Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.91 din 11.12.2013

privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 18 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1(1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor la clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:a)subsistemele de măsurare care conţin cel puţin contorul, transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor; b)subsistemele de transmitere a informaţiilor; c)subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare. (2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcţionalităţi obligatorii şi opţionale. Articolul 2 (1) Funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii şi opţionale, în funcţie de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă. Articolul 3Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi are ca ţintă, până în anul 2020, implementarea la cca 80% din numărul de clienţi finali. Articolul 4 (1) În anul 2014, operatorii de distribuţie concesionari implementează proiecte-pilot şi evaluează aspectele specifice din reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.(2) Operatorii de distribuţie concesionari vor propune realizarea a cel puţin 4 proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:a)zone urbane cu reţele electrice în stare relativ bună sau recent retehnologizate; b)zone urbane al căror consum propriu tehnologic are valori peste media realizată în anul 2013, în reţelele proprii de joasă tensiune; c)zone rurale cu reţele electrice în stare relativ bună sau recent retehnologizate; d)zone rurale al căror consum propriu tehnologic are valori peste media realizată în anul 2013, în reţelele proprii de joasă tensiune. (3) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE propunerile privind proiectele-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, concomitent cu planurile anuale de investiţii aferente anului 2014, la termenul prevăzut la art. 57 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, denumită în continuare Metodologie.
(4) ANRE analizează planurile de implementare ale proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă aferente anului 2014 şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele de aprobare ale acestora, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE.(5) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2014, conform anexei nr. 2, până la data de 15 februarie 2015. Articolul 5(1) Având în vedere rezultatele implementării sistemelor de măsurare inteligentă obţinute în anul 2014, operatorii de distribuţie concesionari propun la ANRE planurile de implementare ale sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2015-2020 conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 1 iulie 2015. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei.(3) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari şi în urma analizelor cost-beneficiu efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 31 decembrie 2015, prin ordin al preşedintelui, calendarul naţional de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă, care conţine datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum şi planul naţional de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiţii aferente fiecărui operator de distribuţie concesionar, valoarea acestora şi sursele de finanţare, precum şi măsuri de informare a clienţilor finali. Articolul 6Operatorii de distribuţie concesionari afişează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcţionalităţile obligatorii şi opţionale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informaţiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot. Articolul 7Operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii sunt obligaţi să informeze clienţii finali, menţionând în factura de energie electrică, despre existenţa sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv. Articolul 8 (1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica şi operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, la solicitarea acestora.(2) Operatorul de transport şi sistem poate oferi, la solicitarea clienţilor finali racordaţi la reţelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 9În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile din documentele prevăzute la art. 5 alin (3), ANRE solicită operatorilor de distribuţie concesionari auditarea investiţiilor privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice realizate de către aceştia. Articolul 10Operatorii de distribuţie concesionari, operatorii de distribuţie alţii decât cei concesionari, operatorul de transport şi de sistem şi furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 11Direcţia generală analiză, simulări, prognoză şi relaţii internaţionale şi direcţiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
I. Funcţionalităţi obligatorii
1. Pentru clientul final Să transmită clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului. Transmiterea directă, către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat. Prin citiri se înţelege evoluţia indexelor aferente consumului, cu periodicitate şi pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract.
2. Pentru clientul final Să actualizeze citirile menţionate la punctul 1, cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca informaţiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie. Contorul va fi prevăzut cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea şi extragerea datelor privind consumul anterior. Contorul trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puţin 15 minute şi transmiterea acestora o dată pe zi, conform condiţiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.
3. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citirea la distanţă a contoarelor de către operatorul de distribuţie concesionar. Această funcţionalitate asigură citirea de la distanţă a contoarelor, atât pentru energia injectată în reţea, cât şi pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie.
4. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să asigure o comunicare bidirecţională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum şi subsistemul de gestiune a informaţiilor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicaţia bidirecţională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum şi sistemul de gestiune a informaţiilor, pentru a asigura cel puţin: - eliminarea deplasării pentru activităţi operaţionale curente; - actualizarea la distanţă a softului intern al contorului; - monitorizarea funcţionării sistemului de măsurare inteligentă şi culegerea semnalizărilor generate de acesta; - sincronizarea referinţei de timp (contoarele, prin softul intern de funcţionare şi infrastructura de comunicaţii aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepţionate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obţine beneficiile generate de alte funcţionalităţi); - actualizarea tarifelor (evidenţa consumurilor).
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
5. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informaţiile să fie utilizate în managementul operaţional al reţelei, precum şi la planificarea dezvoltării reţelei. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea dezvoltării reţelei de distribuţie. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea funcţionării reţelelor de distribuţie şi pentru a creşte eficienţa reţelei.
6. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să sprijine sistemele tarifare avansate. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - în cazul clienţilor finali de tip agent economic, cu puteri instalate de peste 30 kVA, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii prezentului ordin (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute, atât în ore de vârf, cât şi în restul orelor, cu posibilitate de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici, să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. Toate contoarele vor permite şi înregistrarea consumului în funcţie de perioadă şi controlul tarifelor de la distanţă, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului (pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor de natură comercială). Înregistrarea curbei de sarcină poate fi folosită ca alternativă la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcţie de tariful ales.
7. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanţă al conectării/deconectării la/de la reţea sau limitarea puterii. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecţie privind utilizarea reţelei pentru clienţii finali, permiţând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcţionalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare şi deconectare, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, această funcţionalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin tehnic, care pot afecta reţeaua, precum şi limitarea dezechilibrelor în piaţa de energie electrică.
8. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate şi protecţie a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate şi în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final.
9. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să prevină, să detecteze şi să transmită către subsistemul de gestiune a informaţiilor semnalizările legate de accesul neautorizat. Această funcţionalitate are scopul de a asigura securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat şi exprimă obligativitatea de a proteja clientul final, atât la tentativa de utilizare neconformă a reţelei, cât şi faţă de frauda informatică. Această funcţionalitate impune obligativitatea de a dota sistemul de măsurare inteligentă cu mecanism de detectare şi semnalizare către subsistemul de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat.
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
10. Pentru producţia descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantităţii absorbite de către client, cât şi a cantităţii de energie electrică injectată în reţea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea energiei reactive. Această funcţionalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducţia locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din reţeaua de distribuţie, la acelaşi loc de consum. Această funcţie trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienţi care deţin microproducţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Să permită identificarea automată a defecţiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătăţirea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcţia de înregistrare a informaţiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora şi să permită înregistrarea de informaţii cu privire la durata depăşirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informaţiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informaţii şi a le pune la dispoziţia clientului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/ cererilor de informaţii, legate de standardul de performanţă pentru distribuţia energiei electrice.
12. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puţin unui contor de balanţă la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice şi nontehnice prin analizarea balanţelor de energie. Datele înregistrate de contoare contribuie la gestionarea pierderilor tehnice şi nontehnice. Această funcţionalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, dar în special a celor nontehnice. Contoarele de balanţă sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcţionalităţi.
II. Funcţionalităţi opţionale
13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuinţa clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilităţi - Home Area Network (HAN). Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicaţia ar trebui să se bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare şi în memoria de stocare a datelor.
14. Subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii. Această funcţionalitate priveşte subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare, existent la operatorul de distribuţie concesionar, de păstrare a datelor istorice, pentru o perioadă definită, în funcţie de stocarea datelor şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16. Contorul ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp. Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiţii de siguranţă în cazul în care nu se reuşeşte accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanţă în vederea colectării datelor (de exemplu, ciclul curent de facturare). Datele stocate în contor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

ANEXA Nr. 2Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice Denumirea operatorului de distribuţie concesionar al energiei electrice: ........ ................ ................ ................ ................ ............ 1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2014/Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2014*: ........... 2. Numărul total de clienţi gestionaţi în proiectul (proiectele)-pilot la care se face referire la pct. 1: ............ 3. Zona/Zonele considerate în proiectul-pilot (se completează ţinând cont şi de prevederile art. 4 alin. (1) din ordin: ............... Detalierea funcţionalităţilor implementate prin proiectul-pilot:

Date relevante**
Caracteristicile proiectului
Zona considerată/Localitatea/Judeţul
Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect, din care:
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - casnici
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici
Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare altele decât cele aferente clienţilor finali (de exemplu, contoare de balanţă, contoare de verificare etc.)
Consum mediu lunar/client final (doar în cazul clienţilor casnici)
Număr de concentratoare de date montate în proiect
Număr de repetoare de semnal montate în proiect
Număr de filtre trece banda montate în proiect
Costuri
Valoarea totală a investiţiei (în lei şi în euro), din care:
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor (în lei şi în euro)
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării sistemului (modem plc, repetor, filtre, concentratoare de date, modem GSM/GPRS/FO, sistem central) [în lei şi în euro]
Valoarea investiţiei necesare pentru modernizarea reţelei electrice (unde este cazul) [în lei şi în euro]
Costul unitar al investiţiei = Valoarea totală a investiţiei inclusiv modernizarea reţelei [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor [lei]/ Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea sistemului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu achiziţia sistemului [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Costul unitar al investiţiei pentru modernizarea reţelei/branşamentului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu modernizarea reţelei [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Beneficii
Reducere CPT (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă
CPT comercial, (MWh şi %)
CPT tehnic, (MWh şi %)
Reducere OPEX (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă
Creşterea mediei de consum/client casnic [kWh/lună]
Creşterea mediei de consum/client noncasnic [kWh/lună]
Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă
Funcţionalităţi implementate
Funcţionalităţi sistem***
Tipul de comunicaţie utilizat de la client la PT şi respectiv de la PT la sistemul de management al datelor utilizat de operator (de exemplu, GSM, GPRS, fibră optică, radio, linie telefonică închiriată etc.)
Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat
Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor specifice zonei)

* Prezenta anexă se va completa şi se va transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor ordinului, astfel:

Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2014, cel târziu la data de 15 ianuarie 2014, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din ordin;

Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2014, cel târziu la data de 15 februarie 2015, conform prevederilor art. 4 alin. (5) din ordin.** Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus a fi realizat în anul 2014/realizat în anul 2014. *** Se va completa ţinând cont de funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice, din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcţionalităţi (de exemplu: dacă sistemul permite transmiterea clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcţionalităţii, adică 1). ANEXA Nr. 3Date generale ale planului de implementare a sistemului de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 91/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 91 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 91/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu