E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din 23 octombrie 1995

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Codului


SmartCity3

privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati
ACT EMIS DE: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 276 din 27 noiembrie 1995

    Avand in vedere:
    - prevederile art. 30 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, privind atributiile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati in legatura cu aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
    - avizele favorabile primite din partea Ministerului Finantelor (nr. 13.661/1995 si nr. 14.443/1995) si al Ministerului Justitiei (nr. II S/22.731/1995),

    Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, prevazute in anexele nr. I si II la prezenta hotarare.
    Art. 2.
    Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei de catre Consiliul superior, prin grija Secretariatului general al Corpului.

                   Presedintele
                   Consiliului superior,
                   Marin Toma


    ANEXA 1

               REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile prevazute de lege.
    2. Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai.
    Membrii Corpului, potrivit actului normativ de infiintare, isi aleg organele de conducere care sa ii reprezinte in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.

    CAP. 2
    Organele de conducere si de control ale Corpului

    3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati (denumita, in continuare, Conferinta nationala), Consiliul superior al Corpului (denumit, in continuare, Consiliul superior) si Biroul permanent al Consiliului superior (denumit, in continuare, Biroul permanent).
    4. Conferinta nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului.
    Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului si din cate un reprezentant la 50 de membri din fiecare filiala, desemnati in cadrul adunarilor generale ale filialelor.
    5. Conferinta nationala este legal constituita, daca este asigurata participarea majoritatii membrilor prevazuti la pct. 4, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca, la prima convocare, nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta nationala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 40% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la pct. 4 alin. 2, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Conferinta nationala este ordinara si extraordinara.
    6. Conferinta nationala ordinara se intruneste anual prin grija Consiliului superior, care alege locul de desfasurare, si are loc in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar. Convocarea Conferintei nationale ordinare se face cu cel putin 20 de zile inaintea datei de desfasurare a acesteia.
    7. Conferinta nationala ordinara are urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul de organizare si functionare a Corpului si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si completarile ulterioare ale acestora, avizate de Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei;
    b) stabileste directiile de baza si masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
    c) examineaza si aproba, prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de Consiliul superior pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului superior;
    d) aproba, prin vot deschis, bilantul contabil, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;
    e) aproba, prin vot deschis, organigrama Consiliului superior, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a aparatului propriu si a consiliilor filialelor;
    f) aproba, prin vot deschis, sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare in consiliile filialelor Corpului pe anul urmator, la propunerea presedintelui Consiliului superior;
    g) alege si revoca membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori a acestuia;
    h) aproba raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reinnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi;
    i) aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului, nivelul cotizatiilor de membru si al taxelor pentru examinare;
    j) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea altor atributii prevazute de actele normative, precum si a propriilor hotarari.
    8. Conferinta nationala extraordinara are loc numai in cazuri deosebite si se convoaca cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea ei, de catre Consiliul superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie initiativa sau la propunerea filialelor reprezentand peste o cincime din totalul membrilor Corpului.
    9. Cu ocazia Conferintei nationale extraordinare pot fi organizate "zile de studii" (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor lucrari executate si expuse de experti contabili si contabili autorizati si, eventual, cu concursul unor persoane si personalitati din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul superior dintre membrii sai.
    10. Consiliul superior exercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana juridica de utilitate publica; in mod esential, are ca atributie reprezentarea profesiunii in fata autoritatilor publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.
    11. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si a contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului urmator:
--------------------------------------------------------------------------
Ponderea expertilor contabili    Nr. membrilor         Nr. membrilor
in raport cu numarul             titulari               supleanti
total al membrilor           --------------------- -----------------------
Corpului la nivelul tarii    Experti     Contabili   Experti     Contabili
    contabili   autorizati   contabili   autorizati
--------------------------------------------------------------------------
  Pana la 50% inclusiv            14          10             4           4
  Peste 50% si pana la 65%
  inclusiv                        15           9             5           3
  Peste 65% si pana la 85%
  inclusiv                        18           6             6           2
  Peste 85% si pana la 100%       21           3             7           1
  100%                            24           -             8           -
--------------------------------------------------------------------------------
    Stabilirea locurilor aferente celor doua categorii profesionale se face, potrivit alin. 1, de catre Biroul permanent, cu 3 luni inaintea datei stabilite pentru alegeri.
    12. Functiile membrilor Consiliului superior nu sunt remunerate; acestia insa beneficiaza de decontarea cheltuielilor de deplasare si de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizatii pentru activitatile efectiv prestate pentru Corp, in limitele si in conditiile aprobate de Conferinta nationala.
    13. Membrii titulari si supleanti ai Consiliului superior sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani, cu exceptia primului mandat, care este de 2 ani. Pentru asigurarea continuitatii activitatilor Corpului, mandatele a jumatate din numarul celor alesi se reinnoiesc la fiecare 2 ani, respectiv la un an, in cadrul primului mandat.
    14. Dupa un an de la primele alegeri, dar nu mai tarziu de prima adunare generala ordinara, stabilirea nominala a celor carora le inceteaza mandatul se face prin vot secret in plenul Conferintei nationale; la urmatoarele alegeri bianuale, locurile vacante provin prin incetarea mandatului celor care au implinit 4 ani in cadrul Consiliului superior, precum si dintre cei care au suferit o sanctiune disciplinara care, potrivit legii, interzice exercitarea dreptului de a fi organ ales in Consiliul superior.
    Cei carora le-a incetat mandatul pot sa-si depuna candidatura si sa fie realesi in Consiliul superior, dupa o perioada egala cu cea a mandatului detinut.
    15. Alegerile pentru Consiliul superior se fac prin vot secret; sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum 2/3 din numarul voturilor exprimate. In cazul cand candidatii nu intrunesc majoritatea absoluta a voturilor, se organizeaza al doilea tur de scrutin, la care sunt declarati alesi candidatii care au intrunit majoritatea simpla din voturile exprimate.
    16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfasurare a votarii si de stabilire a celor alesi este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    17. Consiliul superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritatii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina. Hotararile Consiliului superior sunt valabile daca au fost luate cu 2/3 din numarul membrilor sai, care trebuie sa reprezinte cel putin 3/4 din numarul acestora. Daca nu s-a intrunit acest numar de voturi, al doilea tur de scrutin are loc in cursul unei alte sedinte, cu o participare de cel putin 40% din numarul membrilor, cu aceeasi ordine de zi si facand obiectul unei convocari speciale in termen de 15 zile. In acest caz, hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedinta este hotarator.
    Deliberarile Consiliului superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
    18 Consiliul superior are urmatoarele atributii:
    a) alege dintre membrii sai pe presedinte si 5 vicepresedinti. Presedintele si 4 vicepresedinti sunt alesi dintre expertii contabili, iar un vicepresedinte, dintre contabilii autorizati;
    b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului si a Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati; cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Justitiei;
    c) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si a verigilor organizatorice ale Corpului;
    d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
    e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
    f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat;
    g) coordoneaza activitatea consiliilor filialelor Corpului; fixeaza cuantumul cotelor procentuale din veniturile anuale ale acestora, ce urmeaza a fi virate Consiliului superior;
    h) aproba statele de functii ale Corpului si ale filialelor;
    i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
    j) decide, in termen de 30 de zile, asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina.
    19. Biroul permanent este compus din presedinte si vicepresedinti, alesi de Consiliul superior.
    Presedintele Consiliului superior este si presedintele Biroului permanent.
    20. Membrii Biroului permanent sunt alesi, prin vot secret, dintre membrii Consiliului superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabila cu votul a 2/3 din numarul celor prezenti, care trebuie sa fie de cel putin 3/4 din numarul membrilor Consiliului superior. La un al doilea tur, candidatii sunt alesi pe baza majoritatii simple, dintr-o participare de cel putin 40% din numarul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai in varsta. Dupa expirarea mandatului, membrii Biroului permanent pot fi realesi dupa o perioada egala cu cea a mandatului detinut.
    21. In cazul cand postul devine vacant sau daca un membru este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul, se procedeaza la o noua alegere.
    22. Biroul permanent se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar. Biroul permanent asigura infaptuirea hotararilor Conferintei nationale si ale Consiliului superior in perioadele dintre sedintele acestuia. Deciziile emise de Biroul permanent intre sedintele Consiliului superior se prezinta acestuia pentru validare.
    23. Biroul permanent, cu doua luni inaintea inceperii anului, stabileste normativele de cheltuieli la nivelul Corpului si al filialelor, ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului, privind:
    - cheltuielile de deplasare in tara si in strainatate;
    - cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, ale sectiunilor, departamentelor si ale invitatilor acestora;
    - cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile si obligatiile diverse ce revin membrilor Consiliului superior, tinand seama de functiile acestora.
    24. Functia de presedinte sa de vicepresedinte poate fi exercitata de aceeasi persoana pe durata maxima a doua mandate consecutive.
    25. Presedintele Consiliului superior asigura executarea hotararilor Consiliului superior si a deciziilor Biroului permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului.
    26 Presedintele Consiliului superior are urmatoarele atributii:
    a) convoaca si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent;
    b) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament;
    c) prezinta anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
    d) aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta nationala;
    e) prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei nationale;
    f) numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul superior, personalul propriu al Corpului si ii stabileste salariile, cu aprobarea Biroului permanent;
    g) reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai;
    h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent.
    27. Presedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrarile consiliilor filialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului, participand la dezbateri fara drept de vot.
    28. Presedintele Consiliului superior poate sa delege un membru al acestuia pentru o actiune sau activitate determinata.
    29. Presedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are competenta sa reuneasca, la sediul uneia dintre filialele Corpului, pe presedintii consiliilor filialelor sau pe reprezentantii lor, in vederea examinarii unor probleme deosebit de importante ale apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colectiv. Aceste reuniuni au numai un caracter de informare.
    Presedintele Consiliului superior isi desfasoara activitatea la sediul Corpului, in program normal de lucru, cel putin doua zile pe saptamana.
    30. Fiecare vicepresedinte al Consiliului superior conduce activitatea unei sectiuni sau a unui departament al Consiliului superior, potrivit celor stabilite de Biroul permanent.
    Vicepresedintii, cu acordul Biroului permanent, au acces la lucrarile consiliilor filialelor, participand la dezbateri fara drept de vot.
    31. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, de Conferinta nationala ordinara, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior, si anume: doi din cadrul expertilor contabili si unul din cadrul contabililor autorizati. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive.
    32. Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Consiliului superior pentru exercitiul financiar incheiat, a concordantei dintre operatiunile inregistrate in contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportand Conferintei nationale in legatura cu regularitatea si sinceritatea bilantului si a executiei bugetare.
    De asemenea, cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei nationale.
    Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul superior.

    CAP. 3
    Organizarea activitatii Corpului

    33. Activitatile Corpului se organizeaza si se desfasoara in cadrul sectiunilor, departamentelor si Secretariatului general, subordonate Biroului permanent al Consiliului superior.
    Sectiunile Corpului se organizeaza pe categorii profesionale, si anume: Sectiunea expertilor contabili si Sectiunea contabililor autorizati.
    34. Conducerea fiecarei sectiuni este asigurata de cel mult 5 membri, desemnati din cadrul Consiliului superior, dintre care: un presedinte (desemnat dintre vicepresedintii Biroului permanent), un supleant si 1-3 membri. La propunerea vicepresedintilor de resort, in functie de necesitati, sectiunile se completeaza, prin decizia presedintelui Consiliului superior, cu specialisti, chiar din afara Corpului, cunoscuti pentru calificarea, competenta si lucrarile lor; acestia au in cadrul sectiunilor vot consultativ.
    35. Sectiunile Corpului au urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza examenele pentru atribuirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat de Consiliul superior impreuna cu Ministerul Finantelor si Ministerul Invatamantului, aprobat prin hotarare a Guvernului;
    b) organizeaza examinarea persoanelor fizice romane sau straine care urmeaza a exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania, asupra cunoasterii legislatiei nationale in domeniile fiscal, contabil si al organizarii si functionarii societatilor comerciale;
    c) organizeaza si urmaresc modalitatile de perfectionare si de formare continua a expertilor contabili si a contabililor autorizati (cursuri, seminarii, invatamant individual si alte forme, cu testarea cunostintelor dobandite);
    d) elaboreaza, potrivit legii, normele privind activitatea si conduita etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati, pe care le da publicitatii;
    e) asigura respectarea normelor legale de catre expertii contabili si contabilii autorizati ce isi desfasoara activitatea individual, ca asociati intr-o societate comerciala de expertiza contabila sau ca salariati/colaboratori ai societatilor de expertiza;
    f) propun Biroului permanent acordarea de distinctii onorifice, potrivit prevederilor anexei nr. 3 la prezentul regulament;
    g) colaboreaza la elaborarea planului tematic al revistei Corpului si a planului tematic al publicatiilor proprii de specialitate;
    h) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la primire, contestatiile impotriva respingerii cererilor de inscriere in Tabloul Corpului de catre filialele Corpului;
    i) solutioneaza, in termen de 30 de zile, contestatiile si cererile adresate de catre membrii Corpului, persoane fizice sau societati comerciale recunoscute de Corp, privind:
    - autorizarea incetarii provizorii de a mai face parte din Corp;
    - neinregistrarea in Tabloul Corpului, de catre filiale, a birourilor secundare - sucursalelor - ale membrilor ce isi exercita profesiunea individual sau ale societatilor comerciale de expertiza contabila recunoscute de Corp;
    - radierea din oficiu pentru neplata, timp de un an, a cotizatiilor profesionale;
    - radierea din oficiu a persoanelor care nu mai indeplinesc conditiile cerute pentru a fi inscrise in Tabloul Corpului (de exemplu: nesubscrierea sau insuficienta subscriere a politei de asigurare sau nevarsarea contributiei la fondul de garantii). In cazul in care contestatia priveste aplicarea de sanctiuni pentru neindeplinirea conditiilor de moralitate, Comisia superioara de disciplina este competenta sa pronunte radierea.
    Procedura de luare a unei decizii privind inscrierea, contestarea acesteia sau radierea din Tabloul Corpului obliga la audierea celui interesat sau la citarea lui in acest scop; aceasta procedura este aplicata atat sectiunilor Consiliului superior, cat si sectiunilor filialelor. Deciziile sectiunilor sunt luate cu majoritate de voturi. La egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
    In toate cazurile, deciziile sectiunilor trebuie sa fie bine motivate.
    Deciziile sectiunilor Consiliului superior referitoare la solutionarea contestatiilor se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire celui interesat, consiliului filialei respective si reprezentantului Ministerului Finantelor, atat de pe langa Consiliul superior, cat si de pe langa consiliul filialei respective.
    Hotararile luate de sectiunile Consiliului superior pot fi atacate la Biroul permanent, in termen de 30 de zile de la sesizarea acestuia;
    j) indeplinesc alte activitati stabilite prin acte normative sau hotarari ale organelor de conducere ale Corpului, potrivit profilului lor de activitate.
    36. Tinerea sedintelor pe sectiuni se face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    37. In cadrul Consiliului superior functioneaza Departamentul standarde, metodologii si publicatii, Departamentul audit legal si Departamentul de cooperare, conduse de cate un vicepresedinte al Consiliului superior, precum si Departamentul de control al profesiei, coordonat de presedintele Consiliului superior.
    38. Atributiile departamentelor sunt stabilite prin norme aprobate de Consiliul superior.
    39. Activitatea sectiunilor si a departamentelor se desfasoara pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior.
    40. Membrii sectiunilor si ai departamentelor Consiliului superior si ai consiliilor si sectiunilor filialelor, in exercitarea functiilor lor, sunt raspunzatori pentru pastrarea secretului profesional.
    41. Toti membrii Consiliului superior care, fara o motivare valabila, refuza sau se abtin de la indeplinirea obligatiilor profesionale sau de la efectuarea lucrarilor care le sunt impuse de functionarea normala a acestuia, sunt considerati, de drept, demisionati din calitatea lor de membri ai consiliului.
    De asemenea, sunt considerati demisionati membrii Consiliului superior care au fost sanctionati disciplinar.
    Constatarea renuntarii unui membru la functiile pentru care a fost ales se face prin decizia motivata a Consiliului superior.
    42. Sub coordonarea directa a presedintelui Biroului permanent, functionarea administrativa a Consiliului superior se realizeaza prin Secretariatul general al Corpului, condus de un secretar general salariat, numit de Consiliul superior, care raspunde de buna functionare a compartimentelor administrative.
    43. Secretarul general are urmatoarele atributii:
    a) executa hotararile si deciziile privind activitatea compartimentelor administrative;
    b) pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor; elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa insusirea acestora de catre Biroul permanent, prin presedintele Biroului permanent, le prezinta Consiliului superior pentru adoptare, cu doua luni inainte de inceperea exercitiului financiar;
    c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului permanent; in acest sens, asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial, potrivit legii;
    d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat pentru Conferinta nationala, Consiliul superior, Biroul permanent, sectiunile si departamentele Corpului;
    e) organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale;
    f) asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului;
    g) organizeaza, asigura si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, in interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea;
    h) asigura publicarea in revista Corpului a bilantului contabil si a contului de gestiune anual, dupa aprobarea lor de catre Conferinta nationala;
    i) asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor Consiliului superior, ale membrilor si ale organelor subordonate;
    j) propune presedintelui Biroului permanent, anual, o data cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;
    k) participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului permanent, luand cunostinta de deciziile adoptate.
    44. In subordinea secretarului general functioneaza compartimentele administrative care asigura functionarea curenta a Corpului. Atributiile, competentele, structura de personal si relatiile dintre compartimente se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea secretarului general.
    45. Secretarul general si personalul din subordine sunt obligati sa pastreze secretul profesional si de serviciu.

    CAP. 4
    Organe care activeaza pe langa Consiliul superior al Corpului

    A. Comisia superioara de disciplina
    46. Comisia superioara de disciplina este o comisie de sanctionare in materie disciplinara, pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului superior, precum si o comisie de solutionare a contestatiilor impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
    Pentru abaterile disciplinare, Comisia superioara de disciplina aplica urmatoarele sanctiuni: mustrare, avertisment scris, suspendarea exercitarii profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat si interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.
    47. Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, si anume:
    a) un presedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii inscrisi in Tabloul Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
    b) doi membri ai Consiliului superior desemnati de acesta, unul expert contabil, celalalt contabil autorizat, care vor fi, prin rotatie, raportori si secretari ai comisiei;
    c) doi membri desemnati de Ministerul Finantelor.
    Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii si o data cu titularii.
    48. Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotararilor comisiilor de disciplina ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.
    Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicarii hotararii comisiilor de disciplina ale filialelor.
    Contestatorul este instiintat de Comisia superioara de disciplina despre data punerii la dispozitia sa a raportului elaborat de raportor si, in timp util, despre data cand are loc audierea sa.
    49. In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotararii de sanctionare, pentru lucrarile incepute.
    50. Pregatirea, audierea, deliberarea, natura si comunicarea hotararilor se fac in aceleasi conditii ca si in cazul celor prevazute pentru faptele din competenta de judecare a comisiilor de disciplina ale filialelor.
    51. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fata Comisiei superioare de disciplina la termenul stabilit.
    52. Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in exercitarea mandatului lor.
    53. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii.
    54. Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului.
    B. Reprezentantul Ministerului Finantelor pe langa Consiliul superior
    55. Reprezentantul Ministerului Finantelor pe langa Consiliul superior asista la Conferinta nationala, la sedintele Consiliului superior si ale Comisiei superioare de disciplina. In acest sens:
    - primeste convocarile si materialele pentru lucrarile Conferintei nationale si ale Consiliului superior, in timp util;
    - este instiintat de secretarul Comisiei superioare de disciplina despre toate contestatiile primite de aceasta comisie;
    - sesizeaza Consiliul superior asupra hotararilor adoptate de Comisia superioara de disciplina pe care le considera nelegale:
    - sesizeaza pe ministrul finantelor ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite, spre instiintare, presedintelui Biroului permanent, o copie a sesizarii. Hotararile respective devin aplicabile numai dupa pronuntarea ministrului finantelor.

    CAP. 5
    Organele teritoriale ale Corpului

    A. Organele de conducere si de control ale filialelor
    56. In resedintele de judet si in municipiul Bucuresti Corpul isi constituie filiale fara personalitate juridica.
    57. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunarile generale, consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora.
    Controlul activitatii filialei se exercita de catre cenzori.
    58. Consiliul filialei cuprinde maximum 14 membri titulari si 6 membri supleanti.
    Repartitia locurilor intre expertii contabili si contabilii autorizati variaza de la o filiala la alta, in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii si dupa cum numarul membrilor inscrisi in filiala este superior sau inferior totalului de 500 de membri, conform tabelului de mai jos:
-------------------------------------------------------------------------
 Ponderea expertilor contabili  Nr. membrilor       Nr. membrilor
 in raport cu numarul           titulari             supleanti
 total al membrilor          -----------------  -------------------------
 Corpului la nivelul tarii   Experti   Contabili  Experti     Contabili
                           contabili   autorizati contabili   autorizati
--------------------------------------------------------------------------
Filiale cu peste 500 de membri
Pana la 50% inclusiv                8           6            4           2
Peste 50% si pana la 65% inclusiv  10           4            4           2
Peste 65% si pana la 85% inclusiv  12           2            5           1
Peste 85% si pana la 100%          13           1            5           1
   100%                            14           0            6           0
Filiale sub 500 de membri
Pana la 65% inclusiv                4           2            2           2
Peste 65% si pana la 100%           5           1            3           1
   100%                             6           0            4           0
---------------------------------------------------------------------------
    59. Functiile membrilor consiliului filialei nu sunt remunerate; sunt acoperite insa cheltuielile de deplasare si de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizatii in limitele si in conditiile aprobate de Conferinta nationala.
    60. Membrii titulari si membrii supleanti ai consiliului filialei sunt alesi prin vot secret pentru 4 ani, cu exceptia primului mandat, care va fi de 2 ani, de catre membrii filialei Corpului apartinand categoriilor profesionale respective, inscrisi in Tabloul Corpului, care sunt la zi cu plata cotizatiilor.
    Mandatele a jumatate din numarul celor alesi in consiliul filialei se reinnoiesc la fiecare 2 ani, cu exceptia primului mandat, care se reinnoieste la un an, in scopul asigurarii continuitatii.
    Dupa un an de la primele alegeri, dar nu mai tarziu de prima adunare generala ordinara, stabilirea nominala a celor carora le inceteaza mandatul se face prin vot secret, in plenul acesteia.
    Membrii care nu mai indeplinesc conditiile de eligibilitate inceteaza de drept de a mai face parte din consiliul filialei.
    61. Modul de declarare a candidaturilor, de desfasurare a votarii si de stabilire a celor alesi este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    62. Consiliul filialei este convocat de presedintele sau ori de cate ori este nevoie si cel putin o data pe trimestru.
    Convocarea, la cererea majoritatii membrilor sai, este obligatorie, data si ordinea de zi comunicandu-se cu 10 zile inainte.
    63. Consiliul filialei nu poate delibera decat asupra problemelor ce sunt in competenta sa si care sunt inscrise pe ordinea de zi, cu exceptia celor care, datorita urgentei lor, sunt supuse in sedinta de catre presedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit conditiilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    64. Hotararile consiliului filialei sunt valabile daca intrunesc un numar de voturi mai mare de 1/2 din numarul membrilor sai. Daca aceasta majoritate nu a fost asigurata, al doilea tur de scrutin va avea loc intr-o alta sedinta, la care majoritatea voturilor celor prezenti va fi suficienta. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
    65. Presedintii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub presedintia presedintelui Consiliului superior, in vederea realizarii unei informari reciproce si armonizarii pozitiilor lor adoptate la nivelul filialelor, in domeniul competentelor descentralizate.
    66 Deliberarile consiliului filialei au caracter strict secret; hotararile insa sunt date publicatii in revista editata de Corp.
    67. Consiliul filialei are urmatoarele atributii:
    a) supravegheaza asupra modului de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de activitate a filialei;
    b) asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;
    c) asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;
    d) hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor ce se aduc acestuia, potrivit precizarilor Consiliului superior;
    e) incaseaza cotizatiile stabilite de Conferinta nationala pe care trebuie sa le depuna membrii Corpului;
    f) sesizeaza Consiliul superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat;
    g) sesizeaza Comisia de disciplina a filialei cu abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corpului;
    h) efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile intereselor profesiei, conform hotararii Consiliului superior.
    68. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un presedinte si 1-3 vicepresedinti; cand sunt mai multi vicepresedinti, unul dintre acestia este ales din cadrul contabililor autorizati.
    Presedintele consiliului filialei este si presedintele Biroului permanent.
    Presedintii si vicepresedintii filialelor nu pot fi in acelasi timp presedinte sau vicepresedinti ai Consiliului superior.
    69. Membrii Biroului permanent sunt alesi prin vot secret, dintre membrii consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabila cu votul a 2/3 din numarul celor prezenti, care trebuie sa reprezinte cel putin 3/4 din numarul membrilor Consiliului superior. Daca un al doilea tur este necesar, votul majoritatii simple este suficient dintr-o participare de cel putin 40% din membrii consiliului. La egalitate de voturi, este ales cel mai in varsta.
    70. Biroul permanent, cu doua luni inaintea inceperii anului, stabileste cifrele de control in valori absolute, in conformitate cu cuantumul cotelor procentuale din veniturile anuale stabilite si comunicate de Consiliul superior pentru a fi inscrise in proiectul de buget de venituri si cheltuieli al anului viitor. In acelasi scop, pe baza comunicarii Biroului permanent al Consiliului superior, stabileste nivelul indemnizatiilor de deplasare si al cheltuielilor ocazionate de reuniunile verigilor organizatorice ale consiliilor filialelor.
    71. Presedintele Biroului permanent al filialei asigura executarea hotararilor Consiliului superior si ale consiliului filialei, ca si buna desfasurare a activitatii membrilor filialei, avand urmatoarele atributii principale:
    a) convoaca consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;
    b) reprezinta consiliul filialei pe langa Consiliul superior si pe langa membrii Corpului;
    c) reprezinta Corpul in fata reprezentantilor autoritatilor publice si ai colectivitatilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul superior;
    d) angajeaza cheltuielile in cadrul bugetului aprobat;
    e) numeste si revoca salariatii compartimentelor administrative si le fixeaza salariile corespunzator prevederilor bugetului;
    f) poate accepta sponsorizari si donatii acordate filialei, in limitele stabilite de Consiliul superior si in conditiile legii;
    g) organizeaza alegerile in consiliile Corpului potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;
    h) supune spre aprobare adunarii generale executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul expirat. Dupa aprobare, transmite Consiliului superior un exemplar al balantei de verificare si al contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli;
    i) arbitreaza eventualele litigii dintre membrii Corpului si clientii acestora, in cazul cand acestia din urma accepta acest arbitraj;
    j) supune adunarii generale anuale propunerile pentru acordarea de distinctii onorifice conform procedurii prevazute in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    72. In cazul in care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulara, indeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al presedintelui consiliului filialei; interventia presedintelui este de natura numai de a aplana aceste dificultati.
    73. In caz de deces al unui membru al Corpului, presedintele poate, la cererea celor indreptatiti, sa desemneze un coleg care sa asigure administrarea profesionala provizorie a lucrarilor acestuia. O asemenea masura poate fi luata, la cerere, si in cazul incapacitatii temporare.
    74. In cazul cand Comisia superioara de disciplina sau comisia de disciplina a filialei sanctioneaza un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, presedintele consiliului filialei desemneaza pe unul sau pe mai multi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptarii clientului interesat, sa execute misiunile incredintate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendarii.
    75. Presedintele desemneaza pe unul dintre vicepresedinti ca inlocuitor de drept pe perioada cat el absenteaza sau in caz de demisie. Vicepresedintele desemnat ca inlocuitor de drept poate fi, la randul sau, inlocuit cu un alt vicepresedinte desemnat in acest sens sau, in cazul in care si acesta este nevoit sa lipseasca, de cel mai in varsta membru al consiliului filialei.
    76. Sub conducerea presedintelui Biroului permanent al filialei, functionarea administrativa a consiliului filialei se realizeaza de catre secretarul filialei, numit de consiliul filialei, salariat, responsabil cu buna functionare a compartimentelor administrative.
    77. Secretarul filialei are urmatoarele atributii:
    a) executa hotararile consiliului filialei;
    b) elaboreaza proiectul de buget al filialei;
    c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;
    d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat ale filialei;
    f) organizeaza si asigura evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati in cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;
    g) asigura tinerea contabilitatii filialei conform reglementarilor legale;
    h) propune anual consiliului filialei schema de functiuni si salarizarea personalului necesar, care urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului superior;
    i) participa, fara drept de vot, la sedintele biroului permanent al filialei, luand cunostinta de deciziile adoptate.
    78. Sectiunea expertilor contabili este condusa de un vicepresedinte expert contabil, iar Sectiunea contabililor autorizati este condusa de vicepresedintele contabil autorizat.
    B. Organizarea activitatii filialelor
    79. Activitatile desfasurate de consiliul filialei se organizeaza pe urmatoarele verigi:
    - Sectiunea expertilor contabili;
    - Sectiunea contabililor autorizati;
    - Sectorul audit legal.
    80. Conducerea sectiunilor este asigurata de 3 membri desemnati din cadrul consiliului filialei, dintre care: un presedinte desemnat dintre vicepresedintii Biroului permanent si 2 membri.
    81. In functie de necesitatile sectiunilor, Biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa sectiunile cu specialisti apreciati pentru competenta si lucrarile lor; acestia au in cadrul sectiunilor drept de vot consultativ.
    82. Sedintele sectiunilor se tin cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    83. Desemnarea membrilor Sectiunii expertilor contabili se face din categoria expertilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Sectiunii contabililor autorizati, pe cat posibil, din categoria contabililor autorizati, membri ai consiliului filialei.
    84. Atributiile sectiunilor sunt:
    - asigura inregistrarea membrilor in Tabloul Corpului la nivelul filialei;
    - asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;
    - asigura, impreuna cu presedintele Biroului permanent al filialei, indeplinirea atributiilor acestuia privind organizarea alegerii organelor de conducere ale filialei si ale Consiliului superior, potrivit anexei nr. 1 la prezentul regulament.
    C. Inscrierea in Tabloul Corpului
    85. Activitatea de expert contabil si de contabil autorizat poate fi exercitata numai de persoanele fizice sau juridice membre ale filialelor Corpului.
    86. Inscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective.
    87. Candidatul depune la sectiunea categoriei profesionale de care apartine dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative din care rezulta indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat.
    88. Dosarul este verificat de unul dintre membrii sectiunii respective din punct de vedere al indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, cat si a conditiilor prevazute de Codul de conduita etica si profesionala. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale, care este supus sectiunii respective pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Tabloul Corpului; hotararea se ia, in forma scrisa, in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii.
    89. Hotararea privind inscrierea in Tabloul Corpului se trimite compartimentului administrativ insarcinat cu aceasta.
    90. In vederea garantarii drepturilor de aparare, inaintea hotararii de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, si este convocat (daca este cazul, insotit de un avocat sau de un coleg) pentru a fi audiat in sedinta membrilor sectiunii respective.
    91. Hotararea privind refuzul de inscriere in Tabloul Corpului trebuie sa fie temeinic motivata; cel interesat o poate contesta la sectiunea respectiva din cadrul Consiliului superior, in termen de 30 de zile de la comunicare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    92. Procedura de inscriere a societatilor comerciale de expertiza contabila, cat si a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevazuta la pct. 86 - 91.
    93. Procedura de inscriere a persoanelor fizice sau juridice straine se va face cu respectarea procedurii prevazute la pct. 86 - 92, insa numai dupa avizul prealabil emis de Consiliul superior.
    94. Tabloul Corpului este impartit in unsprezece parti, cuprinzand pe membrii Corpului, si anume:
    - Partea intai - experti contabili care isi exercita profesia cu titlu independent, individual, in cadrul propriilor cabinete;
    - Partea a doua - experti contabili straini, autorizati de Consiliul superior sa-si exercite profesia in Romania, cu titlu independent, individual, in cadrul propriilor cabinete sau birouri;
    - Partea a treia - experti contabili salariati ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;
    - Partea a patra - experti contabili care au statut de salariati la persoane juridice din afara Corpului;
    - Partea a cincea - societati comerciale romane de profil;
    - Partea a sasea - persoane juridice straine sau reprezentante ale acestora;
    - Partea a saptea - contabili autorizati care isi exercita profesia cu titlu independent, individual; in cadrul propriilor cabinete;
    - Partea a opta - contabili autorizati, salariati ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;
    - Partea a noua - contabili autorizati care au statut de salariati la persoane juridice din afara Corpului;
    - Partea a zecea - experti contabili onorifici;
    - Partea a unsprezecea - contabili autorizati onorifici.
    D. Drepturi si obligatii ce decurg din inscrierea in Tabloul Corpului
    95. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii.
    Atunci cand un membru al Corpului transfera activitatea sa intr-o alta filiala, el trebuie sa ceara transferarea dosarului sau si inscrierea in Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul careia s-a transferat; la fel se va proceda si in cazul societatilor comerciale de expertiza contabila.
    96. Societatile comerciale de expertiza contabila, membre ale Corpului, au obligatia sa comunice filialelor de care apartin toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor lor si/sau in obiectul de activitate al acestora.
    97. Dupa inscrierea in Tabloul Corpului, expertii contabili si contabilii autorizati depun, in forma scrisa, juramantul prevazut la art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994.
    98. In exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii si, prezentului regulament.
    Este interzisa efectuarea de catre expertii contabili si contabilii autorizati de lucrari specifice profesiei pentru agentii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta.
    99. Sectiunea de profil din cadrul consiliului filialei poate pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele situatii:
    - in cazul in care impotriva membrului, persoana fizica, s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva, care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale;
    - membrului corpului i s-a aplicat o sanctiune disciplinara de interzicere a exercitarii profesiei pentru o abatere grava stabilita de regulament;
    - nedepunerea la bugetul de stat a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoane fizice;
    - la cererea membrului Corpului de radiere a sa din Tabloul Corpului.
    100. Orice membru al Corpului poate cere incetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresata consiliului filialei, prin scrisoare recomandata ori prin depunere la sectiunea de resort, cu semnatura de primire, se arata motivele si data de la care doreste sa inceteze de a mai fi membru al Corpului.
    101. Intreruperea provizorie a activitatii se pronunta in mod obligatoriu in cazul in care consiliul filialei estimeaza ca noua activitate a profesionistului este incompatibila cu calitatea de membru al Corpului.
    102. Faptul ca cel interesat a cerut incetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu il exonereaza de raspunderea disciplinara pentru abaterile comise anterior cererii sale.
    103. Incepand cu ziua in care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel in cauza inceteaza de a mai fi membru al Corpului si nu mai figureaza in Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului si nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.
    104. Cel interesat poate, atunci cand doreste si cand sunt indeplinite conditiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, sa obtina reinscrierea sa in Tabloul Corpului, dand curs procedurii prevazuta pentru inscriere.
    105. Orice membru al consiliului filialei care, fara motive temeinice, refuza sau se abtine de la indeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrarilor care ii sunt impuse de functionarea normala a consiliului, este considerat demisionat, fara ca aceasta sa impiedice actiunea disciplinara al carei eventual subiect ar putea fi, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Codului de conduita etica si profesionala.
    Masura de renuntare la functiile sale se ia prin decizia motivata a consiliului filialei.
    106. Daca, urmare a demisiei ori a refuzului de a participa la deliberari, membrii alesi ai consiliului filialei provoaca prin aceasta imposibilitatea functionarii corespunzatoare a structurilor sale organizatorice, precum si in situatia in care, cu ocazia alegerilor generale sau partiale, nu se prezinta nici o candidatura, atributiile consiliului vor fi exercitate de catre un administrator provizoriu, desemnat de Consiliul superior din randul membrilor filialei respective, pana la terminarea alegerilor generale sau partiale.
    Exercitarea atributiilor provizorii mentionate nu implica acte care sa angajeze finantele consiliului filialei si nici luarea de decizii definitive privind personalul.
    107. Cheltuielile de functionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul sau anual. Acest buget este alimentat prin cotizatiile membrilor sai si prin celelalte surse legal prevazute.
    108. In cazul in care bugetul filialei nu a fost votat in timp util sau in cazul neaprobarii inca a bugetului, prevederile ultimului buget aprobat sunt luate in considerare, pana la aprobarea noului buget.
    109. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentata spre aprobare adunarii generale ordinare a filialei de catre presedintele Biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandarilor facute de Consiliul superior.
    110. Personalul administrativ este obligat sa pastreze secretul profesional.

    CAP. 6
    Adunarea generala a filialei

    111. Adunarea generala este forul superior de conducere si de control al filialei si este compusa din toti membrii inscrisi in Tabloul Corpului, care sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decat la adunarea generala a filialei de care apartine.
    112. Adunarea generala ordinara se convoaca anual, in luna februarie, si, in cazuri exceptionale, in cursul anului, se convoaca adunarea generala extraordinara. Convocarea adunarii generale se publica intr-un ziar local de mare tiraj, cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea adunarii.
    113. Adunarea generala este legal constituita, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor inscrisi in Tabloul Corpului si care sunt la zi cu plata cotizatiilor.
    Nu este admisa participarea prin delegare a membrilor.
    Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, se convoaca o noua adunare generala, prin aceleasi mijloace, si se considera legal constituita prin participarea a cel putin 40% din numarul membrilor inscrisi in Tabloul Corpului filialei.
    114. Hotararile adunarii generale sunt valabile, daca sunt adoptate cu majoritatea celor prezenti.
    115. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
    a) ia cunostinta, dezbate si aproba prin vot deschis raportul consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a consiliului filialei;
    b) aproba, prin vot deschis, bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat;
    c) ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generala aproba lista expertilor individuali si a societatilor comerciale ce vor fi analizate in anul urmator;
    d) aproba organigrama si salarizarea personalului administrativ al filialei, pe baza principiilor de organizare administrativa si de salarizare stabilite de Consiliul superior;
    e) alege si revoca pe membrii consiliului filialei Corpului;
    f) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul superior;
    g) ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul alegerilor anuale in cadrul Biroului permanent al filialei; de asemenea, daca in anul expirat au avut loc alegerile privind reinnoirea bienala a mandatelor membrilor consiliului filialei, se insereaza in raport si rezultatul acestora;
    h) stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de hotarari ale Consiliului superior.
    116. In cazuri exceptionale sau atunci cand trebuie luate hotarari urgente care depasesc competenta consiliului filialei, prin grija presedintelui acestuia se convoaca adunarea generala extraordinara, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generala anuala.
    117. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de catre adunarea generala, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei, si anume: doi din cadrul expertilor contabili si unul din cadrul contabililor autorizati. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive.
    118. Cenzorii au misiunea de a verifica si de a raporta adunarii generale asupra gestiunii financiare a consiliului filialei pentru fiecare exercitiu financiar din perioada pentru care au fost alesi, asupra concordantei dintre operatiunile inregistrate in contabilitate si documentele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, atestand regularitatea si sinceritatea bilantului si a executiei bugetare.
    Cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea adunarilor generale ale filialei.

    CAP. 7
    Organele care activeaza pe langa consiliul filialei

    A. Comisia de disciplina a filialei
    119. Comisia de disciplina a filialei este formata din 5 membri titulari si 5 membri supleanti:
    - un presedinte desemnat de consiliul filialei dintre expertii contabili inscrisi in Tabloul Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
    - 2 membri desemnati de consiliul filialei care vor fi, prin rotatie, secretar sau raportor;
    - 2 membri desemnati de ministrul finantelor.
    Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii.
    120. Exercitarea profesiei de catre membrii Corpului se face cu respectarea regulilor de conduita etica si profesionala. Nerespectarea regulilor de etica si a normelor tehnice ale profesiunii va face obiectul unor anchete si, atunci cand este cazul, vor fi luate masuri de sanctionare.
    121. Comisiile de disciplina ale filialelor sunt competente sa sanctioneze abaterile de la indatoririle profesionale, atat ale persoanelor fizice, cat si ale persoanelor juridice romane sau straine, inscrise in Tabloul Corpului.
    122. Incetarea provizorie de a face parte din Corp la cererea celor interesati nu exonereaza de raspunderea disciplinara pentru abaterile comise anterior.
    123. Comisia de disciplina a filialei este competenta sa sanctioneze abaterile de la indatoririle profesionale, comise de membrii Corpului stabiliti cu domiciliul sau cu sediul social in raza sa de functionare, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altor filiale.
    Nu se supun procedurii de mai sus membrii Consiliului superior si ai Birourilor permanente ale filialelor pentru care competenta de judecata apartine Comisiei superioare de disciplina.
    B. Procedura de judecata disciplinara
    124. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara, indreptate contra unui membru al Corpului sau al unei societati comerciale recunoscute de Corp, se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza pe presedintele consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Finantelor despre reclamatiile primite.
    Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor Consiliului superior, a membrilor Birourilor permanente ale filialelor sau a profesionistilor si ai societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina.
    125. Presedintele comisiei de disciplina a filialei, dupa ce a consultat pe presedintele consiliului filialei, desemneaza ca raportor pe unul dintre cei 2 membri titulari desemnati de consiliul filialei, daca apreciaza ca abaterea respectiva este susceptibila de a fi sanctionata disciplinar.
    Raportorul convoaca si audiaza pe reclamant si pe parat, inclusiv pe martorii care i se par utili. El procedeaza in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul cercetat.
    126. Raportul trebuie sa fie intocmit in termen de 30 de zile in afara prelungirilor acordate de presedintele comisiei de disciplina pentru completarea cercetarii sau pentru desemnarea unui nou raportor.
    127. Presedintele comisiei de disciplina apreciaza pe baza raportului daca exista sau nu abateri disciplinare sau daca faptele nu justifica aplicarea de sanctiuni. De asemenea, el apreciaza daca ar trebui amanata cercetarea in special atunci cand cel in cauza este cercetat de catre alte organe. El supune concluzia sa comisiei de disciplina, care poate confirma clasarea cauzei sau poate decide continuarea cercetarii.
    In caz contrar, presedintele il citeaza pe cel in cauza la comisia de disciplina si sesizeaza pe reprezentantul Ministerului Finantelor despre aceasta.
    128. Citatia este trimisa celui in cauza cu cel putin 15 zile inainte de data audierii iar dosarul (cuprinzand in special concluziile raportului) este pus la dispozitia acestuia sau a reprezentantului sau, la secretariatul consiliului filialei cu 12 zile inainte de data audierii. Citarea trebuie facuta prin scrisoare recomandata.
    129. Audierea nu este publica.
    Persoana in cauza isi prezinta apararea fie singura, fie asistata de un coleg sau de un avocat. Ea poate, de asemenea, in cazul unei absente motivate, sa fie reprezentata de un coleg sau de un avocat si sa transmita un memoriu presedintelui comisiei de disciplina.
    130. Membrul Corpului in cauza poate recuza pentru motive temeinice pe presedinte sau pe unii dintre membrii comisiei de disciplina.
    131. Comisia de disciplina poate in cazul unei plangeri sa il asculte pe autorul acesteia. Ea este obligata la aceasta, daca autorul o cere expres.
    132. Persoana in cauza este audiata de presedinte si, cu autorizarea acestuia de catre membrii comisiei de disciplina. Ea isi poate prezenta de asemenea observatiile sale. Daca nu se prezinta personal sau prin reprezentant, comisia de disciplina apreciaza daca poate sau nu sa treaca la dezbateri.
    133. Comisia de disciplina delibereaza exclusiv in prezenta membrilor sai.
    Hotararile sunt luate cu majoritate de voturi.
    134. Incalcarea cu vinovatie, de catre membrul Corpului, a obligatiilor sale, inclusiv a regulilor privind conduita etica si profesionala, constituie abatere disciplinara, care se sanctioneaza de catre comisia de disciplina, potrivit legii, cu:
---------------------------------------------------------------------------
        Invinuirea                                          Sanctiunea
---------------------------------------------------------------------------
a) Comportament necuviincios fata de membrii Corpului,
fata de reprezentantii Ministerului Finantelor sau
fata de alti participanti la lucrarile reuniunii de
lucru ale organelor de conducere si control ale
Corpului                                                 Mustrare
b) Absenta nemotivata de la intrunirea adunarii
generale a filialei sau de la Conferinta nationala       Avertisment
c) Absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive     Suspendarea
ale adunarii generale a filialei sau ale Conferintei     dreptului de
nationale                                                exercitare a
                                                         profesiei
d) Absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive    Interdictia
ale adunarii generale a filialei sau ale Conferintei     dreptului de
nationale                                                exercitare
                                                         a profesiei
e) Publicitate fara respectarea prevederilor Codului     Interdictia
privind conduita etica si profesionala a expertilor      dreptului de
contabili si a contabililor autorizati din Romania       exercitare
                                                         a profesiei
f) Neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte         Suspendarea
obligatii banesti, la termenele  stabilite de            dreptului de
prezentul regulament, pe durata unui an calendaristic    exercitare a
                                                         profesiei
g) Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligatii   Interdictia
banesti aferente unui an calendaristic                   dreptului de
                                                         exercitare a
                                                         profesiei
h) Condamnarea membrului Corpului pentru savarsirea      Interdictia
unei fapte penale care, potrivit legii, interzice        dreptului de
dreptul de gestiune si de administrare a societatii      exercitare a
comerciale de profil                                     profesiei
i) Executarea unei pedepse privative de libertate        Interdictia
pentru savarsirea unei fapte care nu interzice dreptul   dreptului de
de gestiune si de administrare a societatii              exercitare a
comerciale de profil                                     profesiei
j) Neplata la buget, in termenul si in cuantumul         Interdictia
prevazute de lege, a impozitelor cuvenite statului       dreptului de
asupra onorariilor incasate de catre                     exercitare a
persoanele fizice                                        profesiei
k) Nerespectarea normelor privind apararea si            Suspendarea
pastrarea secretului profesional                         dreptului de
                                                         exercitare a
                                                         profesiei
l) Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea      Interdictia
profesiei                                                dreptului de
                                                         exercitare a
                                                         profesiei
m) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de          Interdictia
control ale Corpului a documentelor privind activitatea  dreptului de
profesionala                                             exercitare a
                                                         profesiei
------------------------------------------------------------------------
    In cazul savarsirii unei fapte identice, intr-un interval de 6 luni, persoana care a savarsit o fapta sanctionata cu mustrare sau avertisment se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
    135. Hotararile comisiei de disciplina sunt comunicate in termen de 10 zile de la data luarii lor, prin scrisoare recomandata, presedintelui Consiliului superior, presedintelui consiliului filialei, persoanei in cauza si, daca este cazul, celui care a depus plangerea.
    136. Membrii Corpului, suspendati sau radiati din Tabloul Corpului vor fi inlocuiti, cu acceptul beneficiarilor, in lucrarile in curs de executare, din oficiu sau la cererea partii interesate. Beneficiarii au dreptul sa retraga membrilor Corpului care au fost suspendati sau radiati din Tabloul Corpului lucrarile ce le-au fost incredintate, fara despagubiri de vreo parte, dar cu obligatia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum si sumele primite, care nu reprezinta rambursarea unor cheltuieli deja efectuate.
    137. Membrii Corpului radiati din Tabloul Corpului trebuie sa plateasca salariatilor lor, care isi inceteaza activitatea, o indemnizatie de concediere in conditiile prevazute de lege.
    Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie sa plateasca salariatilor sai, pe durata suspendarii sale, salariile si indemnizatiile de orice natura prevazute de contractele individuale sau colective de munca si de dispozitiile legale in vigoare.
    In cazul suspendarii, presedintele consiliului filialei desemneaza imediat pe membrul sau pe membrii Corpului, insarcinati sa continue executarea lucrarilor incredintate profesionistilor care fac obiectul acestei masuri, sub rezerva acceptarii lor de catre clienti.
    138. Sunt nule toate actele, contractele si conventiile care incearca sa permita, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de catre persoanele radiate din Tabloul Corpului sau suspendate temporar, pe perioada suspendarii.
    Membrul Corpului supus de catre comisia de disciplina a filialei la o sanctiune disciplinara este obligat la plata cheltuielilor care rezulta din actiunea angajata impotriva lui, cu exceptia cazului in care Comisia superioara de disciplina decide ca nu trebuie aplicata nici o sanctiune celui in cauza.
    Plata cheltuielilor ramane datorata atunci cand se acorda amanarea audierii fara examinarea fondului, la cererea celui interesat, daca cererea este prezentata cu mai putin de 8 zile inainte de data stabilita pentru audiere si daca ulterior se pronunta o sanctiune, Consiliul filialei asigura incasarea sumelor reprezentand cheltuielile.
    139. Hotararile de suspendare sau radiere din Tabloul Corpului sunt publicate, fara motivarea lor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar local de mare tiraj.
    Hotararile prevazute la alin. 1 sunt comunicate consiliilor filialelor Corpului, cu motivarile corespunzatoare.
    140. Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea functiilor lor.
    C. Reprezentantul Ministerului Finantelor
    141. Reprezentantul Ministerului Finantelor pe langa consiliul filialei are urmatoarele atributii:
    - asista la sedintele consiliului filialei, ale comisiei de disciplina si la adunarile generale ale filialei, primind in acest sens, in timp util, convocarea ordinii de zi si materialele ce se dezbat;
    - sesizeaza Biroul permanent al Consiliului superior cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in Tabloul Corpului de catre consiliul filialei, pe care le considera nelegale;
    - sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
    - sesizeaza pe reprezentantul Ministerului Finantelor de pe langa Consiliul superior asupra hotararilor si masurilor consiliului filialei care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute mai sus.

    CAP. 8
    Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat

    142. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea si, in general, cu independenta profesionala.
    Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei, fiind incompatibile cu acestea: orice mandat comercial, cu exceptia mandatului de administrator sau director in societati comerciale recunoscute de Corp; expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodata sa se gaseasca in situatia ca relatia contractuala cu clientul sau sa-l puna in situatia de a i se aduce atingere independentei profesionale.
    143. Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.
    144. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitata individual, prin cabinete, sau printr-o societate comerciala de profil, infiintata potrivit legii.
    145. In exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati, raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    146. Pentru onorariile stabilite prin contract incheiat cu agentii economici se emit de catre societatile comerciale, la terminarea lucrarilor, facturi sau chitante, potrivit legii.
    147. Potrivit legii, obligatia calcularii si varsarii impozitului aferent sumelor platite expertilor contabili si contabililor autorizati individuali drept onorarii de catre societati comerciale revine acestora.
    148. Incasarea onorariului se va face de executantul lucrarii direct de la beneficiar, in cazul cand acesta este persoana juridica, dupa ce s-a retinut impozitul pe venit spre a se varsa la buget.
    In cazul in care onorariul se incaseaza de la o persoana fizica, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul incasat si la depunerea acestuia la organismul autorizat sa-l incaseze.
    149. Societatile comerciale de expertiza pot fi constituite din unul sau mai multi asociati sau actionari. Acestea executa intreaga gama de lucrari prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale.
    In cazul in care experti, membri sau colaboratori ai unei societati comerciale de expertiza sunt solicitati si numiti sa efectueze expertize judiciare, operatiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune sau vor vira costul acestor lucrari, inclusiv T.V.A. si regia, in contul acestei societati. Aceasta este raspunzatoare, alaturi de membrul sau colaboratorul sau, de calitatea lucrarii pe care o vizeaza.
    In acelasi timp, este obligata sa retina si sa vireze impozitul legal datorat bugetului.
    150. Membrii Corpului, care sunt asociati sau actionari ai unei societati comerciale recunoscute de Corp sau salariati ai unei societati comerciale de profil inscrisa in Tabloul Corpului, pot executa in numele si pe raspunderea lor lucrarile sau mandatul care le-a fost direct incredintat de client. Ei exercita acest drept in conditiile prevazute in statutul sau in contractul de munca ce ii leaga de societatea comerciala respectiva sau de patronul lor.
    Responsabilitatea profesionala si civila a societatilor comerciale de profil inscrise in Tabloul Corpului este circumscrisa la responsabilitatea personala a fiecarui expert contabil sau contabil autorizat, in functie de lucrarile executate in contul acestei societati.
    Lucrarile acestora trebuie sa fie insotite de semnatura personala, cat si de viza sau semnatura autorizata a societatii comerciale.
    151. Lucrarile ce se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili, in cadrul contractelor de prestari de servicii, sunt:
    a) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil;
    - acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
    - elaborarea si punerea in aplicare de: procedee contabile; planul de conturi adaptat unitatii; contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale;
    b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:
    - analiza structurilor financiare;
    - analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
    - tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
    - sisteme de credit-leasing, factoring etc.;
    - determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
    - elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
    - elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
    - asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii;
    c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:
    - diagnostic financiar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
    - audit intern - organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
    - studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
    - audit si certificarea bilantului contabil;
    d) efectuarea de evaluari patrimoniale, ca:
    - evaluari de bunuri si active patrimoniale;
    - evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare, pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
    - evaluari de elemente intangibile;
    e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, ca:
    - expertize amiabile (la cerere);
    - expertize contabil-judiciare;
    - arbitraje in cauze civile;
    - expertize de gestiune;
    f) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:
    - intocmirea de situatii periodice;
    - consolidarea conturilor si bilantului;
    - intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;
    g) executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:
    - studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;
    - participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
    - asistenta in probleme de T.V.A. si impozite;
    - fiscalitate imobiliara;
    - asistenta in aplicarea tarifului vamal;
    - asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;
    h) efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica, cum ar fi:
    - organigrame, structuri, definiri de functii;
    - legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;
    - mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;
    - analiza si organizarea fluxului informational;
    - alegerea softurilor necesare;
    - formarea profesionala continua;
    - contributii la protectia patrimoniului unitatii;
    i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform prevederilor legale.
    152. Lucrarile ce se pot executa de catre contabilii autorizati in cadrul contractelor de prestari de servicii, individual sau prin societati comerciale, sunt:
    - tinerea contabilitatii financiare si de gestiune;
    - intocmirea bilantului contabil;
    - verificarea si certificarea bilantului contabil numai de catre contabili autorizati avand studii superioare;
    - indeplinirea atributiilor prevazute de cenzorii numiti in societatile comerciale, numai de contabili autorizati cu studii superioare.

    CAP. 9
    Veniturile si cheltuielile Corpului

    153. Corpul, avand statut de persoana juridica de utilitate publica autonoma, isi constituie veniturile din activitatile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste venituri.
    Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Corp se organizeaza si se conduce potrivit legii.
    Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.
    154. Contabilitatea sintetica si analitica a cheltuielilor se organizeaza distinct, potrivit bugetului aprobat.
    Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de presedintele Consiliului superior sau de presedintii consiliilor filialelor.
    155. Presedintii consiliilor filialelor au obligatia ca, dupa aprobarea de catre adunarea generala ordinara a filialei, sa transmita presedintelui Consiliului superior o copie de pe bilant si de pe contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli.
    156. Presedintele Consiliului superior asigura centralizarea bilanturilor si a conturilor de executie ale filialelor, impreuna cu aceleasi documente de sinteza ale Consiliului superior.
    157. Veniturile filialelor se formeaza din:
    - taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat;
    - taxa de inscriere in Tabloul Corpului;
    - cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp;
    - donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri.
    158. Taxa de inscriere in Tabloul Corpului
    Taxa de inscriere in evidenta Corpului este datorata si se achita o data cu admiterea cererii de inscriere. Sunt exonerati de la plata taxei de inscriere membrii onorifici ai Corpului.
    Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului si solicita reinscrierea este obligat sa plateasca taxa de inscriere cuvenita.
    Taxa de inscriere in Tabloul Corpului se stabileste in valori absolute, anual, de catre Conferinta nationala ordinara.
    159. Cotizatiile anuale si alte obligatii banesti ce se platesc de catre membrii Corpului
    Membrii Corpului (experti contabili si contabili autorizati, precum si societatile comerciale de profil) sunt obligati la plata urmatoarelor cotizatii:
    - o cotizatie anuala stabilita de Consiliul superior, care se plateste in doua transe egale, respectiv la finele trimestrelor I si al II-lea;
    - 2% din venitul net anual realizat din exercitarea sau/si afisarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat, de catre persoanele care profeseaza individual;
    - 2% din cifra de afaceri anuala (fara T.V.A.) a societatilor comerciale de profil, romane sau straine, recunoscute de Corp; cotizatia anuala se determina pe baza venitului realizat in anul anterior sau in cazul primului an de activitate, pe baza venitului declarat, cu regularizare la finele anului.
    Calculul cotizatiei anuale proportionale se determina de catre fiecare cotizant pe baza unei declaratii proprii, scrise si trimise consiliului filialei pana la sfarsitul semestrului I al anului in curs, pentru anul urmator.
    Cotizatia anuala asupra veniturilor se achita trimestrial, cel mai tarziu pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, si se suporta din venituri inainte de impozitare.
    160. Veniturile Consiliului superior destinate acoperirii cheltuielilor necesare exercitarii atributiilor sale se constituie din cotele procentuale stabilite de acesta anual pe fiecare consiliu de filiala, determinate in functie de numarul membrilor inscrisi in Tabloul Corpului, astfel:
    - Cota A - din veniturile filialelor avand pana la 150 de membri;
    - Cota B - din veniturile filialelor avand intre 150 si 300 de membri;
    - Cota C - din veniturile filialelor avand peste 300 de membri.
    Intra in acest calcul membrii Corpului, persoane fizice si juridice, inclusiv birourile secundare sau sucursalele societatilor comerciale de expertiza contabila si profesionistii straini, persoane fizice si juridice, autorizati sa activeze in Romania.
    Sumele datorate anual de catre consiliile filialelor, corespunzatoare cotelor de mai sus, vor fi virate in contul bancar al Consiliului superior astfel:
    - o treime inainte de 31 martie;
    - o treime inainte de 30 iunie;
    - restul in trimestrul al IV-lea.
    161. Cheltuielile Consiliului superior sau ale consiliilor filialelor se pot efectua numai pe baza de documente justificative legal intocmite, in limita bugetelor de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale.

    CAP. 10
    Dispozitii finale si tranzitorii

    162. In exercitarea atributiilor prevazute in prezentul regulament, Conferinta nationala, adunarea generala a filialei, Consiliul superior si consiliul filialei emit hotarari, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, sectiunile Corpului, precum si presedintii de filiale emit decizii, iar presedintele Consiliului superior emite ordine.
    163. Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplica tuturor membrilor Corpului, care isi exercita profesia individual sau sunt constituiti in societati comerciale, potrivit legii.
    164. Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice straine care nu au domiciliul sau, dupa caz, sediul in Romania, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat in tarile lor si care au indeplinit conditiile de inscriere in Tabloul Corpului si isi exercita activitatea in Romania potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994.
    165. Prezentul regulament de organizare si functionare intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre Conferinta nationala a Corpului.

    ANEXA 1


    CAP. 1
    Generalitati

    1. Alegerile in Consiliul superior si, respectiv, in consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate dintre membrii alesi, cu exceptia primului mandat, care va fi de 2 ani, iar reinnoirea se face la un an.
    2. Sunt eligibili toti membrii Corpului cu drept de vot in adunarile generale ale filialelor si care au achitat la zi cotizatiile profesionale. Membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi. Nu pot fi alesi membrii Corpului care:
    - au o sanctiune disciplinara;
    - sunt persoana fizice de cetatenie straina care au primit autorizarea de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania.
    3. Membrii Corpului inscrisi in Tabloul Corpului filialelor care au achitat la zi cotizatiile profesionale isi pot exercita dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere; achitarea la zi a cotizatiilor poate avea loc pana la data inchiderii definitive a listei alegatorilor, adica cu 3 zile inaintea datei primului tur de scrutin.
    Membrii Corpului care si-au achitat la zi cotizatiile profesionale in perioada dintre datele celor doua tururi de scrutin nu pot participa nici la cel de-al doilea tur de scrutin, deoarece listele electorale stabilite inaintea primului tur de scrutin nu se modifica.
    4. Nu pot fi alegatori si deci nu pot participa la alegerea membrilor Consiliului superior si nici ai consiliilor filialelor:
    a) societatile comerciale romane sau straine recunoscute de Corp;
    b) membrii de onoare ai Corpului;
    c) profesionistii cetateni straini, persoane fizice, care au primit autorizarea de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania.
    5. Votul este secret si are loc la data fixata de Consiliul superior.
    6. Toti membrii Corpului care au dreptul de a fi alesi in consiliile filialelor sau in Consiliul superior pot face declaratii de candidatura pentru un loc de titular sau de supleant aferent profesiunii de care apartin: expert contabil sau contabil autorizat.
    Aceste date, inclusiv modelul declaratiei de candidatura, se publica de catre consiliile filialelor intr-un ziar local si se afiseaza la sediul filialelor.

    CAP. 2
    Alegerile pentru consiliile filialelor

    7. Declaratiile de candidaturi, scrise citet, cuprind: numele, prenumele, adresa si calificarea profesionala (expert contabil, contabil autorizat) ale candidatilor, mentionandu-se obligatoriu, sub sanctiunea nulitatii, daca se solicita un mandat de titular sau de supleant; de asemenea, se mentioneaza functiile - mandatele - deja exercitate in cadrul Corpului si perioadele respective; in lipsa acestora, declaratia nu se ia in considerare.
    8. Declaratiile de candidaturi, atat pentru Consiliul superior, cat si pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire consiliului filialei, pana la data limita stabilita de presedintele Consiliului superior.
    Declaratiile de candidaturi primite dupa data limita stabilita sunt considerate tardive si deci nu sunt luate in considerare, anexandu-se insa la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.
    9. Presedintele consiliului filialei verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaratii de candidaturi.
    10. Presedintele consiliului filialei trimite presedintelui Consiliului superior declaratiile de candidaturi pentru un joc in Consiliul superior, insotite de o atestare, de catre presedintele fiecarei filiale, ca respectivul candidat indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de prezentul regulament.
    11. Presedintele consiliului filialei, pentru declaratiile de candidaturi pentru un loc in consiliul filialei, intocmeste:
    a) lista candidatilor experti contabili, titulari si supleanti;
    b) lista candidatilor contabili autorizati, titulari si supleanti.
    Listele sunt intocmite in ordine alfabetice, pornind de la o litera trasa la sorti de catre presedintele consiliului filialei, inscriind candidatii in interiorul fiecarei rubrici: titulari si supleanti.
    Acest procedeu are drept scop remedierea dezavantajului pe care l-ar avea candidatii al caror nume incepe cu una dintre ultimele litere ale alfabetului.
    Listele cuprind mentiuni privind: datele calendaristice pentru doua tururi de scrutin; numarul total de locuri (titulari si supleanti) pentru care candideaza; numele, prenumele si adresa candidatilor, excluzandu-se orice alte mentiuni privind persoana acestora si, in special, cele referitoare la faptul ca le-ar fi incetat mandatul.
    Listele candidatilor pot servi drept buletin de vot si, ca urmare, la returnarea lor catre consiliul filialei pot sa cuprinda eventual anularea (radierea) numelor unor candidati, dar nu si inscrierea altor candidati.
    12. Lista membrilor Corpului, candidati pentru un loc in consiliul filialei, este afisata la sediul consiliului filialei respective cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru alegeri.
    13. Este interzis consiliilor in functiune sa faca orice fel de propaganda in favoarea unuia sau a mai multor candidati sau sa se asocieze la propaganda facuta in favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.
    14. Presedintele consiliului filialei intocmeste listele membrilor Corpului cu drept de vot in cadrul filialei, in ordine alfabetica:
    a) lista membrilor experti contabili;
    b) lista membrilor contabili autorizati.
    Listele cuprind: numele, prenumele, adresa si doua coloane rezervate pentru inscrierea prezentei la primul tur de scrutin si, eventual, la al doilea.
    15. Pentru reinnoirea bienala a consiliilor filialelor, numarul membrilor care vor fi alesi este determinat in functie de efectivul existent, tinand seama de numarul membrilor inscrisi in Tabloul Corpului la filiala respectiva.
    16. Pe fiecare dintre listele intocmite pe categorii profesionale, asa cum se mentioneaza la pct 14, vor fi inscrisi numai expertii contabili si contabilii autorizati in Tabloul Corpului filialei, avand cotizatia profesionala achitata la zi.
    17. La data hotarata pentru alegeri, presedintele consiliului filialei, ajutat de membrii Biroului permanent, deschide adunarea generala, constatand daca este legal constituita, potrivit prezentului regulament.
    In caz afirmativ, dupa legitimarea cu carnet de membru, fiecare alegator primeste lista candidatilor (care tine loc si de buletin de vot) categoriei profesionale din care face parte.
    18. Unul dintre membrii Biroului permanent se asigura ca acest alegator figureaza pe lista alegatorilor, mentionand (bifand) aceasta in coloana aferenta primului sau a celui de-al doilea tur de scrutin, dupa caz.
    19. Votul este secret; in acest scop, se vor asigura de catre presedintele consiliului filialei conditiile necesare votarii.
    Modul de votare
    20. Toti candidati desemnati (alesi) de alegatori trebuie sa figureze pe aceeasi lista (buletin de vot).
    Daca alegerea cuprinde, in acelasi timp, desemnarea de titulari si supleanti, lista candidatilor (buletinul de vot) cuprinde doua rubrici in care sunt inscrisi candidatii titulari si cei supleanti.
    In cazul in care alegatorul nu il voteaza pe un candidat oarecare, isi exprima vointa prin anularea (radierea) pozitiei respective, fara insa sa inscrie un alt candidat in loc. In acelasi mod va anula pe toti candidatii inscrisi pe buletinul de vot peste numarul de candidati fixat.
    Buletinul de vot (lista candidatilor) nu trebuie sa contina decat numele, prenumele, categoria profesionala: expert contabil sau contabil autorizat si adresa candidatilor; orice alta indicatie sau semnatura a alegatorului conduce la anularea votului.
    21. Numararea voturilor este asigurata de o comisie formata din 3-5 persoane, alese de adunarea generala.
    22. Cand toate buletinele de vot ale alegatorilor au fost introduse in urna, se procedeaza la deschiderea si numararea voturilor. Buletinele considerate valabile sunt mentionate (bifate) pe lista candidatilor.
    23. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decat locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisa a candidatului sau a calitatii de titular sau de supleant, cele care contin un semn de recunoastere sau o mentiune referitoare la candidati sau terti nu sunt luate in seama la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.
    24. Candidatii sunt declarati alesi ca membri titulari sau supleanti in primul tur de scrutin daca au obtinut majoritatea absoluta (2/3 din totalul alegatorilor inscrisi pe lista categoriei profesionale a expertilor contabili). Pentru primul tur de scrutin este necesara prezenta majoritatii expertilor contabili si contabililor autorizati cu drept de vot.
    25. Dupa declararea rezultatului votarii expertilor contabili, se procedeaza la numararea voturilor si la declararea rezultatelor pentru alegerea contabililor autorizati in consiliul filialei, in aceleasi conditii prevazute mai inainte pentru expertii contabili.
    26. Comisia de numarare a voturilor intocmeste imediat un proces-verbal al operatiunilor de numarare a voturilor si de stabilire a rezultatului votarii, care se semneaza de catre toti membrii sai.
    27. Procesul-verbal cuprinde obligatoriu categoriile profesionale si la fiecare dintre acestea, in rubrici aferente titularilor si supleantilor, numele si prenumele, precum si adresele candidatilor alesi, numarul de voturi obtinute de fiecare dintre ei, numarul de alegatori prezenti, numarul de alegatori care au votat, numarul de voturi valabil obtinute si numarul buletinelor anulate.
    De asemenea, se mentioneaza: numele si prenumele candidatilor alesi, cu numarul de voturi obtinut de fiecare dintre ei, numarul buletinelor nule, obiectiile si hotararile luate referitoare la acestea.
    28. Rezultatul votarii, dupa controlarea numarului de voturi si de alegatori, este imediat declarat si afisat la sediul consiliului filialei.
    29. Presedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adreseaza candidatilor alesi, in maximum 4 zile, invitatia sa participe la prima reuniune (sedinta) a consiliului dupa alegeri.
    30. Presedintele filialei transmite, in acelasi interval de timp, presedintelui Consiliului superior o copie a procesului-verbal al rezultatului alegerilor.
    31. Daca este cazul organizarii unui al doilea tur de scrutin, presedintele consiliului filialei face cunoscuta aceasta situatie cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii acestuia, prin afisare la sediul filialei si prin publicare intr-un ziar local.
    32. Alegatorii procedeaza la exercitarea drepturilor de vot asa cum se prevede la pct. 20 din prezenta anexa.
    33. Procedurile pentru numararea voturilor, declararea rezultatelor votarii si consemnarea acestora in procesul-verbal sunt aceleasi ca la primul tur de scrutin, prezentate mai sus.
    34. Candidatii la cel de-al doilea tur de scrutin sunt declarati alesi, daca au obtinut cel mai mare numar de voturi. La egalitate de voturi, este ales cel mai in varsta.

    CAP. 3
    Alegerile pentru Consiliul superior

    35. Alegerea Consiliului superior are loc in cadrul Conferintei nationale.
    36. Procedurile privind aceste alegeri sunt asemanatoare cu cele privind alegerile pentru consiliile filialelor prevazute la cap. II, cu urmatoarele precizari:
    a) sunt aplicabile declaratiilor de candidaturi pentru Consiliul superior prevederile aratate la pct. 7-9 din prezenta anexa;
    b) declaratiile de candidaturi primite din partea Consiliului filialelor potrivit pct. 10 trebuie sa fie atestate de presedintele filialei, ca respectivul candidat indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute la pct. 2 de mai sus.
    37. Pentru declaratiile de candidaturi primite, presedintele Consiliului superior intocmeste cele doua liste de candidati, pentru expertii contabili si, separat, pentru contabilii autorizati, conform prevederilor pct. 11 din prezenta anexa.
    38. Presedintele Consiliului superior trimite listele candidatilor pentru Consiliul superior presedintilor consiliilor filialelor, care le vor afisa la sediile filialelor respective cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru alegeri.
    39. Prevederile pct. 13 din prezenta anexa se aplica si membrilor Consiliului superior, precum si ai verigilor sale organizatorice.
    40. Modul de votare este identic cu cel prevazut la pct. 19 si 20 din prezenta anexa.
    41. Prevederile pct. 21, 22, 23 si 24 din prezenta anexa se aplica si pentru alegerile Consiliului superior.
    42. Numararea voturilor pentru alegerea Consiliului superior se face potrivit procedurii prevazute la pct. 25 - 35 din prezenta anexa.

    ANEXA 2

              SEDINTELE ORGANELOR DE CONDUCERE

    1. Sedintele de lucru ale consiliilor Corpului si ale birourilor permanente sunt legal constituite numai in conditiile asigurarii prezentei majoritatii membrilor acestora.
    2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi, comunicata cu cel putin 10 zile inainte, si numai in mod exceptional asupra celor care, datorita urgentei lor, sunt supuse direct in sedinta.
    3. Presedintele conduce deliberarile; el nu poate refuza cuvantul unui participant.
    Presedintele poate atentiona pe oricare participant care ia cuvantul fara a-l fi cerut si obtinut, care depaseste timpul acordat sau care, dupa ce a fost invitat de presedinte sa se limiteze la problema in curs de dezbatere, nu se conformeaza acestei invitatii.
    Presedintele poate chema la ordine, cu mentionarea in procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care profereaza atacuri la persoana sau provoaca dezordine.
    4. Durata expozeului fiecarui participant este limitata la cel mult 10 minute, cu exceptia celui al presedintelui, precum si al presedintilor si al raportorilor sectiunilor si comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Finantelor.
    5. Sedinta poate fi suspendata de presedinte dupa consultarea adunarii sau la cererea majoritatii participantilor.
    6. Deciziile consiliilor Corpului si ale birourilor permanente sunt luate cu majoritatea voturilor. Pentru determinarea majoritatii cerute, numarul de membri ai consiliilor este considerat a fi efectiv stabilit cu ocazia alegerilor acestora. Aceasta prevedere se aplica si in cazul numirilor de persoane pentru care legea sau regulamentul cere aprobarea Consiliului superior.
    7. Votul se exprima prin ridicarea mainii. Secretarul de sedinta procedeaza la numararea voturilor, iar rezultatul se comunica de catre presedinte. Votul secret poate fi cerut ori de cate ori este cazul si indeosebi:
    a) in cazurile avute in vedere la pct. 5 de mai sus;
    b) cand se procedeaza la o numire, daca votul secret este cerut de presedinte sau de un membru al consiliului;
    c) in alte cazuri, cand este cerut de majoritatea membrilor prezenti.
    8. Se intocmeste un proces-verbal de sedinta de catre secretar. Acest document este semnat de presedinte si de secretar. In procesul-verbal se mentioneaza numele si prenumele membrilor prezenti, cat si ale membrilor a caror absenta a fost recunoscuta ca motivata.
    9. Deliberarile au caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie speciala, sa admita publicarea lor in extras sau in intregime.
    10. Hotararile adoptate sunt facute publice.

    ANEXA 3

             ACORDAREA DE DISTINCTII ONORIFICE

    1. Expertii contabili si contabilii autorizati, care au o activitate profesionala in una dintre aceste calitati de cel putin 30 de ani, pot primi titlul de:
    - expert contabil de onoare;
    - contabil autorizat de onoare.
    2. De asemenea, presedintii consiliilor filialelor si presedintii Consiliului superior pot primi titlul de:
    - presedinte de onoare al filialei;
    - presedinte de onoare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au exercitat acest mandat timp de cel putin 6 ani;
    b) au fost timp de cel putin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;
    c) au fost inscrisi in evidenta expertilor si au activat in aceasta calitate timp de cel putin 10 ani.
    Acceptarea acestui titlu implica pentru beneficiarul sau renuntarea de a solicita un nou mandat de presedinte.
    3. Expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai Corpului Contabililor Autorizati si Expertilor Contabili infiintat in anul 1921, precum si expertii contabili care au obtinut calitatile respective in baza decretelor nr. 434/1957 si nr. 79/1991 pot primi titlul de "Expert contabil de onoare" si "Contabil autorizat de onoare", daca au o vechime cumulata in aceste calitati de cel putin 30 de ani, pe baza cererii proprii a copiei de pe carnetele respective de membru depuse la filialele de care apartin si a copiei de pe cazierul judiciar.
    4. Procedeul de acordare a titlului de "Expert contabil de onoare" si "Contabil autorizat de onoare" este urmatorul:
     a) presedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunarii generale anuale; dupa aprobare, inainteaza lista spre confirmare Conferintei nationale anuale;
    b) presedintele Consiliului superior inscrie pe ordinea de zi a Conferintei nationale anuale lista membrilor de onoare aprobata in adunarile generale ale filialelor si o supune confirmarii acesteia;
    c) dupa confirmarea Conferintei nationale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului in care membrii confirmati ca onorifici figurau pana atunci in partea corespunzatoare din Tabloul Corpului destinata membrilor de onoare, acestia putand, de la acea data, sa se bucure de drepturile ce le sunt conferite.
    5. Expertii contabili de onoare si contabilii autorizati de onoare pot asista la adunarile generale ale filialelor de care apartin.
    Consiliile filialelor pot decide, potrivit unor modalitati pe care le stabilesc, ca acestia sa primeasca gratuit revista Corpului.
    6. Membrii de onoare trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa desconsidere profesia al carei titlu de onoare le-a fost conferit.
    7. Ei trebuie sa instiinteze pe presedintele Comisiei de disciplina despre implicarile, penalizarile si condamnarile al caror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natura penala.
    8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exonerati de taxa de inscriere si de cotizatii.


    ANEXA II

                    CODUL
privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania

    TITLUL I
    DISPOZITII GENERALE
    1. Principiile fundamentale care trebuie sa-i ghideze pe profesionistii contabili in conduita lor, in relatiile profesionale  cu ceilalti, se refera la:
    a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie sa fie drept, cinstit si sincer in executarea lucrarilor sale.
    b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice care ar putea sa-i impiedice obiectivitatea.
    El trebuie sa aiba o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale.
    c) Independenta. Cand isi exercita profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut in vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa, cu ar fi:
    - implicarea financiara, directa sau indirecta, in activitatile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, detinerea de participatii la capital, darea sau luarea cu imprumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai;
    - implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client, in calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul directiunii acestuia;
    - acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp  cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfarsi printr-un  conflict de interese, sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in, contradictie cu exercitarea liberala a profesiei contabile, sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a pastra pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
    - incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
    - conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totala a societatii de expertiza sau a unui practician individual; aceasta presupune sa nu se ocupe majoritatea activitatii profesionistilor contabili cu executarea de lucrari pentru singura unitate patrimoniala, respectiv societate comerciala;
    - acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat in suma absoluta, prin contract sau conventie.
    Lista incompatibilitatilor cu conditia de independenta a profesiunii contabile nu este limitativa si orice membru al Corpului nu trebuie sa se gaseasca intr-o situatie de natura a-i stirbi independenta, chiar daca nu se afla sub incidenta cazurilor de incompatibilitate aratate mai sus.
    d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie sa respecte caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre terti, cu exceptia cazurilor cand a fost autorizat in mod expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca aceasta divulgare (de exemplu: nedenuntarea unor infractiuni).
    e) Norme tehnice si profesionale. Profesionistul contabil trebuie sa efectueze lucrarile sale in conformitate cu normele tehnice si profesionale care ii sunt aplicabile.
    f) Competenta profesionala. Profesionistul contabil trebuie sa-si mentina nivelul de competenta pe tot parcursul carierei sale profesionale si sa nu efectueze decat lucrarile pe care el insusi sau societatea comerciala din care face parte le poate realiza cu competenta profesionala.
    g) Comportare deontologica. Profesionistul contabil trebuie sa se comporte intr-un mod compatibil cu buna reputatie a profesiunii si trebuie sa se abtina de la orice conduita de natura sa aduca atingere acestei reputatii.
    2. Prevederile acestui cod au ca ratiune protectia fiecarui profesionist luat individual, cat si a tertilor, deoarece Corpul este garant:
    - pentru public, al calitatii si fiabilitatii prestatiilor expertilor contabili si ale contabililor autorizati;
    - pentru membrii Corpului, al unei sanatoase si libere concurente, asigurata indeosebi prin principiile liberei alegeri, de catre client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l doreste, al independentei profesionale a acestora.
    3. Necesitatea de a se asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai autoritate impune acestor membri sa aiba calitati esentiale, cum sunt:
    - stiinta, competenta si constiinta profesionala;
    - independenta spirituala si dezinteres material;
    - moralitate, probitate si demnitate.
    Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:
    a) sa-si imbogateasca necontenit cunostintele profesionale, inclusiv pe cele de cultura generala, capabile sa-i intareasca discernamantul;
    b) sa acorde fiecarei operatiuni si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personala inainte de a face propuneri;
    c) sa-si exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui care il consulta si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate;
    d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa-si exercite libertatea de gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
    e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
    4. Expertii contabili si contabilii autorizati sunt obligati sa execute lucrarile lor dupa tehnica si stiinta contabilitatii; de ei depinde aplicarea lor corecta, exacta si conform reglementarilor legale.

    TITLUL II
                  INDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI

    CAP. 1
    Comportamentul personal

    Sectiunea 1
    Viata individuala
    Moralitatea ireprosabila este una dintre conditiile esentiale pentru admiterea si mentinerea in Corp; orice atingere ce va fi adusa acestei conditii constituie o abatere care se sanctioneaza.
    6. Toate condamnarile de drept comun si alte fapte susceptibile sa aduca atingere demnitatii profesiei atrag dupa sine sanctiuni, mergand pana la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.
    7. Toti membrii Corpului trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare probitatii, independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Corpului si membrilor sai.

    Sectiunea a 2-a
    Publicitatea personala
    8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de scoli, sau de institutii de invatamant atestate de Ministerul Invatamantului.
    9. Membrii Corpului pot afisa la usa domiciliului lor o placa de dimensiunile 10 x 5 cm cuprinzand numele, prenumele, calificarea profesionala - expert contabil sau contabil autorizat - si mentiunea Tabloului Corpului filialei de care apartin, excluzand orice marca sau indicatie cu caracter comercial sau prezentand un interes publicitar.
    10. Orice publicitate personala a profesionistilor contabili este interzisa; termenul profesionist contabil cuprinde expertii contabili si contabilii autorizati, care isi exercita profesiunea cu titlu personal, individual sau in cadrul unor societati comerciale de profil; in acest sens:
    - prin publicitate se intelege comunicarea catre public a informatiilor asupra serviciilor oferite sau a calificarilor pe care le poseda un profesionist contabil, in scopul obtinerii de lucrari;
    - anuntul este comunicarea catre public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate promovarii acestuia sau a societatii sale comerciale;
    - oferta, directa sau indirecta, este concretizata in demersurile facute pe langa un eventual client in scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea intr-un loc public sau la sediul unei societati comerciale sau al altui agent economic.
    11. In intelesul enuntat la art. 10, publicitatea si oferta sunt interzise. In acest sens se exemplifica:
    - inserarile personale facute in presa, in publicatiile profesionale sau altele, prin scrisori, afise, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune si in general toate procedeele publicitare;
    - oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum si uzul de mandat politic sau de functie administrativa.
    Nu sunt supuse prevederilor de mai sus publicitatea si oferta pentru participare la licitatiile organizate potrivit normelor legale in vigoare.
    12. Anunturile sunt interzise, cu exceptia:
    a) anunturilor in presa pentru angajare de colaboratori, precum si in publicatiile destinate studentilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele sa nu serveasca drept pretext pentru publicitate si sa nu contravina regulilor de etica profesionala, trebuind:
    - sa aiba un caracter sobru si informativ in legatura cu postul in discutie;
    - sa respecte un format corespunzator pentru fiecare publicatie, similar cu cel mai frecvent utilizat in rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30 x 40 mm, conform uzantelor internationale;
    - sa foloseasca pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care sa nu fie de marimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este facut anuntul;
    - sa evite orice repetare fara legatura cu recrutarea urmarita;
    b) inserarii in presa locala a unor avize informand publicul despre o prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresa, indicandu-se numai: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon si orele de primire; acest anunt, trebuie sa aiba caracter discret;
    c) inserarii in anuare, carti de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informatii necesare utilizatorilor pentru a contacta cabinetul: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon si profesia.
    Aceste inserari nu sunt autorizate, daca se apreciaza ca anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sunt mentionate in ele.
    Sunt interzise, de asemenea, orice inserari cu plata in listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se maresc caracterele tipografice sau care sunt incadrate in chenar.
    13. O societate comerciala de expertiza poate oferi beneficiarilor o lista a lucrarilor si a serviciilor pe care este in masura sa le execute.
    Se pot tipari brosuri de prezentare a cabinetului sau a societatii comerciale de expertiza ce se vor distribui elevilor, studentilor sau candidatilor la un post oferit de acestea; brosura va trebui sa cuprinda, obligatoriu, numai informatii despre istoricul, principiile de comportament, lucrarile executate, numele clientilor, modalitatea de recrutare si de formare si perfectionarea profesionala a membrilor cabinetului sau ai societatii comerciale.
    14. Cu privire la publicatii si interviuri:
    - cand un profesionist contabil, persoana fizica, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate mentiona calificarile sale profesionale;
    - daca profesionistul contabil este membru al unei societati comerciale de expertiza, el poate sa-i mentioneze numele; in nici un caz nu pot fi date informatii asupra lucrarilor si serviciilor pe care poate oferi societatea respectiva;
    - prevederile pct. 12 lit. a) si b) sunt aplicabile si in cazul participarii profesionistului contabil la un interviu reprodus si difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totusi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie sa aiba un caracter promotional pentru el insusi sau pentru societatea comerciala careia ii apartine; el trebuie sa obtina asigurarea ca ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigente.
    15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hartia cu antet destinata corespondentei. Emblema Corpului este compusa din:
    - o carte - registru, simbolizand insemnul profesiei;
    - un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, avand ca insemn divin doi serpi incolaciti, pretuit in Grecia antica ca avand si valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand reda imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
    - deviza: stiinta, independenta, moralitate, atribute esentiale ale exercitarii profesiei.
    16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricarei publicitati colective pe care o considera utila in interesul profesiei.
    Detaliile si modalitatile de aplicare a acestei dispozitii sunt reglementate prin decizia Consiliului superior si, cand este vorba de o publicitate colectiva locala, pe baza reglementarii consiliilor filialelor respective.

    Sectiunea 3
    Exercitarea profesiei
    A. Definitii
    17. Prin societate de expertiza contabila se intelege societatea comerciala care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 lit. a) - d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si este inscrisa in Tabloul Corpului.
    18. Prin experti contabili si contabili autorizati, care isi desfasoara activitatea in mod individual, se intelege: persoanele care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, inscrise in Tabloul Corpului, care isi exercita profesia cu titlu independent, individual in cadrul propriilor cabinete sau sunt salariati fie la o societate comerciala de profil, fie la alte unitati patrimoniale, in aceasta categorie se includ, de asemenea, si expertii contabili si contabilii autorizati inscrisi in Tabloul Corpului care exercita mandatul de cenzor la societatile comerciale in conformitate cu prevederile legii.
    19. Prin raport se intelege exprimarea in scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrarilor de audit legal in cadrul mandatelor de cenzori incredintate de adunarile generale ale societatilor comerciale.
    B. Prevederi privind exercitarea profesiei
    20. Membrii Corpului care isi exercita individual profesia pot sa o faca numai in nume propriu.
    21. Expertii contabili pot sa execute lucrari care intra in atributiile contabililor autorizati.
    22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a exercitarii profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.
    23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societati comerciale recunoscute de Corp.
    24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este incredintat pentru a fi arbitri intre doua parti ce doresc sa-si stinga litigiile pe probleme care intra in competenta lor, pe cale amiabila, daca exista acceptul ambelor parti pentru aceasta.

    CAP. 2
    Comportamentul in raport cu clientela

    Sectiunea 1
    Relatiile cu clientela
    25. Relatiile membrilor Corpului cu clientii lor se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.
    26. In afara primirii de onorarii pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, cum ar fi: participatii la capital, dare sau luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta obiectivitate este compromisa.
    27. Membrii Corpului trebuie sa vegheze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze asupra activitatii de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
    28. Membrii Corpului trebuie sa acorde o atentie aparte relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.
    29. Stabilirea si intretinerea relatiilor profesionale cu clientii sunt susceptibile de a antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine sa se acorde o atentie speciala atat criteriilor de alegere a unor noi clienti, cat si mentinerii celor vechi. O alta apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, consta in a prevedea situatia lor in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.
    30. Factorii de risc sunt foarte variati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarile de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: intarzieri importante si repetate privind inchiderea periodica a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situatie financiara dezechilibrata etc.
    31. Orice nou client, cat si lucrarile noi, cerute de un client vechi, trebuie sa faca obiectul, prealabil acceptarii si incheierii contractului, al:
    a) unei evaluari a riscurilor;
    b) unei verificari privind respectarea principiului independentei profesiei;
    c) unei aprecieri a eficientei executarii lucrarilor in raport, indeosebi, cu competenta si cu mijloacele societatii comerciale.
    Decizia finala apartine expertului contabil sau contabilului autorizat.
    32. Membrii Corpului trebuie sa aprecieze periodic daca eventualele schimbari intervenite in situatia clientilor sau a cabinetului/societatii lor comerciale nu sunt susceptibile de a aduce atingere principiului independentei sau sa ii expuna la noi riscuri.
    33. Daca in cursul executarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau extinderii lucrarilor, se va incheia un act aditional la contract.
    34. De asemenea, in cursul derularii lucrarilor, membrii Corpului pot exprima in scris, fata de clientii lor, recomandari sau rezerve; in caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesionistilor contabili. Acestia nu trebuie sa abuzeze de aceasta posibilitate.
    35. O descarcare de responsabilitate, semnata de client in favoarea unui profesionist contabil, nu-l scuteste pe acesta din urma de actiunile privind stabilirea raspunderii sale, atunci cand a comis greseli.
    36. Membrii Corpului care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractate, datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducatorului unitatii, trebuie sa rezilieze, motivat, contractul cu acest client.

    Sectiunea a 2-a
    Calitatea lucrarilor si autocontrolul lucrarilor executate
    37. Membrii Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu constiinta si devotament. Lealitatea, impartialitatea si, in cadrul profesiei, dorinta de a fi utili clientilor lor trebuie sa le inspire recomandarile pe care le fac si sa le ghideze executarea lucrarilor.
    Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de castig.
    38. Membrii Corpului trebuie sa cunoasca personal anumite aspecte fundamentale ale executarii lucrarilor, ceea ce implica necesitatea ca anumite insarcinari sa nu poata fi repartizate colaboratorilor.
    De fiecare data cand o sarcina este repartizata, expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa se asigure ca au fost respectate de colaboratorii sai toate criteriile de calitate cerute executarii lucrarilor incredintate.
    39. Programarea lucrarilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor lor este necesara pentru garantarea calitatii, permitand asigurarea unei repartizari adecvate a lucrarilor colaboratorilor.
    Eficacitatea planificarii presupune existenta unui proces permanent si materializat, dupa modalitatile adaptate la dimensiunea si la activitatea societatii comerciale.
    40. Membrii Corpului au dreptul si datoria sa studieze in folosul clientilor lor, in conditiile respectarii legalitatii, sinceritatii si corectitudinii, masurile susceptibile sa evite plata unor cheltuieli pentru drepturi, taxe si impozite nedatorate.
    41. Orice participare voluntara la o frauda fiscala atrage, pe langa sanctiunile fiscale si penale prevazute de lege, si sanctiuni disciplinare pentru membrii Corpului care se fac vinovati de aceasta.
    42. Calitatea lucrarilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor acestora consta in constiinciozitatea si competenta acestora in realizarea lor.
    In acest sens expertii contabili si contabilii autorizati aplica:
    a) principiile contabilitatii;
    b) normele Corpului privind exercitarea profesiei si executarea lucrarilor, care trebuie sa fie in masura sa justifice aplicarea acestora prin documente corespunzatoare.
    43. La finele fiecarei lucrari, profesionistul contabil intocmeste un raport privind executarea lucrarii respective; acest document relateaza constatarile efectuate si permite sa se precizeze intinderea si calitatea lucrarilor. Mai mult, acest document se va dovedi util in cazul unor eventuale litigii ulterioare. In acest sens, profesionistul contabil trebuie sa fie in masura sa justifice constatarile sale in executarea lucrarilor incredintate de clienti prin documente corespunzatoare: dosarul de lucru alimentat in permanenta cu informatii si date va fi suportul care va permite o imbunatatire a calitatii prestatiilor.
    44. Membrii Corpului, impreuna cu colaboratorii lor raspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute de lege. Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent, organizata si responsabila, situand pe expertul contabil si contabilul autorizat printre confidentii societatii ca: avocati, medici si notari.
    Faptele implicate in secretul profesional au o cuprindere larga, incluzand nu numai pe cele incredintate de clienti, ci si pe cele despre care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta, nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public.

    Sectiunea a 3-a
    Plata lucrarilor efectuate
    45. Expertii contabili si contabilii autorizati primesc pentru lucrarile efectuate numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar care a dispus efectuarea lucrarii.
    46. Onorariile nu pot fi platite sub forma avantajelor in natura, comisioane sau participatii aparente sau oculte; membrii Corpului nu trebuie sa accepte nici o plata susceptibila a le prejudicia independenta, care nu reprezinta contravaloarea unei lucrari efectuate sau care este platita in scopul acoperirii unor procedee abuzive practicate de client, in principiu, acceptarea de bunuri sau servicii nedatorate constituie o amenintare pentru independenta profesionistului contabil. Astfel, o ospitalitate sau cadouri peste uzantele obisnuite, oferirea unor concesii sau reduceri comerciale particulare pentru achizitionarea de bunuri sau servicii trebuie refuzate.
    47. Onorariile sunt convenite liber cu clientul, pe principiul pretului si concurentei libere, totalul onorariilor putand varia, in functie de natura sau complexitatea lucrarilor, de calificarea expertului contabil, a contabilului autorizat si a colaboratorilor acestora, precum si de timpul necesar executarii lucrarilor.
    48. Lucrarile efectuate de membrii Corpului nu pot fi comparate unele cu altele datorita, in special, diversitatii structurii clientelei. Pentru aceasta, membrii Corpului sunt sfatuiti:
    - sa stabileasca concret cu clientul, inainte de inceperea lucrarilor, contractul de prestari de servicii, definind lucrarile de efectuat, onorariile ce decurg si modalitatile de plata;
    - pentru lucrarile care se repeta, sa indice in facturi lucrarile noi sau suplimentare care au fost executate in cursul perioadei respective, comparativ cu cele realizate in perioada exercitiului financiar precedent;
    - in toate facturile sa faca referire la contractul incheiat.
    49. Atat pentru asigurarea libertatii de alegere a profesionistilor contabili de catre clienti, cat si a independentei membrilor Corpului, acestia nu pot incheia contracte globale avand ca obiect tinerea, centralizarea, incheierea, supravegherea sau verificarea contabilitatii sau a conturilor de orice natura. In toate cazurile, obiectul contractului trebuie sa precizeze lucrarile de executat, in asa fel incat acestea, din punctul de vedere al executantului; sa nu fie incompatibile; de exemplu, acelasi membru al Corpului nu poate sa tina contabilitatea unui client, sa-i verifice si sa-i certifice bilantul contabil.
    50. Faptul ca un expert contabil sau un contabil autorizat a indicat unui client numele unuia dintre colegii sai nu il indreptateste sa pretinda o parte din onorarii.
    Impartirea onorariilor intre colegi, fara participarea unuia dintre ei la executarea lucrarilor, este interzisa.
    51. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele financiare obtinute de client gratie grijii sau interventiilor profesionistului contabil, cum ar fi: procentaj din profit, dintr-o pierdere care a fost evitata, dintr-un impozit economisit sau restituit etc.
    Conventiile care asociaza expertul contabil sau contabilul autorizat cu clientul sau sunt interzise.
    52. Onorariile se platesc, lunar, la terminarea lucrarilor sau la finele exercitiului financiar. Sunt admise, in cadrul conditiilor contractuale, platile de avansuri sau aconturi, cu lichidarea la termenul final contractat.
    53. In caz de diferende asupra totalului onorariilor intre client si profesionistul contabil, acesta trebuie sa depuna straduintele necesare pentru a-l convinge pe client sa accepte arbitrajul presedintelui consiliului filialei, care poate fi inlocuit de un membru al consiliului. Clientul nu are obligatia de a accepta un asemenea arbitraj. In aceasta situatie, profesionistul contabil are posibilitatea de a utiliza procedura dreptului comun.

    Sectiunea a 4-a
    Pastrarea arhivelor clientilor
    54. Pastrarea documentelor contabile nu este un atribut al profesionistului contabil care tine contabilitatea clientului sau. Aceasta este o obligatie exclusiva a clientului.
    55. Modalitatea de predare-primire a documentelor justificative in vederea contabilizarii, cat si a registrelor contabile tinute de profesionistul contabil trebuie stabilita prin contract sau printr-o anexa la acesta, cu nominalizarea lor si a termenelor de predare-primire intre partile contractante; profesionistul contabil nu are dreptul de a pastra in arhiva sa documentele justificative si registrele clientului sau.
    56. In cazul in care clientul intarzie sau neglijeaza respectarea termenelor contractuale de predare-primire a documentelor justificative, a registrelor contabile si a situatiilor si declaratiilor periodice, profesionistul contabil va proceda la punerea in intarziere a clientului sau, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Aceasta scrisoare se pastreaza la dosarul clientului, facand dovada, daca este cazul, a bunei sale credinte de indeplinire a obligatiilor sale de a restitui clientului documentele respective.
    57. Daca acest demers a ramas fara rezultat si daca clientul a disparut - examinarea registrului de comert permite sa se verifice daca acesta a fost efectiv radiat -, membrul Corpului este obligat sa conserve documentele in cauza, pe durata prevazuta de lege, in caz contrar suportand sanctiunile legale.

    CAP. 3
    Raporturile membrilor Corpului intre ei

    Sectiunea 1
    Indatoriri de colegialitate
    58. Membrii Corpului isi datoreaza asistenta, amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestarile dure si necuviincioase. Membrii Corpului trebuie sa se abtina de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rau-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu in folosul lor sau in defavoarea altora si, in general, sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor membri ai Corpului.
    59. Membrul Corpului care are o neintelegere cu un coleg trebuie sa incerce mai intai sa concilieze cu acesta; in caz de nereusita, el il poate informa despre aceasta pe presedintele consiliului filialei.
    60. O plangere formulata cu usurinta impotriva unui coleg constituie o culpa. O plangere calomnioasa este o abatere grava.
    61. Membrii Corpului, chestionati in materie disciplinara, sunt obligati sa evidentieze toate faptele pe care le cunosc, in timpul cercetarii.

    Sectiunea a 2-a
    Acceptarea executarii unor lucrari atunci cand un membru al Corpului efectueaza deja lucrari pentru acelasi client
    62. Un membru al Corpului poate fi solicitat sa execute lucrari speciale sau sa dea consultatii care sa se adauge celor pe care le efectueaza deja un coleg, membru al Corpului, care isi pastreaza in continuare atributiile. In aceasta situatie, serviciile sau consultatiile pot fi cerute de client, dupa consultarea sau la cererea membrului Corpului in functie (sau fara a cere parerea acestuia) sau de catre membrul Corpului in functie.
    63. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie sa indeplineasca obligatia profesionala cu acceptul clientului de a cere, de regula in scris, membrului Corpului aflat in functie, informatiile necesare, indicand natura generala a cererii sale.
    64. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie sa-si limiteze serviciile la misiunile sau la consultatiile speciale ce i-au fost cerute, facand recomandarile cuvenite, fara sa exprime nici o critica fata de lucrarile sau competenta membrului Corpului in functie.

    Sectiunea a 3-a
    Inlocuirea unui coleg
    65. Membrul Corpului chemat de un client sa inlocuiasca pe un alt membru al Corpului nu trebuie sa accepte executarea lucrarilor decat:
    - dupa ce a obtinut din partea clientului autorizarea de a-l contacta pe colegul predecesor si de a obtine de la acesta informatiile necesare privind activitatile clientului;
    - dupa ce s-a asigurat ca inlocuirea nu este motivata de considerente rezultand din dorinta clientului de a eluda efectele unei respectari stricte a indatoririlor profesionale, cum ar fi insistentele predecesorului de a aduce la lumina adevarul, de a respecta si a cere respectarea legilor si a reglementarilor in activitatile respective;
    - dupa ce a obtinut justificarea (dovada) platii onorariilor datorate colegului predecesor, cand acestea rezulta clar dintr-un contract, si tinand seama de faptul ca executarea efectiva si corecta a lucrarilor nu este contestata de client;
    - abtinandu-se de la orice critica de ordin personal cu privire la colegul sau predecesor;
    - asigurand pastrarea secretului informatiilor primite din partea colegului predecesor.
    66. Membrul Corpului aflat in functie trebuie sa transmita succesorului sau, dupa ce acesta a incheiat contractul cu clientul, toate registrele si documentele clientului, care sunt sau pot fi in posesia sa, fara intarziere, avizandu-l pe client in consecinta: toate acestea se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de predator si primitor.

    CAP. 4
    Raporturile membrilor cu Corpul

    Sectiunea 1
    Puterea de control a consiliilor filialelor
    67. Inscrierea in Tabloul Corpului comporta alegerea domiciliului in raza teritoriala a consiliului unei filiale a Corpului; solutionarea litigiilor survenite intre membri si organele Corpului vor fi de competenta filialei respective.
    68. Consiliul filialei poate sa verifice si sa se asigure ca societatea comerciala de expertiza contabila, sucursalele si birourile secundare ale acesteia sunt sub conducerea si supravegherea permanenta si efectiva a unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului.
    69. Consiliul superior si consiliile filialelor au obligatia organizarii si exercitarii examinarii profesionale a persoanelor fizice membre ale Corpului, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului.
    70. Membrii Corpului, in raporturile lor cu consiliile Corpului, trebuie sa dea dovada de amabilitate si respect, primind din partea acestora intelegerea colegiala datorata.
    71. Comisiile de disciplina au competenta pe tot cuprinsul razei teritoriale a filialei pe langa care functioneaza si pot sa se asigure de conditiile efective de conducere si de organizare a societatilor comerciale de profil. Ele au puterea de decizie fata de membrii Corpului.
    72. Comit o incalcare a indatoririlor fata de profesie si a obligatiilor speciale din sarcina lor, fiind pasibili, prin aceasta, de sanctiunile disciplinare prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, cu exceptia suspendarii si a radierii din Tabloul Corpului, acei membri ai consiliilor Corpului si ai comisiilor de disciplina care, cu ocazia exercitarii functiilor lor elective, se fac vinovati de orice act, cuvant sau inscrisuri facute cu stiinta, in scopul impiedicarii functionarii normale a organismelor alese ale profesiunii sau pentru impiedicarea exprimarii libere a opiniei personale de catre membrii lor.
    73. Oricare membru al unui consiliu al Corpului care, fara un motiv temeinic, refuza sau se abtine de la indeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrarilor ce ii revin, fie in cadrul consiliilor, fie in cadrul comisiilor de disciplina, este considerat demisionat din calitatea sa de membru al consiliului sau al comisiei din care face parte, sub rezerva sanctiunii disciplinare al carei obiect ar putea fi.
    Constatarea renuntarii la ideplinirea functiilor pentru care a fost ales membrul respectiv se face la cererea oricarei persoane sau organism interesat, prin decizia Consiliului superior, sau, la cererea acestuia, prin decizia Ministerului Finantelor, cand cel in cauza a fost numit de acesta, dupa ce in prealabil:
    a) a fost consultata, in termen de maximum 30 de zile, sectiunea sau comisia din care facea parte cel considerat demisionat sau Comisia superioara de disciplina, in cazul persoanelor desemnate de ministrul finantelor;
    b) a fost consultat consiliul filialei, pentru constatarea renuntarii la indeplinirea functiilor pentru care a fost numita de ministrul finantelor persoana respectiva, pe langa filialele Corpului;
    c) cel considerat demisionat a fost convocat si ascultat de fiecare dintre organismele care sunt chemate, fie sa constate renuntarea membrului, fie sa fie consultate in problema respectiva;
    d) au fost indeplinite procedurile de motivare a constatarii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.
    74. Comisiile Corpului nu pot sa primeasca si sa accepte demisia nici unui membru al acestora, care face obiectul unei actiuni disciplinare, inainte de a se fi hotarat asupra acestei actiuni.

    Sectiunea a 2-a
    Cotizatiile profesionale
    75. Membrii Corpului au obligatia sa plateasca direct Consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului sunt inscrisi taxele de inscriere si cotizatiile cuvenite pentru anul respectiv.

    Sectiunea a 3-a
    Obligatiile membrilor Corpului privind consecintele urmaririi lor administrative sau judiciare
    76. Pentru a permite consiliilor filialelor sa-si indeplineasca una dintre principalele lor atributii, aceea de a supraveghea buna desfasurare a activitatii membrilor Corpului in raza teritoriala a autoritatii lor, orice membru chemat sa raspunda de consecintele unor decizii administrative sau judiciare este obligat sa informeze in scris despre aceasta pe presedintele consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului este inscris, in termen de 5 zile.

    CAP. 5
    Raporturile membrilor cu administratia publica

    77. Membrii Corpului trebuie sa intretina cu administratia publica raporturi amabile si de politete, actionand, de asemenea, cu lealitate in relatiile lor profesionale cu reprezentantii acestora.

    TITLUL III
    INDATORIRI PROPRII ALE SOCIETATILOR RECUNOSCUTE DE CORP

    CAP. 1
    Caracteristici generale

    78. Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia, individual, in cabinete proprii sau ca salariati la o societate comerciala recunoscuta de Corp.
    De asemenea, ei se pot constitui in societati comerciale, potrivit legii.
    79. Caracteristicile acestor societati comerciale sunt date de conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca potrivit art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, si anume:
    - sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil si/sau de contabil autorizat. Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de societate si statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activitati economice sau comerciale;
    - majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale. Pentru respectarea principiului independentei profesiei si pentru protejarea membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societatii comerciale de expertiza contabila, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin majoritatea actionarilor sau asociatilor in cadrul societatilor comerciale de expertiza contabila se intelege ca cel putin 51% din numarul membrilor sunt experti contabili, membri ai Corpului. Prin detinerea majoritatii actiunilor sau partilor sociale de catre expertii contabili se intelege, de asemenea, ca cel putin 51% din numarul si valoarea lor totala sunt detinute de experti contabili, membri ai Corpului;
    - consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales, in majoritate, dintre actionarii sau asociatii experti contabili. Si in sensul acestei conditii, prin majoritate se intelege ca in alcatuirea consiliului de administratie al societatii comerciale de expertiza contabila cel putin 51% dintre actionari sau asociati sunt experti contabili, membri ai Corpului.
    Un membru al Corpului poate fi ales numai in consiliul de administratie al unei singure societati comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, obligatiile si raspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila, consiliilor lor de administratie sau administratorului unic.
    Pastrandu-si neatins principiul independentei, societatile comerciale de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile;
    - actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de expertiza contabila trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de adunarea generala. Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.

    CAP. 2
    Modalitatea in care societatile comerciale de expertiza contabila pot deveni membre ale Corpului

    Sectiunea 1
    Societati comerciale de expertiza contabila romane
    80. Societatile comerciale de expertiza contabila romane pot deveni membre ale Corpului prezentand sectiunii profesionale de care apartin cererea de inscriere in Tabloul Corpului filialei pe teritoriul careia isi au sediul social, insotita de dosarul cuprinzand dovezile din care rezulta indeplinirea conditiilor aratate mai sus. In plus, dosarul va cuprinde si dovezile privind indeplinirea urmatoarelor conditii:
    - Denumirea sociala. Denumirea sociala trebuie sa fie conforma cu obiectul societatii comerciale de expertiza contabila. Se va evita referinta la: nume de persoane exterioare societatii comerciale, numele unor membri ai societatii comerciale care-si angajeaza raspunderea lor alaturi de cea a societatii comerciale. Denumirea nu trebuie sa faca referinta la un sector economic anume, ceea ce ar facilita racolarea de clientela. Este, de asemenea, interzisa orice mentiune susceptibila sa creeze confuzie in legatura cu exercitarea altei activitati (de exemplu: consultatii juridice), fie sa induca publicul in eroare in ceea ce priveste independenta societatii comerciale fata de clientii sai sau asupra naturii lucrarilor pe care ea este in drept sa le execute.
    - Inmatricularea societatii comerciale. Cunoscand ca, potrivit Legii nr. 31/1990, personalitatea juridica se obtine dupa inregistrarea societatii comerciale la Registrul comertului si, intrucat contractul si statutul societatii comerciale nu pot avea ca obiect de activitate decat activitatile prevazute mai sus, indeplinirea acestei conditii se va efectua in doua etape:
    - prima etapa: prezentarea la consiliul filialei a contractului si a statutului societatii comerciale pentru avizare, inainte de autentificarea acestora la notarul public; aceasta cerinta este motivata de dreptul consiliului filialei de a cere modificarile necesare in proiectul de contract si de statut (de exemplu: denumirea, structura capitalului social, calitatea asociatilor / actionarilor etc.)
    - a doua etapa: depunerea la dosar a dovezii de inregistrare la Registrul comertului.
    - Cumulul de functii. Membrii Corpului, asociati sau actionari ai unei societati comerciale recunoscute de Corp, trebuie sa fie inscrisi in Tabloul Corpului filialei in care-si au domiciliul stabil, in calitate de experti contabili sau contabili autorizati, exercitandu-si profesia cu titlu independent.
    Un conducator (administrator) al unei societati comerciale inscrise in Tabloul Corpului nu poate fi si salariat al unui coleg sau al altei societati comerciale recunoscute de Corp. El nu poate fi conducator (administrator) decat intr-o singura societate comerciala recunoscuta de Corp.

    Sectiunea a 2-a
    Societati comerciale de expertiza contabila straine
    81. Persoanele juridice straine, care nu au sediul in Romania, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, Regulamentului de organizare si functionare a Corpului si prezentului cod.
    82. Persoanele juridice straine pot cere inscrierea in Tabloul Corpului la filiala in a carei raza teritoriala isi au stabilita resedinta, pe baza aprobarii Consiliului superior, prezentand o cerere in acest sens si dosarul cu urmatoarele documente:
    - fotocopii de pe dovezile nominale, originale, care le atesta calitatea de expert contabil si contabil autorizat in tara de origine, insotite de traducerea autentificata in limba romana pentru tot personalul strain, indiferent daca acestia sunt salariati, asociati sau actionari ai societatii comerciale solicitante;
    - dovezile din care sa rezulte ca cetatenii straini care fac parte din personalul societatii comerciale solicitante ca salariati, asociati sau actionari, au sustinut si au promovat examenul vizand cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si al celei fiscale si contabile, potrivit Regulamentului de organizare a acestei examinari si a programei analitice stabilite de Consiliul superior.
    83. Inscrierea in Tabloul Corpului filialei respective se face, atat in partile acestuia, rezervate expertilor contabili sau contabililor autorizati straini, cat si in partea rezervata persoanelor juridice straine sau reprezentantelor acestora, autorizate sa exercite activitati de expertiza contabila sau de contabili autorizati in tara noastra.
    84. In cazurile in care persoana juridica straina incalca dispozitiile prezentului cod, Corpul va lua legatura cu organizatia omonima din tara de origine a persoanei juridice straine, informand-o despre fapta comisa si despre sanctiunea aplicata.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile societatilor comerciale de expertiza contabila

    85. Drepturile stabilite si obligatiile impuse membrilor Corpului se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila recunoscute de Corp, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales.
    86. In toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, sa asigure conducerea efectiva a societatilor lor comerciale de expertiza contabila ai caror asociati sau actionari sunt iar, pe de alta parte, sa-si aduca contributia la indeplinirea lucrarilor ce le-au fost incredintate, gradul de participare personala - caracteristica esentiala oricarei activitati liberale - fiind cerut de natura lucrarilor executate.
    87. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica, de catre:
    - conducatorul (administratorul) societatii, drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiilor publice etc.) acesta avand dreptul de semnatura in numele acesteia;
    - expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lucrari executate, prin semnarea acestora alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.
    88. Societatile comerciale de expertiza contabila au obligatia de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare intervenita in:
    - contractul de societate si statutul societatii comerciale;
    - lista asociatilor sau actionarilor societatii comerciale;

    TITLUL IV
    DISPOZITII DIVERSE

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Sectiunea 1
    Depunerea juramantului
    89. Membrii Corpului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si Regulamentului de organizare si functionare a Corpului depun la dosarul de inscriere in Tabloul Corpului juramantul scris in forma urmatoare:
    "Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat)."

    Sectiunea a 2-a
    Sediul si competenta teritoriala a filialelor
    90. Cererea de inscriere in Tabloul Corpului se face de catre expertii contabili, contabilii autorizati si societatile comerciale de expertiza contabila la sediul filialei Corpului pe teritoriul careia acestia isi au domiciliul sau sediul social, conform Regulamentului de organizare si functionare a Corpului.
    Orice litigiu dintre Consiliul superior sau consiliul filialei si membrii Corpului va fi de competenta organelor de jurisdictie ale sediului consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului este inscris membrul Corpului.

    CAP. 2
    Sindicate si asociatii profesionale
    91. Membrii Corpului au dreptul sa se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociatii profesionale, potrivit prevederilor legale.
    Aceste sindicate sau asociatii se pot reuni in grupuri sau uniuni sindicale sau de asociatii, conform legislatiei in vigoare.
    92. In vederea asigurarii unei stranse legaturi cu Corpul, gruparile profesionale au obligatia sa trimita consiliului filialei pe teritoriul careia isi au sediul, in termen de o luna de la data constituirii:
    - o declaratie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cuprinzand numele, prenumele, calitatea si adresa fondatorilor, indicarea sediului social, si un exemplar al statutului;
    - in aceleasi termene, forme si detalii, modificarile aduse celor prevazute la alineatul precedent;
    - declaratia poate fi, de asemenea, depusa la sediul consiliului filialei respective, contra dovada de primire.
    93. Sindicatele sau asociatiile profesionale trebuie sa respecte in mod deosebit:
    - atributiile consiliilor Corpului si celorlalte organe de pe langa aceste consilii, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994;
    - drepturile si obligatiile membrilor Corpului si ale societatilor comerciale recunoscute de Corp, care rezulta din reglementarile legale si din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului si din prezentul cod.
    94. De asemenea, o actiune clara, in mod liber disciplinata si orientata catre binele comun, nu numai al profesiei, dar mai ales al intereselor economice generale ale tarii, trebuie sa gaseasca pe langa consiliile Corpului o larga audienta, intelegere si aplicare.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    95. Organizarea profesiei si regulile privind conduita etica si profesionala se aplica obligatoriu profesionistilor contabili, membri ai Corpului.
    96. Fiecare membru al Corpului, potrivit principiului fundamental al competentei profesionale, este obligat sa-si mentina nivelul de competenta pe tot parcursul activitatii sale, consacrand anual timpul necesar perfectionarii sale continue.
    97. Toate actele contrare dispozitiilor prezentului cod, fiind emise cu violarea juramantului prestat de catre membrii Corpului, sunt pasibile de sanctiuni disciplinare cand nu sunt urmate de prejudicii, iar cand acestea se produc, sunt pasibile de sanctiunile dreptului comun.
    98. Pentru corecta aplicare a prevederilor prezentului cod si a Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, o data cu inscrierea in Tabloul Corpului, fiecarui membru al Corpului i se va inmana, sub semnatura, atat codul, cat si Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/1995
Hotărârea 18 2018
Hotărârea 12/294 2013
Hotărârea 8 2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Decizia 8 2008
privind incetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, judetele Satu Mare si Maramures
Hotărârea 36 2000
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Hotărârea 33 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat
Hotărârea 1 1995
Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu