Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din 16 decembrie 1999

privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 11 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    avand in vedere prevederile art. 82 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998, precum si precizarile Ministerului Finantelor din Adresa nr. 443.586/1999,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul industriei si comertului,
                           Radu Berceanu

    ANEXA 1

                    PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In temeiul art. 82 alin. 1 lit. c) si alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, ordonatorii principali de credite stabilesc, cu avizul Ministerului Finantelor, procedura si competentele de acordare a inlesnirilor privind plata sumelor ce se vireaza la bugetele pe care acestia le administreaza.
    2. Ministerul Industriei si Comertului poate acorda urmatoarele inlesniri la plata sumelor datorate la fondurile speciale pe care le gestioneaza:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - esalonari, amanari, reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Esalonarile la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale, precum si amanarile, esalonarile, reducerile si scutirile la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale vor fi aprobate de ministrul industriei si comertului, indiferent de valoarea acestora, cu viza secretarului de stat care coordoneaza activitatea directiei de specialitate.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    a) elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati al fondului special, unitatea bancara/trezoreria statului la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    b) sumele datorate fondului special pentru care se solicita inlesniri la plata;
    c) natura inlesnirilor la plata solicitate si defalcarea acestora pe:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nevirarea in termen a obligatiilor la fondurile speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nereintregirea in termen a fondurilor speciale cu taxa pe valoarea adaugata platita din aceste fonduri;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru nevirarea in termen a taxei de dezvoltare a sistemului energetic aferenta majorarilor de tarife la energia electrica;
    d) datele si numerele de inregistrare ale acestora la Ministerul Industriei si Comertului, precum si modul in care acestea au fost respectate (pentru esalonarile la plata) in situatia in care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de inlesniri conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996;
    e) o copie de pe cerere, in situatia in care s-au mai solicitat inlesniri la plata obligatiilor bugetare;
    f) extras din hotararea consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta) in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea care solicita inlesnirea si stampila acesteia;
    g) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;
    h) situatia privind creditele curente pana la data depunerii cererii, nerambursate la scadenta;
    i) situatia privind creantele si arieratele;
    j) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    k) orice alte documente si situatii considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 1 lit. a) - k) cererea nu va fi inregistrata de Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    2. Dosarul care cuprinde cererea (si anexele la aceasta) prin care se solicita inlesniri la plata se va depune la Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, care are urmatoarele obligatii:
    - verifica realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata;
    - verifica respectarea de catre solicitant a termenelor de plata a obligatiilor la fondurile speciale prevazute in graficele de esalonare stabilite ca urmare a cererilor anterioare;
    - verifica situatia privind creditele curente angajate de solicitant;
    - intocmeste referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata.
    3. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia. Pentru acordarea inlesnirilor la plata organul de executare poate cere debitorului sa constituie garantii corespunzatoare, potrivit legii.
    Pentru creantele datorate fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului, pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii in scris a modului de solutionare a acestora.
    4. Cererile de inlesniri la plata, insotite de referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile facute, vor fi supuse de Directia generala bugete si finante spre avizare si aprobare, in functie de competentele stabilite la cap. II.
    5. Organele prevazute la cele doua niveluri de competenta, dupa caz, vor comunica in scris modul de solutionare a cererilor de inlesnire la plata atat contribuabilului, cat si organului de executare in ale carui evidente este inregistrat contribuabilul, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, conform prevederilor legale, in privinta creantelor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului.
    6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face astfel:
    - Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va analiza cererea si va intocmi referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii dosarului;
    - in urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia de solicitare impreuna cu referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale Directiei generale bugete si finante vor fi supuse spre avizare si vor fi aprobate in functie de competentele stabilite la cap. II;
    - ministrul si secretarul de stat vor solutiona cererea in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei si a referatului Directiei generale bugete si finante.
    7. Facilitatile acordate intra in vigoare de la data comunicarii aprobarii cererii catre solicitant.
    8. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile la plata aprobate, cu conditia depunerii, conform prevederilor legale, a unei garantii bancare.
    9. Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, executarea silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia la plata majorarilor de intarziere prevazute de lege, calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    10. Daca prin cerere debitorul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere, iar din analiza documentatiei intocmite rezulta ca acordarea acestor inlesniri nu este oportuna, Ministerul Industriei si Comertului, prin organele sale competente, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    1. Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor de solutionare si a termenelor prevazute in esalonarile acordate anterior.
    2. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data aprobarii acesteia, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 341/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu