E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2374 din 12 decembrie 2007

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 14 ianuarie 2008In baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 şi 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă şi ale filialelor sale."

2.   După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 82, cu următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Entităţile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit art. 33 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, a societăţilor de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor de pensii, a societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, şi care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situaţii fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, fie în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

(2)  Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, altele decât cele de interes public, care au obligaţia, potrivit legii, să întocmească situaţii financiare anuale consolidate.

(3) Persoanele juridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate au obligaţia să asigure continuitatea aplicării acestora."

Art. II. - Pentru anii 2007 şi 2008, informaţiile cerute potrivit art. 351 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în situaţiile financiare anuale, care se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform art. II alin. (2) din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.

Art. III. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, ţin contabilitatea proprie în funcţie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. In cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situaţii financiare anuale şi raportări contabile periodice, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi raportărilor contabile periodice cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La punctul 63, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.

(5) In cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative."

3.  La punctul 65, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică se efectuează în mod sistematic, reducându-se valoarea contabilă a acestora. Valoarea contabilă a acestor active este valoarea care este prezentată în bilanţ, fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere."

4.  La punctul 90, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:

a) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie.

Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.

Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil 512 «Conturi curente la bănci» = 167 «Alte împrumuturi şi datorii asimilate», urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit contractelor încheiate, să fie înregistrate conform prezentelor reglementări;

b) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat.

Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări.

In cazul operaţiunilor prezentate la acest punct, entităţile contractante vor prezenta în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii referitoare la operaţiunile derulate."

5.  La punctul 92, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:

a)  costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea;

b) cheltuieli materiale;

c) costurile de amenajare a amplasamentului;

d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;

e) costurile de instalare şi asamblare;

f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;

g) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc.

(3)  In costul unei imobilizări corporale pot fi incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din evidenţă, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului.

(4) Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de provizioane (contul 1513 «Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea»)."

6.  La punctul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care Ie-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii."

7.  La punctul 98, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Se supun, de asemenea, amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durată contractului de închiriere.

La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. In funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări."

8. La punctul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Dacă o entitate recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei inlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenţă valoarea contabilă a părţii înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informaţiile necesare."

9.  La punctul 108, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„108. - (1) Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.

Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor de întreprinderi (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile, aceste evaluări efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ."

10.  La punctul 124, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) In categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzării (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinţe etc.)."

11. La punctul 152, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(4)  Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.

(5) In cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor."

12.   Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„164. - Taxa pe valoarea adăugată se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii."

13.  La punctul 171, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) In contul de debitori diverşi se evidenţiază şi sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului (articol contabil 461 «Debitori diverşi» = 542 «Avansuri de trezorerie»)."

14.  La punctul 184, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) O obligaţie curentă este o obligaţie legală sau implicită. In înţelesul prezentelor reglementări:

a) o obligaţie legală este obligaţia care rezultă:

- dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);

- din legislaţie; sau

- din alt efect al legii;

b)  o obligaţie implicită (de exemplu, obligaţia prin care o entitate se angajează să efectueze plăţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultă din acţiunile unei entităţi în cazul în care:

- prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi; şi

- ca rezultat, entitateaa indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi."

15. La punctul 186, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de către specialişti în domeniu.

(6)  Provizioanele de restructurare, în cazul unei obligaţii legale, se constituie cu respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor legale.

(7)   O entitate are o obligaţie implicită care determină constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a provizioanelor şi entitatea:

a)  dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care să stipuleze cel puţin:

- activitatea sau partea de activitate la care se referă;

- principalele locaţii afectate de planul de restructurare;

-   numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activităţii, distribuţia şi posturile acestora;

- cheltuielile implicate; şi

- data de la care se va implementa planul de restructurare; şi

b)   a provocat celor afectaţi o aşteptare că va realiza restructurarea prin începerea implementării acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de acesta.

In cazul în care o entitate începe un plan de restructurare sau anunţă principalele sale caracteristici celor afectaţi numai după data bilanţului, dacă restructurarea este semnificativă şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare, este necesară prezentarea de informaţii în acest sens.

Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care:

-   sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi

-  nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii.

Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de:

- recalificarea sau mutarea personalului permanent;

- marketing; sau

- investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie. Aceste cheltuieli  referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanţului."

16. La punctul 203, după alineatul (1) se introduc şase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:

„(2) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi' pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în bilanţ, respectiv Situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:

- câştigurile sunt reflectate în contul 141 «Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii»;

- pierderile sunt reflectate în contul 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii».

(3)  Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare.

(4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate si valoarea lor nominală.

(5)   Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii») atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (cont 201 «Cheltuieli de constituire»).

(6)  Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii», poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 «Alte rezerve»).

(7) In notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii."

17. La punctul 222, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 «Repartizarea profitului» = 106 «Rezerve». Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 «Rezultatul reportat», de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Entităţile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului.

(5) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie."

18.  La punctul 222, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Inchiderea conturilor 121 şi 129 se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale."

19.   Punctul 266 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„266. - (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională.

(2) Situaţiile financiare anuale au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul."

20.  In capitolul IV „Planul de conturi general", după contul 138 „Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)" se introduc următoarele conturi:

„14. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)."

21. Punctul 275 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„275. - Structura bilanţului 1) care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) este următoarea:

Judeţul____________________________|__|__|

Entitate ________________________________

Adresa:   localitatea _______________________,

sectorul_______,  str.__________ nr._________,

bl.______ sc._______,  ap. ________________

Telefon ____________,  fax ________________

Număr din  registrul   comerţului,______________

Forma  de  proprietate  _______________|__|__|

Activitatea  preponderentă (denumire  clasă  CAEN)  ___________

Cod  clasă  CAEN  ______________|__|__|__|__|

Cod  unic  de  înregistrare

_______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

BILANŢ

la  data  de..........

                                                                                                                              -lei  -

Denumirea  elementului

Nr. rd.

Sold  la:

Inceputul

exerciţiului

financiar

Sfârşitul

exerciţiului

financiar

A

B

1

2

A.

ACTIVE   IMOBILIZATE

I.   IMOBILIZĂRI   NECORPORALE

1.  Cheltuieli  de  constituire (ct.  201  -  2801)

01

2.  Cheltuieli  de  dezvoltare (ct.   203  -  2803  -  2903)

02

3.  Concesiuni,   brevete,   licenţe,  mărci comerciale,  drepturi  şi  active  similare  si alte  imobilizări   necorporale (ct.   205  +  208  -  2805  -  2808  -  2905  -  2908)

03

4.   Fond  comercial   (ct.   2071  -  2807  -  2907)

04

5.  Avansuri  şi  imobilizări  necorporale  în curs  de  execuţie  (ct.   233  +  234  -  2933)

05

TOTAL  (rd.  01  la  05)

06

II.   IMOBILIZĂRI   CORPORALE

1.  Terenuri  si  construcţii

(ct.   211  4  212   -  2811  -2812   -   2911  -  2912)

07

2.   Instalaţii  tehnice  şi  maşini (ct.  213  -  2813  -  2913)

08

3.  Alte  instalaţii,  utilaje  şi  mobilier

(ct.   214  -  2814  -  2914)

09

4.  Avansuri  şi  imobilizări  corporale  în curs  de  execuţie  (ct.   231  +  232  -  2931)

10

TOTAL  (rd.   07  la  10)

11

III.   IMOBILIZĂRI   FINANCIARE

1.  Acţiuni  deţinute  la  entităţile  afiliate (ct.  261  -  2961)

12

2.   imprumuturi  acordate  entităţilor afiliate 

(ct.   2671  +  2672   -  2964)

13

3.   Interese  de  participare  (ct.   263  -  2962)

14

4.   împrumuturi  acordate  entităţilor  de  care compania  este  legată  în  virtutea intereselor  de  participare

(ct.   2673  +  2674  -  2965)

15

5.   Investiţii  deţinute  ca  imobilizări (ct.  265  - 2963)

16

1) Bilanţul este reprodus în facsimil.

6.  Alte  împrumuturi   (ct,   2675*  +  2676*  +  2678*  +  2679*  -  2966*  -  2968*)

17

Total  (rd.   12  la  17)

18

ACTIVE   IMOBILIZATE   -   TOTAL

rd.  06  +  11  +  18)

19

B.

  ACTIVE  CIRCULANTE

I.   STOCURI

1.  Materii   prime  si  materiale  consumabile (ct.   301  +  302  +  303  +/-  308  +  351  +  358  +  381  +/-   388  -   391  -  392  -  3951  -  3958  --  398)

20

2.   Producţia  în  curs  de  execuţie  (ct. 331  + 332  +  341  +/-  348*  -  393  -  3941  -  3952)

21

3.   produse  finite  şi  mărfuri   (ct.   345  + +  346  +/-   348*  +  354  +  356  +  357  +  361 +/-  368  +  +371  +/-  378  -  3945  -   3946  - 3953  -  3954  -   3956  -  3957  -  396  -  397  - 4428)

22

4.  Avansuri  pentru  cumpărări  de  stocuri (ct.  4091)

23

TOTAL  (rd.   20  la  23)

24

II.   CREANŢE

(Sumele  care  urmează  să  fie  încasate  după  o perioadă  mai  mare  de  un  an  trebuie prezentate  separat  pentru  fiecare  element.)

1.  creanţe  comerciale*26)   (ct.   2675*  + 2676* +   2678*  +  2679*  -  2966*  -  2968*  +   4092  +  +411  +  413  +  418  -  491)

25

  1. Sume  de  încasat  de  la  entităţile afiliate 

(ct.  451**  -  495*)

26

3.  Sume  de  încasat  de  la  entităţile  de  care compania  este  legată  în  virtutea intereselor  de  participare  (ct.  453  -  495*)

27

4.  Alte  creanţe  (ct.  425  +  4282  +  431**  + +437**  +  4382  +  441**  +  4424  +  4428**  +444**  +  445  +  446**  +  447**  +  4482  + 4582  +  461  +  473**  -  496  +  5187)

28

5.  Capital   subscris  si   nevărsat (ct.  456  -  495*)

29

Total  (rd.   2 5  la  29)

30

III.   INVESTIŢII   PE  TERMEN  SCURT

1.  Acţiuni  deţinute  la  entităţile  afiliate (ct.   501  -  59i)

31

2.  Alte  investiţii  pe  termen  scurt

(ct.   505  +  506  +  508  -  595  -  596  -  598  +5113  +  5114)

32

TOTAL   (rd.   31  +   32)

33

IV.   CASA  SI   CONTURI   LA   BĂNCI

(ct.   5112 +  512  +  531  +  532  +  541  +  542)

34

ACTIVE  CIRCULANTE   -  TOTAL

(rd.  24  + 30  +  33  +  34)

35

C.

   CHELTUIELI   ÎN   AVANS   (ct.   471)

36

D.

DATORII:   SUMELE  CARE  TREBUIE   PLĂTITE   INTR-0 PERIOADA  DE   PÂNĂ  LA  UN  AN

1.   împrumuturi  din  emisiunea  de obligaţiuni,  prezentându-se  separat împrumuturile  din  emisiunea  de  obligaţiuni convertibile  (ct.   161  +  1681  -  169)

37

2.   Sume  datorate  instituţiilor  de  credit (ct.   1621  +  1622  +  1624  +  1625  +  1627  + +  1682  + 5191  +  5192  +  5198)

38

3.  Avansuri  încasate  în  contul   comenzilor (ct.  419)

39

4.   Datorii  comerciale  -  furnizori

(ct.   401  +  404  +  408)

40

5.   Efecte  de  comerţ  de  plătit (ct.  403  +  405)

41

6.   Sume  datorate  entităţilor  afiliate

(ct.   1661  +  1685  +  2691 +  451***)

42

7.   sume  datorate  entităţilor  de  care compania  este  legată  în  virtutea intereselor  de  participare

(ct.   1663  +  1686  +  2692  +  453***)

43

8.  Alte  datorii,   inclusiv  datoriile  fiscale şi   datoriile  privind  asigurările  sociale (ct.   1623  +  1626  +  167  +  1687  +  2693   +  421  +  423  +  424  +  426  +  427  +  4281  +  431***  +  437***  +  4381  +  441***  +  4423  +   4428***  +  444***  +  446***  +  447***  +  4481  +  455  +  456***  +  457  +  4581  +  462  +  473***  +   509  +  5186  +  5193  +  5194  + +  5195  +  5196  +  5197)

44

TOTAL  (rd.   37  la  44)

45

E.

ACTIVE   CIRCULANTE   NETE/DATORII   CURENTE   NETE

(rd.   35  +  36  -  45  -  62)

46

F.

TOTAL  ACTIVE  MINUS  DATORII  CURENTE (rd.   19  +  46)

47

G.

DATORII:   SUMELE  CARE  TREBUIE   PLĂTITE   ÎNTR-O PERIOADĂ  MAI  MARE  DE   UN  AN

 1.  împrumuturi  din  emisiunea  de obligaţiuni,prezentându-se  separat împrumuturile  din emisiunea  de  obligaţiuni convertibile 

(ct.   161  +  1681  -  169)

48

2.   Sume  datorate  instituţiilor  de  credit (ct.   1621  +  1622  +  1624  +  1625  +  1627  + +  1682  +  5191  +  5192  +  5198)

49

3.  Avansuri  încasate  în  contul   comenzilor (ct.  419)

50

4.   Datorii   comerciale  -  furnizori

(ct.   401  +  404  +  408)

51

5.   Efecte  de  comerţ  de  plătit (ct.  403  +  405)

52

6.   Sume  datorate  entităţilor  afiliate (ct.   1661  +  1685  +  2691*  +  451***)

53

7.  Sume  datorate  entităţilor  de  care compania  este  legată  în  virtutea intereselor  de  participare

(ct.   1663  +  1686  +  2692  +  453***)

54

8.  Alte  datorii,  inclusiv  datoriile  fiscale si  datoriile  privind  asigurările  sociale (ct.1623  + 1626  +  167  +  1687  +  2693   +  421  +  423  +  424  +  426  +  427  +  4281  +  431***  +  437***  +  4381  +  441***  +  442 3  +  4428***  +  444***  +  446***  +  447***  +  4481  +  455  +  456***  +  457  +  4581  +  462  + +  473***  +   509  +  5186  +  5193  +  5194  +  5195  +  5196  5197)

55

TOTAL  (rd.   48  la  55)

56

H.

PROVIZIOANE

1.   Provizioane  pentru  pensii  si  obligaţii similare 

(ct.   1515)

57

2.   Provizioane  pentru  impozite  (ct.   1516)

58

3.  Alte  provizioane

(ct.   1511  +  1512  +  1513*27)  +  1514  +  1518)

59

TOTAL  (rd.  57  la  59)

60

I.

VENITURI   ÎN  AVANS

1.   Subvenţii   pentru  investiţii

(ct.   131  +  132  +  133  +  134  +  138)

61

2.  Venituri   înregistrate  în  avans  (ct.  472)

62

TOTAL  (rd.   61  +  62)

63

CAPITAL  ŞI   REZERVE

I.   CAPITAL

1.  Capital   subscris  vărsat  (ct.   1012)

64

2.  capital  subscris  nevărsat  (ct.  1011)

65

3.   Patrimoniul   regiei   (ct.   1015)

66

TOTAL  (rd.   64  la  66)

67

II.   PRIME   DE  CAPITAL (ct.   104)

68

III.   REZERVE  DIN   REEVALUARE   (ct.   105)

69

IV.   REZERVE

1.   Rezerve  legale  (ct.   1061)

70

2.   Rezerve  statutare  sau  contractuale (ct.   1063)

71

3.  Rezerve  reprezentând  surplusul   realizat din  rezerve  din  reevaluare  (ct.  1065)

72

4.  Alte  rezerve  (ct.   1068)

73

TOTAL  (rd.   70  la  73)

74

Acţiuni   proprii   (ct.   109)

75

câştiguri  legate  de  instrumentele de  capitaluri   proprii (ct.   141)

76

Pierderi   legate  de  instrumentele de  capitaluri   proprii (ct.   149)

77

V.   PROFITUL  SAU   PIERDEREA REPORTAT(Ă)   (ct.   117)

SOLD  C

78

SOLD  D

79

VI.   PROFITUL  SAU   PIERDEREA EXERCIŢIULUI   FINANCIAR (ct.   121)

SOLD  C

80

SOLD  D

81

Repartizarea  profitului   (ct.   129)

82

CAPITALURI   PROPRII   -  TOTAL

(rd.  67  +  68  +  69  +  74  -  75  +  76-   77 +  78 - 79  +  80  -  81  -  82)

 

83

Patrimoniul   public  (ct.   1016)

84

CAPITALURI   -  TOTAL  

(rd.   83  +  84)

85

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*26) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

*27) Acest cont apare la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, precum şi la cele care aplică prevederile pct. 92(3) din prezentele reglementări.

ADMINISTRATOR,

Numele  şi   prenumele  ________________

Semnătura  __________________________

Stampila unităţii

ÎNTOCMIT,

Numele şi  prenumele    ________________

Calitatea ___________________________

Semnătura __________________________

Nr.  de  înregistrare  în organismul   profesional"

22. Punctul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„276. - Structura bilanţului prescurtat1) care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2) este următoarea:

Judeţul_________________________|__|__|

Entitate _____________________________

Adresa:  localitatea ____________________,

sectorul  ___,  str.  _____________ nr.  ____,

bl.  _____ sc.  _____,  ap. _______________

Telefon ____________,   fax _____________

Număr din  registrul   comerţului ___________

Forma de  proprietate ______________|__|__|

Activitatea preponderentă (denumire  clasă CAEN)  ___________

Cod  clasă CAEN ____________|__|__|__|__|

Cod unic de  înregistrare

____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

BILANŢ  PRESCURTAT

la data de   ..........

                                                                                                                              -lei  -

Denumirea  elementului

Nr. rd.

Sold  la:

Inceputul exerciţiul ui financiar

Sfârşitul

exerciţiului

financiar

A

B

1

2

A.

ACTIVE  IMOBILIZATE

I.   IMOBILIZĂRI   NECORPORALE

(ct.   201  +  203  +  205  +  2071  +  208  +  233  +

234  -  280  -  290  -  2933)

01

II.    IMOBILIZĂRI   CORPORALE

(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

02

III.   IMOBILIZĂRI   FINANCIARE

(ct.   261  +  263  +  265  +  267*   -  296*)

03

ACTIVE   IMOBILIZATE   -   TOTAL (rd.  01  la  03)

04

B.

ACTIVE   CIRCULANTE

I.   STOCURI

(ct.   301  +  302  +  303  +/-  308  +  331  +  332  + 341  +  345  +  346  +/-   348  +  351  +  354  +  356  + 357  +  358  +  361  +/-  368  +  371  +/-  378  + 381  +/-  388  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  --   396  -  397  -  398  +  4091  -  4428)

05

1) Bilanţul prescurtat este reprodus în facsimil.

II.   CREANŢE*28)

(Sumele  care  urmează  să  fie  încasate  după  o perioadă  mai  mare  de  un  an  trebuie prezentate  separat  pentru  fiecare  element.) (ct.   267*  -  296*  +  4092  +  411  +  413  +  418  + 425  +  4282  +  431**  +  437**  +  4382  +  441**  + 4424  +4428**  +  444**  +  445  +  446**  + 447**  +  4482  +451**  +  453**  +  456**  + 4582  +  461  +  473**  -  491

-  495  -  496  + 5187)

06

III.   INVESTIŢII   PE  TERMEN  SCURT

(ct.   501  +  505  +  506  +  508  +  5113  +  5114  -

591  -   595  -   596  -  598)

07

IV.   CASA  SI   CONTURI   LA   BĂNCI

(ct.   5112 +  512  +  531  +  532  +  541  +  542)

08

ACTIVE  CIRCULANTE   -   TOTAL (rd.  05  la 08)

09

C.

CHELTUIELI   ÎN  AVANS (ct.   471)

10

D.

DATORII:   SUMELE  CARE  TREBUIE   PLĂTITE ÎNTR-O   PERIOADĂ  DE   PÂNĂ   LA  UN  AN (ct.   161  +  162  +  166  +  167  +  168  -  169  + 269  +  401  +  403  +  404  +  405  +  408  +  419  + 421  +  423  +  424  +  426  +  427  +  4281  + 431***  +  437***  +  4381  +  441***  +  4423  + 4428***  +  444***  +  446***  +  447***  +  4481  + 451***  +  453***  +  455  +  456***  +  457  + 4581  +  462  +  473***  +  509  +  5186  +  519)

11

E.

ACTIVE  CIRCULANTE  NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.   09  +  10  -  11  -  18)

12

F.

TOTAL   ACTIVE   MINUS   DATORII  CURENTE

(rd.  04  +  12)

13

G.

DATORII:   SUMELE  CARE  TREBUIE   PLĂTITE ÎNTR-O   PERIOADĂ  MAI   MARE   DE   UN  AN (ct.   161  +  162  +  166  +  167  +  168  -  169  + 269  +  401  +  403  +  404  +  405  +  408  +  419  + 421  +  423  +  424  +  426  +  427  +  4281  + 431***  +  437***  +  4381  +  441***  +  4423  + 4428***  +  444***  +  446***  +  447***  +  4481  + 451***  +  453***  +  455  +  456***  +  457  + 4581  +  462  +  473***  +  509  +  5186  +  519)

14

H.

PROVIZIOANE (ct.   151)

15

I.

VENITURI   ÎN  AVANS (rd.  17  şi  18),  din  care:

16

ct.   131  +  132  +  133  +  134  +  138

17

ct.  472

18

J .

CAPITAL  ŞI   REZERVE

I.   CAPITAL (rd.  20  la  22),   din  care:

19

-  capital   subscris  vărsat (ct.   1012)

20

-  capital   subscris  nevărsat (ct.   1011)

21

-  patrimoniul   regiei (ct.  1015)

22

II.   PRIME   DE  CAPITAL (ct.   104)

23

III.   REZERVE  DIN   REEVALUARE (ct.   105)

24

IV.   REZERVE (ct.   106)

25

Acţiuni  proprii (ct.   109)

26

Câştiguri  legate  de  instrumente" de  capitaluri   proprii (ct.   141)

27

Pierderi   legate  de  instrumentele de  capitaluri   proprii (ct.   149)

28

V.   PROFITUL   SAU   PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct.   117)

SOLD  C

29

SOLD  D

30

VI.   PROFITUL   SAU  PIERDEREA EXERCIŢIULUI   FINANCIAR

(ct.   121)

SOLD  C

31

SOLD  D

32

Repartizarea  profitului (ct.   129)

33

CAPITALURI   PROPRII   -   TOTAL

(rd.   19  +  23  +  24  +  25   -  26  +  27   -   28  +

29  -  30  +  31  -  32  -   33)

34

Patrimoniul   public (ct.   1016)

35

CAPITALURI   -  TOTAL  (rd.   34  +  35)

36

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*28) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele  şi   prenumele  __________________

Semnătura  ___________________________

ştampila unităţii

ÎNTOCMIT,

Numele  şi   prenumele_________________

Calitatea ___________________________

Semnătura __________________________

Nr.  de  înregistrare in organismul   profesional"

23. Punctul 278 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„278. - Structura exemplificativă a situaţiei modificărilor capitalului propriu1) este următoarea:

SITUAŢIA   MODIFICĂRILOR   CAPITALULUI   PROPRIU

la data de   ..........

                                                                                                                              - lei   -

Denumirea elementului

Sold la începutul exerciţiului financiar

Creşteri

Reduceri

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Total,

din care

prin transfer

Total, din care

prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

capital   subscris

Patrimoniul   regiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1) Situaţia modificărilor capitalului propriu este reprodusă în facsimil.

Alte rezerve

Acţiuni   proprii

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

reprezentând profitul nerepartizat

sau pierderea

neacoperită

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai   puţin IAS 29*32)

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din trecerea la 

aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunităţilor Economice Europene

Sold C

Sold D

Profitul   sau pierderea exerciţiului financiar

Sold C

Sold D

Repartizarea profitului

Total capitaluri

proprii

*32) Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

ADMINISTRATOR,

Numele  si   prenumele  __________________

Semnătura  ___________________________

Stampila unităţii

ÎNTOCMIT,

Numele  si  prenumele    _________________

calitatea  _____________________________

Semnătura____________________________

Nr.   de  înregistrare  în organismul   profesional"

NOTA 1:

Prezentările cifrice cuprinse în situaţia prezentată mai sus trebuie să fie însoţite de informaţii referito

- natura modificărilor;

- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

- natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;

- orice alte informaţii semnificative.

NOTA 2:

Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent.

24. După capitolul VI „Structura situaţiilor financiare anuale" se introduce un nou capitol, capitolul VII „Funcţiunea conturilor", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Funcţiunea conturilor nu este limitativă şi nu poate să constituie singură bază pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare.

Art. IV. - „Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene", prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, se modifică după cum urmează:

1.   La punctul 16, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) notele explicative la situaţiile financiare anuale ale entităţii exceptate trebuie să prezinte:

-  denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate; şi

- exceptarea de la obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor."

2.  La punctul 42, litera b) se modifică şi avea următorul cuprins:

,,b) în contul de profit şi pierdere - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu. Când acesta fluctuează semnificativ, veniturile şi cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzacţiilor."

3.  La punctul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„111. - (1) Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională.

Situaţiile financiare anuale consolidate au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, şi raportul consolidat al administratorilor, împreună cu opinia prezentată de persoana responsabilă cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, se publică de entitatea care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, conform legislaţiei în vigoare."

Art. V. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2007.

Art. VI. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 şi 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VII. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 917/2005 privind publicarea situaţiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 iulie 2005;

- orice dispoziţii contrare prezentului ordin.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica, secretar de stat

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ANEXĂ

CAPITOLUL VII

Funcţiunea conturilor

In acest capitol sunt prezentate conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la Capitolul IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a. Intrucât în Planul de conturi general sunt cuprinse şi conturi specifice consolidării, funcţiunea conturilor prezentate în continuare se referă inclusiv la acestea.

Funcţiunea conturilor prezentată în acest capitol nu este limitativă, fiind exemplificat modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico-financiare.

La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.

CLASA 1 „CONTURI DE CAPITALURI"

Din clasa 1 „Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe: 10 „Capital şi rezerve", 11 „Rezultatul reportat", 12 „Rezultatul exerciţiului financiar", 13 „Subvenţii pentru investiţii", 14 „Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 „Provizioane" şi 16 „Imprumuturi şi datorii asimilate".

GRUPA 10 „CAPITAL ŞI REZERVE"

Din grupa 10 „Capital şi rezerve" fac parte următoarele conturi:

Contul 101 „Capital"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.

In funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc.

Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.

Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.

Contul 101 „Capital" este un cont de pasiv.

In creditul acestui cont se înregistrează:

- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);

- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106);

- primele de capital, încorporate în capitalul social (104). In debitul contului se înregistrează:

- capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);

- acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (109);

- diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141).

Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.

Contul 104 „Prime de capital"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.

Contul 104 „Prime de capital" este un cont de pasiv.

In creditul contului 104 „Prime de capital" se înregistrează:

-  valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456).

In debitul contului 104 „Prime de capital" se înregistrează:

- primele de capital încorporate în capitalul social (101);

- primele de capital transferate la rezerve (106);

- pierderile contabile ale exerciţiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).

Soldul contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

Contul 105 „Rezerve din reevaluare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Contul 105 „Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.

In creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare" se înregistrează:

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214).

In debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare" se înregistrează:

- capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (1065);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214);

- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).

Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

Contul 106 „Rezerve"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare justă, rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare şi alte rezerve.

In creditul contului 106 „Rezerve" se înregistrează:

-  profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);

-  profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/ asociaţilor (117);

- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105);

- primele de capital transferate la rezerve (104);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (261, 263, 265);

-  majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261,263,265);

-  creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);

- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264);

-  câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141).

In debitul contului 106 „Rezerve" se înregistrează:

- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (101);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (764);

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

- ajustarea rezervei de valoare justă, urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149).

Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

Contul 107 „Rezerve din conversie"

Contul 107 „Rezerve din conversie" se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale ale societăţilor nerezidente.

Contul 107 „Rezerve din conversie" este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea societăţilor nerezidente.

In creditul contului 107 „Rezerve din conversie" se înregistrează:

- diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele nefavorabile recunoscute drept cheltuială la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (665).

In debitul contului 107 „Rezerve din conversie" se înregistrează:

- diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (765).

Soldul creditor reprezintă diferenţele favorabile aferente societăţilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile.

Contul 108 „Interese minoritare"

Contul 108 „Interese minoritare" se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate.

Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază interesele minoritare, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale.

Contul 108 „Interese minoritare" este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea filialelor.

In creditul contului 108 „Interese minoritare" se înregistrează partea din rezultatul favorabil al exerciţiului financiar şi celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect.

In debitul contului 108 „Interese minoritare" se înregistrează partea din rezultatul nefavorabil, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect.

Soldul contului reprezintă interesele minoritare.

Contul 109 „Acţiuni proprii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.

Contul 109 „Acţiuni proprii" este un cont de activ.

In debitul contului 109 „Acţiuni proprii" se înregistrează:

- preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512). In creditul contului 109 „Acţiuni proprii" se înregistrează:

-   reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101);

- diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (149);

-  valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512);

- diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare (149);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii, răscumpărate, existente.

GRUPA 11 „REZULTATUL REPORTAT"

Din grupa 11 „Rezultatul reportat" face parte contul 117 „Rezultatul reportat".

Contul 117 „Rezultatul reportat"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.

Contul 117 „Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.

In creditul acestui cont se înregistrează:

-   profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (104);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106);

-  pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101);

-  pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

-  rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);

-  sume anulate reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi acţionari/asociaţi aferente exerciţiilor financiare anterioare (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele anulate);

- sume anulate reprezentând alte datorii privind asigurări sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit şi taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale şi alte datorii cu bugetul statului aferente exerciţiilor financiare anterioare, potrivit legii (431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare).

In debitul acestui cont se înregistrează:

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiul financiar următor asupra rezultatului reportat (121);

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);

- profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);

-  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);

-  sume anulate reprezentând creanţele faţă de clienţi, debitori diverşi, acţionari/asociaţi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (411, 461, 456 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele anulate).

Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

GRUPA 12 „REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"

Din grupa 12 „Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:

Contul 121 „Profit sau pierdere"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul financiar curent.

Contul 121 „Profit sau pierdere" este un cont bifuncţional. In creditul contului 121 „Profit sau pierdere" se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).

In debitul contului 121 „Profit sau pierdere" se înregistrează:

-  la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);

-  profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117).

Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.

Contul 129 „Repartizarea profitului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.

Contul 129 „Repartizarea profitului" este un cont de activ.

In debitul contului 129 „Repartizarea profitului" se înregistrează:

-  rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent (106).

In creditul contului 129 „Repartizarea profitului" se înregistrează:

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).

Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.

GRUPA 13 „SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII"

Din grupa 13 „Subvenţii pentru investiţii" fac parte următoarele conturi:

131  „Subvenţii guvernamentale pentru investiţii";

132  „Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii";

133 „Donaţii pentru investiţii";

134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor";

138 „Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

In creditul conturilor din grupa 13 „Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează:

- subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445);

- valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar.

In debitul conturilor din grupa 13 „Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează:

- cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate (758);

-  partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul conturilor din această grupă reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.

GRUPA 14 „CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"

Din grupa 14 „Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:

Contul 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de pasiv.

In creditul contului 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

-  diferenţa între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare (461, 512);

-  diferenţa între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (101).

In debitul contului 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

-  câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106).

Soldul contului reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ.

In debitul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

- diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi preţul lor de vânzare (109);

- diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (109);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 531, 462);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).

In creditul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (106).

Soldul contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

GRUPA 15 „PROVIZIOANE"

Din grupa 15 „Provizioane" face parte:

Contul 151 „Provizioane"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, pentru restructurare, pensii şi obligaţii similare, pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea, a provizioanelor pentru impozite, precum şi a altor provizioane.

Contul 151 „Provizioane" este un cont de pasiv.

In creditul contului 151 „Provizioane" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor (681);

-  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea (212, 213).

In debitul contului 151 „Provizioane" se înregistrează:

-  sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor, inclusiv a celor constituite pentru demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (781).

Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.

GRUPA 16 „ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"

Din grupa 16 „Imprumuturi şi datorii asimilate" fac parte:

Contul 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea obligaţiunilor.

Contul 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.

In creditul contului 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se înregistrează:

-  suma împrumuturilor de primit/primite din emisiuni de obligaţiuni (461, 512);

- suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (169);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni în valută (665).

In debitul contului 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se înregistrează:

-  suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate (512);

-  valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (505);

-  împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);

-  diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni în valută (765).

Soldul contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.

Contul 162 „Credite bancare pe termen lung"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.

Contul 162 „Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.

In creditul contului 162 „Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:

- suma creditelor pe termen lung primite (512);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută (665).

In debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:

- suma creditelor pe termen lung rambursate (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare.

Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.

In creditul contului 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare" se înregistrează:

-  sumele datorate faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare (512);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută (665).

In debitul contului 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare" se înregistrează:

- sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care compania este legată prin interese de participare (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută, precum şi la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.

Contul 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

Contul 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:

-  sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512);

- valoarea concesiunilor primite (205);

-  valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale (212, 213, 214);

- sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului financiar (668).

In debitul contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:

- sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);

- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);

- garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);

-   diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate, nerestituite.

Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);

-diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la încheierea exerciţiului financiar (665).

In debitul contului 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:

-  suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la încheierea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.

Contul 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora.

Contul 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor" este un cont de activ.

In debitul contului 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se înregistrează:

- suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (161).

In creditul contului 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se înregistrează:

-  valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor, amortizate (686).

Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor, neamortizate.

CLASA 2 „CONTURI DE IMOBILIZĂRI"

Din clasa 2 „Conturi de imobilizări" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 „Imobilizări necorporale", 21 „Imobilizări corporale", 23 „Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări", 26 „Imobilizări financiare", 28 „Amortizări privind imobilizările" şi 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor".

GRUPA 20 „IMOBILIZĂRI NECORPORALE"

Din grupa 20 „Imobilizări necorporale" fac parte:

Contul 201 „Cheltuieli de constituire"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).

Contul 201 „Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.

In debitul contului 201 „Cheltuieli de constituire" se înregistrează:

-  cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (404,462,512,531).

In creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire" se înregistrează:

-   amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenţă (280).

Soldul contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.

Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.

Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.

In debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:

-  lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (233, 721, 404);

-  lucrările şi proiectele de dezvoltare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit (133);

-  plusuri de inventar constatate la imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare (134).

In creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:

-  valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);

-  imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum şi cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (280, 205).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.

Contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

Contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare" este un cont de activ.

In debitul contului 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se înregistrează:

- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (404, 456, 131, 133, 134);

-  brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea concesiunilor primite (167);

- imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (203).

In creditul contului 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se înregistrează:

-  valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare scoase din evidenţă (658);

-  amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare, scoase din evidenţă (280);

- valoarea brevetelor şi a altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (456);

- valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265).

Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi valori similare existente.

Contul 2071 „Fond comercial pozitiv"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial pozitiv reflectat, de regulă, la consolidare.

Contul 2071 „Fond comercial pozitiv" este un cont de activ.

In debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv" se înregistrează:

- diferenţa pozitivă între costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate.

In creditul contului 2071 „Fond comercial pozitiv" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidenţă (658);

- valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din evidenţă (280).

Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial pozitiv existent.

Contul 2075 „Fond comercial negativ"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ rezultat la consolidare.

Contul 2075 „Fond comercial negativ" este un cont de pasiv.

In creditul contului 2075 „Fond comercial negativ" se înregistrează:

- diferenţa negativă între costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate.

In debitul contului 2075 „Fond comercial negativ" se înregistrează:

- cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri (781).

Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial negativ nereluat la venituri.

Contul 208 „Alte imobilizări necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.

Contul 208 „Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.

In debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:

-  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (404);

-  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (233,721);

- valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456);

-  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite ca subvenţii guvernamentale (131);

-  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit (133);

- plusurile de inventar constatate la programele informatice şi la alte imobilizări necorporale (134).

In creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:

-  valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă (658);

-  amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă (280);

- valoarea altor imobilizări necorporale aportate şi retrase (456);

- valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 263, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

GRUPA 21 „IMOBILIZĂRI CORPORALE"

Din grupa 21 „Imobilizări corporale" fac parte:

Contul 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc).

Contul 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.

In debitul contului 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează:

- valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subvenţii pentru investiţii (404,456, 131,132);

- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (133);

- valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului reevaluat (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781).

In creditul contului 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează:

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

- valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea terenurilor aportate, retrase (456);

- valoarea terenurilor expropriate (671).

Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.

Contul 212 „Construcţii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.

Contul 212 „Construcţii" este un cont de activ.

In debitul contului 212 „Construcţii" se înregistrează:

-   valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 231, 131, 132, 456);

- valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit (133);

- valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea construcţiilor primite în regim de leasing financiar (167);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă construcţiei reevaluate (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781);

-  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

In creditul contului 212 „Construcţii" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a construcţiilor scoase din evidenţă (658);

- amortizarea construcţiilor scoase din evidenţă (281);

- valoarea construcţiilor cedate în regim de leasing financiar (267);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea construcţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

-  valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

-  valoarea amortizării construcţiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281);

- valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

- valoarea construcţiilor aportate retrase (456);

- valoarea construcţiilor distruse de calamităţi (671). Soldul contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.

Contul 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor.

Contul 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ.

In debitul contului 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înregistrează:

-  valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 446, 231, 131, 132, 456);

-  valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit (133);

-  plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (134);

-  valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

-  costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);

-  valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, primite în regim de leasing financiar (167);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

In creditul contului 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (658);

- amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (281);

- valoarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport cedate în regim de leasing financiar (267);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

-  valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265);

-  valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

-  valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor distruse de calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.

Contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.

Contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" este un cont de activ.

In debitul contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se înregistrează:

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 446,231, 131, 132,456);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale primite cu titlu gratuit (133);

-  plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi la alte active corporale (134);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările primite cu chirie şi restituite proprietarului (281);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, primite în regim de leasing financiar (167);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781).

In creditul contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, scoase din evidenţă (658);

-  amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale scoase din evidenţă (281);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale cedate în regim de leasing financiar (267);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

-    valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

-  aport în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale distruse de calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active corporale existente.

GRUPA 23 „IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI"

Din grupa 23 „Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" fac parte:

Contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

Contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ.

In debitul contului 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:

-  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori, inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404, 451, 453);

-  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (722);

-  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).

In creditul contului 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:

-  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (211, 212, 213,214);

-  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658);

-  valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

Contul 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări.

Contul 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ.

In debitul contului 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (404);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar din evaluarea avansurilor acordate în valută (765).'

In creditul contului 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate (404);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar din evaluarea avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665).

Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale, nedecontate.

Contul 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

Contul 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ.

In debitul contului 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori, inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404, 451, 453);

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (721);

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).

In creditul contului 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie, recepţionate (203, 208);

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

Contul 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

Contul 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ.

In debitul contului 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale (404);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar din evaluarea avansurilor acordate în valută (765).'

In creditul contului 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate (404);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar din evaluarea avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665).

Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, nedecontate.

GRUPA 26 „IMOBILIZĂRI FINANCIARE"

Din grupa 26 „Imobilizări financiare" fac parte:

Contul 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

Contul 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ.

In debitul contului 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:

-  valoarea acţiunilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- valoarea acţiunilor dobândite prin aport la capitalul social al entităţilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214);

- diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (106);

- valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (761).

In creditul contului 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cedate (664).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

Contul 263 „Interese de participare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul întreprinderilor asociate.

Contul 263 „Interese de participare" este un cont de activ.

In debitul contului 263 „Interese de participare" se înregistrează:

- valoarea participatiilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- valoarea participatiilor dobândite prin aport la capitalul social al întreprinderilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214);

-  diferenţa dintre valoarea participatiilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul întreprinderilor asociate (106);

-  valoarea participatiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al întreprinderilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

-  valoarea participatiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al întreprinderilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (761).

In creditul contului 263 „Interese de participare" se înregistrează:

cheltuielile privind valoarea participatiilor deţinute la întreprinderile asociate, cedate (664);

- costul de achiziţie al participatiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă (264).

Soldul contului reprezintă imobilizările financiare, deţinute sub formă de interese de participare.

Contul 264 „Titluri puse în echivalenţă"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă.

Contul 264 „Titluri puse în echivalenţă" este un cont de activ.

In debitul contului 264 „Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează participaţiile în întreprinderile asociate, prezentate în situaţiile financiare consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel:

- costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263);

-  partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul curent de întreprinderea asociată (761);

- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (1068).

Contul 265 „Alte titluri imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al altor entităţi diferite de entităţile afiliate şi întreprinderile asociate.

Contul 265 „Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.

In debitul contului 265 „Alte titluri imobilizate" se înregistrează:

- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie (512,531,269);

-  valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport la capitalul social al altor entităţi (205, 208, 211, 212, 213, 214);

- diferenţa dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (106);

-  valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

-  valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (761).

In creditul contului 265 „Alte titluri imobilizate " se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate deţinute în capitalul social al altor entităţi la care se deţin participaţii, cedate (664).

Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.

Contul 267 „Creanţe imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, precum şi a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi.

Contul 267 „Creanţe imobilizate" este un cont de activ.

In debitul contului 267 „Creanţe imobilizate" se înregistrează:

-   sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512, 531);

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);

- valoarea bunurilor cedate în regim de leasing financiar (212,213,214);

-  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului financiar (768);

- dobânzi aferente creanţelor imobilizate (766).

In creditul contului 267 „Creanţe imobilizate" se înregistrează:

- valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);

- dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);

- valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (411);

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, rezultate în urma evaluării acestora la cursul de la închiderea exerciţiului sau în urma încasării creanţelor (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.

Contul 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.

Contul 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.

In creditul contului 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

-  sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (261,263,265);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând varsaminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la cursul de la închiderea exerciţiului (665).

In debitul contului 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând varsaminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la cursul de la închiderea exerciţiului sau în urma achitării acestora (765).

Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

GRUPA 28 „AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"

Din grupa 28 „Amortizări privind imobilizările" fac parte:

Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.

Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv.

In creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

In debitul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (201, 203, 205, 207, 208).

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale.

Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.

In creditul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

-  cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (212,213,214);

- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, atunci când reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105).

In debitul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă (211, 212, 213,214);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212,213);

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale, eliminată cu ocazia reevaluării, din valoarea contabilă brută a acestora (212).

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

GRUPA 29 „AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR"

Din grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor" fac parte:

Contul 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

Contul 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.

In creditul contului 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

-  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (681).

In debitul contului 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (781).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.

Contul 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Contul 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.

In creditul contului 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

-  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (681).

In debitul contului 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (781).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.

Contul 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie.

Contul 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.

In creditul contului 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:

-  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681).

In debitul contului 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.

Contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

Contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" este un cont de pasiv.

In creditul contului 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

-  sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686).

In debitul contului 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (786).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.

CLASA 3 „CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"

Din clasa 3 „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 „Stocuri de materii prime şi materiale"; 33 „Producţia în curs de execuţie"; 34 „Produse"; 35 „Stocuri aflate la terţi"; 36 „Animale"; 37 „Mărfuri"; 38 „Ambalaje"; 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".

GRUPA 30 „STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"

Din grupa 30 „Stocuri de materii şi materiale" fac parte:

Contul 301 „Materii prime"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime.

Contul 301 „Materii prime" este un cont de activ.

In situaţia aplicării inventarului permanent:

In debitul contului 301 „Materii prime" se înregistrează:

-   valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 542);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aduse de la terţi (351,401);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime de la entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (451,453);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

-   valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime reprezentând aport în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);

-  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor şi produselor reţinute şi consumate ca materie primă în aceeaşi unitate, inclusiv a diferenţelor de preţ nefavorabile aferente (341, 345, 348);

- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (601,758);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime achiziţionate (308).

In creditul contului 301 „Materii prime" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (601);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare (371);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime ieşite prin donaţie (658);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime distruse prin calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.

Contul 302 „Materiale consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).

Contul 302 „Materiale consumabile" este un cont de activ.

In situaţia aplicării inventarului permanent:

In debitul contului 302 „Materiale consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 542);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aduse de la terţi (351,401);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând aport în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);

-  valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor şi produselor reţinute şi consumate ca materiale consumabile în aceeaşi unitate (341, 345);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (602, 758);

- contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte valori (532);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achiziţionate (308).

In creditul contului 302 „Materiale consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (602);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare (371);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile ieşite prin donaţie (658);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile distruse prin calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.

Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei, mişcării şi uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.

In situaţia aplicării inventarului permanent:

In debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 542);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar primite ca aport în natură de la acţionari/asociaţi (456);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terţi (351, 401);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (603, 758);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi folosite ca materiale de natura obiectelor de inventar în aceeaşi unitate (345);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (308).

In creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (603);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite prin donaţie (658);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare (371);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.

Contul 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contul 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.

In debitul contului 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (401, 542);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (601, 602, 603).

In creditul contului 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (301, 302, 303, 542);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (601, 602, 603).

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.

In situaţia aplicării inventarului intermitent:

Stocurile existente la începutul exerciţiului financiar, precum şi intrările în cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se înregistrează direct în debitul conturilor 601 „Cheltuieli cu materiile prime", 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile" şi 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

Conturile 301 „Materii prime", 302 „Materiale consumabile" şi 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar" se debitează numai la sfârşitul perioadei cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente în stoc, stabilită pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 „Cheltuieli cu materiile prime", 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar", iar la începutul perioadei imediat următoare, pentru respectarea permanenţei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeaşi valoare.

GRUPA 33 „PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE"

Din grupa 33 „Producţia în curs de execuţie" fac parte:

Contul 331 „Produse în curs de execuţie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.

Contul 331 „Produse în curs de execuţie" este un cont de activ.

In debitul contului 331 „Produse în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar (711).

In creditul contului 331 „Produse în curs de execuţie" se înregistrează:

-  scăderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare (711).

Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie o produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.

Contul 332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei.

Contul 332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie" este un cont de activ.

In debitul contului 332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (711).

In creditul contului 332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se înregistrează:

- scăderea din gestiune a valorii lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare (711).

Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.

GRUPA 34„PRODUSE"

Din grupa 34 „Produse" fac parte:

Contul 341 „Semifabricate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de semifabricate.

Contul 341 „Semifabricate" este un cont de activ.

In debitul contului 341 „Semifabricate" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare sau preţ de producţie a semifabricatelor intrate în gestiune din activitatea proprie şi plusurile constatate la inventariere (711);

- valoarea semifabricatelor aduse de la terţi (354, 401);

- valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482).

In creditul contului 341 „Semifabricate" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute şi lipsurile constatate la inventariere (711);

-   valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor consumate în aceeaşi unitate (301, 302);

- valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi (354);

- valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea pierderilor din calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 345 „Produse finite"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.

Contul 345 „Produse finite" este un cont de activ.

In debitul contului 345 „Produse finite" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune şi plusurile de inventar (711);

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terţi (354,401).

In creditul contului 345 „Produse finite" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute şi lipsurile de inventar (711);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor, ca plată în natură, potrivit legii (421);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plata în natură, potrivit prevederilor contractuale (462,401);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de vânzare proprii (371);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302, 303, 381);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi (354);

- valoarea donaţiilor de produse finite (658);

- valoarea pierderilor din calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 346 „Produse reziduale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).

Contul 346 „Produse reziduale" este un cont de activ.

In debitul contului 346 „Produse reziduale" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din producţie proprie (711);

- valoarea produselor reziduale aduse de la terţi (354, 401). In creditul contului 346 „Produse reziduale" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute şi lipsurile de inventar (711);

- valoarea produselor reziduale trimise la terţi (354). Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 348 „Diferenţe de preţ la produse"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor finite şi semifabricatelor.

Contul 348 „Diferenţe de preţ la produse" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.

In debitul contului 348 „Diferenţe de preţ la produse" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (711);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).

In creditul contului 348 „Diferenţe de preţ la produse" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (711);

- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.

GRUPA 35 „STOCURI AFLATE LA TERŢI"

Din grupa 35 „Stocuri aflate la terţi" fac parte:

Contul 351 „Materii şi materiale aflate la terţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.

Contul 351 „Materii şi materiale aflate la terţi" este un cont de activ.

In debitul contului 351 „Materii şi materiale aflate la terţi" se înregistrează:

-  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi (301, 302, 303).

In creditul contului 351 „Materii şi materiale aflate la terţi" se înregistrează:

-  valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi (301, 302, 303);

-  scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, constatate lipsă la inventar (601, 602, 603);

-  scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, distruse de calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.

Contul 354 „Produse aflate la terţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.

Contul 354 „Produse aflate la terţi" este un cont de activ.

In debitul contului 354 „Produse aflate la terţi" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terţi (341,345,346).

In creditul contului 354 „Produse aflate la terţi" se înregistrează:

- valoarea produselor intrate în gestiune, aduse de la terţi (341,345,346);

- scăderea din gestiune a produselor aflate la terţi pentru care s-au întocmit documente de livrare sau constatate lipsă la inventar (607).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor aflate la terţi.

Conţinutul şi funcţiunea conturilor 356 „Animale la terţi", 357 „Mărfuri în custodie sau în consignaţie la terţi" şi 358 „Ambalaje aflate la terţi" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate în această grupă.

GRUPA 36 „ANIMALE"

Din grupa 36 „Animale" fac parte:

Contul 361 „Animale şi păsări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte şi blană).

Contul 361 „Animale şi păsări" este un cont de activ.

In debitul contului 361 „Animale şi păsări" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate (368, 401, 408, 542);

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aduse de la terţi, precum şi a celor aportate în natură (356, 401, 456);

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (711);

-  valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit (758).

In creditul contului 361 „Animale şi păsări" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute - din producţie proprie sau achiziţionate - constatate minus de inventar şi cele trimise la terţi (711, 606, 356);

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute ca atare (371);

- valoarea pierderilor din calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.

Contul 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor.

In debitul contului 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate (401, 542);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune din producţie proprie (711);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli (606);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune (711).

In creditul contului 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate (361, 542);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai  mic decât preţul standard) aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune din producţie proprie (711);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli (606);

- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente animalelor şi păsărilor existente în stoc.

GRUPA 37 „MĂRFURI"

Din grupa 37 „Mărfuri" fac parte:

Contul 371 „Mărfuri"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri.

Contul 371 „Mărfuri" este un cont de activ.

In debitul contului 371 „Mărfuri" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate (401,408,446,542);

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);

- valoarea mărfurilor aduse de la terţi (357, 401);

-  valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor şi ambalajelor, vândute ca atare (301,302,303,361,381);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii (345);

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);

-   valoarea adaosului comercial şi taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul (378, 4428).

In creditul contului 371 „Mărfuri" se înregistrează:

-  valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare şi lipsurile de inventar (607);

-  valoarea adaosului comercial şi a taxei pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor ieşite din gestiune (378, 4428);

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi (357);

- valoarea donaţiilor şi pierderilor din calamităţi (658, 671). Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mărfurilor din unităţile comerciale.

Contul 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a mărfurilor.

In creditul contului 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" se înregistrează:

- valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune (371).

In debitul contului 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" se înregistrează:

- valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune (371).

Soldul contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

GRUPA 38 „AMBALAJE"

Din grupa 38 „Ambalaje" fac parte:

Contul 381 „Ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.

Contul 381 „Ambalaje" este un cont de activ.

In debitul contului 381 „Ambalaje" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate (401,408,446,542);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate, entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

- valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/ asociaţilor (456);

- valoarea ambalajelor aduse de la terţi (358, 401);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (409);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din producţie proprie şi reţinute ca ambalaje (345);

-  diferenţe de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (388).

In creditul contului 381 „Ambalaje" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate la inventar (608);

- valoarea ambalajelor trimise la terţi (358);

-  valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

- valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamităţi (658, 671). Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în minus sau favorabile, respectiv în plus sau nefavorabile între preţul standard şi costul de achiziţie, aferente ambalajelor.

Contul 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.

In debitul contului 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie mai mare decât preţul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (608).

In creditul contului 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistrează:

-  diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (381, 542);

-  diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune (608).

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

GRUPA 39 „AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"

Din grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte conturile:

391  „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime";

392 „Ajustări pentru deprecierea materialelor";

393   „Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie";

394 „Ajustări pentru deprecierea produselor";

395 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi";

396 „Ajustări pentru deprecierea animalelor";

397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor";

398 „Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producţie în curs de execuţie, produse, animale, mărfuri şi ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

In creditul conturilor din grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se înregistrează:

-  valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări (681).

In debitul conturilor din grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs (781).

Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.

CLASA 4 „CONTURI DE TERŢI"

Din clasa 4 „Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 „Furnizori şi conturi asimilate", 41 „Clienţi şi conturi asimilate", 42 „Personal şi conturi asimilate", 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 „Grup şi acţionari/asociaţi", 46 „Debitori şi creditori diverşi", 47 „Conturi de regularizare şi asimilate", 48 „Decontări în cadrul unităţii", 49 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor".

GRUPA 40 „FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 40 „Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:

Contul 401 „Furnizori"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate sau serviciile prestate.

Contul 401 „Furnizori" este un cont de pasiv.

In creditul contului 401 „Furnizori" se înregistrează:

- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros de la terţi pe bază de facturi (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);

-  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

- valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (604, 605);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);

-  valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);

- valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terţi (611 la 626, 628, 471);

- valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (408);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);

- valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului (668);

- valoarea avansurilor facturate (409).

In debitul contului 401 „Furnizori" se înregistrează:

- plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542);

- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);

-  valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (409);

- sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512,531,444);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale (345);

- datorii aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate (117);

- valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (767);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

Contul 403 „Efecte de plătit"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc). Contul 403 „Efecte de plătit" este un cont de pasiv, In creditul contului 403 „Efecte de plătit" se înregistrează:

- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (401);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului, din evaluarea soldului în valută (665).

In debitul contului 403 „Efecte de plătit" se înregistrează:

- plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale (512);

-  diferenţele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea efectelor comerciale de plătit la sfârşitul exerciţiului sau la lichidarea acestora (765).

Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.

Contul 404 „Furnizori de imobilizări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contul 404 „Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv.

In creditul contului 404 „Furnizori de imobilizări" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);

-  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (167, 666);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (232, 234);

-  taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului (668).

In debitul contului 404 „Furnizori de imobilizări" se înregistrează:

-  sumele achitate furnizorilor de imobilizări, precum şi valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (512, 531,541,232,234);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (167);

- valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);

- datorii aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate (117);

- valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluare la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

Contul 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări, pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc).

Contul 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.

In creditul contului 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează:

- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului din evaluarea soldului în valută (665).

In debitul contului 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează:

- plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora (512);

-  diferenţele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea de la sfârşitul exerciţiului sau la decontare (765).

Soldul contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate.

Contul 408 „Furnizori -facturi nesosite"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 408 „Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.

In creditul contului 408 „Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:

- valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de către furnizori (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);

-  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor către furnizori (665);

- diferenţele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668).

In debitul contului 408 „Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:

- valoarea facturilor sosite (401);

-  diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 409 „Furnizori - debitori"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii şi executări de lucrări.

Contul 409 „Furnizori - debitori" este un cont de activ.

In debitul contului 409 „Furnizori - debitori" se înregistrează:

- valoarea avansurilor facturate (401);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (401);

-  diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului, aferente avansurilor acordate furnizorilor (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (768).

In creditul contului 409 „Furnizori - debitori" se înregistrează:

-  valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (401);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor degradate (401,608);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

GRUPA 41 „CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 41 „Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:

Contul 411 „Clienţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe bază de facturi, cu excepţia entităţilor afiliate şi a entităţilor legate prin interese de participare, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.

Contul 411 „Clienţi" este un cont de activ.

In debitul contului 411 „Clienţi" se înregistrează:

-  valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);

-   valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidenţiate anterior în contul „Clienţi - facturi de întocmit" (418);

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (267);

-  dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);

-  venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare (472);

- valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);

- valoarea creanţelor reactivate (754);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (758);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la încheierea exerciţiului financiar (768);

-   rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

In creditul contului 411 „Clienţi" se înregistrează:

- sumele încasate de la clienţi (512, 531);

- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);

- valoarea garanţiilor reţinute de terţi (267);

- valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511, 413);

- valoarea sconturilor acordate clienţilor (667);

- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (654);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, la decontarea acestora sau la sfârşitul exerciţiului (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la încheierea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (668).

Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienţi.

Contul 413 „Efecte de primit de la clienţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.

Contul 413 „Efecte de primit" este un cont de activ.

In debitul contului 413 „Efecte de primit" se înregistrează:

- sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat, la închiderea exerciţiului (765).

In creditul contului 413 „Efecte de primit" se înregistrează:

- efecte comerciale primite de la clienţi (511);

- sumele încasate de la clienţi prin conturile curente (512);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor datorate de clienţii externi a căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, la primirea efectelor comerciale sau la închiderea exerciţiului (665).

Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.

Contul 418 „Clienţi -facturi de întocmit"

Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază livrările de bunuri, prestările de servicii sau executările de lucrări, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.

Contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit" este un cont de activ.

In debitul contului 418 „Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează:

- valoarea livrărilor de bunuri, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4428);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la închiderea exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la încheierea exerciţiului financiar (768).

In creditul contului 418 „Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează:

- valoarea facturilor întocmite (411);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente clienţilor - facturi de întocmit la închiderea exerciţiului sau la primirea facturii (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate, pentru care nu s-au întocmit facturi.

Contul 419 „Clienţi - creditori"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.

Contul 419 „Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.

In creditul contului 419 „Clienţi - creditori" se înregistrează:

- sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări (411);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (411);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienţi, la închiderea exerciţiului (665);

-   diferenţele nefavorabile înregistrate la închiderea exerciţiului financiar, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668).

In debitul contului 419 „Clienţi - creditori" se înregistrează:

- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (411);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (411);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (708);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum şi cele aferente datoriilor în valută către clienţi, la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării sau la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.

GRUPA 42 „PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 42 „Personal şi conturi asimilate" fac parte:

Contul 421 „Personal - salarii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.

Contul 421 „Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 421 „Personal - salarii datorate" se înregistrează:

- salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641).

In debitul contului 421 „Personal - salarii datorate" se înregistrează:

-   reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (345);

- drepturi de personal neridicate (426);

- salariile nete achitate personalului (512, 531). Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.

Contul 423 „Personal - ajutoare materiale datorate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.

Contul 423 „Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 423 „Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:

- ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate (431, 645).

In debitul contului 423 „Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:

- ajutoare materiale achitate (512, 531);

- reţinerile reprezentând avansuri acordate, sume datorate unităţii sau terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate şi pentru ajutorul de şomaj şi impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);

- ajutoare materiale neridicate (426).

Soldul contului reprezintă ajutoare materiale datorate.

Contul 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale.

Contul 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.

In creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit" se înregistrează:

-  sumele repartizate personalului, conform prevederilor legale (641).

In debitul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit" se înregistrează:

-  reţineri reprezentând avansuri, sume datorate unităţii şi terţilor, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 428, 444);

- sumele achitate personalului (512, 531);

- sumele neridicate de personal (426).

Soldul contului reprezintă primele acordate din profit, datorate.

Contul 425 „Avansuri acordate personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.

Contul 425 „Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.

In debitul contului 425 „Avansuri acordate personalului" se înregistrează:

- avansurile achitate personalului (512, 531).

In creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului" se înregistrează:

-  sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (421, 424, 423).

Soldul contului reprezintă avansurile acordate.

Contul 426 „Drepturi de personal neridicate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal.

Contul 426 „Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:

-   sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boală, prime şi alte drepturi, neridicate în termen (421, 423, 424).

In debitul contului 426 „Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:

- sumele achitate personalului (512, 531);

-  drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise (117).

Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.

Contul 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.

Contul 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor" este un cont de pasiv.

In creditul contului 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:

-    sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi (421, 423, 424).

In debitul contului 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:

- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512,531).

Soldul contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.

Contul 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

Contul 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont bifuncţional.

In creditul contului 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se înregistrează:

- sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (421);

- sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar (641);

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);

- sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424).

In debitul contului 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se înregistrează:

-  sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta (531);

- sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);

- sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă (531);

- cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (758, 4427);

- valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului (532);

- sume prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117);

- sume reprezentând avansuri nejustificate (542). Soldul  creditor al  contului   reprezintă  sumele  cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

GRUPA 43 „ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:

Contul 431 „Asigurări sociale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

Contul 431 „Asigurări sociale" este un cont de pasiv.

In creditul contului 431 „Asigurări sociale" se înregistrează:

- contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);

- sume reprezentând contribuţii privind concediile şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);

-  contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);

- contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423);

-   contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423).

In debitul contului 431 „Asigurări sociale" se înregistrează:

- sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);

- sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);

-  sume anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiului curent (758);

-  sume anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

Contul 437 „Ajutor de şomaj"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.

Contul 437 „Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.

In creditul contului 437 „Ajutor de şomaj" se înregistrează:

- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);

- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (421, 423).

In debitul contului 437 „Ajutor de şomaj" se înregistrează:

-  sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj (512);

-  sume anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiului curent (758);

-  sume anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.

Contul 438 „Alte datorii şi creanţe sociale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.

Contul 438 „Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.

In creditul contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:

-  sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);

-  sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).

In debitul contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

- sume anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale aferente exerciţiului curent (758);

- sume anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.

GRUPA 44 „BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"

Din grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:

Contul 441 „Impozitul pe profit/venit"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.

Contul 441 „Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.

In creditul contului 441 „Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:

- sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);

-  impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare, în cazul corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).

In debitul contului 441 „Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:

-   sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);

-  sume anulate reprezentând impozitul pe profit/venit aferent exerciţiului curent (758);

-  sume anulate reprezentând impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus.

Contul 442 „Taxa pe valoarea adăugată"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată.

Contul 442 „Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional.

Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:

4423 „TVA de plată"

4424 „TVAde recuperat"

4426 „TVA deductibilă"

4427 „TVA colectată"

4428 „TVA neexigibilă"

Contul 4423 „Taxa pe valoarea adăugată de plată"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.

Contul 4423 „Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.

In creditul contului 4423 „Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:

-  diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4427).

In debitul contului 4423 „Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:

- plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512);

-  taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată (4424);

- sume anulate reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată aferentă exerciţiului curent (758);

- sume anulate reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.

Contul 4424 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.

Contul 4424 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.

In debitul contului 4424 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:

- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4426).

In creditul contului 4424 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:

- taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului sau taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată (512,4423).

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.

Contul 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.

Contul 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ.

In debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:

-  sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate (401);

-  sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată evidenţiată anterior ca amânată la plată (4428).

In creditul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:

-  sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427);

- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);

-   prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (635);

-   decontarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor plătite (401).

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contul 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii.

Contul 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.

In creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:

- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă vânzărilor de bunuri, lucrărilor executate şi serviciilor prestate (411, 428, 451,453,461,531);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate (428,461);

- taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferentă lipsurilor neimputabile, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor în natură (635);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate (411).

In debitul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:

-  taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată potrivit legii (4426);

- taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului (4423);

decontarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor încasate (411).

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contul 4428 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"

In acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.

Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.

In creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

-  sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (421,423,424);

-   sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia (401).

In debitul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512);

- sume anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exercitiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.

Contul 445 „Subvenţii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Contul 445 „Subvenţii" este un cont de activ.

In debitul contului 445 „Subvenţii" se înregistrează:

- subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (131, 132, 138);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);

- valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).

In creditul contului 445 „Subvenţii" se înregistrează:

- valoarea subvenţiilor încasate (512). Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.

Contul 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi taxe.

Contul 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

-  valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);

- vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (117);

- impozitul pe dividende datorat (457);

-  valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (213, 214, 301, 302, 303, 371, 381).

In debitul contului 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

-  plăţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (512);

-   sume anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului curent (758);

-   sume anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exercitiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

Contul 447 „Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.

Contul 447 „Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 447 „Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice (635).

In debitul contului 447 „Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- plăţile efectuate către organismele publice (512);

- sume anulate reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului curent (758);

- sume anulate reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă sumele datorate.

Contul 448 „Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.

Contul 448 „Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.

In creditul contului 448 „Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:

- valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (658);

-  sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).

In debitul contului 448 „Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);

-  sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (758);

- sume anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiului curent (758);

- sume anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

GRUPA 45 „GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI"

Din grupa 45 „Grup şi acţionari/asociaţi" fac parte:

Contul 451 „Decontări între entităţile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa operaţiilor între entităţile afiliate.

Contul 451 „Decontări între entităţile afiliate" este un cont bifuncţional.

In debitul contului 451 „Decontări între entităţile afiliate" se înregistrează:

- sumele virate altor entităţi afiliate (512);

-  sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);

- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);

-  preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la entităţi afiliate (764);

- dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţi afiliate (761,762);

- valoarea creanţelor reactivate (754);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile afiliate (758);

-  dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate (766);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, la decontarea acestora (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);

- diferenţele favorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută, aferent decontărilor faţă de entităţi afiliate (765);

- diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţi afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (768).

In creditul contului 451 „Decontări între entităţile afiliate" se înregistrează:

- sumele încasate de la alte entităţi afiliate (512);

-  valoarea imobilizărilor facturate de furnizori - entităţi afiliate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213,214,231,233);

- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entităţi afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);

-  dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate (666);

- încasarea dividendelor din participaţii (512, 531);

- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţile afiliate, cu ocazia decontării acestora (665);

-  diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (668).

Soldul debitor al contului reprezintă creanţele entităţii, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate.

Contul 453 „Decontări privind interesele de participare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind interesele de participare.

Contul 453 „Decontări privind interesele de participare" este un cont bifunctional.

In debitul contului 453 „Decontări privind interesele de participare" se înregistrează:

- sumele virate entităţilor legate prin interese de participare (512);

-  sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi legate prin interese de participare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);

- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor legate prin interese de participare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile legate prin interese de participare (758);

- dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţile legate prin interese de participare (761);

-  preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate entităţilor legate prin interese de participare (764);

-  dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor legate prin interese de participare (766);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, la decontarea acestora (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);

- diferenţele favorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (765);

-   diferenţele favorabile aferente decontărilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (768);

- valoarea creanţelor reactivate (754).

In creditul contului 453 „Decontări privind interesele de participare" se înregistrează:

- sumele încasate de la entităţile legate prin interese de participare (512, 531);

-  valoarea imobilizărilor facturate de furnizori - entităţi legate prin interese de participare, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);

- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entităţi legate prin interese de participare (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);

- dobânzile datorate aferente împrumuturilor primite de la entităţi legate prin interese de participare (666);

- încasarea dividendelor din participaţii (512);

- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu ocazia decontării acestora (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente decontărilor cu entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (668).

Soldul debitor al contului reprezintă creanţele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.

Contul 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi.

Contul 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" este un cont de pasiv.

In creditul contului 455 „Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor" se înregistrează:

-  sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 531);

- dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666);

-  sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/ asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii (457);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665).

In debitul contului 455 „Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor" se înregistrează:

- sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531);

- diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (765);

-  sume anulate reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, aferente exercitiilor financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.

Contul 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.

Contul 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" este un cont bifunctional.

In debitul contului 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistrează:

- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);

-  valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (104);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii (512, 531,205,208,211,212);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută la sfârşitul exerciţiului (765).

In creditul contului 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistrează:

-  aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);

- sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);

- împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (161);

-  capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii (101);

- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate la încheierea exerciţiului sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665).

Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.

Contul 457 „Dividende de plată"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor corespunzător aportului la capitalul social.

Contul 457 „Dividende de plată" este un cont de pasiv.

In creditul contului 457 „Dividende de plată" se înregistrează:

-  dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente (117).

In debitul contului 457 „Dividende de plată" se înregistrează:

sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora (512, 531);

- impozitul pe dividende (446);

- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii, reprezentând dividende (455);

- sume anulate reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, înregistrate în exerciţiile financiare anterioare (117).

Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.

Contul 458 „Decontări din operaţii în participaţie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor din operaţii în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.

Contul 458 „Decontări din operaţii în participaţie" este un cont bifuncţional.

In creditul contului 458 „Decontări din operaţii în participaţie" se înregistrează:

- veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere (701 la 781);

- cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);

- sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).

In debitul contului 458 „Decontări din operaţii în participaţie" se înregistrează:

- veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie (701 la 781);

- cheltuielile transferate din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiilor în participaţie conform contractelor (601 la 681);

- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţii în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţii în participaţie ca rezultat favorabil (profit).

GRUPA 46 „DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI"

Din grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi" fac parte:

Contul 461 „Debitori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contul 461 „Debitori diverşi" este un cont de activ.

In debitul contului 461 „Debitori diverşi" se înregistrează:

-  valoarea bunurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (758, 4427);

- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (758, 4427);

- valoarea imobilizărilor financiare cedate (764);

- valoarea debitelor reactivate (754);

-  suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (161);

-  dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);

-  valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (501, 506, 508, 764);

- valoarea sumei de încasat din vânzarea acţiunilor proprii răscumpărate (109, 141);

- valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului (542);

- valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (758);

-  sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);

- dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (768);

-   rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117).

In creditul contului 461 „Debitori diverşi" se înregistrează:

- valoarea debitelor încasate (512, 531);

- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);

- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, la decontarea acestora sau la sfârşitul exerciţiului (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora sau la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.

Contul 462 „Creditori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contul 462 „Creditori diverşi" este un cont de pasiv.

In creditul contului 462 „Creditori diverşi" se înregistrează:

- sumele încasate şi necuvenite (512, 531);

- cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);

-  sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (658);

- partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (131, 472);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (668);

-  rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149).

In debitul contului 462 „Creditori diverşi" se înregistrează:

- sume achitate creditorilor (512, 531);

-  valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (345);

- sconturile obţinute de la creditori (767);

- sume anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiului curent (758);

- sume anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.

GRUPA 47 „CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"

Din grupa 47 „Conturi de regularizare şi asimilate" fac parte:

Contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.

Contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.

In debitul contului 471 „Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:

-   sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531).

In creditul contului 471 „Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:

-  sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor (605, 611 la 628, 658, 666).

Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.

Contul 472 „Venituri înregistrate în avans"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.

Contul 472 „Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.

In creditul contului 472 „Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:

-  veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc. (411,461,512,531);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).

In debitul contului 472 „Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:

-  veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs (704, 705, 706, 708, 766);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (741);

- partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

Contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.

Contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.

In debitul contului 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" se înregistrează:

- plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare (512);

- sumele restituite, necuvenite unităţii (512, 531).

In creditul contului 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" se înregistrează:

- sumele încasate şi necuvenite entităţii (512, 531);

- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658). Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

GRUPA 48 „DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"

Din grupa 48 „Decontări în cadrul unităţii" fac parte:

Contul 481 „Decontări între unitate şi subunităţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.

Contul 481 „Decontări între unitate şi subunităţi" este un cont bifuncţional.

In debitul contului 481 „Decontări între unitate şi subunităţi" se înregistrează:

-  valori materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

In creditul contului 481 „Decontări între unitate şi subunităţi" se înregistrează:

-  valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităţilor) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică.

Contul 482 „Decontări între subunităţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.

Contul 482 „Decontări între subunităţi" este un cont bifuncţional.

In debitul contului 482 „Decontări între subunităţi" se înregistrează:

- valori materiale şi băneşti transferate între subunităţi (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

In creditul contului 482 „Decontări între subunităţi" se înregistrează:

- valori materiale şi băneşti primite (301, 302, 303, 341, 361,371,381,512,531).

Soldul debitor reprezintă sumele de încasat de la alte subunităţi, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.

GRUPA 49 „AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"

Din grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor" fac parte:

Contul 491 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi.

Contul 491 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" este un cont de pasiv.

In creditul contului 491 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" se înregistrează:

-  valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu (681).

In debitul contului 491 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" se înregistrează:

-  diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - clienţi (781).

Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.

Contul 495 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii.

Contul 495 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor- decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii" este un cont de pasiv.

In creditul contului 495 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii" se înregistrează:

-   constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (686).

In debitul contului 495 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii" se înregistrează:

-  diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (786).

Soldul contului reprezintă ajustările constituite.

Contul 496 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi.

Contul 496 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" este un cont de pasiv.

In creditul contului 496 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" se înregistrează:

-  ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (681).

In debitul contului 496 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor- debitori diverşi" se înregistrează:

-  diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (781).

Soldul contului reprezintă ajustările constituite.

CLASA 5 „CONTURI DE TREZORERIE"

Din clasa 5 „Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 „Investiţii pe termen scurt", 51 „Conturi la bănci", 53 „Casa", 54 „Acreditive", 58 „Viramente interne", 59 „Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".

GRUPA 50 „INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"

Din grupa 50 „Investiţii pe termen scurt" fac parte:

Contul 501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt.

Contul 501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ.

In debitul contului 501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (509, 512, 531);

-   diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768);

-  creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106).

In creditul contului 501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:

- preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate (461, 512, 531);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664);

-  diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668);

- ajustarea rezervei de valoare justă, urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate.

Contul 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.

Contul 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ.

In debitul contului 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează:

- valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509, 512, 531).

In creditul contului 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează:

-  valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (161).

Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, neanulate.

Contul 506 „Obligaţiuni"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate.

Contul 506 „Obligaţiuni" este un cont de activ.

In debitul contului 506 „Obligaţiuni" se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (509,512,531);

-   diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768).

In creditul contului 506 „Obligaţiuni" se înregistrează:

- preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute (461, 512, 531);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664);

-  diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668).

Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor existente.

Contul 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, cumpărate.

Contul 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" este un cont de activ.

In debitul contului 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (509, 512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, la închiderea exerciţiului financiar (765).

In creditul contului 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează:

- preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461, 512,531);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, la închiderea exerciţiului financiar sau lichidarea lor (665).

Soldul contului reprezintă valoarea altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente.

Contul 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.

Contul 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.

In creditul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează:

-  valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (501, 505, 506, 508);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar (665).

In debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează:

- valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512,531);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar sau în urma achitării acestora (765).

Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.

GRUPA 51 „CONTURI LA BĂNCI"

Din grupa 51 „Conturi la bănci" fac parte:

Contul 511 „Valori de încasat"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi. Contul 511 „Valori de încasat" este un cont de activ. In debitul contului 511 „Valori de încasat" se înregistrează:

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi (411, 413).

In creditul contului 511 „Valori de încasat" se înregistrează:

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (512);

- valoarea sconturilor acordate (667).

Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.

Contul 512 „Conturi curente la bănci"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.

Contul 512 „Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.

In debitul contului 512 „Conturi curente la bănci" se înregistrează:

- sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);

- valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);

- valoarea sumei încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109, 141);

- suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (161);

- creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (162, 519);

- sumele încasate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (166, 451, 453);

- sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);

- valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (267);

- sumele încasate de la clienţi (411, 413);

- sumele recuperate din debite ale personalului (428);

- taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);

- sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438);

-  sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455);

-  sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);

-  sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458);

- sumele încasate de la debitori diverşi (461);

- sumele încasate de la creditori diverşi (462);

-  sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472);

- sumele încasate, în curs de clarificare (473);

- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);

- valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);

-  sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);

- sumele încasate din activităţi diverse (708);

-   sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci (766);

-  dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518);

-   sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);

- sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);

-   sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (761, 762);

-   sumele încasate reprezentând dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763);

- sumele încasate din investiţii financiare cedate (764);

-  valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (767);

-  sumele încasate reprezentând venituri extraordinare (771);

-  creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);

-  diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul exerciţiului sau disponibilităţilor la bancă, în valută, la încheierea exerciţiului (765);

- diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).

In creditul contului 512 „Conturi curente la bănci" se înregistrează:

- sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);

- sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (161);

- creditele pe termen lung şi scurt rambursate (162, 519);

- sumele restituite entităţilor afiliate, entităţilor legate prin interese de participare sau altor entităţi (451, 453, 166);

-  sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167);

-  valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (261, 263, 265, 501, 505, 506, 508);

-   vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509);

- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiilor în coparticipaţie (458);

- suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);

- valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267);

- plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);

- plăţile efectuate către personalul entităţii (421, 423, 424, 425, 426, 428);

- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);

-  partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (131, 132,472);

-  plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);

- sume achitate colaboratorilor (401);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (611 la 614, 622 la 626, 628);

- valoarea serviciilor bancare plătite (627);

- plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele plătite pentru acţiuni proprii răscumpărate (109);

- sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (431);

-  sumele achitate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);

- valoarea sconturilor reţinute de bănci (667);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);

-  sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);

- plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorată şi a taxei pe valoarea adăugată plătită în vamă (4423, 4426);

-  plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);

- plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele asimilate datorate (447);

- plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (446, 448);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);

-  sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);

- sumele achitate creditorilor diverşi (462);

- restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);

-  plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul anului, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la încheierea exerciţiului financiar (665);

-   diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (668).

Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.

Contul 518 „Dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilităţilor aflate în conturile curente.

Dobânzile datorate şi cele de încasat, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Contul 518 „Dobânzi" este un cont bifuncţional.

In debitul contului 518 „Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (766);

- dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (512). In creditul contului 518 „Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666);

-  dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (512).

Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.

Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor acordate de bănci pe termen scurt.

Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.

In creditul contului 519 „Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

-  creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).

In debitul contului 519 „Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

-  creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).

Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

GRUPA 53„CASA"

Din grupa 53 „Casa" fac parte:

Contul 531 „Casa"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.

Contul 531 „Casa" este un cont de activ.

In debitul contului 531 „Casa" se înregistrează:

- sumele ridicate de la bănci (581);

- sumele încasate de la clienţi (411);

-  sumele încasate reprezentând decontări între entităţi afiliate şi decontări privind interese de participare (451, 453);

- sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţii în participaţie (455, 458);

- sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);

- debite încasate de la salariaţi şi debitori diverşi (428, 461);

- sumele încasate de la creditori diverşi (462);

- sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);

- sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);

- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);

- sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);

- sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi (704, 707, 708);

- sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (705, 706);

-  sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (758);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută sau disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar (765).

In creditul contului 531 „Casa" se înregistrează:

- depunerile de numerar la bănci (581);

- costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);

- plăţile efectuate către furnizori (401, 404);

- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);

-  plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);

- sumele achitate colaboratorilor (401);

-  plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482);

- sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (612, 613, 622 la 626, 628);

- plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);

- sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427);

-  sumele achitate reprezentând decontări între entităţile afiliate şi decontări privind interese de participare (451, 453);

- sumele plătite din operaţii în participaţie (458);

- sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456);

- dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457);

- sumele achitate creditorilor diverşi (462);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);

-  plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, precum şi între subunităţi (481, 482);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

-  plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (532);

- avansurile de trezorerie acordate (542);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor în valută efectuate în cursul exerciţiului (665).

Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.

Contul 532 „Alte valori"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.

Contul 532 „Alte valori" este un cont de activ.

In debitul contului 532 „Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori, achiziţionate (401, 531,542).

In creditul contului 532 „Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate (302, 428, 624, 625, 626);

- valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (642). Soldul contului reprezintă alte valori existente.

GRUPA 54 „ACREDITIVE"

Din grupa 54 „Acreditive" fac parte:

Contul 541 „Acreditive"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor. Contul 541 „Acreditive" este un cont de activ. In debitul contului 541 „Acreditive" se înregistrează:

- valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor (581);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente soldului la încheierea exerciţiului financiar, privind acreditivele deschise în valută (765).

In creditul contului 541 „Acreditive" se înregistrează:

-  sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului (401, 404,581);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul exerciţiului sau soldului privind acreditivele deschise în valută, la încheierea exerciţiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise în bănci, existente.

Contul 542 „Avansuri de trezorerie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie.

Contul 542 „Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.

In debitul contului 542 „Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie acordate (531);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valută, la încheierea exerciţiului financiar (765).

In creditul contului 542 „Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie justificate prin achiziţia de stocuri, inclusiv diferenţele de preţ nefavorabile, aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401);

- cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie şi apă, întreţinere şi reparaţii, primele de asigurare, studii şi cercetare executate de terţi, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, transport de bunuri, deplasări, poştale şi telecomunicaţii, alte servicii executate de terţi (602 la 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);

- sume reprezentând avansuri nejustificate (428);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului (461);

-  sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);

- sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în valută, la încheierea exerciţiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

GRUPA 58 „VIRAMENTE INTERNE"

Din grupa 58 „Viramente interne" face parte:

Contul 581 „Viramente interne"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa viramentelor de disponibilităţi între conturile de trezorerie.

Contul 581 „Viramente interne" este un cont de activ.

In debitul contului 581 „Viramente interne" se înregistrează:

- sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531,541).

In creditul contului 581 „Viramente interne" se înregistrează:

- sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531,541).

De regulă, contul nu prezintă sold.

GRUPA 59 „AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"

Din grupa 59 „Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:

591 „Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate";

595  „Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate";

596 „Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor"; 598 „Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor financiare la entităţi afiliate, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

In creditul conturilor din grupa 59 „Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

-   valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).

In debitul conturilor din grupa 59 „Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).

Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârşitul perioadei.

CLASA 6 „CONTURI DE CHELTUIELI"

Din clasa 6 „Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 „Cheltuieli privind stocurile", 61 „Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi", 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 64 „Cheltuieli cu personalul", 65 „Alte cheltuieli de exploatare", 66 „Cheltuieli financiare", 67 „Cheltuieli extraordinare", 68 „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite".

Conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcţie de activ.

Conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, pentru operaţiile în participaţie, cu sumele transmise pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121).

GRUPA 60 „CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"

Din grupa 60 „Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

Contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime.

In debitul contului 601 „Cheltuieli cu materiile prime" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum şi cele aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (301, 308, 351);

-   valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile.

In debitul contului 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum şi a celor aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile aferente (302, 308, 351);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume în curs de clarificare (473);

- valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contul 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea în folosinţă a acestora.

In debitul contului 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile şi a celor aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (303, 308, 351);

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, în cazul folosirii inventarului intermitent (401);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele nestocate.

In debitul contului 604 „Cheltuieli privind materiale nestocate" se înregistrează:

-  valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408);

- sume în curs de clarificare (473);

- valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contul 605 „Cheltuieli privind energia şi apa"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă.

In debitul contului 605 „Cheltuieli privind energia şi apa" se înregistrează:

- valoarea consumurilor de energie şi apă (401, 408, 471, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 606 „Cheltuieli privind animalele şi păsările"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu animalele şi păsările ieşite din unitate.

In debitul contului 606 „Cheltuieli cu animalele şi păsările" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi diferenţele de preţ nefavorabile, aferente (361, 368);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 607 „Cheltuieli privind mărfurile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind mărfurile.

In debitul contului 607 „Cheltuieli privind mărfurile" se înregistrează:

-   valoarea mărfurilor vândute, constatate lipsă la inventariere, depreciate ireversibil (371);

- valoarea mărfurilor şi a produselor aflate la terţi pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lipsă la inventar (354, 357);

- valoarea mărfurilor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 608 „Cheltuieli privind ambalajele"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind ambalajele.

In debitul contului 608 „Cheltuieli privind ambalajele" se înregistrează:

- valoarea ambalajelor aflate în consignaţie la terţi, pentru care au fost emise documentele de vânzare (358);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (381, 388);

-  valoarea ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate (409);

- sume în curs de clarificare (473).

GRUPA 61 „CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI"

Din grupa 61 „Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi" fac parte:

Contul 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi.

In debitul contului 611 „Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii" se înregistrează:

- valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi (401, 408, 471, 512, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 612 „Cheltuieli cu redeventele, locaţiile de gestiune şi chiriile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu redeventele, locaţiile de gestiune şi chiriile.

In debitul contului 612 „Cheltuieli cu redeventele, locaţiile de gestiune şi chiriile" se înregistrează:

- cheltuielile cu redeventele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate sau plătite (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele de asigurare.

In debitul contului 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare" se înregistrează:

-  valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 614 „Cheltuieli cu studiile şi cercetările"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu studiile şi cercetările.

In debitul contului 614 „Cheltuieli cu studiile şi cercetările" se înregistrează:

- valoarea studiilor şi a cercetărilor executate de terţi (401, 408,471,512,542);

- sume în curs de clarificare (473).

GRUPA 62 „CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI"

Din grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" fac parte:

Contul 621 „Cheltuieli cu colaboratorii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii.

In debitul contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii" se înregistrează:

- sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate (401,471);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 622 „Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.

In debitul contului 622 „Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se înregistrează:

- sumele datorate privind comisioanele şi onorariile (401, 408,471,512,531,542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 623 „Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate.

In debitul contului 623 „Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal, executate de terţi.

In debitul contului 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum şi pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512,531,532,542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 625 „Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi transferările personalului.

In debitul contului 625 „Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) (401, 408, 471,512,531,532,542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii.

In debitul contului 626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se înregistrează:

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate.

In debitul contului 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" se înregistrează:

- valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite (471, 512);

- sume în curs de clarificare (473).

Contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.

In debitul contului 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terţi (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

GRUPA 63 „CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"

Din grupa 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" face parte:

Contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

In debitul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

-   prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (4426);

- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură (4427);

- decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe (446);

- datoriile şi vărsămintele de efectuat, către alte organisme publice, potrivit legii (447);

- sume în curs de clarificare (473).

GRUPA 64 „CHELTUIELI CU PERSONALUL"

Din grupa 64 „Cheltuieli cu personalul" fac parte:

Contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului.

In debitul contului 641 „Cheltuieli cu salariile personalului" se înregistrează:

- valoarea salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului (421,424);

- drepturi de personal pentru care nu s-au întocmit statele de plată, aferente exerciţiului încheiat (428).

Contul 642 „Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu tichetele de masă acordate salariaţilor.

In debitul contului 642 „Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor" se înregistrează:

- valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (532)

Contul 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.

In debitul contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se înregistrează:

-   sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423);

-  contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de sănătate (431);

- contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437).

GRUPA 65 „ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

Din grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

Contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe.

In debitul contului 654 „Pierderi din creanţe" se înregistrează:

-  sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenţă a clienţilor incerţi sau a debitorilor (411, 451, 453, 461).

Contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare.

In debitul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (471);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (401, 404, 448, 462, 512);

- valoarea donaţiilor acordate (301, 302, 303, 345, 371, 381,512,531);

- valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 2071, 208, 211, 212, 213, 214);

- valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (231, 233);

- sume în curs de clarificare (473).

GRUPA 66 „CHELTUIELI FINANCIARE"

Din grupa 66 „Cheltuieli financiare" fac parte:

Contul 663 „Pierderi din creanţe legate de participaţii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.

In debitul contului 663 „Pierderi din creanţe legate de participaţii" se înregistrează:

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (267).

Contul 664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate.

In debitul contului 664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (261, 263, 265);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (501,506,508).

Contul 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.

In debitul contului 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se înregistrează:

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor în valută (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor plătite, la decontarea acestora (232, 234, 409);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor la închiderea exerciţiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor încasate, la decontarea acestora (419);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la încheierea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451,453,455,462,509);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a altor valori de trezorerie în valută (512, 531,508,541,542);

-  diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (508, 541, 542);

-   diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente participaţiilor în societăţile nerezidente consolidate, la cedarea acestora (107).

Contul 666 „Cheltuieli privind dobânzile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.

In debitul contului 666 „Cheltuieli privind dobânzile" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (168);

- dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (404);

-  valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii (455);

-  valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile de cumpărare cu plata în rate (471);

- valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (512);

- valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

Contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.

In debitul contului 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate" se înregistrează:

-  valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (411, 461, 511, 512).

Contul 668 „Alte cheltuieli financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 668 „Alte cheltuieli financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 66 „Cheltuieli financiare".

In debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se înregistrează:

- diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (401, 404, 408, 419, 462, 512);

- diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (411, 418, 409, 461);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (451, 453, 512);

- diferenţe nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (451, 453);

-  diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (501, 506).

GRUPA 67 „CHELTUIELI EXTRAORDINARE"

Din grupa 67 „Cheltuieli extraordinare" face parte:

Contul 671 „Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor extraordinare.

In debitul contului 671 „Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" se înregistrează:

- valoarea pierderilor din calamităţi, exproprieri de active (211, 212, 213, 214, 231, 301, 302, 303, 341, 345, 351, 361, 371,381).

GRUPA 68 „CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 68 „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

Contul 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.

In debitul contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite (151);

-   amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale (280,281);

-  valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293);

-  valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constituite sau majorate (391 la 398);

-   valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasabile şi a clienţilor dubioşi, rău platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (491, 496).

Contul 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare.

In debitul contului 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

-  valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, amortizate (169);

-  valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

-  valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (495);

-   valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598).

GRUPA 69 „CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE"

Din grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite" fac parte:

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit.

In debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit" se înregistrează:

- valoarea impozitului pe profit (441).

Contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.

In debitul contului 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" se înregistrează:

- valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (441).

CLASA 7 „CONTURI DE VENITURI"

Din clasa 7 „Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe: 70 „Cifra de afaceri netă"; 71 „Variaţia stocurilor"; 72 „Venituri din producţia de imobilizări"; 74 „Venituri din subvenţii de exploatare"; 75 „Alte venituri din exploatare"; 76 „Venituri financiare"; 77 „Venituri extraordinare"; 78 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare".

Conturile din clasa 7 „Conturi de venituri" sunt conturi cu funcţie de pasiv, cu excepţia contului 711 „Variaţia stocurilor" care este bifuncţional.

Conturile din clasa 7 „Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operaţii de participaţie transferate coparticipanţilor.

La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121).

GRUPA 70 „CIFRA DE AFACERI NETĂ"

Din grupa 70 „Cifra de afaceri netă" fac parte:

Contul 701 „Venituri din vânzarea produselor finite"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, animalelor şi păsărilor.

In creditul contului 701 „Venituri din vânzarea produselor finite" se înregistrează:

-  preţul de vânzare al produselor finite, vândute clienţilor (411);

- preţul de vânzare al produselor finite pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor.

In creditul  contului 702    „Venituri din vânzarea semifabricatelor" se înregistrează:

-  preţul de vânzare al semifabricatelor, vândute clienţilor (411);

- preţul de vânzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor reziduale.

In creditul contului 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale" se înregistrează:

-  preţul de vânzare al produselor reziduale, vândute clienţilor (411);

- preţul de vânzare al produselor reziduale pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din lucrări executate şi servicii prestate.

In creditul contului 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" se înregistrează:

- tarifele lucrărilor executate şi serviciilor prestate, facturate clienţilor (411);

- tarifele lucrărilor executate şi serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);

- tarifele lucrărilor executate şi serviciilor prestate, încasate în numerar (531);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 705 „Venituri din studii şi cercetări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări.

In creditul contului 705 „Venituri din studii şi cercetări" se înregistrează:

- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare, facturate clienţilor (411);

- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

-   valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 706 „Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.

In creditul contului 706 „Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se înregistrează:

- valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (411);

- valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (461);

- valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale entităţii (428);

- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);

-  sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi a altor drepturi similare (512, 531);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor.

In creditul contului 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor" se înregistrează:

- preţul de vânzare al mărfurilor, vândute clienţilor (411);

-  preţul de vânzare al mărfurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor (531);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

Contul 708 „Venituri din activităţi diverse"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.

In creditul contului 708 „Venituri din activităţi diverse" se înregistrează:

-  sumele facturate clienţilor, reprezentând venituri din activităţi diverse (411);

- sumele datorate de clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sumele datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru acesta şi care se fac venituri ale entităţii (428);

-  sumele încasate de la terţi, reprezentând venituri din activităţi diverse (512, 531);

- venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (419);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451,453).

GRUPA 71 „VARIAŢIA STOCURILOR"

Din grupa 71 „Variaţia stocurilor" face parte:

Contul 711 „Variaţia stocurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al producţiei stocate, precum şi variaţia acesteia.

In creditul contului 711 „Variaţia stocurilor" se înregistrează:

-   la sfârşitul perioadei costul produselor, lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie (331, 332);

-   costul de producţie sau preţul de înregistrare al semifabricatelor,   produselor finite  şi   produselor  reziduale obţinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum şi diferenţele între preţul prestabilit şi costul de producţie aferent (341,345,346,348);

- costul de producţie sau preţul de înregistrare al animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie, diferenţele de preţ aferente, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361,368).

In debitul contului 711 „Variaţia stocurilor" se înregistrează:

-  reluarea produselor, lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie, la începutul perioadei (331, 332);

-  costul de producţie sau preţul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi diferenţele de preţ aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368).

GRUPA 72 „VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI"

Din grupa 72 „Venituri din producţia de imobilizări" fac parte:

Contul 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.

In creditul contului 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se înregistrează:

-  valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 208, 233).

Contul 722 „Venituri din producţia de imobilizări corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.

In creditul contului 722 „Venituri din producţia de imobilizări corporale" se înregistrează:

- costul de producţie al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231);

-  costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont propriu, precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231).

GRUPA 74 „VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE"

Din grupa 74 „Venituri din subvenţii de exploatare" face parte:

Contul 741 „Venituri din subvenţii de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

In creditul contului 741 „Venituri din subvenţii de exploatare" se înregistrează:

-  subvenţiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445);

- subvenţii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472).

GRUPA 75 „ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

Din grupa 75 „Alte venituri din exploatare" fac parte:

Contul 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.

In creditul contului 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se înregistrează:

- veniturile din creanţele reactivate (411, 461, 451, 453).

Contul 758 „Alte venituri din exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

In creditul contului 758 „Alte venituri din exploatare" se înregistrează:

- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (411, 451, 453, 461);

- cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate (131, 132, 133, 134, 138);

- bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371,381,512,531);

- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);

- drepturi de personal neridicate, prescrise (426);

- sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite şi taxe (448);

- datorii anulate, aferente exerciţiului curent (431 la 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462);

- preţul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (451, 453, 461).

GRUPA 76 „VENITURI FINANCIARE"

Din grupa 76 „Venituri financiare" fac parte:

Contul 761 „Venituri din imobilizări financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări financiare (titluri de participare, interese de participare).

In creditul contului 761 „Venituri din titluri imobilizate" se înregistrează:

-   dividendele de încasat/încasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512);

- valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţii la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului (261, 263, 265);

-  partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (264).

Contul 762 „Venituri din investiţii financiare pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investiţii financiare pe termen scurt.

In creditul contului 762 „Venituri din investiţii financiare pe termen scurt" se înregistrează:

-  dividendele de încasat/încasate, aferente investiţiilor financiare pe termen scurt (451, 461, 512).

Contul 763 „Venituri din creanţe imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din creanţe imobilizate.

In creditul contului 763 „Venituri din creanţe imobilizate" se înregistrează:

- dobânda aferentă creanţelor imobilizate (267, 512).

Contul 764 „Venituri din investiţii financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare.

In creditul contului 764 „Venituri din investiţii financiare cedate" se înregistrează:

- preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (451, 453,461);

- câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (461, 512,531);

- diferenţa dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, cu ocazia cedării participatiilor respective (1068).

Contul 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.

In creditul contului 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar" se înregistrează:

-   diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanţelor în valută (512, 531);

-   diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);

-  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută şi evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509);

-  diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a disponibilităţilor în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum şi a altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 508, 541, 542);

-  diferenţele favorabile de curs valutar aferente participatiilor în societăţile nerezidente consolidate, la cedarea acestora (107).

Contul 766 „Venituri din dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit.

In creditul contului 766 „Venituri din dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (267, 512);

-  dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate şi entităţilor legate prin interese de participare (451,453);

-  dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi (461);

-  dobânzile primite, aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (512);

- dobânzi de primit aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (518);

- dobânda cuvenită pentru ratele de leasing financiar la locator (411);

-   valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operaţiunile de vânzare cu plata în rate (472).

Contul 767 „Venituri din sconturi obţinute"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori.

In creditul contului 767 „Venituri din sconturi obţinute" se înregistrează:

-  valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (401,404,462,512).

Contul 768 „Alte venituri financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 768 „Alte venituri financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 76 „Venituri financiare".

In creditul contului 768 „ Alte venituri financiare" se înregistrează:

- diferenţele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (401, 404, 408, 419, 462);

- diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (411, 418, 409, 461, 512);

- diferenţe favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (451, 453);

- diferenţele favorabile aferente creanţe lor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (451, 453, 512);

-   diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (501, 506).

GRUPA 77 „VENITURI EXTRAORDINARE"

Din grupa 77 „Venituri extraordinare" face parte:

Contul 771 „Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acelor venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare.

In creditul contului 771 „Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele asimilate" se înregistrează:

- sumele primite sau de primit drept compensaţie pentru pierderi înregistrate de o societate, ca urmare a efectuării unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).

GRUPA 78 „VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 78 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

Contul 781 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale şi a ajustărilor pentru deprecierea activelor circulante.

In creditul contului 781 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (391 la 398);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-clienţi (491, 496);

-  cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri în situaţiile financiare anuale consolidate (2075).

Contul 786 „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.

In creditul contului 786 „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (495);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598).

CLASA 8 „CONTURI SPECIALE"

Din clasa 8 „Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 „Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ".

Pentru grupa 80 „Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente.

Conturile din grupa 89 „Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.

GRUPA 80 „CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI"

Din grupa 80 „Conturi în afara bilanţului" fac parte:

Contul 801 „Angajamente acordate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor acordate de către entitate (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate.

In debitul contului 801 „Angajamente acordate" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul acordării lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.

Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de către entitate, existente la un moment dat.

Contul 802 „Angajamente primite"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor primite de către entitate (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanţă a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele primite.

In debitul contului 802 „Angajamente primite" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul primirii lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.

Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor primite de către entitate, existente la un moment dat.

Contul 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale luate cu chirie de la terţi, în baza contractelor încheiate în acest scop.

In debitul contului 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie" se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective luate cu chirie, iar în credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.

Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale luate cu chirie la un moment dat.

Contul 8032 „Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa materiilor prime, materialelor şi altor valori materiale (imobilizări corporale, obiecte preţioase etc.) aparţinând terţilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe bază de contract.

In debitul contului 8032 „Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se înregistrează, la preţurile prevăzute în contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleaşi preţuri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.

Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

Contul 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau custodie"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii prime şi materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop.

In debitul contului 8033 „Venituri materiale primite în păstrare sau custodie" se înregistrează, la preţurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valorile materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării pentru nevoile entităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile de inventar etc.

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la un moment dat.

Contul 8034 „Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor care au fost scoşi din activul entităţii, ca insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi în continuare până la reactivare sau împlinirea termenului de prescripţie.

In debitul contului 8034 „Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare" se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.

Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi scoşi din activ, nereactivate.

Contul 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.

In debitul contului 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă" se înregistrează valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă, iar în credit, aceleaşi stocuri, în momentul scoaterii lor din folosinţă.

Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.

Contul 8036 „Redevente, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor primite în leasing, a contractelor de închiriere, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în concesiune, locaţie sau chirie.

In debitul contului 8036 „Redevente, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" se înregistrează sumele reprezentând redevente, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.

Soldul contului reprezintă contravaloarea redeventelor, locaţiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.

Contul 8037 „Efecte scontate neajunse la scadenţă"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectelor scontate depuse la bancă, dar neajunse la scadenţă.

In debitul contului 8037 „Efecte scontate neajunse la scadenţă" se înregistrează efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, depuse la bancă, iar în credit, efectele scontate ajunse la termen.

Soldul contului reprezintă efectele scontate depuse la bancă, neajunse la scadenţă.

Contul 8038 „Alte valori în afara bilanţului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor predate în leasing financiar şi a altor valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8037.

In debitul contului 8038 „Alte valori în afara bilanţului" se înregistrează alte valori în afara bilanţului existente în entitate, iar în credit, stingerea obligaţiilor entităţii în legătură cu aceste valori.

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente în unitate la un moment dat.

Contul 8045 „Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.

In debitul contului este evidenţiată amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmărită extrabilanţier.

In creditul contului se evidenţiază amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevaluării, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din evidenţă a acestora.

Soldul contului reprezintă valoarea amortizării aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe aflate în gestiune.

Contul 8051 „Dobânzi de plătit"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de plătit, aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

In debitul contului „Dobânzi de plătit" este evidenţiată valoarea dobânzilor de plătit aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă, iar în credit, cele ajunse la scadenţă, trecute pe cheltuieli.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de plătit aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

Contul 8052 „Dobânzi de încasat"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de încasat, aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

In debitul contului „Dobânzi de încasat" este evidenţiată valoarea dobânzilor de încasat, aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă, iar în credit, cele ajunse la scadenţă, trecute pe venituri.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de încasat aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

GRUPA 89 „BILANŢ"

Din grupa 89 „Bilanţ" fac parte:

Contul 891 „Bilanţ de deschidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.

In debitul contului 891 „Bilanţ de deschidere" se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.

Contul 892 „Bilanţ de închidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.

In debitul contului 892 „Bilanţ de închidere" se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2374/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2374 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu