Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1440 din 31.10.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 31 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 292.700/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar şi al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,în baza prevederilor art. IV din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂNORME METODOLOGICE privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 Articolul 1
(1) Fondul de ameliorare a fondului funciar se află la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în proporţie de 100% şi este constituit din tarifele calculate cu respectarea dispoziţiilor anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, respectiv:a)tarife pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan; b)tarife pentru introducerea terenurilor agricole în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale; c)tarife pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate construcţii de orice fel edificate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol a acestor terenuri, cu achitarea acestui tarif prin multiplicarea de trei ori; d)dobânzile aferente acestor tarife; e)majorările şi penalităţile aplicate prestatorilor pentru realizarea defectuoasă a prevederilor contractelor finanţate din fondul de ameliorare.
(2) Domeniile de activitate pentru care se asigură finanţarea din Fondul de ameliorare a fondului funciar sunt:a)efectuarea studiilor pedologice şi agrochimice elaborate de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene în vederea realizării/reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură; b)efectuarea studiilor pedologice şi agrochimice elaborate de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene pentru întocmirea planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, în vederea realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente; c)stabilirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea şi execuţia lucrărilor de ameliorare din cadrul perimetrelor de ameliorare prevăzute în proiectele tehnice; d)efectuarea lucrărilor de redare în circuitul agricol, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (4) din lege.
(3) Sumele alocate pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) sunt sume complementare la fondurile alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru realizarea acestor programe.
(4) Din sumele constituite la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, în conformitate cu prevederile art. 931 alin. (2) din lege, tariful achitat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan.
(5) Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
Articolul 2
(1) Anual, după aprobarea/rectificarea bugetului de stat, Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va comunica direcţiei cu atribuţii în domeniul fondului funciar suma totală alocată pentru elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).
(2) În funcţie de derularea procesului investiţional şi a soldului Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă, ordonatorul principal de credite poate reactualiza în cursul anului bugetul şi lista de investiţii privind lucrările de ameliorare, cu avizul secretarului de stat coordonator, la propunerea direcţiei cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Articolul 3Repartizarea pe judeţe a fondurilor alocate pentru finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) se face de către direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza notelor de fundamentare întocmite de oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi aprobate de direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se avizează de secretarul de stat coordonator, la propunerea direcţiei cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 4Fondurile repartizate conform prevederilor art. 3 pentru finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) se comunică anual direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Direcţiei generale buget, finanţe şi fonduri europene. Articolul 5Pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare şi a fondurilor comunicate, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor încheia contracte cu oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene. Articolul 6Delimitarea perimetrelor de ameliorare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) se face de către comisia de specialişti, constituită în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. Articolul 7Pentru acţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor depune documentaţia elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea avizării şi aprobării sumelor necesare de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii. Articolul 8
(1) Alocarea resurselor financiare necesare efectuării plăţilor în cadrul obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene, în limita prevederilor bugetare aprobate din titlul de venituri şi cheltuieli aprobate anual cu această destinaţie.
(2) Decontarea sumelor necesare realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare conform dispoziţiilor art. 3 şi/sau a procesului-verbal de recepţie pentru lucrările executate, a facturilor fiscale, documente ce vor fi certificate în privinţa realităţii şi legalităţii.
Articolul 9
(1) Pentru lucrările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi lista studiilor de inventariere, proiectelor, lucrărilor noi şi a lucrărilor în continuare. Lucrările în continuare se stabilesc în baza inventarelor de lucrări la finele anului precedent. Contractarea studiilor, a proiectelor şi contractarea execuţiei lucrărilor prevăzute în lista de investiţii, aprobate de ordonatorul principal de credite, se fac de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind achiziţiile publice.
(2) Documentaţiile tehnico-economice elaborate potrivit reglementărilor legale se transmit de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti la secretariatul tehnic al Consiliul tehnico-economic, în vederea aprobării, în condiţiile legii.
(3) Decontarea lucrărilor cuprinse în perimetrele de ameliorare se asigură prin Trezoreria Statului, prin contul 50.57 „Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă", deschis pe seama direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, beneficiare.
Articolul 10
(1) Evidenţierea în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi a disponibilităţilor Fondului de ameliorare a fondului funciar se face potrivit Planului de conturi pentru instituţii publice, utilizându-se în principal următoarele conturi:562.01.01.01.A.01 „Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă" 481.01.01 „Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională" 739.00.00.01.A.01 „Tarife pentru scoaterea din circuit agricol" 766.00.00.01.A.16 „Venituri din dobânzi" 628.00.00 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"
(2) Disponibilităţile, veniturile şi cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar se raportează în formularele corespunzătoare situaţiilor financiare trimestriale şi anuale pentru instituţiile publice, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Monografia pentru înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar este următoarea:La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Încasarea tarifelor datorate de persoanele fizice şi juridice, potrivit legii, pentru scoaterea temporară/definitivă din circuitul agricol/introducerea terenurilor agricole în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale/tariful multiplicat de trei ori pentru terenurile unde sunt amplasate construcţii de orice fel edificate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 562.01.01.01.A.01 739.00.00.01.A.01
Înregistrarea dobânzii calculate pentru disponibilităţile aflate în cont 562.01.01.01.A.01 766.00.00.01.A.16
Transmiterea sumelor la direcţiile pentru agricultură judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat 481.01.01/analitic distinct 562.01.01.01.A.01
La sfârşitul anului, preluarea cheltuielilor efectuate de către direcţiile pentru agricultură judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti 628.00.00 481.01.01/analitic distinct
La sfârşitul anului, închiderea contului de venituri şi cheltuieli efectuate în cursul anului din Fondul de ameliorare a fondului funciar - pentru tarife - pentru dobânzi 739.00.00.01.A.01 766.00.00.01.A.16 121.00.00.01.A 121.00.00.01.A 121.00.00.01.A 628.00.00
La direcţiile pentru agricultură judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti
Evidenţierea sumelor de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat 562 01 01 481 01 01
Efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat 628 00 00 562 01 01
La sfârşitul anului, închiderea contului de cheltuieli 481 01 01 628 00 00

Articolul 11Recepţia lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) se face potrivit dispoziţiilor Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a)Pentru decontare, directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmite procesul-verbal de recepţie, încheiat conform Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar, care, după centralizare, le transmite la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene în vederea alocării sumelor. b)În această etapă, direcţia cu atribuţii în domeniul fondului funciar verifică conformitatea dintre indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi capacităţile puse în funcţiune şi aprobate. Articolul 12
(1) Recepţia parţială/finală pentru lucrările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) se face de o comisie de specialişti, constituită din 5-7 persoane, numită de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, din care trebuie să facă parte reprezentanţi ai direcţiei pentru agricultură judeţene, ai oficiului de studii pedologice şi agrochimice, ai consiliilor locale şi proprietarii ale căror terenuri fac obiectul perimetrului de ameliorare, în prezenţa proiectantului şi executantului lucrării. Comisia se convoacă de către directorul direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, la solicitarea executantului.
(2) Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene monitorizează şi avizează calitatea execuţiei acestora.
(3) Comisia de recepţie va analiza dacă s-au executat toate lucrările de amenajare şi ameliorare la parametrii prevăzuţi în documentaţia tehnico-economică aprobată.
(4) Recepţia lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) se realizează în baza procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren, întocmit conform dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13
(1) Procesele-verbale de recepţie pe baza cărora se efectuează operaţia de predare-primire a lucrărilor terminate se transmit, de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, proprietarului terenului şi primăriei în raza căreia se află situat terenul pe care au fost executate lucrările.
(2) Predarea-primirea lucrărilor terminate se face prin proces-verbal de recepţie încheiat între direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi proiectant/executant.
(3) În actul de recepţie se specifică suprafaţa şi folosinţa agricolă, clasa de calitate a terenului ameliorat, recomandări şi măsuri privind menţinerea şi creşterea fertilităţii acestuia, precum şi eventualele restricţii cu privire la culturile ce urmează a fi înfiinţate şi agrotehnica acestora.
(4) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă a terenurilor amenajate cuprinse în perimetrul de ameliorare se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 14În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar direcţiile judeţene pentru agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti au calitatea de autoritate contractantă. Articolul 15
(1) Sumele încasate din scoaterea temporară/ definitivă din circuitul agricol/introducerea terenurilor agricole din extravilanul în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale/tariful multiplicat de trei ori pentru terenurile unde sunt amplasate construcţii de orice fel edificate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se virează în contul deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354 „Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar".
(2) În creditul aceluiaşi cont se înregistrează sumele rezultate din aplicarea tarifului pentru scoaterea temporară/definitivă din circuitul agricol/introducerea terenurilor agricole din extravilanul în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale/tariful multiplicat de trei ori pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor unde sunt amplasate construcţii de orice fel edificate, fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol a acestor terenuri, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1440/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1440 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1440/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu