Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1752 din 17 noiembrie 2005

pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1080 bis  din 30 noiembrie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 1.752/2005 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Reglementarile prevazute la alin. (1) cuprind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    (1) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica de persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    (2) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor mentionate la alin. (1).
    Art. 3
    (1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime:
    - total active: 3.650.000 euro;
    - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
    - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
    - bilant;
    - cont de profit si pierdere;
    - situatia modificarilor capitalului propriu;
    - situatia fluxurilor de trezorerie;
    - note explicative la situatiile financiare anuale.
    (2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
    - bilant prescurtat;
    - cont de profit si pierdere;
    - note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.
    (3) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
    (4) Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate vor intocmi situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca, in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1). Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
    Art. 4
    Pentru situatiile financiare ale anului 2006, intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2006, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.
    Art. 5
    (1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.
    (2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.
    (3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.
    Art. 6
    Prevederile art. 3 alin. (2) nu se aplica de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital.
    Art. 7
    (1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
    (2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;
    b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;
    c) este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
    d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;
    e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
    f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
    g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
    Art. 8
    (1) O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
    - total active: 17.520.000 euro;
    - cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
    - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
    (2) Scutirea prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    (3) Conditiile in care o societate-mama este scutita de la obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate sunt prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
    Art. 9
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;
    - prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.775/2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 si nr. 27 bis din 10 ianuarie 2005;
    - Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001 privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia persoanelor juridice de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001;
    - prevederile pct. 44 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004;
    - orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.
    Art. 11
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 12
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1

                           REGLEMENTARI CONTABILE
    conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

    CAP. 1
    ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE

    1. - (1) Prezentele reglementari prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale.
    (2) Prezentele reglementari transpun:
    a) Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificarile si completarile ulterioare*1);
    b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004.
    (3) Prezentele reglementari se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane (denumite in continuare entitati):
    a) societatile comerciale:
    - societatile in nume colectiv;
    - societatile in comandita simpla;
    - societatile pe actiuni;
    - societatile in comandita pe actiuni; si
    - societatile cu raspundere limitata.
    b) societatile/companiile nationale;
    c) regiile autonome;
    d) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
    e) societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale;
    f) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, in conditiile prevazute de prezentele reglementari.
------------
    *1) Directiva a IV-a a fost modificata si completata prin urmatoarele directive:
    - Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;
    - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerintele de prezentare referitoare la sucursalele deschise intr-un Stat membru de catre anumite tipuri de societati comerciale care intra sub incidenta legislatiei unui alt stat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
    - Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale si a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate in ceea ce priveste exceptiile pentru intreprinderile mici si mijlocii si publicarea conturilor in ecu, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale si a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate in ceea ce priveste aria de aplicabilitate a acestor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva 2001/65/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC, Directivei 83/349/EEC si a Directivei 86/635/EEC privind regulile de evaluare pentru conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, precum si ale bancilor si ale altor institutii financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
    - Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale in ceea ce priveste sumele exprimate in euro, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003;
    - Directiva 2003/51/EEC a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC si 91/674/EEC privind conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, bancilor si altor institutii financiare si ale societatilor de asigurare privind modernizarea si actualizarea regulilor contabile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.

    2. - (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
    (2) Pentru necesitatile proprii de informare, entitatile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o alta moneda.
    Cursul utilizat pentru conversia in moneda nationala a situatiilor financiare anuale intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului. Acest curs se prezinta in notele explicative.

    CAP. 2
    FORMATUL SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

    SECTIUNEA 1
    DISPOZITII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

    3. (1) - Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite in continuare criterii de marime):
    - total active: 3.650.000 euro,
    - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,
    - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
    - bilant,
    - cont de profit si pierdere,
    - situatia modificarilor capitalului propriu,
    - situatia fluxurilor de trezorerie,
    - notele explicative la situatiile financiare anuale.
    (2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
    - bilant prescurtat,
    - cont de profit si pierdere,
    - note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
    Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.
    (3) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.
    (4) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene.
    4. - Pentru situatiile financiare ale anului 2006, intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, incadrarea in criteriile de marime prevazute la pct. 3 alin. (1) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.
    5. - (1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.
    (2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii.
    (3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.
    6. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari nu se aplica de catre entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital.
    7. - (1) Atunci cand, la data bilantului, o entitate depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel punct, numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
    O entitate care a intocmit situatii financiare anuale simplificate va intocmi situatiile financiare anuale prevazute la pct. 3 alin. (1) numai daca, in doua exercitii financiare consecutive depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1).
    O entitate care a intocmit situatiile financiare anuale prevazute la pct. 3 alin. (1) va intocmi situatii financiare anuale simplificate, numai daca, in doua exercitii financiare consecutive nu depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1).
    (2) Totalul activelor prevazut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A - C inscrise la "Active" din formatul bilantului prevazut la pct. 22 sau din formatul prevazut la pct. 23.
    8. - Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.
    9. - Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.
    10. - Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela in intelesul pct. 9, trebuie prezentate informatii suplimentare.
    11. - Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementari se dovedeste contrara obligatiei prevazute la pct. 9, trebuie sa se faca abatere de la acea prevedere, in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor acesteia si o situatie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
    12. - Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania organizeaza si conduc contabilitatea proprie la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare.
    Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentelor reglementari.
    13. - In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica romana si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana juridica romana, care raspunde potrivit legii.
    14. - Autoritatile de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari.
    15. - Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.
    16. - In bilant si in contul de profit si pierdere, elementele prevazute la pct. 22, 23 si 37 trebuie prezentate separat, in ordinea indicata. O subclasificare mai detaliata a elementelor se poate face numai in notele explicative.
    17. - Formatul, succesiunea si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, in cazul in care natura specifica a unei entitati impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci cand sunt cerute prin reglementari speciale emise de Autoritatile de reglementare.
    18. - (1) Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.
    (2) Daca valorile prevazute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
    19. Un element de bilant, din contul de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent, in intelesul pct. 18 alin. (1).
    20. - Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
    21. - (1) In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.
    (2) In intelesul prezentelor reglementari:
    a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;
    b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;
    c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

    SECTIUNEA 2
    FORMATUL BILANTULUI

    22. - Formatul bilantului este urmatorul:

    A. Active imobilizate

    I. Imobilizari necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros
    4. Fondul comercial, in masura in care acesta a fost achizitionat cu titlu oneros
    5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

    II. Imobilizari corporale
    1. Terenuri si constructii
    2. Instalatii tehnice si masini
    3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
    4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

    III. Imobilizari financiare
    1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
    2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
    3. Interese de participare
    4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    5. Investitii detinute ca imobilizari
    6. Alte imprumuturi

    B. Active circulante

    I. Stocuri
    1. Materii prime si materiale consumabile
    2. Productia in curs de executie
    3. Produse finite si marfuri
    4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

    II. Creante
    (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    1. Creante comerciale
    2. Sume de incasat de la entitatile afiliate
    3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    4. Alte creante
    5. Capital subscris si nevarsat

    III. Investitii pe termen scurt
    1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
    2. Alte investitii pe termen scurt

    IV. Casa si conturi la banci

    C. Cheltuieli in avans

    D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    E. Active circulante nete/datorii curente nete

    F. Total active minus datorii curente

    G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    H. Provizioane
    1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane

    I. Venituri in avans

    J. Capital si rezerve
    I. Capital subscris
    1. Capital subscris varsat
    2. Capital subscris nevarsat
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve
    V. Profitul sau pierderea reportat(a)
    VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

    23. - Formatul bilantului prescurtat este urmatorul:

    A. Active imobilizate
    I. Imobilizari necorporale
    II. Imobilizari corporale
    III. Imobilizari financiare

    B. Active circulante
    I. Stocuri
    II. Creante
    (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    III. Investitii pe termen scurt
    IV. Casa si conturi la banci

    C. Cheltuieli in avans

    D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

    E. Active circulante nete/datorii curente nete

    F. Total active minus datorii curente

    G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

    H. Provizioane

    I. Venituri in avans

    J. Capital si rezerve
    I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si capitalul nevarsat)
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    V. Profitul sau pierderea reportat(a)
    VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

    24. - Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
    25. - Actiunile detinute la entitatile afiliate trebuie prezentate numai in cadrul elementelor prevazute in acest scop.
    26. - Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

    SECTIUNEA 3
    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT

    27. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate.
    28. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.
    29. - (1) Miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta in notele explicative. In acest scop, se prezinta distinct, incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului financiar, iar, pe de alta parte, ajustarile cumulate de valoare la inceputul exercitiului financiar si la data bilantului, precum si rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustarile de valoare se prezinta in bilant ca deduceri clare din elementele corespunzatoare.
    (2) Daca, atunci cand situatiile financiare anuale se intocmesc conform prezentelor reglementari pentru prima oara, pretul de achizitie sau costul de productie al unei imobilizari nu poate fi determinat fara cheltuieli sau intarzieri exagerate, valoarea reziduala de la inceputul exercitiului financiar poate fi tratata drept pret de achizitie sau cost de productie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentata in notele explicative.
    (3) Atunci cand se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, miscarile diverselor elemente de imobilizari, prevazute la alin. (1), se prezinta incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie, rezultat din reevaluare. In acest scop, valoarea reevaluata se substituie valorii de intrare a imobilizarilor corporale.
    30. - Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare, asa cum sunt definite de legislatia nationala, trebuie prezentate la "Terenuri si constructii".
    31. - In sensul prezentelor reglementari, prin interese de participare se intelege drepturile in capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj de 20% .
    32. - (1) Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli in avans".
    (2) Veniturile care, desi se refera la exercitiul financiar in cauza, nu se incaseaza pana la expirarea acestuia, trebuie prezentate la "Creante". In cazul in care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate si in notele explicative.
    33. - (1) Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.
    (2) Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, si/sau ajustarile provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.
    34. Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
    35. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
    36. - (1) Veniturile de incasat inainte de data bilantului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri in avans".
    (2) Cheltuielile care, desi se refera la exercitiul financiar in cauza, se vor plati numai in cursul exercitiului financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". In cazul in care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate si in notele explicative.

    SECTIUNEA 4
    FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

    37. - Formatul contului de profit si pierdere este urmatorul:
    1. Cifra de afaceri neta
    2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
    3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli externe
    6. Cheltuieli cu personalul:
    a) Salarii si indemnizatii
    b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii
    7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale
    b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale in entitatea in cauza
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
    10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
    11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
    12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante
    13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind entitatile afiliate
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    20. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

    SECTIUNEA 5
    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

    38. - (1) Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
    (2) In cazul entitatilor al caror obiect principal de activitate il constituie activitatea de leasing, in cifra de afaceri neta se include si dobanda cuvenita acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.
    39. - (1) Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale entitatii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" si "Cheltuieli extraordinare".
    (2) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.
    (3) In intelesul prezentelor reglementari, prin activitati curente se intelege orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a afacerilor sale, precum si activitatile conexe in care aceasta se angajeaza si care sunt o continuare a primelor activitati mentionate, incidente acestora sau care rezulta din acestea.
    (4) Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de entitate, decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinara pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorita diferentelor dintre activitatile curente ale acelor entitati. De exemplu, pierderile rezultate in urma unui cutremur pot fi calificate de catre o entitate ca element extraordinar.
    (5) Exemple de evenimente sau tranzactii ce dau nastere, in general, la elemente extraordinare in cazul majoritatii entitatilor sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural.
    (6) Cu exceptia cazului in care veniturile si cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, in notele explicative trebuie prezentate explicatii despre valoarea si natura acestora. Aceeasi prevedere se aplica veniturilor si cheltuielilor legate de un alt exercitiu financiar.
    40. - Entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative proportia in care impozitul pe profit afecteaza "Profitul sau pierderea din activitatea curenta" si "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara".

    SECTIUNEA 6
    PRINCIPII CONTABILE GENERALE

    41. - Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
    42. - Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.
    Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entitatea nu isi mai poate continua activitatea.
    43. - Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
    44. - Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si in special:
    a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
    b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
    c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
    d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.
    45. - Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.
    46. - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
    47. - Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
    48. - Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.
    Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.
    49. - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.
    Principiul prevalentei economicului asupra juridicului se aplica de catre entitatile prevazute la pct. 3 alin. (1) la intocmirea situatiilor financiare individuale si a situatiilor financiare consolidate, iar entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2), numai la intocmirea situatiilor financiare consolidate.
    50. - (1) Principiul pragului de semnificatie. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca:
    (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa, in intelesul pct. 9; sau
    (b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.
    (2) Principiul pragului de semnificatie poate fi aplicat numai de catre entitatile prevazute la pct. 3 alin. (1).
    51. - Abateri de la principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

    SECTIUNEA 7
    REGULI DE EVALUARE

    7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

    52. - Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, in general, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. In situatia in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile subsectiunii 7.2.5 din prezentele reglementari.

    7.1.1. Evaluarea la data intrarii in entitate

    53. - (1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
    a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
    b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
    c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
    d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
    In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie.
    (2) Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
    54. (1) Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.
    (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie.
    55. - (1) Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.
    (2) Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
    (3) In costul de productie poate fi inclusa o proportie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.
    (4) Urmatoarele reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit, astfel:
    - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise;
    - cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie;
    - regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final;
    - costurile de desfacere.
    56. - (1) Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie poate fi inclusa in costurile de productie, in masura in care aceasta este legata de perioada de productie. In cazul includerii dobanzii in valoarea activelor, aceasta trebuie prezentata in notele explicative.
    (2) In sensul prezentelor reglementari, prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare.

    7.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii

    57. - Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementari si normelor emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice.

    7.1.3. Evaluarea la incheierea exercitiului financiar

    58. - (1) La incheierea exercitiului financiar, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    (2) In acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. In acest caz, se vor avea in vedere, printre altele:
    a) Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
    Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
    Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
    Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.
    b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.
    59. - (1) La fiecare data a bilantului:
    a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    b) Pentru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a).
    c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei.
    d) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent la data determinarii valorilor respective.
    (2) Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile.
    60. - Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

    7.1.4. Evaluarea la data iesirii din entitate

    61. - La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

    Evenimente ulterioare datei bilantului

    62 - (1) Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
    (2) Pot fi identificate doua situatii:
    a) entitatile obtin informatii suplimentare fata de cele existente la data bilantului, pentru evenimente care avusesera deja loc la data bilantului. Daca informatiile suplimentare conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste inregistrari;
    b) entitatile obtin informatii pentru evenimente petrecute ulterior datei situatiilor financiare, dar a caror prezentare este necesara pentru utilizatorii de informatii. In aceasta situatie, informatiile respective se prezinta in notele explicative, fara efectuarea unor inregistrari in contabilitate.
    (3) Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului, care trebuie reflectate in situatiile financiare anuale pot fi urmatoarele:
    a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilantului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoasterea unui nou provizion;
    b) insolventa unui client, inregistrata ulterior datei bilantului, confirma ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale.
    (4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului pentru care nu se fac ajustari ale situatiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
    (5) Atunci cand evenimentele au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
    a) natura evenimentului; si
    b) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

    Corectarea erorilor contabile

    63. - (1) Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
    (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care:
    a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
    b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare.
    Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.
    (3) In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.
    In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.

    7.2. ACTIVE IMOBILIZATE

    7.2.1. Reguli de evaluare de baza

    64. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie, cu respectarea prevederilor pct. 65 si 66.
    (2) Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre entitate. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii.
    65. - Costul de achizitie sau costul de productie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.
    In intelesul prezentelor reglementari, prin durata de utilizare economica se intelege durata de viata utila, aceasta reprezentand:
    a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate; sau
    b) numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
    66. - (1) Atunci cand se constata pierderi de valoare pentru imobilizarile financiare, trebuie facute ajustari pentru pierderea de valoare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului.
    (2) Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta.
    (3) Ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) si (2) trebuie inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinct in notele explicative, daca acestea nu au fost prezentate separat in contul de profit si pierdere.
    (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) si (2), nu poate fi continuata daca nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost facute ajustarile respective.
    67. - Daca activele imobilizate fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, in notele explicative se prezinta valoarea ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate.

    7.2.2. Imobilizari necorporale

    Recunoasterea imobilizarilor necorporale

    68. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.
    69. - Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.
    70. - In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:
    - cheltuielile de constituire;
    - cheltuielile de dezvoltare;
    - concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;
    - fondul comercial;
    - alte imobilizari necorporale; si
    - avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie.

    Active de natura cheltuielilor de constituire

    71. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii).
    72. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz in care poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
    (2) In situatia in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.
    73. - Sumele inregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate in note.

    Active de natura cheltuielilor de dezvoltare

    74. - (1) Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.
    (2) Exemple de activitati de dezvoltare sunt:
    a) proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;
    b) proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;
    c) proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;
    d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.
    75. - (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.
    (2) In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
    (3) In situatia in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.
    (4) - Sumele inregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate in notele explicative.

    Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare

    76. - (1) Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentand aport, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.
    (2) Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul in care contractul prevede plata unei chirii, si nu o valoare amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea, se reflecta cheltuiala reprezentand chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

    Fondul comercial

    77. - Fondul comercial apare, de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.
    78. - In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achizitiei de catre o entitate a actiunilor altei entitati - se au in vedere urmatoarele prevederi:
    a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
    b) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

    Avansuri si alte imobilizari necorporale

    79. - In cadrul avansurilor si altor imobilizari necorporale se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.

    Imobilizarile necorporale in curs de executie

    80. - Imobilizarile necorporale in curs de executie reprezinta imobilizarile necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

    Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale

    81. - Un activ necorporal se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite in prezentele reglementari.
    82. - Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

    Cheltuieli ulterioare

    83. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupa cumpararea sau finalizarea acestuia se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.
    (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci cand este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.

    Evaluarea la data bilantului

    84. - Un activ necorporal trebuie prezentat in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

    Cedarea

    85. - Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
    86. - Castigurile sau pierderile care apar o data cu incetarea utilizarii sau iesirea unui activ necorporal se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz, in contul de profit si pierdere.

    7.2.3. Imobilizari corporale

    Recunoasterea imobilizarilor corporale

    87. - Imobilizarile corporale reprezinta active care:
    a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si
    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
    88. - Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
    89. - (1) Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.
    (2) In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.
    90. - Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing, stabilita potrivit legii, cu respectarea prevederilor pct. 49.
    91. - In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.

    Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

    92. - O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementari, in functie de modalitatea de intrare in entitate.

    Cheltuieli ulterioare

    93. - Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.
    94. - (1) Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata.
    (2) Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial.
    Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.
    95. - (1) Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.
    (2) Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
    (3) Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

    Evaluarea la data bilantului

    96. - O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

    Amortizarea

    97. - (1) Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.
    (2) Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.
    98. - Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.
    99. - (1) Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
    a) amortizarea liniara;
    b) amortizarea degresiva;
    c) amortizarea accelerata.
    (2) Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala.
    (3) Terenurile nu se amortizeaza.
    Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada hotarata de consiliul de administratie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

    Cedarea si casarea

    100. - O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
    101. - Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz, in contul de profit si pierdere.

    Compensatii de la terti

    102. - (1) In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
    Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.
    (2) Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in urmatoarele situatii:
    a) sume platite/de platit de catre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale cauzata, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
    b) sume acordate de guvern, in schimbul unor imobilizari corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

    7.2.4. Imobilizari financiare

    103. - Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi.
    104. - In conturile de creante reprezentand imprumuturi acordate se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobanzi, potrivit legii.
    105. - (1) La alte imprumuturi acordate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.
    (2) Entitatile care au evidentiate in contul de creante imobilizate creantele aferente contractelor de leasing financiar, precum si alte creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, vor prezenta in bilant, la imobilizari financiare, numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmand a fi reflectata la creante.

    Evaluarea initiala

    106. - Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

    Evaluarea la data bilantului

    107. - Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

    7.2.5. Reguli de evaluare alternative

    7.2.5.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale

    108. - (1) Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor acesteia.
    (2) In cazul efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale, acest lucru trebuie prezentat in notele explicative, impreuna cu elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum si elementul afectat din contul de profit si pierdere.
    109. - (1) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.
    (2) La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduri:
    a) recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, deseori, in cazul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
    b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.
    110. - (1) In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii.
    (2) Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.
    (3) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ.
    (4) O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati.
    (5) Exemple de grupe de imobilizari corporale sunt: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.
    (6) Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului.
    (7) Daca un activ dintr-o grupa de active nu poate fi reevaluat din cauza ca nu exista o piata activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat in bilant la cost, minus ajustarile cumulate de valoare.
    (8) O piata activa este o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) elementele comercializate sunt omogene;
    b) pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzatori interesati; si
    c) preturile sunt cunoscute de cei interesati.
    (9) Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.
    111. - (1) In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct in "Capital si rezerve". Tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat in notele explicative.
    (2) Indiferent daca valoarea rezervei a fost modificata sau nu in cursul exercitiului financiar, entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative urmatoarele informatii:
    a) valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
    b) diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
    c) sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    d) valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
    (3) Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.
    In sensul prezentelor reglementari castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.
    (4) Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:
    - ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau
    - ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.
    (5) Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.
    (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusa in masura in care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate si pentru obtinerea scopului sau.
    (7) Sumele reprezentand diferente de natura veniturilor si cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat in contul de profit si pierdere.
    (8) Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat.
    (9) Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) si (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.
    112. - Ajustarile de valoare se calculeaza in fiecare exercitiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizarii pentru acel exercitiu financiar.
    113. - In cazul in care se efectueaza reevaluarea, in notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilant de natura imobilizarilor corporale reevaluate, urmatoarele informatii:
    a) valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma ajustarilor cumulate de valoare; sau
    b) valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea rezultata din reevaluare si cea reprezentand costul istoric si, atunci cand este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor suplimentare de valoare.

    7.2.5.2. Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare

    114. - (1) Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevazute de prezentele reglementari si sub rezerva conditiilor prevazute la alin. (3) - (5) din acest punct, entitatile pot evalua in situatiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa.
    (2) - Un instrument financiar reprezinta orice contract ce genereaza simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.
    - Un activ financiar este orice activ care reprezinta:
    a) trezorerie;
    b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati;
    c) un drept contractual:
    - de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate; sau
    - de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential favorabile entitatii; sau
    d) un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii si este:
    - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa primeasca un numar variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau
    - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat in alt fel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un numar fix din instrumentele de capital ale entitatii. In acest scop, instrumentele de capital ale entitatii nu includ instrumente care sunt ele insele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.
    - O datorie financiara este orice datorie care reprezinta:
    a) o obligatie contractuala:
    - de a ceda lichiditati sau alt activ financiar unei alte entitati; sau
    - de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential nefavorabile pentru entitate;
    sau
    b) un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii si este:
    - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa livreze un numar variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau
    - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar in schimbul unui numar fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii. In acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii nu includ instrumente care pot fi ele insele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.
    (3) In intelesul prezentelor reglementari, contractele bazate pe marfa care dau oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare se considera instrumente financiare derivate, cu exceptia cazurilor in care:
    a) acestea au fost incheiate si continua sa indeplineasca cerintele asteptate ale entitatii privind cumpararea, vanzarea sau utilizarea produsului de baza;
    b) acestea au fost initial destinate unui astfel de scop; si
    c) se asteapta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii.
    (4) Evaluarea la valoarea justa se aplica numai datoriilor care sunt:
    a) detinute ca parte a unui portofoliu de tranzactionare; sau
    b) instrumente financiare derivate.
    (5) Evaluarea la valoarea justa nu se aplica:
    a) instrumentelor financiare nederivate detinute pana la scadenta;
    b) imprumuturilor si creantelor generate de entitate si nedetinute in scopul tranzactionarii; si
    c) intereselor in filiale, intreprinderi asociate si asocieri in participatie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingenta intr-o combinare de intreprinderi, precum si altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale si care, in concordanta cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaza diferit fata de alte instrumente financiare.
    In intelesul prezentelor reglementari, prin combinarea de intreprinderi se intelege gruparea unor entitati individuale intr-o singura entitate raportoare, determinata de obtinerea controlului de catre o entitate asupra uneia sau mai multor intreprinderi.
    115. - (1) Valoarea justa prevazuta la pct. 114 se determina prin referire la:
    a) valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Daca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
    b) o valoare determinata cu ajutorul unor modele si tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Astfel de modele si tehnici asigura o aproximare rezonabila a valorii de piata.
    (2) In sensul prezentelor reglementari piata credibila are semnificatia pietei active, asa cum apare prezentata aceasta la pct. 110 (8).
    (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele mentionate la alin. (1) se evalueaza in conformitate cu regulile generale de evaluare prevazute de prezentele reglementari.
    116. - (1) Prin exceptie de la prevederile pct. 44, atunci cand un instrument financiar se evalueaza in conformitate cu pct. 115, modificarea valorii se include in contul de profit si pierdere. Totusi, o astfel de modificare se include direct in capitalul propriu, intr-o rezerva de valoare justa, daca:
    a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificarile de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si pierdere; sau
    b) modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina.
    In intelesul prezentelor reglementari, prin investitie neta intr-o entitate straina se intelege partea entitatii raportoare din activele nete ale acelei entitati straine.
    (2) Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vanzare, altul decat un instrument financiar derivat, poate fi inclusa direct in capitalul propriu, in rezerva de valoare justa.
    117. - (1) Rezerva de valoare justa se ajusteaza atunci cand sumele inregistrate in aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluarii la valoarea justa.
    (2) Rezerva de valoare justa va ramane evidentiata in contabilitate atat timp cat sunt evidentiate in bilant instrumentele financiare carora le este aferenta.
    118. - Daca a fost aplicata evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare, notele explicative prezinta:
    a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in conformitate cu pct. 115 alin. 1 lit. (b);
    b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa;
    c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii privind aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de trezorerie; si
    d) un tabel care sa prezinte modificarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.

    7.3. ACTIVE CIRCULANTE

    7.3.1. Generalitati

    Recunoasterea activelor circulante

    119. - (1) Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:
    a) este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;
    b) este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare;
    c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata.
    (2) Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.
    (3) Echivalentele de trezorerie reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
    120. - In categoria activelor circulante se cuprind:
    a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura;
    b) creante;
    c) investitii pe termen scurt;
    d) casa si conturi la banci.

    Evaluarea activelor circulante

    121. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.
    (2) Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante in vederea prezentarii acestora la cea mai mica valoare de piata sau, in circumstante speciale, la o alta valoare minima atribuibila acestora la data bilantului.
    122. - Evaluarea efectuata conform prevederilor de la pct. 121 alin. (2) nu poate fi continuata daca motivele pentru care au fost facute ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, in situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acea ajustare trebuie reluata corespunzator la venituri.
    123. - Daca activele circulante fac obiectul ajustarilor de valoare cu caracter exceptional, exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

    7.3.2. Stocuri

    124. - Stocurile sunt active circulante:
    a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
    b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau
    c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
    125. - (1) In cadrul stocurilor se cuprind:
    a) marfurile, si anume bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii;
    b) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
    c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;
    d) materialele de natura obiectelor de inventar;
    e) produsele, si anume:
    - semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
    - produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul entitatii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
    - rebuturile, materialele recuperabile si deseurile;
    f) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si altele) crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie - lana, lapte si blana;
    g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte;
    h) productia in curs de executie, reprezentand productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.
    (2) In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.
    126. - (1) Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
    (2) In aplicarea alin. (1) este necesar sa se asigure:
    a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
    b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:
    - bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
    - bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;
    c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
    - bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

    Costul stocurilor

    127. - (1) Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.
    (2) Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
    (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.
    128. - Materiile prime si materialele consumabile care sunt in mod constant inlocuite si a caror valoare totala este de o importanta secundara pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare si cantitate fixe, daca valoarea, cantitatea si structura acestora nu variaza in mod semnificativ.
    129. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale.
    (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.
    (3) Identificarea specifica a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent daca au fost cumparate sau produse.
    (4) Identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile in care stocurile cuprind un numar mare de elemente, care sunt de regula fungibile.
    130. - (1) In functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.
    (2) Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.
    (3) Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.
    (4) Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

                    Soldul initial al        Diferente de pret aferente
                    diferentelor de pret  +  intrarilor in cursul
                                             perioadei, cumulat de la
                                             inceputul exercitiului
                                             financiar pana la finele
                                             perioadei de referinta
Coeficient de*2)  = ----------------------------------------------------- x 100
repartizare         Soldul initial al        Valoarea intrarilor in
                    stocurilor la pret    +  cursul perioadei la pret
                    de inregistrare          de inregistrare, cumulat
                                             de la inceputul exercitiului
                                             financiar pana la finele
                                             perioadei de referinta

    Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.
    (5) Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II, prevazute in planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
    (6) La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    (7) Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra bunurilor ramase in stoc.
    (8) In comertul cu amanuntul poate fi utilizata metoda pretului cu amanuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.
    In aceasta situatie, costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute.
------------
    *2) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila.

    131. - (1) La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:
    a) metoda primul intrat - primul iesit - FIFO;
    b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
    c) metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO.
    (2) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor specificate in alin. (1), difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total pe categorie de active.
    (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul iesit" (FIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.
    (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.
    (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul iesit" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior, in ordine cronologica.
    (6) Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:
    - motivul schimbarii metodei, si
    - efectele sale asupra rezultatului.
    (7) O entitate trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificata.
    132. - Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.
    133. - (1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    (2) In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.
    (3) Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.
    134. - (1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere.
    (2) In intelesul prezentelor reglementari, prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

    7.3.3. Investitii pe termen scurt

    135. - Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate, altor investitii pe termen scurt, disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.
    136. - Alte investitii pe termen scurt reprezinta obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.
    137. - (1) La intrarea in entitate, investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
    (2) La iesirea din gestiune a investitiilor pe termen scurt se aplica prevederile pct. 131.
    138. - (1) Pentru deprecierea investitiilor detinute ca active circulante, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflecta ajustari pentru pierdere de valoare.
    (2) La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, ajustarile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteaza, diminueaza sau anuleaza, dupa caz. La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru pierderi de valoare se anuleaza.

    7.3.4. Casa si conturi la banci

    139. - (1) Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si valuta, cecurile entitatii, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente.
    (2) Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate entitatii si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.
    (3) Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca.
    (4) Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    (5) Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz.
    140. - Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.
    141. - (1) Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.
    142. - La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
    143. - In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori, entitatile pot solicita deschiderea de acreditive la banci, in lei sau in valuta, in favoarea acestora.
    144. - Sumele depuse la banci si sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    145. - In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria entitatii.
    146. Operatiunile financiare in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei si a altor reglementari emise in acest scop.

    7.4. TERTI

    147. - Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate, asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.
    148. - In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate.
    149. - Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    150. - Operatiunile privind vanzarile/cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de primit sau de platit, dupa caz.
    151. - (1) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative.
    (2) Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.
    152. - (1) Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in valuta.
    (2) Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei.
    153. - (1) Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
    In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare.
    (2) In cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate.
    154. - Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.
    155. - Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.
    156. - In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit legislatiei in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum si alte drepturi acordate potrivit legii.
    157. - Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane.
    158. - Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
    159. - Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.
    160. - Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul entitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul.
    161. - (1) Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie incasate in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale.
    162. - In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
    163. - Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.
    164. - (1) Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (TVA deductibila).
    (2) In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de TVA si exigibilitatea acesteia, totalul TVA se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit TVA neexigibila care, pe masura ce devine exigibila potrivit legii, se trece la TVA colectata sau TVA deductibila, dupa caz.
    (3) De asemenea, in contul de TVA neexigibila se inregistreaza si TVA deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile.
    (4) Diferenta de taxa, in plus sau in minus, dintre TVA colectata si TVA deductibila se inregistreaza in conturi distincte (TVA de plata sau TVA de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.
    165. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    166. - (1) La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    (2) Reflectarea in contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse in preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii, fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli.
    167. - Subventiile primite sau de primit de catre entitate se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.
    168. - Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii, cuprinde operatiile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea entitatii debitoare, cat si a celei creditoare, precum si decontarile intre actionari/asociati si entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu actionarii/asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie.
    169. - Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului. In acest sens, sumele reprezentand dividende, respectiv, varsaminte la buget vor fi reflectate in conformitate cu prevederile pct. 222.
    170. - Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii, precum si dobanzile aferente se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    171. - Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti, altii decat personalul propriu, clientii si furnizorii, se inregistreaza in conturile de debitori/creditori diversi.
    172. - Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre entitate intr-un termen de cel mult trei luni de la data constatarii.
    173. - (1) Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.
    (2) Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceluiasi exercitiu financiar in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acel exercitiu. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-un exercitiu financiar ulterior, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare exercitiu financiar, care intervine pana in exercitiul decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarui exercitiu financiar.
    174. - (1) Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans sau venituri in avans, dupa caz.
    (2) In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: chiriile, abonamentele si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare.
    175. - Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, cu ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere.

    Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere

    176. - (1) Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si pasivele entitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.
    In aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii, imobilizari corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum si alte valori.
    (2) In cadrul elementelor extrabilantiere sunt cuprinse si activele si datoriile contingente.
    (3) Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii.
    Un exemplu in acest sens il reprezinta un drept de creanta ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanta (de ex. o despagubire), in care este implicata entitatea si al carui rezultat este incert.
    Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neasteptate, care pot sa genereze intrari de beneficii economice in entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute in conturile bilantiere. Acestea trebuie prezentate in notele explicative in cazul in care este probabila aparitia unor intrari de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoasterea lor ar putea determina un venit care sa nu se realizeze niciodata.
    In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent si trebuie procedat la recunoasterea lui in bilant.
    Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a modificarilor survenite. Astfel, daca intrarea de beneficii economice devine certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei in care au survenit modificarile. In schimb, daca este doar probabila o crestere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta in notele explicative activul contingent.
    (4) O datorie contingenta este:
    a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau
    b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece:
    - nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
    - valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.
    O entitate nu va recunoaste in bilant o datorie contingenta, aceasta fiind prezentata in notele explicative.
    In situatia in care o entitate are o obligatie angajata in comun cu alte parti, partea asumata de celelalte parti este prezentata ca o datorie contingenta.
    Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului.
    (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul ca:
    a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunand ca pot fi realizate estimari corecte), deoarece constituie obligatii curente la data bilantului si este probabil ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea obligatiilor; si
    b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:
    - obligatii posibile, dar pentru care trebuie sa se confirme daca entitatea are o obligatie curenta care poate genera o iesire de resurse; sau
    - obligatii curente care nu indeplinesc criteriile de recunoastere in bilant (deoarece fie nu este probabil sa fie necesara o reducere a resurselor entitatii pentru stingerea obligatiei, fie nu poate fi realizata o estimare suficient de credibila a valorii obligatiei).

    7.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

    177. - (1) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta, atunci cand:
    a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau
    b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

    7.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

    178. - Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung si mediu, sumele datorate entitatilor afiliate si entitatilor de care compania este legata prin interese de participare, alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobanzile aferente acestora.
    179. - Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii. In cadrul acestora, trebuie evidentiate distinct imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertibile.
    180. - (1) Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare se refera la bunurile preluate cu acest titlu de catre entitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.
    (2) La sfarsitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situatie in care are loc anularea datoriilor corespunzatoare privind concesiunea.
    181. - Entitatile trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului, daca:
    a) termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; si
    b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor, care este incheiat inainte de data bilantului.
    182. - (1) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentata in bilant, ca o corectie a datoriei, precum si in notele explicative.
    (2) Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei.

    7.7. PROVIZIOANE

    183. - Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.
    184. - (1) Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.
    (2) Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:
    - o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
    - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
    - poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
    Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
    (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplatite, datorita factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
    a) datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plata a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori si care au fost facturate, sau a caror plata a fost convenita in mod oficial cu furnizorii; si
    b) cheltuielile angajate sunt obligatiile de plata pentru bunuri si servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost inca platite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra platii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului platit). Desi uneori este necesara o estimare a valorii sau exigibilitatii acestor datorii, elementul de incertitudine este - in general - mult mai redus decat in cazul provizioanelor.
    Angajamentele entitatilor sunt prezentate, de regula, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitati, in timp ce provizioanele sunt raportate separat.
    185. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
    (2) Se vor recunoaste ca provizioane doar acele obligatii generate de evenimente anterioare care sunt independente de actiunile viitoare ale entitatii (de exemplu, modul de desfasurare a activitatii in viitor). Exemple de astfel de obligatii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generand iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice, indiferent de actiunile viitoare ale entitatii. Similar, o entitate recunoaste un provizion pentru costurile de inchidere a unei instalatii petroliere, cu conditia ca respectiva entitate sa remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceasta situatie, o entitate poate intentiona sau poate avea nevoie, datorita presiunilor de ordin comercial sau a cerintelor de ordin legal, sa efectueze cheltuieli pentru a putea actiona intr-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum intr-un anumit tip de fabrica). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse actiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricatie, ea nu are o obligatie curenta aferenta acelei cheltuieli viitoare si, deci, nu va recunoaste nici un provizion.
    186. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
    a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
    c) actiunile de restructurare;
    d) pensii si obligatii similare;
    e) impozite;
    f) alte provizioane.
    (2) Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    (3) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:
    a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
    b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
    c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
    d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.
    (4) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie in relatia cu statul.
    187. - (1) Provizioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate.
    (2) Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, trebuie luate in considerare toate informatiile disponibile.
    188. - Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.
    189. - Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.
    190. - Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat.
    191. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
    (2) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut.
    (3) Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia fiscala.
    192. - Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

    7.8. SUBVENTII

    193. - (1) In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.
    (2) In cadrul subventiilor se reflecta distinct:
    - subventii guvernamentale;
    - imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii;
    - alte sume primite cu caracter de subventii.
    194. - (1) Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate.
    (2) O subventie guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar, caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa.
    (3) In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.
    195. - Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.
    196. - Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
    197. - (1) Subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve.
    (2) Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
    198. - (1) Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila.
    (2) Restituirea unei subventii aferente veniturilor se efectueaza fie prin reducerea veniturilor amanate daca exista, fie, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
    (3) In masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrala restituita, se recunoaste imediat ca o cheltuiala.

    7.9. CAPITAL SI REZERVE

    199. - (1) Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor.
    (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.

    7.9.1. Capital

    200. - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., in functie de forma juridica a entitatii.
    (2) Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
    (3) Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.
    201. - Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.
    202. - Operatiunile care se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii.
    203. Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului propriu.
    204. - (1) Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.
    (2) Conturile corespunzatoare primelor legate de capital pot avea numai sold pozitiv.

    7.9.2. Rezerve din reevaluare

    205. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementari.
    (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent.
    (3) Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsectiunii 7.2.5.1. "Reevaluarea imobilizarilor corporale" din prezentele reglementari.

    7.9.3. Alte rezerve

    206. - (1) Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

    7.10. VENITURI SI CHELTUIELI

    207. - (1) Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).
    (2) Cifra de afaceri neta, in sensul prezentelor reglementari, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor.
    (3) Atunci cand, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentand diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi de cheltuieli, cu ocazia intocmirii contului de profit si pierdere, la cifra de afaceri neta se vor inscrie sumele reprezentand veniturile mentionate, corectate cu cheltuielile corespunzatoare acelor impozite.
    208. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii care sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.

    7.10.1. Venituri

    209. - (1) In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.
    (2) Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora.
    (3) Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate.
    210. - (1) Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende.
    (2) Sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
    (3) Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinata, de obicei, printr-un acord intre vanzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale.
    211. - Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:
    a) venituri din exploatare;
    b) venituri financiare;
    c) venituri extraordinare.
    212. - (1) Veniturile din exploatare cuprind:
    a) venituri din vanzarea de produse si marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii;
    b) venituri din variatia stocurilor, reprezentand variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul ajustarile pentru depreciere reflectate;
    c) venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;
    d) venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii de care beneficiaza entitatea;
    e) alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare.
    (2) Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a majorat nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor.
    (3) Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
    213. - Veniturile financiare cuprind:
    a) venituri din imobilizari financiare;
    b) venituri din investitii pe termen scurt;
    c) venituri din creante imobilizate;
    d) venituri din investitii financiare cedate;
    e) venituri din diferente de curs valutar;
    f) venituri din dobanzi;
    g) venituri din sconturi primite in urma unor reduceri financiare;
    h) alte venituri financiare.

    Venituri din vanzari de bunuri

    214. - (1) In contabilitate, veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.
    (2) Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
    b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor; si
    c) veniturile si, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzactie pot fi cuantificate.

    Venituri din prestarea de servicii

    215. - (1) Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.
    (2) Prestarile nefacturate pana la sfarsitul perioadei se evidentiaza in contul de "Lucrari si servicii in curs de executie", pe seama veniturilor din productia stocata.

    Venituri din dobanzi, redevente si dividende

    216. - Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:
    a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
    b) redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
    c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.
    217. - (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct, in functie de natura acestora.
    (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

    7.10.2. Cheltuieli

    218. - (1) Cheltuielile entitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
    - consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza entitatea;
    - cheltuieli cu personalul;
    - executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.
    (2) Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.
    (3) In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
    219. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    - cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;
    - cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;
    - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
    - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.);
    b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creante legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; pierderi din creante de natura financiara si altele;
    c) cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare).
    (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.
    220. - Conturile sintetice de venituri si de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale entitatii.
    221. - (1) Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13.
    (2) La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    222. - (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.
    (2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.
    (3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (4) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 = 106. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia in contul 117, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.
    (5) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

    SECTIUNEA 8
    CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

    223. - Notele explicative trebuie:
    a) sa prezinte informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si despre politicile contabile folosite;
    b) sa ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere si, dupa caz, in situatia modificarilor capitalurilor proprii si/sau situatia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru intelegerea oricarora dintre acestea.

    8.1. POLITICI CONTABILE

    224. - (1) Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
    Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: amortizarea imobilizarilor (alegerea metodei si a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobanzii sau recunoasterea acesteia drept cheltuiala, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.
    (2) Conducerea fiecarei entitati trebuie sa stabileasca politici contabile pentru operatiunile derulate.
    Aceste politici trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii, de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de entitate.
    (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevazute de prezentele reglementari.
    (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii care trebuie sa fie:
    a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor; si
    b) credibile in sensul ca:
    - reprezinta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si profitul sau pierderea entitatii;
    - sunt neutre;
    - sunt prudente;
    - sunt complete sub toate aspectele semnificative.
    225. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.
    (2) Entitatile trebuie sa mentioneze in notele explicative orice modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.
    (3) Nu se considera modificari ale politicilor contabile:
    a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera ca fond de evenimentele sau tranzactiile produse anterior;
    b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

    8.2. NOTE EXPLICATIVE

    8.2.1. Prevederi generale

    226. - (1) Pe langa informatiile cerute conform prevederilor din celelalte sectiuni ale prezentelor reglementari, notele explicative trebuie sa cuprinda si informatii referitoare la aspectele prevazute de prezenta sectiune.
    (2) Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.
    227. - Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina (valuta), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima in moneda nationala.
    228. - (1) In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:
    a) denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile in care entitatea detine fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul entitatii, interese de participare reprezentand un procent de capital de cel putin 20%, prezentand: proportia de capital detinuta, valoarea capitalului si rezervelor, profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitatii in care se detine interesul de participare pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in intelesul pct. 9;
    b) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica ale fiecareia dintre entitatile la care entitatea este asociat cu raspundere nelimitata. Aceste informatii pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in intelesul pct. 9.
    (2) Notele explicative trebuie sa mentioneze:
    a) denumirea si sediul social ale entitatii care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitati din care face parte entitatea in calitate de filiala;
    b) denumirea si sediul social ale entitatii care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitati din care face parte entitatea in calitate de filiala si care este, de asemenea, inclusa in grupul de entitati prevazut la lit. a);
    c) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare anuale consolidate prevazute la lit. a) si b), cu conditia ca acestea sa fie disponibile.
    229. - Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu prevederile cuprinse in prezentele reglementari.
    230. - Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) denumirea entitatii care face raportarea;
    b) faptul ca situatiile financiare anuale sunt proprii acesteia si nu grupului;
    c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare anuale;
    d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale;
    e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (de exemplu, lei).
    231. - O entitate prezinta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare anuale:
    a) locul principal unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial;
    b) o descriere a naturii activitatii desfasurate si principalele domenii de activitate;
    c) denumirea societatii-mama si cea a detinatorului final in cadrul grupului (daca este cazul);
    d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la prezentarea unei imagini fidele asupra entitatii.

    Relatiile cu entitatile afiliate

    232. - Daca au existat tranzactii intre entitatile afiliate, entitatea raportoare trebuie sa prezinte natura relatiilor dintre acestea, tipurile de tranzactii, precum si valoarea tranzactiilor.

    8.2.2. Informatii referitoare la elementele de bilant

    233. - Notele explicative trebuie sa cuprinda:
    a) duratele de viata utila sau ratele de amortizare utilizate;
    b) metodele de amortizare utilizate;
    c) cresterile de valoare a imobilizarilor, cu indicarea separata a acelora aparute din procesul de dezvoltare interna;
    d) valoarea imobilizarilor necorporale in curs.
    234. - Atunci cand imobilizarile necorporale prezentate in bilant cuprind cheltuieli de dezvoltare, in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    a) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza sa fie amortizata; si
    b) motivele care au determinat recunoasterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc).
    235. - In cazul in care fondul comercial achizitionat de catre o entitate este prezentat in bilant la imobilizari necorporale, atunci perioada aleasa pentru amortizarea acestuia si motivele pentru care a fost aleasa acea perioada trebuie sa fie prezentate in notele explicative.
    236. - (1) Notele explicative trebuie sa prezinte, pentru fiecare grupa de imobilizari corporale, urmatoarele informatii:
    a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluata). Daca s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentata pentru fiecare grupa in parte valoarea contabila bruta a respectivei grupe;
    b) metodele de amortizare folosite;
    c) valoarea imobilizarilor corporale in curs.
    (2) In cazul in care elementele imobilizarilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data si conditiile de efectuare a reevaluarii.
    237. - (1) Se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera.
    (2) Prezentarea in notele explicative a informatiilor de la alin. (1) la imobilizari financiare sau investitii pe termen scurt se face in functie de intentia entitatii cu privire la durata detinerii titlurilor de valoare, de pana la un an sau mai mult de un an.
    238. - (1) Atunci cand evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost efectuata conform Subsectiunii 7.2.5.2 "Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare", in notele explicative se prezinta:
    a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
    - valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare din metodele prevazute la pct. 115 alin. (1);
    - informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si
    b) pentru imobilizarile financiare prevazute la pct. 114, inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si fara a se fi utilizat optiunea de a face o ajustare de valoare conform pct. 66 alin. (1):
    - valoarea contabila si valoarea justa ale fiecaruia dintre activele individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;
    - motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura dovezilor pe care se intemeiaza opinia ca valoarea contabila va fi recuperata.
    (2) Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) pot omite informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 7 alin. (1).
    239. - Se specifica toate situatiile in care entitatea a depus garantii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert, mentionandu-se, de asemenea si valoarea acestora.
    240. - (1) Se prezinta in notele explicative costul de achizitie sau costul de productie al stocurilor evidentiate in bilant si metodele de evaluare a stocurilor.
    (2) Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    a) motivul schimbarii metodei; si
    b) efectul financiar asupra rezultatului exercitiului financiar.
    (3) De asemenea, trebuie prezentata si valoarea stocurilor gajate in contul datoriilor.
    241. - O entitate trebuie sa prezinte in notele explicative subclasificari ale creantelor prezentate in bilant, clasificate intr-o maniera corespunzatoare activitatii desfasurate, iar sumele de incasat de la entitatile afiliate si intreprinderile asociate trebuie prezentate separat.
    242. - In notele explicative se mentioneaza sumele datorate de entitate care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor entitatii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii si formei garantiilor. Aceste informatii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilantier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilant prevazut de prezentele reglementari.
    243. - (1) In cazul in care entitatea a emis pe parcursul exercitiului financiar valori mobiliare, se prezinta urmatoarele informatii:
    a) tipul valorilor mobiliare emise;
    b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune si suma primita.
    (2) In cazul in care obligatiunile emise de o entitate sunt detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de catre acea entitate, in notele explicative se mentioneaza valoarea nominala a obligatiunilor respective si valoarea contabila a acestora.
    244. - In cazul obligatiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezinta urmatoarele informatii:
    a) valoarea exacta sau estimata a acelei obligatii;
    b) natura juridica a obligatiei si efectul acesteia;
    c) daca entitatea a depus o garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.
    245. - (1) De asemenea, se prezinta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situatia economica a entitatii.
    (2) Pentru orice garantie semnificativa care a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata.
    Valoarea totala a angajamentelor financiare sub forma garantiilor, girurilor si ipotecilor de orice fel, in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele explicative, in masura in care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare.
    (3) Orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
    246. - Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane, urmatoarele informatii se prezinta in notele explicative:
    a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;
    b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate in cursul exercitiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;
    d) valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.
    247. - Referitor la capitalul entitatii se ofera urmatoarele informatii:
    a) daca entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;
    b) daca, conform actului de infiintare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum si valoarea capitalului subscris in momentul infiintarii entitatii sau in momentul autorizarii entitatii pentru inceperea activitatii si in momentul oricarei modificari a capitalului autorizat;
    c) numarul si valoarea actiunilor subscrise in cursul exercitiului financiar in limitele unui capital autorizat.
    In intelesul prezentelor reglementari, prin capital autorizat se intelege suma maxima a capitalului subscris potrivit statutului sau adunarii generale;
    d) daca exista mai multe clase de actiuni sau parti sociale, numarul si valoarea nominala pentru fiecare clasa.
    In intelesul prezentelor reglementari, prin clasa de actiuni sau parti sociale se intelege o grupare in functie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.
    248. - In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile, se furnizeaza urmatoarele informatii:
    a) data cea mai apropiata si data limita la care entitatea poate rascumpara respectivele actiuni;
    b) daca acele actiuni trebuie rascumparate obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea entitatii sau a actionarilor;
    c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
    249. - In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor, se furnizeaza urmatoarele informatii:
    a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
    b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
    c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.
    250. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa in capitalurile proprii, se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

    8.2.3. Informatii referitoare la elementele din contul de profit si pierdere

    251. - (1) Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice, in masura in care aceste segmente si piete difera substantial unele fata de altele, tinand seama de modul de organizare a vanzarii de produse si a furnizarii de servicii rezultate din activitatile curente ale entitatii.
    (2) Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari pot sa nu prezinte informatiile mentionate la alin. (1), cu respectarea indeplinirii conditiilor prevazute la pct. 7 alin. (1).
    (3) Prin segment de activitate se intelege o componenta distincta a entitatii care este angajata in furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.
    Factorii care vor fi luati in considerare in determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt:
    a) natura produselor si serviciilor;
    b) natura proceselor de productie;
    c) tipul sau clasa de clienti pentru produse sau servicii;
    d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; si
    e) daca este posibil, caracterul mediului economic.
    (4) Un segment geografic este o componenta distincta a unei entitati care este angajata in furnizarea de produse si servicii intr-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereaza in alte medii economice.
    Factorii care vor fi luati in considerare in identificarea segmentelor geografice includ:
    a) similaritatea conditiilor economice si politice;
    b) legatura intre operatiile din diferite zone geografice;
    c) apropierea operatiilor;
    d) riscuri speciale asociate operatiilor dintr-un domeniu specific;
    e) reguli de control privind schimbul valutar; si
    f) riscurile valutare aferente.
    Riscurile si beneficiile unei entitati sunt influentate atat de localizarea geografica a operatiilor desfasurate (locul unde sunt produse bunurile), cat si de localizarea pietelor acesteia (locul unde sunt vandute produsele).
    (5) Un singur segment de activitate nu include produse si servicii cu riscuri si beneficii ce difera in mod semnificativ. In mod similar, un segment geografic nu include operatii in medii economice cu riscuri si beneficii ce difera in mod semnificativ.
    252. - Informatiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate si segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
    253. - Se prezinta in mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exercitiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situatiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanta fiscala si orice alte servicii decat cele de audit.
    254. - (1) In notele explicative trebuie incluse informatii privind numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, defalcat pe categorii si, daca acestea nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar, defalcate conform pct. 37 randul 6;
    (2) Se mentioneaza suma indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in virtutea responsabilitatilor acestora, precum si orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fostii membri ai acestor organe, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
    (3) Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari pot sa nu prezinte informatiile de la alin. (2), daca prezentarea lor face posibila identificarea situatiei unui anumit membru al organelor de administratie, conducere si de supraveghere, cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 7 alin. (1).
    255. - Se prezinta suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, principalelor conditii si a oricaror sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.
    256. - Se prezinta masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile de evaluare prevazute de prezentele reglementari, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci cand influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativa, trebuie prezentate detalii.
    257. - (1) Se prezinta diferenta dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferenta exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare precedente si suma impozitelor ramasa de plata pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru obligatiile fiscale viitoare.
    (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit.
    258. - In notele explicative trebuie sa se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinatii, astfel:
    a) sumele repartizate la rezerve;
    b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
    c) dividende;
    d) alte repartizari.

    SECTIUNEA 9
    CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

    259. - (1) Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.
    (2) Prezentarea de mai sus este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.
    (3) In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea entitatii, performanta sau pozitia sa financiara, analiza cuprinde indicatori financiari si, atunci cand este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanta, relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii despre aspecte privind mediul inconjurator si angajatii.
    (4) In furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale.
    260. - Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:
    a) evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibila a entitatii;
    c) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    d) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
    - motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
    - numarul si valoarea actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
    - in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
    - numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
    e) existenta de sucursale ale entitatii;
    f) utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, in cazul in care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
    - obiectivele si politicile entitatii in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, si
    - expunerea entitatii la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de trezorerie.
    Scopul acestor prezentari este de a furniza informatii care sa ajute la intelegerea mai buna a semnificatiei instrumentelor financiare bilantiere sau extrabilantiere asupra situatiei financiare a unei entitati, rezultatelor activitatii ei si fluxurilor de trezorerie si de a ajuta in evaluarea sumelor, momentului aparitiei si gradului de siguranta a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.
    Prezentarile cerute ofera informatii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situatiilor financiare in evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu in bilant.
    Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea catre alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.
    a) Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc:
    - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;
    - riscul ratei dobanzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;
    - riscul de pret - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.
    Termenul "risc de piata" incorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar si cel de castig.
    b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.
    c) Riscul de lichiditate - (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.
    d) Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie - este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu, in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.
    O entitate trebuie sa prezinte obiectivele si politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.
    261. - In cazul entitatilor ale caror valori mobiliare - in totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum acestea sunt definite in legislatia in vigoare privind piata de capital, raportul administratorilor trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate despre:
    a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu indicarea claselor diferite de actiuni si, daca este cazul, pentru fiecare clasa de actiuni, drepturile si obligatiile atasate clasei respective si procentul din capitalul social total pe care il reprezinta;
    b) orice restrictii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau a altor detinatori de valori mobiliare;
    c) detinerile semnificative directe si indirecte de actiuni (inclusiv detinerile indirecte prin structuri piramidale si detineri incrucisate de actiuni, asa cum acestea sunt definite in reglementarile in vigoare privind piata de capital);
    d) detinatorii oricaror valori mobiliare cu drepturi speciale de control si o descriere a acestor drepturi;
    e) sistemul de control al oricarei scheme de acordare de actiuni salariatilor, daca drepturile de control nu se exercita direct de catre salariati;
    f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperand cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de detinerea de valori mobiliare;
    g) orice acorduri dintre actionari care sunt cunoscute de catre entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/sau la drepturile de vot;
    h) regulile care prevad numirea sau inlocuirea membrilor consiliului de administratie si modificarea actelor constitutive ale entitatii;
    i) puterile membrilor consiliului de administratie si, in special, cele referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni;
    j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte si care intra in vigoare, se modifica sau inceteaza in functie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice de preluare, si efectele rezultate din aceasta, cu exceptia cazului in care prezentarea acestor informatii ar prejudicia grav entitatea.
    Aceasta exceptie nu se aplica in cazul in care entitatea este obligata in mod special sa prezinte asemenea informatii conform altor cerinte legale;
    k) orice acorduri dintre entitate si membrii consiliului sau de administratie sau salariati, prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare inceteaza din cauza unei oferte publice de preluare.
    262. - Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administratie si se semneaza in numele acestuia de presedintele consiliului.

    SECTIUNEA 10
    AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

    263. - (1) Situatiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.
    (2) Auditorii financiari isi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.
    264. - Entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) nu au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, cu respectarea conditiilor de la pct. 7 alin. (1). Situatiile financiare anuale ale acestor entitati se verifica potrivit prevederilor legislatiei in materie.
    265. - (1) Raportul auditorilor financiari cuprinde:
    a) mentionarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform carora a fost efectuat auditul financiar;
    c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor financiari potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
    d) o referire la aspectele asupra carora auditorii financiari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
    e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.
    (2) Raportul se semneaza de catre auditori financiari, persoane fizice, in numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dupa caz, si se dateaza.

    SECTIUNEA 11
    APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

    266. - Situatiile financiare au inscrise clar numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, calitatea acestora (director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, expert contabil, contabil autorizat), precum si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
    267. - Situatiile financiare anuale, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza, sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, potrivit legislatiei in vigoare.
    268. - Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, si raportul administratorilor, impreuna cu raportul de audit sau raportul de verificare, dupa caz, se publica in conformitate cu legislatia in vigoare.
    269. - Ori de cate ori situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii financiari sau persoanele care au efectuat verificarea, dupa caz, si-au intocmit raportul lor. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, dupa caz.
    270. - Daca situatiile financiare anuale nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la oficiul registrului comertului la care au fost depuse situatiile financiare anuale. In cazul in care situatiile financiare anuale nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face referire la aspecte asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.
    271. - (1) Impreuna cu situatiile financiare anuale trebuie publicata propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezinta in notele explicative.

    CAP. 3
    PREVEDERI FINALE

    272. - Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita entitatilor depunerea unor seturi de informatii la unitatile sale teritoriale.

    CAP. 4
    PLANUL DE CONTURI GENERAL

    273. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati.
    (2) Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P).
    (3) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii.
    274. - Planul de conturi general este urmatorul:

    CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

    10. CAPITAL SI REZERVE

    101. Capital*3)
    1011. Capital subscris nevarsat (P)
    1012. Capital subscris varsat (P)
    1015. Patrimoniul regiei (P)
    1016. Patrimoniul public (P)

    104. Prime de capital
    1041. Prime de emisiune (P)
    1042. Prime de fuziune/divizare (P)
    1043. Prime de aport (P)
    1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

    105. Rezerve din reevaluare (P)

    106. Rezerve
    1061. Rezerve legale (P)
    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
    1064. Rezerve de valoare justa*4) (P)
    1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1068. Alte rezerve (P)

    107. Rezerve din conversie*4) (A/P)

    108. Interese minoritare*5)
    1081. Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar (A/P)
    1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)

    109. Actiuni proprii
    1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
    1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)

    11. REZULTATUL REPORTAT

    117. Rezultatul reportat
    1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
    1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*6) (A/P)
    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene (A/P)

    12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

    121. Profit sau pierdere (A/P)

    129. Repartizarea profitului (A)

    13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

    131. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)

    132. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)

    133. Donatii pentru investitii (P)

    134. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)

    138. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

    15. PROVIZIOANE

    151. Provizioane
    1511. Provizioane pentru litigii (P)
    1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
    1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea*7) (P)
    1514. Provizioane pentru restructurare (P)
    1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
    1516. Provizioane pentru impozite (P)
    1518. Alte provizioane (P)

    16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

    161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
    1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
    1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
    1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
    1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

    162. Credite bancare pe termen lung
    1621. Credite bancare pe termen lung (P)
    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
    1623. Credite externe guvernamentale (P)
    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
    1626. Credite de la trezoreria statului (P)
    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

    166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
    1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
    1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

    167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)

    168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
    1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
    1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
    1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
    1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

    169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

    CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

    20. IMOBILIZARI NECORPORALE

    201. Cheltuieli de constituire (A)

    203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

    205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

    207. Fond comercial
    2071. Fond comercial pozitiv*8) (A)
    2075. Fond comercial negativ*9) (P)

    208. Alte imobilizari necorporale (A)

    21. IMOBILIZARI CORPORALE

    211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
    2111. Terenuri
    2112. Amenajari de terenuri

    212. Constructii (A)

    213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
    2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
    2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
    2133. Mijloace de transport (A)
    2134. Animale si plantatii (A)

    214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

    23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI

    231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)

    232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)

    233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)

    234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

    26. IMOBILIZARI FINANCIARE

    261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

    263. Interese de participare (A)

    264. Titluri puse in echivalenta*10) (A)

    265. Alte titluri imobilizate (A)

    267. Creante imobilizate
    2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
    2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
    2673. Creante legate de interesele de participare (A)
    2674. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
    2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
    2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
    2678. Alte creante imobilizate (A)
    2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

    269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
    2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
    2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
    2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

    28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

    280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
    2807. Amortizarea fondului comercial*11) (P)
    2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

    281. Amortizari privind imobilizarile corporale
    2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
    2812. Amortizarea constructiilor (P)
    2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
    2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)

    29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

    290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
    2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
    2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial*12) (P)
    2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

    291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
    2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
    2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
    2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
    2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

    293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
    2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
    2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)

    296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (P)
    2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
    2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
    2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
    2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
    2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
    2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

    30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

    301. Materii prime (A)

    302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare (A)
    3022. Combustibili (A)
    3023. Materiale pentru ambalat (A)
    3024. Piese de schimb (A)
    3025. Seminte si materiale de plantat (A)
    3026. Furaje (A)
    3028. Alte materiale consumabile (A)

    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

    308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)

    33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

    331. Produse in curs de executie (A)

    332. Lucrari si servicii in curs de executie (A)

    34. PRODUSE

    341. Semifabricate (A)

    345. Produse finite (A)

    346. Produse reziduale (A)

    348. Diferente de pret la produse (A/P)

    35. STOCURI AFLATE LA TERTI

    351. Materii si materiale aflate la terti (A)

    354. Produse aflate la terti (A)

    356. Animale aflate la terti (A)

    357. Marfuri aflate la terti (A)

    358. Ambalaje aflate la terti (A)

    36. ANIMALE

    361. Animale si pasari (A)

    368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)

    37. MARFURI

    371. Marfuri (A)

    378. Diferente de pret la marfuri (A/P)

    38. AMBALAJE

    381. Ambalaje (A)

    388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)

    39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

    391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)

    392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
    3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

    393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)

    394. Ajustari pentru deprecierea produselor
    3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
    3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
    3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)

    395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
    3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
    3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
    3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
    3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
    3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
    3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
    3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

    396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)

    397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)

    398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

    CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

    40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

    401. Furnizori (P)

    403. Efecte de platit (P)

    404. Furnizori de imobilizari (P)

    405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)

    408. Furnizori - facturi nesosite (P)

    409. Furnizori - debitori
    4091. Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092. Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari (A)

    41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

    411. Clienti
    4111. Clienti (A)
    4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)

    413. Efecte de primit de la clienti (A)

    418. Clienti - facturi de intocmit (A)

    419. Clienti - creditori (P)

    42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

    421. Personal - salarii datorate (P)

    423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

    424. Prime reprezentand participarea personalului la profit*13) (P)

    425. Avansuri acordate personalului (A)

    426. Drepturi de personal neridicate (P)

    427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)

    428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
    4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
    4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)

    43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

    431. Asigurari sociale
    4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
    4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
    4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
    4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

    437. Ajutor de somaj
    4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
    4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

    438. Alte datorii si creante sociale
    4381. Alte datorii sociale (P)
    4382. Alte creante sociale (A)

    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

    441. Impozitul pe profit/venit
    4411. Impozitul pe profit (P)
    4418. Impozitul pe venit*14) (P)

    442. Taxa pe valoarea adaugata
    4423. TVA de plata (P)
    4424. TVA de recuperat (A)
    4426. TVA deductibila (A)
    4427. TVA colectata (P)
    4428. TVA neexigibila (A/P)

    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

    445. Subventii
    4451. Subventii guvernamentale (A)
    4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
    4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

    446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

    447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)

    448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
    4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
    4482. Alte creante privind bugetul statului (A)

    45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI

    451. Decontari intre entitatile afiliate
    4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
    4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)

    453. Decontari privind interesele de participare
    4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
    4538. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)

    455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
    4551. Actionari/asociati - conturi curente (P)
    4558. Actionari/asociati - dobanzi la conturi curente (P)

    456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)

    457. Dividende de plata (P)

    458. Decontari din operatii in participatie
    4581. Decontari din operatii in participatie - pasiv (P)
    4582. Decontari din operatii in participatie - activ (A)

    46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

    461. Debitori diversi (A)

    462. Creditori diversi (P)

    47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

    471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)

    472. Venituri inregistrate in avans (P)

    473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)

    48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

    481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)

    482. Decontari intre subunitati (A/P)

    49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

    491. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P)

    495. Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

    496. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    50. INVESTITII PE TERMEN SCURT

    501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

    505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)

    506. Obligatiuni (A)

    508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
    5081. Alte titluri de plasament (A)
    5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

    509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
    5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
    5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

    51. CONTURI LA BANCI

    511. Valori de incasat
    5112. Cecuri de incasat (A)
    5113. Efecte de incasat (A)
    5114. Efecte remise spre scontare (A)

    512. Conturi curente la banci
    5121. Conturi la banci in lei (A)
    5124. Conturi la banci in valuta (A)
    5125. Sume in curs de decontare (A)

    518. Dobanzi
    5186. Dobanzi de platit (P)
    5187. Dobanzi de incasat (A)

    519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
    5193. Credite externe guvernamentale (P)
    5194. Credite externe garantate de stat (P)
    5195. Credite externe garantate de banci (P)
    5196. Credite de la trezoreria statului (P)
    5197. Credite interne garantate de stat (P)
    5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

    53. CASA

    531. Casa
    5311. Casa in lei (A)
    5314. Casa in valuta (A)

    532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale si postale (A)
    5322. Bilete de tratament si odihna (A)
    5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
    5328. Alte valori (A)

    54. ACREDITIVE

    541. Acreditive
    5411. Acreditive in lei (A)
    5412. Acreditive in valuta (A)

    542. Avansuri de trezorerie*15) (A)

    58. VIRAMENTE INTERNE

    81. Viramente interne (A/P)

    59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

    591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

    595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

    596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

    598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

    60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

    601. Cheltuieli cu materiile prime

    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilul
    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
    6026. Cheltuieli privind furajele
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

    604. Cheltuieli privind materialele nestocate

    605. Cheltuieli privind energia si apa

    606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

    607. Cheltuieli privind marfurile

    608. Cheltuieli privind ambalajele

    61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

    611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

    612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

    613. Cheltuieli cu primele de asigurare

    614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

    621. Cheltuieli cu colaboratorii

    622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

    623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

    625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

    626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

    627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

    63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

    641. Cheltuieli cu salariile personalului

    642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

    645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
    6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
    6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
    6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

    654. Pierderi din creante si debitori diversi

    658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
    6582. Donatii si subventii acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
    6588. Alte cheltuieli de exploatare

    66. CHELTUIELI FINANCIARE

    663. Pierderi din creante legate de participatii

    664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
    6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
    6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

    665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

    666. Cheltuieli privind dobanzile

    667. Cheltuieli privind sconturile acordate

    668. Alte cheltuieli financiare

    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

    671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

    68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

    686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
    6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

    69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

    698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus*16)

    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    70. CIFRA DE AFACERI NETA

    701. Venituri din vanzarea produselor finite

    702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

    703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

    704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

    705. Venituri din studii si cercetari

    706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

    707. Venituri din vanzarea marfurilor

    708. Venituri din activitati diverse

    71. VARIATIA STOCURILOR

    711. Variatia stocurilor

    72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

    721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

    722. Venituri din productia de imobilizari corporale

    74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

    741. Venituri din subventii de exploatare
    7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*17)
    7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
    7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
    7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
    7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
    7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
    7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

    754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

    758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
    7582. Venituri din donatii si subventii primite
    7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
    7584. Venituri din subventii pentru investitii
    7588. Alte venituri din exploatare

    76. VENITURI FINANCIARE

    761. Venituri din imobilizari financiare
    7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
    7613. Venituri din interese de participare

    762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

    763. Venituri din creante imobilizate

    764. Venituri din investitii financiare cedate
    7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
    7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

    765. Venituri din diferente de curs valutar

    766. Venituri din dobanzi

    767. Venituri din sconturi obtinute

    768. Alte venituri financiare

    77. VENITURI EXTRAORDINARE

    771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

    781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane
    7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
    7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
    7815. Venituri din fondul comercial negativ*18)

    786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

    80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

    801. Angajamente acordate
    8011. Giruri si garantii acordate
    8018. Alte angajamente acordate

    802. Angajamente primite
    8021. Giruri si garantii primite
    8028. Alte angajamente primite

    803. Alte conturi in afara bilantului
    8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
    8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
    8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
    8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
    8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
    8038. Alte valori in afara bilantului

    804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
    8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

    805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
    8051. Dobanzi de platit
    8052. Dobanzi de incasat

    89. BILANT

    891. Bilant de deschidere

    892. Bilant de inchidere

    CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE*19)

    90. DECONTARI INTERNE

    901. Decontari interne privind cheltuielile

    902. Decontari interne privind productia obtinuta

    903. Decontari interne privind diferentele de pret

    92. CONTURI DE CALCULATIE

    921. Cheltuielile activitatii de baza

    922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

    923. Cheltuieli indirecte de productie

    924. Cheltuieli generale de administratie

    925. Cheltuieli de desfacere

    93. COSTUL PRODUCTIEI

    931. Costul productiei obtinute

    933. Costul productiei in curs de executie

------------
    *3) In functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
    *4) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
    *5) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
    *6) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.
    *7) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari.
    *8) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
    *9) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
    *10) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
    *11) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
    *12) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
    *13) Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.
    *14) Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.
    *15) In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.
    *16) Se utilizeaza conform reglementarilor legale.
    *17) Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.
    *18) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
    *19) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

    CAP. 5
    TRANSPUNEREA*20) SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

 ______________________________________________________________________________
| CONTURI POTRIVIT REGLEMENTARILOR     |              CONTURI VECHI            |
| CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVA      | (Plan de conturi general conform      |
| A PATRA A CEE                        | reglementarilor contabile aprobate    |
|                                      | prin Ordinul ministrului finantelor   |
|                                      | publice nr. 94/2001 sau Plan de       |
|                                      | conturi general conform               |
|                                      | reglementarilor contabile aprobate    |
|                                      | prin Ordinul ministrului finantelor   |
|                                      | publice nr. 306/2002)                 |
|______________________________________|_______________________________________|
|   Simbol   |      Denumire cont      |   Simbol   |       Denumire cont      |
|   cont     |                         |   cont     |                          |
|____________|_________________________|____________|__________________________|
|            CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI                                   |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 10 - CAPITAL SI REZERVE                                     |
|______________________________________________________________________________|
|101         | Capital                 |101          | Capital                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1011| Capital subscris        |         1011| Capital subscris        |
|            | nevarsat                |             | nevarsat                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1012| Capital subscris varsat |         1012| Capital subscris varsat |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1015| Patrimoniul regiei      |         1015| Patrimoniul regiei      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1016| Patrimoniul public      |         1016| Patrimoniul public      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|104         | Prime de capital        |104          | Prime de capital/Prime  |
|            |                         |             | legate de capital       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1041| Prime de emisiune       |         1041| Prime de emisiune       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1042| Prime de fuziune/       |         1042| Prime de fuziune        |
|            | divizare                |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1043| Prime de aport          |         1043| Prime de aport          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1044| Prime de conversie a    |         1044| Prime de conversie a    |
|            | obligatiunilor in       |             | obligatiunilor in       |
|            | actiuni                 |             | actiuni                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|105         | Rezerve din reevaluare  |105*21)      | Rezerve din reevaluare  |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         1058| Rezerve din reevaluari  |
|            |                         |             | dispuse prin acte       |
|            |                         |             | normative               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|106         | Rezerve                 |106          | Rezerve                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1061| Rezerve legale          |         1061| Rezerve legale          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1063| Rezerve statutare sau   |         1063| Rezerve statutare sau   |
|            | contractuale            |             | contractuale            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1065| Rezerve reprezentand    |    1175/1068| Rezultatul reportat     |
|            | surplusul realizat din  |             | reprezentand surplusul  |
|            | rezerve din reevaluare  |             | realizat din rezerve din|
|            |                         |             | reevaluare/Alte rezerve/|
|            |                         |             | analitic distinct       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1068| Alte rezerve            |         1068| Alte rezerve            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|109         |     Actiuni proprii     |             |         Cont nou        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1091| Actiuni proprii detinute|     502     | Actiuni proprii         |
|            | pe termen scurt         |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1092| Actiuni proprii detinute|    2677     | Actiuni proprii - active|
|            | pe termen lung          |             | imobilizate             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT                                    |
|______________________________________________________________________________|
|117         | Rezultatul reportat     |117          | Rezultatul reportat     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1171| Rezultatul reportat     |         1171| Rezultatul reportat     |
|            | reprezentand profitul   |             | reprezentand profitul   |
|            | nerepartizat sau        |             | nerepartizat, respectiv |
|            | pierderea neacoperita   |             | pierderea neacoperita   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1172| Rezultatul reportat     |         1172| Rezultatul reportat     |
|            | provenit din adoptarea  |             | provenit din adoptarea  |
|            | pentru prima data a IAS |             | pentru prima data a IAS |
|            | mai putin IAS 29*22)    |             | mai putin IAS 29        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1174| Rezultatul reportat     |         1174| Rezultatul reportat     |
|            | provenit din corectarea |             | provenit din corectarea |
|            | erorilor contabile      |             | erorilor fundamentale   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1176| Rezultatul reportat     |1062         | Rezerve pentru actiuni  |
|            | provenit din trecerea la|             | proprii                 |
|            | aplicarea               |             |                         |
|            | Reglementarilor         |107          | Rezerve din conversie   |
|            | contabile conforme cu   |             |                         |
|            | Directiva a patra a     |         1173| Rezultatul reportat     |
|            | Comunitatilor Economice |             | provenit din            |
|            | Europene                |             | modificarile politicilor|
|            |                         |             | contabile               |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2075| Fond comercial negativ  |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2968| Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea actiunilor  |
|            |                         |             | proprii - active        |
|            |                         |             | imobilizate             |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         4412| Impozitul pe profit     |
|            |                         |             | amanat/Sold debitor     |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |          592| Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea actiunilor  |
|            |                         |             | proprii                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR                      |
|______________________________________________________________________________|
|121         | Profit sau pierdere     |121          | Profit sau pierdere     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|129         | Repartizarea profitului |129          | Repartizarea profitului |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII                            |
|______________________________________________________________________________|
|131         | Subventii guvernamentale|131          | Subventii pentru        |
|            | pentru investitii       |             | investitii              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|132         | Imprumuturi             |             | Cont nou                |
|            | nerambursabile cu       |             |                         |
|            | caracter de subventii   |             |                         |
|            | pentru investitii       |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|133         | Donatii pentru          |             | Cont nou                |
|            | investitii              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|134         | Plusuri de inventar de  |             | Cont nou                |
|            | natura imobilizarilor   |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|138         | Alte sume primite cu    |             | Cont nou                |
|            | caracter de subventii   |             |                         |
|            | pentru investitii       |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 15 - PROVIZIOANE                                            |
|______________________________________________________________________________|
|151         | Provizioane             |151          | Provizioane pentru      |
|            |                         |             | riscuri si cheltuieli   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1511| Provizioane pentru      |         1511| Provizioane pentru      |
|            | litigii                 |             | litigii                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1512| Provizioane pentru      |         1512| Provizioane pentru      |
|            | garantii acordate       |             | garantii acordate       |
|            | clientilor              |             | clientilor              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|    1513*23)| Provizioane pentru      |         1513| Provizioane pentru      |
|            | dezafectare imobilizari |             | dezafectare imobilizari |
|            | corporale si alte       |             | corporale si alte       |
|            | actiuni similare legate |             | actiuni similare legate |
|            | de acestea              |             | de acestea              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1514| Provizioane pentru      |         1514| Provizioane pentru      |
|            | restructurare           |             | restructurare           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1515| Provizioane pentru      |             | Cont nou                |
|            | pensii si obligatii     |             |                         |
|            | similare                |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1516| Provizioane pentru      |         4412| Impozitul pe profit     |
|            | impozite                |             | amanat/sold creditor    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1518| Alte provizioane        |         1518| Alte provizioane pentru |
|            |                         |             | riscuri si cheltuieli   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 16 - IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE                       |
|______________________________________________________________________________|
|161         | Imprumuturi din emisiuni|161          | Imprumuturi din emisiuni|
|            | de obligatiuni          |             | de obligatiuni          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1614| Imprumuturi externe din |         1614| Imprumuturi externe din |
|            | emisiuni de obligatiuni |             | emisiuni de obligatiuni |
|            | garantate de stat       |             | garantate de stat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1615| Imprumuturi externe din |         1615| Imprumuturi externe din |
|            | emisiuni de obligatiuni |             | emisiuni de obligatiuni |
|            | garantate de banci      |             | garantate de banci      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1617| Imprumuturi interne din |         1617| Imprumuturi interne din |
|            | emisiuni de obligatiuni |             | emisiuni de obligatiuni |
|            | garantate de stat       |             | garantate de stat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1618| Alte imprumuturi din    |         1618| Alte imprumuturi din    |
|            | emisiuni de obligatiuni |             | emisiuni de obligatiuni |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|162         | Credite bancare pe      |162          | Credite bancare pe      |
|            | termen lung             |             | termen lung             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1621| Credite bancare pe      |         1621| Credite bancare pe      |
|            | termen lung             |             | termen lung             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1622| Credite bancare pe      |         1622| Credite bancare pe      |
|            | termen lung nerambursate|             | termen lung nerambursate|
|            | la scadenta             |             | la scadenta             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1623| Credite externe         |         1623| Credite externe         |
|            | guvernamentale          |             | guvernamentale          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1624| Credite bancare externe |         1624| Credite bancare externe |
|            | garantate de stat       |             | garantate de stat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1625| Credite bancare externe |         1625| Credite bancare externe |
|            | garantate de banci      |             | garantate de banci      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1626| Credite de la trezoreria|         1626| Credite de la trezoreria|
|            | statului                |             | statului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1627| Credite bancare interne |         1627| Credite bancare interne |
|            | garantate de stat       |             | garantate de stat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|166         | Datorii care privesc    |166          | Datorii ce privesc      |
|            | imobilizarile financiare|             | imobilizarile financiare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1661| Datorii fata de         |         1661| Datorii catre           |
|            | entitatile afiliate     |             | societatile din cadrul  |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1663| Datorii fata de         |         1662| Datorii catre           |
|            | entitatile de care      |             | societatile care detin  |
|            | compania este legata    |             | interese de participare |
|            | prin interese de        |             |                         |
|            | participare             |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|167         | Alte imprumuturi si     |167          | Alte imprumuturi si     |
|            | datorii asimilate       |             | datorii asimilate       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|168         | Dobanzi aferente        |168          | Dobanzi aferente        |
|            | imprumuturilor si       |             | imprumuturilor si       |
|            | datoriilor asimilate    |             | datoriilor asimilate    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1681| Dobanzi aferente        |         1681| Dobanzi aferente        |
|            | imprumuturilor din      |             | imprumuturilor din      |
|            | emisiuni de obligatiuni |             | emisiuni de             |
|            |                         |             | obligatiuni/Dobanzi     |
|            |                         |             | aferente imprumuturilor |
|            |                         |             | din emisiunea de        |
|            |                         |             | obligatiuni             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1682| Dobanzi aferente        |         1682| Dobanzi aferente        |
|            | creditelor bancare pe   |             | creditelor bancare pe   |
|            | termen lung             |             | termen lung             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1685| Dobanzi aferente        |         1685| Dobanzi aferente        |
|            | datoriilor fata de      |             | datoriilor catre        |
|            | entitatile afiliate     |             | societatile din cadrul  |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1686| Dobanzi aferente        |         1686| Dobanzi aferente        |
|            | datoriilor fata de      |             | datoriilor catre        |
|            | entitatile de care      |             | societatile care detin  |
|            | compania este legata    |             | interese de participare |
|            | prin interese de        |             |                         |
|            | participare             |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        1687| Dobanzi aferente altor  |         1687| Dobanzi aferente altor  |
|            | imprumuturi si datorii  |             | imprumuturi si datorii  |
|            | asimilate               |             | asimilate               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|169         | Prime privind           |169          | Prime privind           |
|            | rambursarea             |             | rambursarea             |
|            | obligatiunilor          |             | obligatiunilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI                                  |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE                                |
|______________________________________________________________________________|
|201         | Cheltuieli de           |201          | Cheltuieli de           |
|            | constituire             |             | constituire             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|203         | Cheltuieli de dezvoltare|203          | Cheltuieli de dezvoltare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|205*24)     | Concesiuni, brevete,    |205          | Concesiuni, brevete,    |
|            | licente, marci          |             | licente, marci          |
|            | comerciale, drepturi si |             | comerciale si alte      |
|            | active similare         |             | drepturi si valori      |
|            |                         |             | similare                |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2051| Concesiuni, brevete,    |
|            |                         |             | licente, marci          |
|            |                         |             | comerciale si alte      |
|            |                         |             | drepturi si valori      |
|            |                         |             | similare achizitionate  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            |                         |         2052| Brevete, licente si alte|
|            |                         |             | drepturi si valori      |
|            |                         |             | similare obtinute cu    |
|            |                         |             | resurse proprii         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|207         | Fond comercial          |207          | Fond comercial          |
|            |                         |             |                         |
|        2071| Fond comercial pozitiv  |         2071| Fond comercial          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|208         | Alte imobilizari        |208          | Alte imobilizari        |
|            | necorporale             |             | necorporale             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 21 - IMOBILIZARI CORPORALE                                  |
|______________________________________________________________________________|
|211         | Terenuri si amenajari de|211          | Terenuri si amenajari de|
|            | terenuri                |             | terenuri                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2111| Terenuri                |         2111| Terenuri                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2112| Amenajari de terenuri   |         2112| Amenajari de terenuri   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|212         | Constructii             |212          | Constructii             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|213         | Instalatii tehnice,     |213          | Instalatii tehnice,     |
|            | mijloace de transport,  |             | mijloace de transport,  |
|            | animale si plantatii    |             | animale si plantatii    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2131| Echipamente tehnologice |         2131| Echipamente tehnologice |
|            | (masini, utilaje si     |             | (masini, utilaje si     |
|            | instalatii de lucru)    |             | instalatii de lucru)    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2132| Aparate si instalatii de|         2132| Aparate si instalatii de|
|            | masurare, control si    |             | masurare, control si    |
|            | reglare                 |             | reglare                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2133| Mijloace de transport   |         2133| Mijloace de transport   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2134| Animale si plantatii    |         2134| Animale si plantatii    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|214         | Mobilier, aparatura     |214          | Mobilier, aparatura     |
|            | birotica, echipamente de|             | birotica, echipamente de|
|            | protectie a valorilor   |             | protectie a valorilor   |
|            | umane si materiale si   |             | umane si materiale si   |
|            | alte active corporale   |             | alte active corporale   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 23 - IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI     |
|______________________________________________________________________________|
|231         | Imobilizari corporale in|231          | Imobilizari corporale in|
|            | curs de executie        |             | curs                    |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2311| Amenajari de terenuri si|
|            |                         |             | constructii             |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2312| Instalatii tehnice si   |
|            |                         |             | masini                  |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2313| Alte imobilizari        |
|            |                         |             | corporale               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|232         | Avansuri acordate pentru|232          | Avansuri acordate pentru|
|            | imobilizari corporale   |             | imobilizari corporale   |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2321| Avansuri acordate pentru|
|            |                         |             | terenuri si constructii |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2322| Avansuri acordate pentru|
|            |                         |             | instalatii tehnice si   |
|            |                         |             | masini                  |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2323| Avansuri acordate pentru|
|            |                         |             | alte imobilizari        |
|            |                         |             | corporale               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|233         | Imobilizari necorporale |233          | Imobilizari necorporale |
|            | in curs de executie     |             | in curs                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|234         | Avansuri acordate pentru|234          | Avansuri acordate pentru|
|            | imobilizari necorporale |             | imobilizari necorporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE                                 |
|______________________________________________________________________________|
|261         | Actiuni detinute la     |261          | Titluri de participare  |
|            | entitatile afiliate     |             | detinute la filiale din |
|            |                         |             | cadrul grupului         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|263         | Interese de participare |263          | Imobilizari financiare  |
|            |                         |             | sub forma de interese de|
|            |                         |             | participare             |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2633| Titluri de participare  |
|            |                         |             | detinute in             |
|            |                         |             | intreprinderi asociate  |
|            |                         |             | din cadrul grupului     |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2634| Titluri de participare  |
|            |                         |             | detinute in             |
|            |                         |             | intreprinderi asociate  |
|            |                         |             | din afara grupului      |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2635| Titluri de participare  |
|            |                         |             | strategice in cadrul    |
|            |                         |             | grupului                |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2636| Titluri de participare  |
|            |                         |             | strategice in afara     |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|265         | Alte titluri imobilizate|262          | Titluri de participare  |
|            |                         |             | detinute la societati   |
|            |                         |             | din afara grupului      |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |264          | Titluri puse in         |
|            |                         |             | echivalenta             |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |265          | Alte titluri imobilizate|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|267         | Creante imobilizate     |267          | Creante imobilizate     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2671| Sume datorate de        |         2671| Sume datorate de filiale|
|            | entitatile afiliate     |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2672| Dobanda aferenta sumelor|         2672| Dobanda aferenta sumelor|
|            | datorate de entitatile  |             | datorate de filiale     |
|            | afiliate                |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2673| Creante legate de       |         2675| Creante legate de       |
|            | interesele de           |             | interesele de           |
|            | participare             |             | participare             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2674| Dobanda aferenta        |         2676| Dobanda aferenta        |
|            | creantelor legate de    |             | creantelor legate de    |
|            | interesele de           |             | interesele de           |
|            | participare             |             | participare             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2675| Imprumuturi acordate pe |         2673| Imprumuturi acordate pe |
|            | termen lung             |             | termen lung             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2676| Dobanda aferenta        |         2674| Dobanda aferenta        |
|            | imprumuturilor acordate |             | imprumuturilor acordate |
|            | pe termen lung          |             | pe termen lung          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2678| Alte creante imobilizate|         2678| Alte creante imobilizate|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2679| Dobanzi aferente altor  |         2679| Dobanzi aferente altor  |
|            | creante imobilizate     |             | creante imobilizate     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|269         | Varsaminte de efectuat  |269          | Varsaminte de efectuat  |
|            | pentru imobilizari      |             | pentru imobilizari      |
|            | financiare              |             | financiare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2691| Varsaminte de efectuat  |         2691| Varsaminte de efectuat  |
|            | privind actiunile       |             | referitoare la titluri  |
|            | detinute la entitatile  |             | de participare detinute |
|            | afiliate                |             | la filiale din cadrul   |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2692| Varsaminte de efectuat  |         2692| Varsaminte de efectuat  |
|            | privind interesele de   |             | referitoare la          |
|            | participare             |             | interesele de           |
|            |                         |             | participare             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2693| Varsaminte de efectuat  |         2693| Varsaminte de efectuat  |
|            | pentru alte imobilizari |             | pentru alte imobilizari |
|            | financiare              |             | financiare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE                       |
|______________________________________________________________________________|
|280         | Amortizari privind      |280          | Amortizari privind      |
|            | imobilizarile           |             | imobilizarile           |
|            | necorporale             |             | necorporale             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2801| Amortizarea             |         2801| Amortizarea             |
|            | cheltuielilor de        |             | cheltuielilor de        |
|            | constituire             |             | constituire             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2803| Amortizarea             |         2803| Amortizarea             |
|            | cheltuielilor de        |             | cheltuielilor de        |
|            | dezvoltare              |             | dezvoltare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2805| Amortizarea             |         2805| Amortizarea             |
|            | concesiunilor,          |             | concesiunilor,          |
|            | brevetelor, licentelor, |             | brevetelor, licentelor, |
|            | marcilor comerciale,    |             | marcilor comerciale si  |
|            | drepturilor si activelor|             | altor drepturi si valori|
|            | similare                |             | similare                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2807| Amortizarea fondului    |         2807| Amortizarea fondului    |
|            | comercial               |             | comercial               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2808| Amortizarea altor       |         2808| Amortizarea altor       |
|            | imobilizari necorporale |             | imobilizari necorporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|281         | Amortizari privind      |281          | Amortizari privind      |
|            | imobilizarile corporale |             | imobilizarile corporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2811| Amortizarea amenajarilor|         2811| Amortizarea amenajarilor|
|            | de terenuri             |             | de terenuri             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2812| Amortizarea             |         2812| Amortizarea             |
|            | constructiilor          |             | constructiilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2813| Amortizarea             |         2813| Amortizarea             |
|            | instalatiilor,          |             | instalatiilor,          |
|            | mijloacelor de          |             | mijloacelor de          |
|            | transport, animalelor si|             | transport, animalelor si|
|            | plantatiilor            |             | plantatiilor            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2814| Amortizarea altor       |         2814| Amortizarea altor       |
|            | imobilizari corporale   |             | imobilizari corporale   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 29 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A |
|                       IMOBILIZARILOR                                         |
|______________________________________________________________________________|
|290         | Ajustari pentru         |290          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | imobilizarilor          |             | imobilizarilor          |
|            | necorporale             |             | necorporale             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2903| Ajustari pentru         |         2903| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | cheltuielile de         |
|            | cheltuielilor de        |             | dezvoltare              |
|            | dezvoltare              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2905| Ajustari pentru         |         2905| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | concesiuni, brevete,    |
|            | concesiunilor,          |             | licente, marci          |
|            | brevetelor, licentelor, |             | comerciale si alte      |
|            | marcilor comerciale,    |             | drepturi si valori      |
|            | drepturilor si activelor|             | similare                |
|            | similare                |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2907| Ajustari pentru         |         2907| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea fondului    |             | fondul comercial        |
|            | comercial               |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2908| Ajustari pentru         |         2908| Provizioane pentru alte |
|            | deprecierea altor       |             | imobilizari necorporale |
|            | imobilizari necorporale |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|291         | Ajustari pentru         |291          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | imobilizarilor corporale|             | imobilizarilor corporale|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2911| Ajustari pentru         |         2911| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea terenurilor |             | deprecierea terenurilor |
|            | si amenajarilor de      |             | si amenajarilor de      |
|            | terenuri                |             | terenuri                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2912| Ajustari pentru         |         2912| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | constructiilor          |             | constructiilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2913| Ajustari pentru         |         2913| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | instalatiilor,          |             | instalatiilor,          |
|            | mijloacelor de          |             | mijloacelor de          |
|            | transport, animalelor si|             | transport, animalelor si|
|            | plantatiilor            |             | plantatiilor            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2914| Ajustari pentru         |         2914| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea altor       |             | deprecierea altor       |
|            | imobilizari corporale   |             | imobilizari corporale   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|293         | Ajustari pentru         |293          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | imobilizarilor in curs  |             | imobilizarilor in curs  |
|            | de executie             |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2931| Ajustari pentru         |         2931| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | imobilizarilor corporale|             | imobilizarilor corporale|
|            | in curs de executie     |             | in curs                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2933| Ajustari pentru         |         2933| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | imobilizarilor          |             | imobilizarilor          |
|            | necorporale in curs de  |             | necorporale in curs     |
|            | executie                |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|296         | Ajustari pentru         |296          | Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea             |
|            | imobilizarilor          |             | imobilizarilor          |
|            | financiare              |             | financiare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2961| Ajustari pentru         |         2961| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea titlurilor  |
|            | actiunilor detinute la  |             | de participare detinute |
|            | entitatile afiliate     |             | la filiale din cadrul   |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2962| Ajustari pentru         |         2963| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea             |
|            | intereselor de          |             | imobilizarilor          |
|            | participare             |             | financiare sub forma de |
|            |                         |             | interese de participare |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2963| Ajustari pentru         |         2962| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea titlurilor  |
|            | altor titluri           |             | de participare detinute |
|            | imobilizate             |             | la societati din afara  |
|            |                         |             | grupului                |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         2964| Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea altor       |
|            |                         |             | titluri imobilizate     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2964| Ajustari pentru         |         2965| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea sumelor     |
|            | sumelor datorate de     |             | datorate de filiale     |
|            | entitatile afiliate     |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2965| Ajustari pentru         |         2967| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea creantelor  |
|            | creantelor legate de    |             | legate de interesele de |
|            | interesele de           |             | participare             |
|            | participare             |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2966| Ajustari pentru         |         2966| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea             |
|            | imprumuturilor acordate |             | imprumuturilor acordate |
|            | pe termen lung          |             | pe termen lung          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        2968| Ajustari pentru         |         2969| Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea altor       |
|            | altor creante           |             | creante imobilizate     |
|            | imobilizate             |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE     |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE                  |
|______________________________________________________________________________|
|301         | Materii prime           |301          | Materii prime           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|302         | Materiale consumabile   |302          | Materiale consumabile   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3021| Materiale auxiliare     |         3021| Materiale auxiliare     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3022| Combustibili            |         3022| Combustibili            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3023| Materiale pentru ambalat|         3023| Materiale pentru ambalat|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3024| Piese de schimb         |         3024| Piese de schimb         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3025| Seminte si materiale de |         3025| Seminte si materiale de |
|            | plantat                 |             | plantat                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3026| Furaje                  |         3026| Furaje                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3028| Alte materiale          |         3028| Alte materiale          |
|            | consumabile             |             | consumabile             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|303         | Materiale de natura     |303          | Materiale de natura     |
|            | obiectelor de inventar  |             | obiectelor de inventar  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|308         | Diferente de pret la    |308          | Diferente de pret la    |
|            | materii prime si        |             | materii prime si        |
|            | materiale               |             | materiale               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 33 - PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE                          |
|______________________________________________________________________________|
|331         | Produse in curs de      |331          | Produse in curs de      |
|            | executie                |             | executie                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|332         | Lucrari si servicii in  |332          | Lucrari si servicii in  |
|            | curs de executie        |             | curs de executie        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 34 - PRODUSE                                                |
|______________________________________________________________________________|
|341         | Semifabricate           |341          | Semifabricate           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|345         | Produse finite          |345          | Produse finite          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|346         | Produse reziduale       |346          | Produse reziduale       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|348         | Diferente de pret la    |348          | Diferente de pret la    |
|            | produse                 |             | produse                 |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         3481| Diferente de pret la    |
|            |                         |             | semifabricate           |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         3485| Diferente de pret la    |
|            |                         |             | produse finite          |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         3486| Diferente de pret la    |
|            |                         |             | produse reziduale       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERTI                                |
|______________________________________________________________________________|
|351         | Materii si materiale    |351          | Materii si materiale    |
|            | aflate la terti         |             | aflate la terti         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|354         | Produse aflate la terti |354          | Produse aflate la terti |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         3541| Semifabricate aflate la |
|            |                         |             | terti                   |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         3545| Produse finite aflate la|
|            |                         |             | terti                   |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         3546| Produse reziduale aflate|
|            |                         |             | la terti                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|356         | Animale aflate la terti |356          | Animale aflate la terti |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|357         | Marfuri aflate la terti |357          | Marfuri aflate la terti |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|358         | Ambalaje aflate la terti|358          | Ambalaje aflate la terti|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 36 - ANIMALE                                                |
|______________________________________________________________________________|
|361         | Animale si pasari       |361          | Animale si pasari       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|368         | Diferente de pret la    |368          | Diferente de pret la    |
|            | animale si pasari       |             | animale si pasari       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 37 - MARFURI                                                |
|______________________________________________________________________________|
|371         | Marfuri                 |371          | Marfuri                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|378         | Diferente de pret la    |378          | Diferente de pret la    |
|            | marfuri                 |             | marfuri                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 38 - AMBALAJE                                               |
|______________________________________________________________________________|
|381         | Ambalaje                |381          | Ambalaje                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|388         | Diferente de pret la    |388          | Diferente de pret la    |
|            | ambalaje                |             | ambalaje                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 39 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN|
|                       CURS DE EXECUTIE                                       |
|______________________________________________________________________________|
|391         | Ajustari pentru         |391          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea materiilor  |             | deprecierea materiilor  |
|            | prime                   |             | prime                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|392         | Ajustari pentru         |392          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea materialelor|             | deprecierea materialelor|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3921| Ajustari pentru         |         3921| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea materialelor|             | deprecierea materialelor|
|            | consumabile             |             | consumabile             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3922| Ajustari pentru         |         3922| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea materialelor|             | deprecierea materialelor|
|            | de natura obiectelor de |             | de natura obiectelor de |
|            | inventar                |             | inventar                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|393         | Ajustari pentru         |393          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea productiei  |             | deprecierea productiei  |
|            | in curs de executie     |             | in curs de executie     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|394         | Ajustari pentru         |394          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea produselor  |             | deprecierea produselor  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3941| Ajustari pentru         |         3941| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | semifabricatelor        |             | semifabricatelor        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3945| Ajustari pentru         |         3945| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea produselor  |             | deprecierea produselor  |
|            | finite                  |             | finite                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3946| Ajustari pentru         |         3946| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea produselor  |             | deprecierea produselor  |
|            | reziduale               |             | reziduale               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|395         | Ajustari pentru         |395          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea stocurilor  |             | deprecierea stocurilor  |
|            | aflate la terti         |             | aflate la terti         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3951| Ajustari pentru         |         3951| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea materiilor  |             | deprecierea materiilor  |
|            | si materialelor aflate  |             | si materialelor aflate  |
|            | la terti                |             | la terti                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3952| Ajustari pentru         |         3952| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea             |             | deprecierea             |
|            | semifabricatelor aflate |             | semifabricatelor aflate |
|            | la terti                |             | la terti                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3953| Ajustari pentru         |         3953| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea produselor  |             | deprecierea produselor  |
|            | finite aflate la terti  |             | finite aflate la terti  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3954| Ajustari pentru         |         3954| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea produselor  |             | deprecierea produselor  |
|            | reziduale aflate la     |             | reziduale aflate la     |
|            | terti                   |             | terti                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3956| Ajustari pentru         |         3956| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea animalelor  |             | deprecierea animalelor  |
|            | aflate la terti         |             | aflate la terti         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3957| Ajustari pentru         |         3957| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea marfurilor  |             | deprecierea marfurilor  |
|            | aflate la terti         |             | aflate la terti         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        3958| Ajustari pentru         |         3958| Provizioane pentru      |
|            | deprecierea ambalajelor |             | deprecierea ambalajelor |
|            | aflate la terti         |             | aflate la terti         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|396         | Ajustari pentru         |396          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea animalelor  |             | deprecierea animalelor  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|397         | Ajustari pentru         |397          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea marfurilor  |             | deprecierea marfurilor  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|398         | Ajustari pentru         |398          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea ambalajelor |             | deprecierea ambalajelor |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 4 - CONTURI DE TERTI                                        |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE                         |
|______________________________________________________________________________|
|401         | Furnizori               |401          | Furnizori               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|403         | Efecte de platit        |403          | Efecte de platit        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|404         | Furnizori de imobilizari|404          | Furnizori de imobilizari|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|405         | Efecte de platit pentru |405          | Efecte de platit pentru |
|            | imobilizari             |             | imobilizari             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|408         | Furnizori - facturi     |408          | Furnizori - facturi     |
|            | nesosite                |             | nesosite                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|409         | Furnizori - debitori    |409          | Furnizori - debitori    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4091| Furnizori - debitori    |         4091| Furnizori - debitori    |
|            | pentru cumparari de     |             | pentru cumparari de     |
|            | bunuri de natura        |             | bunuri de natura        |
|            | stocurilor              |             | stocurilor              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4092| Furnizori - debitori    |         4092| Furnizori - debitori    |
|            | pentru prestari de      |             | pentru prestari de      |
|            | servicii si executari de|             | servicii si executari de|
|            | lucrari                 |             | lucrari                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE                           |
|______________________________________________________________________________|
|411         | Clienti                 |411          | Clienti                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4111| Clienti                 |         4111| Clienti                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4118| Clienti incerti sau in  |         4118| Clienti incerti sau in  |
|            | litigiu                 |             | litigiu                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|413         | Efecte de primit de la  |413          | Efecte de primit de la  |
|            | clienti                 |             | clienti                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|418         | Clienti - facturi de    |418          | Clienti - facturi de    |
|            | intocmit                |             | intocmit                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|419         | Clienti - creditori     |419          | Clienti - creditori     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE                          |
|______________________________________________________________________________|
|421         | Personal - salarii      |421          | Personal - salarii      |
|            | datorate                |             | datorate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|423         | Personal - ajutoare     |423          | Personal - ajutoare     |
|            | materiale datorate      |             | materiale datorate      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|424         | Prime reprezentand      |424          | Participarea            |
|            | participarea            |             | personalului la profit  |
|            | personalului la profit  |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|425         | Avansuri acordate       |425          | Avansuri acordate       |
|            | personalului            |             | personalului            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|426         | Drepturi de personal    |426          | Drepturi de personal    |
|            | neridicate              |             | neridicate              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|427         | Retineri din salarii    |427          | Retineri din salarii    |
|            | datorate tertilor       |             | datorate tertilor       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|428         | Alte datorii si creante |428          | Alte datorii si creante |
|            | in legatura cu          |             | in legatura cu          |
|            | personalul              |             | personalul              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4281| Alte datorii in legatura|         4281| Alte datorii in legatura|
|            | cu personalul           |             | cu personalul           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4282| Alte creante in legatura|         4282| Alte creante in legatura|
|            | cu personalul           |             | cu personalul           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 43 - ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI        |
|                       ASIMILATE                                              |
|______________________________________________________________________________|
|431         | Asigurari sociale       |431          | Asigurari sociale       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4311| Contributia unitatii la |         4311| Contributia unitatii la |
|            | asigurarile sociale     |             | asigurarile sociale     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4312| Contributia personalului|         4312| Contributia personalului|
|            | la asigurarile sociale  |             | pentru pensia           |
|            |                         |             | suplimentara/Contributia|
|            |                         |             | personalului la         |
|            |                         |             | asigurarile sociale     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4313| Contributia             |         4313| Contributia             |
|            | angajatorului pentru    |             | angajatorului pentru    |
|            | asigurarile sociale de  |             | asigurarile sociale de  |
|            | sanatate                |             | sanatate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4314| Contributia angajatilor |         4314| Contributia angajatilor |
|            | pentru asigurarile      |             | pentru asigurarile      |
|            | sociale de sanatate     |             | sociale de sanatate     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|437         | Ajutor de somaj         |437          | Ajutor de somaj         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4371| Contributia unitatii la |         4371| Contributia unitatii la |
|            | fondul de somaj         |             | fondul de somaj         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4372| Contributia personalului|         4372| Contributia personalului|
|            | la fondul de somaj      |             | la fondul de somaj      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|438         | Alte datorii si creante |438          | Alte datorii si creante |
|            | sociale                 |             | sociale                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4381| Alte datorii sociale    |         4381| Alte datorii sociale    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4382| Alte creante sociale    |         4382| Alte creante sociale    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE|
|______________________________________________________________________________|
|441         | Impozitul pe profit/    |441          | Impozitul pe profit/    |
|            | venit                   |             | Impozitul pe profit/    |
|            |                         |             | venit                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4411| Impozitul pe profit     |         4411| Impozitul pe profit     |
|            |                         |             | curent                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4418| Impozitul pe venit      |             | Cont nou                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|442         | Taxa pe valoarea        |442          | Taxa pe valoarea        |
|            | adaugata                |             | adaugata                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4423| TVA de plata            |         4423| TVA de plata            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4424| TVA de recuperat        |         4424| TVA de recuperat        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4426| TVA deductibila         |         4426| TVA deductibila         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4427| TVA colectata           |         4427| TVA colectata           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4428| TVA neexigibila         |         4428| TVA neexigibila         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|444         | Impozitul pe venituri de|444          | Impozitul pe salarii/   |
|            | natura salariilor       |             | Impozitul pe venituri de|
|            |                         |             | natura salariilor       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|445         | Subventii               |445          | Subventii               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4451| Subventii guvernamentale|             | Cont nou                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4452| Imprumuturi             |             | Cont nou                |
|            | nerambursabile cu       |             |                         |
|            | caracter de subventii   |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4458| Alte sume primite cu    |             | Cont nou                |
|            | caracter de subventii   |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|446         | Alte impozite, taxe si  |446          | Alte impozite, taxe si  |
|            | varsaminte asimilate    |             | varsaminte asimilate    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|447         | Fonduri speciale - taxe |447          | Fonduri speciale - taxe |
|            | si varsaminte asimilate |             | si varsaminte asimilate |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|448         | Alte datorii si creante |448          | Alte datorii si creante |
|            | cu bugetul statului     |             | cu bugetul statului     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4481| Alte datorii fata de    |         4481| Alte datorii fata de    |
|            | bugetul statului        |             | bugetul statului        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4482| Alte creante privind    |         4482| Alte creante privind    |
|            | bugetul statului        |             | bugetul statului        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI                             |
|______________________________________________________________________________|
|451         | Decontari intre         |451          | Decontari in cadrul     |
|            | entitatile afiliate     |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4511| Decontari intre         |         4511| Decontari in cadrul     |
|            | entitatile afiliate     |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4518| Dobanzi aferente        |         4518| Dobanzi aferente        |
|            | decontarilor intre      |             | decontarilor in cadrul  |
|            | entitatile afiliate     |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|453         | Decontari privind       |452          | Decontari privind       |
|            | interesele de           |             | interesele de           |
|            | participare             |             | participare             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4531| Decontari privind       |         4521| Decontari privind       |
|            | interesele de           |             | interesele de           |
|            | participare             |             | participare             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4538| Dobanzi aferente        |         4528| Dobanzi aferente        |
|            | decontarilor privind    |             | decontarilor privind    |
|            | interesele de           |             | interesele de           |
|            | participare             |             | participare             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|455         | Sume datorate           |455          | Sume datorate           |
|            | actionarilor/asociatilor|             | asociatilor             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4551| Actionari/asociati -    |         4551| Asociati - conturi      |
|            | conturi curente         |             | curente                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4558| Actionari/asociati -    |         4558| Asociati - dobanzi la   |
|            | dobanzi la conturi      |             | conturi curente         |
|            | curente                 |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|456         | Decontari cu actionarii/|456          | Decontari cu asociatii  |
|            | asociatii privind       |             | privind capitalul/      |
|            | capitalul               |             | Decontari cu actionarii/|
|            |                         |             | asociatii privind       |
|            |                         |             | capitalul               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|457         | Dividende de plata      |457          | Dividende de plata      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|458         | Decontari din operatii  |458          | Decontari din operatii  |
|            | in participatie         |             | in participatie         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4581| Decontari din operatii  |         4581| Decontari din operatii  |
|            | in participatie-pasiv   |             | in participatie-pasiv   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        4582| Decontari din operatii  |         4582| Decontari din operatii  |
|            | in participatie-activ   |             | in participatie-activ   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI                          |
|______________________________________________________________________________|
|461         | Debitori diversi        |461          | Debitori diversi        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|462         | Creditori diversi       |462          | Creditori diversi       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 47 - CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE                   |
|______________________________________________________________________________|
|471         | Cheltuieli inregistrate |471          | Cheltuieli inregistrate |
|            | in avans                |             | in avans                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|472         | Venituri inregistrate in|472          | Venituri inregistrate in|
|            | avans                   |             | avans                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|473         | Decontari din operatii  |473          | Decontari din operatii  |
|            | in curs de clarificare  |             | in curs de clarificare  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 48 - DECONTARI IN CADRUL UNITATII                           |
|______________________________________________________________________________|
|481         | Decontari intre unitate |481          | Decontari intre unitate |
|            | si subunitati           |             | si subunitati           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|482         | Decontari intre         |482          | Decontari intre         |
|            | subunitati              |             | subunitati              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 49 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR                 |
|______________________________________________________________________________|
|491         | Ajustari pentru         |491          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea creantelor -|             | deprecierea creantelor -|
|            | clienti                 |             | clienti                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|495         | Ajustari pentru         |495          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea creantelor -|             | deprecierea creantelor -|
|            | decontari in cadrul     |             | decontari in cadrul     |
|            | grupului si cu          |             | grupului si cu asociatii|
|            | actionarii/asociatii    |             |                         |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         4951| Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea creantelor  |
|            |                         |             | asupra societatilor din |
|            |                         |             | cadrul grupului         |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         4952| Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea creantelor  |
|            |                         |             | referitoare la          |
|            |                         |             | interesele de           |
|            |                         |             | participare             |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         4953| Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea creantelor  |
|            |                         |             | asupra asociatilor      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|496         | Ajustari pentru         |496          | Provizioane pentru      |
|            | deprecierea creantelor -|             | deprecierea creantelor -|
|            | debitori diversi        |             | debitori diversi        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE                                   |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT                             |
|______________________________________________________________________________|
|501         | Actiuni detinute la     |501          | Investitii financiare pe|
|            | entitatile afiliate     |             | termen scurt la         |
|            |                         |             | societati din cadrul    |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|505         | Obligatiuni emise si    |505          | Obligatiuni emise si    |
|            | rascumparate            |             | rascumparate            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|506         | Obligatiuni             |506          | Obligatiuni             |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         5061| Obligatiuni cotate      |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         5062| Obligatiuni necotate    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|508         | Alte investitii pe      |503          | Actiuni                 |
|            | termen scurt si creante |             |                         |
|            | asimilate               |             |                         |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         5031| Actiuni cotate          |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         5032| Actiuni necotate        |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |508          | Alte investitii         |
|            |                         |             | financiare pe termen    |
|            |                         |             | scurt si creante        |
|            |                         |             | asimilate               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5081| Alte titluri de         |         5081| Alte titluri de         |
|            | plasament               |             | plasament               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5088| Dobanzi la obligatiuni  |         5088| Dobanzi la obligatiuni  |
|            | si titluri de plasament |             | si titluri de plasament |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|509         | Varsaminte de efectuat  |509          | Varsaminte de efectuat  |
|            | pentru investitiile pe  |             | pentru investitii       |
|            | termen scurt            |             | financiare pe termen    |
|            |                         |             | scurt                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5091| Varsaminte de efectuat  |         5091| Varsaminte de efectuat  |
|            | pentru actiunile        |             | pentru investitii       |
|            | detinute la entitatile  |             | financiare pe termen    |
|            | afiliate                |             | scurt la societati din  |
|            |                         |             | cadrul grupului         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5092| Varsaminte de efectuat  |         5098| Varsaminte de efectuat  |
|            | pentru alte investitii  |             | pentru alte investitii  |
|            | pe termen scurt         |             | financiare pe termen    |
|            |                         |             | scurt                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 51 - CONTURI LA BANCI                                       |
|______________________________________________________________________________|
|511         | Valori de incasat       |511          | Valori de incasat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5112| Cecuri de incasat       |         5112| Cecuri de incasat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5113| Efecte de incasat       |         5113| Efecte de incasat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5114| Efecte remise spre      |         5114| Efecte remise spre      |
|            | scontare                |             | scontare                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|512         | Conturi curente la banci|512          | Conturi curente la banci|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5121| Conturi la banci in lei |         5121| Conturi la banci in lei |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5124| Conturi la banci in     |         5124| Conturi la banci in     |
|            | valuta                  |             | valuta                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5125| Sume in curs de         |         5125| Sume in curs de         |
|            | decontare               |             | decontare               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|518         | Dobanzi                 |518          | Dobanzi                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5186| Dobanzi de platit       |         5186| Dobanzi de platit       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5187| Dobanzi de incasat      |         5187| Dobanzi de incasat      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|519         | Credite bancare pe      |519          | Credite bancare pe      |
|            | termen scurt            |             | termen scurt            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5191| Credite bancare pe      |         5191| Credite bancare pe      |
|            | termen scurt            |             | termen scurt            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5192| Credite bancare pe      |         5192| Credite bancare pe      |
|            | termen scurt            |             | termen scurt            |
|            | nerambursate la scadenta|             | nerambursate la scadenta|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5193| Credite externe         |         5193| Credite externe         |
|            | guvernamentale          |             | guvernamentale          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5194| Credite externe         |         5194| Credite externe         |
|            | garantate de stat       |             | garantate de stat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5195| Credite externe         |         5195| Credite externe         |
|            | garantate de banci      |             | garantate de banci      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5196| Credite de la trezoreria|         5196| Credite de la trezoreria|
|            | statului                |             | statului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5197| Credite interne         |         5197| Credite interne         |
|            | garantate de stat       |             | garantate de stat       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5198| Dobanzi aferente        |         5198| Dobanzi aferente        |
|            | creditelor bancare pe   |             | creditelor bancare pe   |
|            | termen scurt            |             | termen scurt            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 53 - CASA                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|531         | Casa                    |531          | Casa                    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5311| Casa in lei             |         5311| Casa in lei             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5314| Casa in valuta          |         5314| Casa in valuta          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|532         | Alte valori             |532          | Alte valori             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5321| Timbre fiscale si       |         5321| Timbre fiscale si       |
|            | postale                 |             | postale                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5322| Bilete de tratament si  |         5322| Bilete de tratament si  |
|            | odihna                  |             | odihna                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5323| Tichete si bilete de    |         5323| Tichete si bilete de    |
|            | calatorie               |             | calatorie               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5328| Alte valori             |         5328| Alte valori             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 54 - ACREDITIVE                                             |
|______________________________________________________________________________|
|541         | Acreditive              |541          | Acreditive              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5411| Acreditive in lei       |         5411| Acreditive in lei       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        5412| Acreditive in valuta    |         5412| Acreditive in valuta    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|542         | Avansuri de trezorerie  |542          | Avansuri de trezorerie  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE                                      |
|______________________________________________________________________________|
|581         | Viramente interne       |581          | Viramente interne       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 59 - AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE   |
|                       TREZORERIE                                             |
|______________________________________________________________________________|
|591         | Ajustari pentru         |591          | Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea             |
|            | actiunilor detinute la  |             | investitiilor           |
|            | entitatile afiliate     |             | financiare la societati |
|            |                         |             | din cadrul grupului     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|595         | Ajustari pentru         |595          | Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea             |
|            | obligatiunilor emise si |             | obligatiunilor emise si |
|            | rascumparate            |             | rascumparate            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|596         | Ajustari pentru         |596          | Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea             |
|            | obligatiunilor          |             | obligatiunilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|598         | Ajustari pentru         |593          | Provizioane pentru      |
|            | pierderea de valoare a  |             | deprecierea actiunilor  |
|            | altor investitii pe     |             |                         |
|            | termen scurt si creante |             |                         |
|            | asimilate               |             |                         |
|            |                         |598          | Provizioane pentru      |
|            |                         |             | deprecierea altor       |
|            |                         |             | investitii financiare si|
|            |                         |             | creante asimilate       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                                   |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE                           |
|______________________________________________________________________________|
|601         | Cheltuieli cu materiile |601          | Cheltuieli cu materiile |
|            | prime                   |             | prime                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|602         | Cheltuieli cu           |602          | Cheltuieli cu           |
|            | materialele consumabile |             | materialele consumabile |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6021| Cheltuieli cu           |         6021| Cheltuieli cu           |
|            | materialele auxiliare   |             | materialele auxiliare   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6022| Cheltuieli privind      |         6022| Cheltuieli privind      |
|            | combustibilul           |             | combustibilul           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6023| Cheltuieli privind      |         6023| Cheltuieli privind      |
|            | materialele pentru      |             | materialele pentru      |
|            | ambalat                 |             | ambalat                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6024| Cheltuieli privind      |         6024| Cheltuieli privind      |
|            | piesele de schimb       |             | piesele de schimb       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6025| Cheltuieli privind      |         6025| Cheltuieli privind      |
|            | semintele si materialele|             | semintele si materialele|
|            | de plantat              |             | de plantat              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6026| Cheltuieli privind      |         6026| Cheltuieli privind      |
|            | furajele                |             | furajele                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6028| Cheltuieli privind alte |         6028| Cheltuieli privind alte |
|            | materiale consumabile   |             | materiale consumabile   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|603         | Cheltuieli privind      |603          | Cheltuieli privind      |
|            | materialele de natura   |             | materialele de natura   |
|            | obiectelor de inventar  |             | obiectelor de inventar  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|604         | Cheltuieli privind      |604          | Cheltuieli privind      |
|            | materialele nestocate   |             | materialele nestocate   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|605         | Cheltuieli privind      |605          | Cheltuieli privind      |
|            | energia si apa          |             | energia si apa          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|606         | Cheltuieli privind      |606          | Cheltuieli privind      |
|            | animalele si pasarile   |             | animalele si pasarile   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|607         | Cheltuieli privind      |607          | Cheltuieli privind      |
|            | marfurile               |             | marfurile               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|608         | Cheltuieli privind      |608          | Cheltuieli privind      |
|            | ambalajele              |             | ambalajele              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE     |
|                       TERTI                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|611         | Cheltuieli cu           |611          | Cheltuieli cu           |
|            | intretinerea si         |             | intretinerea si         |
|            | reparatiile             |             | reparatiile             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|612         | Cheltuieli cu           |612          | Cheltuieli cu           |
|            | redeventele, locatiile  |             | redeventele, locatiile  |
|            | de gestiune si chiriile |             | de gestiune si chiriile |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|613         | Cheltuieli cu primele de|613          | Cheltuieli cu primele de|
|            | asigurare               |             | asigurare               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|614         | Cheltuieli cu studiile  |614          | Cheltuieli cu studiile  |
|            | si cercetarile          |             | si cercetarile          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI         |
|______________________________________________________________________________|
|621         | Cheltuieli cu           |621          | Cheltuieli cu           |
|            | colaboratorii           |             | colaboratorii           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|622         | Cheltuieli privind      |622          | Cheltuieli privind      |
|            | comisioanele si         |             | comisioanele si         |
|            | onorariile              |             | onorariile              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|623         | Cheltuieli de protocol, |623          | Cheltuieli de protocol, |
|            | reclama si publicitate  |             | reclama si publicitate  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|624         | Cheltuieli cu           |624          | Cheltuieli cu           |
|            | transportul de bunuri si|             | transportul de bunuri si|
|            | personal                |             | personal                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|625         | Cheltuieli cu deplasari,|625          | Cheltuieli cu deplasari,|
|            | detasari si transferari |             | detasari si transferari |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|626         | Cheltuieli postale si   |626          | Cheltuieli postale si   |
|            | taxe de telecomunicatii |             | taxe de telecomunicatii |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|627         | Cheltuieli cu serviciile|627          | Cheltuieli cu serviciile|
|            | bancare si asimilate    |             | bancare si asimilate    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|628         | Alte cheltuieli cu      |628          | Alte cheltuieli cu      |
|            | serviciile executate de |             | serviciile executate de |
|            | terti                   |             | terti                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE        |
|                       ASIMILATE                                              |
|______________________________________________________________________________|
|635         | Cheltuieli cu alte      |635          | Cheltuieli cu alte      |
|            | impozite, taxe si       |             | impozite, taxe si       |
|            | varsaminte asimilate    |             | varsaminte asimilate    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL                               |
|______________________________________________________________________________|
|641         | Cheltuieli cu salariile |641          | Cheltuieli cu salariile |
|            | personalului            |             | personalului            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|642         | Cheltuieli cu tichetele |             | Cont nou                |
|            | de masa acordate        |             |                         |
|            | salariatilor            |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|645         | Cheltuieli privind      |645          | Cheltuieli privind      |
|            | asigurarile si protectia|             | asigurarile si protectia|
|            | sociala                 |             | sociala                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6451| Contributia unitatii la |         6451| Contributia unitatii la |
|            | asigurarile sociale     |             | asigurarile sociale     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6452| Contributia unitatii    |         6452| Contributia unitatii    |
|            | pentru ajutorul de somaj|             | pentru ajutorul de somaj|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6453| Contributia             |         6453| Contributia             |
|            | angajatorului pentru    |             | angajatorului pentru    |
|            | asigurarile sociale de  |             | asigurarile sociale de  |
|            | sanatate                |             | sanatate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6458| Alte cheltuieli privind |         6458| Alte cheltuieli privind |
|            | asigurarile si protectia|             | asigurarile si protectia|
|            | sociala                 |             | sociala                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                          |
|______________________________________________________________________________|
|654         | Pierderi din creante si |654          | Pierderi din creante si |
|            | debitori diversi        |             | debitori diversi        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|658         | Alte cheltuieli de      |658          | Alte cheltuieli de      |
|            | exploatare              |             | exploatare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6581| Despagubiri, amenzi si  |         6581| Despagubiri, amenzi si  |
|            | penalitati              |             | penalitati              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6582| Donatii si subventii    |         6582| Donatii si subventii    |
|            | acordate                |             | acordate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6583| Cheltuieli privind      |         6583| Cheltuieli privind      |
|            | activele cedate si alte |             | activele cedate si alte |
|            | operatii de capital     |             | operatii de capital     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6588| Alte cheltuieli de      |         6588| Alte cheltuieli de      |
|            | exploatare              |             | exploatare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE                                  |
|______________________________________________________________________________|
|663         | Pierderi din creante    |663          | Pierderi din creante    |
|            | legate de participatii  |             | legate de participatii  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|664         | Cheltuieli privind      |664          | Cheltuieli privind      |
|            | investitiile financiare |             | investitiile financiare |
|            | cedate                  |             | cedate                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6641| Cheltuieli privind      |         6641| Cheltuieli privind      |
|            | imobilizarile financiare|             | imobilizarile financiare|
|            | cedate                  |             | cedate                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6642| Pierderi din            |         6642| Pierderi privind        |
|            | investitiile pe termen  |             | investitiile financiare |
|            | scurt cedate            |             | pe termen scurt cedate  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|665         | Cheltuieli din diferente|665          | Cheltuieli din diferente|
|            | de curs valutar         |             | de curs valutar         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|666         | Cheltuieli privind      |666          | Cheltuieli privind      |
|            | dobanzile               |             | dobanzile               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|667         | Cheltuieli privind      |667          | Cheltuieli privind      |
|            | sconturile acordate     |             | sconturile acordate     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|668         | Alte cheltuieli         |668          | Alte cheltuieli         |
|            | financiare              |             | financiare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE                               |
|______________________________________________________________________________|
|671         | Cheltuieli privind      |671          | Cheltuieli privind      |
|            | calamitatile si alte    |             | calamitatile si alte    |
|            | evenimente extraordinare|             | evenimente extraordinare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE|
|                       PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE              |
|______________________________________________________________________________|
|681         | Cheltuieli de exploatare|681          | Cheltuieli de exploatare|
|            | privind amortizarile,   |             | privind amortizarile si |
|            | provizioanele si        |             | provizioanele           |
|            | ajustarile pentru       |             |                         |
|            | depreciere              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6811| Cheltuieli de exploatare|         6811| Cheltuieli de exploatare|
|            | privind amortizarea     |             | privind amortizarea     |
|            | imobilizarilor          |             | imobilizarilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6812| Cheltuieli de exploatare|         6812| Cheltuieli de exploatare|
|            | privind provizioanele   |             | privind provizioanele   |
|            |                         |             | pentru riscuri si       |
|            |                         |             | cheltuieli              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6813| Cheltuieli de exploatare|         6813| Cheltuieli de exploatare|
|            | privind ajustarile      |             | privind provizioanele   |
|            | pentru deprecierea      |             | pentru deprecierea      |
|            | imobilizarilor          |             | imobilizarilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6814| Cheltuieli de exploatare|         6814| Cheltuieli de exploatare|
|            | privind ajustarile      |             | privind provizioanele   |
|            | pentru deprecierea      |             | pentru deprecierea      |
|            | activelor circulante    |             | activelor circulante    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|686         | Cheltuieli financiare   |686          | Cheltuieli financiare   |
|            | privind amortizarile si |             | privind amortizarile si |
|            | ajustarile pentru       |             | provizioanele           |
|            | pierdere de valoare     |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6863| Cheltuieli financiare   |         6863| Cheltuieli financiare   |
|            | privind ajustarile      |             | privind provizioanele   |
|            | pentru pierderea de     |             | pentru deprecierea      |
|            | valoare a imobilizarilor|             | imobilizarilor          |
|            | financiare              |             | financiare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6864| Cheltuieli financiare   |         6864| Cheltuieli financiare   |
|            | privind ajustarile      |             | privind provizioanele   |
|            | pentru pierderea de     |             | pentru deprecierea      |
|            | valoare a activelor     |             | activelor circulante    |
|            | circulante              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        6868| Cheltuieli financiare   |         6868| Cheltuieli financiare   |
|            | privind amortizarea     |             | privind amortizarea     |
|            | primelor de rambursare a|             | primelor de rambursare a|
|            | obligatiunilor          |             | obligatiunilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE     |
|______________________________________________________________________________|
|691         | Cheltuieli cu impozitul |691          | Cheltuieli cu impozitul |
|            | pe profit               |             | pe profit               |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |791          | Venituri din impozitul  |
|            |                         |             | pe profit amanat        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|698         | Cheltuieli cu impozitul |698          | Alte cheltuieli cu      |
|            | pe venit si cu alte     |             | impozitele care nu apar |
|            | impozite care nu apar in|             | in elementele de mai sus|
|            | elementele de mai sus   |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI                                     |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETA                                  |
|______________________________________________________________________________|
|701         | Venituri din vanzarea   |701          | Venituri din vanzarea   |
|            | produselor finite       |             | produselor finite       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|702         | Venituri din vanzarea   |702          | Venituri din vanzarea   |
|            | semifabricatelor        |             | semifabricatelor        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|703         | Venituri din vanzarea   |703          | Venituri din vanzarea   |
|            | produselor reziduale    |             | produselor reziduale    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|704         | Venituri din lucrari    |704          | Venituri din lucrari    |
|            | executate si servicii   |             | executate si servicii   |
|            | prestate                |             | prestate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|705         | Venituri din studii si  |705          | Venituri din studii si  |
|            | cercetari               |             | cercetari               |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|706         | Venituri din redevente, |706          | Venituri din redevente, |
|            | locatii de gestiune si  |             | locatii de gestiune si  |
|            | chirii                  |             | chirii                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|707         | Venituri din vanzarea   |707          | Venituri din vanzarea   |
|            | marfurilor              |             | marfurilor              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|708         | Venituri din activitati |708          | Venituri din activitati |
|            | diverse                 |             | diverse                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 71 - VARIATIA STOCURILOR                                    |
|______________________________________________________________________________|
|711         | Variatia stocurilor     |711          | Variatia stocurilor     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI                  |
|______________________________________________________________________________|
|721         | Venituri din productia  |721          | Venituri din productia  |
|            | de imobilizari          |             | de imobilizari          |
|            | necorporale             |             | necorporale             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|722         | Venituri din productia  |722          | Venituri din productia  |
|            | de imobilizari corporale|             | de imobilizari corporale|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE                   |
|______________________________________________________________________________|
|741         | Venituri din subventii  |741          | Venituri din subventii  |
|            | de exploatare           |             | de exploatare           |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7411| Venituri din subventii  |         7411| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare aferente  |             | de exploatare aferente  |
|            | cifrei de afaceri       |             | cifrei de afaceri       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7412| Venituri din subventii  |         7412| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare pentru    |             | de exploatare pentru    |
|            | materii prime si        |             | materii prime si        |
|            | materiale consumabile   |             | materiale consumabile   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7413| Venituri din subventii  |         7413| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare pentru    |             | de exploatare pentru    |
|            | alte cheltuieli externe |             | alte cheltuieli din     |
|            |                         |             | afara                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7414| Venituri din subventii  |         7414| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare pentru    |             | de exploatare pentru    |
|            | plata personalului      |             | plata personalului      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7415| Venituri din subventii  |         7415| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare pentru    |             | de exploatare pentru    |
|            | asigurari si protectie  |             | asigurari si protectia  |
|            | sociala                 |             | sociala                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7416| Venituri din subventii  |         7416| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare pentru    |             | de exploatare pentru    |
|            | alte cheltuieli de      |             | alte cheltuieli de      |
|            | exploatare              |             | exploatare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7417| Venituri din subventii  |         7417| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare aferente  |             | de exploatare aferente  |
|            | altor venituri          |             | altor venituri          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7418| Venituri din subventii  |         7418| Venituri din subventii  |
|            | de exploatare pentru    |             | de exploatare pentru    |
|            | dobanda datorata        |             | dobanda datorata        |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                           |
|______________________________________________________________________________|
|754         | Venituri din creante    |754          | Venituri din creante    |
|            | reactivate si debitori  |             | reactivate si debitori  |
|            | diversi                 |             | diversi                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|758         | Alte venituri din       |758          | Alte venituri din       |
|            | exploatare              |             | exploatare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7581| Venituri din            |         7581| Venituri din            |
|            | despagubiri, amenzi si  |             | despagubiri, amenzi si  |
|            | penalitati              |             | penalitati              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7582| Venituri din donatii si |         7582| Venituri din donatii si |
|            | subventii primite       |             | subventii primite       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7583| Venituri din vanzarea   |         7583| Venituri din vanzarea   |
|            | activelor si alte       |             | activelor si alte       |
|            | operatii de capital     |             | operatii de capital     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7584| Venituri din subventii  |         7584| Venituri din subventii  |
|            | pentru investitii       |             | pentru investitii       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7588| Alte venituri din       |         7588| Alte venituri din       |
|            | exploatare              |             | exploatare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE                                    |
|______________________________________________________________________________|
|761         | Venituri din imobilizari|761          | Venituri din imobilizari|
|            | financiare              |             | financiare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7611| Venituri din actiuni    |         7611| Venituri din titluri de |
|            | detinute la entitatile  |             | participare detinute la |
|            | afiliate                |             | filiale din cadrul      |
|            |                         |             | grupului                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7613| Venituri din interese de|         7612| Venituri din titluri de |
|            | participare             |             | participare detinute la |
|            |                         |             | societati din afara     |
|            |                         |             | grupului                |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         7613| Venituri din titluri de |
|            |                         |             | participare detinute in |
|            |                         |             | intreprinderi asociate  |
|            |                         |             | din cadrul grupului     |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         7614| Venituri din titluri de |
|            |                         |             | participare detinute in |
|            |                         |             | intreprinderi asociate  |
|            |                         |             | din afara grupului      |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         7615| Venituri din titluri de |
|            |                         |             | participare strategice  |
|            |                         |             | in cadrul grupului      |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         7616| Venituri din titluri de |
|            |                         |             | participare strategice  |
|            |                         |             | in afara grupului       |
|            |                         |             |                         |
|            |                         |         7617| Venituri din alte       |
|            |                         |             | imobilizari financiare  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|762         | Venituri din investitii |762          | Venituri din investitii |
|            | financiare pe termen    |             | financiare pe termen    |
|            | scurt                   |             | scurt                   |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|763         | Venituri din creante    |763          | Venituri din creante    |
|            | imobilizate             |             | imobilizate             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|764         | Venituri din investitii |764          | Venituri din investitii |
|            | financiare cedate       |             | financiare cedate       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7641| Venituri din imobilizari|         7641| Venituri din imobilizari|
|            | financiare cedate       |             | financiare cedate       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7642| Castiguri din investitii|         7642| Castiguri din investitii|
|            | pe termen scurt cedate  |             | financiare pe termen    |
|            |                         |             | scurt cedate            |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|765         | Venituri din diferente  |765          | Venituri din diferente  |
|            | de curs valutar         |             | de curs valutar         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|766         | Venituri din dobanzi    |766          | Venituri din dobanzi    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|767         | Venituri din sconturi   |767          | Venituri din sconturi   |
|            | obtinute                |             | obtinute                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|768         | Alte venituri financiare|768          | Alte venituri financiare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE                                 |
|______________________________________________________________________________|
|771         | Venituri din subventii  |771          | Venituri din subventii  |
|            | pentru evenimente       |             | pentru evenimente       |
|            | extraordinare si altele |             | extraordinare si altele |
|            | similare                |             | similare                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE |
|                       SAU PIERDERE DE VALOARE                                |
|______________________________________________________________________________|
|781         | Venituri din provizioane|781          | Venituri din provizioane|
|            | si ajustari pentru      |             | privind activitatea de  |
|            | depreciere privind      |             | exploatare              |
|            | activitatea de          |             |                         |
|            | exploatare              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7812| Venituri din provizioane|         7812| Venituri din provizioane|
|            |                         |             | pentru riscuri si       |
|            |                         |             | cheltuieli              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7813| Venituri din ajustari   |         7813| Venituri din provizioane|
|            | pentru deprecierea      |             | pentru deprecierea      |
|            | imobilizarilor          |             | imobilizarilor          |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7814| Venituri din ajustari   |         7814| Venituri din provizioane|
|            | pentru deprecierea      |             | pentru deprecierea      |
|            | activelor circulante    |             | activelor circulante    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|786         | Venituri financiare din |786          | Venituri financiare din |
|            | ajustari pentru pierdere|             | provizioane             |
|            | de valoare              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7863| Venituri financiare din |         7863| Venituri din provizioane|
|            | ajustari pentru         |             | pentru deprecierea      |
|            | pierderea de valoare a  |             | imobilizarilor          |
|            | imobilizarilor          |             | financiare              |
|            | financiare              |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        7864| Venituri financiare din |         7864| Venituri din provizioane|
|            | ajustari pentru         |             | pentru deprecierea      |
|            | pierderea de valoare a  |             | activelor circulante    |
|            | activelor circulante    |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            CLASA 8 - CONTURI SPECIALE                                        |
|______________________________________________________________________________|
|            GRUPA 80 - CONTURI IN AFARA BILANTULUI                            |
|______________________________________________________________________________|
|801         | Angajamente acordate    |          801| Angajamente acordate    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8011| Giruri si garantii      |         8011| Giruri si garantii      |
|            | acordate                |             | acordate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8018| Alte angajamente        |         8018| Alte angajamente        |
|            | acordate                |             | acordate                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|802         | Angajamente primite     | 802         | Angajamente primite     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8021| Giruri si garantii      |         8021| Giruri si garantii      |
|            | primite                 |             | primite                 |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8028| Alte angajamente primite|         8028| Alte angajamente primite|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|803         | Alte conturi in afara   |803          | Alte conturi in afara   |
|            | bilantului              |             | bilantului              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8031| Imobilizari corporale   |         8031| Mijloace fixe luate cu  |
|            | luate cu chirie         |             | chirie/Imobilizari      |
|            |                         |             | corporale luate cu      |
|            |                         |             | chirie                  |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8032| Valori materiale primite|         8032| Valori materiale primite|
|            | spre prelucrare sau     |             | spre prelucrare sau     |
|            | reparare                |             | reparare                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8033| Valori materiale primite|         8033| Valori materiale primite|
|            | in pastrare sau custodie|             | in pastrare sau custodie|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8034| Debitori scosi din      |         8034| Debitori scosi din      |
|            | activ, urmariti in      |             | activ, urmariti in      |
|            | continuare              |             | continuare              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8035| Stocuri de natura       |         8039| Stocuri de natura       |
|            | obiectelor de inventar  |             | obiectelor de inventar  |
|            | date in folosinta       |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8036| Redevente, locatii de   |         8036| Redevente, locatii de   |
|            | gestiune, chirii si alte|             | gestiune, chirii si alte|
|            | datorii asimilate       |             | datorii asimilate       |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8037| Efecte scontate neajunse|         8037| Efecte scontate neajunse|
|            | la scadenta             |             | la scadenta             |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8038| Alte valori in afara    |         8038| Alte valori in afara    |
|            | bilantului              |             | bilantului              |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|804         | Amortizarea aferenta    |804          | Amortizarea aferenta    |
|            | gradului de neutilizare |             | gradului de neutilizare |
|            | a mijloacelor fixe      |             | a mijloacelor fixe      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|    8045*25)| Amortizarea aferenta    |         8045| Amortizarea aferenta    |
|            | gradului de neutilizare |             | gradului de neutilizare |
|            | a mijloacelor fixe      |             | a mijloacelor fixe      |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|805         | Dobanzi aferente        |             | Cont nou                |
|            | contractelor de leasing |             |                         |
|            | si altor contracte      |             |                         |
|            | asimilate, neajunse la  |             |                         |
|            | scadenta                |             |                         |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8051| Dobanzi de platit       |             | Cont nou                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|        8052| Dobanzi de incasat      |             | Cont nou                |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|            GRUPA 89 - BILANT                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|891         | Bilant de deschidere    |891          | Bilant de deschidere    |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|892         | Bilant de inchidere     |892          | Bilant de inchidere     |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
    *20) Administratorii entitatilor raspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balantele de verificare la 31 decembrie 2005, in conturile prevazute in noul Plan de conturi general cuprins in prezentele reglementari. De asemenea, se va urmari ca transpunerea din vechile conturi sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi, daca este cazul, sa se efectueze in functie de natura sumelor reflectate in soldul fiecarui cont.
    *21) Referitor la contul 1051 "Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie", in acest cont au fost reflectate ajustarile efectuate extracontabil si, prin urmare, soldul acestui cont nu se preia in noul Plan de conturi.
    *22) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.
    *23) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari.
    *24) In acest cont vor fi reflectate si concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare realizate cu forte proprii, existente in sold la data transpunerii, pana la scoaterea lor din evidenta.
    *25) In acest cont este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, determinata potrivit legislatiei emise anterior prezentelor reglementari.

    CAP. 6
    STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

    SECTIUNEA 1
    BILANTUL

    1.1. BILANTUL

    275. - Structura bilantului, care se intocmeste de entitatile prevazute la pct. 3 alin. (1), este urmatoarea:

Judetul _______________________|_|_|  Forma de proprietate ________________|_|_|
Entitate ___________________________  Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea _______________,  (denumire clasa CAEN) ____________________
sectorul ___, str. _______ nr. ____,
bl. _____ sc. _____, ap. ___________  Cod clasa CAEN __________________|_|_|_|_|
Telefon ___________, fax ___________  Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____  _____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                    BILANT
                             la data de ..........

                                                                        -lei -
 ______________________________________________________________________________
|            Denumirea elementului               |Nr.|          Sold la:       |
|                                                |rd.|_________________________|
|                                                |   |Inceputul   |Sfarsitul   |
|                                                |   |exercitiului|exercitiului|
|                                                |   |financiar   |financiar   |
|________________________________________________|___|____________|____________|
|                       A                        | B |      1     |       2    |
|________________________________________________|___|____________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | I. IMOBILIZARI NECORPORALE                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Cheltuieli de constituire               | 01|            |            |
|   | (ct. 201 - 2801)                           |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Cheltuieli de dezvoltare                | 02|            |            |
|   | (ct. 203 - 2803 - 2903)                    |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Concesiuni, brevete, licente, marci     | 03|            |            |
|   | comerciale, drepturi si active similare si |   |            |            |
|   | alte imobilizari necorporale               |   |            |            |
|   | (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)|   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 5. Avansuri si imobilizari necorporale in  | 05|            |            |
|   | curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)    |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 01 la 05)                       | 06|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | II. IMOBILIZARI CORPORALE                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Terenuri si constructii                 | 07|            |            |
|   | (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)|   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Instalatii tehnice si masini            | 08|            |            |
|   | (ct. 213 - 2813 - 2913)                    |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier    |   |            |            |
|   | (ct. 214 - 2814 - 2914)                    | 09|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Avansuri si imobilizari corporale in    | 10|            |            |
|   | curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)    |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 07 la 10)                       | 11|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | III. IMOBILIZARI FINANCIARE                |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12|            |            |
|   | (ct. 261 - 2961)                           |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Imprumuturi acordate entitatilor        | 13|            |            |
|   | afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)          |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)| 14|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care| 15|            |            |
|   | compania este legata in virtutea           |   |            |            |
|   | intereselor de participare                 |   |            |            |
|   | (ct. 2673 + 2674 - 2965)                   |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 5. Investitii detinute ca imobilizari      | 16|            |            |
|   | (ct. 265 - 2963)                           |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* +   | 17|            |            |
|   | + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)           |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 12 la 17)                       | 18|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                 | 19|            |            |
|   | (rd. 06 + 11 + 18)                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE                          |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | I. STOCURI                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Materii prime si materiale consumabile  | 20|            |            |
|   | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + |   |            |            |
|   | + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 -  |   |            |            |
|   | - 398)                                     |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Productia in curs de executie (ct. 331 +| 21|            |            |
|   | + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Produse finite si marfuri (ct. 345 +    | 22|            |            |
|   | + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- |   |            |            |
|   | +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 -      |   |            |            |
|   | - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 -  |   |            |            |
|   | - 4428)                                    |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri    | 23|            |            |
|   | (ct. 4091)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 20 la 23)                       | 24|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | II. CREANTE                                |   |            |            |
|   | (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o|   |            |            |
|   | perioada mai mare de un an trebuie         |   |            |            |
|   | prezentate separat pentru fiecare element.)|   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Creante comerciale*26) (ct. 2675* +     | 25|            |            |
|   | + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  |   |            |            |
|   | + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)            |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Sume de incasat de la entitatile        | 26|            |            |
|   | afiliate (ct. 451* - 495*)                |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Sume de incasat de la entitatile de care| 27|            |            |
|   | compania este legata in virtutea           |   |            |            |
|   | intereselor de participare (ct. 453 - 495*)|   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431* +  | 28|            |            |
|   | + 437* + 4382 + 441* + 4424 + 4428* +   |   |            |            |
|   | + 444* + 445 + 446* + 447* + 4482 +     |   |            |            |
|   | + 4582 + 461 + 473* - 496 + 5187)         |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 5. Capital subscris si nevarsat            | 29|            |            |
|   | (ct. 456 - 495*)                           |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 25 la 29)                       | 30|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT            |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31|            |            |
|   | (ct. 501 - 591)                            |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Alte investitii pe termen scurt         | 32|            |            |
|   | (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 +   |   |            |            |
|   | + 5113 + 5114)                             |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 31 + 32)                        | 33|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI               | 34|            |            |
|   | (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                  | 35|            |            |
|   | (rd. 24 + 30 + 33 + 34)                    |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| C.| CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)              | 36|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O|   |            |            |
|   | PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Imprumuturi din emisiunea de            | 37|            |            |
|   | obligatiuni, prezentandu-se separat        |   |            |            |
|   | imprumuturile din emisiunea de obligatiuni |   |            |            |
|   | convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)        |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Sume datorate institutiilor de credit   | 38|            |            |
|   | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +    |   |            |            |
|   | + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)               |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor  | 39|            |            |
|   | (ct. 419)                                  |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Datorii comerciale - furnizori          | 40|            |            |
|   | (ct. 401 + 404 + 408)                      |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 5. Efecte de comert de platit              | 41|            |            |
|   | (ct. 403 + 405)                            |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 6. Sume datorate entitatilor afiliate      | 42|            |            |
|   | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451*)          |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 7. Sume datorate entitatilor de care       | 43|            |            |
|   | compania este legata in virtutea           |   |            |            |
|   | intereselor de participare                 |   |            |            |
|   | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453*)          |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 44|            |            |
|   | si datoriile privind asigurarile sociale   |   |            |            |
|   | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +     |   |            |            |
|   | + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +     |   |            |            |
|   | + 431* + 437* + 4381 + 441* + 4423 + |   |            |            |
|   | + 4428* + 444* + 446* + 447* +     |   |            |            |
|   | + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + |   |            |            |
|   | + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 +      |   |            |            |
|   | + 5195 + 5196 + 5197)                      |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 37 la 44)                       | 45|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE| 46|            |            |
|   | (rd. 35 + 36 - 45 - 62)                    |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE         | 47|            |            |
|   | (rd. 19 + 46 - 61)                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O|   |            |            |
|   | PERIOADA MAI MARE DE UN AN                 |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Imprumuturi din emisiunea de            | 48|            |            |
|   | obligatiuni, prezentandu-se separat        |   |            |            |
|   | imprumuturile din emisiunea de obligatiuni |   |            |            |
|   | convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)        |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Sume datorate institutiilor de credit   | 49|            |            |
|   | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +    |   |            |            |
|   | + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)               |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor  | 50|            |            |
|   | (ct. 419)                                  |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Datorii comerciale - furnizori          | 51|            |            |
|   | (ct. 401 + 404 + 408)                      |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 5. Efecte de comert de platit              | 52|            |            |
|   | (ct. 403 + 405)                            |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 6. Sume datorate entitatilor afiliate      | 53|            |            |
|   | (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451*)         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 7. Sume datorate entitatilor de care       | 54|            |            |
|   | compania este legata in virtutea           |   |            |            |
|   | intereselor de participare                 |   |            |            |
|   | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453*)          |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 55|            |            |
|   | si datoriile privind asigurarile sociale   |   |            |            |
|   | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +     |   |            |            |
|   | + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +     |   |            |            |
|   | + 431* + 437* + 4381 + 441* + 4423 + |   |            |            |
|   | + 4428* + 444* + 446* + 447* +     |   |            |            |
|   | + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + |   |            |            |
|   | + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 +      |   |            |            |
|   | + 5195 + 5196 + 5197)                      |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 48 la 55)                       | 56|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| H.| PROVIZIOANE                                |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Provizioane pentru pensii si obligatii  | 57|            |            |
|   | similare (ct. 1515)                        |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)  | 58|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Alte provizioane                        | 59|            |            |
|   | (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518) |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 57 la 59)                       | 60|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| I.| VENITURI IN AVANS                          |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Subventii pentru investitii             | 61|            |            |
|   | (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)          |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)| 62|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 61 + 62)                        | 63|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| J.| CAPITAL SI REZERVE                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | I. CAPITAL                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Capital subscris varsat (ct. 1012)      | 64|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)    | 65|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)           | 66|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 64 la 66)                       | 67|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | II. PRIME DE CAPITAL                       | 68|            |            |
|   | (ct. 104)                                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)      | 69|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | IV. REZERVE                                |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 1. Rezerve legale (ct. 1061)               | 70|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 2. Rezerve statutare sau contractuale      | 71|            |            |
|   | (ct. 1063)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat | 72|            |            |
|   | din rezerve din reevaluare (ct. 1065)      |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | 4. Alte rezerve (ct. 1068)                 | 73|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | Actiuni proprii (ct. 109)                  | 74|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)                  | 75|            |            |
|   |____________________________________________|___|            |            |
|   | V. PROFITUL SAU PIERDEREA      | SOLD C    | 76|            |            |
|   | REPORTAT(A) (ct. 117)          |___________|___|            |            |
|   |                                | SOLD D    | 77|            |            |
|   |________________________________|___________|___|____________|____________|
|   | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA     | SOLD C    | 78|            |            |
|   | EXERCITIULUI FINANCIAR         |___________|___|            |            |
|   | (ct. 121)                      | SOLD D    | 79|            |            |
|   |________________________________|___________|___|____________|____________|
|   | Repartizarea profitului (ct. 129)          | 80|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | CAPITALURI PROPRII - TOTAL                 | 81|            |            |
|   | (rd. 67 + 68 + 69 + 75 + 76 - 77 + 78 -    |   |            |            |
|   | - 79 - 80)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | Patrimoniul public (ct. 1016)              | 82|            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)           | 83|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

    *26) Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
    *27) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari.

    ADMINISTRATOR,                         INTOCMIT,

    Numele si prenumele _______________    Numele si prenumele _______________
    Semnatura _________________________    Calitatea _________________________
                                           Semnatura _________________________
    Stampila unitatii                      Nr. de inregistrare in organismul
                                           profesional

    1.2. BILANTUL PRESCURTAT

    276. - Structura bilantului prescurtat, care se intocmeste de entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2), este urmatoarea:

Judetul _______________________|_|_|  Forma de proprietate ________________|_|_|
Entitate ___________________________  Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea _______________,  (denumire clasa CAEN) ____________________
sectorul ___, str. _______ nr. ____,
bl. _____ sc. _____, ap. ___________  Cod clasa CAEN __________________|_|_|_|_|
Telefon ___________, fax ___________  Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____  _____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                              BILANT PRESCURTAT
                           la data de ...........

                                                                        -lei -
 ______________________________________________________________________________
|            Denumirea elementului               |Nr.|          Sold la:       |
|                                                |rd.|_________________________|
|                                                |   |Inceputul   |Sfarsitul   |
|                                                |   |exercitiului|exercitiului|
|                                                |   |financiar   |financiar   |
|________________________________________________|___|____________|____________|
|                       A                        | B |      1     |       2    |
|________________________________________________|___|____________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|            |            |
|   | I. IMOBILIZARI NECORPORALE                 | 01|            |            |
|   | (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +  |   |            |            |
|   | 234 - 280 - 290 - 2933)                    |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | II. IMOBILIZARI CORPORALE                  | 02|            |            |
|   | (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 231 + 232 -   |   |            |            |
|   | 281 - 291 - 2931)                          |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | III. IMOBILIZARI FINANCIARE                | 03|            |            |
|   | (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)        |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                 | 04|            |            |
|   | (rd. 01 la 03)                             |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE                          |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | I. STOCURI                                 | 05|            |            |
|   | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331 + 332 + |   |            |            |
|   | 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 +|   |            |            |
|   | 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 +    |   |            |            |
|   | 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 -|   |            |            |
|   | - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)           |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | II. CREANTE*28)                            | 06|            |            |
|   | (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o|   |            |            |
|   | perioada mai mare de un an trebuie         |   |            |            |
|   | prezentate separat pentru fiecare element.)|   |            |            |
|   | (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 +|   |            |            |
|   | 425 + 4282 + 431* + 437* + 4382 + 441* +|   |            |            |
|   | 4424 + 4428* + 444* + 445 + 446* +      |   |            |            |
|   | 447* + 4482 + 451* + 453* + 456* +     |   |            |            |
|   | 4582 + 461 + 473* - 491 - 495 - 496 +     |   |            |            |
|   | 5187)                                      |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT            | 07|            |            |
|   | (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - |   |            |            |
|   | 591 - 595 - 596 - 598)                     |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI               | 08|            |            |
|   | (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                  | 09|            |            |
|   | (rd. 05 la 08)                             |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| C.| CHELTUIELI IN AVANS                        | 10|            |            |
|   | (ct. 471)                                  |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE       | 11|            |            |
|   | INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN           |   |            |            |
|   | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +   |   |            |            |
|   | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +  |   |            |            |
|   | 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +       |   |            |            |
|   | 431* + 437* + 4381 + 441* + 4423 +   |   |            |            |
|   | 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 +|   |            |            |
|   | 451* + 453* + 455 + 456* + 457 +     |   |            |            |
|   | 4581 + 462 + 473* + 509 + 5186 + 519)    |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE     | 12|            |            |
|   | NETE                                       |   |            |            |
|   | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                    |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE         | 13|            |            |
|   | (rd. 04 + 12 - 17)                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE       | 14|            |            |
|   | INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN          |   |            |            |
|   | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +   |   |            |            |
|   | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +  |   |            |            |
|   | 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +       |   |            |            |
|   | 431* + 437* + 4381 + 441* + 4423 +   |   |            |            |
|   | 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 +|   |            |            |
|   | 451* + 453* + 455 + 456* + 457 +     |   |            |            |
|   | 4581 + 462 + 473* + 509 + 5186 + 519)    |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| H.| PROVIZIOANE                                | 15|            |            |
|   | (ct. 151)                                  |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| I.| VENITURI IN AVANS                          | 16|            |            |
|   | (rd. 17 si 18), din care:                  |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138            | 17|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
|   | ct. 472                                    | 18|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
| J.| CAPITAL SI REZERVE                         |   |            |            |
|___|____________________________________________|___|            |            |
|   | I. CAPITAL                                 | 19|            |            |
|   | (rd. 20 la 22), din care:                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | - capital subscris varsat                  | 20|            |            |
|   | (ct. 1012)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | - capital subscris nevarsat                | 21|            |            |
|   | (ct. 1011)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | - patrimoniul regiei                       | 22|            |            |
|   | (ct. 1015)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | II. PRIME DE CAPITAL                       | 23|            |            |
|   | (ct. 104)                                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | III. REZERVE DIN REEVALUARE                | 24|            |            |
|   | (ct. 105)                                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | IV. REZERVE                                | 25|            |            |
|   | (ct. 106)                                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | Actiuni proprii                            | 26|            |            |
|   | (ct. 109)                                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | V. PROFITUL SAU PIERDEREA      | SOLD C    | 27|            |            |
|   | REPORTAT(A)                    |___________|___|____________|____________|
|   | (ct. 117)                      | SOLD D    | 28|            |            |
|   |________________________________|___________|___|____________|____________|
|   | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA     | SOLD C    | 29|            |            |
|   | EXERCITIULUI FINANCIAR         |___________|___|____________|____________|
|   | (ct. 121)                      | SOLD D    | 30|            |            |
|   |________________________________|___________|___|____________|____________|
|   | Repartizarea profitului                    | 31|            |            |
|   | (ct. 129)                                  |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | CAPITALURI PROPRII - TOTAL                 | 32|            |            |
|   | (rd. 19 + 23 + 24 + 25 - 26 + 27 - 28 +    |   |            |            |
|   | 29 - 30 - 31)                              |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | Patrimoniul public                         | 33|            |            |
|   | (ct. 1016)                                 |   |            |            |
|   |____________________________________________|___|____________|____________|
|   | CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)           | 34|            |            |
|___|____________________________________________|___|____________|____________|
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

    *28) Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

    ADMINISTRATOR,                         INTOCMIT,

    Numele si prenumele _______________    Numele si prenumele _______________
    Semnatura _________________________    Calitatea _________________________
                                           Semnatura _________________________
    Stampila unitatii                      Nr. de inregistrare in organismul
                                           profesional

    SECTIUNEA 2
    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

    277. - Structura contului de profit si pierdere este urmatoarea:

                       CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                            la data de ...........

                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                  Denumirea indicatorilor          |Nr.| Exercitiul financiar |
|                                                   |rd.|______________________|
|                                                   |   | Precedent  | Curent  |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
|                            A                      | B |      1     |    2    |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
|  1.| Cifra de afaceri neta                        | 01|            |         |
|    | (rd. 02 la 05)                               |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Productia vanduta                            |   |            |         |
|    | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)| 02|            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Venituri din vanzarea marfurilor             | 03|            |         |
|    | (ct. 707)                                    |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Venituri din dobanzi inregistrate de         | 04|            |         |
|    | entitatile al caror obiect principal de      |   |            |         |
|    | activitate il constituie leasingul (ct. 766*)|   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Venituri din subventii de exploatare aferente| 05|            |         |
|    | cifrei de afaceri nete                       |   |            |         |
|    | (ct. 7411)                                   |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|  2.| Variatia stocurilor de produse   | Sold C    | 06|            |         |
|    | finite si a productiei in curs de|___________|___|____________|_________|
|    | executie                         | Sold D    | 07|            |         |
|    | (ct. 711)                        |           |   |            |         |
|____|__________________________________|___________|___|____________|_________|
|  3.| Productia realizata de entitate pentru       | 08|            |         |
|    | scopurile sale proprii si capitalizata       |   |            |         |
|    | (ct. 721 + 722)                              |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|  4.| Alte venituri din exploatare                 | 09|            |         |
|    | (ct. 758 + 7417)                             |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 10|            |         |
| (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)                      |   |            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
|  5.| a) Cheltuieli cu materiile prime si          | 11|            |         |
|    | materialele consumabile                      |   |            |         |
|    | (ct. 601 + 602 - 7412)                       |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Alte cheltuieli materiale                    | 12|            |         |
|    | (ct. 603 + 604 + 606 + 608)                  |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | b) Alte cheltuieli externe (cu energie si    | 13|            |         |
|    | apa)                                         |   |            |         |
|    | (ct. 605 - 7413)                             |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | c) Cheltuieli privind marfurile              | 14|            |         |
|    | (ct. 607)                                    |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|  6.| Cheltuieli cu personalul                     | 15|            |         |
|    | (rd. 15 + 16), din care:                     |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | a) Salarii si indemnizatii*29)               | 16|            |         |
|    | (ct. 641 + 642 - 7414)                       |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia    | 17|            |         |
|    | sociala                                      |   |            |         |
|    | (ct. 645 - 7415)                             |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|  7.| a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18|            |         |
|    | corporale si necorporale                     |   |            |         |
|    | (rd. 19 - 20)                                |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | a.1) Cheltuieli                              | 19|            |         |
|    | (ct. 6811 + 6813)                            |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | a.2) Venituri*30)                            | 20|            |         |
|    | (ct. 7813)                                   |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | b) Ajustari de valoare privind activele      | 21|            |         |
|    | circulante                                   |   |            |         |
|    | (rd. 22 - 23)                                |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | b.1) Cheltuieli                              | 22|            |         |
|    | (ct. 654 + 6814)                             |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | b.2) Venituri                                | 23|            |         |
|    | (ct. 754 + 7814)                             |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|  8.| Alte cheltuieli de exploatare                | 24|            |         |
|    | (rd. 25 la 28)                               |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe  | 25|            |         |
|    | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 +     |   |            |         |
|    | 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)    |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si    | 26|            |         |
|    | varsaminte asimilate                         |   |            |         |
|    | (ct. 635)                                    |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si   | 27|            |         |
|    | activele cedate                              |   |            |         |
|    | (ct. 658)                                    |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Cheltuieli privind dobanzile de refinantare  | 28|            |         |
|    | inregistrate de entitatile al caror obiect   |   |            |         |
|    | principal de activitate il constituie        |   |            |         |
|    | leasingul                                    |   |            |         |
|    | (ct. 666*)                                   |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Ajustari privind provizioanele               | 29|            |         |
|    | (rd. 30 - 31)                                |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Cheltuieli                                 | 30|            |         |
|    | (ct. 6812)                                   |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Venituri                                   | 31|            |         |
|    | (ct. 7812)                                   |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 32|            |         |
| (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)                |   |            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE             |   |            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Profit (rd. 10 - 32)                       | 33|            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Pierdere (rd. 32 - 10)                     | 34|            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|  9.| Venituri din interese de participare         | 35|            |         |
|    | (ct. 7611 + 7613)                            |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - din care, veniturile obtinute de la        | 36|            |         |
|    | entitatile afiliate                          |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 10.| Venituri din alte investitii si imprumuturi  | 37|            |         |
|    | care fac parte din activele imobilizate      |   |            |         |
|    | (ct. 763)                                    |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - din care, veniturile obtinute de la        | 38|            |         |
|    | entitatile afiliate                          |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 11.| Venituri din dobanzi                         | 39|            |         |
|    | (ct. 766*)                                   |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - din care, veniturile obtinute de la        | 40|            |         |
|    | entitatile afiliate                          |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Alte venituri financiare                     | 41|            |         |
|    | (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)            |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL                       | 42|            |         |
| (rd. 35 + 37 + 39 + 41)                           |   |            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
| 12.| Ajustari de valoare privind imobilizarile    | 43|            |         |
|    | financiare si investitiile detinute ca active|   |            |         |
|    | circulante                                   |   |            |         |
|    | (rd. 44 - 41)                                |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Cheltuieli                                 | 44|            |         |
|    | (ct. 686)                                    |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Venituri                                   | 45|            |         |
|    | (ct. 786)                                    |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 13.| Cheltuieli privind dobanzile                 | 46|            |         |
|    | (ct. 666* - 7418)                            |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - din care, cheltuielile in relatia cu       | 47|            |         |
|    | entitatile afiliate                          |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | Alte cheltuieli financiare                   | 48|            |         |
|    | (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)            |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                     | 49|            |         |
| (rd. 43 + 46 + 48)                                |   |            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):              |   |            |         |
|___________________________________________________|   |            |         |
|    | - Profit (rd. 42 - 49)                       | 50|            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Pierdere (rd. 49 - 42)                     | 51|            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 14.| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|            |         |
|    | - Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)             | 52|            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)           | 53|            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 15.| Venituri extraordinare                       | 54|            |         |
|    | (ct. 771)                                    |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 16.| Cheltuieli extraordinare                     | 55|            |         |
|    | (ct. 671)                                    |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 17.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA       |   |            |         |
|    | EXTRAORDINARA:                               |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|            |         |
|    | - Profit (rd. 54 - 55)                       | 56|            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Pierdere (rd. 55 - 54)                     | 57|            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)                | 58|            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)              | 59|            |         |
|___________________________________________________|___|____________|_________|
|    | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):              |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|            |         |
|    | - Profit (rd. 58 - 59)                       | 60|            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Pierdere (rd. 59 - 58)                     | 61|            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 18.| Impozitul pe profit*31)                      | 62|            |         |
|    | (ct. 691)                                    |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 19.| Alte impozite neprezentate la elementele de  | 63|            |         |
|    | mai sus                                      |   |            |         |
|    | (ct. 698)                                    |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
| 20.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI   |   |            |         |
|    | FINANCIAR:                                   |   |            |         |
|    |______________________________________________|___|            |         |
|    | - Profit (rd. 60 - 62 - 63)                  | 64|            |         |
|    |______________________________________________|___|____________|_________|
|    | - Pierdere                                   | 65|            |         |
|    | (rd. 61 + 62 + 63);                          |   |            |         |
|    | (rd. 62 + 63 - 60)                           |   |            |         |
|____|______________________________________________|___|____________|_________|
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

    *29) La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    *30) Pentru Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferenta exercitiului financiar precedent (2005), entitatile care au aplicat OMFP nr. 94/2001 vor inscrie la acest rand si rulajul contului 7815 "Venituri din fondul comercial negativ".
    *31) Pentru Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferenta exercitiului financiar precedent (2005), entitatile care au aplicat OMFP nr. 94/2001 vor inscrie la acest rand si cheltuiala neta cu impozitul pe profit amanat (ct. 6912 - 791).

    ADMINISTRATOR,                         INTOCMIT,

    Numele si prenumele _______________    Numele si prenumele _______________
    Semnatura _________________________    Calitatea _________________________
                                           Semnatura _________________________
    Stampila unitatii                      Nr. de inregistrare in organismul
                                           profesional

    SECTIUNEA 3
    SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

    278. - Structura exemplificativa a situatiei modificarilor capitalului propriu este urmatoarea:

                 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
                       la data de ....................
                                                                   ____________
                                                                  |   - lei -  |
 _________________________________________________________________|____________|
|    Denumirea       |Sold la     |   Cresteri    |    Reduceri   |Sold la     |
|    elementului     |inceputul   |_______________|_______________|sfarsitul   |
|                    |exercitiului|Total,|Prin    |Total,|Prin    |exercitiului|
|                    |financiar   |din   |transfer|din   |transfer|financiar   |
|                    |            |care  |        |care  |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|         A          |      1     |   2  |    3   |   4  |    5   |      6     |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Capital subscris    |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Patrimoniul regiei  |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Prime de capital    |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezerve din         |            |      |        |      |        |            |
|reevaluare          |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezerve legale      |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezerve statutare   |            |      |        |      |        |            |
|sau contractuale    |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezerve             |            |      |        |      |        |            |
|reprezentand        |            |      |        |      |        |            |
|surplusul realizat  |            |      |        |      |        |            |
|din rezerve din     |            |      |        |      |        |            |
|reevaluare          |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Alte rezerve        |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Actiuni proprii     |            |      |        |      |        |            |
|____________________|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezultatul     |Sold|            |      |        |      |        |            |
|reportat       | C  |            |      |        |      |        |            |
|reprezentand   |    |            |      |        |      |        |            |
|profitul       |    |            |      |        |      |        |            |
|nerepartizat   |____|____________|______|________|______|________|____________|
|sau            |Sold|            |      |        |      |        |            |
|pierderea      | D  |            |      |        |      |        |            |
|neacoperita    |    |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezultatul     |Sold|            |      |        |      |        |            |
|reportat       | C  |            |      |        |      |        |            |
|provenit din   |    |            |      |        |      |        |            |
|adoptarea      |____|____________|______|________|______|________|____________|
|pentru prima   |Sold|            |      |        |      |        |            |
|data a IAS,    | D  |            |      |        |      |        |            |
|mai putin      |    |            |      |        |      |        |            |
|IAS 29*32)     |    |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezultatul     |Sold|            |      |        |      |        |            |
|reportat       | C  |            |      |        |      |        |            |
|provenit din   |____|____________|______|________|______|________|____________|
|corectarea     |Sold|            |      |        |      |        |            |
|erorilor       | D  |            |      |        |      |        |            |
|contabile      |    |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
|Rezultatul     |Sold|            |      |        |      |        |            |
|reportat       | C  |            |      |        |      |        |            |
|provenit din   |    |            |      |        |      |        |            |
|trecerea la    |    |            |      |        |      |        |            |
|aplicarea      |    |            |      |        |      |        |            |
|Reglementarilor|____|            |      |        |      |        |            |
|contabile      |Sold|            |      |        |      |        |            |
|conforme cu    | D  |            |      |        |      |        |            |
|Directiva a    |    |            |      |        |      |        |            |
|patra a        |    |            |      |        |      |        |            |
|Comunitatilor  |    |            |      |        |      |        |            |
|Economice      |    |            |      |        |      |        |            |
|Europene       |    |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
|Profitul sau   |Sold|            |      |        |      |        |            |
|pierderea      | C  |            |      |        |      |        |            |
|exercitiului   |____|____________|______|________|______|________|____________|
|financiar      |Sold|            |      |        |      |        |            |
|               | D  |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
|Repartizarea   |    |            |      |        |      |        |            |
|profitului     |    |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
|Total          |    |            |      |        |      |        |            |
|capitaluri     |    |            |      |        |      |        |            |
|proprii        |    |            |      |        |      |        |            |
|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|
    *32) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.

    ADMINISTRATOR,                         INTOCMIT,

    Numele si prenumele _______________    Numele si prenumele _______________
    Semnatura _________________________    Calitatea _________________________
                                           Semnatura _________________________
    Stampila unitatii                      Nr. de inregistrare in organismul
                                           profesional

    NOTA 1:
    Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:
    - natura modificarilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;
    - orice alte informatii semnificative.

    NOTA 2:
    Modificarile capitalului propriu se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent.

    SECTIUNEA 4
    SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

    279. - Structura exemplificativa a situatiei fluxurilor de trezorerie este urmatoarea:

                    SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*33)
                        la data de ....................

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                   Denumirea elementului                 | Exercitiu financiar|
|                                                         |____________________|
|                                                         | Precedent | Curent |
|_________________________________________________________|___________|________|
|                            A                            |     1     |    2   |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare;     |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Incasari de la clienti                                  |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Plati catre furnizori si angajati                       |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Dobanzi platite                                         |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Impozit pe profit platit                                |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor          |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Trezorerie neta din activitati de exploatare            |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:     |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Plati pentru achizitionarea de actiuni                  |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale    |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale          |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Dobanzi incasate                                        |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Dividende incasate                                      |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Trezorerie neta din activitati de investitie            |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:      |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Incasari din emisiunea de actiuni                       |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Incasari din imprumuturi pe termen lung                 |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar        |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Dividende platite                                       |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Trezorerie neta din activitati de finantare             |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
|_________________________________________________________|___________|________|
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de       |           |        |
| trezorerie                                              |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul    |           |        |
| exercitiului financiar                                  |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul    |           |        |
| exercitiului financiar                                  |           |        |
|_________________________________________________________|___________|________|
    *33) Entitatile pot folosi si metoda indirecta de prezentare a Situatiei Fluxurilor de Trezorerie.

    ADMINISTRATOR,                         INTOCMIT,

    Numele si prenumele _______________    Numele si prenumele _______________
    Semnatura _________________________    Calitatea _________________________
                                           Semnatura _________________________
    Stampila unitatii                      Nr. de inregistrare in organismul
                                           profesional

    SECTIUNEA 5
    EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

    280. - Aceasta sectiune exemplifica modul de prezentare in notele explicative a informatiilor cerute de prezentele reglementari. Ca urmare, entitatile stabilesc formatul notelor explicative, cu conditia prezentarii cel putin a informatiilor solicitate.
    Exemple de note explicative:
    1. Active imobilizate
    2. Provizioane
    3. Repartizarea profitului
    4. Analiza rezultatului din exploatare
    5. Situatia creantelor si datoriilor
    6. Principii, politici si metode contabile
    7. Participatii si surse de finantare
    8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
    9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
    10. Alte informatii

    Nota 1
    Active imobilizate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Sold la inceputul exercitiului financiar
    B - Sold la sfarsitul exercitiului financiar

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea    |       Valoarea bruta*)       | Ajustari de valoare*)       |
| elementului  |                               | (amortizari si ajustari       |
| de           |                               | pentru depreciere sau         |
|imobilizare*) |                               | pierdere de valoare)          |
|              |_______________________________|_______________________________|
|              | A |Cresteri| Cedari,    |  B  | A |Ajustari    |Reduceri|  B  |
|              |   |*)   | transferuri|     |   |inregistrate|sau     |     |
|              |   |        | si alte    |     |   |in cursul   |reluari |     |
|              |   |        | reduceri   |     |   |exercitiului|        |     |
|              |   |        |            |     |   |financiar   |        |     |
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
|     0        | 1 |    2   |     3      |4=   | 5 |      6     |    7   |8=   |
|              |   |        |            |1+2-3|   |            |        |5+6-7|
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
|______________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____|
    *) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
    *) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
    In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
    In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
    *) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
    *) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

    Nota 2
    Provizioane

                                                                      - lei -
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea       | Sold la      |     Transferuri*)     | Sold la sfarsitul  |
| provizionului*) | inceputul    |________________________| exercitiului       |
|                 | exercitiului |  in cont  |  din cont  | financiar          |
|                 | financiar    |           |            |                    |
|_________________|______________|___________|____________|____________________|
|        0        |       1      |     2     |      3     |   4 = 1 + 2 - 3    |
|_________________|______________|___________|____________|____________________|
|_________________|______________|___________|____________|____________________|
|_________________|______________|___________|____________|____________________|
|_________________|______________|___________|____________|____________________|
    *) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
    *) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

    Nota 3
    Repartizarea profitului*)

                                                      - lei -
 ______________________________________________________________
| Destinatia profitului              |          Suma           |
|____________________________________|_________________________|
| Profit net de repartizat:          |                         |
|____________________________________|_________________________|
| - rezerva legala                   |                         |
|____________________________________|_________________________|
| - acoperirea pierderii contabile   |                         |
|____________________________________|_________________________|
| - dividende etc.                   |                         |
|____________________________________|_________________________|
| Profit nerepartizat                |                         |
|____________________________________|_________________________|
    *) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

    Nota 4
    Analiza rezultatului din exploatare

                                                                      - lei -
 ______________________________________________________________________________
|               Denumirea indicatorului               |  Exercitiul financiar  |
|                                                     |________________________|
|                                                     |  Precedent  |  Curent  |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
|                   0                                 |      1      |     2    |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 1. Cifra de afaceri neta                            |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor       |             |          |
|    prestate (3 + 4 + 5)                             |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                 |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare             |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 5. Cheltuielile indirecte de productie              |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete   |             |          |
|    (1 - 2)                                          |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 7. Cheltuielile de desfacere                        |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 8. Cheltuieli generale de administratie             |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 9. Alte venituri din exploatare                     |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)       |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|

    Nota 5
    Situatia creantelor si datoriilor

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|     Creante      | Sold la sfarsitul     |        Termen de lichiditate      |
|                  | exercitiului financiar|___________________________________|
|                  |                       |    Sub 1 an    |   Peste 1 an     |
|__________________|_______________________|________________|__________________|
|        0         |      1 = 2 + 3        |       2        |        3         |
|__________________|_______________________|________________|__________________|
| Total, din care: |                       |                |                  |
|__________________|_______________________|________________|__________________|
|__________________|_______________________|________________|__________________|
|__________________|_______________________|________________|__________________|
|__________________|_______________________|________________|__________________|
|__________________|_______________________|________________|__________________|

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|   Datorii*)      | Sold la sfarsitul     |        Termen de exigibilitate    |
|                  | exercitiului financiar|___________________________________|
|                  |                       | Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani|
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
|        0         |    1 = 2 + 3 + 4      |     2    |     3     |      4     |
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
| Total, din care: |                       |          |           |            |
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
|__________________|_______________________|__________|___________|____________|
    *) Se vor mentiona urmatoarele informatii:
    a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
    b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
    - valoarea datoriei;
    - valoarea si natura garantiilor;
    c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
    d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

    Nota 6
    Principii, politici si metode contabile

    Se vor prezenta:
    a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
    b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
    - natura;
    - motivele;
    - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
    c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
    d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
    e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
    f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
    - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
    - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
    - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
    - modificarile rezervei din reevaluare:
        - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
        - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
        - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
        - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
    g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
    h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

    Nota 7
    Participatii si surse de finantare

    Se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
    b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
    c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
    d) actiuni rascumparabile:
    - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
    - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
    - valoarea eventualei prime de rascumparare;
    e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
    - tipul de actiuni;
    - numar de actiuni emise;
    - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
    - drepturi legate de distributie:
        - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
        - perioada de exercitare a drepturilor;
        - pretul platit pentru actiunile distribuite;
    f) obligatiuni emise:
    - tipul obligatiunilor emise;
    - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
    - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
        - valoarea nominala;
        - valoarea inregistrata in momentul platii.

    Nota 8
    Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

    Se vor face mentiuni cu privire la:
    a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
    b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
    c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
    - rata dobanzii;
    - principalele clauze ale creditului;
    - suma rambursata pana la acea data;
    - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
    d) salariati:
    - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
    - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
    - cheltuieli cu asigurarile sociale;
    - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

    Nota 9
    Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

    1. Indicatori de lichiditate:

    a) Indicatorul lichiditatii curente       Active curente
       (Indicatorul capitalului circulant) = -----------------
                                              Datorii curente

    - valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
    - ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

    b) Indicatorul lichiditatii imediate    Active curente - Stocuri
       (Indicatorul test acid)           = --------------------------
                                               Datorii curente

    2. Indicatori de risc:
    a) Indicatorul gradului de indatorare

     Capital imprumutat            Capital imprumutat
    ------------------- x 100 sau -------------------- x 100
      Capital propriu                Capital angajat

    unde:
    - capital imprumutat = credite peste un an;
    - capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

    b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

    Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
   ---------------------------------------------------------- = Numar de ori
                      Cheltuieli cu dobanda

    3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
    - Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
    - Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
    - Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

     Costul vanzarilor
    ------------------- = Numar de ori
         Stoc mediu

    sau

    Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

         Stoc mediu
    ------------------- x 365
     Costul vanzarilor

    - Viteza de rotatie a debitelor-clienti
        - calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
        - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

     Sold mediu clienti
    -------------------- x 365
      Cifra de afaceri

    O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

    - Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

            Sold mediu furnizori
    ------------------------------------- x 365,
     Achizitii de bunuri (fara servicii)

    unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

    - Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

      Cifra de afaceri
    --------------------
     Active imobilizate

    - Viteza de rotatie a activelor totale

     Cifra de afaceri
    ------------------
       Total active

    4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:
    a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

     Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
    ----------------------------------------------------------,
                            Capital angajat

    unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

    b) Marja bruta din vanzari

     Profitul brut din vanzari
    --------------------------- x 100
         Cifra de afaceri

    O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

    Nota 10
    Alte informatii

    Se prezinta:
    a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
    b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
    c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
    d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
    - proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
    - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
    - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
    - impozitul pe profit ramas de plata.
    e) Cifra de afaceri:
    - prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
    f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
    - natura evenimentului; si
    - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
    g) Explicatii despre valoarea si natura:
    - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
    - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
in situatia in care acestea sunt semnificative.
    h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
    i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
    - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
    - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
    In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
    - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
        - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
        - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
    - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare.
    j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
    k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
    l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
    m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
    n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
    o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
    p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

    ADMINISTRATOR,                         INTOCMIT,

    Numele si prenumele _______________    Numele si prenumele _______________
    Semnatura _________________________    Calitatea _________________________
                                           Semnatura _________________________
    Stampila unitatii                      Nr. de inregistrare in organismul
                                           profesional

                            REGLEMENTARI CONTABILE
conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene

    CAP. 1
    ARIA DE APLICABILITATE

    1. Prezentele reglementari prevad forma si continutul situatiilor financiare anuale consolidate, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale consolidate.
    2. Prezentele reglementari transpun Directiva a saptea a Comunitatilor Economice Europene 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare*1) si art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004.
------------
    *1) Directiva a saptea a fost modificata si completata prin urmatoarele directive:
    - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerintele de prezentare referitoare la sucursalele deschise intr-un Stat membru de catre anumite tipuri de societati comerciale care intra sub incidenta legislatiei unui alt Stat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
    - Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale si a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate in ceea ce priveste exceptiile pentru intreprinderile mici si mijlocii si publicarea conturilor in ecu, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale si a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate in ceea ce priveste aria de aplicabilitate a acestor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva 2001/65/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC, Directivei 83/349/EEC si a Directivei 86/635/EEC privind regulile de evaluare pentru conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, precum si ale bancilor si ale altor institutii financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
    - Directiva 2003/51/EEC a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC si 91/674/EEC privind conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, bancilor si altor institutii financiare si ale societatilor de asigurare privind modernizarea si actualizarea regulilor contabile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.

    CAP. 2
    CONDITII PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    3. O entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor daca aceasta entitate, denumita in continuare societate-mama, este organizata intr-unul din tipurile mentionate la pct. 12 din prezentele reglementari, face parte dintr-un grup de entitati si indeplineste una din urmatoarele conditii:
    a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
    b) este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
    c) este actionar sau asociat al unei filiale si detine singur controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor acelei filiale, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
    d) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;
    e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra unei filiale;
    f) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale acelei filiale;
    g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
    4. In intelesul prezentelor reglementari, filiala reprezinta o entitate aflata sub controlul altei entitati, denumita societate-mama.
    5. O societate-mama si filialele acesteia reprezinta un grup de entitati.
    6. In intelesul prezentelor reglementari, entitatile intre care exista relatiile prevazute la pct. 3, precum si celelalte entitati care au relatii similare cu una dintre entitatile mentionate anterior, sunt entitati afiliate.
    7. Referitor la drepturile aferente societatilor-mama, se aplica prevederile punctelor 8 - 10 si 11 (2).
    8. Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) si g), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale precum si cele ale oricarei persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii-mama sau al altei filiale trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.
    9. Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) si g), in scopul determinarii drepturilor societatii-mama, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
    a) atribuite actiunilor detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia; sau
    b) atribuite actiunilor detinute drept garantii, cu conditia ca drepturile in cauza sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau sa fie detinute pentru acordarea unor imprumuturi ca parte a activitatilor obisnuite, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in contul persoanei care ofera garantia.
    10. Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b) si c), numarul total al drepturilor sale de vot in filiala trebuie redus cu numarul drepturilor de vot aferente actiunilor proprii detinute de aceasta, de catre o filiala a acesteia sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
    11. (1) Cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, filialele trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale.
    (2) In aplicarea alin. (1), orice filiala a unei filiale se considera filiala a societatii-mama care este societatea-mama a entitatii care urmeaza sa fie consolidata.
    12. Prezentele reglementari se aplica daca societatea-mama si filialele sale sunt organizate intr-unul din urmatoarele tipuri de entitati:
    a) societati comerciale:
    - societate in nume colectiv;
    - societate in comandita simpla;
    - societate pe actiuni;
    - societate in comandita pe actiuni;
    - societate cu raspundere limitata;
    b) societati/companii nationale;
    c) alte entitati care, potrivit legilor speciale, pot detine participatii in capitalul altor entitati.
    13. (1) Cu respectarea prevederilor pct. 12, o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca la data bilantului sau, entitatile care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
    - total active 17 520 000 euro
    - cifra de afaceri neta: 35 040 000 euro
    - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
    (2) Criteriile de marime prevazute la alin. (1) se determina inainte de compensarea prevazuta la pct. 32 si eliminarea de la pct. 40 lit. a) si b).
    14. Exceptia prevazuta la pct. 13 alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    15. Cu respectarea prevederilor pct. 13 si 14, o societate-mama este exceptata de la obligatia elaborarii situatiilor financiare anuale consolidate atunci cand ea insasi este o filiala, iar propria sa societate-mama este infiintata in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, in unul din urmatoarele doua cazuri:
    a) societatea-mama in cauza detine toate actiunile entitatii exceptate. In acest sens, nu se iau in considerare actiunile la entitatea exceptata, detinute de membrii organelor sale de administratie, conducere sau de supraveghere, in temeiul unei obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv sau statut; sau
    b) daca societatea-mama in cauza detine 90% sau mai mult din actiunile entitatii exceptate, iar restul actionarilor sau asociatilor entitatii in cauza au aprobat exceptarea.
    16. Exceptarea prevazuta la pct. 15 este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) entitatea exceptata si, cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, toate filialele sale trebuie consolidate in situatiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entitati, a carui societate-mama este constituita in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene;
    b) - situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entitati trebuie intocmite de societatea-mama a grupului in cauza si auditate, in conformitate cu prevederile legale sub incidenta carora intra societatea-mama a grupului mai mare de entitati, potrivit prezentelor reglementari;
    - situatiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor si raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situatii financiare trebuie publicate pentru entitatea exceptata conform prevederilor pct. 111 - 113;
    c) notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate ale entitatii exceptate trebuie sa prezinte:
    - denumirea si sediul social ale societatii-mama care intocmeste situatii financiare anuale consolidate; si
    - exceptarea de la obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor.
    17. Exceptia prevazuta la pct. 15 nu se aplica societatilor-mama ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    18. Nu se va aplica exceptarea prevazuta la pct. 15 - 17 in masura in care elaborarea de situatii financiare anuale consolidate, este ceruta de catre o institutie a statului sau pentru informarea salariatilor.
    19. O entitate poate fi exclusa de la consolidare in cazul in care includerea sa nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
    20. Daca doua sau mai multe entitati indeplinesc cerinta de la pct. 19, acestea trebuie totusi sa fie incluse in situatiile financiare anuale consolidate daca, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizarii unei imagini fidele in sensul prevederilor pct. 24 din prezentele reglementari.
    21. In plus, o entitate poate sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate daca:
    a) restrictii severe pe termen lung impiedica exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entitati; sau
    b) informatiile necesare pentru elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate se pot obtine numai cu costuri sau intarzieri nejustificate; sau
    c) actiunile la entitatea in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii ulterioare a acestora.

    CAP. 3
    INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    22. Situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar.
    23. Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.
    24. Situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
    25. Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela in intelesul pct. 24, in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informatii suplimentare.
    26. Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea uneia din prevederile prezentelor reglementari nu corespunde cerintei de furnizare a unei imagini fidele, in conformitate cu prevederile pct. 24, se va face abatere de la aceste prevederi in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul pct. 24. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, impreuna cu o explicatie a motivelor sale si o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
    27. Autoritatile de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale consolidate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa fie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari.
    28. Prevederile Sectiunilor 1 - 7 ale Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene - cu exceptia prevederilor referitoare la entitatile care intocmesc bilant prescurtat - se aplica in ceea ce priveste formatul situatiilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentele reglementari si luand in considerare ajustarile esentiale care rezulta din caracteristicile proprii situatiilor financiare anuale consolidate, in raport cu situatiile financiare anuale.
    29. Formatul bilantului consolidat si al contului de profit si pierdere consolidat este prevazut la cap. VIII din prezentele reglementari.

    Proceduri de consolidare

    A. Bilant consolidat
    30. Activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat, prin insumarea elementelor similare.
    31. Stocurile pot fi prezentate ca un singur element in situatiile financiare anuale consolidate, daca exista circumstante speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.
    32. Valorile contabile ale actiunilor in capitalul entitatilor incluse in consolidare se compenseaza cu proportia pe care o reprezinta in capitalul si rezervele acestor entitati, astfel:
    a) compensarile se efectueaza pe baza valorilor contabile ale activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filiala.
    In intelesul prezentelor reglementari, data achizitiei reprezinta data la care controlul asupra activelor nete sau operatiunilor entitatii achizitionate este transferat efectiv catre dobanditor.
    b) In conditiile in care nu se pot stabili valorile prevazute la litera a), compensarea se efectueaza pe baza valorilor contabile existente la data la care entitatile in cauza sunt incluse in consolidare pentru prima data. Diferentele rezultate din asemenea compensari se inregistreaza, in masura in care este posibil, direct la acele elemente din bilantul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile.
    c) Orice diferenta rezultata ca urmare a aplicarii lit. a) sau ramasa dupa aplicarea lit. b) se prezinta ca un element separat in bilantul consolidat, astfel:
    - diferenta pozitiva se prezinta la elementul "Fond comercial pozitiv";
    - diferenta negativa se prezinta la elementul "Fond comercial negativ".
    Aceste elemente, metodele utilizate si orice modificari semnificative fata de exercitiul financiar precedent trebuie explicate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
    33. Prevederile pct. 32 nu se aplica actiunilor in capitalul societatii-mama detinute fie de entitatea in cauza, fie de o alta entitate inclusa in consolidare. In situatiile financiare anuale consolidate aceste actiuni se trateaza ca actiuni proprii, in concordanta cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene.
    34. (1) Suma atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in bilantul consolidat, la elementul "Interese minoritare".
    (2) Interesele minoritare trebuie prezentate in bilantul consolidat in capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societatii-mama.

    B. Contul de profit si pierdere consolidat
    35. Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat, prin insumarea elementelor similare.
    36. Suma oricarui profit sau pierderi atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in contul de profit si pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor minoritare".

    C. Prevederi comune bilantului consolidat si contului de profit si pierdere consolidat
    37. Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in conformitate cu prezentele reglementari.
    38. Metodele de consolidare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
    39. Abateri de la prevederile pct. 38 se pot face in cazuri exceptionale. Orice asemenea abateri trebuie prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, precum si motivele acestora, impreuna cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    40. Situatiile financiare anuale consolidate prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile entitatilor incluse in consolidare, ca si cum acestea ar fi o singura entitate. In special:
    a) datoriile si creantele dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;
    b) veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;
    c) daca profiturile si pierderile rezultate din tranzactiile efectuate intre entitatile incluse in consolidare sunt luate in calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimina din situatiile financiare anuale consolidate.
    De asemenea, dividendele interne sunt eliminate in totalitate.
    41. Derogari de la prevederile pct. 40 sunt permise daca sumele in cauza nu sunt semnificative in intelesul pct. 24.
    42. Situatiile financiare anuale ale societatilor nerezidente sunt convertite dupa metoda cursului de inchidere.
    Aceasta metoda presupune:
    a) in bilant:
    - exprimarea posturilor din bilant, cu exceptia capitalurilor proprii, la cursul de inchidere;
    - exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
    - inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce reprezinta diferenta dintre capitalurile proprii la cursul de inchidere si capitalurile proprii la cursul istoric, precum si diferenta dintre rezultatul convertit la cursul mediu si rezultatul la cursul de inchidere.
    Rezerva din conversie inscrisa in bilant este repartizata intre societatea-mama si interesele minoritare;
    b) in contul de profit si pierderi - exprimarea veniturilor si a cheltuielilor la cursul mediu.
    43. (1) Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc la aceeasi data ca si situatiile financiare anuale ale societatii-mama.
    (2) Atunci cand situatiile financiare ale unei filiale, folosite la intocmirea situatiilor financiare consolidate, sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a societatii-mama, trebuie facute ajustari datorita efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare ale societatii-mama.
    (3) Diferenta dintre data de raportare a filialei si data de raportare a societatii-mama nu trebuie sa fie mai mare de trei luni. Lungimea perioadelor de raportare si orice diferente intre datele de raportare trebuie sa fie aceleasi de la o perioada la alta.
    44. Daca data bilantului entitatii de consolidat precede data bilantului consolidat cu mai mult de trei luni, entitatea in cauza este consolidata pe baza unor situatii financiare interimare intocmite la data bilantului consolidat.
    45. In cazul in care componenta entitatilor incluse in consolidare s-a modificat semnificativ in cursul exercitiului financiar, situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa cuprinda informatii care sa permita comparatia seturilor succesive de situatii financiare anuale consolidate.
    46. Activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate se evalueaza prin metode uniforme si potrivit Sectiunilor 6 si 7 ale Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene.
    47. O societate-mama care intocmeste situatii financiare anuale consolidate trebuie sa aplice aceleasi metode de evaluare ca si pentru situatiile financiare anuale proprii.
    48. Daca activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entitatile incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu exceptia cazului in care rezultatele acestei noi evaluari nu sunt semnificative in intelesul pct. 24.
    49. In bilantul consolidat si in contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa se tina seama de orice diferenta care a avut loc cu ocazia consolidarii intre cheltuielile cu impozitul aferent exercitiului financiar si exercitiilor financiare precedente si suma impozitului platit sau de platit pentru aceste exercitii, in masura in care, in viitorul previzibil, este probabil sa apara o cheltuiala efectiva cu impozitul pentru una dintre entitatile incluse in consolidare.
    50. Daca activele care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au facut obiectul unor ajustari exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, acestea se incorporeaza in situatiile financiare anuale consolidate numai dupa eliminarea ajustarilor respective.
    51. (1) Un element separat, asa cum este definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se trateaza conform regulilor prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, aplicabile pentru elementul "fond comercial".
    (2) Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determina de la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filiala.
    (3) In cazul situatiei prevazute la pct. 32 lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determina de la data primelor situatii financiare anuale consolidate.
    52. O valoare prezentata ca un element separat, definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferata in contul de profit si pierdere consolidat numai:
    a) daca aceasta diferenta corespunde previziunii, la data achizitiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entitatii in cauza, sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiva urmeaza sa le efectueze, in masura in care o asemenea previziune se materializeaza; sau
    b) in masura in care diferenta corespunde unui castig realizat.
    53. Daca o entitate inclusa in consolidare conduce o alta entitate impreuna cu una sau mai multe entitati neincluse in consolidare, entitatea respectiva trebuie inclusa in situatiile financiare anuale consolidate, consolidarea efectuandu-se proportional cu drepturile in capitalul acesteia, detinute de entitatea inclusa in consolidare.
    O asemenea consolidare este denumita in continuare consolidare proportionala.
    Entitatea care exercita controlul comun este numita in continuare asociat.
    54. Pct. 19 - 52 se aplica mutatis mutandis consolidarii proportionale prevazute la pct. 53, cu mentiunea ca operatiunile implicate de operatiunile de consolidare se efectueaza proportional cu drepturile in capitalul entitatii asupra careia se exercita controlul comun.
    55. Aplicarea consolidarii proportionale presupune urmatoarele:
    - bilantul asociatului include partea lui din activele pe care le controleaza in comun si partea lui din datoriile pentru care raspunde solidar;
    - contul de profit si pierdere al unui asociat include partea lui din veniturile si cheltuielile entitatii controlate in comun;
    - asociatul aduna partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entitatii controlate in comun cu elementele similare din propriile situatii financiare anuale, rand cu rand. De exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entitatii controlate in comun, cu stocurile sale si partea lui din imobilizarile corporale ale entitatii controlate in comun, cu imobilizarile sale.
    56. Cand un asociat cumpara active de la o entitate controlata in comun, acesta nu va recunoaste partea lui din profiturile acelei entitati, rezultate din efectuarea tranzactiei, pana in momentul in care revinde activele unei terte parti. Un asociat trebuie sa recunoasca partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzactii in acelasi mod ca profiturile, cu exceptia cazului in care pierderile reprezinta o depreciere a activelor, situatie in care trebuie recunoscute imediat.
    57. Un asociat al unei entitati controlate in comun intrerupe folosirea consolidarii proportionale de la data la care inceteaza sa detina acel control.
    58. Punctele 53 - 57 referitoare la consolidarea proportionala nu se aplica daca entitatea este o intreprindere asociata in sensul pct. 59.
    59. (1) Daca o entitate inclusa in consolidare exercita o influenta semnificativa asupra politicii operationale si financiare a unei entitati neincluse in consolidare (intreprindere asociata), in care detine un interes de participare, acel interes de participare se prezinta in bilantul consolidat la elementul "Titluri puse in echivalenta".
    (2) Se presupune ca o entitate exercita o influenta semnificativa asupra altei entitati, daca detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in acea entitate. In acest caz, entitatea care exercita influenta semnificativa este numita investitor.
    (3) Pentru calcularea drepturilor care asigura influenta semnificativa se aplica prevederile pct. 8 - 10.
    60. (1) In intelesul prezentelor reglementari, prin interese de participare se intelege dreptul in capitalul altor entitati, reprezentat sau nu prin certificate, care prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii.
    (2) Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj de 20% .
    61. In intelesul prezentelor reglementari, o entitate la care un investitor exercita o influenta semnificativa asupra politicii sale operationale si financiare este o intreprindere asociata.
    62. Atunci cand pct. 59 se aplica pentru prima data unui interes de participare prevazut la pct. 60, interesul de participare respectiv se prezinta in bilantul consolidat la valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila a interesului de participare, calculata conform regulilor de evaluare prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, se prezinta distinct in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima oara, respectiv la data achizitiei actiunilor sau, daca acestea au fost achizitionate in mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o intreprindere asociata.
    63. In masura in care diferenta pozitiva de consolidare mentionata la pct. 62 nu poate fi asociata nici uneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se trateaza conform pct. 51.
    64. (1) Suma corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, mentionate la pct. 62, se majoreaza sau se reduce cu valoarea oricarei variatii care a avut loc in cursul exercitiului financiar, in proportia de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentata de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare.
    (2) Partea investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate, inregistrata dupa achizitie, este ajustata pentru a lua in calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achizitiei. Similar, ajustari corespunzatoare se aduc partii investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate, inregistrata dupa achizitie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de intreprinderea asociata.
    65. (1) In scopul cuprinderii in consolidare, situatiile financiare ale intreprinderii asociate vor fi intocmite utilizand politici contabile uniforme pentru tranzactii si evenimente similare in circumstante similare.
    (2) Daca o intreprindere asociata utilizeaza alte politici contabile decat cele ale investitorului pentru tranzactii si evenimente similare in circumstante similare, se vor face ajustari pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale intreprinderii asociate, cu cele ale investitorului, atunci cand situatiile financiare ale intreprinderii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii in echivalenta.
    (3) Daca activele si datoriile unei intreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate pentru consolidare in conformitate cu pct. 47, acestea vor fi evaluate din nou, in scopul calcularii diferentei mentionate la pct. 62, prin metodele utilizate pentru consolidare.
    66. Partea de profit sau pierdere a intreprinderilor asociate, atribuibila unor asemenea interese de participare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat la elementul "Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate".
    67. Partea grupului din intreprinderea asociata reprezinta suma participatiilor la acea intreprindere asociata, apartinand societatii-mama si filialelor. In acest scop sunt ignorate participatiile celorlalte entitati in intreprinderea asociata.
    68. Profiturile si pierderile care rezulta din tranzactiile "in amonte" si "in aval" dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) si o intreprindere asociata sunt recunoscute in situatiile financiare ale investitorului doar corespunzator participatiilor in intreprinderea asociata, apartinand unor detinatori terti investitorului. Tranzactiile "in amonte" sunt, de exemplu, vanzarile de active de la o intreprindere asociata la un investitor. Tranzactiile "in aval" sunt, de exemplu, vanzarile de active de la un investitor catre o intreprindere asociata. Partea investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate rezultand din aceste tranzactii este eliminata.
    69. Investitia intr-o intreprindere asociata este contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta de la data la care devine intreprindere asociata.
    70. Cele mai recente situatii financiare anuale disponibile ale intreprinderii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii in echivalenta. Daca datele de raportare ale investitorului si intreprinderii asociate sunt diferite, intreprinderea asociata intocmeste, pentru uzul investitorului, situatii financiare la aceeasi data ca situatiile financiare ale investitorului, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil.
    71. Daca situatiile financiare anuale ale unei intreprinderi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a investitorului, se vor face ajustari aferente efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare ale investitorului. In orice caz, diferenta dintre data de raportare a intreprinderii asociate si cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare si diferentele dintre datele de raportare vor fi aceleasi de la o perioada la alta.
    72. (1) Eliminarile mentionate la pct. 40 lit. c) se efectueaza in masura in care informatiile sunt cunoscute sau pot fi stabilite.
    (2) Derogari de la alin. (1) sunt permise, daca sumele respective sunt nesemnificative in intelesul pct. 24.
    73. Daca o intreprindere asociata intocmeste situatii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplica capitalului si rezervelor prezentate in aceste situatii consolidate.
    74. Punctele 59 - 73 pot sa nu se aplice daca interesul de participare in capitalul intreprinderii asociate nu este semnificativ in intelesul pct. 24.

    CAP. 4
    CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    4.1. POLITICI CONTABILE

    75. Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o societate-mama la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale consolidate.
    76. Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie intocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si alte evenimente in circumstante similare.
    77. Daca un membru al grupului foloseste alte politici contabile decat cele adoptate in situatiile financiare anuale consolidate, pentru tranzactii asemanatoare si evenimente in circumstante similare, in scopul intocmirii situatiilor financiare consolidate trebuie facute ajustari corespunzatoare la situatiile sale financiare.
    78. Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial si a interesului minoritar.

    4.2. NOTE EXPLICATIVE

    4.2.1. Prevederi generale
    79. Pe langa informatiile cerute conform altor sectiuni din prezentele reglementari, notele la situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa furnizeze informatii referitoare la aspectele prevazute de prezenta subsectiune.
    80. (1) Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale consolidate, precum si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare.
    (2) Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora in moneda in care se intocmesc situatiile financiare anuale consolidate.
    81. In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:
    (a) - denumirile si sediile sociale ale entitatilor incluse in consolidare;
    - proportia de capital detinuta in entitatile incluse in consolidare, altele decat societatea-mama, de catre entitatile incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati;
    - conditiile care au determinat consolidarea, asa cum acestea sunt prezentate la pct. 3, cu respectarea prevederilor pct. 8 - 10. Aceasta ultima mentiune poate fi, totusi, omisa in cazul in care consolidarea a fost efectuata in temeiul pct. 3 lit. (a) si daca proportia de capital este egala cu proportia drepturilor de vot.
    (b) Aceleasi informatii trebuie furnizate in ceea ce priveste entitatile excluse din consolidare conform prevederilor pct. 19 - 21. De asemenea, trebuie furnizata o explicatie referitoare la excluderea entitatilor mentionate la pct. 19 - 21.
    82. In notele explicative se prezinta:
    Denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor asociate cu entitatea inclusa in consolidare, in sensul pct. 59, si proportia de capital a acestora, detinuta de entitatea inclusa in consolidare sau de persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.
    Aceleasi informatii trebuie furnizate in ceea ce priveste intreprinderile asociate mentionate la pct. 74, impreuna cu motivele pentru care s-a considerat ca acele interese de participare nu sunt semnificative in intelesul pct. 24.
    83. In notele explicative se prezinta:
    Denumirea si sediul social ale entitatilor consolidate proportional in temeiul pct. 53 la 58, factorii pe care se bazeaza conducerea comuna si proportia capitalului acestora, detinuta de entitatile incluse in consolidare sau de persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.
    84. Notele explicative prezinta:
    Denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile, altele decat cele prevazute la pct. 81 - 83 de mai sus, in care entitatile incluse in consolidare detin direct sau prin intermediul unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati, un procentaj de capital de cel putin 20%, mentionand proportia de capital detinuta, suma de capital si rezerve si profitul sau pierderea ultimului exercitiu financiar al entitatii in cauza, pentru care au fost aprobate situatiile financiare. Aceste informatii pot fi omise daca nu sunt semnificative, in intelesul pct. 24.
    85. De asemenea, se prezinta numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor societatii-mama detinute de entitatea insasi, de filialele entitatii in cauza sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
    86. In notele explicative se prezinta:
    Valoarea avansurilor si creditelor acordate potrivit legii membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama, de catre acea entitate sau de catre una dintre filialele sale, indicand ratele dobanzii, principalele conditii si orice sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in contul lor sub forma garantiilor de orice fel, indicand totalul pe fiecare categorie.
    87. Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale consolidate au fost intocmite in conformitate cu prezentele reglementari.
    88. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) denumirea si sediul social al societatii-mama care face raportarea;
    b) data la care s-au incheiat situatiile financiare anuale consolidate sau perioada la care se refera;
    c) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate;
    d) unitatea de masura in care sunt exprimate cifrele incluse in raportare.

    4.2.2. Informatii in completarea bilantului consolidat
    89. Notele explicative trebuie sa prezinte pentru fiecare clasa de imobilizari corporale:
    a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute;
    b) metodele de amortizare folosite.
    90. Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare a fost efectuata conform subsectiunii 7.2.5.2. "Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, se prezinta:
    a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in concordanta cu prevederile acelei subsectiuni;
    b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare inregistrate direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa potrivit aceleiasi subsectiuni;
    c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii despre aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
    d) un tabel care sa prezinte miscarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.
    91. Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost efectuata potrivit subsectiunii 7.2.5.2. din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, se prezinta urmatoarele:
    a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
    - valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare din metodele prevazute la acea subsectiune din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene;
    - informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si
    b) pentru imobilizarile financiare inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si pentru care nu s-a utilizat optiunea de a se reflecta o ajustare pentru pierdere de valoare, potrivit subsectiunii 7.2.1 "Reguli de evaluare de baza" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene:
    - valoarea contabila si valoarea justa a activelor individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;
    - motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura elementelor care furnizeaza dovada ca valoarea contabila va fi recuperata.
    92. Se prezinta valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si care sunt scadente dupa mai mult de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si acoperite cu garantii reale oferite de entitatile incluse in consolidare, mentionand natura si forma garantiilor.
    93. Se prezinta valoarea totala a oricaror angajamente financiare neincluse in bilantul consolidat, in masura in care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate neincluse in consolidare trebuie prezentate separat.
    94. Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa in capitalurile proprii, se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

    4.2.3. Informatii in completarea contului de profit si pierdere consolidat
    95. Se prezinta defalcarea cifrei de afaceri consolidate, pe categorii de activitati si pe piete geografice, asa cum acestea sunt definite in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, in masura in care aceste categorii si piete difera substantial una fata de alta, tinand seama de modul de organizare a vanzarii produselor si furnizarii serviciilor rezultate din activitatile curente ale entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    96. Separat, se prezinta totalul onorariilor percepute pentru exercitiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii non audit.
    97. (1) Se prezinta numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, de entitatile incluse in consolidare, defalcat pe categorii si, daca nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar.
    (2) Se prezinta separat numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar de entitatile asupra carora se exercita control comun, conform prevederilor pct. 53 si 54.
    98. (1) In notele explicative se prezinta:
    Valoarea indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama pentru functiile detinute de acestia in societatea-mama si in filialele sale, precum si orice angajamente care au luat nastere sau sunt incheiate in aceleasi conditii privind pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe, indicand totalul pe fiecare categorie.
    (2) Separat de informatiile de la alin. (1), se prezinta indemnizatiile acordate pentru functiile exercitate in entitatile controlate in comun si intreprinderile asociate.
    99. Se prezinta masura in care calculul profitului sau pierderii consolidat(e) a exercitiului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enuntate in sectiunile 6 si 7 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene si la pct. 50 din prezentele reglementari, a fost efectuata in exercitiul financiar in cauza sau intr-un exercitiu financiar precedent, in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci cand influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul, ale entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativa, trebuie prezentate detalii.
    100. Se prezinta diferenta dintre cheltuiala cu impozitul inregistrata in contul de profit si pierdere consolidat al exercitiului financiar si ale celor aferente exercitiilor financiare precedente, si suma impozitului de platit pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru scopul impozitarii viitoare.

    CAP. 5
    RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

    101. Consiliul de administratie al societatii-mama elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel putin o revizuire fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care acestea se confrunta.
    102. Revizuirea este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvata cu dimensiunea si complexitatea afacerilor. In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia financiara, analiza cuprinde atat indicatori financiari, cat si, daca este cazul, indicatori nefinanciari - cheie de performanta, relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii privind probleme de mediu inconjurator si angajati.
    103. In furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale consolidate.
    104. Referitor la entitatile cuprinse in consolidare, raportul furnizeaza, de asemenea, o indicatie despre:
    a) orice evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibila a entitatilor respective, considerate ca un tot unitar;
    c) activitatile entitatilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    d) utilizarea de catre entitatile incluse in consolidare, a instrumentelor financiare si daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii, si anume:
    - obiectivele si politicile entitatilor in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, si
    - expunerea la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de trezorerie, asa cum acestea sunt prezentate in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene.
    105. In cazul entitatilor ale caror valori mobiliare - in totalitate sau o parte din aceste valori mobiliare - sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum acestea sunt definite in legislatia in vigoare privind piata de capital, raportul consolidat al administratorilor trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate despre:
    a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu indicarea claselor de actiuni si, daca este cazul, pentru fiecare clasa de actiuni, drepturile si obligatiile atasate clasei respective si procentul din capitalul social total pe care il reprezinta;
    b) orice restrictii legate de transferul valorilor mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea de valori mobiliare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau a altor detinatori de valori mobiliare;
    c) detinerile semnificative directe si indirecte de actiuni (inclusiv detinerile indirecte prin structuri piramidale si detineri incrucisate de actiuni, asa cum acestea sunt definite in reglementarile in vigoare privind piata de capital);
    d) detinatorii oricaror valori mobiliare cu drepturi speciale de control si o descriere a acestor drepturi;
    e) sistemul de control al oricarei scheme de acordare de actiuni salariatilor, daca drepturile de control nu se exercita direct de catre salariati;
    f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperand cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de detinerea de valori mobiliare;
    g) orice acorduri dintre actionari care sunt cunoscute de catre entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/sau la drepturile de vot;
    h) regulile care prevad numirea sau inlocuirea membrilor consiliului de administratie si modificarea actelor constitutive ale entitatii;
    i) puterile membrilor consiliului de administratie, si in special, cele referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni;
    j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte si care intra in vigoare, se modifica sau inceteaza in functie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice de preluare, si efectele rezultate din aceasta, cu exceptia cazului in care prezentarea acestor informatii ar prejudicia grav entitatea; aceasta exceptie nu se aplica in cazul in care entitatea este obligata in mod special sa prezinte asemenea informatii conform altor cerinte legale;
    k) orice acorduri dintre entitate si membrii consiliului sau de administratie sau salariati, prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare inceteaza din cauza unei oferte publice de preluare.

    CAP. 6
    AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    106. Situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.
    107. Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate (denumite auditori financiari) isi exprima, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    108. Raportul auditorilor financiari cuprinde:
    a) mentionarea situatiilor financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform carora a fost efectuat auditul financiar;
    c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor financiari, potrivit careia situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale consolidate respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
    d) o referire la orice aspecte asupra carora auditorii financiari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
    e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    109. Raportul se semneaza de catre auditori financiari, persoane fizice, in numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dupa caz, si se dateaza.
    110. In cazul in care situatiile financiare anuale ale societatii-mama se ataseaza la situatiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor financiari cerut de prezentele reglementari poate fi combinat cu raportul auditorilor financiari asupra situatiilor financiare anuale ale societatii-mama, prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene.

    CAP. 7
    APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    111. (1) - Situatiile financiare anuale consolidate au inscrise numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, expert contabil, contabil autorizat), precum si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
    Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate in mod corespunzator, si raportul consolidat al administratorilor, impreuna cu opinia exprimata de persoana responsabila cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, se publica de entitatea care a intocmit situatiile anuale financiare consolidate, conform legislatiei in materie.
    (2) Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unei copii a intregului raport consolidat al administratorilor sau a oricarei parti a raportului. Pretul unei astfel de copii nu trebuie sa depaseasca costul sau administrativ.
    Aceste prevederi nu se aplica entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    112. Ori de cate ori situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii financiari si-au intocmit raportul lor. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit.
    113. Daca situatiile financiare anuale consolidate nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la oficiul registrului comertului la care au fost depuse situatiile financiare anuale consolidate. In cazul in care situatiile financiare anuale consolidate nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie prezentat. In acest caz raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.

    CAP. 8
    FORMATUL BILANTULUI CONSOLIDAT SI AL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

    SECTIUNEA 1
    BILANTUL CONSOLIDAT

    114. Formatul bilantului consolidat este urmatorul:

    A. ACTIVE IMOBILIZATE

    I. IMOBILIZARI NECORPORALE
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros, si alte imobilizari necorporale
    4. Fond comercial pozitiv
    5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

    II. IMOBILIZARI CORPORALE
    1. Terenuri si constructii
    2. Instalatii tehnice si masini
    3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
    4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

    III. IMOBILIZARI FINANCIARE
    1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare
    2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    3. Interese de participare detinute la entitati neincluse in consolidare
    4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    5. Investitii detinute ca imobilizari
    6. Alte imprumuturi

    IV. TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA

    B. ACTIVE CIRCULANTE

    I. Stocuri
    1. Materii prime si materiale consumabile
    2. Productia in curs de executie
    3. Produse finite si marfuri
    4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

    II. Creante (Sumele care urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
    1. Creante comerciale
    2. Sume de incasat de la entitatile afiliate neincluse in consolidare
    3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    4. Alte creante
    5. Capital subscris si nevarsat

    III. Investitii pe termen scurt
    1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare
    2. Alte investitii pe termen scurt

    IV. Casa si conturi la banci

    C. CHELTUIELI IN AVANS

    D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

    F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

    G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    H. PROVIZIOANE

    1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane

    I. Venituri in avans

    1. Subventii pentru investitii
    2. Venituri inregistrate in avans
    3. Fond comercial negativ

    J. Capital si rezerve

    I. Capital subscris
    1. Capital subscris varsat
    2. Capital subscris nevarsat

    II. Prime de capital

    III. Rezerve din reevaluare

    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Rezerve de valoare justa
    4. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
    5. Alte rezerve
    Actiuni proprii

    V. REZERVE DIN CONVERSIE

    VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

    VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(a) societatii-mama

    Repartizarea profitului

    VIII. INTERESE MINORITARE

    1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor minoritare
    2. Alte capitaluri proprii

    SECTIUNEA 2
    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

    115. Formatul contului de profit si pierdere consolidat este urmatorul:
    1. Cifra de afaceri neta
    2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
    3. Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli externe
    6. Cheltuieli cu personalul:
    a) Salarii si indemnizatii
    b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii
    7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale
    b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    Profitul sau pierderea din exploatare
    9. Venituri din interese de participare
    10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
    11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare
    12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante
    13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    20. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate
    21. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate
    22. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) societatii-mama
    23. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor minoritare

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1752/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1752 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu