E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 90 din 19 noiembrie 2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 8 decembrie 2009Având în vedere prevederile art. 9 alin. (10) şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), m) şi t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire şi vor urmări respectarea de către operatorii economici a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

ANEXA

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

Art. 1. -In conformitate cu cerinţele normelor în vigoare, activităţile de proiectare, executare, verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul electroenergetic naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/sau operatori economici atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (autoritatea competentă) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007.

CAPITOLUL II

Scop

Art. 2. - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, stabileşte condiţiile de autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice, incluzând:

a) procedura de autorizare;

b) procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare;

c)  procedura de reautorizare, pentru electricienii care deţin sau au deţinut legitimaţie emisă de autoritatea competentă;

d)   competenţele,  drepturile  şi  obligaţiile  electricianului autorizat;

e)  condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei, respectiv de aplicare a sancţiunilor electricienilor autorizaţi.

Art. 3. - Regulamentul precizează:

a)  modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice;

b) modul de desfăşurare a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice.

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

Art. 4. - Prevederile regulamentului se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea legilor şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de exploatare a instalaţiilor electrice, execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de exploatare, cu respectarea obligaţiilor precizate la art. 6;

c)  persoanelor fizice, române sau străine, care desfăşoară, pe teritoriul României, în baza autorizaţiilor obţinute, activităţi de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice.

Art. 5. - Prevederile regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

Art. 6. - Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către un operator economic care deţine, sub orice formă, capacităţi energetice racordate la Sistemul electroenergetic naţional, pe care le exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza instrucţiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalaţiilor electrice este conferită prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, în conformitate cu prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 7. - Verificarea proiectelor de instalaţii electrice interioare şi de utilizare la joasă tensiune se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, de către elaborator, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei ca verificatori de proiecte, în conformitate cu prevederile legale şi ale Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Verificarea instalaţiilor electrice interioare, branşamentelor şi instalaţiilor de utilizare la joasă tensiune se realizează în timpul executării acestora, înainte de punerea în funcţiune şi, periodic, după punerea în funcţiune (în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări şi verificări), cu respectarea normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii, aplicabile, de către executant, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea instalaţiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei ca responsabili tehnici cu execuţia, în conformitate cu prevederile legale şi ale Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Definiţii şi abrevieri

Art. 9. - (1) Termenii utilizaţi în regulament sunt definiţi în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare.

(2) In înţelesul regulamentului, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1.   autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2.  autorizare - activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit legitimaţie, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare (inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor) şi/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalaţii electrice racordate la Sistemul electroenergetic naţional;

3. conducerea executării unei instalaţii electrice - activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică, de urmărire şi control, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

4. departamentul de specialitate - Departamentul de acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul autorităţii competente;

5.  direcţia de specialitate - Direcţia de licenţe şi autorizaţii în domeniul energiei electrice, din cadrul autorităţii competente;

6.  electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii emise de autoritatea competentă, autorizată în condiţiile regulamentului pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN;

7. exploatare (tehnică) a instalaţiilor electrice - supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;

8. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică este racordată la SEN;

9.  instalaţie electrică de utilizare (a energiei electrice) - instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând operatorului de distribuţie/transport al energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

10.  instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acestora;

11.  instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică realizată în aer liber sau în interiorul unei construcţii şi destinată unei activităţi tehnologice;

12. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (în contextul regulamentului, întreprinderea familială este constituită din cel puţin 2 membri având calitatea de electrician autorizat gradul II, III sau IV);

13.  întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale (în contextul regulamentului, întreprinderea individuală este constituită de un electrician autorizat gradul II, III sau IV);

14.  mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;

15.  ministerul de resort- Ministerul Economiei sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul energiei;

16.   operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

17.   operator economic atestat - operatorul economic, persoană juridică, titular al unui atestat, în termen de valabilitate, acordat de către autoritatea competentă în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007;

18. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfăşoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

19.   responsabil tehnic cu execuţia - persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată;

20. retragere a autorizării - anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimaţiei emise de autoritatea competentă;

21.  serviciul de specialitate - serviciul atestări, din cadrul autorităţii competente;

22.   suspendarea autorizării - retragerea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare de către autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat;

23.   supravegherea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

24.  verificator de proiecte - persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existentei continutului-cadru a documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate şi sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice.

(3) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1.  ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2.  SEN - Sistemul electroenergetic naţional.

CAPITOLUL V

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare şi executare de instalaţii electrice

Art. 10. - (1) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare a instalaţiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de executare, inclusiv lucrări de întreţinere/mentenanţă/reparaţii curente ale instalaţiilor electrice racordate la SEN, se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile regulamentului.

(3)  Calitatea de electrician autorizat este conferită prin legitimaţia emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 58.

Art. 11. - (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/executarea de instalaţii electrice racordate la SEN pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice.

Art. 12. -Autorizaţiile enumerate la art. 11 conferă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:

a)   gradul I, pentru executarea sub coordonarea sau supravegherea electricienilor autorizaţi gradul IIB, IIIB sau IVB a instalaţiilor electrice;

b) gradul NA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de lucrări de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.

CAPITOLUL VI

Procedura de autorizare pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice

Art. 13. - Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN se face:

a)  pe bază de examen, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

b)  cu aprobarea Comitetului de reglementare al autorităţii competente, în conformitate cu prevederile art. 14.

Art. 14. - (1) Comitetul de reglementare al autorităţii competente poate aproba autorizarea gradul IVA, fără examen, a inginerilor proiectanţi principali gradul I din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic sau a profesorilor/conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:

- calificare profesională/specializare în domeniul reţelelor electrice şi/sau părţii electrice a centralelor electrice;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul reţelelor electrice şi/sau părţii electrice a centralelor electrice.

(2) Cererea de autorizare va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. (1).

Art. 15. - Etapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile art. 13 lit. a) sunt:

a)   înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b)  acceptarea de către autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat;

c) examinarea candidaţilor;

d) emiterea legitimaţiei.

SECŢIUNEA 1

Inscrierea la examen

Art. 16. - Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 18.

Art. 17. - (1) Participarea la primul examen, indiferent de gradul şi tipul solicitat, este permisă numai după ce candidatul face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice.

(2) Cursul trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a autorităţii competente; organizatorii cursurilor vor obţine în prealabil aprobarea autorităţii competente privind tematica şi bibliografia acestora pentru verificarea conformităţii.

(3) Cursul va fi organizat de instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.

Art. 18. - Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen sunt:

a) cererea de autorizare însoţită de documentele „Informaţii profesionale", „Detalii privind lucrările realizate" şi „Pagina de informaţii" anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1 pct. A, B, C şi D;

b) copia actului de identitate;

c)   copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d)  document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice străine;

e)  copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul;

f) documentul care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică în conformitate cu obligaţia precizată la art. 17 şi 63;

g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 19. - Titularul de legitimaţie, la expirarea acesteia, precum şi candidatul care a fost declarat „respins" la oricare dintre examenele organizate de autoritatea competentă în sesiunile anterioare se pot înscrie la un nou examen, pentru acelaşi grad şi tip de autorizare, înregistrând sau transmiţând prin serviciul poştal, în vederea înregistrării, la autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 18 lit. a), b), f) şi g), respectiv lit. d), dacă este cazul.

Art. 20. - Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

Art. 21. - Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalaţii electrice racordate la SEN pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi, transmiţând către autoritatea competentă o solicitare conformă cu anexa nr. 2, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 18.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de acceptare la examen

Art. 22. - Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii competente.

Art. 23. -Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe:

a)   cererea de autorizare şi documentele „Informaţii profesionale", „Detalii privind lucrările realizate" şi „Pagina de informaţii" sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 pct. A, B, C şi D;

b) documentaţia inclusă în dosar este completă;

c)  candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 24, 25 si 26.

Art. 24. - Solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

-  CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

- CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1,5 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

- CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

-    CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii;

-  CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii;

- CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea:

- CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de maşter în specializarea electroenergetică;

- CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de maşter în specializarea energetică;

- CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi, având diplomă în specializarea electroenergetică;

- CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor:

-   CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

-   CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările electronică aplicată;

-   CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii;

-   CPA7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

- CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de maşter în domeniul energetic/ electric;

- CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală etc;

- CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de maşter într-o specializare în domeniul energetic.

Art. 25. - Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau exploatare (EPExpl), dobândită de candidatul la autorizare, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau exploatare a instalaţiilor electrice racordate la sisteme energetice, astfel:

a) EPP - activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de solicitant în calitate de:

-  membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

-  persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b)  EPEx - activitatea de executare de instalaţii electrice, care a fost efectuată de solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă, operator economic atestat ori al unui consumator de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPExpl - activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de solicitant ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 26. - Experienţa profesională minimă în activităţi de tipul celor precizate la art. 25, pentru fiecare CPA stabilită la art. 24, este prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 27. - Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate, din punct de vedere al numărului de ani de experienţă profesională, poate fi acceptat la examen pentru două tipuri de autorizare, cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare; în aceste cazuri, pentru obţinerea legitimaţiei, candidatul susţine un singur examen.

Art. 28. - Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face prin promovarea unui nou examen.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea examenului de autorizare a electricienilor

Art. 29. - (1) Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.

(2) Prin decizie a preşedintelui autorităţii competente se pot organiza examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

Art. 30. - (1) Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

(2) Lista cuprinzând tematica şi elementele bibliografice minimale pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a autorităţii competente.

Art. 31. - (1) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se publică pe pagina de internet a autorităţii competente, cu minimum 30 de zile înainte de data la care încep înscrierile.

(2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, de 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurare a examenului.

(3)   Pentru buna desfăşurare a examenului, autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

Art. 32. - In funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de internet a autorităţii competente în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la examen.

Art. 33. - Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului, pe pagina de internet a autorităţii competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament pentru a participa la examen, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să susţină examenul.

Art. 34. - Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a examenului.

Art. 35. - Candidaţii sunt examinaţi de comisii de examinare numite prin decizie a preşedintelui autorităţii competente, la propunerea departamentului de specialitate.

Art. 36. - Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, are următoarele atribuţii:

a) asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;

b) preluarea şi verificarea lucrărilor;

c) întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;

d) emiterea legitimaţiilor;

e)  transmiterea documentelor de examen la autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.

Art. 37. - (1) Comisia are în componenţă 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul autorităţii competente.

(2)   Din Comisie pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, caz în care autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui autorităţii competente.

(4)   Activitatea Comisiei se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.

Art. 38. - Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii Comisiei cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de departamentul de specialitate.

Art. 39. - (1) Examenul constă într-o probă scrisă, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare şi, după caz, o aplicaţie numerică, denumită în continuare problemă.

(2) Subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar.

(3) Subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar şi o problemă.

(4)   Subiectele pentru gradele III şi IV constau într-un chestionar şi o problemă, diferite pentru tipurile de autorizare.

Art. 40. - (1) Pentru examen, Comisia elaborează mai multe variante de chestionare şi de probleme.

(2) Chestionarul pentru gradele I şi II conţine întrebări având câte un singur răspuns corect.

(3) Chestionarul pentru gradele III şi IV conţine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

Art. 41. - Chestionarului şi problemei li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.

Art. 42. - După aprobare, chestionarele şi problemele se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

SECŢIUNEA a 4-a

Desfăşurarea examenului

Art. 43. - In data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a)  acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidaţii sunt fotografiaţi.

Art. 44. - (1) Fiecare candidat primeşte, în funcţie de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionarul, problema şi formularul de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular.

(2)  Formularul şi problema conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii Comisiei.

(3) Conţinutul formularelor este prezentat în anexele nr. 5 şi 6.

Art. 45. - După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.

Art. 46. - Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcţie de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:

1.  la gradele I şi II, examenul durează o oră;

2.  la gradul III, examenul durează două ore;

3.  la gradul IV, examenul durează 3 ore.

Art. 47. - (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular şi, după caz, problemă) referitoare la acest candidat a menţiunii „Eliminat din examen".

(2) Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei.

Art. 48. - Comisia procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roşie în rubrica „Rezultatul verificării" a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare subiect.

Art. 49. - La notarea chestionarului şi problemei se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menţionat la art. 40 alin. (3) şi întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

c) se acordă 0 puncte în cazurile contrare celor menţionate la lit. a) şi b);

d) notarea problemei se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:

- precizarea formulelor de calcul;

- înlocuirea datelor în formulele de calcul;

- efectuarea calculelor;

- precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

- stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

Art. 50. - După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor Comisiei, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular şi problemă pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

Art. 51. - Se consideră că au promovat examenul candidaţii la gradul I care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi candidaţii la gradele II, III şi IV care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi minimum 3 puncte la problemă.

Art. 52. - In listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „admis", dacă s-au obţinut punctajele minime precizate la art. 51, sau „respins", dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la art. 51.

Art. 53. - Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii Comisiei şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul autorităţii competente.

Art. 54. - Listele cu rezultatele examenului se publică şi pe pagina de internet a autorităţii competente, în termen de 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a examenelor.

Art. 55. - Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a autorităţii competente.

Art. 56. - Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui autorităţii competente, având componenţă diferită de cea a Comisiei.

Art. 57. -Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează.

SECŢIUNEA a 5-a

Emiterea legitimaţiei

Art. 58. - (1) Candidatul declarat „admis" în urma examenului dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimaţia eliberată de autoritatea competentă.

(2)  Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă; formatul legitimaţiei este prezentat în anexa nr. 3.

(3)  Legitimaţiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul autorităţii competente.

(4) Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „admis", de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.

Art. 59. - Pentru fiecare candidat la examen se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimaţiei, la sediul autorităţii competente, documentele examenului.

Art. 60. - Legitimaţia eliberată în condiţiile regulamentului este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului.

CAPITOLUL VII

Drepturile electricianului autorizat

Art. 61. - Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A. In calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau ca membru al unei întreprinderi familiale:

a) electricianul autorizat gradul NA, IIIA sau IVA proiectează instalaţii electrice interioare aferente construcţiilor civile, dacă este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă;

b) electricianul autorizat execută instalaţii electrice interioare aferente construcţiilor civile, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele IIB, IIIB sau IVB;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

(iii) asigură executarea instalaţiilor electrice interioare prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i) şi (ii), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

c)   electricianul autorizat proiectează instalaţii electrice interioare aferente construcţiilor civile şi industriale, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele IIIA sau IVA;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

(iii) asigură proiectarea instalaţiilor electrice de utilizare prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i) şi (ii), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

d) electricianul autorizat execută instalaţii electrice interioare aferente construcţiilor civile şi industriale, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele IIIB sau IVB;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

(iii) asigură executarea de instalaţii electrice de utilizare prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i) şi (ii), desfăşurându-şi   activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.

B. In calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de autoritatea competentă,   conform   prevederilor   Regulamentului   pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, astfel:

a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

c) electricianul autorizat gradul I face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB.

C. In calitate de angajat al unui operator de reţea:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, execută, sub coordonarea/supravegherea electricianului gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

b)  electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective.

D. In calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică, industrial sau asimilat:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor din patrimoniul consumatorului de energie electrică, industrial sau asimilat, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

b)  electricianul autorizat gradul/tipul MB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice din patrimoniul consumatorului de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

c)   electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul consumatorului de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Art. 62. - (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 61 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competenţele precizate şi să le înregistreze la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare.

(2) La înregistrarea dosarului instalaţiei electrice la operatorul de reţea, electricienii autorizaţi vor prezenta operatorului de reţea o copie a legitimaţiei, precum şi următoarele documente, după caz:

a)  pentru situaţia reglementată prin art. 61 lit. A: copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările utlerioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; se atribuie codul de înregistrare fiscală, în conformitate cu procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;

b)   pentru situaţia reglementată prin art. 61 lit. B: la înregistrarea unui dosar al instalaţiei electrice proiectate/ executate de operatorul economic atestat, se vor prezenta copia atestatului emis de autoritatea competentă şi copia unei adeverinţe emise de operatorul economic atestat din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul său;

c) pentru situaţia reglementată prin art. 61 lit. D: la înregistrarea unui dosar al instalaţiei de utilizare a consumatorului de energie electrică, se va prezenta copia unei adeverinţe din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul consumatorului de energie electrică.

CAPITOLUL VIII

Obligaţii ale electricianului autorizat

Art. 63. - Pentru pregătirea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie în domeniul energiei electrice, electricienii autorizaţi au obligaţia de a urma, cel puţin o dată la 10 ani, un curs de pregătire teoretică organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituţie de învăţământ superior, conform prevederilor art. 17 alin. (2) şi (3).

Art. 64. - Pentru fiecare tip de autorizare deţinut, titularul unei legitimaţii emise de autoritatea competentă are obligaţia de a utiliza calitatea sa de electrician autorizat doar în relaţia cu un singur operator economic la care este angajat, în vederea atestării acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic; această obligaţie nu restricţionează posibilitatea desfăşurării de activităţi în baza diplomelor de calificare, în calitate de angajat al altor operatori economici.

Art. 65. - Electricienii autorizaţi trebuie să se conformeze obligaţiei prevăzute la art. 64 în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Art. 66. - Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate legitimaţiei de electrician autorizat:

a) de a cunoaşte şi respecta prevederile regulamentului şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă aplicabile activităţii sale;

b)   de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;

c)  de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;

h) în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la încheierea contractului, copii ale documentelor legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (legitimaţia de electrician autorizat, certificatul de înregistrare fiscală); pe parcursul realizării lucrării, electricianul autorizat va avea în permanenţă asupra sa documentele menţionate şi le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;

j) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;

k) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;

l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare;

m) de a prezenta autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi;

n) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă;

o) de a aplica orice măsuri dispuse de autoritatea competentă.

CAPITOLUL IX

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 67. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.

(2) Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale autorităţii competente:

a) suspendarea autorizării, pe termene cuprinse între o lună şi un an;

b)  retragerea autorizării, cu drept de prezentare la o nouă examinare;

c)  retragerea autorizării, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

Art. 68. - Decizia autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 67 alin. (2) va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţelor precizate la art. 66, precum şi de modul în care decizia autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a consumatorului de energie electrică.

Art. 69. - Electricianul autorizat sancţionat are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancţiunea/ măsura aplicată de autoritatea competentă.

Art. 70. - Sancţiunile contravenţionale, precum şi măsurile aplicate de autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de aceasta şi:

a)  se comunică electricianului autorizat sancţionat şi, după caz, angajatorului acestuia şi operatorului de reţea;

b) se publică pe pagina de internet a autorităţii competente; titularii de licenţe şi atestate emise de autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de aceasta.

Art. 71. -In termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de suspendare sau de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda legitimaţia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al autorităţii competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizării, titularul îşi va ridica personal legitimaţia de la departamentul de specialitate al autorităţii competente.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 72. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 73. - La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei, calitatea de electrician autorizat poate fi redobândită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare, în condiţiile regulamentului.

Art. 74. - Operatorii de reţea au obligaţia, conform art. 41 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau de către electricieni autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 61 din regulament.

Art. 75. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita autorităţii competente, în scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului:

a) reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare sau în următoarea sesiune de examinare organizată de autoritatea competentă;

b) retragerea cererii de autorizare.

(2) Sumele încasate de autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c)   candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, inclus în lista întocmită conform prevederilor art. 33 şi 34.

Art. 76. - (1) Legitimaţiile de electrician autorizat pierdute se declară nule într-un ziar local; electricianul autorizat poate solicita autorităţii competente emiterea unui duplicat.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă anual, prin ordin al preşedintelui autorităţii competente.

Art. 77. - Legitimaţiile emise de autoritatea competentă în urma examenelor organizate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2004 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004, a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2005 privind acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic rămân valabile până la expirarea lor, titularii având obligaţia de a se conforma şi de a respecta prevederile regulamentului.

Art. 78. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Model de cerere de autorizare

Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de „Informaţii profesionale", „Detalii privind lucrările realizate", precum şi copii ale documentelor prevăzute la art. 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009, către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.

A. CERERE

pentru înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor

Codul numeric personal:....................................................................................

Numele şi prenumele:........................................................................................

Adresa de domiciliu [localitatea, str., nr., bl., sc. , et. , ap. , judeţul (sectorul), codul poştal]:...............................................

Telefon:............................................, e-mail:....................................................

Gradul şi tipul de autorizare solicitat:..................................................................

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 (regulament), conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate în următoarele cazuri:

a) dacă nu îndeplinesc condiţiile de autorizare;

b) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;

c) dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în regulament;

d) dacă nu promovez examenul.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE.

Data:.............................................................................

Semnătura.....................................................................

B. INFORMAŢII PROFESIONALE

Numele şi prenumele:.....................................................

Codul numeric personal:.................................................

Formare profesională

Forme de învăţământ absolvite (de exemplu: şcoli profesionale/licee/şcoli postliceale/institute de învăţământ superior)

Calificare profesională obţinută (profil/specializare)

Cursuri de perfecţionare

Pagina

Experienţă profesională

Numele angajatorului

Funcţia în care a fost angajat

Perioada de angajare

Pagina

Semnătura

.............................................

C. DETALII PRIVIND LUCRĂRILE REALIZATE

Numele şi prenumele:..................................................................

Codul numeric personal:..............................................................

Nr. crt.

Denumirea lucrării sau activităţii desfăşurate/ Obiective ale lucrării

Tipul lucrării/activităţii

Precizaţi:

P - proiectare

Ex. - executare

Expl. - exploatare

Tensiunea (kV)

Angajator (conform CM)

1.

2.

3.

4.

5.

Semnatura,

.............................................

D. PAGINĂ DE INFORMAŢII ANEXATĂ CERERII DE AUTORIZARE

Numele şi prenumele:....................................................

Codul numeric personal:................................................

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesională, cum ar fi: curs de calificare, şcoală profesională, liceu, şcoală post-liceală, universitate, după caz, în domeniul electrotehnic/energetic sau altele asemenea în domeniul electric.

Experienţă profesională: se va anexa copia carnetului de muncă şi se va completa documentul C „Detalii privind lucrările realizate".

Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.

Intrebări: Dacă aveţi întrebări punctuale legate de Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009, denumit în continuare regulament, le puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Regulamentul îl puteţi accesa pe pagina de internet a ANRE la adresa www.anre.ro

Verificarea dosarului: Intrebările următoare vă ajută să vă verificaţi completitudinea dosarului dumneavoastră înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcaţi fiecare căsuţă din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este „Da":

|_| Aţi precizat în cerere toate informaţiile personale?

|_| Aţi indicat în cerere corect gradul/gradele şi tipul/tipurile de autorizaţii solicitate?

|_| Aţi inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

|_| Aţi inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică organizat conform prevederilor regulamentului?

|_| Aţi inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul B „Informaţii profesionale"?

|_| Aţi inclus în dosar copia integrală a carnetului de muncă? |_| Aţi completat documentul C. „Detalii privind lucrările realizate"? |_| Aţi numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

|_| Aţi precizat în documentul B „Informaţii profesionale" numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dumneavoastră?

|_| Aţi inclus, după caz, copia legitimaţiei de electrician autorizat pe care o deţineţi?

|_| Aţi semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zisă, „Informaţii profesionale" şi „Detalii privind lucrările realizate")?

ANEXA Nr. 2 la regulament

Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE

Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule preşedinte,

Subsemnatul,..........................................., în calitate de(administrator/director general/etc.)................................................................... al operatorului economic ..........................................................., cu sediul social în localitatea..........................., str.............................nr............., bl............., sc........., ap........., judeţul ...................., codul poştal .................................., solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajaţii proprii.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. J/...../................;

- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI)..................................şi contul nr............................................................., deschis la Banca......................................................sucursala(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)................................................................................

In scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. de telefon fix.........................., nr. de fax............................., nr. de  telefon mobil...............................

Cererea este însoţită de:

a) lista solicitanţilor;

b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

c) câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la art. 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009.

Semnătura şi ştampila

.............................................

ANEXA Nr. 3 la regulament

Model de legitimaţie de electrician autorizat

(faţă)

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

LEGITIMAŢIE Nr............/.......................

ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul/Tipul

Loc pentru fotografie

Numele....................................................

Prenumele...............................................

CNP.........................................................

Valabilitate...............................................

(verso)

Titularul acestei legitimaţii are competenţa să proiecteze şi/sau să execute lucrări de instalaţii electrice în conformitate cu gradul şi tipul de autorizaţie.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009.

Semnătura autorizată

Ştampila electricianului autorizat

ANEXA Nr. 4 la regulament

Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Numărul legitimaţiei

Data examinării

Electrician - numele şi prenumele

Codul numeric personal

Gradul/Tipul de autorizare

Judeţul

Localitatea

Sancţiunile aplicate

ANEXA Nr. 5 la regulament

Model de formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul pentru gradele I şi II

(pagina 1)

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

Numele........................................................

Prenumele...................................................

CNP.............................................................

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.

b)  Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

O

O

O

2.

O

O

3.

O

O

4.

O

O

O

O

O

O

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor,

(pagina 2)

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

1.

O

O

O

2.

O

O

O

3.

O

O

O

4.

O

O

O

5.

O

O

O

6.

O

O

O

7.

O

O

O

8.

O

O

O

9.

O

O

O

10.

O

O

O

11.

O

O

O

12.

O

O

O

13.

O

O

O

14.

O

O

O

15.

O

O

O

16.

O

O

O

17.

O

O

O

18.

O

O

O

19.

O

O

O

20.

O

O

O

21.

O

O

O

22.

O

O

O

23.

O

O

O

24.

O

O

O

25.

O

O

O

26.

O

O

O

27.

O

O

O

28.

O

O

O

29.

O

O

O

30.

O

O

O

Punctaj total

Semnături (membrii comisiei de examinare)

.......................................................

ANEXA Nr. 6 la regulament

Model de formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul pentru gradele III şi IV

(pagina 1)

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

Numele........................................................

Prenumele...................................................

CNP.............................................................

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

a)  Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c), formularul se completează astfel:

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

O

2.

O

O

3.

O

O

O

O

O

O

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor,

(pagina 2)

Intrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

1.

O

O

O

2.

O

O

O

3.

O

O

O

4.

O

O

O

5.

O

O

O

6.

O

O

O

7.

O

O

O

8.

O

O

O

9.

O

O

O

10.

O

O

O

11.

O

O

O

12.

O

O

O

13.

O

O

O

14.

O

O

O

15.

O

O

O

16.

O

O

O

17.

O

O

O

18.

O

O

O

19.

O

O

O

20.

O

O

O

21.

O

O

O

22.

O

O

O

23.

O

O

O

24.

O

O

O

25.

O

O

O

26.

O

O

O

27.

O

O

O

28.

O

O

O

29.

O

O

O

30.

O

O

O

Punctaj total

Semnături (membrii comisiei de examinare)

....................................................................

ANEXA Nr. 7 la regulament

Experienţa profesională minimă de tip EPP, EPEx sau EPExpl pentru fiecare CPA

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IVA

IVB

CPA1

3 ani EPEx

CPA2

2 ani EPEx sau EPExpl

CPA3

1 an EPEx sau EPExpl

CPA4

1 an EPEx sau EPExpl

3 ani EPEx sau EPExpl

CPA5

Fără EP

2 ani EPP

2 ani EPEx sau EPExpl

4 ani EPEx instalaţii MT

CPA6

Fără EP

Fără EP

Fără EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

CPA6.1

Fără EP

Fără EP

Fara EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

3 ani EPP instalaţii electrice IT

3 ani EPEx sau EPExpl,

instalaţii electrice IT

CPA6.2

Fără EP

Fără EP

Fără EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

4 ani EPP instalaţii electrice IT

4 ani EPEx sau EPExpl, instalaţii electrice IT

CPA6.3

Fara EP

Fara EP

Fara EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

4 ani EPP instalaţii electrice IT

4 ani EPEx sau EPExpl, instalaţii electrice IT

CPA7

Fără EP

Fără EP

Fără EP

CPA7.1

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

CPA7.2

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

CPA7.3

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

CPA7.4

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

CPA7.5

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx

instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT

4 ani EPP instalaţii electrice IT

4 ani EPEx sau EPExpl, instalaţii electrice IT

CPA8

Fără EP

1 an EPP

1 an EPEx sau

EPExpl

CPA 8.1

Fără EP

1 an EPP

1 an EPEx sau

EPExpl

4 ani EPP instalaţii electrice MT

4 ani EPEx sau EPExpl instalaţii MT


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 90/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 90 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu