Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 173 din 13 iunie 2002

privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 14 august 2002


SmartCity3


    Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si ale art. 15 alin. (4) si ale art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Prezentul ordin reglementeaza procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale prin acordarea dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, astfel cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale.
    Art. 2
    (1) Autorizatia generala confera dreptul de a furniza orice servicii postale care nu sunt incluse in sfera serviciului universal, inclusiv servicii cu valoare adaugata.
    (2) Licenta individuala confera dreptul de a furniza servicii postale incluse in sfera serviciului universal.
    (3) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale nu este limitat in timp.
    (4) Licenta individuala se acorda pe o perioada determinata prevazuta in cuprinsul acesteia, stabilita de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare MCTI.
    Art. 3
    Pot fi autorizati pentru furnizarea serviciilor postale numai comerciantii care au inclusa in obiectul de activitate prestarea unor astfel de servicii.
    Art. 4
    (1) In vederea autorizarii solicitantii vor prezenta MCTI urmatoarele documente:
    a) cerere-tip de autorizare (conform anexei nr. 1);
    b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare, in copie;
    c) actul constitutiv, in copie;
    d) lista tarifelor aplicabile in relatiile cu utilizatorii pentru serviciile postale prestate;
    e) regulile aplicabile serviciilor postale, pe care au obligatia de a le respecta in relatiile cu utilizatorii, conform dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002;
    f) mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, conform dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002;
    g) angajamentul scris privind asumarea obligatiei de a respecta cerintele esentiale definite la art. 2 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale;
    h) documentul justificativ (in copie), care atesta plata taxei de autorizare, conform dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002.
    (2) Cererea-tip de autorizare se obtine de la MCTI si se depune impreuna cu celelalte documente necesare, personal, de catre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (3) MCTI poate cere solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificari atunci cand cererea este incompleta sau cand considera ca acest lucru este necesar in raport cu obiectul cererii sau cu datele si informatiile prezentate de solicitant, acordandu-i acestuia un termen de cel putin 15 zile pentru depunerea actelor cerute.
    (4) MCTI poate cere solicitantului modificarea corespunzatoare a documentelor prevazute la alin. (1) lit. e) sau f), atunci cand acestea nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 sau la art. 31 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, dupa caz. Solicitantul este obligat sa se conformeze in termenul prevazut la alin. (3).
    Art. 5
    (1) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale se naste la data inregistrarii solicitantului in Registrul public al furnizorului de servicii postale, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data primirii cererii de autorizare.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) MCTI va inregistra solicitantul in Registrul public al furnizorilor de servicii postale sau va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale.
    (3) In cazul in care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificari, termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la primirea acestora.
    (4) La cerere, MCTI va emite solicitantului inscrisul prevazut in anexa nr. 3, care reprezinta dovada dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale.
    Art. 6
    (1) Licenta individuala are forma si continutul prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Dreptul de a furniza servicii postale incluse in sfera serviciului universal se naste la data prevazuta in licenta individuala emisa de MCTI.
    Art. 7
    (1) Termenul de acordare a licentei individuale este de 90 de zile de la data primirii cererii.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) MCTI va inregistra solicitantul in Registrul public al furnizorilor de servicii postale sau va emite o decizie de respingere a cererii de acordare a licentei individuale.
    (3) In cazul in care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificari, termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la primirea acestora.
    Art. 8
    MCTI va emite, dupa caz, decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale sau decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale, in cazul in care solicitantul nu a depus documentele, informatiile suplimentare, clarificarile cerute sau nu a operat modificarile corespunzatoare in termenul indicat.
    Art. 9
    (1) In vederea furnizarii serviciilor postale in conditii care sa asigure satisfacerea necesitatilor utilizatorilor, persoanele care furnizeaza aceste servicii sunt obligate sa respecte cerintele esentiale prevazute la art. 2 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte.
    (2) In special furnizorii de servicii postale sunt obligati:
    a) sa asigure secretul trimiterilor postale in conditiile legii;
    b) sa asigure securitatea retelei postale in ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, prin respectarea dispozitiilor privind transportul acestor bunuri, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, in Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicata, in Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, in Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificarile si completarile ulterioare, in Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, in Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 122/2002, in Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 788/2001;
    c) sa respecte dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private, cuprinse in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in legislatia secundara emisa pe baza acesteia, precum si in celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal si a vietii private;
    d) sa respecte dispozitiile privind protectia mediului, cuprinse in Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, in legislatia secundara emisa pe baza acesteia, precum si in celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia mediului;
    e) sa respecte dispozitiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cuprinse in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in legislatia secundara emisa pe baza acesteia, precum si in celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la amenajarea teritoriului si la urbanism.
    Art. 10
    In afara de obligatiile prevazute la art. 9 furnizorii de servicii postale pe baza licentei individuale au si anumite obligatii specifice prevazute in licenta.
    Art. 11
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 9 poate fi sanctionata cu retragerea dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale.
    Art. 12
    La cererea utilizatorilor furnizorii de servicii postale sunt obligati sa puna la dispozitie acestora regulile aplicabile serviciilor postale pe care le furnizeaza, precum si mecanismul de solutionare a reclamatiilor.
    Art. 13
    (1) MCTI intocmeste si actualizeaza Registrul public al furnizorilor de servicii postale, in care sunt inregistrati furnizorii de servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentelor individuale.
    (2) In Registrul public al furnizorilor de servicii postale sunt inscrise urmatoarele:
    a) tipul de autorizare (autorizatie generala sau licenta individuala);
    b) numarul de ordine atribuit furnizorului autorizat;
    c) datele de identificare a furnizorului;
    d) numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de inregistrare;
    e) zona geografica pentru care este valabila autorizarea (localitate/localitati, judet/judete, teritoriu national);
    f) serviciul/serviciile postal/postale pentru care a fost autorizat;
    g) data nasterii dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale;
    h) mentiuni privind suspendarea sau incetarea dreptului de a furniza servicii postale, precum si motivul acestora.
    (3) Registrul public al furnizorilor de servicii postale este disponibil pe pagina de Internet a MCTI.
    Art. 14
    (1) Furnizorii de servicii postale autorizati au obligatia sa comunice MCTI orice modificare a datelor inscrise in Registrul public al furnizorilor de servicii postale, in termen de 30 de zile de la data aparitiei, in vederea actualizarii inscrierilor.
    (2) Cererea de inscriere a modificarilor are forma si continutul prevazute in anexa nr. 2 si va fi insotita de documentele care atesta modificarile.
    (3) MCTI poate cere solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificari atunci cand cererea este incompleta ori cand considera ca acest lucru este necesar in raport cu obiectul cererii sau cu datele si informatiile prezentate de solicitant, acordandu-i acestuia un termen de cel putin 15 zile pentru depunerea actelor cerute. In acest caz termenul prevazut la alin. (6) se suspenda pana la primirea acestora.
    (4) Cererea de inscriere a modificarilor se obtine de la MCTI si se depune impreuna cu celelalte documente necesare, personal, de catre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatura sau prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (5) In situatia extinderii zonei de prestare a serviciului la o zona pentru care Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 prevede o taxa de autorizare mai mare, furnizorul de servicii postale trebuie sa faca dovada achitarii diferentei pana la valoarea taxei de autorizare prevazute pentru noua zona, pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii postale in noile conditii.
    (6) Actualizarea inregistrarilor in Registrul public al furnizorilor de servicii postale se realizeaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de inscriere a modificarilor.
    (7) MCTI va emite solicitantului, din oficiu, in termenul prevazut la alin. (6), licenta modificata.
    (8) La cererea titularului dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale MCTI va emite in termenul mentionat la alin. (6) inscrisul prevazut in anexa nr. 3, care reprezinta dovada ca titularul beneficiaza de acest drept, in noile conditii.
    (9) Procedura prevazuta de prezentul articol nu se aplica daca furnizorul de servicii postale pe baza autorizatiei generale doreste sa furnizeze servicii incluse in sfera serviciului universal sau daca titularul licentei individuale doreste sa furnizeze servicii postale pe baza autorizatiei generale. In aceste cazuri este necesara depunerea unei cereri-tip de autorizare in conditiile art. 4.
    Art. 15
    In termenul prevazut la art. 14 alin. (1) furnizorii de servicii postale sunt obligati sa comunice MCTI modificarile intervenite in ceea ce priveste tarifele, regulile aplicabile serviciilor postale sau mecanismul de solutionare a reclamatiilor. Dispozitiile art. 4 alin. (4) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 16
    (1) In cazul nerespectarii termenului prevazut la art. 14 alin. (1) sau (3) de catre titularul dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, precum si in cazul incalcarii reglementarilor legale in vigoare sau a obligatiilor asumate, MCTI poate emite o decizie de suspendare, pe o perioada determinata, a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, dupa caz.
    (2) Suspendarea se inscrie de MCTI in Registrul public al furnizorilor de servicii postale in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei.
    Art. 17
    (1) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) decesul persoanei fizice sau desfiintarea persoanei juridice titulare;
    b) expirarea termenului pentru care a fost conferit;
    c) emiterea unei decizii de retragere a dreptului;
    d) renuntarea titularului.
    (2) In cazul unor incalcari grave si repetate de catre furnizorul de servicii postale a reglementarilor legale in vigoare sau a obligatiilor asumate, MCTI poate emite o decizie de retragere a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, dupa caz.
    (3) Renuntarea la dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale produce efecte de la data comunicarii catre MCTI.
    (4) Incetarea dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale se inscrie de catre MCTI in Registrul public al furnizorilor de servicii postale in termen de 30 de zile de la aparitia cazului de incetare.
    Art. 18
    (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale si decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale trebuie motivate si se comunica solicitantului in termen de 90 de zile, respectiv in termen de 45 de zile, putand fi contestate in conformitate cu normele de contencios administrativ.
    (2) Decizia de suspendare sau de retragere a dreptului de a furniza servicii postale pe baza licentei individuale ori a autorizatiei generale trebuie motivata si se comunica furnizorului de servicii postale in termen de 30 de zile, putand fi contestata in conformitate cu normele de contencios administrativ.
    Art. 19
    (1) Autorizatiile eliberate in temeiul prevederilor Legii serviciilor postale nr. 83/1996 isi pastreaza valabilitatea pana la data de 1 februarie 2003, cu exceptia cazurilor in care actele respective prevad un termen mai scurt.
    (2) In termenele prevazute la alin. (1), dupa caz, titularii de autorizatii vor transmite MCTI, in vederea autorizarii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 31/2002, documentele prevazute la art. 4, pentru continuarea activitatii pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, fara plata unei noi taxe de autorizare. La data prevazuta la art. 5 alin. (1) sau la art. 6 alin. (2), dupa caz, autorizatia anterioara isi inceteaza valabilitatea.
    (3) Autorizatiile de furnizare a serviciilor postale acordate conform Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 70/2002 isi prelungesc perioada de valabilitate pana la data dobandirii dreptului de a furniza servicii postale, fara plata unei noi taxe de autorizare, in conditiile prezentului ordin, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
    (4) Pentru extinderea zonei de furnizare a serviciilor postale la cererea titularului autorizatiei, acesta va achita diferenta dintre taxa de autorizare prevazuta pentru noua zona solicitata si taxa de autorizare prevazuta pentru zona in care era valabila autorizatia anterioara.
    Art. 20
    Dispozitiile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Secretariatul de Stat pentru Comunicatii.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 22
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                 Dan Nica

    ANEXA 1

                           CERERE DE AUTORIZARE
pentru furnizarea de servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale

    Subsemnatul/Subsemnata ..................................................., domiciliat/domiciliata in ..........................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., telefon ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate .... seria ...... nr. .............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de .................... la data de .................., in calitate de comerciant/reprezentant al ..............................., cu sediul in ................................., str. .........................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., cod postal ................, telefon ............., fax ..........., e-mail ................., pagina de Internet .........................., inregistrat la registrul comertului al judetului .................. sub nr. ...... din ......., codul fiscal ................. sau codul unic de inregistrare ..............................,
    in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale si ale Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 173/2002, solicit autorizarea pentru prestarea de servicii postale pe baza de:
    a) licenta individuala;
    b) autorizatie generala.
    Zona pentru care solicit autorizarea:
     _
    |_| localitatea/localitatile ..............................................
     _
    |_| judetul/judetele ......................................................
     _
    |_| teritoriul national.
    Serviciul/serviciile pentru care solicit autorizarea:
    a) servicii incluse in sfera serviciului universal ........................
...............................................................................
    b) servicii cu valoare adaugata ...........................................
...............................................................................
    c) alte servicii postale ..................................................
...............................................................................
    Am depus si celelalte documente necesare:
     _
    |_| actul constitutiv;
     _
    |_| certificatul de inmatriculare la registrul comertului;
     _
    |_| certificatul de inregistrare fiscala;
     _
    |_| lista tarifelor aplicabile in relatiile cu utilizatorii;
     _
    |_| regulile aplicabile serviciilor postale;
     _
    |_| mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori;
     _
    |_| angajamentul scris privind asumarea obligatiei de a respecta cerintele esentiale definite in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale;
     _
    |_| documentul justificativ al platii taxei de autorizare.
    Solicit emiterea inscrisului care dovedeste dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale:
     _
    |_| Da
     _
    |_| Nu
    Solicit expedierea licentei individuale/inscrisului care dovedeste dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale la urmatoarea adresa: .......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
     _
    |_| Da
     _
    |_| Nu
    Subsemnatul ......................................, reprezentant al solicitantului, declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals in declaratii, ca toate datele si informatiile cuprinse in prezenta cerere si in documentele anexate sunt corecte si complete.

    Data completarii .../.../.....

    Stampila si semnatura reprezentantului legal al solicitantului

    ANEXA 2

                                  CERERE
de inscriere a modificarilor privind autorizatia generala sau licenta individuala pentru prestarea serviciilor postale

    Subsemnatul/Subsemnata ..................................................., domiciliat/domiciliata in ............................, str. .................. nr. .........., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............................., telefon ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate .........., seria .... nr. ........, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ..................... la data de .............., in calitate de comerciant/reprezentant al ......................................., cu sediul in ..........................., str. ................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....................., cod postal ........, telefon .............., fax .........., e-mail ..............., pagina de Internet ..........................., inregistrat la registrul comertului al judetului ................ sub nr. ........ din ........., codul fiscal ................ sau codul unic de inregistrare ..............................,
    in temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 173/2002, solicit inscrierea modificarilor privind autorizatia generala sau licenta individuala.
    Motivul pentru care solicit modificarea:
     _
    |_| autorizatiei generale
     _
    |_| licentei individuale
nr. .............. din .............. este ....................................
...............................................................................
...............................................................................
si il dovedesc prin urmatoarele documente: ....................................
...............................................................................
    Solicit emiterea inscrisului care dovedeste efectuarea modificarii:
     _
    |_| Da
     _
    |_| Nu
    Solicit expedierea inscrisului care dovedeste efectuarea modificarii la urmatoarea adresa: ............................................................
...............................................................................
     _
    |_| Da
     _
    |_| Nu

    Subsemnatul ................................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals in declaratii, ca toate datele si informatiile cuprinse in prezenta cerere si in documentele anexate sunt corecte si complete.

    Data completarii: .../.../.....

    Stampila si semnatura reprezentantului legal al solicitantului

    ANEXA 3

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNICATII
    Directia generala de reglementari si licente in comunicatii

                                 DOVADA
    dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale
    (eliberata in temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002)
                      Nr. A .......... din .../.../.....

    Titularul ..........................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ..........................., str. .............................. nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....................., cod postal ........, telefon ................., fax .........................., e-mail ............................, pagina de Internet ............................., inregistrat la registrul comertului al judetului ............... sub nr. ........... din ............., codul fiscal ...................... sau codul unic de inregistrare .............. ................................, este autorizat sa presteze urmatoarele servicii postale: .............................................................
...............................................................................
    Zona autorizata pentru furnizarea de servicii postale:
     _
    |_| localitatea/localitatile ..............................................
     _
    |_| judetul/judetele ......................................................
     _
    |_| teritoriul national.
    Nerespectarea reglementarilor legale din domeniul serviciilor postale, a regulilor minime obligatorii aplicabile serviciilor postale, precum si a standardelor de calitate a serviciilor postale se sanctioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale.

                      Secretar de stat pentru comunicatii,
                   ..........................................

             Director general,                      Directia juridica
          ......................

    ANEXA 4

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNICATII
    Directia generala de reglementari si licente in comunicatii

                            LICENTA INDIVIDUALA
pentru furnizarea de servicii postale incluse in sfera serviciului universal
    (eliberata in temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002)
               Nr. L ............ din ..../...../......

    Titularul .............................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ......................., str. ................ nr. .........., bl. ........, sc. ........., et. ........, ap. .........., judetul/sectorul .................., cod postal ............., telefon ..............., fax ..............., e-mail ......................, pagina de Internet ......................, inregistrat la registrul comertului al judetului .................... sub nr. ........ din ......................., codul fiscal .................... sau codul unic de inregistrare ........................, este autorizat sa presteze urmatoarele servicii postale incluse in sfera serviciului universal:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Zona autorizata pentru furnizarea de servicii postale:
     _
    |_| localitatea/localitatile ..............................................
     _
    |_| judetul/judetele ......................................................
     _
    |_| teritoriul national.
    Licenta individuala este valabila pe o perioada de ................... de la data acordarii.
    Titularul isi asuma obligatia respectarii cerintelor esentiale definite in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, precum si a prevederilor legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale.
    Titularul va respecta drepturile rezervate furnizorilor de serviciu universal in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2002.
    Obligatii suplimentare care incumba titularului licentei individuale:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Nerespectarea reglementarilor legale din domeniul serviciilor postale, a regulilor minime obligatorii aplicabile serviciilor postale precum si a standardelor de calitate a serviciilor postale se sanctioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 31/2002.

                      Secretar de stat pentru comunicatii,
                   ........................................

        Director general,                        Directia juridica
      ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 173/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 173 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu