Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 8 din 26 iunie 2008

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 569 din 29 iulie 2008CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt emise în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul reglementării condiţiilor de acordare şi de rambursare a creditelor în condiţii avantajoase, de acordare a fondurilor nerambursabile, a modului de constituire a garanţiilor, a organizării şi desfăşurării licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi agenţiilor autorizate să acorde credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 2. - Principiile fundamentale de acordare a creditelor în condiţii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile sunt:

a) fondurile de creditare, respectiv fondurile nerambursabile au ca sursă bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se acordă în lei;

b)   creditele în condiţii avantajoase, respectiv fondurile nerambursabile se acordă, pe principiul tratamentului egal şi nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;

c)   creditele în condiţii avantajoase, respectiv fondurile nerambursabile sunt destinate să creeze locuri de muncă, în special pentru şomeri, şi să favorizeze iniţierea unor activităţi independente, înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor asociaţiilor familiale, înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi unităţilor cooperatiste;

d) fondurile de creditare, respectiv fondurile nerambursabile sunt destinate să iniţieze şi să promoveze activităţi economice rentabile, menite să dezvolte şi să îmbunătăţească statutul beneficiarilor de drept;

e)  acordarea creditelor în condiţii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile se realizează pe principiul transparenţei operaţiunilor de creditare, prin punerea la dispoziţie instituţiilor implicate şi celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la acordarea de credite în condiţii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

f) în gestionarea fondurilor de creditare, respectiv a fondurilor nerambursabile şi în acordarea creditelor în condiţii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, băncile şi agenţiile autorizate care administrează sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj vor respecta prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

A. Constituirea şi repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice

Art. 3. - Fondul pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase, denumit în continuare fond de creditare, precum şi fondurile nerambursabile constituite în baza prevederilor art. 86 alin. (1), respectiv ale art. 861 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie anual în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 4. - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă trebuie să asigure:

a)   administrarea eficientă a sumelor alocate pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase, respectiv pentru acordarea de fonduri nerambursabile;

b) monitorizarea întregii activităţi depuse de către instituţiile implicate, băncile, agenţiile de credit şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru îndeplinirea cerinţelor legii şi asigurarea realizării în bune condiţii a programului de ocupare a forţei de muncă, în special a şomerilor.

Art. 5. - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va stabili anual fondurile care urmează să fie administrate prin bănci şi, respectiv, prin agenţii de credit autorizate.

Art. 6. - (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va efectua repartizarea pe judeţe a fondului de creditare în baza Programului anual de ocupare, luând în considerare indicatorii pieţei muncii din fiecare judeţ.

(2) In cursul anului, în urma analizei realizării programelor de acordare a creditelor şi în funcţie de evoluţiile de pe piaţa muncii, se pot face redistribuiri între judeţe, în raport de solicitări, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă căruia îi sunt delegate, potrivit legii, atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Art. 7. - (1) In vederea acordării creditelor în condiţii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate transfera, după semnarea contractelor cu băncile sau cu agenţiile autorizate care au fost desemnate să administreze fondul de creditare, respectiv fondurile nerambursabile o sumă de până la 20% din fondul anual.

(2) Fondurile se vor repartiza pe trimestre, descrescător spre finele anului.

(3)  Pe măsura acordării creditelor în condiţii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, sumele vor fi reîntregite, la solicitarea scrisă a băncii sau a agenţiei de credit, în limita plafoanelor trimestriale stabilite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, până la cheltuirea integrală a sumelor prevăzute în buget.

(4)  Fondul de creditare şi fondurile nerambursabile vor fi puse la dispoziţie băncii sau agenţiilor autorizate, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(5)  Banca sau agenţia de credit care administrează fonduri pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

B. Beneficiarii de credite în condiţii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Art. 8. - (1) Beneficiarii creditelor acordate în condiţii avantajoase sunt:

a) societăţile comerciale care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege, în ceea ce priveşte numărul de persoane angajate şi cifra de afaceri, pentru a fi considerate întreprinderi mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis;

b) unităţile cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;

c)  asociaţiile familiale care se constituie şi funcţionează conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare;

d)  persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice conform prevederilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi care urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii.

(2) Şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau să devină persoane fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice au prioritate la obţinerea creditului.

Art. 9. - Beneficiarii de fonduri nerambursabile sunt prevăzuţi la art. 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de întreprinderile mici şi mijlocii şi de unităţile cooperatiste pentru a avea acces la credite în condiţii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile sunt:

a) numărul total de salariaţi şi/sau de membri cooperatori să fie, la momentul acordării creditului, de cel mult 249 de persoane;

b) întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste să se oblige prin contractul de credite să angajeze cu contract individual de muncă personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe cel puţin 60%, respectiv 100%, în cazul fondurilor nerambursabile, din locurile de muncă nou-create;

c) locurile de muncă pe care se încadrează personal în baza obligaţiei asumate prin contractul de credit să nu fie locuri vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă ale salariaţilor în ultimele 12 luni premergătoare solicitării creditului;

d) să menţină raporturile de muncă cu persoanele încadrate pe noile locuri de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani pentru creditele acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, 4 ani pentru fondurile nerambursabile de la încadrare, In cazul încetării raporturilor de muncă ale unora dintre aceste persoane, să angajeze în termen de 30 de zile pe locurile de muncă devenite vacante personal din aceeaşi categorie;

e)   să menţină locurile de muncă nou-create pentru o perioadă de minimum 5 ani;

f) să realizeze activitatea de bază în producţie, servicii sau turism:

-  dacă operatorii economici realizează venituri şi din activitatea de comerţ, acestea nu trebuie să depăşească 49% din totalul veniturilor;

-   dovada se face prin raportarea anuală „Rezultate financiare", cifra de afaceri fiind evidenţiată financiar-contabil pe analitice şi activităţi;

- raportarea va purta viza administraţiei financiare;

- în determinarea ponderii activităţii de comerţ nu se iau în calcul veniturile obţinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producătorului;

g) pe perioada derulării contractului de creditare, respectiv a contractului de acordare a fondului nerambursabil, angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate, potrivit organigramei, la data acordării creditului în condiţii avantajoase, respectiv a fondului nerambursabil, iar dacă unul dintre aceste posturi devine vacant, are obligaţia de a angaja pe respectivul loc de muncă o altă persoană în termen de 30 de zile calendaristice;

h) în situaţia în care contractul individual de muncă se suspendă din cauza concediilor fără plată, perioada de suspendare nu este luată în considerare la calculul termenului de 3 ani prevăzut de lege pentru ocuparea locurilor de muncă nou-create.

(2) Prin perioada de derulare a contractului în care angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului sau a fondului nerambursabil, prevăzută la art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege o perioadă de 5 ani de la data acordării creditului, respectiv a fondului nerambursabil.

(3)   Asociaţiile familiale pot primi credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, proporţional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot primi credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile pentru finanţarea propriului loc de muncă, cu respectarea prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot avea acces la credite în condiţii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile pentru iniţierea sau dezvoltarea propriei activităţi numai dacă desfăşoară activităţi în producţie, servicii sau turism, dispoziţiile alin. (1) lit. f) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot primi credite în condiţii avantajoase dacă cel puţin unul dintre membrii asociaţiei familiale, respectiv persoana fizică, este asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei solicitării creditului.

(6) Asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot primi fonduri nerambursabile dacă cel puţin unul dintre membrii asociaţiei familiale, respectiv persoana fizică, a realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj de minimum 24 de luni.

(7) Operatorii economici ale căror venituri din activitatea de comerţ depăşesc ponderea de 49% în totalul veniturilor pot beneficia de credite în condiţii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, acordate în condiţiile prevăzute de lege, dacă dezvoltă activităţi de producţie sau servicii, iar prin realizarea proiectului structura veniturilor se modifică astfel încât veniturile din comerţ să reprezinte cel mult 49% din veniturile totale.

Art. 11. - (1) Creditele în condiţii avantajoase şi fondurile nerambursabile se acordă cu respectarea prevederilor reglementărilor comunitare, respectiv a Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind ajutorul de stat de minimis, ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă şi ajutorul de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

(2) In cazul creditelor în condiţii avantajoase, ajutorul de stat constă în diferenţa dintre dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României şi dobânda aferentă creditului acordat, iar în cazul fondurilor nerambursabile ajutorul de stat este reprezentat de întreaga sumă pusă la dispoziţia beneficiarului.

(3)  Costurile eligibile sunt investiţiile în bunuri corporale (echipamente, clădiri şi terenuri) şi în bunuri necorporale, conform prevederilor legale.

C. Procedura de desemnare a băncii sau a agenţiei autorizate să acorde credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Art. 12. - (1) Banca sau agenţia autorizată să administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil este desemnată prin licitaţie organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(2) Licitaţia se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 13. - In scopul desemnării băncii sau a agenţiei autorizate să administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, se constituie o comisie de evaluare numită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 14. - (1) La licitaţia pentru desemnarea băncii sau a agenţiei autorizate să administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil pot participa, după caz:

a)  băncile, persoane juridice române, constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi a autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a României;

b)   agenţiile autorizate să acorde credite şi fonduri nerambursabile, în condiţiile legii.

(2) Pentru a putea fi desemnate să administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, băncile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să facă dovada achitării obligaţiilor fiscale, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la bugetul asigurărilor de sănătate;

b)  să aibă experienţă în acordarea de credite, respectiv fonduri nerambursabile întreprinderilor mici şi mijlocii;

c)   să dispună de dotarea necesară pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite, respectiv de fonduri nerambursabile (calculatoare, echipamente, aparatură, software, mijloace fixe şi alte dotări);

d) să dispună de personal de specialitate necesar îndeplinirii contractului de credit în condiţii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile;

e)  să dispună de o reţea teritorială care să acopere în totalitate judeţele ţării şi de personal având pregătirea şi competenţele necesare pentru acordarea creditelor, respectiv a fondurilor nerambursabile;

f)   să nu se afle în regim de supraveghere sau de administrare specială în evidenţele Băncii Naţionale a României în ultimele 6 luni de activitate;

g) să se încadreze în limitele prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

h) să se încadreze în limitele prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, cu modificările şi completările ulterioare;

i) să constituie provizioane la nivelul celui prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

j) să deţină capacitatea financiară de a rambursa din surse proprii creditele şi dobânzile aferente, în cazul nerecuperării integrale sau parţiale a fondului de credit acordat;

k) să facă dovada că ponderea deţinută de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale şi neguvernamentale este sub 5%.

(3) Agenţiile de credit vor fi autorizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru administrarea fondului de creditare, respectiv a fondului nerambursabil destinat acordării de microcredite în baza unor scheme de creditare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) In conţinutul ofertelor prezentate de bănci sau de agenţiile de credit trebuie să fie prevăzute:

a)  dobânda oferită la sumele neutilizate din contul de disponibilităţi sau de depozit constituit;

b)  comisioanele percepute de la clienţi pentru creditele în condiţii avantajoase, respectiv pentru fondurile nerambursabile, acordate;

c) nivelul de dotare;

d) nivelul de pregătire a personalului;

e) experienţa în domeniul acordării de credite, respectiv de fonduri nerambursabile întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice;

f) reţeaua teritorială;

g) alte elemente cuprinse în caietul de sarcini.

(2)  Documentele depuse de bănci pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prezentate la art. 14 alin. (2) şi de agenţiile de credit autorizate, împreună cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agenţia de credit autorizată.

(3)  Rezultatele analizei şi decizia comisiei de licitaţie se vor consemna în procesul-verbal semnat de toţi membrii comisiei. Decizia comisiei de licitaţie va fi comunicată tuturor băncilor sau agenţiilor de credit participante la licitaţie.

Art. 16. - (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va încheia cu banca sau cu agenţia de credit autorizată, câştigătoare a licitaţiei, un contract privind derularea activităţii de creditare, respectiv de acordare a fondurilor nerambursabile, în condiţiile stabilite în caietul de sarcini întocmit în vederea organizării licitaţiei.

(2) Banca sau agenţia de credit autorizată, câştigătoare a licitaţiei, împreună cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va elabora şi va aproba instrucţiuni comune în scopul reglementării procedurilor care vor fi urmate de unităţile lor teritoriale în derularea procesului de acordare a creditelor, respectiv de acordare a fondurilor nerambursabile, de monitorizare a utilizării acestora şi de respectare a graficelor de încadrare în muncă a persoanelor din rândul şomerilor.

Art. 17. - (1) Dacă în procesul derulării creditelor sau a fondurilor nerambursabile banca ori agenţia de credit câştigătoare a licitaţiei dovedeşte că nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va proceda la desemnarea unei alte bănci sau agenţii de credit, prin organizarea unei noi licitaţii.

(2) Banca sau agenţia de credit câştigătoare a licitaţiei organizate ca urmare a intervenirii situaţiei prezentate la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de bancă sau de agenţia de credit aflată în imposibilitate de a continua activitatea de acordare a creditelor şi a fondurilor nerambursabile.

D. Condiţiile de acordare, utilizare şi de rambursare a creditelor, precum şi condiţiile de acordare şi utilizare a fondurilor nerambursabile şi de stabilire a garanţiilor

Art. 18. -Intreprinderile mici şi mijlocii, unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale, persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice, şomerii şi studenţii pot beneficia de credite, respectiv de fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru:

a) finanţarea stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curentă, conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate;

b)  cheltuieli de capital, respectiv: utilaje şi echipamente, instalaţii de lucru, construcţii speciale, construcţii, amenajări şi dotări, mijloace de transport, calculatoare şi altele asemenea;

c) finanţarea investiţiilor complexe care necesită finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime şi a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.

Art. 19. - (1) Pentru beneficiarii de credite sau de fonduri nerambursabile contribuţia beneficiarului trebuie să fie de cel puţin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

(2) Aportul propriu poate fi constituit din lichidităţi înregistrate în contul curent al solicitantului şi/sau bunuri (terenuri, clădiri, echipamente, software şi capital circulant) legate de investiţie, care fac parte din planul de finanţare a proiectului (devizul general) cuprins în studiul de fezabilitate, indiferent de momentul şi de modul legal al dobândirii acestora, şi sunt considerate investiţie iniţială.

(3) Contribuţia beneficiarului de 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus nu poate face obiectul unui alt ajutor de stat.

(4) Imprumutatul va face dovada efectuării plăţilor privind aportul propriu în condiţiile şi la termenele prevăzute prin reglementările interne ale băncii sau agenţiei de credit autorizate privind activitatea de creditare.

Art. 20. - (1) Perioada maximă în care creditul acordat trebuie să fie rambursat este:

a)  de 3 ani, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea cheltuielilor de capital;

b) de un an, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea stocurilor de materii prime şi materiale.

(2) In cadrul termenului de rambursare, la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, şi o perioadă de graţie de până la 6 luni.

Art. 21. - (1) Creditele şi fondurile nerambursabile se acordă în raport cu numărul locurilor de muncă pe care solicitantul se obligă să le creeze, în cuantumul stabilit de lege şi cu respectarea art. 11 alin. (2) şi (3).

(2) Beneficiarii de credite în condiţii avantajoase pentru asigurarea producţiei trebuie să angajeze pe locurile de muncă nou-create numai persoane care nu au avut niciodată un loc de muncă, care şi-au pierdut sau care sunt pe cale de a-şi pierde locul de muncă.

Art. 22. - (1) Dobânda la creditul acordat în temeiul art. 86 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, va fi de 50% din dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, revizuibilă în conformitate cu nivelul dobânzii de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.

(2) In judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creditele se acordă, în anul calendaristic următor, cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

(3) Beneficiază de credite cu dobânda prevăzută la alin. (2) şi persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi care urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat ori particular, autorizată sau acreditată în condiţiile legii.

Art. 23. - (1) Creditele şi fondurile nerambursabile acordate vor fi garantate cu garanţii reale şi personale, astfel încât acestea să acopere valoarea creditului acordat şi a dobânzii aferente, respectiv a fondului nerambursabil acordat.

(2) Garantarea se face, în principal, cu obiectele achiziţionate din creditul, respectiv fondul nerambursabil acordat, precum şi cu alte bunuri şi valori care aparţin solicitantului şi/sau giranţilor acestuia, care trebuie să acopere valoarea creditului acordat şi a dobânzii aferente, respectiv a fondului nerambursabil acordat.

(3)  Bunurile care se constituie ca garanţie vor fi asigurate, pe întreagă perioadă de derulare a creditului, respectiv a fondului nerambursabil, la una dintre societăţile de asigurare agreate de banca autorizată, respectiv de agenţia de credit.

Art. 24. - (1) Pentru obţinerea unui credit, respectiv a unui fond nerambursabil, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, pe al cărei teritoriu îşi au sediul social sau, după caz, reşedinţa, o cerere însoţită de :

a) contractul de societate sau, după caz, actul constitutiv;

b)   hotărârea judecătorească de autorizare a înfiinţării societăţii;

c) statutul societăţii şi, după caz, actele adiţionale şi/sau acte din care să rezulte că nu s-au operat cereri privind înscrierea de menţiuni la registrul comerţului;

d) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului sau codul unic de înregistrare;

e) ultimul bilanţ contabil vizat de organul fiscal teritorial;

f) ultimele 3 balanţe de verificare;

g) dovada achitării obligaţiilor fiscale (certificat de atestare fiscală) şi a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la bugetul asigurărilor pentru sănătate;

h) avizul de funcţionare eliberat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, după caz ;

i) declaraţie privind litigiile cu terţii, cu precizarea motivelor care au condus la situaţiile respective;

j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicită creditul;

k) graficul creării şi ocupării noilor locuri de muncă;

l) acte care să ateste proprietatea asupra bunurilor aduse în garanţie, precum şi valoarea acestora;

m) proiecţia fluxului de lichidităţi pe perioada de creditare;

n) graficul de rambursare a creditului şi aportul beneficiarului la realizarea investiţiei;

o) declaraţie pe propria răspundere că valoarea ajutoarelor de stat de minimis nu depăşeşte 200.000 euro în ultimii 3 ani,

p) declaraţie pe propria răspundere privind numărul de salariaţi şi disponibilizările din ultimele 12 luni premergătoare solicitării creditului, conform art. 86 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

r) alte documente solicitate de bancă sau de agenţia de credit.

(2) In cazul solicitării de credite sau de fonduri nerambursabile pentru construcţii în vederea realizării ori dezvoltării de noi capacităţi de producţie, pe lângă documentele prezentate la alin. (1) se solicită şi următoarele:

a)  acte care să ateste situaţia juridică a terenului pe care urmează să se realizeze investiţia;

b) autorizaţia de construire;

c) autorizaţia de mediu;

d) acordurile şi avizele legale pentru realizarea investiţiei.

(3)  La solicitarea de credite sau de fonduri nerambursabile pentru începerea activităţii nu se vor depune documentele prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) şi p).

(4)  Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice şi asociaţiile familiale vor depune, după caz, pentru obţinerea creditelor sau a fondurilor nerambursabile următoarele:

a) autorizaţia de funcţionare;

b) codul unic de înregistrare sau codul numeric personal;

c)   declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente pentru anul în curs;

d)  dispoziţia de impunere şi declaraţia de impunere pentru anul expirat;

e) studiul de fezabilitate;

f)  acte care să ateste proprietatea asupra garanţiilor şi valoarea acestora;

g) aportul beneficiarului la realizarea investiţiei;

h) certificatul privind stagiul de cotizare;

i) declaraţie pe propria răspundere că valoarea ajutoarelor de stat de minimis nu depăşeşte 200.000 euro în ultimii 3 ani;

j) graficul creării şi ocupării noilor locuri de muncă (pentru asociaţii familiale) şi Convenţia privind crearea de noi locuri de muncă, ocuparea şi menţinerea acestora ocupate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

k) declaraţie pe propria răspundere privind litigiile cu terţii, cu precizarea motivelor care au condus la situaţiile respective;

l) dovada achitării obligaţiilor fiscale (certificat de atestare fiscală);

m) alte documente, avize sau autorizaţii specifice domeniului de activitate ori scopului pentru care se solicită creditul sau fondul nerambursabil;

n) alte documente solicitate de bancă sau de agenţia de credit.

(5) Asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice, care solicită credite sau fonduri nerambursabile pentru începerea activităţii, nu vor prezenta documentele prevăzute la alin. (4) lit. c), d), i), k) şi l).

(6)  Pe lângă documentele menţionate la alin. (1) sau (4), persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) vor prezenta şi următoarele documente:

a) certificatul de naştere (în copie);

b) actul de identitate (în copie);

c)  adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, la care urmează studiile la cursuri de zi;

d)  declaraţie pe propria răspundere că nu au mai urmat cursurile altei unităţi de învăţământ superior.

(7)  Atunci când, la data finală a bilanţului contabil, o întreprindere depăşeşte sau cade sub impunerile legate de angajaţi ori plafoanele financiare, prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va avea repercusiuni asupra pierderii sau obţinerii de către această întreprindere a statutului de întreprindere mică şi mijlocie, doar dacă fenomenul este repetat pe durata a 2 ani financiari consecutivi.

Art. 25. - Cererile şi documentele prevăzute la art. 24 se verifică în cadrul compartimentelor de specialitate ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, dacă se constată că documentaţia este completă şi că sunt întrunite condiţiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.

Art. 26. - (1) Pentru avizarea acordării de credite se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti comitete de credit formate din 5 membri, după cum urmează:

a)    preşedintele şi un membru desemnat conform reglementărilor interne ale băncii sau agenţiei de credit autorizate să acorde creditele;

b)  3 membri din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti: directorul executiv, directorul executiv adjunct economic, şeful compartimentului de creditare sau o persoană din cadrul acestui compartiment care va asigura secretariatul comitetului de credit.

(2) Comitetele de credit se întrunesc, după caz, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, analizează documentaţia depusă de solicitanţii de credite, verifică îndeplinirea de către aceştia a condiţiilor de eligibilitate, evaluează eficienţa economică şi socială a proiectelor prezentate şi avizează acordarea creditelor.

(3)  In vederea adoptării deciziei de avizare, comitetul de credit poate cere solicitanţilor orice informaţii pe care le consideră necesare, iar aceştia din urmă au obligaţia de a le furniza.

Art. 27. - (1) In urma analizei şi avizării favorabile de către comitetul de credit documentaţia este transmisă băncii sau agenţiei autorizate, pentru analiză, în vederea aprobării şi acordării creditului, cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la data avizării.

(2) Dacă cererea de credit este respinsă de comitetul de credit, documentaţia se restituie solicitantului, însoţită de motivaţia respingerii, semnată de preşedintele comitetului de credit.

Art. 28. - (1) Aprobarea şi acordarea fiecărui credit se vor face pe baza unui referat care va fi întocmit de inspectorul de credite al băncii sau al agenţiei de credit autorizate, desemnat de conducerea băncii. Referatul trebuie să conţină, după caz, fără a fi limitative, următoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extrasul din actele constitutive privind obiectul de activitate;

b)  evaluarea capacităţii solicitantului de a rambursa la scadenţă ratele de credit şi de a plăti dobânda aferentă, pe baza analizei datelor înscrise în situaţia privind fluxul de lichidităţi;

c) informaţii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculaţi, pe baza datelor înscrise în ultimul bilanţ contabil şi în ultima balanţă de verificare, următorii indicatori:

- lichiditatea curentă;

- solvabilitatea patrimonială;

- gradul de acoperire a dobânzii;

- rata profitului;

- viteza de rotaţie a activelor circulante.

(2) Modul de calcul al indicatorilor prezentaţi la alin. (1) lit. c), precum şi nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt în conformitate cu normele interne ale băncii autorizate sau agenţiei de credit autorizate şi ţinându-se seama de prevederile legii.

Art. 29. - Dacă cererea de credit nu este aprobată de bancă sau de agenţia de credit, documentaţia va fi restituită agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu motivaţia corespunzătoare, pentru a fi înapoiată solicitantului.

Art. 30. - Luarea în considerare a deciziilor comitetului de credit în vederea aprobării cererii de acordare a creditului reprezintă o opţiune ce revine exclusiv în sarcina şi în responsabilitatea băncii sau agenţiei de credit autorizate.

Art. 31. - (1) Creditele din bugetul asigurărilor pentru şomaj vor fi acordate în lei, pe bază de contract de credit încheiat, în condiţiile legii, între bancă, respectiv agenţia de credit, şi beneficiar, prin care se vor stabili, cel puţin: condiţiile de scadenţă, dobânda, valoarea garanţiilor, clauzele referitoare la nerambursarea la scadenţă a creditului.

(2) In contractul de credit vor fi menţionate şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul de credit, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv obligaţia de a angaja şomeri pe cel puţin 60% din locurile de muncă nou-create.

(3)  Beneficiarul de credit, precum şi beneficiarul de fonduri nerambursabile vor încheia un contract privind crearea de noi locuri de muncă, ocuparea şi menţinerea acestora cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în care sunt trecute atât obligaţiile beneficiarului, cât şi obligaţiile agenţiilor şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării obligaţiilor.

(4) Modelul contractului prevăzut la alin. (3) este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 32. - Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti vor urmări modul de utilizare a ajutoarelor de stat de minimis acordate, vor dispune măsuri şi vor transmite Consiliului Concurenţei şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în formatul şi la periodicitatea solicitate de acestea, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Art. 33. - Respectarea graficelor de creare de noi locuri de muncă şi de încadrare a şomerilor este urmărită de organele de control măsuri active ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor constata şi sancţiona contravenţiile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 34. - Nerespectarea obligaţiilor asumate de beneficiarul de credite, respectiv de fonduri nerambursabile, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor norme metodologice poate atrage rezilierea contractului de credite, respectiv de acordare a fondului nerambursabil.

Art. 35. - Beneficiarii de credite acordate în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj pot solicita un nou credit numai după achitarea integrală a creditelor acordate anterior, inclusiv a dobânzilor aferente.

Art. 36. -Acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase şi de fonduri nerambursabile se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi a reglementărilor comunitare privind concurenţa.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 37. - Prezentele norme metodologice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se abrogă Normele metodologice nr. 2.560/6/2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice emise de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Banca Naţională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 5 august 2004.

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcurarii

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Norma 8/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 8 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu