E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 198 din 28 septembrie 2009

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 1 octombrie 2009Având în vedere,

- Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 351.181 din 25 septembrie 2009;

- prevederile art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI   TEHNICE

privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere

A. Obligaţiile titularilor

1.  Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi a unei redevenţe miniere pentru activitatea de exploatare (incluzând şi exploatarea experimentală desfăşurată în timpul activităţii de explorare).

2.  Titularii de licenţe şi/sau de permise de exploatare au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestora, să se înregistreze la organele fiscale la care sunt arondaţi, ca plătitori de taxe şi redevenţe miniere.

3.  In acelaşi termen titularii au obligaţia de a se prezenta pentru luarea în evidenţă la compartimentul de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la care sunt arondaţi. Pentru luarea în evidenţă, aceştia vor avea asupra lor licenţa sau permisul în original. Aceeaşi obligaţie revine titularilor şi în cazul apariţiei unor modificări ale prevederilor licenţelor şi/sau permiselor.

B. Taxa pe activitatea minieră

1.  Valoarea taxei datorate către bugetul de stat este egală cu produsul dintre suprafaţa perimetrului instituit prin actul de concesiune/dare în administrare şi valoarea unitară specifică pe tip de activitate, prevăzută la art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2.   Calculul şi raportarea plăţii taxelor pentru activităţile miniere se fac anticipat, în baza unei declaraţii anuale privind taxa pe activităţi miniere, întocmită de titularii licenţelor de explorare sau de exploatare, precum şi de titularii permiselor de prospecţiune sau de exploatare, în conformitate cu modelul şi cu instrucţiunile de completare cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni tehnice, după cum urmează:

a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau de concesiune, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului;

b)   pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;

c)  pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, pentru întreaga perioadă de valabilitate a permisului.

3. Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare sau exploatare a resurselor/rezervelor minerale se declară la organul fiscal competent în termenul legal.

C. Redevenţa minieră

1. Pentru evidenţa şi verificarea calculului redevenţei miniere, titularii concesiunilor care realizează producţie minieră au obligaţia de a transmite compartimentelor de inspecţie teritorială ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale arondate rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date privind cantităţile excavate sau producţia minieră realizată şi valoarea acesteia, după caz, după cum urmează:

a)  raportul de activitate cu datele înscrise în formularele specifice prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2 la prezentele instrucţiuni tehnice, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului calendaristic de raportare, respectiv în lunile: aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.

Scadenţa de plată a redevenţei sunt datele de 20 inclusiv ale aceloraşi luni.

b)   decontul trimestrial conform formularelor specifice prezentate în anexele nr. 3.1 şi 3.2 la prezentele instrucţiuni tehnice, însoţit de copii ale documentelor care confirmă plata, până în datele de 25 ale aceloraşi luni inclusiv.

2.   Redevenţele miniere se declară la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se datorează.

3. Baza de calcul a redevenţei miniere va fi reprezentată de:

a) valoarea producţiei miniere comercializabile, pentru titularii licenţelor şi permiselor ce exploatează rezerve/resurse minerale din grupa prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi de roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;

b) cantitatea totală excavată din rezervă, în cazul licenţelor de exploatare, sau din resursă/rezervă, în cazul licenţelor de explorare şi  al  permiselor de exploatare - denumită în continuare producţie minieră - pentru concesiunile încadrate în grupele de substanţe prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) cantitatea totală de apă minerală naturală stabilită la sursă, în cazul prevăzut la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

4.  Pentru substanţele cuprinse în grupele de la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia nisipului şi pietrişului din albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, cantitatea totală excavată se stabileşte prin măsurătorile topografice de recepţie lunară, obligatorii conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

5.  Pentru nisipurile şi pietrişurile excavate din albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, cantitatea totală excavată se stabileşte ca raportul dintre producţia minieră netă realizată şi gradul de recuperare în exploatare.

6. Incadrarea în grupele de substanţe

a) încadrarea în grupele de substanţe prevăzute de art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unitatea de măsură a producţiei miniere (tonă, m3 sau litri) vor fi precizate distinct în licenţă/permis. Incadrarea în grupele de substanţe este dată de produsul minier înscris în actul de concesiune/dare în administrare;

b)  pentru licenţele active la data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004, încadrarea în grupa de substanţe şi unitatea de măsură a producţiei miniere vor fi stabilite prin actul adiţional încheiat între titular şi autoritatea competentă, în concordanţă cu actul de înregistrare a rezervelor, în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 262/2009

7.  Modul de calcul

a) pentru titularii licenţelor/permiselor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa este dată de valoarea producţiei miniere, care se calculează pe baza preţurilor de livrare şi a cantităţilor de produse miniere comercializabile în perioada de raportare, indiferent de modul de comercializare (în stare brută sau prelucrate). Din valoarea producţiei miniere rezultate nu se vor scădea cheltuielile de prelucrare.

Cota procentuală de calcul a redevenţei miniere datorate este de 4%, aplicată valorii producţiei miniere.

In cazul produselor miniere utilizate în cadrul aceleiaşi unităţi economice sau al livrării cu titlu gratuit a acestora şi care, drept consecinţă, nu au un preţ de livrare, valoarea producţiei miniere se calculează pe propria răspundere şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a preţului de cost (cheltuieli de producţie) al produselor respective, amendat cu un factor de creştere de 7%.

Din valoarea producţiei miniere se vor deduce cheltuielile de transport în afara minei/carierei.

Preţurile de livrare nu vor include TVA;

b)  pentru titularii licenţelor/permiselor încadrate în grupa substanţelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea redevenţei se calculează ca produsul dintre cantitatea totală excavată din rezervă, în cazul licenţelor de exploatare, sau din resursă/rezervă, în cazul licenţelor de explorare şi permiselor de exploatare, şi cota valorică pe unitatea de producţie minieră stabilită pentru fiecare substanţă minerală; unitatea de măsură a producţiei miniere este stabilită în licenţă/permis;

c)  pentru titularii licenţelor/permiselor încadrate în grupa substanţelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. f)-h) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cantităţii reprezentate de diferenţa dintre excavatul în rezervă şi produsul minier principal i se aplică la calculul redevenţei cuantumul stabilit la art. 45 alin. (1) lit. c) sau e) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, categoria rocilor industriale sau de construcţii, indiferent dacă produsele secundare rezultate pot fi valorificate sau nu;

d) pentru titularii licenţelor/permiselor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, stocurile de la finele fiecărui trimestru de raportare se evidenţiază distinct, iar pentru diferenţa pozitivă de stoc (stoc final de trimestru minus stoc început de trimestru) se calculează şi se achită redevenţa în conformitate cu precizările menţionate la lit. a).

D.  Obligaţiile compartimentelor de inspecţie teritorială pentru resurse minerale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

1.  Compartimentele de inspecţie teritorială pentru resurse minerale ţin evidenţa documentelor, datelor şi informaţiilor ce stau la baza calculului taxelor şi redevenţelor miniere, pentru fiecare perimetru arondat.

2. In baza rapoartelor de activitate (anexele nr. 2.1 şi 2.2 la prezentele instrucţiuni tehnice) şi a deconturilor trimestriale (anexele nr. 3.1 şi 3.2 la prezentele instrucţiuni tehnice), primite de la titularii concesiunilor miniere în termenul prevăzut la lit. C pct. 1 lit. a) şi b), compartimentele de inspecţie teritorială pentru resurse minerale întocmesc un raport centralizator trimestrial (anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni tehnice), care se transmite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în termen de 10 zile.

3.  Raportul centralizator privind calculul şi plata taxei pe activitatea minieră, pentru toate perimetrele prevăzute la lit. B pct. 2 lit. b) şi arondate fiecărui compartiment de inspecţie teritorială pentru resurse minerale, se întocmeşte în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni tehnice şi se transmite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale până la 20 ianuarie.

4.  Rapoartele centralizatoare transmise Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale vor fi însoţite de o notă privind neconformităţile constatate, măsurile şi/sau sancţiunile aplicate în perioada de raportare.

E.  Dispoziţii finale şi tranzitorii

1.  Pentru ca licenţele în vigoare să poată funcţiona legal, în termenul şi condiţiile impuse de Legea nr. 262/2009, autoritatea competentă şi titularii au obligaţia să încheie un act adiţional.

Actul adiţional face parte integrantă din licenţă şi i se aplică corespunzător prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2.  Pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2009 şi data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2009, evidenţa, raportarea, calculul şi plata redeventei miniere se fac conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Titularilor de licenţe/permise încadrate în grupele de substanţe cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, le revine obligaţia ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să-şi reactualizeze la zi planurile topografice (nivelment şi planimetrie) în format digital.

4. Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni tehnice atrage după sine sancţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiunile tehnice

TAXA  PE  ACTIVITĂŢI   MINIERE

PROSPECŢIUNE |_|                    EXPLORARE        |_|                     EXPLOATARE      |_|

Declaraţie anuală privind taxa pe activităţi miniere pe perioada.....................................................................................................................................

Denumirea titularului........................................................................................................................................................................ ...........................

Codul fiscal al plătitorului........................................................................................................................................................................ ....................

Numele şi prenumele (pentru persoane fizice)...............................................................................................................................................................

Localitatea......................, str.........................nr....., judeţul/sectorul..............., codul poştal......................, telefon/fax..................................................

Tipul activităţii

Nr. şi data licenţei/permisului

Perimetrul

Perioada (luni)

Taxa anuală (Iei/km2)

Taxa datorată (lei)

Denumirea

Suprafaţa

(km2)

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.

Numele.......................          Funcţia.....................................

Prenumele..................          Semnătura şi ştampila.............

Instrucţiuni de completare a declaraţiei anuale privind taxa pe activităţi miniere

Declaraţia se va completa în două exemplare, cu următoarele destinaţii:

- un exemplar se transmite compartimentelor de inspecţie teritorială pentru resurse minerale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;

- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului declaraţiei se completează după cum urmează:

-  coloana 0 - cu activităţile miniere pentru care sunt acordate licenţele sau permisele: prospecţiune, explorare, exploatare;

- coloana 1 - cu numărul şi data licenţei sau permisului în baza căruia se desfăşoară activitatea respectivă;

- coloana 2 - cu denumirea perimetrului;

- coloana 3 - cu suprafaţa perimetrului, înscrisă în actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 4 - cu perioada, în luni, la care se referă taxa, conform prezentelor instrucţiuni tehnice;

- coloana 5 - cu taxele anuale, în lei, prevăzute la art. 44 alin. (2) - (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare tipului de activitate desfăşurată;

- coloana 6 - cu taxa datorată, calculată conform prezentelor instrucţiuni tehnice.

ANEXA Nr. 2.1 la instrucţiunile tehnice

RAPORT   PRIVIND  ACTIVITATEA   DE   EXPLOATARE

(pentru substanţele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

Denumirea titularului........................................................................................................................................................................ ...........................

Numele şi prenumele (pentru persoanele fizice)............................................................................................................................................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract................................................................................................................................................................

Localitatea....................................................., str...............nr......, judeţul/sectorul................, codul poştal.................., telefon/fax...............................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cantitatea;

B - unitatea de măsură;

C - cantitatea produselor miniere realizate şi în stoc.

Perioada de raportare

Substanţa exploatată

Produsele miniere realizate

Redevenţa

Denumirea

A

B

Denumirea

C

B

Preţul unitar

(lei)

Valoarea

(lei)

Cota procentuală

Suma datorată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL:

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.

Numele......................................                Funcţia.......................................

Prenumele..................................               Semnătura şi ştampila...............

ANEXA Nr. 2.2 la instrucţiunile tehnice

RAPORT   PRIVIND  ACTIVITATEA   DE   EXPLOATARE

(pentru substanţele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i)şi alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

Denumirea titularului........................................................................................................................................................................ ...........................

Numele şi prenumele (pentru persoanele fizice)............................................................................................................................................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract................................................................................................................................................................

Localitatea.............., str...............nr......, judeţul/sectorul..........................................., codul poştal.................., telefon/fax...........................................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cantitatea;

B - unitatea de măsură.

Perioada de raportare

Substanţa exploatată

Redevenţa

Denumirea

A

B

Cota valorică euro/u.m.

Suma datorată

(lei)

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

Cursul de schimb leu/euro:.......

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.

Numele.............................                            Funcţia.....................................

Prenumele........................                           Semnătura şi ştampila............

ANEXA Nr. 3.1 la instrucţiunile tehnice

REDEVENŢA   MINIERĂ

(pentru substanţele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

Decont pe trimestrul................................................anul................................

Denumirea titularului........................................................................................

Numele şi prenumele (pentru persoanele fizice).............................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract..................................................

Codul fiscal al plătitorului.................................................................................

Localitatea.............., str...............nr......, judeţul/sectorul................, codul poştal....................., telefon/fax...........................

Produse miniere realizate

Redevenţa  

(lei)

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Preţul unitar

(lei)

Valoarea

(lei)

Cota procentuală

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.

Numele...................................        Funcţia....................................

Prenumele..............................        Semnătura şi ştampila............

Instrucţiuni de completare a decontului trimestrial privind redevenţa minieră.

Decontul trimestrial privind redevenţa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinaţii:

- un exemplar se transmite compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;

- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:

- coloana 0 - cu produsele miniere realizate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 1 - cu cantităţile totale de produse miniere realizate în perioada de raportare;

- coloana 2 - cu unităţile de măsură corespunzătoare cantităţilor înscrise în coloana 1;

- coloana 3 - cu preţurile unitare în lei, practicate în perioada de raportare pentru produsele miniere respective;

- coloana 4 - cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzătoare cantităţilor şi preţurilor înscrise în coloanele 1 şi 3;

- coloana 5 - cu cota procentuală aplicată conform art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- coloana 6 - cu sumele reprezentând redevenţa minieră datorată bugetului de stat, calculată prin aplicarea cotei procentuale prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- coloana 7 - cu sumele achitate, reprezentând redevenţa.

Cantităţile şi preţurile înscrise în coloanele 1 şi 3 se stabilesc în conformitate cu instrucţiunile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind evidenţa, calculul, plata şi raportarea redevenţelor miniere.

ANEXA Nr. 3.2 la instrucţiunile tehnice

REDEVENŢA   MINIERĂ

(pentru substanţele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) şi alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

Decont pe trimestrul......................................anul........................................

Denumirea titularului...................................................................................

Numele şi prenumele (pentru persoanele fizice)..........................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract...............................................

Codul fiscal al plătitorului.............................................................................

Localitatea.............., str...............nr.............., judeţul/sectorul................, codul poştal................., telefon/fax...............

Substanţa exploatată

Redevenţa

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Cota valorică euro/u.m.

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

Cursul de schimb leu/euro:

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.

Numele............................           Funcţia....................................

Prenumele.......................           Semnătura şi ştampila............

Instrucţiuni de completare a decontului trimestrial privind redevenţa minieră.

Decontul trimestrial privind redevenţa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinaţii:

- un exemplar se transmite compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;

- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:

- coloana 0 - cu substanţele exploatate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 1 - cu cantităţile totale excavate în perioada de raportare;

- coloana 2 - cu unităţile de măsură corespunzătoare substanţelor înscrise în coloana 0;

- coloana 3 - cu cota valorică conform art. 45 alin. (1) lit. b)-i), după caz, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- coloana 4 - cu valoarea redevenţei miniere datorate;

- coloana 5 - cu sumele achitate, reprezentând redevenţa.

ANEXA Nr. 4 la instrucţiunile tehnice

AGENŢIA   NAŢIONALĂ   PENTRU   RESURSE   MINERALE

Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale...........

RAPORT

privind redevenţa minieră pe trimestrul......anul.......

Judeţul..................................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cantitatea/unitatea de măsură;

B - valoarea (lei);

C - cota procentuală/cota valorică;

D - datorată (lei);

E - achitată (iei);

F - restanţă (lei);

G - numărul/data ordinului de plată;

H - nr. de sesizare a compartimentului de inspecţie teritorială către direcţia judeţeană a finanţelor publice;

I - nr. de înregistrare la direcţia judeţeană a finanţelor publice;

J - observaţii.

Titularul/ Cod fiscal

Perimetrul

Denumirea produsului minier/ substanţa

exploatată

A

Preţul unitar

(lei)

B

Redevenţa

G

H

I

J

Denumirea

Numărul licenţei/

permisului

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL:

Cursul de schimb leu/euro:

Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor şi respectă prevederile licenţei/permisului minier şi reglementările legale în vigoare.

Expert/Consilier,

............................................................

Intocmit

............................................................

ANEXA Nr. 5 la instrucţiunile tehnice

AGENŢIA   NAŢIONALĂ   PENTRU   RESURSE   MINERALE Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale...........

RAPORT

anual privind taxa pe activitatea minieră

Judeţul...........

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

T - tip de activitate;

D - denumirea;

S - suprafaţa (km2);

P - perioada (luni);

TD - taxa datorată (lei);

N - nr. şi data înregistrării la administraţia financiară.

Titular/ Cod fiscal

Nr. şi data licenţei

T

Perimetru

P

Taxa anuală (lei/km2)

TD

Taxa achitată

(lei)

N

Numărul/data ordinului de plată

Observaţii

D

S

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL:

Numele............................           Funcţia....................................

Prenumele.......................           Semnătura şi ştampila...............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 198/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 198 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 198/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu