E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1419 din  1 august 1997

pentru aprobarea Normelor de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213 din 5 februarie 1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 20 august 1997


SmartCity3


    Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata, cu modificarile ulterioare;
    in temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997,

    ministru de stat, ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213 din 5 februarie 1996.
    2. Prevederile prezentelor norme se aplica incepand cu data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.
    3. Directia generala a impozitelor indirecte, Directia Generala a Vamilor, Directia de proceduri si metodologii fiscale si Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, vor lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara


                           NORME
de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213 din 5 februarie 1996

    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213 din 5 februarie 1996,
    se modifica dupa cum urmeaza:
    A. Punctul 3 alineatul 3 se elimina.
    B. Punctul 4
    - alineatul 1 se completeaza dupa cuvintele "art. 4" cu cuvintele "alin. 1".
    - se completeaza cu alineatul 3 care va avea urmatorul cuprins:
    "Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false - devenite proprietatea statului prin confiscare, potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de catre unitatea autorizata de Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste marcaje. Valorificarea produselor respective se va face potrivit prevederilor legale in vigoare."
    C. Punctul 5
    - primul alineat se completeaza cu urmatorul text:
    "Marcajele se aplica efectiv pe produs de catre producatorul intern sau extern."
    - alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Aceste licente se elibereaza de catre Ministerul Finantelor."
    - alineatul 5 se elimina
    - alineatul 7 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul:
    a) documentele legale de constituire a societatii comerciale, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii licentei (statutul societatii comerciale, hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale, certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, certificatul de inregistrare fiscala);
    b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi;
    c) contractul incheiat direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia.
    In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta si contractul dintre producatorul extern si reprezentantul sau;
    d) documentele bancare din care sa rezulte ca solicitantul dispune de resurse financiare proprii suficiente pentru realizarea importului, conform contractului prezentat;
    e) scrisoare de bonitate bancara;
    f) declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora."
    D. Punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "9. Pentru procurarea marcajelor, agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente, completeaza nota de comanda conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, in trei exemplare, dintre care doua se depun la autoritatea emitenta a licentei.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei, numai daca importatorul prezinta scrisoare de garantie bancara sau dovada depozitului bancar, echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    In baza notelor de comanda aprobate se atribuie fiecarui producator intern sau importator de produse supuse marcarii un cod special (diferit de codul fiscal), care se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite care vor fi aplicate pe produsele fabricate sau importate de catre acestia.
    Dupa aprobarea comenzii, autoritatea prevazuta la alin. 1 va intocmi o situatie centralizatoare, dupa modelul din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, si va transmite, anexat acesteia, la unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor, exemplarul 1 al notei de comanda, iar exemplarul 2 il va pastra in arhiva proprie.
    Unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele in baza situatiilor centralizatoare si este obligata sa tina evidenta tipariturilor si sa informeze saptamanal organele prevazute la pct. 5 din prezentele norme metodologice despre cantitatile livrate.
    Marcajele vor fi realizate prin emisiuni identificate printr-un cod de emisiune aprobat de autoritatea emitatoare a licentei.
    Unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele pe baza notelor de comanda si numai dupa prezentarea de catre agentul economic producator intern sau importator a dovezii platii si a extrasului de cont ce atesta virarea contravalorii marcajelor comandate, in contul acesteia.
    Dovada platii si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza societatii bancare la care agentii economici producatori interni sau importatori au deschis contul.
    Agentii economici care detin licenta de producator intern sau importator pot utiliza marcajele aprobate numai in limita termenului de valabilitate a licentei. Marcajele neintroduse in tara in termenul legal isi pierd valabilitatea.
    In cazul in care pana la expirarea termenului de valabilitate a licentei, importatorii nu justifica prin importuri efective utilizarea marcajelor exportate sau in cazuri obiective - reimportul acestora -, garantia bancara sau depozitul bancar va fi executat partial sau total, corespunzator cantitatii de marcaje nejustificate.
    Executarea garantiei bancare sau a depozitului bancar se face in baza unei cereri scrise din partea unitatii vamale catre societatea bancara emitenta."
    E. Punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "11. Agentii economici producatori interni sau importatori pot detine in stoc marcaje necesare pentru 3 luni.
    In cel mult 15 zile de la expirarea acestui termen, titularii prevazuti la alin. 1 sunt obligati sa prezinte stocul timbrelor neutilizate autoritatii emitente a licentei, care va dispune distrugerea marcajelor.
    De asemenea, titularii prevazuti la alin. 1 sunt obligati sa prezinte lunar, autoritatii emitente a licentei, justificarea marcajelor aprobate.
    In caz contrar, licenta se suspenda sau se retrage concomitent cu inaintarea catre organele de control abilitate a propunerii de verificare a agentului economic respectiv."
    F. Punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "12. Marcajele nu pot fi revandute altor agenti economici, cele neutilizate in termenele prevazute de lege urmand a fi restituite unitatii autorizate pentru tiparirea marcajelor, care va proceda la distrugerea acestora.
    In situatia in care un agent economic producator intern sau importator isi inceteaza activitatea, acesta are obligatia ca in termen de 15 zile sa comunice autoritatii emitente a licentei numarul si seriile marcajelor neutilizate si sa le restituie catre unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor care, de asemenea, va proceda la distrugerea lor.
    Pana la eliberarea timbrelor, banderolelor si a etichetelor catre agentii economici producatori sau importatori, acestea se depoziteaza la unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor in conditii de deplina securitate."
    G. Punctul 13
    - alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "13. Marcajele deteriorate la agentii economici producatori interni sau importatori nu vor fi utilizate, acestea urmand regimul celor neutilizate."
    - alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea deteriorarii marcajelor si aprobarea motivatiilor deteriorarii acestora se efectueaza de catre unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor."
    - alineatul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Marcajele returnate se distrug, lunar, sub supravegherea unei comisii formate din reprezentanti ai autoritatii emitente a licentei (respectiv directia emitenta si Inspectia generala pentru activitate interna), un reprezentant al unitatii autorizate pentru tiparirea marcajelor si un reprezentant al agentului economic in cauza."
    - alineatul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Costul marcajelor neutilizate sau deteriorate nu se restituie, iar cheltuielile legate de distrugerea lor se suporta de catre agentul economic in cauza."
    H. Punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "14. Potrivit prevederilor art. 11 din ordonanta, agentii economici producatori interni sau importatori sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, conform formularului din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    In situatia in care nu sunt respectate prevederile alin. 1, pe langa sanctiunile prevazute de ordonanta, agentii economici pierd dreptul de aprobare pentru o noua comanda.
    Organele de control au obligatia de a comunica autoritatii emitente a licentei, in termen de 15 zile de la constatare, nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. 1."
    I. Punctul 15 se completeaza cu urmatorul text:
    "Unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor are obligatia de a efectua expertizarea acestora la solicitarea organelor de control.
    Organele de control prevazute de lege vor informa periodic autoritatea emitenta a licentei despre constatarile referitoare la incalcarea prevederilor legale privind marcarea de catre agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente."
    J. Se introduce punctul 18 care va avea urmatorul cuprins:
    "18. Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 213 din 5 februarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu adaptarea textelor si renumerotarea corespunzatoare a acestora."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1419/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1419 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1419/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu