Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.16 din 10.03.2021

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 16 martie 2021SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 40 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)participă la recepţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi pune în funcţiune instalaţia de racordare ca urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalaţiei de racordare, transmise operatorului de reţea şi utilizatorului de către executant, conţinând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare; 2. La articolul 42, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către operatorul de reţea. Titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de producere sau un loc de consum şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cota sa de participare fiind achitată conform clauzelor contractului de racordare şi inclusă în tariful de racordare stabilit în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor de racordare aprobată de autoritatea competentă. Pentru lucrările de întărire prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprinse în planurile de dezvoltare ale operatorilor de reţea, cota de participare a utilizatorilor la aceste lucrări este zero......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(6) Lucrările de întărire a reţelei electrice se includ şi se evidenţiază distinct în planul de dezvoltare/investiţii al operatorului de reţea, care se aprobă de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare.
3. La articolul 43, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins: (41) Dacă operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b) incluse în planul său de dezvoltare până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru achitarea integrală sau parţială a costurilor care revin operatorului de reţea, cu recuperarea ulterioară a acestora de la operatorul de reţea. (42) Operatorul de reţea are obligaţia să restituie costurile suportate de utilizator conform prevederilor alin. (41) până cel târziu la data prevăzută în planul său de dezvoltare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor rezultate din lucrările respective. În contractul de racordare se prevăd atât costul lucrărilor de întărire suportate de utilizator în condiţiile prevăzute la alin. (41), cât şi modalitatea de returnare a acestor cheltuieli de către operatorul de reţea. 4. La articolul 46, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Utilizatorul poate solicita încetarea convenţiei prevăzute la alin. (2) numai dacă la instalaţia de racordare sunt racordaţi alţi utilizatori, situaţie în care operatorul de reţea preia în proprietate instalaţia de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 5. La articolul 47, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În situaţia în care operatorul de reţea constată că cererea pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării unor lucrări de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), precizate în avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea are obligaţia de a reface calculele pentru regimurile de funcţionare, cu luarea în considerare:a)a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv; b)a locurilor de consum şi/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 48. 6. La articolul 47, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu următorul cuprins: (71) În situaţia prevăzută la alin. (6) operatorul de reţea are obligaţia de a recalcula valoarea componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării locurilor de consum şi de producere/locurilor de producere, cu luarea în considerare doar a lucrărilor de întărire rezultate ca fiind necesare pentru evacuarea puterii aprobate în urma calculelor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (5). (72) Utilizatorul este obligat să plătească operatorului de reţea valoarea recalculată prevăzută la alin. (71) sau este îndreptăţit să primească de la operatorul de reţea sumele suplimentare faţă de valoarea recalculată prevăzută la alin. (71) plătite până la data recalculării, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de racordare. (73) Valoarea recalculată a componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire se reglementează între părţi prin acte adiţionale la contractul de racordare, în care se stabilesc termenele şi modalităţile de plată a diferenţelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator. 7. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 100 kW pe loc de consum, certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator. 8. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) conţin inclusiv prevederi care stabilesc costurile de realizare a lucrărilor de întărire a reţelei electrice din amonte de punctul de racordare şi/sau condiţiile de constituire, încetare şi executare a garanţiilor financiare prevăzute la art. 31. 9. La articolul 66, alineatul (5) se abrogă. 10. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 69Valoarea procentului prevăzut la art. 31 alin. (2) se stabileşte de operatorul de reţea în funcţie de necesarul de lucrări de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului este de 20%. 11. La anexa nr. 1, definiţia „putere instalată totală" se modifică şi va avea următorul cuprins: putere instalată totală - suma puterilor instalate ale tuturor generatoarelor sau ale tuturor receptoarelor sau ale staţiilor de conversie HVDC sau ale instalaţiilor de stocare, după caz, pentru un loc de producere şi/sau consum; 12. La anexa nr. 3, după punctul 6.2 se introduc trei noi puncte, punctele 6.3-6.5, cu următorul cuprins: 6.3. Operatorul de distribuţie concesionar preia în exploatare reţeaua electrică prevăzută la pct. 2.1 la data punerii în funcţiune a acesteia. 6.4. Operatorul de distribuţie concesionar preia în proprietate reţeaua electrică prevăzută la pct. 2.1 numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar, din partea viitorilor clienţi din ansamblu, utilizatori ai reţelei, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru alimentarea cărora sa realizat reţeaua respectivă. 6.5. Dezvoltatorul nu poate transfera către utilizatorii individuali cheltuielile cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevăzut la pct. 4.1. 13. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIPrevederile art. I pct. 3 se aplică la solicitarea utilizatorului, inclusiv în cazul contractelor de racordare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, situaţie în care condiţiile de restituire a cheltuielilor de către operatorul de reţea utilizatorului sunt stabilite prin acte adiţionale la contractele respective. Articolul IIIPrevederile art. I pct. 6 se aplică utilizatorilor care încheie contractul de racordare după intrarea în vigoare a prezentului ordin şi în contract se precizează explicit recalcularea componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice la momentul punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru realizarea probelor. Articolul IVOperatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari completează şi/sau modifică procedurile prevăzute la art. 66 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul VOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul VI Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăANEXĂ(Anexa nr. 7 la regulament) CONVENŢIE-CADRU** Convenţia-cadru se iniţiază de operator. Între ..........., cu sediul în localitatea ........ ................ .............., judeţul/sectorul ........ ............, str. ........ ........ ......... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail ........ ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ........., CUI nr. ..........., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., şi prin ..........., având funcţia de ..........., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator, şi persoana juridică/persoana fizică ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ........, str. ........... nr. ......., telefon nr. ......., fax nr. ......, e-mail .............., C.N.P. ........ ........ ........./înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ .............., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentat(ă) prin ........., având funcţia de ........., în calitate de utilizator al reţelei electrice de interes public, denumită în continuare utilizator, denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentei convenţii-cadru pentru locul de consum şi/sau de producere amplasat în judeţul ........ ........ ........., municipiul/oraşul/comuna ........ .........., satul ........ ........, sectorul ........, cod poştal ........ ........., str. ........ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, nr. cadastral ........ ............ (numai dacă este disponibil), cu respectarea prevederilor de mai jos. Capitolul IObiectul convenţiei Obiectul prezentei convenţii îl constituie predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate şi puse în funcţiune conform Procesuluiverbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare nr. .......... din data de .......... . Capitolul IIDelimitarea instalaţiilor Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la ........ ........ ......... (capacităţile energetice la care se realizează racordarea). Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la........ .......... (elementul fizic unde se face delimitarea). Capitolul IIICondiţii de exploatare a instalaţiilor de racordare În sensul prezentei convenţii, exploatarea instalaţiilor de racordare se realizează de către operator în vederea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor care îi revin în calitate de titular de licenţe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, şi cu cele ale Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Condiţiile de exploatare a instalaţiilor de racordare se referă în principal, fără a se limita, la următoarele: a)atribuţii şi responsabilităţi privind exploatarea instalaţiilor de racordare ........ ................ ................ ................ ................; b)descrierea instalaţiei de racordare exploatate de operator ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........; c)măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de exploatare a instalaţiei de racordare ........ ................ ................ ................ ................ ................; d)modul de lucru în caz de întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii ........ ................ ........ .............; e)modul de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii ........ ................ ................ ................ ................ ............ . Capitolul IVDurata convenţiei Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării şi produce efecte pe toată durata de viaţă a instalaţiei de racordare. Capitolul VÎncetarea convenţiei Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii: a)la cererea scrisă a utilizatorului, numai dacă la instalaţia de racordare sunt racordaţi alţi utilizatori. În acest caz operatorul preia în proprietate instalaţia de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; b)la decăderea, incapacitatea sau falimentul utilizatorului. În acest caz operatorul preia în proprietate instalaţia de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; c)când instalaţia de racordare nu mai este utilizată pentru racordarea vreunui utilizator, caz în care instalaţia este deconectată de la reţea. Capitolul VIAnexe Anexe la prezenta convenţie sunt următoarele: a)lista persoanelor operatorului de reţea cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare; b)lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice; c)schema monofilară; d)schema normală.Operator, ........ ................ Utilizator, ........ ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 16/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 16 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 16/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu