Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din 16 decembrie 1999

privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 11 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    avand in vedere prevederile art. 82 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998, precum si precizarile Ministerului Finantelor din Adresa nr. 443.586/1999,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul industriei si comertului,
                           Radu Berceanu

    ANEXA 1

                    PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In temeiul art. 82 alin. 1 lit. c) si alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, ordonatorii principali de credite stabilesc, cu avizul Ministerului Finantelor, procedura si competentele de acordare a inlesnirilor privind plata sumelor ce se vireaza la bugetele pe care acestia le administreaza.
    2. Ministerul Industriei si Comertului poate acorda urmatoarele inlesniri la plata sumelor datorate la fondurile speciale pe care le gestioneaza:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - esalonari, amanari, reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Esalonarile la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale, precum si amanarile, esalonarile, reducerile si scutirile la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale vor fi aprobate de ministrul industriei si comertului, indiferent de valoarea acestora, cu viza secretarului de stat care coordoneaza activitatea directiei de specialitate.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    a) elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati al fondului special, unitatea bancara/trezoreria statului la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    b) sumele datorate fondului special pentru care se solicita inlesniri la plata;
    c) natura inlesnirilor la plata solicitate si defalcarea acestora pe:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nevirarea in termen a obligatiilor la fondurile speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nereintregirea in termen a fondurilor speciale cu taxa pe valoarea adaugata platita din aceste fonduri;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru nevirarea in termen a taxei de dezvoltare a sistemului energetic aferenta majorarilor de tarife la energia electrica;
    d) datele si numerele de inregistrare ale acestora la Ministerul Industriei si Comertului, precum si modul in care acestea au fost respectate (pentru esalonarile la plata) in situatia in care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de inlesniri conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996;
    e) o copie de pe cerere, in situatia in care s-au mai solicitat inlesniri la plata obligatiilor bugetare;
    f) extras din hotararea consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta) in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea care solicita inlesnirea si stampila acesteia;
    g) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;
    h) situatia privind creditele curente pana la data depunerii cererii, nerambursate la scadenta;
    i) situatia privind creantele si arieratele;
    j) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    k) orice alte documente si situatii considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 1 lit. a) - k) cererea nu va fi inregistrata de Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    2. Dosarul care cuprinde cererea (si anexele la aceasta) prin care se solicita inlesniri la plata se va depune la Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, care are urmatoarele obligatii:
    - verifica realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata;
    - verifica respectarea de catre solicitant a termenelor de plata a obligatiilor la fondurile speciale prevazute in graficele de esalonare stabilite ca urmare a cererilor anterioare;
    - verifica situatia privind creditele curente angajate de solicitant;
    - intocmeste referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata.
    3. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia. Pentru acordarea inlesnirilor la plata organul de executare poate cere debitorului sa constituie garantii corespunzatoare, potrivit legii.
    Pentru creantele datorate fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului, pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii in scris a modului de solutionare a acestora.
    4. Cererile de inlesniri la plata, insotite de referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile facute, vor fi supuse de Directia generala bugete si finante spre avizare si aprobare, in functie de competentele stabilite la cap. II.
    5. Organele prevazute la cele doua niveluri de competenta, dupa caz, vor comunica in scris modul de solutionare a cererilor de inlesnire la plata atat contribuabilului, cat si organului de executare in ale carui evidente este inregistrat contribuabilul, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, conform prevederilor legale, in privinta creantelor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului.
    6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face astfel:
    - Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va analiza cererea si va intocmi referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii dosarului;
    - in urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia de solicitare impreuna cu referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale Directiei generale bugete si finante vor fi supuse spre avizare si vor fi aprobate in functie de competentele stabilite la cap. II;
    - ministrul si secretarul de stat vor solutiona cererea in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei si a referatului Directiei generale bugete si finante.
    7. Facilitatile acordate intra in vigoare de la data comunicarii aprobarii cererii catre solicitant.
    8. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile la plata aprobate, cu conditia depunerii, conform prevederilor legale, a unei garantii bancare.
    9. Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, executarea silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia la plata majorarilor de intarziere prevazute de lege, calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    10. Daca prin cerere debitorul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere, iar din analiza documentatiei intocmite rezulta ca acordarea acestor inlesniri nu este oportuna, Ministerul Industriei si Comertului, prin organele sale competente, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    1. Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor de solutionare si a termenelor prevazute in esalonarile acordate anterior.
    2. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data aprobarii acesteia, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 341/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu