E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.128 din 11.06.2012

pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 15 iunie 2012SmartCity1


Având în vedere:consultările cu organizaţiile din domeniul pescuitului comercial;

Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 3.672 din 17 mai 2012,în temeiul: art. 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 41, 411 şi 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării“;

art. 7 lit. A.b) şi A.d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

Regulamentului (CE) nr. 26/2004 al Comisiei privind Registrul flotei de pescuit comunitare;

Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 7/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2010, se abrogă. Articolul 3Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 36/2011 privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, se abrogă. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXĂNORME privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se practică anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale în vigoare.(2) Habitatele piscicole naturale sunt definite la art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se acordă de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în mod direct pescarilor profesionişti, persoane fizice autorizate, organizaţi în asociaţii profesionale, societăţilor comerciale, cooperativelor de producţie, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit comercial. Articolul 3(1) Stabilirea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit pe zone de pescuit se face cu respectarea regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale în vigoare privind pescuitul.(2) Atribuirea dreptului de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se face având în vedere următoarele:a)cota şi efortul de pescuit stabilite prin studiul anual de captură totală admisibilă (TAC), pe zone de pescuit; b)raportările şi monitorizarea capturilor la ANPA; c)tradiţia şi continuitatea în activitatea de pescuit comercial; d)domiciliul solicitantului să fie în zona atribuită la pescuit; e)îndeplinirea obligaţiilor cerute de Uniunea Europeană–întocmire de chestionare, raportarea electronică a capturilor (ERS), sistem de monitorizare prin satelit a vaselor (VMS - Vessel Monitoring System), după caz; f)completarea corectă şi transmiterea la timp a documentelor de pescuit (jurnale de pescuit, declaraţii descărcare, note de primă vânzare, note de transport etc.). (3) Punctajul şi alte măsuri referitoare la atribuirea dreptului şi efortului de pescuit comercial se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANPA. Articolul 4ANPA are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentele norme. Articolul 5Licenţa de pescuit, permisul de pescuit comercial, autorizaţia de pescuit comercial şi autorizaţia specială de pescuit calcan se emit şi se eliberează în baza procedurilor aprobate prin decizie a preşedintelui ANPA. Articolul 6(1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis pentru o perioadă determinată, care conferă titularului său dreptul, limitat de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit pentru exploatarea comercială a resurselor acvatice vii şi care se vizează anual.(2) Licenţa de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului, pentru navele/ambarcaţiunile de pescuit înscrise în fişierul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit.(3) Modelul licenţei de pescuit în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este prezentat în anexa nr. 1.(4) Modelul licenţei de pescuit în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este prezentat în anexa nr. 2. Articolul 7(1) La eliberarea licenţei de pescuit, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:a)cerere-tip, în care se vor menţiona zona de pescuit, tipul şi numărul uneltelor de pescuit; b)dovada plăţii taxei de licenţiere, conform prevederilor legale în vigoare; c)copie a certificatului de înmatriculare a navei/ambarcaţiunii de pescuit emis de Autoritatea Navală Română şi prezentarea originalului pentru conformitate; d)copii ale permiselor de pescuit vizate ale operatorilor care se înscriu pe licenţă; e)proces-verbal de predare-primire a mărcilor pentru uneltele de pescuit; f)contract de comodat/închiriere pentru navă/ambarcaţiunea de pescuit, în cazul în care solicitantul nu este şi proprietar. (2) Cererile pentru obţinerea licenţei de pescuit însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) se depun la ANPA.(3) În baza cererii şi a documentelor anexate, se va întocmi de către inspectorii ANPA o notă de constatare care atesta că nava/ambarcaţiunea de pescuit este echipată pentru desfăşurarea pescuitului comercial şi îndeplineşte condiţiile legale privind caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi uneltelor admise la pescuit.(4) Numărul şi tipul uneltelor de pescuit admise pentru o ambarcaţiune sunt limitate în funcţie de TAC şi vor fi înscrise în licenţa de pescuit.(5) Pentru vizarea anuală a licenţei de pescuit comercial, solicitantul trebuie să depună la ANPA dovada plăţii taxei de viză pentru licenţă, contractul de comodat valabil încheiat între proprietar şi operator, copii ale permiselor de pescuit comercial şi copie a atestatului de bord al ambarcaţiunii, cu valabilitate pentru anul în curs.(6) Înscrierea unor noi capacităţi de pescuit în fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se face în limita capacităţii existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme.(7) Radierea din fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se face când nava/ambarcaţiunea de pescuit nu a activat o perioadă mai mare de un an calendaristic de la eliberarea licenţei de pescuit. Articolul 8(1) Permisul de pescuit comercial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă determinată şi care se vizează anual.(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 3. Articolul 9(1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:a)cerere-tip; b)două poze de tip paşaport; c)copie a BI/CI; d)copie a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, în care să fie înscrisă activitatea de pescuit comercial, ori adeverinţă de salariat din care să rezulte că este angajat cu contract de muncă la o societate comercială sau cooperativă de producţie care are în obiectul de activitate şi pescuitul comercial; e)dovada plăţii taxei de eliberare a permisului, conform prevederilor legale în vigoare; f)copie a diplomei/certificatului de formare profesională în domeniul pescuitului comercial; g)cazier judiciar din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun şi se verifică la ANPA, în vederea emiterii şi eliberării permisului de pescuit comercial.(3) Pentru vizarea anuală a permisului de pescuit comercial solicitantul trebuie să depună cazier judiciar, din care să reiasă că nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului, precum şi dovada plăţii taxei de vizare a permisului. Articolul 10(1) Autorizaţia de pescuit comercial este un document unic, netransmisibil, se eliberează de către ANPA şi conţine date referitoare la identificarea utilizatorului, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, cota alocată pe specii, porturile/punctele de debarcare, centrele de primă vânzare.(2) Autorizaţia specială de pescuit al calcanului este un document unic, netransmisibil, se eliberează de către ANPA şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii de pescuit specializate în pescuitul calcanului, a proprietarului şi operatorilor, la perioada de valabilitate, zona de pescuit, cota alocată, porturile/punctele de debarcare, centrele de prima vânzare, jurnalul de pescuit, numărul şi tipul uneltelor de pescuit calcan şi mărcile aferente.(3) Autorizaţia de pescuit comercial/autorizaţia specială de pescuit al calcanului se eliberează pentru fiecare ambarcaţiune, prin asociaţii/organizaţii de pescari profesionişti/societăţi comerciale/cooperative de producţie, sau se acordă persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, pentru fiecare ambarcaţiune‚ după caz.(4) Pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial/autorizaţiei speciale de pescuit al calcanului, solicitanţii trebuie să depună la ANPA următoarele documente:a)cerere, în care se vor menţiona zona de pescuit, porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare aflate în administrare proprie sau în baza unor contracte de prestări de servicii cu alţi deţinători de porturi/puncte de debarcare şi centre de primă vânzare; b)dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare; c)tabel nominal cu pescarii profesionişti, copii ale licenţelor de pescuit, tabel cu numărul/tipul/mărcile uneltelor de pescuit; d)copie a certificatului de înmatriculare emis de oficiul registrul comerţului pentru persoanele juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial şi certificat constatator pentru punctul de lucru unde desfăşoară activitatea de pescuit; e)certificat anual de atestare fiscală eliberat de către administraţia financiară sau primărie, după caz; f)copia contractului de prestări de servicii cu un port/punct de debarcare şi cu un centru de primă vânzare din zona arondată; g)declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului. (5) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial şi modelul autorizaţiei speciale de pescuit al calcanului sunt prezentate în anexele nr. 4 şi 5. Articolul 11ANPA nu va elibera permise de pescuit comercial, licenţe de pescuit, autorizaţii de pescuit comercial, autorizaţii speciale de pescuit al calcanului solicitanţilor care au săvârşit infracţiuni la legea pescuitului. Articolul 12(1) ANPA stabileşte prin decizie a preşedintelui modul de marcare a uneltelor utilizate la pescuit, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.(2) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligaţia să achite contravaloarea mărcilor la ANPA şi să le monteze pe uneltele de pescuit.(3) ANPA asigură confecţionarea mărcilor.(4) Gestionarea şi evidenţa mărcilor se fac de către ANPA.(5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA care nu au montate mărci sunt retrase de la pescuit, aplicându-se prevederile legale în vigoare. Articolul 13(1) Autorizaţia de pescuit comercial/autorizaţia specială de pescuit al calcanului, licenţa de pescuit şi permisul de pescuit comercial pot fi suspendate sau retrase pentru o perioadă de 90 de zile, prin decizie a preşedintelui ANPA, în baza constatărilor persoanelor cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Licenţa de pescuit se suspendă temporar, prin decizie a preşedintelui ANPA, în cazul unei imobilizări temporare sau când a fost suspendată autorizaţia de pescuit, în conformitate cu prevederile art. 45 pct. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999.(3) Licenţa de pescuit poate să fie retrasă definitiv, prin decizie a preşedintelui ANPA, când nava face obiectul unei măsuri de ajustare a capacităţii prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului sau când autorizaţia de pescuit a fost retrasă în conformitate cu prevederile art. 45 pct. (4) din Regulamentul (CE) 1.005/2008.(4) Licenţa de pescuit se suspendă temporar sau se retrage definitiv, prin decizie a preşedintelui ANPA, la solicitarea proprietarului navei/ambarcaţiunii de pescuit.(5) Autorizaţia de pescuit comercial/autorizaţia specială de pescuit al calcanului poate fi suspendată sau retrasă, prin decizie a preşedintelui ANPA, dacă nava de pescuit în cauză nu deţine o licenţă de pescuit ori dacă licenţa de pescuit a acesteia a fost suspendată, retrasă sau perioada de valabilitate a expirat.(6) Orice modificări privind permisul de pescuit comercial, licenţa de pescuit, autorizaţia de pescuit comercial, autorizaţia specială de pescuit al calcanului şi anexele la acestea se vor face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea şi eliberarea altor documente, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme. Articolul 14Captura realizată în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se descarcă în porturile/punctele de debarcare sau în centrele de primă vânzare autorizate, după caz. Articolul 15(1) Porturile/Punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare care îndeplinesc condiţiile de funcţionare sunt nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Porturile/Punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale vor primi un certificat de nominalizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.(3) Pentru obţinerea certificatului de nominalizare, solicitantul trebuie să depună copii ale următoarelor documente:document de proprietate/închiriere/concesiune pentru teren şi clădire;

înregistrare/autorizaţie sanitar-veterinară valabilă;

certificat de înregistrare fiscală. Articolul 16În vederea nominalizării şi funcţionării, porturile/punctele de debarcare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să fie situate la malul apei la o distanţă corespunzătoare, pentru a putea transporta peştele capturat în condiţii sanitar-veterinare optime; b)să fie prevăzute cu dotări care să permită acostarea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit şi descărcarea capturilor, precum şi cu utilităţile necesare bunei funcţionări; c)să fie inscripţionate şi înregistrate sanitar-veterinar; d)să deţină instalaţie pentru producerea fulgilor de gheaţă sau să-şi asigure fulgi de gheaţă; e)să deţină dispozitive de cântărire a peştelui; f)să afişeze un program de funcţionare şi preţurile de achiziţie; g)să fie dotate cu sistem de tractare cu vinci a ambarcaţiunilor şi dispozitive de transportat peştele, după caz. Articolul 17În vederea nominalizării şi funcţionării, centrele de primă vânzare trebuie: a)să deţină spaţiu de refrigerare (0°C - +4°C) pentru primirea, depozitarea şi vânzarea peştelui şi a produselor din peşte primite de la porturile/punctele de debarcare; b)să deţină spaţiu frigorific pentru depozitarea cantităţilor de peşte şi a produselor din peşte nevândute în ziua primirii peştelui de la punctele de debarcare; c)să aibă dotări cu apă curentă, instalaţie pentru producerea fulgilor de gheaţă, dispozitive de cântărire, ambalaje etc.; d)să afişeze programul pentru primirea peştelui de la punctele de debarcare; e)să fie autorizate sanitar-veterinar; f)să afişeze programul de funcţionare; g)să deţină casă de marcat. Articolul 18Personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA verifică periodic dacă porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare respectă condiţiile de nominalizare şi funcţionare şi propune măsuri în consecinţă. Comercializarea peştelui Articolul 19(1) Peştele capturat în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie în jurnalul de pescuit.(2) Modelul jurnalului de pescuit este prezentat în anexa nr. 7.(3) Jurnalul de pescuit se completează zilnic de către proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de pescuit, în două exemplare, care sunt distribuite astfel:a)originalul - la filiala ANPA, până la data de 5 a fiecărei luni; b)exemplarul al doilea rămâne la cotor, la ambarcaţiunea de pescuit. Articolul 20(1) Capturile de peşte sunt descărcate în porturile/punctele de debarcare, unde se întocmeşte declaraţia de descărcare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8.(2) Declaraţia de descărcare se completează de către proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:a)originalul - la portul/punctul de debarcare sau centrul de primă vânzare, după caz; b)exemplarul al doilea - la ANPA; c)exemplarul al treilea rămâne la cotor, la ambarcaţiunea de pescuit. (3) Declaraţia de descărcare electronică se va completa conform prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare. Articolul 21(1) Transportul peştelui şi/sau produselor din peşte de la portul/punctul de debarcare la centrul de primă vânzare va fi însoţit de nota de transport al peştelui, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.(2) Nota de transport se completează de către proprietarul/administratorul portului/punctului de debarcare în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:a)originalul - la punctul/portul de debarcare; b)exemplarul al doilea - la ANPA; c)exemplarul al treilea rămâne la cotor, la mijlocul de transport. (3) Transportul peştelui din punctul/portul de debarcare la centrele de primă vânzare se face în baza avizului de expediţie şi a notei de transport.(4) La eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial/autorizaţiei speciale de pescuit al calcanului, solicitanţii care se regăsesc la prevederile alin. (3) trebuie să depună la filialele regionale ale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru transportul peştelui şi al produselor din peşte autorizate sanitar-veterinar. Articolul 22(1) În centrele de primă vânzare care sunt nominalizate să funcţioneze, comercializarea peştelui şi a produselor din peşte se face numai către persoane fizice autorizate/persoane juridice autorizate care au ca obiect de activitate comercializarea peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice.(2) Operatorul economic care desfăşoară activitate de pescuit şi comercializare a peştelui sau administratorul centrului de primă vânzare au obligaţia întocmirii notei de vânzare la fiecare livrare, precum şi a transmiterii acesteia la ANPA până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă.(3) Modelul notei de vânzare este prezentat în anexa nr. 10.(4) Nota de vânzare se va întocmi în 3 exemplare, care vor fi distribuite astfel:a)originalul - la cumpărător; b)exemplarul al doilea - la ANPA; c)exemplarul al treilea rămâne la cotor, la centrul de primă vânzare. Articolul 23(1) Colectarea peştelui capturat în urma pescuitului comercial în Dunăre, Prut şi lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura, unde nu sunt condiţii de amplasare a punctelor de debarcare şi/sau a centrelor de primă vânzare, se face în punctele de acostare, iar transportul de la punctele de acostare la centrele de primă vânzare se face cu mijloace de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte înregistrate sanitar-veterinar.(2) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcaţiunile care deţin licenţă de pescuit pleacă la pescuit şi revin de la pescuit. Locaţia punctelor de acostare va fi comunicată în scris filialelor ANPA la eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial în apele interioare şi ori de câte ori apar modificări.(3) La eliberarea autorizaţiei de pescuit, solicitanţii care se regăsesc la prevederile alin. (1) trebuie să depună la filialele regionale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte înregistrate sanitar-veterinar. Capitolul IIPescuitul comercial în Marea Neagră, cu excepţia ariilor naturale protejate Articolul 24(1) Activităţile de pescuit în Marea Neagră reprezintă totalitatea acţiunilor derulate pe mare în scopul capturării de resurse acvatice vii, incluzând deplasarea în zona de pescuit, lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriu-zisă (timpul cât unealta acţionează la orizontul de pescuit), recuperarea la bord şi deplasarea la portul de bază.(2) Perioada aferentă activităţilor de pescuit în Marea Neagră se calculează din momentul plecării navei de pescuit din portul de bază spre zona de pescuit până în momentul întoarcerii navei în portul de bază având recuperate uneltele folosite la pescuit şi se exprimă în zile de activităţi de pescuit.(3) Pescuitul în Marea Neagră la scară redusă reprezintă pescuitul desfăşurat de către ambarcaţiuni care au o lungime maximă de 12 m şi care nu utilizează uneltele remorcate. Articolul 25(1) Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m trebuie să fie echipate cu VMS, precum şi cu alte sisteme electronice de transmitere a datelor.(2) VMS şi sistemele de transmitere a datelor se montează şi pe navele de pescuit cu o lungime totală de 12 metri sau mai mare, dar mai mică de 15 metri, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.(3) Navele menţionate la alin. (2) nu au obligaţia de a monta VMS dacă:a)operează exclusiv în apele teritoriale ale României; b)nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării şi cel al întoarcerii în port. Articolul 26VMS şi sistemele de transmitere electronică a datelor trebuie să fie conectate în permanenţă în timpul cât nava se află în activitate pe mare. Articolul 27Înainte cu două ore de a ieşi/intra în/din mare, comandanţii navelor de pescuit menţionate la art. 24 trebuie să anunţe reprezentantul ANPA. Articolul 28(1) ANPA ţine evidenţa navelor mai mari sau egale cu 12 m care pescuiesc în Marea Neagră, prin completarea registrului de evidenţă, în care se înscriu toate intrările şi ieşirile acestora, precum şi evidenţa tuturor ambarcaţiunilor de pescuit al calcanului.(2) Modelul registrului de evidenţă a navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit este prezentat în anexa nr. 11. Articolul 29(1) În timpul activităţii de pescuit comandanţii navelor de pescuit cu lungimi mai mari sau egale cu 12 m au obligaţia de a completa zilnic jurnalul de pescuit la Marea Neagră şi/sau jurnalul electronic de pescuit aflat la bord, în care este inclusă şi declaraţia de descărcare.(2) Modelul jurnalului de pescuit la Marea Neagră este prezentat în anexa nr. 12. Articolul 30(1) Jurnalele de pescuit la Marea Neagră se completează în două exemplare, care sunt distribuite astfel:a)originalul se depune la ANPA până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară; b)exemplarul al doilea rămâne la cotor, la nava/ambarcaţiunea de pescuit. (2) Jurnalul electronic de pescuit se va completa conform prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare şi se va asigura ERS. Articolul 31(1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 12 m au obligaţia să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat în anexa nr. 13. Articolul 32Dispoziţiile art. 31 se aplică şi conducătorilor navelor de pescuit care utilizează unelte fixe de tip talian. Articolul 33(1) Jurnalele de pescuit costier se completează în două exemplare, care sunt distribuite astfel:a)originalul se depune la ANPA până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna precedentă; b)exemplarul al doilea rămâne la cotor, la nava/ambarcaţiunea de pescuit. (2) Instrucţiunile de completare a jurnalului de pescuit la Marea Neagră şi a jurnalului de pescuit costier sunt prezentate în anexa nr. 14. Articolul 34(1) Comandanţii navelor de pescuit cu lungime totală de 12 metri sau mai mare înregistrează şi transmit prin mijloace electronice la ANPA, cel puţin o dată pe zi, informaţiile necesare, în baza prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare.(2) Aceste informaţii se transmit după încheierea ultimei operaţiuni de pescuit şi înainte de intrarea în port.(3) Navele cu o lungime totală mai mică de 15 metri sunt scutite de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) dacă:a)operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion; b)nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării şi cel al întoarcerii în port. (4) Comandanţii navelor care înregistrează şi transmit electronic date privind activităţile lor de pescuit sunt scutiţi de obligaţia de a completa pe hârtie un jurnal de pescuit, o declaraţie de debarcare şi o declaraţie de transbordare. Articolul 35(1) Comandanţii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit cu o lungime totală de cel puţin 12 metri angajaţi în activităţi de pescuit privind stocuri care fac obiectul unui plan multianual şi care sunt obligaţi să înregistreze electronic datele din jurnalul de pescuit trebuie să notifice ANPA, cu cel puţin două ore înainte de ora estimată de sosire în port, următoarele informaţii:a)numărul de identificare externă a navei şi numele navei de pescuit; b)numele portului de destinaţie şi scopul escalei, cum ar fi debarcarea, transbordarea sau accesul la servicii; c)datele între care are loc ieşirea în larg şi zonele geografice relevante în care s-au efectuat capturi; d)data şi ora estimată a sosirii în port; e)cantităţile din fiecare specie înregistrate în jurnalul de pescuit; f)cantităţile din fiecare specie care vor fi debarcate sau transbordate. (2) Comandanţii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit al calcanului trebuie să anunţe telefonic cu cel puţin două ore înainte ora ieşirii la pescuit şi cu două ore înainte sosirea de la pescuitul calcanului. Articolul 36(1) Navele/ambarcaţiunile deţinătoare de autorizaţii speciale de pescuit al calcanului au următoarele obligaţii:a)să respecte zona/cota de pescuit alocată; b)să descarce peştele capturat în portul/punctul de debarcare arondat şi să îl transporte obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat; c)să folosească unelte (setci) cu latura ochiului egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), conform prevederilor legale în vigoare; d)dimensiunea minimă pentru calcan la descărcare să fie de cel puţin 45 cm, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecţie a puietului de organisme marine, în ceea ce priveşte determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă şi evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (măsurată de la vârful botului până la capătul cozii); e)să noteze în jurnalul de pescuit data şi ora lansării şi virării setcilor de calcan, poziţia (latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a uneltelor (setcilor) şi lungimea instalată a lavelor de setci, precum şi numărul de persoane implicate în astfel de activităţi; f)să respecte perioada de prohibiţie a pescuitului calcanului conform ordinului anual de prohibiţie şi prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare (orice captură accidentală de calcan realizată în timpul perioadei de prohibiţie sau în afara acesteia de către pescari neautorizaţi va fi redată mediului, indiferent de stare); g)să anunţe telefonic cu cel puţin două ore înainte ora ieşirii la pescuit şi cu două ore înaintea sosirii de la pescuitul calcanului; h)în apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfăşoară conform prevederilor regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră. (2) Modelul jurnalului de pescuit al calcanului la Marea Neagră este prezentat în anexa nr. 15. Articolul 37(1) Comandanţii navelor de pescuit cu o lungime totală de 10 metri sau mai mare specifică în jurnalul de pescuit toate cantităţile din fiecare specie capturată şi stocate la bord care depăşesc 50 kg echivalent greutate în viu.(2) Marja de toleranţă permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire la cantităţile în kilograme de peşte păstrate la bord este de 10% pentru toate speciile.(3) Comandanţii navelor de pescuit înregistrează, de asemenea, în jurnalul de pescuit toate estimările de capturi aruncate înapoi în mare care depăşesc 50 kg echivalent greutate în viu pentru orice specie. Articolul 38Speciile de peşti capturate la Marea Neagră sunt menţionate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, conform anexei nr. 16. Articolul 39(1) Comandanţii navelor de pescuit au obligaţia de a semnala prezenţa delfinilor în zona de pescuit, prin completarea fişei de semnalare a delfinilor.(2) Modelul fişei de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Negară este prezentat în anexa nr. 17.(3) Fişele de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Neagră sunt transmise la ANPA în termen de 48 de ore. Articolul 40Autorizaţiile de pescuit comercial/autorizaţiile speciale de pescuit al calcanului, licenţele de pescuit şi permisele de pescuit comercial emise anterior prezentelor norme îşi păstrează valabilitatea până la data expirării valabilităţii acestora. Articolul 41Nerespectarea prevederilor prezentelor norme duce la suspendarea/retragerea autorizaţiilor de pescuit comercial/autorizaţiilor speciale de pescuit calcan, licenţelor de pescuit şi a permiselor de pescuit comercial, după caz. Articolul 42Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1 la norme Faţă MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ LICENŢĂ DE PESCUIT (în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare) Nr. ........... din ........ ........ ........... Numărul de identificare din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit (CFR): ........ ................ ............... Date de identificare 1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul de la Autoritatea Navală Română: ........ ........./........ ............ 2. Tipul navei/ambarcaţiunii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 3. Portul de bază/punctul de debarcare: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 4. Marcajul exterior: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 5. Indicativul radio: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 6. Numele proprietarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 7. Adresa proprietarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Operatori*) (număr): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Caracteristici tehnice şi echipamente 1. Puterea motorului principal: ................ kW 2. Lungimea maximă: ........ ........ ........... m 3. Lungimea între perpendiculare: ......... m 4. Tonajul brut: ........ ................ ............. TRB 5. Unelte de pescuit - tip/număr: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Marca**): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 6. Zone de pescuit: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Preşedinte, ........ ................ ........ .............. Verso Valabilitate

Anul Viza Anul Viza
De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........ De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........
Anul Viza Anul Viza
De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........ De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........

*) La rubrica „Operatori“ se menţionează 3 operatori din cadrul asociaţiei/organizaţiei de pescari profesionişti/societăţii comerciale/cooperativei de producţie, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, cu permisele de pescuit comercial vizate la zi. **) Se vor înscrie modificările privind tipul, numărul şi mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări faţă de cele declarate iniţial, precum şi data şi motivul suspendării licenţei de pescuit. ANEXA Nr. 2 la norme Faţă MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ LICENŢĂ DE PESCUIT (în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare) Nr. ........... din ........ ........ ........... Numărul de identificare din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit (CFR): ........ ................ ............... Date de identificare 1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul de la Autoritatea Navală Română: ........ ........./........ ............ 2. Tipul navei/ambarcaţiunii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 3. Portul de bază/punctul de debarcare: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 4. Marcajul exterior: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 5. Indicativul radio: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 6. Numele proprietarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 7. Adresa proprietarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Operatori*) (număr): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Caracteristici tehnice şi echipamente 1. Puterea motorului principal: ................ kW 2. Lungimea maximă: ........ ........ ........... m 3. Lungimea între perpendiculare: ......... m 4. Tonajul brut: ........ ................ ............. TRB 5. Unelte de pescuit - tip/număr: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Marca**): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 6. Zone de pescuit: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Preşedinte, ........ ................ ........ .............. Verso Valabilitate

Anul Viza Anul Viza
De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........ De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........
Anul Viza Anul Viza
De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........ De la ........ ........ .............. Până la ........ ........ .......... Inspector ........ ........ ........

*) La rubrica „Operatori“ se menţionează 3 operatori din cadrul asociaţiei/organizaţiei de pescari profesionişti/societăţii comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, cu permisele de pescuit comercial vizate la zi. **) Se vor înscrie modificările privind tipul, numărul şi mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări faţă de cele declarate iniţial, precum şi data şi motivul suspendării licenţei de pescuit. ANEXA Nr. 3*)__*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la norme ANEXA Nr. 4*)__*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.la norme ANEXA Nr. 5la norme Faţă MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE PESCUIT AL CALCANULUI Nr. ........ ................ ............. Nava/Ambarcaţiunea (numele, ROUP) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Proprietar (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Comandant/Operatori (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Licenţă de pescuit în ape marine nr. ........ ........ ...........din ........ ........ .........., valabilitate - viză (anul) ........ ........ .............. Zona de pescuit ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Port/Punct de debarcare arondat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Centru de primă vânzare arondat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Valabilitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Preşedinte, ........ ................ Verso Unelte de pescuit: Tip ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Buc. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Mărci ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Jurnal de pescuit la Marea Neagră: de la pag. ..........la pag. ........... Jurnal de pescuit costier: de la pag. ........ ........ .........la pag. ............. Cota alocată (kg): 1. ........ ................ ............ 2. ........ ................ ............ 3. ........ ................ ............ Condiţii de desfăşurare a pescuitului: 1. În apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfăşoară conform prevederilor regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră. 2. Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund (setci pentru calcan) utilizate la pescuitul de calcan este: a/2a (mm) = 200/400. 3. Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată de la vârful botului la terminarea cozii. 4. a) Se va respecta strict portul/punctul de debarcare arondat capturilor de calcan. b)Se anunţă personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) privind ieşirea la pescuit şi intrarea de la pescuit între orele stabilite de ANPA, precum şi operatorii înscrişi pe licenţa de pescuit. c)Predarea peştelui se face la centrul de primă vânzare nominalizat în autorizaţia specială de pescuit al calcanului.5. Toate documentele de înregistrare şi transport al peştelui trebuie vizate de personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA. ANEXA Nr. 6la norme CERTFICAT DE NOMINALIZARE pentru porturi/puncte de debarcare şi centre de primă vânzare a produselor pescăreşti Nr. ........./............ În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea operatorului economic ........ ................ .............. nr. .........din ..............., precum şi documentaţia depusă, Documentul de proprietate/închiriere/concesiune nr. .......din ........ .............., Înscrierea/Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare nr. ........ ................ ........din ........ ................ ........ ........, Certificatul de înregistrare fiscală nr. ........ ................ ........ ........, se nominalizează operatorul economic ........ ................ ................ ........ ............., cu sediul în localitatea ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ ............... nr. .............., sectorul ......., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .............../........ ........, ca port/punct de debarcare/centru de primă vânzarea a produselor pescăreşti. Prezentul certificat de nominalizare nu îl scuteşte pe deţinător de răspunderile care îi revin potrivit legislaţiei în vigoare. Prezentul certificat de nominalizare este valabil până la data de ........ ............, cu drept de prelungire. Operatorul economic nominalizat este obligat să îl anunţe pe emitentul prezentului certificat de nominalizare despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la nominalizare în termen de 15 zile de la producerea modificării. AVIZUL DIRECŢIEI/FILIALEI Nr. ............/........ ............... ........ ................ ................ ................ ........ .............. (semnătura şi ştampila) AVIZUL SERVICIULUI RESURSE ACVATICE VII Nr. ............/........ ............... ........ ................ ................ ................ ........ .............. (semnătura şi ştampila) Preşedinte, ........ ........ ........... ANEXA Nr. 7la norme JURNAL DE PESCUIT Persoana juridică/Organizaţia/Asociaţia de pescari ........ ................ ................ ................ ........ ............ Luna/Anul ........ ................ ........ ........ Nr. ROU ........ ............ Zona/Tronsonul de pescuit ........ ........ ........

Data Numărul de pescari Toana de pescuit Captura, pe specii ( buc.)
Crap Caras Plătică Mreană Babuşcă Avat Somn Şalău Ştiucă Alte specii Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL LUNĂ:

Proprietar ........ ................ ................ ........ .............. (numele şi prenumele) Operatori ........ ................ ................ ........ ............... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ........ .............. ANEXA Nr. 8la norme DECLARAŢIE DE DESCĂRCARE Numele şi prenumele ........ ................ ............ Nr. permis ........ ................ ............ Nr. licenţă/Data eliberării ........ ................ ............ Ambarcaţiunea Nr. fişier ........ ................ ............ ANPA Nr. 000001 Declaraţie de descărcare Data ........ ........... S-au descărcat la punctul de debarcare ........ ................ ................ ................ ............ următoarele cantităţi de peşte capturat:

Nr. crt. Zona de pescuit Specia Modul de prezentare Cantitatea (kg)

Am predat. ........ ................ ................ ............... (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ............... (semnătura) ........ ................ ................ ............... L.S. Am primit. ........ ................ ................ ............... (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ............... (semnătura) ........ ................ ................ ............... L.S. ANEXA Nr. 9la norme NOTĂ DE TRANSPORT Seria ..... Nr. ......

Notă de transport

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Originea produsului Ziua ... Luna ... Anul .... Destinaţia
Numele navei/ambarcaţiunii ........ Auto/Ambarcaţiune ....... Nr. ........ ......... Proprietar ......... Licenţa de transport nr. .......... eliberată de ........ Centrul de primă vânzare ......... Administrator ........ Adresa ...............
Nr. fişier ..............
Nr. crt. Specia Modul de prezentare Cantitatea per ambalaj Calitate*) Cantitate totală (kg)
Extra A B Retras
TOTAL: x x x x x x

*) Se va marca cu X. Proprietar navă/ambarcaţiune/Reprezentant, ........ ................ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) Ştampila ........ ................ Semnătura ........ ............... Conducător auto, (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ................ ........... B.I./C.I. seria ..... nr. ...... eliberat(ă) de ........ ......... la data ........ ............. Semnătura ........ ........... ANEXA Nr. 10*)__*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.la norme Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: N - numele şi prenumele administratorului;

M

- modul de prezentare.

ANEXA Nr. 11la norme REGISTRU DE EVIDENŢĂ a navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit Portul de bază/Punctul de descărcare ........ ................ ................ ................ .............

Numele navei/ambarcaţiunii Marcajul exterior Data şi ora plecării Data şi ora sosirii Semnătura inspectorului piscicol

ANEXA Nr. 121 )__1) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.la norme ANEXA Nr. 13la norme JURNAL DE PESCUIT COSTIER Nr. ROU ........ ................ ........ ........ Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Data (1) B - Marcaj exterior (2) C - Tip unealtă/Nr. de zile la apă (3) D - Număr unelte (4) E - Număr pescari (5) F - Adâncimea apei (m) (6) G - Zona de lucru (7) H - Data (9) Nr. ROU ........ ................ ..............

A B C D E F G Captura, pe specii, în greutate vie sau număr de recipiente (8) Semnătura
kg sau recipiente
H Estimarea aruncărilor la mare (10) SEMNĂTURA şefului echipei de pescari/locţiitorului Eventual, numele şi adresa locţiitorului
Se va completa numai în cazul în care, prin ridicarea la bord a capturilor, au rezultat cantităţi pescuite de puiet sub dimensiunea minimă admisă sau specii interzise pescuitului, ce au fost aruncate înapoi în mare

ANEXA Nr. 14la norme INSTRUCŢIUNI de completare a jurnalului de pescuit la Marea Neagră I. Instrucţiuni de completare a jurnalului de pescuit 1. Modul de completare a jurnalului de pescuit: jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la ţărm;

jurnalul trebuie completat, de asemenea, la momentul unui control în zona de pescuit;

toate menţiunile din jurnal sunt obligatorii.1.1. Informaţii referitoare la navă Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (1): numele navei;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (2): marcajul exterior, inscripţionat în borduri;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (3): numele comandantului şi adresa;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (4): ziua, luna, ora şi portul de plecare la pescuit;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (5): ziua, luna, ora şi portul de întoarcere;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (6): data şi locul descărcării, dacă diferă de cele de la poziţia (5);

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (7): data, numele şi indicativul radio, marcajul extern de identificare şi naţionalitatea navei primitoare, în caz de transbordare.1.2. Informaţii referitoare la uneltele de pescuit Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (8): unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 3;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (9): mărimea ochiului de plasă (la sac în cazul traulului), în milimetri;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (10): dimensiunea uneltei.1.3. Informaţii referitoare la activitatea de pescuit Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (11): data; ea trebuie să corespundă fiecărei zile petrecute pe mare;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (12): numărul operaţiunii de pescuit;

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (13): timpul de pescuit; trebuie să fie egal cu diferenţa dintre ora începerii traulării şi ora începerii virării.

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (14): poziţia la momentul lansării uneltei.1.4. Cantităţi de peşte capturate şi păstrate la bord

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (15): se vor înregistra toate speciile prin codul lor de identificare.Se va menţiona unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (coş, ladă, navetă, bidon etc.), şi greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă. 1.5. Estimarea facultativă a cantităţilor de peşte aruncate în mare

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (16): se vor indica cantităţile, pe specii, aruncate în mare, în kg greutate vie sau în altă unitate de măsură, dacă este cazul, după cum s-a menţionat la poziţia (15). Aceste informaţii au un caracter ştiinţific şi ele nu sunt luate în calcul la atribuirea cotelor de pescuit.1.6. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit: pentru fiecare operaţiune de pescuit trebuie completat un rând;

se va utiliza o nouă pagină:• în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior. 2. Instrucţiuni privind declaraţia de descărcare/transbordare 2.1. Regulă generală Comandantul fiecărei nave de pescuit sau locţiitorul acestuia trebuie să depună după fiecare voiaj o declaraţie de descărcare [numărul de referinţă (18) din jurnalul de pescuit] când ajunge în portul de bază. În cazul descărcării pe uscat în afara teritoriului naţional, comandantul va transmite imediat, prin orice mijloc de comunicare, filialei Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură informaţiile pe care le înscrie în declaraţia de descărcare. 2.2. Informaţii de furnizat Declararea cantităţilor descărcate sau estimarea cantităţilor transbordate se va face pentru fiecare specie în josul declaraţiei prezentate în anexa nr. 8, conform următoarelor instrucţiuni:

Prezentarea peştelui [numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (17) ]Prezentare înseamnă felul în care este prelucrat peştele descărcat sau transbordat. Trebuie indicată natura prelucrării, dacă este cazul: E pentru eviscerare, D pentru peştele decapitat, F pentru fileuri, S pentru sărat etc. În caz de neprelucrare se va menţiona Î - întreg.

Unitatea de măsură pentru cantităţile descărcate/transbordate [numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (18)] Trebuie indicate unitatea de măsură folosită (coşuri, navete, lăzi, bidoane etc.), precum şi greutatea netă a peştelui din aceste unităţi, în kg.

Greutatea totală, pe specii, a capturilor descărcate [numărul de referinţă din jurnalul de pescuit (19)]Se vor indica greutatea sau cantităţile efectiv descărcate pentru toate speciile care sunt cuprinse în lista prezentată în anexa nr. 16. Greutatea înscrisă în formular corespunde celei a peştelui, aşa cum a fost el descărcat, neprelucrat sau după o eventuală prelucrare a produsului la bordul navei ori al ambarcaţiunii. 3. Procedura de transmitere 3.1. La intrarea în port exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit, precum şi al declaraţiei de descărcare trebuie înmânate sau transmise inspectorului piscicol de zonă în maximum 48 de ore de la sfârşitul operaţiunilor de descărcare. 3.2. Comandantul navei/Locţiitorul acestuia certifică cu ştampila şi cu semnătura proprie calitatea şi veridicitatea înscrisurilor din jurnalul de pescuit şi din declaraţia de descărcare. II. Instrucţiuni de completare a jurnalului de pescuit costier 1. Modul de completare a jurnalului de pescuit: jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la ţărm;

toate menţiunile din jurnal sunt obligatorii.2. Informaţii referitoare la ambarcaţiune

Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (2): marcajul exterior, inscripţionat în borduri.

2.1. Informaţii referitoare la uneltele de pescuit
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (3): unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 3/numărul de zile cumulate, de staţionare la apă, din momentul instalării.
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (4): numărul de unelte controlate pe parcursul unei zile
2.2. Informaţii referitoare la activitatea de pescuit
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (1): data; ea trebuie să corespundă fiecărei zile în care a fost controlată unealta.
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (5): numărul de pescari care participă la controlul uneltei şi la ridicarea la bord a capturii
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (6): adâncimea apei, exprimată în metri, la care este instalată unealta de pescuit (facultativ)
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (7): zona de instalare a uneltei, respectiv: Sulina = SL; Sfântu Gheorghe = SG; Zătun = ZT; Portiţa = PT; Chituc = CH; Vadu = VD; Corbu = CB; Cap Midia = CM; Mamaia = MM; Constanţa = CT; Agigea = AG; Eforie = EF; 23 August = AG; Costineşti = CS; Cap Aurora = CA; Mangalia = MG; 2 Mai = MI; Vama Veche = VV
2.3. Cantităţi capturate şi păstrate la bord
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (8): Se vor înregistra toate speciile menţionate în anexa nr. 16, prin codul lor de identificare. Se vor menţiona unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (coş, ladă, navetă, bidon etc.), şi greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.
2.4. Data la care sortarea peştelui capturat a condus la apariţia unor cantităţi aruncate înapoi în mare
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (9): Se va menţiona ziua în care, prin sortare, au rezultat capturi ce au fost aruncate înapoi la mare (facultativ).
2.5. Estimarea facultativă a cantităţilor de peşte aruncate înapoi în mare
Numărul de referinţă din jurnalul de pescuit costier (10): Se vor preciza cantităţile, pe specii, aruncate înapoi în mare, de preferinţă în kg, după cum s-a menţionat la poziţia (8), dacă este cazul. Aceste informaţii au un caracter ştiinţific şi servesc la evaluarea mărimii stocurilor exploatabile.

3. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit:

pentru fiecare operaţiune şi zi de control al uneltelor trebuie completat un rând;

în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior, înregistrările se vor face pe o nouă pagină.4. Înscrisurile din jurnalul de pescuit costier trebuie să fie citeţe şi imposibil de şters. 5. Niciun înscris din jurnalul de pescuit costier nu trebuie şters sau modificat. În caz de greşeală, înscrisul inexact trebuie barat cu o linie şi urmat de un nou înscris cu semnătura şefului echipei de pescari sau a locţiitorului acestuia. 6. Fiecare rând al jurnalului de pescuit costier trebuie semnat de şeful echipei de pescari sau de locţiitorul acestuia. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit, completată eventual cu estimarea cantităţilor aruncate în mare, trebuie semnată de şeful echipei de pescari sau de locţiitorul acestuia. 7. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit costier corespunde unei luni calendaristice. 8. În termen de maximum 5 zile de la sfârşitul fiecărei luni, exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit costier trebuie înmânat sau transmis inspectorului piscicol de zonă. 9. Şeful/Locţiitorul echipei de pescari certifică prin semnătura proprie calitatea şi veridicitatea din jurnalul de pescuit costier. ANEXA Nr. 15la norme Model - JURNALUL DE PESCUIT CALCAN LA MAREA NEAGRĂ

Nr. Nr. intern de înregistrare în registrul flotei Jurnalul de pescuit nr. Anul Campania nr.
(1)(7) Denumirea navei (navelor) (1)(7) IRCS (2)(7) Marcaj exterior (3) Numele comandantului (4)(5)(6)(7)(11) Ziua (4)(5)(6)(7)(11) Luna (4)(5)(6)(7)(11) Ora (4)(5)(6) Portul
(4) Plecare
Traulare îngemănată Adresa (5)(6)(7) Sosire
(7) Transportare (5)(6)(7) Debarcare
(15) Capturile deţinute la bord şi capturile debarcate/transbordate, în echivalentul greutăţii în viu, în kilograme, per specie
(17) Specii, în kilograme
(8) Unelte (10) Dimensiuni Număr (9) Dimensiunea ochiurilor (12) Nr. operaţiunilor de pescuit (13) Timpul de traulare/ imersie (14)(22) Zona de pescuit
(16) Capturi aruncate în mare
Forma de prezentare a peştelui
Observaţii Semnătura
Subsemnatul, prin prezenta, declar că toate înregistrările sunt complete, veridice şi corecte. Dată (20)(21) Semnătura

ANEXA Nr. 16la norme LISTA speciilor de peşti care trebuie menţionate în mod obligatoriu în jurnalul de pescuit

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Codul
Anguilla anguilla Anghilă ELE
Atherina mochon pontica Aterină SIL
Merlangus merlangus euxinus Bacaliar WHG
Mullus barbatus ponticus Barbun MUR
Psetta maxima maeotica Calcan TUR
Scophthalmus rhombus Calcan mic BLL
Platichthys flesus luscus Cambulă FLE
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Codul
Liza aurata Chefal, singhil MUF
Scomber japonicus Colios MAS
Clupeonella cultriventris Gingirică CLA
Gobius niger Guvid negru GPA
Engraulis encrasicholus ponticus Hamsie ANE
Mugil cephalus Chefal, laban MUG
Solea nasuta Limbă de mare SOL
Pomatomus saltatrix Lufar BLU
Huso huso Morun HUH
Acipenser gueldenstaedti Nisetru APG
Sarda sarda Pălămidă BON
Acipenser stellatus Păstrugă APE
Specii pelagice marine diferite Peşte marin mărunt PMM
Squalus acanthias Rechin DGS
Alosa caspia Rizeafcă ASP
Scomber scombrus Scrumbie albastră, macrou MAC
Alosa pontica Scrumbie de Dunăre SHC
Sprattus sprattus Şprot SPR
Trachurus mediterraneus ponticus Stavrid HMM

ANEXA Nr. 17la norme FIŞA de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Neagră 1. Data (zi/lună/an) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. Orele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 3. Poziţia (coordonate, izobata, distanţa de la ţărm, repere costiere) ........ ................ ........ .............. 4. Numele navei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 5. Specia/Speciile identificată/identificate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 6. Număr de exemplare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 7. Descriere (semnalmente) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 8. Observaţii (comportamentul, dacă au fost remarcate femele cu pui, caracterul cârdului - temporar, permanent, de hrănire, de reproducere, în pasaj, exemplare izolate, starea de sănătate, eventuale capturi etc.) Comandant, ........ ............. Semnătura ........ ......... NOTĂ: Fişa se depune la inspectoratul piscicol de zonă la întoarcerea de la pescuit.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 128/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 128 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu