Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.74 din 21.10.2011

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 876 din 12 decembrie 2011SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 767 din 8 august 2011, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melamină, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare naţionale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin transpune Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 140 din 30 mai 2002, aşa cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melamină, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011. Articolul 5 Dispoziţiile privind Ambrosia spp. din anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei se aplică de la 1 ianuarie 2012. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Corneliu Ceică ANEXĂNORMA SANITARĂ VETERINARĂ privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje Articolul 1
(1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică substanţelor nedorite din produsele pentru furaje.
(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a aduce atingere:a)Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 268 din 18 octombrie 2003; b)Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 229 din 1 septembrie 2009; c)Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 70 din 16 martie 2005, în cazul în care reziduurile respective nu sunt prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melamină, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011; d)legislaţiei Uniunii Europene referitoare la aspectele veterinare privind sănătatea publică şi sănătatea animală.
Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a)furaje - produsele de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete sau conservate, şi produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice sau anorganice, utilizate individual ori în amestec, cu sau fără aditivi, pentru hrănirea pe cale orală a animalelor; b)materii prime furajere - diferitele produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete ori conservate, şi produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice sau anorganice, cu ori fără aditivi, care sunt destinate hrănirii pe cale orală a animalelor fie direct, ca atare, fie după prelucrare, în prepararea furajelor combinate sau ca substraturi pentru premixuri; c)aditivi furajeri - aditivii, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003; d)premixuri - amestecurile de aditivi sau amestecuri de unul ori mai mulţi aditivi cu substanţe folosite ca suport, destinate fabricării furajelor; e)furaje combinate - amestecurile de materii prime furajere, cu sau fără aditivi, care sunt destinate hrănirii pe cale orală a animalelor sub formă de furaje complete ori complementare; f)furaje complementare - amestecurile de furaje cu un conţinut ridicat de anumite substanţe şi care, datorită compoziţiei, sunt suficiente pentru o raţie zilnică numai dacă sunt utilizate în combinaţie cu alte furaje; g)furaje complete - amestecurile de furaje care, datorită compoziţiei lor, sunt suficiente pentru o raţie zilnică; h)produse pentru furaje - materiile prime furajere, premixuri, aditivi, furaje şi toate celelalte produse care se utilizează în furaje; i)raţie zilnică - cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un conţinut de umiditate de 12%, necesară zilnic unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă şi productivitate, pentru a-i satisface toate nevoile; j)animale - animalele care aparţin speciilor ce sunt în mod normal hrănite şi crescute sau consumate de om, precum şi animalele care trăiesc libere în sălbăticie, în cazul în care sunt hrănite cu furaje; k)punere în circulaţie sau circulaţie - deţinerea de produse pentru furaje, în scopul vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice altă formă de transfer, gratuită ori nu, către terţi, precum şi vânzarea sau alte forme de transfer; l)substanţe nedorite - orice substanţe ori produse, cu excepţia agenţilor patogeni, prezente în produsele şi/sau pe produsele pentru furaje şi care prezintă un potenţial pericol pentru sănătatea animală sau a oamenilor ori pentru mediu sau care pot afecta negativ producţia efectivelor de animale. Articolul 3(1) Importul, comercializarea şi/sau folosirea în Uniunea Europeană a produselor pentru furaje se realizează numai dacă acestea sunt originale, de bună calitate şi corespunzătoare pentru comercializare şi, prin urmare, atunci când sunt utilizate corect, nu prezintă un pericol pentru sănătatea publică, sănătatea animală, mediu sau nu afectează negativ producţia efectivelor de animale.(2) Se consideră că produsele pentru furaje nu sunt în conformitate cu prevederile alin. (1) în cazul în care nivelul de substanţe nedorite pe care acestea îl conţin nu respectă limitele maxime prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011. Articolul 4(1) Prezenţa substanţelor nedorite prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 este permisă în produsele pentru furaje doar sub rezerva condiţiilor stabilite de regulamentul menţionat.(2) În cazul în care nivelurile maxime de substanţe nedorite sunt depăşite şi în cazul în care se detectează niveluri crescute ale acestor substanţe, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cooperare cu operatorii economici, efectuează investigaţii pentru a identifica sursele de substanţe nedorite, având în vedere nivelurile de bază, pentru a reduce sau elimina sursele de substanţe nedorite din produsele pentru furaje; anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 stabileşte pragurile de acţiune pentru a declanşa astfel de investigaţii. Articolul 5Produsele pentru furaje, care conţin niveluri dintr-o substanţă nedorită care depăşesc nivelul maxim stabilit în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011, nu pot fi amestecate cu aceleaşi produse pentru furaje sau cu alte asemenea produse, în vederea diluării. Articolul 6În cazul în care nu există prevederi legale speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot conţine, având în vedere proporţia prescrisă pentru utilizarea acestora în raţia zilnică, niveluri din substanţele nedorite menţionate de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 care să le depăşească pe cele fixate pentru furaje complete. Articolul 7(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza unor informaţii noi sau a reexaminării informaţiilor existente după adoptarea dispoziţiilor referitoare la substanţele nedorite în produsele pentru furaje, că nivelul maxim fixat în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 sau o substanţă nedorită care nu figurează în acest regulament prezintă un pericol pentru sănătatea animală, sănătatea publică ori mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate reduce provizoriu nivelul maxim existent, poate stabili un nivel maxim sau poate interzice prezenţa substanţei nedorite în cauză în produsele pentru furaje.(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la luarea unor decizii conform alin. (1), menţionând temeiul deciziei sale.(3) În situaţia în care nici Consiliul, nici Comisia Europeană nu iau o decizie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate menţine măsurile pe care le-a pus în aplicare.(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică decizia adoptată. Articolul 8Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură de aplicarea corectă a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere stabilite de Comisia Europeană, precum şi de conformitatea produselor detoxifiate pentru furaje cu prevederile anexei la Regulamentul (UE) nr. 574/2011. Articolul 9Produsele pentru furaje care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare nu sunt supuse altor restricţii de circulaţie în ceea ce priveşte prezenţa substanţelor nedorite, în afara celor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. Articolul 10(1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică şi produselor pentru furaje produse în Uniunea Europeană pentru a fi exportate în ţări terţe.(2) Prevederile alin. (1) nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de a autoriza reexportul în condiţiile prevăzute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, care stabileşte principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei privind alimentele, care înfiinţează Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi stabileşte proceduri în probleme de siguranţa alimentelor. Prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică mutatis mutandis. Articolul 11Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 74/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 74 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu