Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1798 din  3 decembrie 2004

pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau, judetul Bacau, Romania"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 117 din  7 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau, judetul Bacau, Romania", semnat prin schimb de scrisori de catre partea comunitara la data de 25 septembrie 2003 si de partea romana la data de 15 septembrie 2004.
    Art. 2
    Directia Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmari punerea in aplicare a prezentului ordin.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

                                   CORRIGENDUM

    Subiect: Rectificarea Memorandumului de finantare pentru masura
             ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 "Imbunatatirea sistemelor de
             alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in
             municipiul Bacau, judetul Bacau, Romania"

    Prin Decizia nr. DL (2003) 2.282 din data de 1 septembrie, Comisia Europeana a acordat asistenta financiara nerambursabila pentru masura mentionata, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.267/1999 din 21 iunie 1999. Acest memorandum de finantare a fost semnat din partea Comisiei in data de 1 septembrie 2003.
    Ca urmare a unei erori, memorandumul de finantare semnat din partea Comisiei Europene indica incorect data de finalizare ca fiind 31 decembrie 2009 in loc de data corecta de finalizare, si anume 31 decembrie 2008. Anexa I a acestui corrigendum rectifica memorandumul de finantare semnat in data de 1 septembrie 2003, prin inlocuirea datei de finalizare de 31 decembrie 2009 cu data corecta de finalizare de 31 decembrie 2008.

    Masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018

                            MEMORANDUM DE FINANTARE
intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau, judetul Bacau, Romania"

                            MEMORANDUM DE FINANTARE

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, reprezentata de catre directorul general interimar pentru politici regionale, domnul Graham Meadows, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul memorandum. Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata cu respectarea conditiilor generale prevazute in anexa la Acordul-cadru semnat intre Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.
    Art. 2
    Identificarea masurii
    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri asa cum este descrisa in anexa nr. I:
    Numarul masurii:   2002/RO/16/P/PE/018
    Denumirea masurii: Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare
                       si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau, judetul
                       Bacau, Romania
    Durata: data inceperii: data semnarii memorandumului de finantare
                       de catre Comisie
                       data finalizarii: 31 decembrie 2008
    Localizare:        municipiul Bacau, judetul Bacau
    Grupa:             bazinul hidrografic Bistrita/Siret
    Art. 3
    Angajament
    1. Cheltuiala publica sau echivalenta maxima care va fi luata in considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile va fi de 52.006.000 euro.
    2. Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in planul de finantare din anexa nr. II.
    3. Valoarea maxima a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixata la 39.004.500 euro.
    4. O suma de 27.303.150 euro este angajata din bugetul pe anul 2003 din linia bugetara B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru proiectul respectiv, in functie de stadiul implementarii proiectului si de disponibilitatile bugetare.
    Art. 4
    Platile
    1. Asistenta comunitara va acoperi platile referitoare la masura pentru care s-au facut angajamente valabile din punct de vedere juridic de catre Beneficiar si pentru care s-a alocat in mod specific finantarea necesara. Aceste plati trebuie sa fie aferente lucrarilor descrise in anexa nr. I.
    2. Platile efectuate inainte de data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    3. Masura descrisa in anexa nr. I si platile efectuate de autoritatea responsabila cu implementarea acestei masuri se vor incheia nu mai tarziu de 31 decembrie 2008.
    Raportul solicitat pentru efectuarea platii finale va fi inaintat in maximum 6 luni de la aceasta data.
    4. Plata in avans este stabilita la 7.800.900 euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:
    - o suma de 3.900.450 euro va fi platita dupa semnarea memorandumului de finantare de catre Beneficiar;
    - diferenta se va achita dupa semnarea contractului de lucrari principale, care va fi avizat de catre Beneficiar si Comisie, dupa inaintarea planului final de achizitii, precum si dupa indeplinirea altor conditii specificate in art. 8 pct. 3.
    5. In conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea a III-a pct. 5, Comisia va accepta pentru aceasta masura o valoare totala a platilor in avans si intermediare reprezentand 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.
    Art. 5
    Respectarea legilor si politicilor Comunitatii
    Masura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite in acordurile europene si va contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare, in special a celor referitoare la protejarea si imbunatatirea starii mediului.
    Art. 6
    Proprietatea intelectuala
    Beneficiarul si autoritatea responsabila cu implementarea, mentionata la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura in ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala pentru studii, proiecte, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse in legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de catre Comisie sau orice alt organism ori persoana delegata de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai in scop propriu.
    Art. 7
    Permise si autorizatii
    Orice tipuri de permise si/sau autorizari necesare pentru implementarea masurii trebuie sa fie eliberate de autoritatile competente ale Beneficiarului la timp si in conformitate cu legislatia nationala.
    Art. 8
    Conditii specifice referitoare la masura
    Fara a se aduce atingere conditiilor generale prevazute in anexa nr. III, asistenta financiara nerambursabila acordata din partea Comunitatii se afla sub rezerva urmatoarelor conditii:
    1. Conditii privind evaluarile si situatia activelor
    Comisia isi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilita la art. 3, daca in termen de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor conditiile de exploatare (tarife, venituri etc.) difera in mod semnificativ fata de evaluarile initiale facute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau exista o modificare substantiala care:
    a) afecteaza natura exploatarii sau conditiile de implementare ori ofera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si
    b) rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei parti a infrastructurii finantate, fie din incetarea sau modificarea esentiala a aranjamentelor de exploatare.
    Tara beneficiara va informa Comisia asupra oricarei modificari si se va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.
    In cazul in care este incheiat un contract de concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile si apei uzate sau este incheiata o alta forma de participare a sectorului privat, Comisia isi rezerva dreptul de a verifica acest contract, pentru a se asigura ca asistenta financiara se deruleaza strict in beneficiul populatiei.
    2. Conditia privind viabilitatea
    Asistenta financiara nerambursabila a Comunitatii pentru masura este acordata sub rezerva punerii la dispozitie de catre autoritatile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatarii si intretinerii eficiente a activelor.
    3. Conditiile care trebuie indeplinite inaintea platii transei a doua a avansului, suplimentare fata de conditiile prevazute in alin. 2 al art. 4:
    a) a fost semnat un acord de imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru cofinantarea investitiilor incluse in masura;
    b) prezentarea de catre Beneficiar a planului de achizitii final, care trebuie aprobat de catre Comisie;
    c) un manager de proiect si o unitate de implementare a proiectului au fost stabiliti in conformitate cu termenii de referinta acceptati de Comisie si de BERD;
    d) beneficiarul final a crescut tariful combinat pentru apa si apa uzata cu 30% in termeni reali in 2003, comparativ cu "tariful initial" ajustat cu inflatia. "Tariful initial" reprezinta tariful la 1 aprilie 2003.
    4. Conditii care trebuie indeplinite inaintea efectuarii platilor intermediare ulterioare
    a) Comisia primeste dovada ca:
    (i) apa industriala uzata este pretratata adecvat, in concordanta cu directivele europene si legislatia romana, si/sau este reciclata in mod corespunzator;
    (ii) pretratarea apelor industriale uzate este monitorizata si aplicata de catre autoritatile de mediu competente;
    (iii) incarcarea efluentului provenit din industrie nu este daunatoare tehnologiei proiectate pentru statia de epurare;
    (iv) va fi completat un inventar al marilor poluatori din agricultura, situati in amonte si aval de Bacau, si vor fi stabilite planuri de conformare cu toti acesti poluatori;
    (v) taxe corespunzatoare vor fi introduse pentru industrie, bazate pe cantitatea si pe calitatea efluentului produs si pe costurile de tratare;
    b) beneficiarul final a crescut pana la 31 decembrie 2004 tariful combinat pentru apa si apa uzata cu mai mult de 30% in termeni reali, comparativ cu "tariful initial" ajustat cu inflatia. "Tariful initial" reprezinta tariful la 1 ianuarie 2004;
    c) a fost prezentat un plan de management al apei la nivel de bazin pentru zona de captare, care sa confirme ca nu exista prevazute alte proiecte, care ar putea sa pericliteze durabilitatea proiectului.
    5. Conditii ce trebuie indeplinite inainte de plata finala:
    a) prezentarea de catre beneficiarul final, pana la data de 31 mai 2007, a unui program specific de exploatare si intretinere care va fi agreat de catre Comisie. Programul se va derula pe o perioada de 10 ani incepand cu luna iunie 2008;
    b) Comisia va primi dovada ca a fost implementata o solutie pentru dispunerea namolului provenit de la statia de epurare, in concordanta cu directivele europene;
    c) a fost actualizat un master plan pentru serviciile de furnizare a apei potabile si de canalizare, care sa indice prioritatile investitiilor si sa asigure conformarea cu directivele europene din sectorul apei si apelor uzate;
    d) Comisia primeste dovada ca au fost finalizate planurile de conformare pentru marii poluatori din agricultura (inclusiv pentru ferma de porcine Societatea Comerciala SUINPROD - S.A. Bacau - Galbeni), situati in aval si amonte de Bacau, si calitatea efluentului descarcat de poluatorii din agricultura corespunde standardelor din legislatia europeana si romaneasca.
    Art. 9
    Prevederile referitoare la implementare, descrise in anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integranta din acesta.
    Neconcordantele cu conditiile si prevederile referitoare la implementare vor fi tratate de catre Comisie conform procedurilor stipulate in anexa nr. III.1 sectiunea a VIII-a.
    Art. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.
    Semnat la Bruxelles la 25 septembrie 2003 si la Bucuresti la 15 septembrie 2004.

                  Pentru Beneficiar,
                  Mihai Nicolae Tanasescu,
                  coordonator national ISPA,
                  ministrul finantelor publice

                  Pentru Comunitate,
                  Graham Meadows,
                  director general interimarSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1798/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1798 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu