Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.12/294 din 12.08.2013

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor nr. 1/1995
ACT EMIS DE: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 17 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul:

art. 20 lit. c) şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România nr. 13/69/2013*);

pct. 3, 18, 25 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995, republicat,Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România emite următoarea hotărâre: Articolul I Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 4, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Conferinţa naţională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplină, ai comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi din reprezentanţi ai membrilor din fiecare filială a Corpului, desemnaţi de adunările generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri înscrişi în Tabloul Corpului în vigoare la 31 decembrie a anului expirat. 2. La punctul 7, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La punctul 7 alineatul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori; alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină; 4. La punctul 11, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 11. Consiliul superior cuprinde maximum 18 membri titulari, inclusiv preşedintele, şi 4 supleanţi. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării, conform tabelului următor:

Ponderea experţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul ţării Numărul membrilor titulari Numărul membrilor supleanţi
Experţi contabili Contabili autorizaţi Experţi contabili Contabili autorizaţi
Până la 50% inclusiv 12 6 3 1
Peste 50% şi până la 65% inclusiv 13 5 4 0
Peste 65% şi până la 85% inclusiv 15 3 4 0
Peste 85% şi până la 100% 17 1 4 0
100% 18 0 4 0

5. La punctul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului; după aprobarea de către Conferinţa naţională, potrivit legii, regulamentul va fi înaintat spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei; 6. După punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins: 311. Situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sunt supuse auditului statutar, conform legii. *) Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România nr. 13/69/2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 7. Punctul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: 41. Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe:a)analizează şi soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute în art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor;c)aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament. 8. La punctul 42, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 42. Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, experţi contabili, aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. 9. Punctul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 50. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile participă, în calitate de invitat, la lucrările Conferinţei naţionale, fără drept de vot.În acest sens:a)primeşte convocările la lucrările Conferinţei naţionale;b)primeşte hotărârile şi deciziile adoptate de organele de conducere ale Corpului, în domeniile supuse supravegherii publice, precum şi, la cerere, documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor şi deciziilor, în termen de 7 zile lucrătoare de la adoptarea acestora. 10. La punctul 53, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Numărul de membri în consiliul filialei variază în funcţie de numărul total de membri înscrişi în evidenţa filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor, conform tabelului de mai jos:

Numărul de membri ai filialei Numărul membrilor titulari în consiliul filialei Numărul membrilor supleanţi în consiliul filialei
Experţi contabili Contabili autorizaţi Experţi contabili Contabili autorizaţi
Filiala Bucureşti 6 4 2 2
Filiale cu peste 1.500 de membri 5 2 1 1
Filiale cu 500- 1.500 de membri 4 1 1 0
Filiale cu până la 500 de membri 3 0 1 0

11. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: 91. Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum şi membrii inactivi, şi anume: Secţiunea întâi - experţi contabili - liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual. Secţiunea a doua - experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre CECCAR): A. membri activi; B. membri inactivi. Secţiunea a treia - persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute, care au obţinut calitatea de membru al Corpului. Secţiunea a patra - societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: A. cu capital străin sau mixt; B. cu capital autohton. Secţiunea a cincea - contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual. Secţiunea a şasea - contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare, de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi. Secţiunea a şaptea - societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: A. cu capital străin sau mixt; B. cu capital autohton. Secţiunea a opta - membri de onoare: A. preşedinţi de onoare; B. experţi contabili de onoare; C. contabili autorizaţi de onoare. Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior şi se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin parafă cu valabilitate anuală ce se aplică de către membrul Corpului pe contractele şi lucrările care intervin între acesta şi clienţi. 12. La punctul 110, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Reprezentarea prin procură specială semnată de membrul care din motive întemeiate nu poate participa este admisă cu condiţia ca numărul membrilor reprezentanţi să nu depăşească 30% din numărul participanţilor efectivi la adunarea generală. 13. La punctul 112, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)alege şi revocă preşedintele şi membrii comisiei de disciplină a filialei; 14. Punctul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins: 116. Comisia de disciplină a filialei este formată dintr-un preşedinte, 4 membri titulari şi 5 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei, experţi contabili, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. 15. La punctul 117, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină se depun la Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. 16. Punctul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins: 118. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei cu privire la reclamaţiile primite.Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor şi împotriva persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România care se adresează Comisiei superioare de disciplină, precum şi reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia şi împotriva membrilor Comisiei superioare de disciplină care se adresează Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. 17. La punctul 119, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 119. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta, cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul superior, precum şi situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pentru care plângerile se depun la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. 18. La punctul 121 alineatul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)comportament necuviincios faţă de membrii Corpului sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului; 19. Punctul 129 se abrogă. 20. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV punctul 33, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: La nivelul Consiliului Superior şi, respectiv, al consiliului filialei, primirea şi verificarea declaraţiilor de candidatură, precum şi întocmirea listei candidaţilor se fac de către comisia de nominalizare numită de Consiliul Superior; membrii comisiei nu pot fi în acelaşi timp şi candidaţi în alegeri. 21. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV, după punctul 33 se introduce un punct nou, punctul 331, cu următorul cuprins: 331. Procedura alegerii este stabilită prin hotărâre a Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. 22. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV, punctele 34 , 35 și 36 se abrogă. Articolul IIPrezenta hotărâre este de interes general şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIRegulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IVOrganele alese şi structurile executive ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Preşedintele interimar al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Ecaterina Necşulescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 12/294/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 12 din 294 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu