Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.144 din 09.02.2016

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 17 februarie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare, al avizului Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 400.066/712.102 din 4 februarie 2016 şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă următoarele formulare tipizate pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-37, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

Nr. anexei Denumirea Model
1 Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport Model 2016 ITL 016
2 Decont impozit pe spectacole Model 2016 ITL 017
3 Nota de plată Model 2016 ITL 018
4 Borderou desfăşurător al încasărilor Model 2016 ITL 019
5 Proces-verbal de verificare casier Model 2016 ITL 020
6 Registru de rol nominal unic Model 2016 ITL 021
7 Registru de rol alte venituri Model 2016 ITL 022
8 Extras de rol Model 2016 ITL 023
9 Matricolă pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport Model 2016 ITL 024
10 Borderou de debite - scăderi Model 2016 ITL 025
11 Confirmare de primire a debitelor Model 2016 ITL 026
12 Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 027
13 Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 028
14 Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Model 2016 ITL 029
15 Legitimaţie pentru funcţionarul public din organul fiscal local cu atribuţii în: stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecţia fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri la bugetul local Model 2016 ITL 030
16 Ordin de serviciu Model 2016 ITL 031
17 Aviz de inspecţie fiscală Model 2016 ITL 032
18 Invitaţie Model 2016 ITL 033
19 Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri Model 2016 ITL 034
20 Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma inspecţiei fiscale Model 2016 ITL 035
21 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere Model 2016 ITL 036
22 Somaţie Model 2016 ITL 037
23 Titlu executoriu Model 2016 ITL 038
24 Proces-verbal privind comunicarea somaţiei Model 2016 ITL 039
25 Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu Model 2016 ITL 040
26 Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii Model 2016 ITL 041
27 Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii Model 2016 ITL 042
28 Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii Model 2016 ITL 043
29 Adresă de înfiinţare a popririi Model 2016 ITL 044
Nr. anexei Denumirea Model
30 Înştiinţare privind înfiinţarea popririi Model 2016 ITL 045
31 Proces-verbal de constatare a contravenţiei Model 2016 ITL 046
32 Proces-verbal de identificare bunuri mobile Model 2016 ITL 047
33 Proces-verbal de identificare bunuri imobile Model 2016 ITL 048
34 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile Model 2016 ITL 049
35 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile Model 2016 ITL 050
36 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile Model 2016 ITL 051
37 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Model 2016 ITL 052

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:a)„Model 2016", reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează; b)grupa de litere „ITL", reprezentând acronimul de la impozite şi taxe locale; c)cifrele „016-052", care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.
(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).
Articolul 2
(1) Formularele prevăzute la art. 1, în anexele nr. 1-37 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
(4) Organele fiscale locale pun gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege. Articolul 4 Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, după caz. Articolul 5 Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare. Articolul 6 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. În anexa nr. 1 la formularul Model 2016 ITL Regim special - 001 „Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetare locale", notele de subsol 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2) În cazul emiterii în format electronic din sistemele informatice ale organului fiscal local se utilizează serii şi numere de chitanţe conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.123/2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001. 3) În cazul tipăririi chitanţelor de către Compania Naţională Imprimeria Naţională, organele fiscale locale comunică acesteia seria şi plaja de numere de chitanţe alocate, ţinând cont de plaja de numere de chitanţe alocată pentru emiterea de chitanţe în format electronic din sistemele informatice ale organului fiscal local. Compania Naţională Imprimeria Naţională ţine o evidenţă pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială a chitanţelor tipărite. 2. În anexa nr. 3 la formularul Model 2016 ITL - 003 „Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice", la finalul tipizatului, după dată şi semnătură, se introduce un cartuş cu următorul cuprins:

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi semnătura Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:
Posed actul de identitate: Tipul Seria Numărul Eliberat de:

3. În anexa nr. 5, la formularul Model 2016 ITL - 005 „Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea  persoanelor fizice (PF)  persoanelor juridice (PJ)", la finalul tipizatului, după dată şi semnătură, se introduce un cartuş, cu următorul cuprins:

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi semnătura Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:
Posed actul de identitate: Tipul Seria Numărul Eliberat de:

4. În anexa nr. 7, la formularul Model 2016 ITL - 007 „Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea  persoanelor fizice (PF)  persoanelor juridice (PJ)", la finalul tipizatului, după dată şi semnătură se introduce un cartuş, cu următorul cuprins:

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi semnătura Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:
Posed actul de identitate: Tipul Seria Numărul Eliberat de:

5. În anexa nr. 10, la formularul Model 2016 ITL - 010 „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local", notele de subsol 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, notari sau delegaţi ai acestora. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3) Dacă se cunoaşte. În cazul solicitării de către notar sau delegat, conform mandatului dat de către contribuabil, se trec şi datele de identificare ale contribuabilului. 6. În anexa nr. 11, la formularul Model 2016 ITL - 011 „Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local", nota de subsol 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) Spre exemplu, notarul public sau delegatul acestuia, conform mandatului dat de către contribuabil. 7. În anexa nr. 12, la formularul Model 2016 ITL - 012 „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local", după notă se introduce o nouă notă cu următorul cuprins: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal. Eliberarea certificatului se poate realiza şi în format electronic. 8. În anexa nr. 13, la formularul Model 2016 ITL - 013 „Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local", nota de subsol 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, lichidatori, notari sau delegaţi ai acestora, conform mandatului dat de către contribuabil. Articolul 7 În cazul în care actele administrative fiscale se comunică prin afişare, în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentanţii organelor fiscale locale iau măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal prin acoperirea cu marker a codului unic de identificare fiscală care poate fi codul numeric personal, sau, după caz numărul de identificare fiscală. Articolul 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Bucureşti, 9 februarie 2016. Nr. 144. ANEXA Nr. 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 21 ) 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3*) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4*) *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 5*) *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 6*) *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 7*) *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 8*) *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 9*) *) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 10*) *) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 11*) *) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 12*) *) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 13*) *) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 14*) *) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 151 ) 1) Anexa nr. 15 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 16*) *) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 17*) *) Anexa nr. 17 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 18*) *) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 19*) *) Anexa nr. 19 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 20*) *) Anexa nr. 20 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 21*) *) Anexa nr. 21 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 22*) *) Anexa nr. 22 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 23*) *) Anexa nr. 23 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 24*) *) Anexa nr. 24 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 25*) *) Anexa nr. 25 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 26*) *) Anexa nr. 26 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 271 ) 1) Anexa nr. 27 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 28*) *) Anexa nr. 28 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 29*) *) Anexa nr. 29 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 30*) *) Anexa nr. 30 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 31**) **) Anexa nr. 31 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 32*) *) Anexa nr. 32 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 33*) *) Anexa nr. 33 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 34*) *) Anexa nr. 34 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 35*) *) Anexa nr. 35 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 36*) *) Anexa nr. 36 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 37*) *) Anexa nr. 37 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 144/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 144 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 144/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu