Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.91 din 11.12.2013

privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 18 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1(1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor la clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:a)subsistemele de măsurare care conţin cel puţin contorul, transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor; b)subsistemele de transmitere a informaţiilor; c)subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare. (2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcţionalităţi obligatorii şi opţionale. Articolul 2 (1) Funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii şi opţionale, în funcţie de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă. Articolul 3Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi are ca ţintă, până în anul 2020, implementarea la cca 80% din numărul de clienţi finali. Articolul 4 (1) În anul 2014, operatorii de distribuţie concesionari implementează proiecte-pilot şi evaluează aspectele specifice din reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.(2) Operatorii de distribuţie concesionari vor propune realizarea a cel puţin 4 proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:a)zone urbane cu reţele electrice în stare relativ bună sau recent retehnologizate; b)zone urbane al căror consum propriu tehnologic are valori peste media realizată în anul 2013, în reţelele proprii de joasă tensiune; c)zone rurale cu reţele electrice în stare relativ bună sau recent retehnologizate; d)zone rurale al căror consum propriu tehnologic are valori peste media realizată în anul 2013, în reţelele proprii de joasă tensiune. (3) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE propunerile privind proiectele-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, concomitent cu planurile anuale de investiţii aferente anului 2014, la termenul prevăzut la art. 57 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, denumită în continuare Metodologie.
(4) ANRE analizează planurile de implementare ale proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă aferente anului 2014 şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele de aprobare ale acestora, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE.(5) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2014, conform anexei nr. 2, până la data de 15 februarie 2015. Articolul 5(1) Având în vedere rezultatele implementării sistemelor de măsurare inteligentă obţinute în anul 2014, operatorii de distribuţie concesionari propun la ANRE planurile de implementare ale sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2015-2020 conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 1 iulie 2015. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei.(3) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari şi în urma analizelor cost-beneficiu efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 31 decembrie 2015, prin ordin al preşedintelui, calendarul naţional de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă, care conţine datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum şi planul naţional de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiţii aferente fiecărui operator de distribuţie concesionar, valoarea acestora şi sursele de finanţare, precum şi măsuri de informare a clienţilor finali. Articolul 6Operatorii de distribuţie concesionari afişează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcţionalităţile obligatorii şi opţionale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informaţiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot. Articolul 7Operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii sunt obligaţi să informeze clienţii finali, menţionând în factura de energie electrică, despre existenţa sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv. Articolul 8 (1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica şi operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, la solicitarea acestora.(2) Operatorul de transport şi sistem poate oferi, la solicitarea clienţilor finali racordaţi la reţelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 9În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile din documentele prevăzute la art. 5 alin (3), ANRE solicită operatorilor de distribuţie concesionari auditarea investiţiilor privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice realizate de către aceştia. Articolul 10Operatorii de distribuţie concesionari, operatorii de distribuţie alţii decât cei concesionari, operatorul de transport şi de sistem şi furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 11Direcţia generală analiză, simulări, prognoză şi relaţii internaţionale şi direcţiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
I. Funcţionalităţi obligatorii
1. Pentru clientul final Să transmită clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului. Transmiterea directă, către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat. Prin citiri se înţelege evoluţia indexelor aferente consumului, cu periodicitate şi pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract.
2. Pentru clientul final Să actualizeze citirile menţionate la punctul 1, cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca informaţiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie. Contorul va fi prevăzut cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea şi extragerea datelor privind consumul anterior. Contorul trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puţin 15 minute şi transmiterea acestora o dată pe zi, conform condiţiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.
3. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citirea la distanţă a contoarelor de către operatorul de distribuţie concesionar. Această funcţionalitate asigură citirea de la distanţă a contoarelor, atât pentru energia injectată în reţea, cât şi pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie.
4. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să asigure o comunicare bidirecţională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum şi subsistemul de gestiune a informaţiilor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicaţia bidirecţională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum şi sistemul de gestiune a informaţiilor, pentru a asigura cel puţin: - eliminarea deplasării pentru activităţi operaţionale curente; - actualizarea la distanţă a softului intern al contorului; - monitorizarea funcţionării sistemului de măsurare inteligentă şi culegerea semnalizărilor generate de acesta; - sincronizarea referinţei de timp (contoarele, prin softul intern de funcţionare şi infrastructura de comunicaţii aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepţionate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obţine beneficiile generate de alte funcţionalităţi); - actualizarea tarifelor (evidenţa consumurilor).
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
5. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informaţiile să fie utilizate în managementul operaţional al reţelei, precum şi la planificarea dezvoltării reţelei. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea dezvoltării reţelei de distribuţie. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea funcţionării reţelelor de distribuţie şi pentru a creşte eficienţa reţelei.
6. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să sprijine sistemele tarifare avansate. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - în cazul clienţilor finali de tip agent economic, cu puteri instalate de peste 30 kVA, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii prezentului ordin (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute, atât în ore de vârf, cât şi în restul orelor, cu posibilitate de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici, să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. Toate contoarele vor permite şi înregistrarea consumului în funcţie de perioadă şi controlul tarifelor de la distanţă, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului (pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor de natură comercială). Înregistrarea curbei de sarcină poate fi folosită ca alternativă la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcţie de tariful ales.
7. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanţă al conectării/deconectării la/de la reţea sau limitarea puterii. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecţie privind utilizarea reţelei pentru clienţii finali, permiţând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcţionalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare şi deconectare, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, această funcţionalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin tehnic, care pot afecta reţeaua, precum şi limitarea dezechilibrelor în piaţa de energie electrică.
8. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate şi protecţie a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate şi în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final.
9. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să prevină, să detecteze şi să transmită către subsistemul de gestiune a informaţiilor semnalizările legate de accesul neautorizat. Această funcţionalitate are scopul de a asigura securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat şi exprimă obligativitatea de a proteja clientul final, atât la tentativa de utilizare neconformă a reţelei, cât şi faţă de frauda informatică. Această funcţionalitate impune obligativitatea de a dota sistemul de măsurare inteligentă cu mecanism de detectare şi semnalizare către subsistemul de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat.
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
10. Pentru producţia descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantităţii absorbite de către client, cât şi a cantităţii de energie electrică injectată în reţea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea energiei reactive. Această funcţionalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducţia locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din reţeaua de distribuţie, la acelaşi loc de consum. Această funcţie trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienţi care deţin microproducţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Să permită identificarea automată a defecţiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătăţirea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcţia de înregistrare a informaţiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora şi să permită înregistrarea de informaţii cu privire la durata depăşirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informaţiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informaţii şi a le pune la dispoziţia clientului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/ cererilor de informaţii, legate de standardul de performanţă pentru distribuţia energiei electrice.
12. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puţin unui contor de balanţă la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice şi nontehnice prin analizarea balanţelor de energie. Datele înregistrate de contoare contribuie la gestionarea pierderilor tehnice şi nontehnice. Această funcţionalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, dar în special a celor nontehnice. Contoarele de balanţă sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcţionalităţi.
II. Funcţionalităţi opţionale
13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuinţa clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilităţi - Home Area Network (HAN). Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicaţia ar trebui să se bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare şi în memoria de stocare a datelor.
14. Subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii. Această funcţionalitate priveşte subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare, existent la operatorul de distribuţie concesionar, de păstrare a datelor istorice, pentru o perioadă definită, în funcţie de stocarea datelor şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16. Contorul ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp. Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiţii de siguranţă în cazul în care nu se reuşeşte accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanţă în vederea colectării datelor (de exemplu, ciclul curent de facturare). Datele stocate în contor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

ANEXA Nr. 2Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice Denumirea operatorului de distribuţie concesionar al energiei electrice: ........ ................ ................ ................ ................ ............ 1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2014/Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2014*: ........... 2. Numărul total de clienţi gestionaţi în proiectul (proiectele)-pilot la care se face referire la pct. 1: ............ 3. Zona/Zonele considerate în proiectul-pilot (se completează ţinând cont şi de prevederile art. 4 alin. (1) din ordin: ............... Detalierea funcţionalităţilor implementate prin proiectul-pilot:

Date relevante**
Caracteristicile proiectului
Zona considerată/Localitatea/Judeţul
Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect, din care:
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - casnici
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici
Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare altele decât cele aferente clienţilor finali (de exemplu, contoare de balanţă, contoare de verificare etc.)
Consum mediu lunar/client final (doar în cazul clienţilor casnici)
Număr de concentratoare de date montate în proiect
Număr de repetoare de semnal montate în proiect
Număr de filtre trece banda montate în proiect
Costuri
Valoarea totală a investiţiei (în lei şi în euro), din care:
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor (în lei şi în euro)
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării sistemului (modem plc, repetor, filtre, concentratoare de date, modem GSM/GPRS/FO, sistem central) [în lei şi în euro]
Valoarea investiţiei necesare pentru modernizarea reţelei electrice (unde este cazul) [în lei şi în euro]
Costul unitar al investiţiei = Valoarea totală a investiţiei inclusiv modernizarea reţelei [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor [lei]/ Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea sistemului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu achiziţia sistemului [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Costul unitar al investiţiei pentru modernizarea reţelei/branşamentului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu modernizarea reţelei [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Beneficii
Reducere CPT (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă
CPT comercial, (MWh şi %)
CPT tehnic, (MWh şi %)
Reducere OPEX (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă
Creşterea mediei de consum/client casnic [kWh/lună]
Creşterea mediei de consum/client noncasnic [kWh/lună]
Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă
Funcţionalităţi implementate
Funcţionalităţi sistem***
Tipul de comunicaţie utilizat de la client la PT şi respectiv de la PT la sistemul de management al datelor utilizat de operator (de exemplu, GSM, GPRS, fibră optică, radio, linie telefonică închiriată etc.)
Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat
Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor specifice zonei)

* Prezenta anexă se va completa şi se va transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor ordinului, astfel:

Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2014, cel târziu la data de 15 ianuarie 2014, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din ordin;

Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2014, cel târziu la data de 15 februarie 2015, conform prevederilor art. 4 alin. (5) din ordin.** Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus a fi realizat în anul 2014/realizat în anul 2014. *** Se va completa ţinând cont de funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice, din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcţionalităţi (de exemplu: dacă sistemul permite transmiterea clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcţionalităţii, adică 1). ANEXA Nr. 3Date generale ale planului de implementare a sistemului de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 91/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 91 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 91/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu