E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.140 din 02.09.2016

privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 09 septembrie 2016SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (7), art. 25 alin. (1), art. 263 alin. (5), art. 265, art. 266, art. 54 alin. (2), art. 73 alin. (11), art. 74 şi art. 741 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 100 şi 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 alin. (2), art. 41, art. 176 alin. (3) şi (5) şi art. 339 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la: a)activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, prevăzute în anexa nr. 1; b)recrutarea poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 2; c)selecţionarea poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 3; d)formarea profesională a poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 4; e)perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 5; f)acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcţii, prevăzute în anexa nr. 6; g)proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 7; h)evaluarea de serviciu a poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 8; i)sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzute în anexa nr. 9; j)procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi, prevăzute în anexa nr. 10; k)competenţele de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11. Articolul 2Se aprobă modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare: a)„Chestionar pentru analiza postului", prevăzut în anexa nr. 12; b)„Fişa de observaţie a sarcinilor postului", prevăzută în anexa nr. 13; c)„Structura fişei postului şi instrucţiuni de completare", prevăzute în anexa nr. 14; d)„Programul activităţilor de tutelă profesională", prevăzut în anexa nr. 15; e)„Referatul tutorelui", prevăzut în anexa nr. 16; f)„Raportul de stagiu", prevăzut în anexa nr. 17; g)„Raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională", prevăzut în anexa nr. 18; h)„Evaluarea de serviciu", prevăzută în anexa nr. 19; i)„Evaluare de serviciu - fişa sintetică", prevăzută în anexa nr. 20; j)„Îndrumarul de organizare şi desfăşurare a interviului de evaluare", prevăzut în anexa nr. 21; k)„Îndrumarul de completare a formularului de evaluare de serviciu a poliţiştilor", prevăzut în anexa nr. 22; l)„Fişa matricolă", prevăzută în anexa nr. 23; m)„Situaţie centralizatoare privind modul de utilizare a competenţelor poliţistului care a frecventat programe de pregătire profesională în străinătate", prevăzută în anexa nr. 24; n)„Tabel cu rezultatele obţinute la concurs", prevăzut în anexa nr. 25; o)„Model de borderou", prevăzut în anexa nr. 26. Articolul 3Dispoziţiile prezentului ordin se aplică: a)poliţiştilor; b)cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi veteranilor de război care au avut calitatea de poliţişti; c)funcţionarilor publici, numai cu privire la dispoziţiile privind gestiunea datelor de personal; d)personalului contractual, numai cu privire la dispoziţiile privind analiza postului şi gestiunea datelor de personal; e)elevilor şi studenţilor, numai cu privire la dispoziţiile privind tutela profesională. Articolul 4În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles: a)post (de muncă) - componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ce revin unei anumite persoane şi pentru care Ministerul Afacerilor Interne (MAI) stabileşte, potrivit legii, un raport de serviciu/raport de muncă; în cadrul statului de organizare, postul este unic; b)funcţie - expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfăşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi din MAI, respectiv rolul, de conducere sau de execuţie, ce revine unei persoane în structura instituţiei; este elementul de generalizare a posturilor asemănătoare; mai multe posturi pot avea în statul de organizare al unităţii aceeaşi funcţie, cum ar fi, de exemplu: şef secţie de poliţie orăşenească, ofiţer psiholog, consilier juridic; c)funcţie de specialitate - funcţia care implică, între cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului, existenţa unei specializări ori calificări profesionale pentru care MAI nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ; d)competenţă de gestiune a resurselor umane - drept conferit de actele normative în vigoare prin care ministrul afacerilor interne, alte persoane care ocupă funcţii de demnitate publică în cadrul MAI sau, după caz, persoanele care ocupă funcţii de conducere realizează managementul resurselor umane; e)numire în funcţie - manifestarea de voinţă cu caracter unilateral, exercitată în condiţiile legii prin emiterea unui act administrativ de către persoana cu competenţă de gestiune a resurselor umane, având ca finalitate stabilirea funcţiei exercitate de persoana numită; f)specialitatea studiilor absolvite - specializarea şi, după caz, domeniul de studii universitare sau, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obţinute ca efect al absolvirii unei forme de învăţământ; g)vechime în specialitatea structurii - perioada desfăşurată într-un domeniu, prin raportare la natura activităţilor desfăşurate; h)instituţie de învăţământ - denumire generică ce include instituţii de învăţământ ale MAI şi alte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI. Articolul 5Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, este abilitat să emită precizări referitoare la aplicarea prezentului ordin, precum şi proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane, al căror conţinut se postează pe site-ul oficial al MAI. Articolul 6Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-26 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 7 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 22 iulie 2013, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În anexele la regulament se prevăd diagrama de relaţii şi structura organizatorică - reprezentarea grafică. 2. În anexa nr. 2, la capitolul VI, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexe Structura organizatorică - reprezentarea grafică Diagrama de relaţii Alte anexe, dacă este cazul Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea asupra personalului prevăzut la art. 3 următoarele: a)Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne1;1 Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului de Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. b)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare2; 2 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. c)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia3;3 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. d)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare4;4 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. e)Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; f)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 10Procedurile de concurs nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor aflate în vigoare la momentul iniţierii acestora. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 12Prezentul ordin intră în vigoare la data de 10 septembrie 2016. Ministrul afacerilor interne, Petre TobăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 140/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 140 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1718 2004
    de mai mult de un an nu se mai respecta ordinul capitolul 3 articol 8 punctul 5 in sensul ca nu se mai acorda hrana in timpul dializei pe motiv de a nu se mai transmite virusul sars cov 2! se transmite virusul prin mincare? cum transmitem virusul daca nu il avem? anumiti medici pun stetoscopul de la un bonlav la altul fara niciun fel de dezinfectie, este corect? medicul sef se comporta precum dumnezeu pe pamint fara a tine cont de drepturile bonlavilor, tratindui ca pe o turma de sclavi. CINE VEDE?
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu