Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.177 din 10.10.2018

privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 866 din 12 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Condiţiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari realizează analize cost-beneficiu pentru stabilirea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în zona de concesiune, defalcate anual, pentru perioada 2019-2028.
(2) Analizele cost-beneficiu trebuie să reflecte prin structura costurilor luate în considerare îndeplinirea funcţionalităţilor obligatorii prevăzute în prezentul ordin, precum şi beneficiile obţinute, inclusiv la clienţii finali, după instalarea sistemelor.
Articolul 3
(1) Proiectele de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice care, ca urmare a analizelor cost-beneficiu prevăzute la art. 2, sunt eficiente din punct de vedere economic se includ în planurile anuale de investiţii, începând cu anul 2019, cu respectarea cadrului de reglementare în vigoare.
(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească Condiţiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional.
Articolul 4
(1) În baza analizelor cost-beneficiu realizate conform prevederilor art. 2 şi 3, operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei propunerile privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru perioada 2019-2028, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică propunerile prevăzute la alin. (1) şi solicită, după caz, modificarea sau completarea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(3) În funcţie de ponderea investiţiilor pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în valoarea totală a programelor de investiţii anuale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul să solicite modificarea propunerilor privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice prevăzute la alin. (1), astfel încât să nu fie afectate siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa reţelei.
Articolul 5
(1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei aprobă calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional în baza planurilor prevăzute la art. 4 şi ţinând seama de:a)rezultatele înregistrate la implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice prin proiecte-pilot în perioada 2014-2016 şi prin investiţiile realizate în anii 2017 şi 2018; b)ponderea valorii proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în valoarea anuală a programelor de investiţii propuse de către operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari.
(2) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional se va realiza astfel încât:a)clienţii finali din zonele în care consumul mediu anual pe loc de consum este mai mare decât un prag, exprimat în kWh, propus de către operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari în cadrul proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, înaintate conform prevederilor art. 3 şi 4, precum şi producătorii/prosumatorii racordaţi la reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024; b)clienţii finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă la nivel naţional, exclusiv în condiţii de eficienţă a investiţiilor.
(3) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional prevăzut la alin. (1) se poate revizui anual - conform prevederilor prezentului ordin - şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pe pagina de internet a operatorilor de distribuţie concesionari.
Articolul 6Operatorii de distribuţie concesionari, furnizorii şi utilizatorii din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 octombrie 2018.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăANEXĂCONDIŢIILE-CADRU pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional Capitolul IScop Articolul 1Prezenta anexă stabileşte condiţiile-cadru pentru întocmirea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional (calendar de implementare a SMI) şi a planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice (planuri de implementare a SMI) propuse de OD pentru zonele de concesiune a distribuţiei de energie electrică. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 2
(1) Prevederile prezentelor condiţii-cadru, în corelare cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, se aplică operatorilor de distribuţie a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică şi utilizatorilor racordaţi la reţelele electrice de joasă tensiune, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.
(2) Condiţiile tehnice şi cerinţele privind măsurarea energiei electrice la celelalte niveluri de tensiune sunt prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
Capitolul IIIDefiniţii termeni şi abrevieri Articolul 3
(1) Termenii utilizaţi în prezentele condiţii-cadru sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în Standardul de performanţă al serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2) În înţelesul prezentelor condiţii-cadru, abrevierile, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)GSM - Global System for Mobile Communications - sistem global de comunicaţii mobile celulare efectuat în benzi de frecvenţe radio alocate conform prevederilor reglementărilor naţionale ori internaţionale; c)GPRS - General Packet Radio Service - tehnologie standard de comunicaţii care extinde reţelele de voce GSM cu suport pentru caracteristicile de date; d)HAN - Home Area Network - reţea de comunicaţie cu sau fără fir, cu arie restrânsă de acţiune (în cadrul unei singure locuinţe, gospodării, clădiri comerciale sau industriale etc.), care conectează dispozitive, echipamente şi/sau aparate electrocasnice inteligente, sisteme de calcul, sisteme de alarmare locale, sisteme inteligente de măsurare şi gestionare a energiei electrice şi care poate comunica cu una sau mai multe reţele de comunicaţie aflate în afara ariei proprii de acţiune; e)HES - Head End System - centru de colectare a fluxului de date provenite din subsistemele de măsurare/concentratoarele de date, constituit din componente hardware şi software, cu funcţiuni limitate de validare a datelor primite, componentă a sistemului central de achiziţie, prelucrare şi administrare a datelor de măsurare; f)interoperabilitate - capacitatea a două sau mai multe reţele, sisteme, dispozitive, aplicaţii sau componente de a conlucra, de a schimba şi prelucra informaţii, la nivelul situat între două puncte de integrare succesive din structură, în scopul de a îndeplini funcţii necesare; g)MDMS - Meter Data Management System - platforma software pentru stocarea şi prelucrarea datelor provenite din unităţile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice şi interfaţarea cu aplicaţii de facturare, de informare a utilizatorilor şi a terţilor interesaţi, de prognozare a consumului de energie electrică etc.; h)OD - operatori de distribuţie a energiei electrice care deţin concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice într-o zonă de concesiune; i)SMI - sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice; j)utilizator - utilizator de reţea electrică. În înţelesul prezentelor condiţii-cadru, termenul face referire la: clientul final (casnic şi noncasnic), prosumator şi producător; k)zona de implementare a SMI - zonă de reţea de joasă tensiune compactă, delimitată geografic şi funcţional; în mediul rural zona de implementare este satul, iar în mediul urban zona de implementare este zona în care se află localizate locurile de consum alimentate din acelaşi post de transformare.
Capitolul IVPlanurile şi calendarul de implementare a SMI Articolul 4
(1) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice se întocmesc de către OD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice cuprind valorile investiţiilor necesare, sursele de finanţare aferente, numărul de utilizatori care sunt integraţi în SMI şi procentul aferent din numărul total de utilizatori din zona de concesiune, defalcate anual.
(3) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice se detaliază în programele anuale de investiţii ale OD, pe proiecte de implementare, cu precizarea zonelor de implementare în cadrul denumirii obiectivului de investiţii, la categoria „Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă", în conformitate cu formatul prevăzut în machetele de monitorizare a activităţii operatorilor de distribuţie concesionari, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE, în vigoare.
(4) Valorile investiţiilor din planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice sunt exprimate în termeni nominali ai anului 2018.
(5) Pe baza planurilor de implementare a SMI propuse de către OD, ANRE întocmeşte calendarul de implementare a SMI la nivel naţional, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele condiţii-cadru, care se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE.
Capitolul VStructura recomandată şi funcţionalităţile SMI Articolul 5Structura recomandată a SMI care se instalează conform calendarului de implementare a SMI aprobat se compune din următoarele elemente: a)subsistemul de măsurare, care include un contor capabil să înregistreze şi să memoreze date de decontare, mărimi de instrumentaţie şi date de stare cu marca de timp şi care poate fi conectat la subsistemul de comunicaţie - prin modul de comunicaţie încorporat sau prin port dedicat conectării cu un modul de comunicaţie extern - pentru realizarea unei comunicaţii bidirecţionale şi componente/dispozitive necesare realizării funcţiei de măsurare, inclusiv elementele de securizare a acestora; b)subsistemul de comunicaţie, care asigură legătura dintre subsistemul de măsurare şi sistemele tranzacţionale de colectare şi validare a datelor (HES), compus din: module de comunicaţie, linii/căi de comunicaţie pentru transmiterea datelor, concentratoare de date, dispozitive auxiliare pentru transmiterea datelor (repetoare, amplificatoare de semnal, filtre etc.). Comunicaţia între subsistemul de măsurare şi sistemele tranzacţionale de colectare şi validare a datelor se va realiza bidirecţional, atât în regim automat, cât şi prin comenzi „la cerere"; c)sistemul central de achiziţie, validare, estimare/verificare a plauzibilităţii şi editare a datelor înregistrate de subsistemul de măsurare, stocare pe termen lung şi prelucrare/administrare a datelor (HES/MDMS). Articolul 6
(1) SMI implementate în România trebuie să îndeplinească funcţionalităţile obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele condiţii-cadru.
(2) Funcţionalităţile opţionale prevăzute în anexa nr. 2 pot fi implementate de către OD la solicitarea utilizatorului, cu respectarea prevederilor prezentelor condiţii-cadru.
(3) În cazul implementării unor funcţionalităţi opţionale la solicitarea utilizatorului, costul componentelor suplimentare care trebuie instalate pentru activarea acestor funcţionalităţi este suportat de către utilizator.
Capitolul VICondiţii minime obligatorii pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice Secţiunea 1Interoperabilitatea Articolul 7
(1) În cadrul planurilor de implementare a SMI se integrează numai contoare, concentratoare de date şi aparate, dispozitive şi echipamente auxiliare care sunt conforme prescripţiilor standardelor deschise şi standardelor armonizate aplicabile domeniului din care acestea fac parte, valabile în România şi în cadrul Uniunii Europene, ediţiile aflate în vigoare la data implementării.
(2) OD au obligaţia să asigure condiţii de interoperabilitate, astfel încât procesele de schimbare a furnizorului şi de transfer al datelor de măsurare către clienţii finali/producători, furnizori şi alţi utilizatori de date de măsurare care au drept de acces la acestea să se efectueze fără costuri suplimentare generate de rezolvarea ulterioară a unor probleme de incompatibilitate, în cazul în care entităţile implicate utilizează standarde deschise, standarde armonizate şi bune practici actuale din domeniu.
Secţiunea a 2-aAsigurarea securităţii, a protecţiei confidenţialităţii datelor şi a protecţiei sănătăţii persoanelor Articolul 8
(1) Aparatele, dispozitivele, echipamentele şi alte elemente din structura SMI care utilizează frecvenţele radio pentru transmisia datelor de măsurare trebuie să respecte, la punerea în funcţiune, cerinţele esenţiale de compatibilitate electromagnetică, precum şi cerinţele esenţiale de protecţie a sănătăţii persoanelor şi de utilizare efectivă şi eficientă a spectrului radio, prevăzute de legislaţia europeană şi de legislaţia naţională aflată în vigoare la data implementării SMI.
(2) SMI implementate îndeplinesc condiţiile pentru asigurarea securităţii şi protecţia confidenţialităţii datelor tranzitate prin elementele sistemelor, cu obligaţia OD de a asigura cel puţin următoarele:a)prevenirea divulgărilor neautorizate a unor date cu caracter personal; b)păstrarea integrităţii datelor pentru a preveni modificarea neautorizată; c)autentificarea eficientă a identităţii destinatarilor de date cu caracter personal; d)evitarea întreruperii serviciilor importante din cauza atacurilor la adresa securităţii datelor cu caracter personal; e)facilitarea desfăşurării de controale corespunzătoare privind păstrarea datelor cu caracter personal stocate sau transmise dintr-un contor; f)controale corespunzătoare referitoare la acces şi perioadele de păstrare; g)agregarea datelor ori de câte ori nu se solicită date la nivel individual.
(3) Pentru datele colectate şi tranzitate prin elementele din structura SMI, OD şi furnizorii de energie electrică au obligaţia să asigure toate condiţiile materiale şi organizatorice prelucrării datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi în celelalte acte normative aplicabile în vigoare.
(4) Pentru utilizarea în condiţiile prevăzute în Regulamentul general privind protecţia datelor a datelor de măsurare colectate prin subsistemele de măsurare trebuie obţinut consimţământul utilizatorului pentru folosirea acestor date exclusiv pentru scopul în care au fost colectate.
(5) Pentru obţinerea consimţământului utilizatorului, OD ataşează la documentele/conţinutul documentelor de recepţie semnate la instalarea echipamentului la locul de consum şi/sau producere acordul întocmit conform modelului din anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele condiţii-cadru.
Capitolul VIIElaborarea planurilor de implementare a SMI Articolul 9La elaborarea planurilor de implementare a SMI în zona de concesiune, OD respectă următoarele condiţii: 1. implementarea SMI se realizează pe zone de implementare, conform prevederilor din prezentele condiţii-cadru; 2. prioritizarea zonelor de implementare se realizează pe criterii de eficienţă economică, coroborate cu criterii tehnice de securitate şi de asigurare a condiţiilor pentru participarea utilizatorilor la piaţa concurenţială; 3. prin implementarea SMI trebuie să se obţină beneficii la utilizatori şi optimizarea consumului de energie electrică; 4. implementarea SMI trebuie să conducă la îmbunătăţirea administrării activelor reţelelor şi a indicatorilor de calitate ai serviciului de distribuţie a energiei electrice. Articolul 10
(1) Începând cu anul 2020, în zonele în care în următorii 5 ani urmează să se implementeze SMI, contoarele scoase din instalaţii la sfârşitul duratei normale de utilizare se înlocuiesc cu contoare integrabile în SMI. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
(2) La racordarea instalaţiilor noilor utilizatori la reţelele electrice, OD montează contoare integrabile în SMI, cu respectarea prevederilor prezentelor condiţii-cadru şi a prevederilor legale în vigoare. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
(3) În cazul în care un utilizator solicită integrarea locului de consum şi/sau de producere în SMI, OD instalează un contor care asigură comunicaţia de date către sistemul central prin intermediul unui modul de comunicaţie GSM/GPRS sau altă soluţie tehnică cu un cost comparabil sau mai mic. Până la data integrării locului de consum în SMI conform calendarului de implementare aprobat, costurile suplimentare pentru realizarea integrării în SMI a locului de consum se suportă de către utilizator.
Capitolul VIIIEvaluarea şi monitorizarea implementării SMI Articolul 11
(1) Pe parcursul implementării SMI conform calendarului aprobat, OD transmit la ANRE, până la sfârşitul lunii februarie a anului curent, rapoarte privind stadiul implementării, pentru realizările anilor precedenţi.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu machetele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentele condiţii-cadru.
Articolul 12
(1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează şi publică pe pagina proprie de internet un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent.
(2) Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice din calendarul aprobat, precum şi rezultatele analizei prevăzute la alin. (1) pot conduce la revizuirea planurilor de implementare a SMI şi modificarea calendarului de implementare a SMI.
Articolul 13
(1) Revizuirea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate şi modificarea calendarului de implementare a SMI, în ceea ce priveşte valoarea investiţiilor în SMI şi numărul de utilizatori integraţi anual, se fac:a)la solicitarea scrisă a OD, însoţită de documente justificative care demonstrează necesitatea modificărilor propuse; b)la iniţiativa ANRE, ca urmare a analizei rezultatelor obţinute prin implementarea SMI, cu consultarea OD.
(2) Revizuirea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice din calendarul aprobat se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor condiţii-cadru.
Articolul 14
(1) OD întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a utilizatorilor prin campaniile organizate conform prevederilor art. 17 alin. (2).
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la sfârşitul lunii februarie a anului curent pentru realizările anilor precedenţi.
Articolul 15Rapoartele prevăzute la art. 14 conţin cel puţin: a)numărul campaniilor de informare iniţiate:

(i) de la data de început a implementării SMI conform calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice, conform prevederilor art. 4, până la data de 31 decembrie a ultimului an de raportare;
(ii) în ultimul an de raportare;

b)enunţarea obiectivelor urmărite; c)descrierea mijloacelor folosite; d)precizarea caracteristicilor fiecărei campanii (numărul de utilizatori angrenaţi, zonele adresate, tipul de utilizatori: casnici, noncasnici, prosumatori, producători, alte elemente semnificative); e)prezentarea rezultatelor înregistrate atât ca urmare a campaniilor noi iniţiate, cât şi ca urmare a campaniilor realizate în perioadele precedente (feedback de la utilizatori, solicitări ale utilizatorilor survenite ca urmare a campaniilor de informare iniţiate, gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, alte observaţii, comentarii, analize). Capitolul IXInformarea utilizatorilor şi facturarea pe baza consumului real Articolul 16
(1) OD şi furnizorii asigură condiţiile tehnice şi organizatorice care să permită accesul utilizatorilor la datele de consum, cu obligaţia ca sistemele prin care se realizează accesul să respecte condiţiile de securitate şi protecţie prevăzute la art. 8.
(2) OD informează utilizatorii despre calendarul de implementare a SMI din zona de concesiune prin mijloace de informare selectate conform propriei strategii, informarea pe pagina proprie de internet a OD fiind obligatorie.
(3) OD informează utilizatorii despre: beneficiile oferite de SMI, certificările metrologice ale contoarelor integrate în SMI, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condiţiilor de calitate, privind siguranţa sănătăţii populaţiei, securitatea şi protecţia confidenţialităţii datelor, stadiul actual al implementării SMI în zona de concesiune prin date sintetice.
(4) OD informează utilizatorii despre datele de măsurare înregistrate de contor şi scopul pentru care urmează a fi utilizate, precum şi forma în care aceştia trebuie să îşi exprime consimţământul privind scopul în care sunt utilizate datele.
(5) Informaţiile transmise utilizatorilor de către OD referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă cel puţin la: transmiterea automată a datelor de măsurare aferente consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea şi modul de accesare a datelor de consum, posibilitatea de implementare a funcţionalităţilor opţionale, posibilitatea repunerii sub tensiune de la distanţă, reducerea duratei şi simplificarea procesului de schimbare a furnizorului.
(6) OD au obligaţia să informeze utilizatorii cărora urmează să le fie instalate contoare integrabile în SMI conform planificării din calendarul de implementare aprobat, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru instalare, prin mijloace de informare adecvate, la locul de consum respectiv (afişe, pliante, SMS etc.).
(7) OD au obligaţia să asigure informarea şi asistenţă corespunzătoare utilizatorilor la momentul instalării contoarelor, în special cu privire la:a)modul de utilizare a funcţionalităţilor SMI în scopul obţinerii beneficiilor pe care SMI le poate oferi acestora, posibilitatea de monitorizare şi eficientizare a consumului de energie, inclusiv informaţii cu privire la măsurile de eficienţă energetică; b)semnificaţia valorilor afişate pe ecranul contorului, modul de înregistrare şi transmitere a indexului, modalitatea de accesare a datelor istorice de consum, repunerea sub tensiune în situaţia întreruperii alimentării cu energie electrică, datele de contact pentru informare şi asistenţă.
Articolul 17
(1) Mijloacele de informare care pot fi utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afişarea la punctele unice de contact şi la centrele de relaţii cu clienţii, campanii de informare în mass-media locală şi naţională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucţiuni, manuale de utilizare, pliante. Aceste recomandări nu sunt limitative. Fiecare OD poate elabora şi aplica propria strategie de informare eficientă a utilizatorilor.
(2) Pentru creşterea gradului de conştientizare şi implicare a utilizatorilor în aplicarea funcţionalităţilor SMI pentru obţinerea de beneficii şi creşterea eficienţei consumului de energie electrică, OD pot iniţia şi susţine campanii de informare prin care pun la dispoziţia utilizatorilor recomandări, cu exemple ilustrative, privind comportamentul de consum şi valorificarea funcţionalităţilor puse la dispoziţie de către SMI pentru obţinerea de beneficii.
Articolul 18
(1) În vederea facturării pe baza consumului real, OD asigură acces gratuit la datele de măsurare, într-un format-cadru convenit, furnizorilor care au contracte de furnizare a energiei electrice cu utilizatorii integraţi în SMI, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.
(2) Accesul la datele de măsurare este asigurat de OD prin intermediul internetului sau prin alte mijloace tehnice. Modul de acces la datele de măsurare este adus la cunoştinţa utilizatorilor de date inclusiv prin mijloace de informare publică.
(3) OD au obligaţia de a asigura accesul la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente, astfel încât acestea să fie disponibile pentru utilizatori şi furnizori, în mod continuu, nediscriminatoriu, cu respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie a confidenţialităţii datelor. Actualizarea datelor de măsurare cu cele aferente consumului de energie electrică pentru ziua precedentă se realizează în intervalul orar 1.00-13,00 al zilei curente.
(4) Furnizorii au obligaţia de a factura consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare colectate de SMI, la care au acces conform prevederilor alin. (3), pentru toţi utilizatorii ale căror locuri de consum sunt integrate în SMI.
(5) Furnizorii de energie electrică facturează consumul real de energie electrică, începând cu luna a doua după integrarea utilizatorilor în SMI, pe baza datelor de măsurare puse la dispoziţie de către OD conform prevederilor alin. (3).
(6) Cu excepţia contoarelor instalate conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), începând cu anul 2020, în zonele în care se realizează implementarea SMI conform calendarului de implementare aprobat, perioada de timp dintre momentul instalării contoarelor şi cel al integrării contoarelor în SMI şi asigurării accesului la datele de măsurare în conformitate cu prevederile alin. (3) este de cel mult 3 luni.
(7) În cazul în care OD nu poate asigura accesul furnizorului la datele de măsurare din SMI din cauza defectării comunicaţiei, acesta asigură prin alte mijloace transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) în perioada stabilită prin contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, astfel încât procesul de facturare a consumului real să respecte prevederile alin. (4).
Articolul 19Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situaţia cu locurile de consum/de producere şi consum integrate în SMI în luna precedentă, pentru care instalarea sistemelor şi configurarea sunt finalizate şi datele de consum au fost recepţionate şi înregistrate la nivelul MDMS.
Capitolul XDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 20La racordarea instalaţiilor noilor utilizatori la reţelele electrice de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentelor condiţii-cadru şi a prevederilor legale în vigoare. Articolul 21
(1) Orice utilizator existent poate solicita în scris OD integrarea în SMI.
(2) OD răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (1) în termenul legal, transmiţând utilizatorului informaţii privind perioada în care zona unde este localizat acesta este programată pentru implementarea SMI, conform calendarului aprobat, şi condiţiile integrării în SMI înainte de această perioadă, prevăzute la art. 10 alin. (3).
(3) În cazul în care utilizatorul acceptă condiţiile integrării în SMI, OD asigură instalarea contorului şi integrarea consumatorului în SMI în cel mult 90 de zile calendaristice.
Articolul 22OD nu percep costuri pentru deconectarea/reconectarea utilizatorilor care sunt integraţi în SMI, inclusiv în cazurile de nefuncţionare temporară a SMI. Articolul 23Costurile investiţiilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 şi 21 se includ în valorile investiţiilor din planurile de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice. Articolul 24OD şi furnizorii de energie electrică ai utilizatorilor care au fost integraţi în SMI în cadrul proiectelor-pilot şi al investiţiilor realizate şi acceptate de ANRE până în anul 2018 inclusiv asigură accesul la datele de măsurare, respectiv facturarea consumului real pe baza acestora începând cu data de 1 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 18.
ANEXA Nr. 1la condiţiile-cadru Calendarul de implementare a SMI

Zona de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice Anul Valoare investiţii [lei] Număr de utilizatori integraţi în SMI Cota utilizatorilor integraţi în SMI din numărul total de utilizatori din zona de concesiune
Surse proprii [lei] Surse împrumutate [lei] Contribuţii financiare (inclusiv fonduri nerambursabile) [lei]
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

NOTĂ: Valorile investiţiilor sunt exprimate în valorile nominale ale anului 2018. ANEXA Nr. 2 la condiţiile-cadru Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
I. Funcţionalităţi obligatorii
1. Pentru utilizator Să furnizeze utilizatorului şi oricărui terţ desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului/producerii Transmiterea către utilizator sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat. Prin citiri se înţelege evoluţia indexurilor cu marca de timp aferente consumului/producerii, cu periodicitate şi pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită contractual.
2. Pentru utilizator Să actualizeze citirile menţionate la punctul 1, cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca informaţiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicaţie vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul/producerea înregistrate pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea şi extragerea datelor privind istoricul consumului/producerii. Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicaţie trebuie să permită înregistrarea datelor de consum/producere la cel puţin 15 minute şi transmiterea acestora ca funcţie de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condiţiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.
3. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citirea la distanţă a contoarelor de către operatorul de distribuţie concesionar Această funcţionalitate asigură citirea de la distanţă a contoarelor, atât pentru energia injectată în reţea, cât şi pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
4. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să asigure o comunicare bidirecţională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum/producere şi subsistemul central de gestiune a datelor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicaţia bidirecţională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum/producere şi subsistemul central de gestiune a datelor, pentru a asigura cel puţin: - eliminarea deplasării la locul de consum/producere pentru activităţi operaţionale curente;
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
- configurarea de la distanţă a transferului de date de la subsistemul de măsurare la HES/MDMS; - actualizarea securizată de la distanţă a softului intern al contorului (fără a afecta zona metrologică); - monitorizarea funcţionării sistemului de măsurare inteligentă prin sesizarea şi înregistrarea unor mărimi de instrumentaţie şi a unor alarme şi executarea de la distanţă a unor acţiuni necesare conform procedurilor operaţionale şi de lucru în vigoare; - sincronizarea referinţei de timp - contoarele, prin softul intern şi infrastructura de comunicaţii aferentă, trebuie să aibă capacitatea de a sincroniza datele măsurate cu datele recepţionate de sistemul central, suficient de frecvent, astfel încât să se poată obţine beneficiile generate de alte funcţionalităţi; - actualizarea de la distanţă a tipurilor de tarife configurabile, aflate în vigoare conform reglementărilor şi/sau prevederilor contractuale în vigoare.
5. Pentru operatorul de distribuţie concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informaţiile să fie utilizate în managementul operaţional al reţelei, precum şi la planificarea dezvoltării reţelei Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea mentenanţei şi a dezvoltării reţelei de distribuţie. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie relevante şi suficiente pentru a permite optimizarea funcţionării reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi pentru a creşte eficienţa acestora.
6. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită aplicarea de sisteme tarifare avansate Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită obligatoriu aplicarea de structuri tarifare avansate (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 min. atât în ore de vârf, cât şi în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare).
7. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanţă al deconectării/reconectării în reţea sau limitarea puterii Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecţie privind utilizarea reţelei pentru utilizatori, permiţând limitarea puterii absorbite. Funcţionalitatea conduce la simplificarea proceselor de deconectare şi reconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcţionalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin tehnic, care pot afecta reţeaua, precum şi limitarea dezechilibrelor în piaţa de energie electrică.
8. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate şi protecţie a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securitate a datelor trebuie să poată fi implementate şi în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final (conform nivelului de securitate care trebuie definit şi asigurat la implementarea comunicaţiei locale (HAN), corespunzător funcţionalităţii opţionale implementate).
9. Pentru securitatea şi protecţia datelor Să prevină, să detecteze şi să transmită către subsistemul central semnalizările legate de accesul neautorizat Această funcţionalitate are scopul de a asigura securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat şi impune obligaţia de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă şi operatorii de distribuţie împotriva tentativei de utilizare neconformă a reţelei, fraudei informatice şi de altă natură. Această funcţionalitate impune obligaţia de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare şi semnalizare către subsistemele centrale a tentativelor de acces neautorizat, precum şi organizarea sistemelor de alarmare şi intervenţie rapidă, pentru minimizarea efectelor tentativelor de fraudă asupra sistemului.
Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate Descriere
10. Pentru producţia descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice active, separat, atât a cantităţii absorbite de către utilizator, cât şi a cantităţii injectate în reţea De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive Această funcţionalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducţia locală de energie electrică produsă din surse regenerabile şi/sau cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere, cu consumul din reţeaua de distribuţie, la acelaşi loc de consum şi/sau producere. Această funcţie trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de utilizatori care deţin microproducţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Pentru îmbunătăţirea managementului reţelelor de distribuţie şi creşterea eficienţei în exploatarea acestora Să permită identificarea automată a defecţiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătăţirea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită înregistrarea informaţiilor cu privire la întreruperile neplanificate, la căderile de tensiune, la durata acestora şi să permită înregistrarea de date cu privire la durata depăşirii limitelor de tensiune şi de putere acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele centrale trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste date şi a le pune la dispoziţia utilizatorului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/cererilor de informaţii legate de indicatorii de performanţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice din standardul de performanţă în vigoare.
12. Pentru îmbunătăţirea managementului reţelelor de distribuţie şi creşterea eficienţei în exploatarea acestora Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puţin unui contor pentru balanţă la fiecare post de transformare (PT) pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice şi nontehnice prin analizarea balanţelor de energie. Datele înregistrate de contoare pentru balanţă contribuie la gestionarea pierderilor tehnice şi nontehnice. Această funcţionalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor, în special a celor nontehnice. Contoarele pentru balanţă sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcţionalităţi.
II. Funcţionalităţi opţionale
13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptoarele de la domiciliul clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilităţi - Home Area Network (HAN). Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare (gaze naturale, apă). Comunicaţia ar trebui să se bazeze pe standardele deschise şi protocoalele general aplicabile, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în zona metrologică şi în memoria de stocare a datelor.
14. Subsistemul central ar trebui să stocheze datele de măsurare cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii. Această funcţionalitate priveşte subsistemul central şi vizează păstrarea datelor istorice de consum pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce priveşte activitatea de facturare şi litigiile comerciale, cât şi în ceea ce priveşte asigurarea securităţii datelor cu caracter personal.
15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă aferentă unei zone de implementare trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16. Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicaţie ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp. Datele memorate local (în contor, în concentrator sau în alte dispozitive montate pe lanţul de transmitere a datelor aflate în amonte de HES/MDMS) trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (minimum 35 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiţii de siguranţă în cazul în care nu se reuşeşte accesarea subsistemului de măsurare de la distanţă pentru colectarea datelor. Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicaţii trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

ANEXA Nr. 31 1) Tabelul este reprodus în facsimil.la condiţiile-cadru Indicatorii de performanţă a implementării SMI Denumire operator de distribuţie concesionar al energiei electrice: Perioada de raportare: *Înregistrările din sistemul central pe baza cărora s-au efectuat calculele prin care s-au determinat ratele zilnice de succes ale transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS se vor păstra de către OD pe o durată care coincide cu durata de utilizare a contoarelor ale căror date de identificare au fost utilizate în calcule. **Datele care se au în vedere la determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii sunt datele de decontare definite în codul de măsurare a energiei electrice în vigoare. ***La determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS nu se iau în considerare utilizatorii integraţi în SMI care sunt deconectaţi pentru revizii tehnice şi/sau intervenţii ale OD în reţele, ca urmare a unor incidente/deranjamente, operaţiuni de mentenanţă planificate, inclusiv fenomene meteorologice deosebite, sunt autodeconectaţi sau sunt deconectaţi de către OD în baza unor prevederi legale. **** Indicatorul se va raporta începând cu anul 2020. ANEXA Nr. 4la condiţiile-cadru Date tehnico-economice privind implementarea SMI Denumire operator de distribuţie concesionar al energiei electrice: Anul de raportare:

Nr. crt. Denumire indicator UM Valoare
1. Numărul total de utilizatori din zona de concesiune la sfârşitul anului de raportate
2. Numărul de posturi de transformare/puncte de alimentare integrate în SMI la sfârşitul anului buc.
3. Numărul total de utilizatori integraţi în SMI la sfârşitul anului, din care:
4. - numărul de clienţi finali casnici integraţi în SMI
5. - numărul de clienţi finali noncasnici integraţi în SMI
6. - numărul de prosumatori integraţi în SMI
7. - numărul de producători integraţi în SMI
8. Numărul total de contoare SMI monofazate instalate la sfârşitul anului, din care: buc.
9. - în anul de raportare buc.
10. Numărul total de contoare SMI trifazate instalate la sfârşitul anului, din care: buc.
11. - în anul de raportare buc.
12. Numărul total de concentratoare instalate la sfârşitul anului, din care: buc.
13. - în anul de raportare buc.
14. Numărul total de contoare de balanţă instalate la sfârşitul anului, din care: buc.
15. - în anul de raportare buc.
16. Numărul cumulat de utilizatori care au refuzat instalarea SMI
17. Numărul cumulat de utilizatori care au solicitat integrarea în SMI din zone aflate în afara calendarului de implementare aprobat, din care:
18. - în anul de raportare
19. Numărul total de contoare SMI cu modul de comunicaţie PLC
20. Numărul total de contoare SMI cu modul de comunicaţie de tip ...... *
21. Costul total al investiţiei pentru implementarea SMI în anul de raportare lei
22. Beneficii** înregistrate, din care: ................ lei
23. Reducerea costurilor cu citirile contoarelor: Vcca – Vccref lei
Valoarea costului cu citirea contoarelor în anul de raportare - Vcca lei
Valoarea costului cu citirea contoarelor în anul de referinţă - Vccref lei
24. Reducerea costurilor cu deconectările/reconectările: Vdra – Vdrref lei
Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în anul de raportare - Vdra lei
Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în perioada similară din anul de referinţă - Vdrref lei
25. Reducere altor costuri de operare şi mentenanţă a reţelelor în zonele în care s-au implementat SMI: Varef – Vaa lei
Valoarea costurilor în anul de raportare - Vaa lei
Valoarea costurilor în anul de referinţă - Varef lei
26. Reducerea CPT: VCPTa – VCPTref lei
MWh
Valoarea CPT în anul de raportare - VCPTa lei
MWh
Valoarea CPT în perioada similară din anul de referinţă - VCPTref lei
MWh
27. Alte beneficii înregistrate în anul de raportare (a se explicita) lei

* Se detaliază pentru fiecare tip de comunicaţie, altul decât PLC, numărul de contoare SMI. ** Anul de referinţă este anul 2018. ANEXA Nr. 5la condiţiile-cadru ACORD privind utilizarea datelor cu caracter personal colectate prin sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice Subsemnatul, ........ ................, domiciliat în ,........ ................ ..........., str. ........ ........ ......... nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul ........ ............., am luat cunoştinţă de dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, privind obligaţia operatorului de date cu caracter personal de a asigura protecţia acestora şi de a le utiliza în condiţii de legalitate prevăzute în acelaşi regulament. Am luat cunoştinţă de faptul că datele colectate prin sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice (date de decontare, mărimi de instrumentaţie şi date de stare*) în care este integrat contorul seria ........ .............., montat la locul meu de consum şi/sau de producere, de la adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., care sunt date cu caracter personal, vor fi utilizate de către operatorul de distribuţie cu respectarea prevederilor regulamentului mai sus menţionat, exclusiv pentru: facturarea cantităţii de energie electrică consumate/produse,

monitorizarea parametrilor electrici prevăzuţi în avizul de racordare la reţelele electrice de distribuţie a energiei electrice,

monitorizarea parametrilor necesari pentru determinarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice.Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele mai sus menţionate, exclusiv pentru scopurile precizate, pe durata de valabilitate a contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, de către operatorul de distribuţie a energiei electrice (denumirea) ........ ........ ........... care a instalat contorul mai sus menţionat, integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice. Data ................ Semnătura ........ ............ *) Date de decontare - date necesare pentru facturare: indexuri de energie, indexuri diferenţiate pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale şi sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă. Mărimi de instrumentaţie - mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvenţa reţelei. Date de stare - informaţii cu privire la evenimente şi mărimi de stare, de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu întrun interval de variaţie predefinit etc.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 177/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 177 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 177/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu