Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 173 din 29 mai 1996

pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologica pentru conducatorii auto

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 114 din  4 iunie 1996


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 113 din Hotararea Guvernului nr. 778/1995 privind modificarea si completarea regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector;
    pentru crearea conditiilor de desfasurare a traficului rutier in deplina siguranta a circulatiei;
    in temeiul prevederilor art. 2 lit. a), pct. (2), art. 2 lit. b), pct. (5) si ale art. 7 alin. (12) din Hotararea Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Laboratoarele de examinare psihologica pentru conducatorii auto vor fi autorizate de Ministerul Transporturilor in conformitate cu instructiunile din anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala medicala si asistenta sociala din Ministerul Transporturilor va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si Instructiunile privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologica pentru conducatorii auto cuprinse in anexa se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.

                   Ministrul transporturilor,
                         Aurel Novac


                         INSTRUCTIUNI
privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologica pentru conducatorii auto

    CAP. 1
    Conditii de autorizare

    Art. 1
    Conditii organizatorice
    In vederea autorizarii pentru examinari psihologice in domeniul auto, un laborator trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    (1) unitatea, persoana juridica, care solicita autorizarea laboratorului de psihologie, sa aiba inclus in statut activitatea de examinare psihologica pentru conducatorii auto;
    (2) sa dispuna de un spatiu corespunzator efectuarii de examinari psihologice, autorizat medico-sanitar, avand dotari si metodologii de lucru specifice examinarii categoriilor de conducatori auto pentru care solicita autorizare;
    (3) sa posede stampila proprie, cu denumirea exacta a laboratorului de examinare psihologica si a unitatii careia ii apartine acest laborator;
    (4) sa aiba ca personal de executie psihologi atestati conform prezentelor instructiuni;
    (5) sa fie condus de un psiholog-sef, care se va angaja in scris sa respecte prevederile prezentelor instructiuni (model cuprins in anexa nr. 2);
    Art. 2
    Conditii metodologice
    In vederea autorizarii pentru examinari psihologice in domeniul auto, laboratorul de examinare psihologica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    (1) sa posede probe psihologice creion-hartie si aparate destinate evaluarii capacitatilor cognitive (perceptie, memorie, gandire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) si a celor integrative (atentie, emotivitate, motivatie, structura atitudinala), corespunzator categoriei de examen psihologic pentru care solicita autorizare;
    (2) probele psihologice sa aiba instructaje proprii, criterii statistice de apreciere a rezultatelor si a valorii lor diagnostice si prognostice;
    (3) metodologia sa vizeze obligatoriu obtinerea de date privind integrarea scolara, profesionala, familiala si sociala a subiectilor, precum si date privind caracteristici ale comportamentului acestora;
    (4) rezultatele probelor sa se inregistreze pe formulare speciale si sa fundamenteze, dupa prelucrarea lor, avizul in forma "apt/inapt psihologic conducator auto categoria (subcategoria) ...";
    (5) sa respecte normele metodologice privind desfasurarea examenului, eliberarea avizelor, arhivarea datelor, rezolvarea cazurilor de inaptitudine etc., utilizate de laboratoarele de examinare psihologica din subordinea Ministerului Transporturilor.
    Art. 3
    Conditii de personal
    In vederea autorizarii pentru examinari psihologice in domeniul auto, laboratorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    (1) examinarea psihologica sa se faca numai de catre personal de specialitate - absolventi ai unui institut de invatamant superior in specialitatea psihologie - sau avand alte specialitati inrudite (pedagogie, sociologie, filozofie), daca au lucrat cel putin 3 ani intr-un laborator de psihologie auto;
    (2) personalul de specialitate sa fie atestat pentru activitatea de psihologie auto de catre Comisia centrala psihologica din Ministerul Transporturilor.

    CAP. 2
    Acordarea autorizatiilor

    Art. 4
    In vederea obtinerii autorizatiei de efectuare a examinarilor psihologice pentru conducatorii auto, unitatea interesata va intocmi urmatoarele documente:
    - cerere-tip (model cuprins in anexa nr. 1);
    - angajamentul psihologului-sef (model cuprins in anexa nr. 2).
    Art. 5
    Indeplinirea conditiilor de desfasurare a activitatii va fi verificata de catre psihologi imputerniciti de Ministerul Transporturilor, care vor consemna cele constatate intr-un proces-verbal (model cuprins in anexa nr 3).
    Art. 6
    In baza dosarului de autorizare Ministerul Transporturilor va emite o autorizatie (model cuprins in anexa nr. 4), percepand un tarif avizat de Ministerul Transporturilor, indexat in functie de evolutia preturilor si conform legislatiei in vigoare.
    Tariful va fi achitat cu ordin de plata in contul nr. 61685000123, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. Sucursala municipiului Bucuresti, sau in numerar la casieria Ministerului Transporturilor, iar sumele incasate se vor vira la bugetul de stat.
    Tarifele nu cuprind costul deplasarilor, care urmeaza a fi decontat separat beneficiarilor.
    Art. 7
    Autorizatiile au o valabilitate de 4 ani de la data emiterii si vor fi reavizate dupa 2 ani, percepandu-se un tarif de reavizare, avizat de Ministerul Transporturilor.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 8
    Laboratoarele de examinare psihologica autorizate pe baza prezentelor instructiuni vor fi indrumate metodologic si controlate anual de catre psihologi imputerniciti ai Ministerului Transporturilor.
    In cazul constatarii unor abateri de la prezentele instructiuni, Ministerul Transporturilor poate suspenda autorizatia acordata, aceasta putand fi acordata din nou dupa eliminarea abaterilor constatate, cu perceperea unui tarif de reautorizare, avizat de Ministerul Transporturilor.
    Art. 9
    Laboratoarele de examinare psihologica si personalul de specialitate din Ministerul Apararii Nationale si din Ministerul de Interne vor fi autorizate de catre aceste ministere.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Unitatea ....................

                            CERERE
privind autorizarea laboratorului de examinare psihologica pentru conducatorii auto

    Unitatea ..............., cu sediul in ............, str. ........... nr. ... inregistrat la Oficiul Registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului .................. sub nr. ........., cod fiscal ........, telefon ..........., telex ............. fax .............., reprezentat prin ................, domiciliat in .............................., str. ..................... nr. ..., posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. ........, eliberat de ...................., avand functia de ....................., solicit eliberarea autorizatiei de functionare a laboratorului de examinare psihologica pentru conducatorii auto categoria (subcategoria) .................
    Anexez urmatoarele acte:
    - schita laboratorului;
    - copie legalizata de pe autorizatia medico-sanitara;
    - copie legalizata de pe statutul unitatii;
    - lista probelor psihologice din dotare, cu specificarea provenientei lor;
    - copie legalizata de pe diploma de absolvire a personalului de specialitate;
    - copie de pe atestarea pentru examinari psihologice auto;
    - adeverinta de incadrare a personalului de specialitate;
    - specimen de pe stampila laboratorului, parafa psihologului-sef si specimenul de semnatura a acestuia.

    Data ................

                        Semnatura conducatorului unitatii
                                si stampila acesteia

    Ministerul Transporturilor
    Directia generala medicala si asistenta sociala

    ANEXA 2
    la instructiuni

                               ANGAJAMENT

    Subsemnatul ......................, psiholog-sef al Laboratorului ........................, apartinand ..........................., domiciliat in ........................... str. .................... nr. ......., sunt de acord sa respect cerintele metodologice specificate in art. 2 din Instructiunile privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologica pentru conducatorii auto, anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 173 din 29 mai 1996, si sa aplic metodologia specificata in autorizatia de functionare a Laboratorului de examinare psihologica .........................., eliberata de Ministerul Transporturilor in baza cererii formulate de .........................
    Mentionez ca sunt atestat pentru efectuarea de examinari psihologice in domeniul auto si voi respecta normele metodologice utilizate in laboratoarele de psihologie auto din subordinea Ministerului Transporturilor.

    Data ..............

    Semnatura si parafa
    psihologului-sef de laborator

    Stampila laboratorului
    de examinare psihologica

    Semnatura conducatorului unitatii
    si stampila acesteia

    ANEXA 3
    la instructiuni

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

    Subsemnatii ................................. imputerniciti ai Ministerului Transporturilor prin actul nr.... din ........., in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 173 din 29 mai 1996, urmare cererii de autorizare a Laboratorului de examinare psihologica ............, am constatat urmatoarele conditii de desfasurare a activitatii de examinare psihologica a laboratorului ................................
    a) Spatiu ...............
    b) Personal ....................
    c) Organizarea activitatii ...................
    Fata de cele constatate, propunem .........................................

                            Data ................

    Psihologi imputerniciti:
    .............................
    .............................
    .............................

                            Psiholog-sef de laborator,
                            ..........................


    ANEXA 4
    la instructiuni

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                        AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
a Laboratorului de examinare psihologica pentru conducatori auto
                   Nr. .......... din ..............

    In conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 173 din 29 mai 1996, in urma analizarii cererii adresate noua de catre ....................... si ca urmare a procesului-verbal de constatare din data de ...................
    Laboratorul de examinare psihologica  ................., apartinand de ....................... este autorizat sa efectueze examinari psihologice pentru conducatorii auto categoria (subcategoria) ........................, utilizand metodologia aprobata prin prezenta autorizatie.

    Data emiterii ....................

    Secretar de stat,
    .......................

    Directia generala medicala
    si asistenta sociala,
    Director general,
    .......................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 173/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 173 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu