pană la 100 kV inclusiv

Reţea electrică de transport

Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV

Serviciul de specialitate

Serviciul atestări din cadrul autorităţii competente

Suspendarea autorizării

Retragerea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare de către autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat

Supravegherea executării unei instalaţii electrice

Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei

Sistemul

Electroenergetic

Naţional

Ansamblu al instalaţiilor electrice interconectate prin care se realizează activităţile de producere, transport, conducere operativă, distribuţie şi utilizare a energiei electrice din Romania

Verificator de proiecte

Persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru al documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate şi sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice

Termen/Abreviere

Definiţie

CM

Carnet de muncă

CIM

Contract individual de muncă

CV

Curriculum vitae; se întocmeşte în conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 1.021/2004 (modelul este prezentat în anexa nr. 7 la regulament)

DARAE

Departamentul de acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul autorităţii competente

ITM

Inspectorat teritorial de muncă

MEC

Ministerul Economiei şi Comerţului, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, care şi-a încetat activitatea ca urmare a Hotărarii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

MEF

Ministerul Economiei şi Finanţelor

RAOE

Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, emis de autoritatea competentă şi aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007

SA

Serviciul atestare din cadrul DARAE

Vicepreşedinte

Vicepreşedintele ANRE în domeniul energiei

CAPITOLUL V

Documente de referinţă

Art. 9. - Regulamentul are la bază următoarele documente de referinţă:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;

d)  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

e)  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

g)   Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

h) Hotărarea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;

i) Hotărarea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;

j) Hotărarea Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 5 februarie 1999;

k) Ordinul preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 şi 320 bis din 14 mai 2007;

l) Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;

m) Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;

n) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 şi 186 bis din 25 martie 2003, cu modificările ulterioare (Ordinul ministrului economiei si comerţului nr. 268/2006);

o) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005;

p) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006;

q) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002;

r) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic.

CAPITOLUL VI

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice

Art. 10. - (1) Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către operatorul economic care este titular al unei licenţe pentru producerea, transportul sau distribuţia energiei electrice, emisă de autoritatea competentă, cu personal autorizat pentru exploatare în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2)    Exploatarea instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectandu-se, după caz, şi convenţia de exploatare încheiată cu operatorul de reţea la reţelele căruia sunt racordate instalaţiile electrice din patrimoniul consumatorului.

(3) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează prin grija operatorului economic angajator, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza instrucţiunilor proprii pe care angajatorul are obligaţia să le elaboreze.

(4)  Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferită prin talonul de autorizare emis în conformitate cu instrucţiunile proprii de aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate de operatorul economic angajator, care deţine în patrimoniu instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional.

CAPITOLUL VII

Verificarea proiectelor şi a lucrărilor de instalaţii electrice

Art. 11. - Verificarea proiectelor de instalaţii electrice interioare se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile de către elaborator, prin grija electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 70 lit. A sau prin grija operatorului economic atestat, care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 12. -Verificarea instalaţiilor electrice interioare în timpul executării acestora (verificarea preliminară) şi înainte de punerea în funcţiune (verificarea definitivă), precum şi controlul executării instalaţiei electrice în vederea emiterii certificatelor ori a buletinelor de încercări şi verificări se vor face cu respectarea normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii aplicabile în vigoare, prin grija executantului, respectiv a electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 70 lit. Asau a operatorului economic atestat, care deţine un atestat de tip B sau Be emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 13. - Verificarea proiectelor de instalaţii electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune, altele decat cele menţionate la art. 11, se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile de către operatorul economic atestat, care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 14. -Verificarea instalaţiilor electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune, altele decat cele menţionate la art. 12, se face cu respectarea normelor tehnice şi a celor de securitate şi sănătate a muncii aplicabile în vigoare, prin grija operatorului economic atestat executant, care deţine un atestat de tip B sau Be emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 15. - Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor ca verificator de proiecte în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, şi ale Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 323/2000, ale Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca responsabili tehnici cu execuţia în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, si ale ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003 şi nr. 324/2005.

CAPITOLUL VIII

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare şi executare de instalaţii electrice

Art. 17. - (1) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare a instalaţiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de executare, inclusiv lucrări de întreţinere/mentenanţă/reparaţii curente, a instalaţiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3)  Calitatea de electrician autorizat este conferită prin legitimaţia emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 6.2 din regulament.

Art. 18. - (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectare/ executare de instalaţii electrice racordate la SEN pot avea următoarele tipuri de autorizaţii:

a) autorizaţii de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;

b) autorizaţii de tip B, pentru executare/verificare de instalaţii electrice.

(2) Pentru fiecare dintre autorizaţiile de tip Aşi B se prevăd cate 4 grade de competenţă: gradul I, gradul II, gradul III şi gradul IV

Art. 19. - Autorizaţiile enumerate la art. 18 conferă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:

a) gradul I A, pentru proiectare de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV;

b) gradul I B, pentru executare de lucrări de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV;

c)  gradul II A, pentru proiectare de instalaţii electrice de utilizare cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d)  gradul II B, pentru executare de lucrări de instalaţii electrice de utilizare cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

e) gradul III A, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul III B, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

g) gradul IV A, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;

h) gradul IV B, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.

CAPITOLUL IX

Procedura de autorizare pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice

Art. 20. - Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN se face pe bază de examen.

Art. 21. - Etapele procesului de autorizare sunt:

- înscrierea la examenul de autorizare;

- acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat;

- examinarea candidaţilor;

- emiterea legitimaţiei.

Art. 22. - (1) Comitetul de reglementare al autorităţii competente poate aproba autorizarea pentru gradul IV A fără examen a inginerilor proiectanţi principali gradul I din cadrul institutelor de proiectare de profil sau a profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor de profil electric, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:

- calificare profesională/specializare în domeniul reţelelor electrice;

- vechime în activitatea de proiectare/didactică de minimum 20 de ani şi experienţă profesională recunoscută.

(2) Cererea de autorizare va fi însoţită de CV şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. (1).

9.1. Inscrierea la examenul de autorizare

Art. 23. - Pentru înscrierea la examen solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal în vederea înregistrării la autoritatea competentă, o cerere de autorizare însoţită de documentele precizate la art. 24.

Art. 24. - Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare sunt:

a) cerere-tip, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 (Modelul 1) la regulament;

b) copie a actului de identitate;

c)   copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională:

-  lucrătorii calificaţi vor transmite copia certificatului de absolvire a cursului de calificare, din care reies: durata cursului şi specializarea absolventului;

- lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai învăţămantului obligatoriu de 10 ani vor transmite copii ale diplomei de absolvire şi certificatului de absolvire a cursurilor de calificare, din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională/practică a absolventului;

-   lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai şcolilor profesionale vor transmite copia diplomei de absolvire a şcolii profesionale, din care reies: durata cursurilor, profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică a absolventului;

- absolvenţii de licee vor transmite copii ale diplomei de bacalaureat şi ale atestatului sau certificatului de calificare, din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională şi practică a absolventului;

- absolvenţii de şcoli tehnice postliceale (din care reiese calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia diplomei de absolvire, din care reies durata cursurilor, profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică a absolventului;

- absolvenţii cursurilor de învăţămant superior vor transmite copia diplomei de inginer/subinginer, din care reies profilul şi specializarea absolventului;

d) lista cuprinzand lucrările efectuate şi atribuţiile/funcţiile în domeniul instalaţiilor electrice, care să ateste vechimea şi experienţa dobandite de electrician, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat; lista:

- se întocmeşte de către solicitant, conform precizărilor din anexa nr. 2;

- se semnează de actualul angajator (după caz);

- informaţiile incluse în listă trebuie corelate cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă;

e)  copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul;

f) după caz, alte documente care atestă experienţa practică a solicitantului, conform prevederilor art. 29;

g)  documente (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de către solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV1);

h) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare;

i) persoanele fizice străine vor transmite:

- cerere-tip;

-  copii ale actului de identitate şi ale documentelor de reşedinţă în Romania;

- copii ale diplomelor de calificare profesională şi copie a documentului eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor pe teritoriul Romaniei, conform competentelor acestuia, stabilite prin Hotărarea Guvernului nr. 49/1999;

- copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă, eliberate de autorităţi competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în care s-a dobandit experienţa practică;

- CV;

- copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 25. - Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

Art. 26. - Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalaţii electrice racordate la SEN pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi, transmiţand către autoritatea competentă o solicitare conformă cu anexa nr. 1 - Modelul 2, precum şi:

a) lista solicitanţilor;

b)  o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

c)  cate un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă cererea de autorizare şi documentaţia menţionată la art. 24.

9.2. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare

Art. 27. - Verificarea cererii de autorizare şi a documentelor anexate transmise de solicitant se face de către serviciul de specialitate din cadrul autorităţii competente.

Art. 28. -Acceptarea la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii:

a) cererea de autorizare trebuie să corespundă modelului prezentat în anexa nr. 1;

1) Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 522/2003, sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori, prin personal tehnic, calificat.

b) documentaţia anexată cererii de autorizare trebuie să fie completă şi să demonstreze îndeplinirea condiţiilor de autorizare privind:

-   calificarea profesională (absolvirea unor studii de specialitate), conform prevederilor art. 29;

- experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice, conform precizărilor art. 29.

Art. 29. - Condiţiile de calificare (studii) şi experienţă profesională în domeniul instalaţiilor electrice pentru fiecare grad/tip sunt următoarele:

Pentru gradul I A:

a)    absolvenţi de licee cu profil energetic, electric, electrotehnic, instalaţii, industrial, avand specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic, electrician pentru construcţii, cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice;

b)  tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin un an în proiectarea instalaţiilor electrice;

c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice, altele decat cele de la lit. a), cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice;

d)  ingineri şi subingineri avand specializare în unul dintre domeniile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalaţii pentru construcţii;

e)  ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. c), cu o practică de cel puţin un an în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice;

Pentru gradul I B:

a)  lucrători calificaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea instalaţiilor electrice;

b)  lucrători calificaţi, absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durata de 1,5 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

c)  lucrători calificaţi, absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durata de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii, cu o practică de cel puţin un an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

d)    absolvenţi de licee cu profil energetic, electric, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, avand specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic, electrician pentru construcţii;

e) absolvenţi de licee cu profil electric avand altă specializare în domeniul electric decat cea nominalizată la lit. d) (cum ar fi electronist, telecomunicaţii etc), cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea instalaţiilor electrice;

f) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în specialităţile energetică, electrotehnică, electromecanică sau instalaţii;

g)   tehnicieni şi maiştri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. e), cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

h) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalaţii;

i) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. g), cu o practică de cel puţin un an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

Pentru gradul II A:

a) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea instalaţiilor electrice;

b)   ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalaţii;

c)  ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. b), cu o practică de cel puţin un an în proiectarea instalaţiilor electrice;

Pentru gradul II B:

a)  lucrători calificaţi, absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durata de 1,5 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

b)  lucrători calificaţi, absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durata de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

c)  absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, avand specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic, electrician pentru construcţii, cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

d)  tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic sau al instalaţiilor, cu o practică de cel puţin un an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

e) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice, altele decat cele de la lit. c), cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

f)   ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalaţii;

g)  ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. e), cu o practică de cel puţin un an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice;

Pentru gradul III A:

a)   ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

b)  ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. a), cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

Pentru gradul III B:

a) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

b)   ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

c)  ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice, altele decat cele de la lit. b), cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii, cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

Pentru gradul IV A:

a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

b)  ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică, hidroenergetică etc), electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

Pentru gradul IV B:

a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

b)  ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică, hidroenergetică etc.) electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV.

Art. 30. - Prin practică de proiectare, executare sau exploatare, dobandită de către candidatul la autorizare, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau exploatare a instalaţiilor electrice racordate la sisteme electrice, astfel:

a)   activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice, desfăşurată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau ca angajat al unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE;

b) activitatea de executare de instalaţii electrice, care a fost efectuată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau ca angajat al unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE;

c) activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de autoritatea competentă sau al unui operator economic avand calitatea de consumator de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 31. - Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de calificare şi de experienţă cumulate pot fi acceptaţi la examen pentru ambele tipuri de autorizare la acelaşi grad, cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a cel mult 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare.

Art. 32. - Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice de studii şi de practică în domeniu.

9.3. Examinarea candidaţilor

a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor

Art. 33. - (1) Examenul de autorizare a electricienilor se organizează, de regulă, de două ori pe an, în sesiune de primăvară şi, respectiv, de toamnă.

(2) Prin decizie a preşedintelui ANRE se pot organiza sesiuni extraordinare pentru autorizarea electricienilor, denumite extrasesiuni.

Art. 34. - (1) Examenul de autorizare constă în susţinerea unei probe scrise, cu subiecte prin care să se verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

(2) Bibliografia generală recomandată şi lista cuprinzand tematica pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a autorităţii competente.

Art. 35. - (1) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale autorităţii competente, cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul.

(2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurare a examenului.

(3) Pentru buna desfăşurare a examenelor, autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

Art. 36. - In funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, autoritatea competentă decide numărul şi localizarea pe teritoriul ţării a centrelor în care urmează să se desfăşoare examenul de autorizare; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se desfăşoară examenul se publică la sediul şi pe pagina de internet ale autorităţii competente la 5 zile de la încheierea perioadei de înscrieri la examen.

Art. 37. - Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului, pe pagina de internet a autorităţii competente, se publică:

a)  lista candidaţilor, cuprinzand solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu precizarea centrului şi datei la care susţin examenul;

b) lista solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.

Art. 38. - Solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 37 lit. b) din cauza lipsei unor acte sau a unor neclarităţi legate de acestea pot fi incluşi în lista candidaţilor, cu condiţia soluţionării completărilor sau clarificărilor solicitate de autoritatea competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de perioada de desfăşurare a examenului.

Art. 39. - Candidaţii pot participa la examen în centrele de examinare menţionate în dreptul numelui fiecărui candidat în lista întocmită conform prevederilor art. 37 lit. a).

Art. 40. - Candidaţii sunt examinaţi de comisii numite prin decizie a preşedintelui autorităţii competente, la propunerea departamentului de specialitate.

Art. 41. - Comisiile de examinare au următoarele atribuţii:

a) asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;

b) preluarea lucrărilor de examen;

c) verificarea lucrărilor de examen;

d) întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;

e) emiterea legitimaţiilor;

f)  transmiterea documentelor de examen la autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.

Art. 42. - (1) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri, dintre care cel puţin 3 fac parte din autoritatea competentă; membrii comisiei sunt: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar.

(2) Un membru al unei comisii de examinare poate fi înlocuit, în cazuri justificate, cu acordul preşedintelui autorităţii competente, de către o persoană nominalizată ca înlocuitor sau de un membru al altei comisii de examinare.

(3) Activitatea comisiei se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.

Art. 43. - Subiectele de examen sunt propuse de membrii comisiilor de examinare cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de directorul general al departamentului de specialitate.

Art. 44. - Subiectele de examen cuprind două probe constand în:

a)  un chestionar tip grilă conţinand 30 de subiecte, cu cate 3 variante de răspuns pentru fiecare subiect; şi

b) o aplicaţie numerică.

Art. 45. - (1) Pentru examen, comisia elaborează, pentru fiecare grad (I, II, III, IV), mai multe variante de aplicaţii numerice şi chestionare-grilă.

(2) Chestionarele-grilă pentru gradele I şi II (tipurile A, B şi A+B) conţin cate un singur răspuns corect pentru fiecare subiect.

(3) Chestionarele-grilă pentru gradele III şi IV (tipurile A, B şi A+B) conţin unul sau două răspunsuri corecte pentru fiecare subiect.

Art. 46. - După aprobare, variantele de chestionare-grilă şi variantele de aplicaţii numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri care se sigilează.

Art. 47. - Fiecărui chestionar-grilă, avand ataşată aplicaţia numerică, i se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-a întocmit.

b) Desfăşurarea examenului de autorizare

Art. 48. - In data şi la ora programate pentru examen candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a)  acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidaţii sunt fotografiaţi.

Art. 49. - (1) Fiecare candidat primeşte din partea supraveghetorului, în funcţie de gradul de autorizare, următoarele 3 documente: un chestionar-grilă, un formular conţinand aplicaţia numerică şi un formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul-grilă.

(2)  Formularele de înscriere a răspunsurilor şi de aplicaţie numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei.

(3)    Formularele pentru înscrierea răspunsurilor sunt prezentate în anexele nr. 5 şi 6.

Art. 50. - Durata alocată rezolvării subiectelor de examen este de două ore; după rezolvarea subiectelor de examen, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite.

Art. 51. - (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării probei scrise de examen se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a menţiunii „eliminat din examen".

(2) Eliminarea din examen se face numai în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei de examinare.

Art. 52. - Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notand cu culoare roşie în rubrica „Rezultatul verificării" a fiecărui formular de înscriere a răspunsurilor punctajul acordat la fiecare subiect.

Art. 53. - La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0 puncte în cazul contrar celui de la lit. a);

c) se acordă 0,5 puncte în cazul în care grila de examinare este de tipul menţionat la art. 45 alin. (3) şi subiectul are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

d) notarea aplicaţiilor numerice se efectuează conform unui barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru fiecare aplicaţie numerică, iar punctajul maxim este de 5 puncte şi este stabilit după următoarele criterii:

- precizarea formulelor de calcul;

- înlocuirea datelor în formulele de calcul;

- efectuarea calculelor;

- precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

- stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

Art. 54. - După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei formularelor de înscriere a răspunsurilor în care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

Art. 55. - Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionarul-grilă şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.

Art. 56. - In listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „Admis", dacă s-au obţinut la ambele probe de examen punctajele minime precizate la art. 55, sau „Respins", dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la art. 55.

Art. 57. - Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul autorităţii competente.

Art. 58. - Listele cu rezultatele examenului se afişează în termen de 15 zile de la data desfăşurării examenului pe pagina de internet a autorităţii competente, precum şi, după caz, în fiecare centru de examinare.

Art. 59. - Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la autoritatea competentă în termen de 5 zile de la termenul final de publicare a rezultatelor.

Art. 60. - Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui autorităţii competente, avand componenţă diferită de cea a comisiei de examinare.

Art. 61. -Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a acestora, rezultatul făcandu-se public pe pagina de internet a autorităţii competente; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează împreună cu documentele de la centrul de examinare respectiv.

9.4. Emiterea legitimaţiei

Art. 62. - (1) Candidatul declarat „Admis" în urma examenului primeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimaţia eliberată de autoritatea competentă.

(2)  Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi valabilă pe teritoriul Romaniei; formatul legitimaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.

(3)  Legitimaţiile se înregistrează în ordinea emiterii într-un registru electronic de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul autorităţii competente.

(4) Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Admis", de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.

Art. 63. - Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimaţiei, la sediul autorităţii competente, documentele examenului.

Art. 64. - Legitimaţia eliberată în condiţiile prezentului regulament este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului.

CAPITOLUL X

Procedura de reautorizare a electricienilor autorizaţi în baza Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor

Art. 65. - (1) Calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea/executarea instalaţiilor electrice, obţinută în baza Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor, rămane valabilă pentru o perioadă de 5 ani începand cu 1 iulie 2004, în cazul în care la acea dată carnetele de electrician autorizat erau vizate la zi; se menţin gradele de autorizare obţinute, care cumulează competenţele tipurilor A şi B pentru fiecare grad de autorizare, pentru electricienii autorizaţi provizoriu şi definitiv.

(2) Pentru reautorizarea electricienilor care se încadrează în prevederile alin. (1) autoritatea competentă organizează în perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2009 extrasesiuni de examinare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2); programul de organizare şi desfăşurare a extrasesiunilorse publică pe pagina de internet a autorităţii competente.

(3) In cazul în care electricienii autorizaţi care se încadrează în prevederile alin. (1) nu solicită înscrierea la examenul de reautorizare în extrasesiunile organizate de autoritatea competentă, vor putea fi acceptaţi la examinare, în limita locurilor disponibile, în sesiunile anuale organizate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1).

Art. 66. - Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de reautorizare sunt:

a) cerere-tip întocmită conform anexei nr. 1;

b) copie a actului de identitate;

c)  CV întocmit conform anexei nr. 7 şi notă, întocmită şi semnată pe propria răspundere, privind activitatea desfăşurată de solicitant în domeniul instalaţiilor electrice începand cu data de 1 iulie 2004 pană în prezent;

d)  documente (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de către solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV2);

e)   copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională;

f)  copie a carnetului de electrician autorizat emis în baza Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 34/1999;

g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 67. - Solicitanţii care se încadrează în prevederile art. 65 alin. (1) pot fi acceptaţi la examenul de reautorizare pentru acelaşi grad, tipurile A+B, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de calificare profesională şi experienţă practică, conform prevederilor art. 31.

Art. 68. - Organizarea şi desfăşurarea extrasesiunilor se realizează conform procedurilor de examinare descrise anterior, în cadrul cap. IX, pct. 9.3-9.4.

Art. 69. - (1) Eliberarea legitimaţiei se face în condiţiile prevăzute la art. 62 şi 63.

(2) Valabilitatea legitimaţiei emise în urma unui examen de reautorizare este de 5 ani de la data examenului.

CAPITOLUL XI

Drepturi ale electricianului autorizat

Art. 70. - Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A.  în calitate de persoană fizică cu activitate independentă sau ca membru al unei asociaţii familiale:

a)  electricianul autorizat poate proiecta instalaţii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW, dacă este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de autoritatea competentă pentru unul dintre gradele I A, II A, III A sau IV A;

b)  electricianul autorizat poate executa/verifica instalaţii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă pentru unul dintre gradele I B, II B, III B sau IV B;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

(iii) asigură executarea/verificarea instalaţiilor electrice interioare prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i) şi (ii), desfăşurandu-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică cu activitate independentă;

B.  în calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de autoritatea competentă, conform prevederilor RAOE, astfel:

(i) electricianul autorizat pentru proiectarea de instalaţii electrice coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni, care nu este obligatoriu să fie autorizaţi;

(ii) electricianul autorizat care execută/verifică instalaţia electrică    coordonează    şi/sau    supraveghează executarea/verificarea lucrării de către o echipă de electricieni calificaţi, care nu este obligatoriu să fie autorizaţi;

C.  în calitate de angajat al unui operator economic avand calitatea de operator de reţea sau consumator de energie electrică, industrial sau asimilat, executand/coordonand activităţi de întreţinere/reparaţii/verificare a/ale instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic.

Art. 71. - (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă cu respectarea prevederilor art. 70 lit. A au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor de utilizare proiectate/executate/ verificate şi de a le înregistra la operatorul de reţea.

(2) La înregistrarea dosarului instalaţiei electrice de utilizare la operatorul de reţea, electricienii vor prezenta operatorului de reţea şi următoarele documente:

a) copia legitimaţiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală3).

2)  Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 522/2003, sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori, prin personal tehnic calificat.

3)  Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2006 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se atribuie Codul de înregistrare fiscală, în conformitate cu procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006.

CAPITOLUL XII

Obligaţii ale electricianului autorizat

Art. 72. - Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe şi condiţii asociate legitimaţiei de electrician autorizat:

a) de a cunoaşte şi respecta prevederile legale privind modul în care îşi poate desfăşura activitatea, prevederile prezentului Regulament şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă aplicabile activităţii sale; în acest scop, electricianul autorizat:

•  nu va desfăşura activităţi în calitate de persoană fizică cu activitate independentă fără a deţine autorizaţie emisă de autorităţile administraţiei publice şi certificat de înregistrare fiscală, emise de autorităţile competente în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

•  va respecta normativele tehnice (de proiectare şi/sau executare) în vigoare în sectorul energiei electrice;

•  va respecta normele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

b)   de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;

c)  de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;

h) în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la încheierea contractului, copii ale documentelor legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (legitimaţia de electrician autorizat, certificatul de înregistrare fiscală); pe parcursul realizării lucrării, electricianul autorizat va avea în permanenţă asupra sa documentele menţionate şi le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;

j) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după receptionarea acestora, la solicitarea operatorului de reţea;

k) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;

l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decat cele prevăzute prin legislaţia în vigoare;

m) de a prezenta autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi;

n) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă;

o) de a aplica orice măsuri dispuse de autoritatea competentă.

CAPITOLUL XIII

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 73. -In conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea cerinţelor precizate la art. 72 reprezintă contravenţie.

Art. 74. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.

Art. 75. - Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale autorităţii competente:

a)  avertisment sau suspendarea autorizării pe termene cuprinse între o lună şi un an;

b)  retragerea autorizării, cu drept de prezentare la o nouă examinare;

c)  retragerea autorizării, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

Art. 76. - Decizia autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 75 va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţei sau condiţiei de valabilitate asociate legitimaţiei (precizate la art. 72), precum şi de modul în care decizia autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a consumatorului.

Art. 77. - Electricianul autorizat sancţionat are dreptul de a contesta în termen de 15 zile de la comunicare, conform prevederilor legale în vigoare, sancţiunea/măsura aplicată de autoritatea competentă.

Art. 78. - Sancţiunile contravenţionale, precum şi măsurile aplicate de autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de autoritatea competentă şi:

a) se comunică electricianului autorizat sancţionat şi, după caz, angajatorului acestuia şi operatorului de reţea;

b) se publică pe pagina de internet a autorităţii competente; titularii de licenţe şi atestate emise de autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de autoritatea competentă.

Art. 79. - In termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de suspendare sau de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda legitimaţia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al autorităţii competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizării, titularul îşi va ridica personal legitimaţia de la departamentul de specialitate al autorităţii competente.

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 80. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 81. - La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei, calitatea de electrician autorizat poate fi redobandită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 82. - Titularii de licenţe pentru producerea, transportul sau distribuţia energiei electrice au obligaţia să afişeze la sediile centrale ale filialelor, sucursalelor, în locuri cat mai vizibile, anunţurile privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de autorizare.

Art. 83. - Titularii de licenţe pentru producerea, transportul sau distribuţia energiei electrice şi asociaţiile profesionale vor trimite autorităţii competente, la solicitarea acesteia, propuneri privitoare la componenţa comisiilor de examinare.

Art. 84. - Operatorii de reţea au obligaţia de a asigura, conform prevederilor art. 43 din Hotărarea Guvernului nr. 867/2003, punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de:

a) operatori economici atestaţi de autoritatea competentă, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare; sau

b)  electricieni autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 70, cu respectarea prevederilor art. 71, pentru instalaţiile electrice interioare.

Art. 85. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita autorităţii competente, în scris, cu 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului:

a) reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare sau în următoarea sesiune de examinare organizată de autoritatea competentă;

b) retragerea cererii de autorizare.

(2) Sumele încasate de autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, inclus în lista întocmită conform prevederilor art. 37 şi 38.

Art. 86. - (1) Legitimaţiile de electrician autorizat pierdute se declară nule într-un ziar local; electricianul autorizat poate solicita autorităţii competente emiterea unui duplicat.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă anual prin ordin al preşedintelui autorităţii competente.

Art. 87. - Legitimaţiile emise de autoritatea competentă în urma examenelor de autorizare a electricienilor organizate în baza ordinelor preşedintelui ANRE nr. 4/2004, 9/2005 şi 55/2005 răman valabile pană la expirarea lor, titularii avand obligaţia de a se conforma şi respecta prevederile prezentului regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE

pentru înscrierea la examenul de electrician autorizat

- Model 1 -

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE

Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule preşedinte,

Subsemnatul,................................................, domiciliat în localitatea..........................., str...............................nr......, bl......., sc......, et......., ap......., judeţul (sectorul)......................................................., cod poştal.........................., posesor al actului de identitate seria........ nr.........., cod numeric personal (CNP)............................................, eliberat de Poliţia..........................................la data de..................., născut în anul.........luna...................ziua...............în localitatea....................................., judeţul (sectorul )......................, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de electrician autorizat, grad.........tip...........

Sunt absolvent al.................................din localitatea.........................., conform diplomei/certificatului/atestatului/actul de studii nr.................din data.................., eliberat de..................................

Am o practică de.......ani şi.......luni în domeniul instalaţiilor electrice, efectuată la:

....................................................în perioada..................................................................

....................................................în perioada..................................................................

....................................................în perioada................................................................., conform documentelor anexate prezentei cereri.

Pană în prezent am efectuat activităţile de exploatare şi/sau lucrările de proiectare şi/sau executare prezentate în CV/notă.

Pentru susţinerea cererii de autorizare anexez următoarele documente:

• copie a actului de identitate;

• copii ale actelor de pregătire profesională;

• copii ale altor acte de calificare profesională;

• lista cuprinzand lucrările/activităţile efectuate/realizate;

• copia carnetului de muncă;

• copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. Pot fi contactat la telefon nr................, e-mail......................................................................

Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca numărul meu de telefon să fie publicat pe pagina de internet a ANRE.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile din regulamentul de autorizare, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a) dacă nu îndeplinesc condiţiile de autorizare;

b) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;

c) dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în regulament;

d) dacă nu promovez examenul.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE.

Data..............................

Semnătura.....................

SOLICITARE

de către un operator economic a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician

- Model 2 -

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE

Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule preşedinte,

Subsemnatul,...............................................................,în calitate de (administrator/director general/etc.)..................................................................al operatorului economic.................................................................., cu sediul social în localitatea..............................., str........................nr......, bl......., sc......, ap....... Judeţul....................., cod poştal....................., solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajaţii proprii.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

• este înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. J /....../..................,

• are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI).......................şi

• contul nr........................deschis la Banca................., Sucursala................................................................................................................................

                                                                                                         (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)

In scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. de telefon fix..............., nr. de fax...................., nr. telefon mobil.............

Cererea este însoţită de:

a) lista solicitanţilor;

b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

c)  cate un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la art. 24 din regulament.

Semnătura şi ştampila

...................................

ANEXA Nr. 2 la regulament

LISTA

de lucrări

- Model -

Nr. crt.

Denumirea lucrării

sau activităţii desfăşurate/

Obiective ale lucrării

Tipul lucrării/activităţii4)

Tensiunea (kV)

Angajator (conform CM)

1.

2.

3.

4.

5.

Semnătura

........................

4) Precizaţi: P - proiectare, Ex. - executare, Expl. - exploatare.

ANEXA Nr. 3 la regulament

MODEL

de legitimaţie de electrician autorizat

 ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

LEGITIMAŢIE Nr......./..............

ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul/Tipul

Loc pentru fotografie                       Numele......................................................................

                                                         Prenumele.................................................................

                                                         CNP..........................................................................

                                                         Valabilitate................................................................

Titularul acestei legitimaţii are competenta să.......................................................................

 .............................................................................................................................................

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

                                                                                                               Semnătura autorizată

                                                                                             Ştampila electricianului autorizat

ANEXA Nr. 4 la regulament

MODEL

pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Numărul legitimaţiei

Data examinării

Electrician - numele şi prenumele

Codul numeric personal

Gradul/Tipul de autorizare

Judeţul

Localitatea

Sancţiunile aplicate

ANEXA Nr. 5 la regulament

MODEL

de formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul-grilă pentru gradele I şi II

(pagina 1)

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

Gradele I şi II

Numele...................................................

Prenumele...............................................

B.I./C.I. seria..............nr.......................

CNP....................................................

FORMULAR   DE   ÎNSCRIERE  A  RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.

b) Se marchează spaţiul corespunzător variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective.

De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

o

o

o

2.

o

o

3.

o

o

4.

o

o

o

......

o

o

o

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(pagina 2)

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

1.

o

o

o

2.

o

o

o

3.

o

o

o

4.

o

o

o

5.

o

o

o

6.

o

o

o

7.

o

o

o

8.

o

o

o

9.

o

o

o

10.

o

o

o

11.

o

o

o

12.

o

o

o

13.

o

o

o

14.

o

o

o

15.

o

o

o

16.

o

o

o

17.

o

o

o

18.

o

o

o

19.

o

o

o

20.

o

o

o

21.

o

o

o

22.

o

o

o

23.

o

o

o

24.

o

o

o

25.

o

o

o

26.

o

o

o

27.

o

o

o

28.

o

o

o

29.

o

o

o

30.

o

o

o

Punctaj total

Semnături (membrii comisiei de examinare)

.....................................................................

ANEXA Nr. 6 la regulament

MODEL

de formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul-grilă pentru gradele III şi IV

(pagina 1)

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

Gradele III şi IV

Numele................................

Prenumele............................

B.I./C.I. seria.......nr.............

CNP.......................................

FORMULAR   DE   ÎNSCRIERE  A  RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

a)  Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective şi se notează numărul de variante înnegrite în rubrica special prevăzută din formular.

De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c), formularul se completează astfel:

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

o

2.

o

o

3.

o

o

o

.......

o

o

o

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(pagina 2)

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

1.

o

o

o

2.

o

o

o

3.

o

o

o

4.

o

o

o

5.

o

o

o

6.

o

o

o

7.

o

o

o

8.

o

o

o

9.

o

o

o

10.

o

o

o

11.

o

o

o

12.

o

o

o

13.

o

o

o

14.

o

o

o

15.

o

o

o

16.

o

o

o

17.

o

o

o

18.

o

o

o

19.

o

o

o

20.

o

o

o

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

21.

o

o

o

22.

o

o

o

23.

o

o

o

24.

o

o

o

25.

o

o

o

26.

o

o

o

27.

o

o

o

28.

o

o

o

29.

o

o

o

30.

o

o

o

Punctaj total

Semnături (membrii comisiei de examinare)

.....................................................................

ANEXA Nr. 7 la regulament

MODEL

de curriculum vitae

CURRICULUM

VITAE

FORMAT

EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE

Nume

Telefon

Fax

E-mail

Naţionalitatea

Data naşterii

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ

• Data (de la - la)

• Numele şi adresa angajatorului

• Tipul de activitate sau sectorul

• Ocupaţia sau poziţia

•Activităţile principale şi

responsabilităţile deţinute

         Se vor enumera toate lucrările semnificative, corespunzătoare perioadei de angajare, pe tipuri de lucrări de proiectare şi/sau executare, indicandu-se nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrărilor- părţi proiectate şi/sau executate, precum şi responsabilitatea directă avută în realizarea acestora.

        Secţiunea „Experienţă în muncă" se multiplică în funcţie de numărul locurilor de muncă.

EDUCAŢIE Şl FORMARE

• Data (de la - la)

• Numele şi tipul de organizaţie

care asigură educaţia şi formarea

• Titlul calificării acordate

Secţiunea „Educaţie şi formare" se multiplică în funcţie de numărul organizaţiilor care au asigurat formarea profesională.

ABILITAŢI SI COMPETENTE PERSONALE

Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei,

dar nu neapărat dovedite prin certificate

şi diplome formale

LIMBA MATERNĂ

ALTE LIMBI

•Abilităţi pentru citit

•Abilităţi pentru scris

•Abilităţi pentru vorbit

ABILITĂŢI SI COMPETENTE

ORGANIZAŢIONALE

Coordonarea şi administrarea

 oamenilor, proiectelor şi bugetelor

la locul de muncă

ABILITĂŢI SI COMPETENTE

TEHNICE

Computer, tipuri specifice de

echipament, utilaje etc.

ALTE ABILITĂŢI SI COMPETENŢE

PERMIS(E) DE CONDUCERE

INFORMAŢII

SUPLIMENTARE

ANEXE

Semnătura titularului


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 25/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 25 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu