Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2066 din 8 februarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din 14 martie 2011In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.364/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.158 din 21 decembrie 2005, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

ANEXA

NORME METODOLOGICE

privind stabilirea, vărsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Fondul cultural naţional este gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările ulterioare.

(2) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional provin din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa.

(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional se încasează, se administrează şi se contabilizează de Administraţia Fondului Cultura! Naţional, potrivit dispoziţiilor legale, şi sunt utilizate pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

Art. 2. -In sensul prevederilor ordonanţei, următorii termeni se definesc astfel:

a) prin operatori economici se înţelege persoanele juridice de drept privat, precum şi asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă;

b) prin încasări/venituri, după caz, realizate de operatorii economici se înţelege acţiunea de a încasa o sumă de bani într-o perioadă de timp şi care se reflectă în extrasul de cont ori în registrul de casă;

c) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publică sau după monumentele ori componente ale monumentelor istorice aflate în proprietatea publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, se înţelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formă bidimensională în formă tridimensională ori din formă tridimensională în formă bidimensională, a imaginii totale sau parţiale, a simbolului ori a unei părţi componente caracteristice bunului respectiv;

d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă, se înţelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional mobil, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), i) şi o) din ordonanţă, se înţelege orice bun imobil, aşa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

f) prin publicaţii interzise spre vânzare minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, se înţelege materialele tipărite, care conţin preponderent imagini şi/sau texte ce reprezintă nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, cu excepţia materialelor cu caracter didactic, educativ, ştiinţific sau sanitar;

g) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanţă, se înţelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, violenţă fizică şi psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale;

h) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanţă, se înţelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin: scene de violenţă fizică şi psihică repetată, scene cu conţinut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalităţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual, scene pornografice;

i) prin operatori economici care comercializează bunuri culturale provenite din import, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanţă, se înţelege operatorii economici care introduc şi comercializează pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din străinătate;

j) prin produse de artă populară se înţelege produse manufacturate, realizate în atelierele meşterilor tradiţionali, precum şi produse de artizanat, realizate în serie, în ateliere specializate;

k) prin incinta sau domeniul public aflată/aflat în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, se înţelege monumentul istoric aflat în proprietatea publica sau zona de protecţie a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, aflată pe domeniul public;

l) prin operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, se înţelege impresarii artistici, aşa cum aceştia sunt definiţi de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;

m) prin servicii vocale cu conţinut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. I) din ordonanţă, se înţelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conţin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală;

n) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. I) din ordonanţă, se înţelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

o) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanţă se înţelege 10% din preţul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi' completările ulterioare;

p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă se înţelege 10% din preţul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la de art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi' completările ulterioare;

q) prin investiţii autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă, se înţelege lucrări de investiţii, construcţii noi şi/sau consolidări, amenajări sau extinderi ale construcţiilor existente, amplasate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice, aflate în proprietate publică;

r) prin fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. p) din ordonanţă, se înţelege sumele puse la dispoziţia Fondului cultural naţional de către organismele internaţionale, pe bază de acorduri şi convenţii;

s) prin încasările Loteriei Române se înţelege sumele realizate din desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II

Stabilirea şi vărsarea sumelor datorate Fondului cultural naţional

Art. 3. - Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă reprezintă contribuţii încasate pentru Fondul cultural naţional, al căror cuantum şi mod de determinare se stabilesc după cum urmează:

a) cota de 5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, este adăugată la încasări, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorul economic care, în baza unui contract încheiat, în condiţiile legii, cu administratorul bunului - mobil sau imobil - în cauză, realizează şi comercializează reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia;

b) cotele de 5% şi, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţă, sunt adăugate la comisionul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de casa de licitaţie sau agenţia imobiliară care a intermediat vânzarea;

c) cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d)-e) din ordonanţă se adăugă la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care editează publicaţiile în referinţă respective care produc sau închiriază fonogramele/videog ramele;

d) cota de 3% prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care au editat tipăriturile în cauză;

e) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care importă şi comercializează, în condiţiile legii, bunurile culturale în cauză;

f) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanţă este adăugată la procentul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care intermediază vânzarea produselor în cauză;

g) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanţă este adăugată la veniturile din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activităţi;

h) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activităţi;

i) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care desfăşoară activităţile respective;

j) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă este adăugată la veniturile obţinute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care desfăşoară respectiva activitate;

k) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă este aplicată la devizul general al investiţiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică;

l) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. ş) din ordonanţă se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună.

Art. 4. - Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-k) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului cultural naţional, până la data de 15 a lunii următoare.

Art. 5. - (1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. I) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori şi se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte.

(2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la alin. (1) se reţin şi se varsă în bugetul Fondului cultural naţional de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective.

(3) Obligaţia de vărsare aparţine plătitorilor, numai în cazul în care aceştia sunt şi operatorii reţelelor de comunicaţii electronice şi încasează sumele în mod direct de la beneficiar.

(4) Operatorii reţelelor de comunicaţii electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. I) din ordonanţă până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz.

(5) In facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor reţelelor de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (2) se va evidenţia distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. I) din ordonanţă.

Art. 6. - Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonogramedin România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.

Art. 7. - Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă se calculează şi se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiţii autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepţia finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcţie de devizul final al lucrării.

Art. 8. - Sumele datorate de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. se calculează şi se virează până la data de 25 a lunii următoare pentru încasările realizate în luna curentă.

Art. 9. - Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) din ordonanţă revine întotdeauna plătitorilor.

Art. 10. -Virarea sumelor datorate Fondului cultural naţional se evidenţiază în declaraţia lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către Fondul cultural naţional se va depune direct la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional din Municipiul Bucureşti, situat în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, sau prin poştă, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară.

Art. 12. - (1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO40TREZ 7015061XXX006670, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, având cod fiscal 17966770.

(2) Pentru disponibilităţile băneşti existente în contul de trezorerie menţionat la alineatul precedent se acordă dobândă, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - In ordinul de plată operatorii economici vor menţiona expres:

„Reprezintă contribuţia/restanţa/penalităţi pentru Fondul cultural naţional de...........%, potrivit art. 21 alin. (1) lit.....din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă/aferente lunii..................., anul......., pentru veniturile realizate, în sumă de..................lei".

CAPITOLUL III

Elaborarea şi execuţia bugetului Fondului cultural naţional

Art. 14. - (1) In cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional se constituie un compartiment distinct, abilitat să gestioneze sumele care constituie Fondul cultural naţional, cu atribuţii în asigurarea evidenţei colectării cotelor pe operatori economici, urmărirea depunerii declaraţiei, precum şi corelarea sumelor cuprinse în declaraţii cu sumele virate.

(2) Administraţia Fondului Cultural Naţional, prin compartimentul prevăzut la alin. (1), va colabora îndeaproape cu organismele şi instituţiile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, abilitate să realizeze controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, precum şi cu serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Art. 15. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cultural naţional, întocmit de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se aprobă de către directorul acestei instituţii, cu acordul ordonatorului principal de credite.

Art. 16. - Contul de execuţie bugetară a Fondului cultural naţional se întocmeşte şi se raportează trimestrial şi anual la termenele transmise de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (ca anexă la situaţia financiară întocmită de Administraţia Fondului Cultural Naţional).

Art. 17. - Sumele încasate în cursul anului, conform art. 21 alin. (1) din ordonanţă, şi neconsumate până la sfârşitul exerciţiului financiar se reportează în anul următor.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 18. - (1) Neachitarea cotelor la termenele prevăzute la cap. II atrage perceperea de majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative privind taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.

(2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural naţional.

Art. 19. - (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanţă.

(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţă.

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezentele norme metodologice, precum şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 din ordonanţă se efectuează de către reprezentanţii organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, precum şi de împuterniciţi ai Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, după caz.

Art. 21. - Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data aprobării lor prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

ANEXĂ

la normele metodologice

- Model -

DECLARAŢIE LUNARĂ

privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional pe luna...................., anul..........

Denumirea plătitorului ........................................................................................

Codul fiscal............................, numărul/data autorizaţiei/certificatului de înmatriculare ...............................

Sediul/Domiciliul: localitatea..........................., str...........................nr.........., bl.........., sc........, ap.........., sectorul/judeţul ......................, codul poştal.................., telefon/fax...................

Conturi bancare

...........................

..........................

.........................

Banca

.......................

.......................

.......................

A. Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional

Contribuţia lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Valoarea contribuţiei (lei)

Restante* (lei)

Total datorat (lei)

0

1

2

3=2*1

4

5=3+4

Litera

Procentul

Baza de calcul al

contribuţiei

(lei)

a)

5%

b)

5%

c)

2%

d)

20%

e)

20%

f)

3%

g)

2%

h)

2%

i)

2%

j)

1%

k)

1%

l)

10%

m)

10%

n)

10%

o)

3%

ş)

2%

TOTAL

* Se va specifica luna pentru care se declară restanţa.

B. Documentul de plată

Nr. crt.

Numărul documentului de plată

Explicaţia plăţii

(contribuţie lunară, restanţe, penalităţi)

Suma

(lei)

Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Numele.......................................

Prenumele....................................

Data............................................

Funcţia*).....................................

Semnătura şi ştampila.....................

*) Director/Director general sau altă persoană autorizată.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2066/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2066 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2066/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu