Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.91 din 11.12.2013

privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 18 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1(1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor la clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:a)subsistemele de măsurare care conţin cel puţin contorul, transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor; b)subsistemele de transmitere a informaţiilor; c)subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare. (2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcţionalităţi obligatorii şi opţionale. Articolul 2 (1) Funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii şi opţionale, în funcţie de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă. Articolul 3Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi are ca ţintă, până în anul 2020, implementarea la cca 80% din numărul de clienţi finali. Articolul 4 (1) În anul 2014, operatorii de distribuţie concesionari implementează proiecte-pilot şi evaluează aspectele specifice din reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.(2) Operatorii de distribuţie concesionari vor propune realizarea a cel puţin 4 proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:a)zone urbane cu reţele electrice în stare relativ bună sau recent retehnologizate; b)zone urbane al căror consum propriu tehnologic are valori peste media realizată în anul 2013, în reţelele proprii de joasă tensiune; c)zone rurale cu reţele electrice în stare relativ bună sau recent retehnologizate; d)zone rurale al căror consum propriu tehnologic are valori peste media realizată în anul 2013, în reţelele proprii de joasă tensiune. (3) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE propunerile privind proiectele-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, concomitent cu planurile anuale de investiţii aferente anului 2014, la termenul prevăzut la art. 57 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, denumită în continuare Metodologie.
(4) ANRE analizează planurile de implementare ale proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă aferente anului 2014 şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele de aprobare ale acestora, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE.(5) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2014, conform anexei nr. 2, până la data de 15 februarie 2015. Articolul 5(1) Având în vedere rezultatele implementării sistemelor de măsurare inteligentă obţinute în anul 2014, operatorii de distribuţie concesionari propun la ANRE planurile de implementare ale sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2015-2020 conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 1 iulie 2015. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei.(3) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari şi în urma analizelor cost-beneficiu efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 31 decembrie 2015, prin ordin al preşedintelui, calendarul naţional de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă, care conţine datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum şi planul naţional de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiţii aferente fiecărui operator de distribuţie concesionar, valoarea acestora şi sursele de finanţare, precum şi măsuri de informare a clienţilor finali. Articolul 6Operatorii de distribuţie concesionari afişează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcţionalităţile obligatorii şi opţionale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informaţiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot. Articolul 7Operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii sunt obligaţi să informeze clienţii finali, menţionând în factura de energie electrică, despre existenţa sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv. Articolul 8 (1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica şi operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, la solicitarea acestora.(2) Operatorul de transport şi sistem poate oferi, la solicitarea clienţilor finali racordaţi la reţelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 9În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile din documentele prevăzute la art. 5 alin (3), ANRE solicită operatorilor de distribuţie concesionari auditarea investiţiilor privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice realizate de către aceştia. Articolul 10Operatorii de distribuţie concesionari, operatorii de distribuţie alţii decât cei concesionari, operatorul de transport şi de sistem şi furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 11Direcţia generală analiză, simulări, prognoză şi relaţii internaţionale şi direcţiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
I. Funcţionalităţi obligatorii
1. Pentru clientul final Să transmită clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului. Transmiterea directă, către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat. Prin citiri se înţelege evoluţia indexelor aferente consumului, cu periodicitate şi pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract.
2. Pentru clientul final Să actualizeze citirile menţionate la punctul 1, cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca informaţiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie. Contorul va fi prevăzut cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea şi extragerea datelor privind consumul anterior. Contorul trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puţin 15 minute şi transmiterea acestora o dată pe zi, conform condiţiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.
3. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citirea la distanţă a contoarelor de către operatorul de distribuţie concesionar. Această funcţionalitate asigură citirea de la distanţă a contoarelor, atât pentru energia injectată în reţea, cât şi pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie.
4. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să asigure o comunicare bidirecţională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum şi subsistemul de gestiune a informaţiilor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicaţia bidirecţională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum şi sistemul de gestiune a informaţiilor, pentru a asigura cel puţin: - eliminarea deplasării pentru activităţi operaţionale curente; - actualizarea la distanţă a softului intern al contorului; - monitorizarea funcţionării sistemului de măsurare inteligentă şi culegerea semnalizărilor generate de acesta; - sincronizarea referinţei de timp (contoarele, prin softul intern de funcţionare şi infrastructura de comunicaţii aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepţionate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obţine beneficiile generate de alte funcţionalităţi); - actualizarea tarifelor (evidenţa consumurilor).
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
5. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informaţiile să fie utilizate în managementul operaţional al reţelei, precum şi la planificarea dezvoltării reţelei. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea dezvoltării reţelei de distribuţie. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea funcţionării reţelelor de distribuţie şi pentru a creşte eficienţa reţelei.
6. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să sprijine sistemele tarifare avansate. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - în cazul clienţilor finali de tip agent economic, cu puteri instalate de peste 30 kVA, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii prezentului ordin (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute, atât în ore de vârf, cât şi în restul orelor, cu posibilitate de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici, să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. Toate contoarele vor permite şi înregistrarea consumului în funcţie de perioadă şi controlul tarifelor de la distanţă, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului (pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor de natură comercială). Înregistrarea curbei de sarcină poate fi folosită ca alternativă la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcţie de tariful ales.
7. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanţă al conectării/deconectării la/de la reţea sau limitarea puterii. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecţie privind utilizarea reţelei pentru clienţii finali, permiţând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcţionalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare şi deconectare, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, această funcţionalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin tehnic, care pot afecta reţeaua, precum şi limitarea dezechilibrelor în piaţa de energie electrică.
8. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate şi protecţie a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate şi în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final.
9. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să prevină, să detecteze şi să transmită către subsistemul de gestiune a informaţiilor semnalizările legate de accesul neautorizat. Această funcţionalitate are scopul de a asigura securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat şi exprimă obligativitatea de a proteja clientul final, atât la tentativa de utilizare neconformă a reţelei, cât şi faţă de frauda informatică. Această funcţionalitate impune obligativitatea de a dota sistemul de măsurare inteligentă cu mecanism de detectare şi semnalizare către subsistemul de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat.
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
10. Pentru producţia descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantităţii absorbite de către client, cât şi a cantităţii de energie electrică injectată în reţea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea energiei reactive. Această funcţionalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducţia locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din reţeaua de distribuţie, la acelaşi loc de consum. Această funcţie trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienţi care deţin microproducţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Să permită identificarea automată a defecţiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătăţirea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcţia de înregistrare a informaţiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora şi să permită înregistrarea de informaţii cu privire la durata depăşirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informaţiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informaţii şi a le pune la dispoziţia clientului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/ cererilor de informaţii, legate de standardul de performanţă pentru distribuţia energiei electrice.
12. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puţin unui contor de balanţă la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice şi nontehnice prin analizarea balanţelor de energie. Datele înregistrate de contoare contribuie la gestionarea pierderilor tehnice şi nontehnice. Această funcţionalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, dar în special a celor nontehnice. Contoarele de balanţă sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcţionalităţi.
II. Funcţionalităţi opţionale
13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuinţa clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilităţi - Home Area Network (HAN). Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicaţia ar trebui să se bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare şi în memoria de stocare a datelor.
14. Subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii. Această funcţionalitate priveşte subsistemul de gestiune a informaţiilor din contoare, existent la operatorul de distribuţie concesionar, de păstrare a datelor istorice, pentru o perioadă definită, în funcţie de stocarea datelor şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16. Contorul ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp. Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiţii de siguranţă în cazul în care nu se reuşeşte accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanţă în vederea colectării datelor (de exemplu, ciclul curent de facturare). Datele stocate în contor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

ANEXA Nr. 2Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice Denumirea operatorului de distribuţie concesionar al energiei electrice: ........ ................ ................ ................ ................ ............ 1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2014/Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2014*: ........... 2. Numărul total de clienţi gestionaţi în proiectul (proiectele)-pilot la care se face referire la pct. 1: ............ 3. Zona/Zonele considerate în proiectul-pilot (se completează ţinând cont şi de prevederile art. 4 alin. (1) din ordin: ............... Detalierea funcţionalităţilor implementate prin proiectul-pilot:

Date relevante**
Caracteristicile proiectului
Zona considerată/Localitatea/Judeţul
Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect, din care:
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - casnici
Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici
Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect
Numărul de contoare altele decât cele aferente clienţilor finali (de exemplu, contoare de balanţă, contoare de verificare etc.)
Consum mediu lunar/client final (doar în cazul clienţilor casnici)
Număr de concentratoare de date montate în proiect
Număr de repetoare de semnal montate în proiect
Număr de filtre trece banda montate în proiect
Costuri
Valoarea totală a investiţiei (în lei şi în euro), din care:
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor (în lei şi în euro)
Valoarea investiţiei necesare achiziţionării sistemului (modem plc, repetor, filtre, concentratoare de date, modem GSM/GPRS/FO, sistem central) [în lei şi în euro]
Valoarea investiţiei necesare pentru modernizarea reţelei electrice (unde este cazul) [în lei şi în euro]
Costul unitar al investiţiei = Valoarea totală a investiţiei inclusiv modernizarea reţelei [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor [lei]/ Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea sistemului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu achiziţia sistemului [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Costul unitar al investiţiei pentru modernizarea reţelei/branşamentului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu modernizarea reţelei [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect
Beneficii
Reducere CPT (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă
CPT comercial, (MWh şi %)
CPT tehnic, (MWh şi %)
Reducere OPEX (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă
Creşterea mediei de consum/client casnic [kWh/lună]
Creşterea mediei de consum/client noncasnic [kWh/lună]
Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă
Funcţionalităţi implementate
Funcţionalităţi sistem***
Tipul de comunicaţie utilizat de la client la PT şi respectiv de la PT la sistemul de management al datelor utilizat de operator (de exemplu, GSM, GPRS, fibră optică, radio, linie telefonică închiriată etc.)
Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat
Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor specifice zonei)

* Prezenta anexă se va completa şi se va transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor ordinului, astfel:

Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2014, cel târziu la data de 15 ianuarie 2014, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din ordin;

Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2014, cel târziu la data de 15 februarie 2015, conform prevederilor art. 4 alin. (5) din ordin.** Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus a fi realizat în anul 2014/realizat în anul 2014. *** Se va completa ţinând cont de funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice, din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcţionalităţi (de exemplu: dacă sistemul permite transmiterea clientului final şi oricărui terţ desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcţionalităţii, adică 1). ANEXA Nr. 3Date generale ale planului de implementare a sistemului de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 91/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 91 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 91/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu