Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1511 din 2 septembrie 2008

pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 650 din 12 septembrie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 9.210 al subsecretarului de stat din Ministerul Sănătăţii Publice,

în temeiul prevederilor art. 93 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificării prin Legea nr. 15/2008,

ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) In sensul prezentului ordin, prin sintagma ambulanţe şi autospeciale aflate în dotarea SMURD se înţelege toate mijloacele aflate în dotarea SMURD, indiferent de instituţia în exploatarea sau în proprietatea căreia se află mijlocul de intervenţie.

(2) Autospecialele de intervenţie SMURD pot fi în proprietatea sau în exploatarea UPU-SMURD din cadrul unui spital judeţean sau regional, a structurilor aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cadrul autorităţilor publice locale.

Art. 2. - Cheltuielile de personal propriu unităţii de primire a urgenţelor care participă la intervenţii SMURD, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, includ:

a)  cheltuieli de personal pentru medicii din structura UPU-SMURD care deservesc echipajele SMURD, pentru plata gărzilor şi a indemnizaţiilor de zbor, dacă este cazul;

b) cheltuieli de personal pentru asistenţii medicali din structura UPU-SMURD care participă la activitatea ambulanţelor de terapie intensivă mobilă SMURD, pentru efectuarea turelor şi a orelor suplimentare, dacă este cazul;

c) cheltuieli de personal pentru asistenţii medicali din structura UPU-SMURD care participă la activitatea ambulanţelor de intervenţie aeriană ale SMURD, pentru efectuarea turelor şi a orelor suplimentare, dacă este cazul;

d) cheltuieli de personal pentru conducătorii auto angajaţi în cadrul UPU-SMURD pentru a deservi următoarele activităţi:

(i) conducerea autospecialelor pentru medic de urgenţă aflate în dotarea UPU-SMURD, în cazul în care nu este asigurat un conducător auto paramedic din cadrul ISU;

(ii) conducerea autospecialelor de transport neonatal aflate în dotarea UPU-SMURD;

(iii) conducerea autospecialelor aflate în dotarea UPU-SMURD pentru activitatea de coordonare medicală regională a SMURD.

Art. 3. - (1) Cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. b) din lege, includ medicamentele şi materialele sanitare din dotarea standard a echipajelor SMURD, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.

(2) Medicamentele şi materialele sanitare prevăzute la alin. (1) se asigură lunar sau ori de câte ori este nevoie în vederea asigurării continuităţii activităţii echipajelor SMURD prin farmacia cu circuit închis a spitalului cu structură UPU-SMURD, respectiv prin depozitul de materiale sanitare.

(3) Inregistrarea consumului de medicamente şi materiale sanitare prevăzute la alin. (1) se face conform centralizatorului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Centralizatorul prevăzut la alin. (3) se întocmeşte de şeful de echipaj SMURD. La centralizator se anexează copiile fişelor de prespital care justifică medicamentele şi materialele solicitate, inclusiv cantitativ.

(5) Centralizatorul prevăzut la alin. (3) se predă asistentului-şef al UPU-SMURD, care are obligaţia de a-l verifica şi de a-l supune aprobării medicului-şef al UPU-SMURD şi medicului coordonator SMURD, dacă acesta diferă de medicul-sef UPU-SMURD.

Art. 4. - (1) Cheltuielile de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. c) din lege, includ:

a) serviciile de transmisii date necesare transmiterii datelor de monitorizare a funcţiilor vitale ale pacientului din ambulanţele aflate în structura SMURD la centrele regionale de recepţie şi analiză;

b)   serviciile de transmisii date între autospecialele de intervenţie şi dispeceratele integrate sau cele medicale.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Sănătăţii Publice, şi/sau de operatori de telefonie mobilă, prin achiziţie publică organizată la nivel naţional.

Art. 5. - (1) Cheltuielile de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. d) din lege, includ:

a) întreţinerea şi verificarea periodică a echipamentelor şi aparatelor aflate în dotarea echipajelor SMURD;

b)  reparaţiile pentru echipamentele şi aparatele aflate în dotarea echipajelor SMURD;

c) înlocuirea temporară a echipamentelor defecte până la finalizarea reparaţiilor necesare, acolo unde acest lucru este posibil.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi angajate numai în urma contractării serviciilor necesare întreţinerii şi verificării echipamentelor si aparatelor aflate în dotarea echipajelor SMURD.

Art. 6. - (1) Cheltuielile de asigurare a mijloacelor de intervenţie necesare echipajelor de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. e) din lege, includ costul asigurărilor CASCO pentru ambulanţele şi autospecialele din dotarea echipajelor SMURD, incluzând, pe lângă asigurarea autospecialei, următoarele cheltuieli efectuate cu:

a)  asigurarea aparatelor şi echipamentelor din dotarea ambulanţelor şi autospecialelor SMURD;

b) asigurarea echipajului din ambulanţele sau autospecialele aflate în dotarea SMURD, precum şi a pacienţilor transportaţi de respectivele ambulanţe.

(2) Asigurările prevăzute la alin. (1) sunt încheiate cu societăţi de asigurare înfiinţate conform legii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice.

Art. 7. - (1) Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. f) din lege, includ:'

a)   medicamente şi materiale sanitare, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 3;

b) transmisii date, aşa cum este prevăzut la art. 4;

c) întreţinerea şi verificarea echipamentelor medicale, aşa cum este p'revăzut'la art. 5;

d) asigurările CASCO;

e) combustibilii, lubrifianţii şi întreţinerea mijlocului de intervenţie.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) pot fi cofinanţate şi din bugetele locale în baza unor protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a urgenţelor care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD, primăria sau consiliul judeţean implicat şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă din judeţul respectiv sau al municipiului Bucureşti.

Art. 8. - Cheltuielile cu medicamente şi'materiale sanitare, precum şi cheltuielile de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de intervenţie la accidente colective şi calamităţi, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. g) din lege, includ cheltuielile prevăzute la art. 3, respectiv la art. 5.

Art. 9. - Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale autospecialei/autospecialelor utilizate în cadrul structurii de coordonare şi intervenţie medicală regională a SMURD, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. h) din lege, includ cheltuielile prevăzute la art. 7.

Art. 10. - Conducerea spitalului în structura căruia se află UPU-SMURD, precum şi medicul-şef al UPU-SMURD au obligaţia asigurării continuităţii funcţionării echipajelor de intervenţie SMURD, indiferent de categoria acestora prin:

a) asigurarea fără întrerupere, cu materiale sanitare, medicamente şi consumabile;

b) asigurarea întreţinerii şi funcţionării continue a echipamentelor si aparatelor medicale din dotarea echipajelor SMURD;

c) demararea procedurilor premergătoare semnării, în cel mult 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, a protocolului prevăzut la art. 8 alin. (2) şi (3), asigurând condiţiile optime de funcţionare a echipajelor de prim ajutor din structura serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

d) asigurarea, în cooperare cu autorităţile publice locale, a condiţiilor necesare furnizării, fără întrerupere, cu combustibil, lubrifianti si alte materiale necesare echipajelor de intervenţie SMURD prevăzute la art. 93 alin. (5"") lit. f) din lege;

e) solicitarea în timp util a sumelor necesare finanţării echipajelor SMURD împreună cu sumele necesare finanţării unităţii de primiri urgenţe, detaliind separat cheltuielile necesare echipajelor SMURD şi natura acestora. Solicitarea sumelor referitoare la UPU-SMURD este semnată în mod obligatoriu de medicul-şef al UPU-SMURD.

Art. 11. -Angajarea cheltuielilor prevăzute în prezentul ordin de conducerea spitalului în structura căruia se află UPU-SMURD se efectuează numai după evidenţierea în patrimoniul unităţii a bunului mobil pe baza unui protocol, bunul rămânând în proprietatea sau folosinţa gratuită (comodat) ISU sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cadrul autorităţilor publice locale.

Art. 12. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au obligaţia asigurării în continuare a cheltuielilor necesare funcţionării fără întrerupere a echipajelor de intervenţie SMURD aflate în structura acestora, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 93 din lege, detaliate prin prezentul ordin.

Art. 13. - Pentru cheltuielile neprevăzute la art. 93 alin. (51) din lege, obligativitatea asigurării fondurilor revine Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau autorităţilor publice locale, după caz.

Art. 14. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, autorităţile de sănătate publică, conducerile spitalelor în structura cărora se află UPU-SMURD, medicii-şefi SMURD, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

Aprob

Medic-şef UPU-SMURD

...................................................

Medic coordonator SMURD

...................................................

Verificat

As. UPU-SMURD

...................................................

LISTA

materialelor şi medicamentelor solicitate/eliberate pentru dotarea autospecialei de intervenţii Unitatea/Echipajul..........................

Nr. crt.

Denumirea materialului

Cantitatea totală

Rest depozit

Cantitatea solicitată

Data............................................

Solicitant/Primitor,

...................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1511/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1511 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1511/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu