Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din 16 decembrie 1999

privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 11 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    avand in vedere prevederile art. 82 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998, precum si precizarile Ministerului Finantelor din Adresa nr. 443.586/1999,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul industriei si comertului,
                           Radu Berceanu

    ANEXA 1

                    PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In temeiul art. 82 alin. 1 lit. c) si alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, ordonatorii principali de credite stabilesc, cu avizul Ministerului Finantelor, procedura si competentele de acordare a inlesnirilor privind plata sumelor ce se vireaza la bugetele pe care acestia le administreaza.
    2. Ministerul Industriei si Comertului poate acorda urmatoarele inlesniri la plata sumelor datorate la fondurile speciale pe care le gestioneaza:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - esalonari, amanari, reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Esalonarile la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale, precum si amanarile, esalonarile, reducerile si scutirile la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale vor fi aprobate de ministrul industriei si comertului, indiferent de valoarea acestora, cu viza secretarului de stat care coordoneaza activitatea directiei de specialitate.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    a) elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati al fondului special, unitatea bancara/trezoreria statului la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    b) sumele datorate fondului special pentru care se solicita inlesniri la plata;
    c) natura inlesnirilor la plata solicitate si defalcarea acestora pe:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nevirarea in termen a obligatiilor la fondurile speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nereintregirea in termen a fondurilor speciale cu taxa pe valoarea adaugata platita din aceste fonduri;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru nevirarea in termen a taxei de dezvoltare a sistemului energetic aferenta majorarilor de tarife la energia electrica;
    d) datele si numerele de inregistrare ale acestora la Ministerul Industriei si Comertului, precum si modul in care acestea au fost respectate (pentru esalonarile la plata) in situatia in care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de inlesniri conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996;
    e) o copie de pe cerere, in situatia in care s-au mai solicitat inlesniri la plata obligatiilor bugetare;
    f) extras din hotararea consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta) in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea care solicita inlesnirea si stampila acesteia;
    g) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;
    h) situatia privind creditele curente pana la data depunerii cererii, nerambursate la scadenta;
    i) situatia privind creantele si arieratele;
    j) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    k) orice alte documente si situatii considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 1 lit. a) - k) cererea nu va fi inregistrata de Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    2. Dosarul care cuprinde cererea (si anexele la aceasta) prin care se solicita inlesniri la plata se va depune la Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, care are urmatoarele obligatii:
    - verifica realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata;
    - verifica respectarea de catre solicitant a termenelor de plata a obligatiilor la fondurile speciale prevazute in graficele de esalonare stabilite ca urmare a cererilor anterioare;
    - verifica situatia privind creditele curente angajate de solicitant;
    - intocmeste referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata.
    3. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia. Pentru acordarea inlesnirilor la plata organul de executare poate cere debitorului sa constituie garantii corespunzatoare, potrivit legii.
    Pentru creantele datorate fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului, pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii in scris a modului de solutionare a acestora.
    4. Cererile de inlesniri la plata, insotite de referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile facute, vor fi supuse de Directia generala bugete si finante spre avizare si aprobare, in functie de competentele stabilite la cap. II.
    5. Organele prevazute la cele doua niveluri de competenta, dupa caz, vor comunica in scris modul de solutionare a cererilor de inlesnire la plata atat contribuabilului, cat si organului de executare in ale carui evidente este inregistrat contribuabilul, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, conform prevederilor legale, in privinta creantelor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului.
    6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face astfel:
    - Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va analiza cererea si va intocmi referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii dosarului;
    - in urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia de solicitare impreuna cu referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale Directiei generale bugete si finante vor fi supuse spre avizare si vor fi aprobate in functie de competentele stabilite la cap. II;
    - ministrul si secretarul de stat vor solutiona cererea in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei si a referatului Directiei generale bugete si finante.
    7. Facilitatile acordate intra in vigoare de la data comunicarii aprobarii cererii catre solicitant.
    8. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile la plata aprobate, cu conditia depunerii, conform prevederilor legale, a unei garantii bancare.
    9. Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, executarea silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia la plata majorarilor de intarziere prevazute de lege, calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    10. Daca prin cerere debitorul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere, iar din analiza documentatiei intocmite rezulta ca acordarea acestor inlesniri nu este oportuna, Ministerul Industriei si Comertului, prin organele sale competente, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    1. Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor de solutionare si a termenelor prevazute in esalonarile acordate anterior.
    2. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data aprobarii acesteia, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 341/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu