Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 18 din 1 februarie 2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 22 februarie 2007Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 70.060 din 22 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 120/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/32/CE privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, p. 10, aşa cum a fost modificată ultima dată de Directiva Comisiei 2006/77/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 30 septembrie 2006, p. 53-55.

Art. 5. - După 6 luni de la data publicării ultimei anexe la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 396/2005 privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în sau pe hrana şi furajele de origine vegetală sau animală, art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa la prezentul ordin se modifică după cum urmează:

,,c) Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 396/2005 privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în sau pe hrana şi furajele de origine vegetală sau animală;".

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

privind substanţele nedorite din hrana pentru animale

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică substanţelor nedorite din produsele destinate hranei pentru animale.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică fără a aduce atingere:

a)    Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii destinaţi utilizării în nutriţia animalelor;

b)   Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 507/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 septembrie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 96/25/CE, şi Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 412/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia furajelor combinate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 79/373/CEE;

c)   Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 şi 143 bis din 17 februarie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 86/363/CEE, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională directivele Consiliului 76/895/CEE, 86/362/CEE, 90/642/CEE, atunci când aceste reziduuri nu sunt menţionate în anexa nr. 1;

d)  legislaţiei comunitare transpuse în legislaţia naţională, privind activitatea veterinară în relaţie cu sănătatea publică şi sănătatea animalelor;

e)   Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 143/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite produse utilizate în nutriţia animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 82/471/CEE;

f)   Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 777/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 93/74/CEE.

Art. 2. - In sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:

a) furaje - produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete ori conservate, precum şi produsele derivate din procesarea industrială a acestora, substanţe organice sau anorganice, utilizate singure ori în amestec, cu sau fără aditivi, utilizate pentru hrănirea animalelor;

b)  materii furajere - diferite produse de origine vegetală sau animală, în stare proaspătă ori conservată, precum şi produsele derivate din procesarea industrială a acestora, substanţe organice ori anorganice, cu sau fără aditivi, care sunt destinate consumului de către animale fie direct, ca atare, fie după procesare, în prepararea furajelor combinate ori ca substraturi pentru premixuri;

c)   aditivi furajeri - aditivii aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 1831/2003;

d)  premixuri - amestecuri de aditivi sau amestecuri de unul ori mai mulţi aditivi cu substanţe folosite ca „purtători", destinate producerii de furaje;

e)  furaje combinate - amestecuri de materii furajere, cu sau fără aditivi, care sunt destinate consumului de către animale ca furaje complete ori complementare;

f)  furaje complementare - amestecuri de furaje care au un conţinut ridicat în anumite substanţe şi care, datorită compoziţiei lor, sunt suficiente pentru o raţie zilnică numai dacă sunt utilizate în combinaţie cu alte furaje;

g)  furaje complete - amestecuri de furaje care, datorită compoziţiei lor, sunt suficiente pentru o raţie zilnică;

h) produse destinate hranei animalelor - materii furajere, premixuri, aditivi, produse furajere şi toate celelalte produse destinate utilizării sau utilizate în hrana animalelor;

i) raţie zilnică - cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un conţinut în umiditate de 12%, necesară zilnic unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă şi cu o anumită producţie, pentru satisfacerea tuturor necesităţilor acestuia;

j) animale - animale aparţinând speciilor crescute în mod curent pentru producţie sau consum şi hrănite, precum şi animale care trăiesc liber în sălbăticie, în cazul în care le sunt administrate furaje;

k) punere în circulaţie sau circulaţie - deţinerea de produse destinate hrănirii animalelor, în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, liber ori nu, către o parte terţă, precum şi vânzarea sau alte forme de transfer al acestora;

l) substanţe nedorite - orice substanţă sau produs, cu excepţia agenţilor patogeni, care este prezentă în şi/sau pe produsul destinat pentru hrănirea animalelor şi care prezintă un potenţial pericol pentru sănătatea animală, sănătatea publică, pentru mediu sau care poate avea efecte negative asupra producţiilor animaliere.

Art. 3. - (1) Produsele provenite din ţări terţe şi destinate hrănirii animalelor pot intra, pot fi puse în circulaţie şi/sau pot fi utilizate în România şi Comunitatea Europeană numai dacă sunt integre, originale şi de o calitate corespunzătoare pentru comercializare, nu reprezintă niciun pericol pentru sănătatea publică, sănătatea animală sau pentru mediu şi nu pot afecta în mod negativ producţiile animaliere atunci când sunt utilizate corect.

(2) Produsele destinate hrănirii animalelor sunt considerate conforme cu prevederile alin. (1) dacă nivelul de substanţe nedorite pe care acestea le   conţin îndeplineşte cerinţele privind nivelurile maxime stabilite în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Substanţele nedorite menţionate în anexa nr. 1 sunt acceptate în produsele destinate hranei animalelor numai dacă fac obiectul condiţiilor stabilite în această anexă.

(2)   In scopul reducerii sau eliminării surselor de substanţe nedorite din produsele destinate hrănirii animalelor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cooperare cu operatorii economici, efectuează investigaţii pentru a identifica sursele de substanţe nedorite, în cazul în care nivelurile maxime sunt depăşite şi în cazul în care niveluri mari din aceste substanţe sunt detectate, luându-se în considerare nivelurile de fond ale acestora. Pentru o abordare uniformă în cazul nivelurilor crescute este necesar să se stabilească pragurile de acţiune pentru a se decide începerea acestor investigaţii. Acestea se pot regăsi în anexa nr. 2.

(3)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene toate informaţiile relevante şi concluziile privind sursele, precum şi măsurile întreprinse pentru a reduce nivelul sau a elimina substanţele nedorite. Aceste informaţii sunt transmise în cadrul raportului anual ce trebuie transmis Comisiei Europene conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, exceptându-se cazurile când informaţiile sunt de o importanţă deosebită pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene. In acest ultim caz, informaţiile sunt transmise imediat.

Art. 5. - Produsele destinate hranei animalelor care au un conţinut dintr-o substanţă nedorită ce depăşeşte nivelurile maxime stabilite în anexa nr. 1 nu pot fi amestecate pentru diluare cu acelaşi tip sau alt tip de produse destinate hranei animalelor.

Art. 6. - In cazul în care nu există prevederi speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot conţine, avându-se în vedere proporţia prevăzută de utilizare a acestora în raţia zilnică, niveluri din substanţele nedorite prevăzute în anexa nr. 1 mai mari decât nivelurile stabilite pentru furajele complete.

Art. 7. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să reducă provizoriu nivelurile maxime existente, să fixeze niveluri maxime sau să interzică prezenţa substanţelor nedorite în produsele destinate hrănirii animalelor, atunci când există motive întemeiate, pe baza noilor informaţii sau reevaluării informaţiilor existente făcute de când prevederile în cauză au fost adoptate, care demonstrează că nivelurile maxime stabilite în anexa nr. 1 sau alte substanţe care nu sunt menţionate în această listă prezintă pericol pentru sănătatea animală, sănătatea publică ori pentru mediu.

(2)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană despre luarea unor decizii conform alin. (1), expunând bazele acestor decizii.

(3)  In situaţia în care Consiliul European sau Comisia Europeană nu a luat o decizie pentru a ţine cont de informaţiile prezentate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, măsurile implementate la nivel naţional se menţin.

Art. 8. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că sunt întreprinse măsuri pentru a garanta atât corecta aplicare a oricăror proceduri considerate acceptabile în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, cât şi conformitatea produselor detoxifiate destinate nutriţiei animalelor cu prevederile anexei nr. 1.

Art. 9. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că produsele destinate hranei animalelor în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nu sunt supuse altor restricţii de circulaţie în ceea ce priveşte prezenţa substanţelor nedorite, altele decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi de Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se aplică şi produselor destinate nutriţiei animalelor, produse în România pentru a fi exportate în ţări terţe.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza reexportul în baza condiţiilor prevăzute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 care stabileşte principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei privind alimentele, care înfiinţează Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi stabileşte proceduri în probleme de siguranţa alimentelor. Prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică mutatis mutandis.

Art. 11. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Art. 12. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

Substanţe nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Conţinut maxim în

mg/kg(ppm) al furajelor

cu umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

1.Arsen (5)

Materii furajere cu excepţia:

2

- făinurilor din iarbă, lucerna uscată şi trifoi uscat, pulpă de sfeclă de zahăr uscată şi melasă uscată din pulpă de sfeclă de zahăr

4

-extractului din sâmburi de palmier

4(6)

- fosfaţilor şi algelor marine calcaroase

10

- carbonatului de calciu

15

- oxidului de magneziu

20

- furajelor obţinute din procesarea peştelui sau a altor animale marine

15(6)

-făinurilor din iarbă de mare şi materiilor furajere derivate din aceasta

40(6)

Furaje complete cu excepţia:

2

- furajelor complete pentru peşti şi pentru animalele de blană

6(6)

Furaje complementare cu excepţia:

4

- furajelor minerale

12

2. Plumb(10)

Materiile furajere cu excepţia:

10

- nutreţurilor verzi(7)

30(9)

- fosfaţilor şi algelor marine calcaroase

15

- carbonatului de calciu

20

- drojdiilor

5

Aditivi aparţinând grupării funcţionale a microelementelor cu excepţia:

100

-oxidului de zinc

400(9)

-oxidului de mangan, carbonatului de fier, carbonatului de cupru

200(9)

Aditivi aparţinând grupărilor funcţionale ale lianţilor şi agenţilor antiaglomerare cu excepţia:

30(9)

-clinoptilolita de origine vulcanică

60(9)

Premixuri

200(9)

Furaje complementare cu excepţia:

10

-furajelor minerale

15

Furaje complete

5

3. Fluor(11)

Materiile furajere cu excepţia:

150

- furajelor de origine animală cu excepţia crustaceelor marine ca cele din ordinul Euphausiacea

500

- crustacee marine ca cele din ordinul Euphausiacea

3000

-fosfaţi

2000

-carbonat de calciu

350

-oxid de magneziu

600

-alge marine calcaroase

1000

Vermiculita(E561)

3000 (9)

Furaje complementare

-conţinând =< 4% fosfor

500

- conţinând > 4% fosfor

125 pentru 1% fosfor

Furaje complete cu excepţia

150

-furajelor complete pentru bovine, ovine şi caprine

- în lactatie

30

- altele

50

- furajelor complete pentru porci

100

- furajelor complete pentru păsări

350

- furajelor complete pentru pui de găină

250

4. Mercur

Materii furajere cu excepţia:

0,1

- furajelor obţinute prin procesarea peştelui sau a altor vieţuitoare marine

0,5

-carbonat de calciu

0,3

Furaje complete cu excepţia:

0,1

-furajelor complete pentru câini şi pisici

0,4

Furaje complementare cu excepţia:

0,2

-furajelor complementare pentru câini şi pisici

5. Nitriti

Făină din peşte

60 (exprimat ca nitrit de sodiu)

Furaje complete cu excepţia:

15 (exprimat ca nitrit de sodiu)

- furajelor destinate animalelor de companie cu excepţia păsărilor şi a peştilor de acvariu

6. Cadmiu (12)

Materii furajere de origine vegetală

1

Materii furajere de origine animală

2

Materii furajere de origine minerală cu excepţia:

2

-fosfaţi

10

Aditivi aparţinând grupării funcţionale a compuşilor microelementelor cu excepţia:

10

- oxidului de cupru, oxidului de

30(9)

mangan, oxidului de zinc şi sulfatului acid de mangan

Aditivi aparţinând grupării funcţionale a lianţilor şi agenţilor antiaglomerare

2

Premixuri

15(9)

Furaje minerale

-conţinând < 7% fosfor

5

-conţinând >=7% fosfor

0,75 pentru 1% fosfor, cu o valoare maxima de 7,5

Furaje complementare pentru animale de companie

2

Alte furaje complementare

0,5

Furaje complete pentru bovine, ovine şi caprine şi furaje pentru peşti cu excepţia:

1

-furajelor complete pentru animale de companie

2

-furajelor complete pentru viţei, miei, iezi şi a altor furaje complete

0,5

7. Aflatoxina B1

Toate materiile furajere

0,02

Furaje complete pentru bovine, ovine şi caprine cu excepţia:

0,02

-furajelor complete pentru vacile de lapte

0,005

- furajelor complete pentru viţei şi miei

0,01

Furaje complete pentru porci şi păsări (exceptând animalele tinere)

0,02

Alte furaje complete

0,01

Furaje complementare pentru bovine, ovine şi caprine (exceptând furajele complementare pentru animalele în lactaţie,viţei şi miei)

0,02

Furaje complementare pentru porci şi păsări (exceptând animalele tinere)

0,02

Alte furaje complementare

0,005

8. Acidul cianhidric

Materii furajere cu excepţia:

50

-seminţelor de in

250

-turtelor din seminţe de in

350

- produselor din manioc şi turte de migdale

100

Furaje complete cu excepţia:

50

- furajelor complete pentru pui

10

9. Gossypol liber

Materii furajere cu excepţia:

20

-seminţelor de bumbac

5000

-turtelor din seminţe de bumbac şi făinurilor din seminţe de bumbac

1200

Furaje complete cu excepţia:

20

- furajelor complete pentru bovine, ovine şi caprine

500

- furajelor complete pentru păsări (exceptând găinile ouătoare) şi viţei

100

- furaje complete pentru iepuri şi porci (exceptând purceii de lapte)

60

10. Teobromină

Furaje complete cu excepţia:

300

-furajelor complete pentru bovine adulte

700

11. Ulei volatil din muştar

Materii furajere cu excepţia:

100

- turtelor din seminţe de rapiţă

4000 (exprimat ca izotiocianat de alil)

Furaje complete cu excepţia:

150 (exprimat ca izotiocianat de alil)

- furajelor complete pentru bovine, ovine şi caprine (exceptând animalele tinere)

1000 (exprimat ca izotiocianat de alil)

-furajelor complete pentru porci (exceptând purceii) şi păsări

500 (exprimat ca izotiocianat de alil)

12. Vinii tiooxazolidonă (viniloxazolidintion)

Furaje complete pentru păsări, cu excepţia

1000

- furajelor complete pentru găini ouătoare

500

13. Cornul secarei (Claviceps pupurea)

Toate furajele care conţin cereale nemăcinate

1000

14. Seminţe nemăcinate de neghină şi fructe întregi ce conţin alcaloizi, glicozizi sau alte substanţe toxice separat sau combinaţii ale acestora, inclusiv:

Toate furajele

3000

a) Lolium temulentum L.,

1000

b) Lolium remontum Schrank,

1000

c) Datura stramonium L

1000

15. Ricin (Ricinus communis L)

Toate furajele

10 (exprimat în termen de coji de ricin)

16. Crotalaria spp

Toate furajele

100

17.Aldrin

18.Dieidrin

Singure sau combinate, exprimate ca Dieidrin

Toate furajele cu excepţia:

 -grăsimilor

 - hranei pentru peşti

0,01

0,1

0,02

19. Camfeclor (Toxafen) - suma indicatorilor congeneri CHB 26, 50,si 62 (8)

- Peşte, alte animale acvatice, produsele şi subprodusele lor cu excepţia uleiului de peşte

- Ulei de peşte (9)

-Furaje pentru peşti (9)

0,02

0,2

0,05

20. Clordan (sumă de izomeri cis şi trans, şi ai oxiclordanului, exprimaţi în clordan)

Toate furajele cu excepţia:

 - grăsimilor şi uleiurilor

0,02

0,05

21. DDT (amestec de izomeri ai DDT, TDE şi DDE, exprimaţi ca DDT)

Toate furajele cu excepţia:

- grăsimilor şi uleiurilor

0,05

0,5

22. Endosulfan (amestec de izomeri alfa şi beta şi de endosulfonat, exprimat ca endosulfan)

Toate furajele cu excepţia:

- porumbului şi produselor rezultate prin procesarea acestuia

- seminţelor de oleaginoase rezultate în urma procesării

- uleiului vegetal neprocesat

- furajelor complete pentru peşti

0,1

0,2

0,5

1,0

0,005

23. Endrin (amestec de endrin şi delta-ketoendrin exprimat ca endrin)

Toate furajele, cu excepţia:

-grăsimilor şi uleiurilor

0,01

0,05

24. Heptaclor (amestec de heptaclor şi heptaclorepoxid, exprimat ca heptaclor)

Toate furajele, cu excepţia:

-grăsimilor şi uleiurilor

0,01

0,2

25. Hexaclorbenzen (HCB)

Toate furajele, cu excepţia:

-grăsimilor şi uleiurilor

0,01

0,2

26. Hexaclorciclohexan (HCH)

26.1. izomeri alfa

Toate furajele, cu excepţia:

-grăsimilor şi uleiurilor

0,02

0,2

26.2. izomeri beta

Furaje combinate cu excepţia:

- furajelor pentru vacile de lapte

0,01

0,005

Materii furajere, cu excepţia:

- grăsimilor şi uleiurilor

0,01

0,1

26.3. izomeri gama

Toate furajele, cu excepţia:

-grăsimilor şi uleiurilor

0,2

2,0

27a. Dioxină (amestec de dibenzoparadioxină policlorurată (PCDD)) şi dibenzofurani policloruraţi (PCDF) exprimaţi în echivalenţi toxici de către OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), utilizând factorii de echivalentă toxică WHO-TEF) 1997(1)

a) Materii furajere de origine vegetală, cu excepţia uleiurilor vegetale şi subproduselor acestora

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

b) Uleiuri vegetale şi subprodusele acestora

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

c) Materii furajere de origine minerală

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

d) Grăsimi de origine animală, inclusiv grăsimi din lapte şi ouă

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

e) Alte produse obţinute de la animalele terestre, inclusiv lapte şi produse lactate, ouă şi produse din ouă.

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

f) Ulei de peşte

6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

g) Peşte, alte animale acvatice, produsele şi subprodusele lor, cu excepţia uleiului de peşte şi a hidrolizatelor proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime (4)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

h) Hidrolizate proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

i) Aditivii: argilă caolinică, sulfat de calciu dihidrat, vermiculita, fonolit-natrolit, aluminaţi de calciu sintetici şi clinoptilolita de origine sedimentară ce aparţin grupărilor funcţionale ale lianţilor şi agenţilor antiaglomerare

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

j) Aditivi aparţinând grupării funcţionale a compuşilor microelementelor

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

k) Premixuri

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

l) Furaje combinate, cu excepţia furajelor pentru animalele de blană, hranei pentru animalele de companie şi furajelor pentru peşti.

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

m) Furaje pentru peşti. Hrană pentru animale de companie

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)(3)

27.b. Amestec de dioxină si PCBs asemănători dioxinei (amestec de dibenzo-para-dioxine policlorurate (PCDD)), dibenzofurani policlorurati(PCDF) si difenil policlorurati (PCB) exprimaţi în echivalenţi toxici OMS (Organizaţia Mondială a   Sănătăţii), utilizând factorii de echivalenţă toxică WHO-TEF.1997(1)

a) Materii furajere de origine vegetală, cu excepţia uleiurilor vegetale şi subproduselor acestora

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

b) Uleiuri vegetale şi subprodusele acestora

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

c) Materii furajere de origine minerală

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

d) Grăsimi de origine animală, inclusiv grăsimi din lapte şi ouă

3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

e) Alte produse obţinute de la animalele terestre, inclusiv lapte şi produse lactate, ouă şi produse din ouă.

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

f) Ulei de peşte

24,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

g) Peşte, alte animale acvatice, produsele şi subprodusele lor, cu excepţia uleiului de peşte şi a hidrolizatelor proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime (4)

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

h) Hidrolizate proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime

11,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

i) Aditivii aparţinând grupărilor funcţionale ale lianţilor şi agenţilor antiaglomerare

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

j) Aditivi aparţinând grupării funcţionale a compuşilor microelementelor

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

k) Premixuri

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

I) Furaje combinate, cu excepţia furajelor pentru animalele de blană, hranei pentru animalele de companie şi furajelor pentru peşti.

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

m) Furaje pentru peşti. Hrană pentru animale de companie

7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

1) WHO-TEF de evaluare a riscului pentru sănătatea publică bazat pe concluziile întâlnirii OMS de la Stockholm, Suedia, din 15-18 iunie 1997.

Congenerul

Valoarea TEF

Congenerul

Valoarea TEF

Dibenzo-para-dioxine(PCDD)

PCB „asemănător dioxinei"

2,3,7,8-TCDD

1

Non-orto PCB+Mono-orto PCB

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1 0,1

PCB 81 PCB 126

0,0001 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

Mono-orto PCB

Dibenzofurani (PCDF)

PCB 105

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 114

0,0005

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 118

0,0001

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 123

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Abrevieri folosite: „T"= tetra, „Pe"=penta, „Hx"=hexa, „Hp"= hepta, „O"=octa, „CDD"=clorodibenzodioxina, „CDF"=clorodibenzofuran, „CB"=clorodifenîl

Substanţe nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Conţinut maxim în

mg/kg(ppm) al furajelor cu

umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

28.      Cais     -     Prunus armeniaca L

29.     Migdale    amare    -Prunus   dulcis (Mill.) D.A. Webb  var  amara   (D.C.) Focke        (=        Prunus amygdalus    Batsch    var. amara(D.C) Focke)

30.      Trunchi     de     fag necorticat- Fagus silvatica L

31.   Camelina sativa (L.) Crantz

32.      Mowrah,      Bassia, Madhuca     -     Madhuca longifolia   (L.)   Macbr   (= Bassia longifolia L. = Illped malabrorum             Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia  latifolia  Roxb.)  = Illipe  latifolia  (Roseb)  F. Mueller

33.   Purghera  - Jatropha curcas L.

34.  Croton - Croton tiglium L

35.     Muştar    indian    -Brassica   juncea    L.    şi Coss.     Ssp    integrifolia (West)Thell

36.    Muştar   sareptian   -Brassica juncea L şi Coss ssp. juncea

37.   Muştar  chinezesc  -Brassica juncea L şi Coss ssp.   juncea   var.    Iuţea Batalin

38.     Muştar    negru Brassica nigra L. Koch

39.    Muştar   etiopian    -Brassica carinata A. Braun

Toate furajele

Seminţele   şi   fructele  speciilor     de     plante prezentate          alături precum şi derivaţii de procesare  ai  acestora pot fi prezente în furaje doar sub formă de urme ce nu pot fi determinate cantitativ

(2) Concentraţii peste limită; concentraţiile peste limită sunt calculate presupunând că toate valorile, de sub limita cuantificării diferiţilor congeneri, sunt egale cu limita cuantificării

(3)  Nivelul maxim separat pentru dioxină (PCDD/F) rămâne aplicabil pentru o perioadă temporară. Produsele destinate hrănirii animalelor menţionate la punctul 27a trebuie să corespundă atât nivelurilor maxime pentru dioxină, cât şi celor pentru amestecul de dioxină si PCB asemănător dioxinei în timpul acestei perioade temporare.

(4)  Peştele proaspăt livrat şi utilizat direct, fără procesare intermediară, pentru producerea hranei pentru animalele de blană, nu este supus limitelor maxime, în timp ce nivelurile maxime de 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg de produs şi 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produs sunt aplicabile pentru peştele proaspăt utilizat pentru hrănirea directă a animalelor de companie, din grădini zoologice şi circuri. Produsele, proteinele animale procesate care sunt fabricate pentru aceste animale (animale de blană, animale de companie, din grădini zoologice şi circuri) nu pot intra în lanţul alimentar şi nu pot fi date ca hrană animalelor de fermă care sunt ţinute, îngrăşate sau crescute pentru producţia de alimente.

(5) Nivelurile maxime se referă la arsenul total.

(6) In urma cererii autorităţilor competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze o analiză pentru a demonstra că nivelul de arsen anorganic este mai mic de 2 ppm. Această analiză are importanţă în special pentru specia de alge Hizikia fusiforme.

(7)  Nutreţurile verzi includ produse destinate hrănirii animalelor cum ar fi: fân, siloz, iarbă verde etc.

(8) Sistemul de numerotare conform Parlar, cu prefixurile „CHB" sau „Parlar":

- CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octoclorobornan

- CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonacloroboman

- CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornan

(9)   Limitele vor fi revizuite până la 31 decembrie 2007 în scopul reducerii nivelurilor maxime.

(10)  Limitele maxime se referă la o determinare analitică a plumbului, în care extracţia este realizată în acid azotic (5% m/m) la temperatura de fierbere, timp de 30 minute. Procedurile echivalente de extracţie pot fi aplicate în cazul în care se demonstrează că procedura de extracţie are o eficienţă echivalentă.

(11)  Limitele maxime se referă la toate determinările analitice ale fluorului, în care extracţia este realizată în acid clorhidric 1N la temperatura ambientală timp de 20 minute. Procedurile echivalente de extracţie pot fi aplicate în cazul în care se demonstrează că procedura de extracţie are o eficienţă echivalentă.

(12)   Limitele maxime se referă la toate determinările analitice ale cadmiului, în care extracţia este realizată în acid nitric (5% m/m) la temperatura de fierbere timp de 30 minute. Procedurile echivalente de extracţie pot fi aplicate în cazul în care se demonstrează că procedura de extracţie are o eficienţă echivalentă.

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

Substanţe nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Praguri de acţiune

în legătură cu un

produs destinat

hrănirii cu o o

umiditate de 12%

Comentarii şi informaţii

adiţionale

(de exemplu investigaţiile ce urmează a fi efectuate)

1. Dioxină (amestec de dibenzoparadioxină policlorurată (PCDD) şi dibenzofurani policloruraţi (PCDF) exprimaţi în echivalenţi toxici de către OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), utilizând factorii de echivalentă toxică WHO-TEF).1997 (*)

a) Materii furajere de origine vegetală, cu excepţia uleiurilor vegetale şi a subproduselor acestora

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

b) Uleiuri vegetale şi subprodusele acestora

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

c) Materii furajere de origine minerală

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

d) Grăsimi de origine animală, inclusiv grăsimi din lapte şi ouă

1,0ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg

(**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

e) Alte produse obţinute de la animalele terestre, inclusiv lapte şi produse lactate, ouă şi produse din ouă.

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

f) Ulei de peşte

5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

g) Peşte, alte animale acvatice, produsele şi subprodusele lor, cu excepţia uleiului de peşte şi a hidrolizatelor proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime

1,0ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

h) Hidrolizate proteice din peşte ce conţin mai mult

1,75ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare

de 20% grăsime

atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

i) Aditivi ce aparţin grupărilor funcţionale ale lianţilor şi agenţilor antiaglomerare

0,5 ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg

(**) (***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

j) Aditivi ce aparţin grupărilor funcţionale a

compuşilor microelementelor

0,5 ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg

(**)(***0

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

k) Premixuri

0,5 ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg

(**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

l) Furaje combinate, cu excepţia furajelor pentru animalele de blană, hranei pentru animalele de companie şi furajelor pentru peşti.

0,5 ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg (**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

m) Furaje pentru peşti. Hrană pentru animale de companie

1,75ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg

(**)(***)

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

2. PCB asemănători dioxinei (amestec de bifenili policlorurati - PCB) exprimaţi în echivalenţi toxici de către OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), utilizând factorii de echivalentă toxică WHO-TEF) 1997 (*)

a) Materii furajere de origine vegetală, cu excepţia uleiurilor vegetale şi subproduselor acestora

0,35ngWHO-

PCB-TEQ/kg

(**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

b) Uleiuri vegetale şi subprodusele acestora

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

c) Materii furajere de.origine minera

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg

(**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

d) Grăsimi de origine animală,

inclusiv grăsimi din lapte şi ouă

0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg

(**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

e) Alte produse obţinute de la animalele terestre, inclusiv lapte şi produse lactate, ouă şi produse din ouă.

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

f) Ulei de peşte

14,0ngWHO-

PCB-TEQ/kg

(**)(***)

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

g) Peşte, alte animale acvatice, produsele şi subprodusele lor, cu excepţia uleiului de peşte şi a hidrolizatelor proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime

2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (**)(***)

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

h) Hidrolizate proteice din peşte ce conţin mai mult de 20% grăsime

7,0 ngWHO-PCB-TEQ/kg (**)(***)

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

i) Aditivi ce aparţin grupărilor funcţionale ale lianţilor şi agenţilor antiaglomerare

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

j) Aditivi aparţinând grupării funcţionale a compuşilor microelementelor

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg

(**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

k) Premixuri

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

l) Furaje combinate, cu excepţia furajelor pentru animalele de blană, hranei pentru animalele de companie şi furajelor pentru peşti.

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (**)(***)

Identificarea sursei de contaminare. Odată sursa identificată, luaţi măsurile adecvate, unde este posibil, pentru a reduce sau elimina sursa de contaminare.

m) Furaje pentru peşti. Hrană pentru animale de companie

3,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (**)(***)

In multe cazuri poate să nu fie necesară investigarea sursei de contaminare atâta timp cât nivelul de bază în unele zone este apropiat sau peste nivelul de acţiune. Oricum, în cazurile în care nivelul de acţiune este depăşit, toate informaţiile, cum ar fi perioada de prelevare, originea geografică, speciile de peşti etc, trebuie să fie înregistrate în vederea unor măsuri viitoare pentru a gestiona prezenţa dioxinei şi compuşilor asemănători dioxinei din aceste materiale destinate nutriţiei animale.

(*) WHO-TEF de evaluare a riscului pentru sănătatea publică bazat pe concluziile întâlnirii OMS de la Stockholm, Suedia, din 15-18 iunie 1997.

Congenerul

Valoarea TEF

Congenerul

Valoarea TEF

Dibenzo-para-dioxine(PCDD)

PCB „asemănător dioxinei"

2,3,7,8-TCDD

1

Non-orto PCB+Mono-orto PCB

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

Mono-orto PCB

Dibenzofurani (PCDF)

PCB 105

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 114

0,0005

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 118

0,0001

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 123

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 189

0,0001

1.2.3.4.6.7.8-HoCDF

0.01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Abrevieri folosite: „T"= tetra, „Pe"=penta, „Hx"=hexa, „Hp"= hepta, „O"=octa, „CDD"=clorodibenzodioxina, „CDF"=clorodibenzofuran, „CB"=clorodifenil

(**)Concentraţii peste limită; concentraţiile peste limită sunt calculate presupunând că toate valorile, de sub limita cuantificării diferiţilor congeneri, sunt egale cu limita cuantificării

(***)Comisia va revizui aceste nivele de acţiune până la 31 decembrie 2008 cel mai târziu la aceeaşi dată la care va revizui şi limitele maxime pentru amestecul de dioxină si PCB asemănători dioxinei.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 18/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 18 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu