E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.145 din 10.12.2014

privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 19 decembrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. a), b) şi alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1 (1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor la clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:a)subsistemele de măsurare care conţin cel puţin contorul, transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor; b)subsistemele de transmitere a informaţiilor; c)subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare. (2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcţionalităţi obligatorii şi opţionale.(3) Proiectele privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar şi să reflecte economii băneşti proporţionale cu valoarea investiţiilor în aceste sisteme. Articolul 2(1) Funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii şi opţionale, în funcţie de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă. Articolul 3Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi are ca ţintă până în anul 2020 implementarea la cca 80% din numărul de clienţi finali. Articolul 4(1) În anul 2015, operatorii de distribuţie concesionari implementează proiecte-pilot şi evaluează aspectele specifice din reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.(2) Operatorii de distribuţie concesionari vor propune realizarea unor proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:a)zone urbane cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametri tehnici nominali prevăzuţi la pct. 4 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin; b)zone rurale cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametri tehnici nominali, prevăzuţi la pct. 4 din anexa nr. 2. (3) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE propunerile privind modificări şi completări în vederea realizării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform lit. A din anexa nr. 2.(4) ANRE analizează proiectele-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă prevăzute la alin. (1) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele acordate acestora, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE, dar nu mai târziu de data de 15 martie 2015.(5) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2015, conform lit. B din anexa nr. 2, până la data de 1 noiembrie 2015. Articolul 5 (1) Având în vedere rezultatele implementării proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă obţinute, operatorii de distribuţie concesionari propun ANRE planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2016-2020, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 1 decembrie 2015. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari şi în urma analizelor cost-beneficiu efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 15 martie 2016, prin ordin al preşedintelui, calendarul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, care conţine datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum şi planul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiţii aferente fiecărui operator de distribuţie concesionar, valoarea acestora şi sursele de finanţare, precum şi măsuri de informare a clienţilor finali. Articolul 6Operatorii de distribuţie concesionari revizuiesc şi transmit propunerile de proiecte-pilot cu modificările şi completările prevăzute de prezentul ordin până la data de 31 ianuarie 2015. Articolul 7Operatorii de distribuţie concesionari afişează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcţionalităţile obligatorii şi opţionale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informaţiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot. Articolul 8Operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii sunt obligaţi să informeze clienţii finali, menţionând în factura de energie electrică despre existenţa sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv. Articolul 9(1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica şi operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, la solicitarea acestora.(2) Operatorul de transport şi sistem poate oferi, la solicitarea clienţilor finali racordaţi la reţelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 10În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile din documentele prevăzute la art. 5 alin. (3), ANRE solicită operatorilor de distribuţie concesionari auditarea investiţiilor privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice realizate de către aceştia. Articolul 11Operatorii de distribuţie concesionari, operatorii de distribuţie alţii decât cei concesionari, operatorul de transport şi de sistem şi furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 12Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi direcţiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 18 decembrie 2013.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
I. Funcţionalităţi obligatorii
1. Pentru clientul final Să transmită clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului Transmiterea către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat Prin citiri se înţelege evoluţia indexelor aferente consumului, cu periodicitate şi pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract
2. Pentru clientul final Să actualizeze citirile menţionate la pct. 1, cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca informaţiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informaţiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea şi extragerea datelor privind consumul anterior. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informaţiilor trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puţin 15 minute şi transmiterea acestora ca funcţie de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condiţiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.
3. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citirea la distanţă a contoarelor de către operatorul de distribuţie concesionar Această funcţionalitate asigură citirea de la distanţă a contoarelor, atât pentru energia injectată în reţea, cât şi pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie.
4. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să asigure o comunicare bidirecţională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum şi subsistemul de gestiune a informaţiilor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicaţia bidirecţională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum şi subsistemul de gestiune a informaţiilor, pentru a asigura cel puţin: - eliminarea deplasării pentru activităţi operaţionale curente; - actualizarea securizată de la distanţă a softului intern al contorului este permisă în partea nemetrologică a acestuia; - monitorizarea funcţionării sistemului de măsurare inteligentă şi culegerea semnalizărilor generate de acesta;
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
- sincronizarea referinţei de timp (contoarele, prin softul intern de funcţionare şi infrastructura de comunicaţii aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepţionate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obţine beneficiile generate de alte funcţionalităţi); - actualizarea tipurilor de tarife conform reglementărilor în vigoare şi/sau prevederilor contractuale.
5. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informaţiile să fie utilizate în managementul operaţional al reţelei, precum şi la planificarea dezvoltării reţelei Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea dezvoltării reţelei de distribuţie. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea funcţionării reţelelor de distribuţie şi pentru a creşte eficienţa reţelei.
6. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să sprijine sistemele tarifare avansate Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - în cazul clienţilor finali noncasnici, cu puteri maxime aprobate/contractate de peste 30 kW, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii ordinului (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute atât în ore de vârf, cât şi în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. Subsistemele de măsurare vor permite şi înregistrarea consumului în funcţie de perioadă şi controlul tarifelor de la distanţă, cu asigurarea confidenţialităţii informaţiilor de natură comercială aferente părţilor contractante, corespunzător fiecărui loc de consum. De asemenea, subsistemele de măsurare pot permite înregistrarea consumului în funcţie de perioadă şi controlul tarifelor de la distanţă, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului. În această situaţie va fi folosită înregistrarea curbei de sarcină la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcţie de tariful ales.
7. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanţă al conectării/ deconectării de la reţea sau limitarea puterii. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecţie privind utilizarea reţelei pentru clienţii finali, permiţând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcţionalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare şi deconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcţionalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin tehnic, care pot afecta reţeaua, precum şi limitarea dezechilibrelor în piaţa de energie electrică.
8. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate şi protecţie a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate şi în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive ori sisteme de control existente la domiciliul clientului final.
9. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să prevină, să detecteze si să transmită către subsistemul de gestiune a informaţiilor semnalizările legate de accesul neautorizat Această funcţionalitate are scopul de a asigura securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat şi exprimă obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă şi operatorii de măsurare atât la tentativa de utilizare neconformă a reţelei, cât şi faţă de frauda informatică.
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
Această funcţionalitate impune obligativitatea de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare şi semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat.
10. Pentru producţia descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantităţii absorbite de către client, cât şi a cantităţii de energie electrică injectată în reţea de către client De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive Această funcţionalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducţia locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din reţeaua de distribuţie, la acelaşi loc de consum. Această funcţie trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienţi care deţin microproducţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Să permită identificarea automată a defecţiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătăţirea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcţia de înregistrare a informaţiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora şi să permită înregistrarea de informaţii cu privire la durata depăşirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informaţiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informaţii şi a le pune la dispoziţia clientului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/ cererilor de informaţii, legate de standardul de performanţă pentru distribuţia energiei electrice.
12. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puţin unui contor pentru balanţă la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice şi nontehnice prin analizarea balanţelor de energie Datele înregistrate de contoare pentru balanţă contribuie la gestionarea pierderilor tehnice şi nontehnice. Această funcţionalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, în special a celor nontehnice. Contoarele pentru balanţă sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcţionalităţi.
II. Funcţionalităţi opţionale
13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuinţa clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilităţi - Home Area Network (HAN) Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicaţia ar trebui să se bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare şi în memoria de stocare a datelor.
14. Subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii Această funcţionalitate priveşte subsistemul de gestiune a informaţiilor şi vizează păstrarea datelor istorice pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informaţiilor ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiţii de siguranţă în cazul în care nu se reuşeşte accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanţă în vederea colectării datelor (de exemplu, la perioada de facturare). Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informaţiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

ANEXA Nr. 2Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice A. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul 2015. B. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot realizat în anul 2015, se transmit inclusiv analizele cost-beneficiu efectuate de către operatorii de distribuţie concesionari asupra rezultatelor implementării fiecărui proiect-pilot. Denumirea operatorului de distribuţie concesionar al energiei electrice: ........ ................ ................ ................ ........ ........ 1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2015/Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2015 ........ .......... 2. Numărul total de clienţi gestionaţi în proiectul/proiectele-pilot la care se face referire la pct. 1: ........ ................ .............. 3. Zona/Zonele considerate în proiectul-pilot: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 4. Parametri tehnici de funcţionare a reţelelor electrice (pentru fiecare proiect-pilot):

pentru liniile electrice: tensiune nominală (+/- 10%), gradul de încărcare pe fiecare fază, lungime, secţiune, tensiunea nominală la capetele de reţea pe fiecare circuit;

pentru posturile de transformare: puterea nominală, tensiunea nominală superioară (+/-10%), tensiunea nominală inferioară (+/-10%), gradul de încărcare a transformatorului/transformatoarelor.5. Detalierea caracteristicilor proiectului-pilot, din care rezultă că fiecare proiect îndeplineşte cerinţele referitoare la faptul că trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic şi rezonabil din punct de vedere financiar:

Date relevante - caracteristicile proiectului-pilot*
Zona considerată/Localitatea/Judeţul
Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect, din care:
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - casnici
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici
Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare, altele decât cele aferente clienţilor finali, din care:
Numărul de contoare pentru balanţă
Numărul de concentratoare de date administrate de SMI
Numărul de module de comunicaţie şi dispozitive auxiliare montate în sistem
Valoare OPEX controlabil înainte de implementarea SMI [lei]
Valoare OPEX controlabil înainte de implementarea SMI pe zona proiectului-pilot [lei]
Valoarea unitară a costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, deconectări/reconectări şi alte activităţi specifice) înainte de implementarea SMI în zona în care se face implementarea SMI [lei/client]
Valoarea CPT în reţeaua de joasă tensiune în zona în care se face implementarea SMI, realizată înainte de implementarea SMI [%], din care:
Valoarea CPT tehnic [%]
Valoarea CPT comercial [%]
Costuri
Valoarea totală a investiţiei [lei], din care:
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor [lei]**, din care:
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor monofazate [lei]
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor trifazate [lei]
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor pentru balanţă [lei]
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemelor de gestiune a informaţiilor şi a subsistemelor de transmitere a informaţiilor din contoare (concentratoare de date, modemuri şi module de comunicaţie, altele decât cele asociate contorului, alte dispozitive auxiliare, sistem central) [lei], din care:
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemului de gestiune a informaţiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicaţie sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei]
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemului de transmitere a informaţiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) [lei]
Valoarea investiţiei necesare pentru lucrări în reţeaua de distribuţie a energiei electrice (unde este cazul)*** [lei]
Costul unitar al investiţiei = Valoarea totală a investiţiei, inclusiv lucrările în reţeaua de distribuţie a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor monofazate = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor monofazate [lei]/Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor trifazate = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor trifazate [lei]/Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea şi instalarea sistemului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu achiziţia sistemului [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:
Cost unitar al investiţiei pentru achiziţia şi instalarea subsistemelor de gestiune a informaţiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicaţie sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei/client]
Cost unitar al investiţiei pentru achiziţia şi instalarea subsistemelor de transmitere a informaţiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) [lei/client]
Costul unitar al investiţiei pentru lucrările în reţeaua de distribuţie a energiei electrice (fără contoare) = Valoarea investiţiei necesare lucrărilor în reţeaua de distribuţie a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Beneficii
Valoarea CPT după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă [%], din care:
Valoarea estimată CPT tehnic [%]
Valoarea estimată CPT comercial [%]
Reducerea estimată a costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, deconectări/reconectări şi alte activităţi specifice) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă [lei/client]
Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă
Valoarea totală a beneficiilor estimate [lei]
Funcţionalităţi implementate
Funcţionalităţi sistem****
Tipul de comunicaţie utilizat de la client la Concentratorul de date şi, respectiv, de la Concentrator la sistemul de management al datelor utilizat de operator (de exemplu: GSM, GPRS, 3G, 4G, PLC, fibră optică, radio, linie telefonică închiriată etc.)
Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat
Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor specifice zonei)

* Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul 2015/realizat în anul 2015. ** Se va specifica, separat de anexă, dacă contoarele includ sau nu modem. În situaţia în care contoarele includ modem, va fi precizat tipul acestuia şi se vor prezenta tabelar valorile de achiziţie a acestor contoare (monofazate, trifazate, pentru balanţă), în funcţie de modemul inclus (GSM, PLC, GPRS, altele). *** Se vor prezenta, separat de anexă, detalii ale acestor investiţii: descriere şi valori. **** Se va completa ţinând cont de funcţionalităţile SMI a energiei electrice din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcţionalităţi fezabile din punct de vedere tehnic (de exemplu: dacă transmiterea către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcţionalităţii, adică 1). ANEXA Nr. 3Criteriile pentru avizarea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice Comisia pentru gestionarea implementării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă, numită prin decizia preşedintelui, a stabilit următoarele criterii: 1. Respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din ordin, referitoare la realizarea unor proiecte-pilot în următoarele tipuri de zone: a)zone urbane cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametrii tehnici nominali precizaţi la pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin; b)zone rurale cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametrii tehnici nominali, precizaţi la pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin.2. Corelarea valorilor investiţiilor aferente proiectelor-pilot cu valorile prevăzute în programele de investiţii 3. Analiza valorii totale a investiţiilor în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, raportat la valoarea totală a programului anual de investiţii

Investiţiile aferente proiectelor-pilot nu trebuie să depăşească 10% din valoarea totală a programului anual de investiţii.4. Analiza comparativă a costurilor unitare specificate în anexa nr. 2 la ordin

Se vor accepta costuri unitare în limita a +/- 20% din media costurilor unitare transmise de cei 8 operatori de distribuţie.5. Prezentarea următoarelor informaţii necesare în vederea realizării analizei cost-beneficiu, în urma căreia să poată fi evidenţiate rezultate măsurabile/cuantificabile, conform datelor solicitate prevăzute în anexa nr. 2 la ordin:

valoarea CPT tehnic şi comercial înainte de implementarea SMI;

valoarea OPEX controlabil înainte de implementarea SMI.6. Includerea obligatorie a contoarelor pentru balanţă în cadrul proiectelor-pilot 7. Analiza costurilor aferente investiţiilor în reţeaua de distribuţie pentru implementarea SMI: modernizări, înlocuiri echipamente etc.

Se vor prezenta detalii ale acestor investiţii: descriere, valori, conform anexei nr. 2 la ordin. ANEXA Nr. 4Date generale ale planului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Se completează pentru perioada 2016-2020
Operatorul de distribuţie concesionar responsabil cu implementarea SMI
Persoana de contact
Numărul de clienţi finali pentru care se instalează SMI şi procentul pe care-l reprezintă aceştia din totalul clienţilor deserviţi de către operatorul de distribuţie concesionar Număr de clienţi finali pentru care se instalează SMI: ........ ......... Procent din total clienţi finali pentru care se instalează SMI: ........ .........%
Tipul clienţilor finali implicaţi, procent din totalul categoriei respective de clienţi şi numărul de clienţi finali implicaţi  Casnici % ....... din total casnici Nr. de clienţi finali .......  Noncasnici % ...... din total Nr. de clienţi finali ......
Date privind reţeaua în care se va implementa SMI a energiei electrice
Cantitatea de energie electrică distribuită anual (MWh)
Numărul de posturi de transformare MT/JT
Numărul total de transformatoare MT/JT
Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua de JT
Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua de MT
Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua de IT
Tipul şi numărul de contoare instalate la clienţii casnici Monofazate  Nr. de clienţi ....... Trifazate  Nr. de clienţi ......
Tipul şi numărul de contoare instalate la clienţii noncasnici Monofazate  Nr. de clienţi ...... Trifazate  Nr. de clienţi ......
Numărul de contoare pentru balanţă instalate
Numărul de module de comunicaţie şi dispozitive auxiliare montate în sistem
Informaţii generale despre soluţia tehnică adoptată pentru SMI implementat
Descrierea arhitecturii SMI implementat:
Principalele caracteristici ale componentelor SMI implementat
1. Descrierea caracteristicilor concentratorului de date:
a) Numărul de contoare ce vor fi montate
b) Locul în care este instalat concentratorul
c) Interfaţa de comunicaţie disponibilă la concentrator
d) Cum se realizează sincronizarea la distanţă a ceasului
e) Descrieţi mecanismul transmiterii alarmelor către sistemul central
f) Consumul propriu al concentratorului (W)
2. Descrieţi tehnologiile de comunicaţii folosite pentru comunicarea între principalele componente ale sistemului:
3. Scurtă descriere a protocoalelor de comunicaţii folosite între componentele principale ale sistemului:
4. Mecanisme de recuperare a datelor folosite în sistem:
5. Informaţii despre contoarele pentru energie electrică (monofazate şi trifazate)
Durata medie de viaţă (ani)
Domeniul de temperaturi de operare (˚C)
Tensiunea nominală (V)
Domeniul de frecvenţe de lucru (Hz)
Curentul nominal (A)
Consumul propriu al contorului (W, VA) Comunicaţia de date activă: Comunicaţia de date inactivă:
Procentul de timp în care comunicaţia de date este activă (media anuală) ........%
Specificaţi standardele internaţionale pe care le respectă componentele contorului
Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii pentru protecţie (scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune etc.)?
Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii de conectare/deconectare? - Tipul dispozitivului (releu, disjunctor etc.) - Este accesibil dispozitivul din exterior? Dacă nu, explicaţi mecanismul de rearmare. - Care sunt standardele pe care le respectă dispozitivul de conectare/deconectare? - Care este curentul maxim întrerupt?
Ce tip de sursă internă de alimentare au contoarele utilizate în SMI?
Descrierea display-ului contorului (este display-ul alfanumeric?)
Frecvenţa de citire a contoarelor (zilnic, lunar, bilunar etc.)
Înregistrează contorul puterea maximă consumată?
Care sunt valorile instantanee măsurate disponibile în contor?
Contorul măsoară energia activă bidirecţional?
Poate înregistra contorul dezechilibrele? (Specificaţi perioada de referinţă - zilnic, săptămânal etc.)
Este posibilă sincronizarea la distanţă a ceasului/calendarului?
Poate înregistra contorul căderile de tensiune şi calitatea furnizării?
Poate înregistra contorul evenimente („event log“)? Care sunt parametrii monitorizaţi? Cum se accesează informaţia?
Descrieţi mecanismele antifraudă cu care este echipat contorul:
Descrieţi mecanismul de transmitere a alarmei de fraudă către sistemul central:
Descrieţi cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI:
Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
Descrieţi pe scurt politica de securitate a SMI pe care-l implementaţi, incluzând aspectele menţionate mai jos:
Este asigurată protecţia transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizaţi?
SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?
Este asigurată protecţia schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de tip „replay attack“?
Pentru care dintre componentele sistemului sunt înregistrate evenimentele de securitate?
Este asigurată securitatea actualizării softului intern?
Încriptarea este realizată în sistem? În care parte a sa?
Confidenţialitatea
Descrieţi politica de confidenţialitate a soluţiei SMI implementat:
Este necesară autorizarea clientului pentru a colecta anumite date din contor. Cine este însărcinat cu acordarea acestei autorizări?
Date financiare
Bugetul total al planului de implementare (mii lei)
Sursele de finanţare:
1. Investiţii private (%)
2. Fonduri publice (%)
3. Sursa fondurilor publice
4. Tipul fondurilor publice (granturi, credite nerambursabile etc.)
Durata de recuperare a investiţiei (ani)
Rata internă de rentabilitate (%)
Valoarea netă actualizată (NPV) (mii lei), anul de bază ....
Costul mediu ponderat al capitalului - WACC (%)
Costuri suplimentare estimate
Numărul de clienţi pentru care se estimează că sunt necesare refaceri ale branşamentului/racordului
Valoarea estimată a lucrărilor necesar a fi realizate în reţeaua de distribuţie a energiei electrice (mii lei)
Eşalonarea planului de investiţii privind implementarea SMI pentru perioada 2016-2020 (%) şi (mii lei)
2016 2017 2018 2019 2020


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 145/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 145 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu