E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 167 din 14 februarie 2001

privind certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din 22 februarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Incepand cu data publicarii prezentului ordin persoanele fizice, functionari publici, inscrise in lista cuprinzand persoanele agreate de Ministerul Finantelor Publice pentru realizarea certificarii bilanturilor contabile si a contului de executie bugetara ale institutiilor publice, precum si cele care vor dobandi calitatea de persoana fizica agreata nu pot exercita activitatea de certificare pe perioada in care sunt functionari publici.
    Art. 2
    In termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin structurile proprii de audit intern, vor anunta in mod public organizarea examinarii profesionale a persoanelor fizice si juridice externe in vederea agrearii pentru certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara ale institutiilor publice, astfel incat examenul sa aiba loc in cel mult 30 de zile lucratoare de la publicare.
    Art. 3
    Procedura de organizare si desfasurare a examenului pentru inscrierea pe lista cuprinzand persoanele agreate pentru certificarea bilantului contabil si contului de executie bugetara ale institutiilor publice, incheierea contractului de prestari de servicii pentru certificare, precum si cazurile de excludere din aceasta lista sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    La incheierea contractului de prestari de servicii pentru certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara institutia publica solicitanta si persoana fizica sau juridica agreata vor avea in vedere, la stabilirea tarifului, faptul ca activitatea de certificare reprezinta cel mult 50% din activitatea de auditare pe care ar desfasura-o un auditor intern daca ar fi angajat al institutiei publice respective.
    Art. 5
    Pentru tariful incasat de la institutiile publice in urma activitatii de certificare a bilantului contabil si a contului de executie bugetara obligatia de a stabili si de a vira la buget, potrivit legii, impozitul aferent revine persoanei fizice sau juridice agreate care a efectuat certificarea.
    Art. 6
    Certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara efectuata la alte institutii publice de catre persoane desemnate din cadrul structurilor de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice este activitate desfasurata in baza atributiilor de serviciu.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea prevederile pct. 9 subpunctele 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 si 9.6 din cap. VIII al Ordinului ministrului finantelor nr. 1.070/2000, prevederile pct. 6.2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 332/2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de organizare si desfasurare a examenului pentru inscrierea pe lista cuprinzand persoanele agreate pentru certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara la institutiile publice. Incheierea contractului de certificare. Cazurile de excludere a persoanelor fizice si juridice din lista cuprinzand persoanele agreate

    1. Organizarea si desfasurarea examenului

    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anunta in mod public organizarea examinarii profesionale a persoanelor fizice si juridice externe in vederea agrearii.
    In anunt se vor preciza: locul, data si conditiile de inscriere si participare la examen, precum si bibliografia din care se va efectua examinarea candidatilor.
    La stabilirea bibliografiei minime obligatorii se va avea in vedere cuprinderea legislatiei din cel putin urmatoarele domenii: auditul intern al institutiilor publice, activitatea financiar-contabila a institutiilor publice, finante publice, achizitii publice si executare silita.
    Conditiile de eligibilitate in vederea examinarii pentru inscrierea pe lista cuprinzand persoanele agreate sunt urmatoarele:
    A. pentru persoane fizice:
    a) sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si sa aiba o vechime in specialitate economica, pe studii superioare, de cel putin 3 ani, sau sa aiba calitatea de expert contabil ori contabil autorizat cu studii medii sau superioare, ori sa aiba calitatea de auditor financiar;
    b) sa prezinte cazier juridic din care sa rezulte ca nu au antecedente penale;
    c) sa faca dovada ca au capacitatea deplina de exercitiu;
    B. pentru persoane juridice:
    a) sa aiba prevazuta in statut, ca obiect de activitate exclusiv, activitatea de certificare a bilantului contabil si a contului de executie bugetara pentru institutiile publice sau sa fie societate comerciala de expertiza contabila care sa aiba prevazuta in statut, ca obiect de activitate, si certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara pentru institutiile publice;
    b) persoanele fizice, angajate ale persoanelor juridice, care vor efectua certificarea in numele persoanei juridice respective, trebuie sa indeplineasca conditiile de agreare pentru persoanele fizice, mentionate la lit. A;
    c) sa depuna la structurile de audit intern de la nivelul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, documentatia din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la lit. a) si b).
    La nivelul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se vor constitui, prin decizie a directorului general, comisii de examinare profesionala formate din:
    - directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - presedinte;
    - seful structurii de audit intern - membru;
    - directorul care are in subordine serviciul financiar-contabilitate - membru;
    - directorul directiei trezorerie - membru.
    Secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al serviciului resurse umane.
    Examinarea profesionala se realizeaza printr-o proba scrisa si un interviu sustinute pe baza bibliografiei indicate.
    Aprecierea la proba scrisa se face prin notare cu note de la 1 la 10.
    Candidatul va fi admis pentru interviu daca media notelor primite la proba scrisa este cel putin 8.
    Proba orala se noteaza cu note de la 1 la 10.
    Media finala este media mediilor de la proba scrisa si de la interviu.
    Pentru a fi considerat admis candidatul trebuie sa aiba o medie finala de cel putin 8.
    Rezultatele examinarii profesionale se comunica in termen de doua zile lucratoare, prin afisare intr-un loc vizibil in mod public, la sediul institutiei publice care a organizat examinarea.
    Rezultatul examinarii poate fi contestat in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii lui. Contestatiile se depun la secretariatul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie stabilita prin decizie a directorului general, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii acestora.
    Modul de solutionare a contestatiilor se comunica in scris petentilor. Urmatoarea cale de atac, si ultima, este structura de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice.
    Persoanele declarate admise vor fi inscrise pe lista cuprinzand persoanele agreate ce va fi transmisa, in termen de 10 zile lucratoare, structurii de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice.
    Membrii comisiilor de examinare si personalul din centrala Ministerului Finantelor Publice, la cerere, vor fi examinati de catre structura de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice. Procedura este analoaga, mutatis mutandis, cu cea urmata la nivelul structurilor teritoriale de audit intern.
    Completarea listei cuprinzand persoanele agreate se efectueaza ori de cate ori sefii structurilor teritoriale de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice si conducerile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, considera necesar si se efectueaza in mod obligatoriu atunci cand s-au depus cel putin 10 cereri prin care se solicita acest lucru. Orice completare a listei cuprinzand persoanele agreate se va transmite structurii de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile lucratoare.

    2. Incheierea contractului de certificare
    Institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi au obligatia sa solicite certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara la structurile de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice.
    La primirea solicitarii structurile de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice procedeaza mai intai la verificarea indeplinirii de catre institutia publica respectiva a conditiilor de a solicita acest lucru. Daca institutia publica solicitanta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, este informata in scris despre aceasta. Daca institutia publica solicitanta indeplineste conditiile legale pentru solicitarea certificarii externe, atunci se procedeaza la acceptarea sau respingerea solicitarii de efectuare a certificarii de catre structura de audit intern a Ministerului Finantelor Publice. Acceptarea sau respingerea solicitarii de efectuare a certificarii se face pe baza analizei fondului de timp de munca disponibil, a gradului de acoperire cu sarcini a personalului specializat si a altor criterii, astfel incat sa nu fie afectata indeplinirea atributiilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare si in fisa postului. Daca se ajunge la concluzia ca certificarea poate fi realizata de structura proprie de audit intern, atunci directorul general decide, la propunerea sefului structurii de audit intern, persoana care urmeaza sa efectueze certificarea, anuntand despre aceasta institutia publica solicitanta. Daca in urma analizei fondului de timp disponibil se ajunge la concluzia ca structura proprie de audit intern nu poate realiza certificarea solicitata, atunci institutia publica solicitanta este anuntata despre necesitatea de a consulta lista cuprinzand persoanele agreate de unde poate sa aleaga persoana fizica sau juridica in vederea realizarii certificarii. Persoanele fizice sau juridice agreate, care incheie contract de certificare cu institutiile publice respective, vor depune o copie de pe acest contract la structurile de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice unde au fost agreate, in termen de 10 zile lucratoare de la incheiere. Contractul de certificare este contract de prestari de servicii.

    3. Cazurile de excludere a persoanelor fizice si juridice din lista cuprinzand persoanele agreate
    Excluderea de pe lista cuprinzand persoanele agreate se face in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea persoanei agreate, inaintata in scris conducatorului structurii de audit intern care a inscris-o pe lista;
    b) decizia structurii de audit intern luata in urma analizei rapoartelor de certificare intocmite;
    c) incetarea indeplinirii oricarei conditii care a stat la baza agrearii;
    d) decesul persoanei agreate.
    Persoanele fizice sau juridice agreate care au intocmit raport de certificare au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare sa depuna o copie de pe acest raport si la structura de audit intern a Ministerului Finantelor Publice care le-a agreat.
    La analiza rapoartelor de certificare se va urmari daca persoana care a facut certificarea a respectat atat metodologiile in vigoare privind certificarea bilantului contabil si contul de executie bugetara, cat si intreaga legislatie economico-financiara care are implicatii asupra certificarii bilantului contabil si a contului de executie bugetara.
    In cazul incetarii valabilitatii contractului de certificare inainte de termenul stabilit in contract, partile contractante vor informa in scris conducatorul structurii de audit intern caruia i a fost transmisa copia de pe contract, asupra cauzelor care au condus la aceasta. Cu aceasta ocazie institutia publica respectiva va preciza modul in care intelege sa efectueze in viitor certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara.
    In orice situatie in care o persoana a fost exclusa de pe lista cuprinzand persoanele agreate, cu exceptia cazului de deces, acea persoana va fi informata in scris despre aceasta, cu precizarea motivelor care au stat la baza excluderii. Decizia de excludere din lista cuprinzand persoanele agreate poate fi contestata, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, la structura de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice. Raspunsul la contestatie se da in termen de 30 de zile lucratoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 167/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 167 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 167/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu