Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 36 din 10 februarie 2011

privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagra

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 22 februarie 2011Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 8 din 5 ianuarie 2011, în temeiul:

- art. 8, 9, 16, 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 pct. A lit. b) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Obiect, domeniu de aplicare

Art. 1. - Pescuitul comercial de calcan în Marea Neagră se practică cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare şi a ordinului anual de prohibiţie.

Art. 2. - (1) Practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră se face în baza unei autorizaţii speciale de pescuit calcan, emisă şi eliberată anual de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare ANPA, prin Filiala teritorială ANPA Dobrogea.

(2) Autorizaţia specială de pescuit calcan se acordă navelor/ambarcaţiunilor specializate în pescuitul calcanului care operează la Marea Neagră.

Art. 3. - Autorizaţia specială de pescuit calcan este un document unic, netransmisibil şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii de pescuit specializate în pescuitul calcanului, a proprietarului şi operatorilor, la perioada de valabilitate, zona de pescuit, cota alocată, punctele de descărcare, centrele de primă vânzare, jurnalul de pescuit, numărul şi tipul uneltelor de pescuit calcan şi mărcile aferente.

CAPITOLUL II

Posibilităţi de pescuit şi condiţiile aferente

Art. 4. - (1)0 navă/ambarcaţiune poate obţine autorizaţia specială de pescuit calcan dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) să fie înscrisă în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit;

b) să deţină licenţă de pescuit valabilă;

c) să prezinte dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să fie echipată cu setei de calcan, cu o dimensiune a laturii ochiurilor de plasă de minimum 400 mm şi marcate corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) să deţină echipament de poziţionare globală (GPS) pentru marcarea locului unde sunt amplasate uneltele folosite la pescuitul calcanului;

f) navele de pescuit mai mari de 15 metri să deţină un jurnal de pescuit la Marea Neagră, iar navele/ambarcaţiunile mai mici de 15 metri să deţină un jurnal de pescuit costier;

g) să deţină un echipament de comunicaţii VHF sau GSM, după caz;

h) să aibă contract de prestări servicii cu un port/punct de debarcare şi cu un centru de primă vânzare din zona arondată;

i) să nu fi fost implicată în pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat - INN, aşa cum este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

j) să respecte programul de lucru al punctului de debarcare şi al centrului de primă vânzare unde este arondat.

(2) Pentru eliberarea autorizaţiei speciale de pescuit calcan, solicitanţii trebuie să depună la Filiala teritorială ANPA Dobrogea următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de pescuit calcan;

b) tabelul nominal cu pescarii profesionişti care deţin permise de pescuit comercial (cu date de contact: adresă, telefon);

c) licenţele pentru navele/ambarcaţiunile folosite la pescuitul calcanului - copie;

d) permisele de pescuit comercial pentru operatori - copie;

e) contractele de prestări servicii cu deţinătorii de porturi/puncte de debarcare şi cu centrele de primă vânzare, din zona arondată;

f) tabelul cu numărul, tipul şi mărcile uneltelor de pescuit calcan, pe nave/ambarcaţiuni;

g) dovada plăţii taxelor legale în vigoare;

h) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.

(3) Modelul autorizaţiei speciale de pescuit calcan este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Nu se eliberează autorizaţie specială de pescuit calcan persoanelor cu cazier pentru infracţiuni la legea pescuitului.

Art. 6. - Obligaţiile navelor/ambarcaţiunilor deţinătoare de autorizaţii speciale de pescuit calcan:

a) să respecte zona de pescuit alocată;

b) să descarce peştele capturat în portul/punctul de debarcare arondat şi să-i transporte obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat;

c) să folosească unelte (setei) cu latura ochiului 2a = 400 mm, conform prevederilor legale în vigoare;

d) dimensiunea minimă pentru calcan la descărcare să fie de cel puţin 45 cm, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecţie a puietului de organisme marine, în ceea ce priveşte determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă şi evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (măsurată de la vârful botului până la capătul cozii);

e) să noteze în jurnalul de pescuit data şi ora lansării şi virării setcilorde calcan, poziţia (latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a uneltelor (setcilor) şi lungimea instalată a lavelor de setei, precum şi numărul de persoane implicate în astfel de activităţi;

f) să respecte perioada de prohibiţie a pescuitului de calcan, conform ordinului anual de prohibiţie şi prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare (orice captură accidentală de calcan în timpul prohibiţiei va fi raportată imediat Filialei teritoriale ANPA Dobrogea, menţionată în jurnalul de pescuit, debarcată şi scăzută din cotă);

g) să anunţe telefonic cu cel puţin două ore înainte ora ieşirii la pescuit şi cu două ore înainte sosirea de la pescuitul calcanului.

Art. 7. - Peştele capturat este descărcat în portul/punctul de debarcare arondat (unde se completează declaraţia de descărcare/jurnalul de pescuit costier, după caz, nota de transport) şi este transportat obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat.

Art. 8. - In fiecare port/punct de debarcare şi centru de primă vânzare, personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Filialei teritoriale ANPA Dobrogea are următoarele atribuţii:

- ţine evidenţa navelor/ambarcaţiunilor arondate;

- deţine un registru de evidenţă a ieşirilor/intrărilor la/de la pescuit, pentru fiecare navă/ambarcaţiune;

- vizează documentele de înregistrare şi mişcare a peştelui (jurnalul de pescuit/jurnalul de pescuit costier, declaraţia de descărcare, nota de transport, nota de vânzare peşte);

- deţine un registru privind înregistrarea capturilor pe fiecare navă/ambarcaţiune.

Art. 9. - Modelul registrului privind înregistrarea capturilor de calcan se va stabili prin decizie a preşedintelui ANPA.

Art. 10. - Personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, prin inspectorii zonali, împreună cu comisarii Gărzii Financiare, vor urmări transabilitatea peştelui pe baza documentelor din centrul de primă vânzare.

Art. 11. - (1) Atribuirea cotei de calcan pentru anul în curs se face în două etape:

- 80% în primele 7 luni - în corelaţie directă cu procentul realizat din cota ultimului an calendaristic;

- 20% în următoarele 5 luni - redistribuirea cotei de calcan, inclusiv pentru navele/ambarcaţiunile care nu au pescuit calcan în anii anteriori.

(2) Modalitatea de alocare a cotei de calcan pe nave/ambarcaţiuni se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANPA, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 12. - ANPA are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 13. -Autorizaţia specială de pescuit calcan poate fi suspendată sau retrasă, prin decizie a preşedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a regulamentelor comunitare.

Art. 14. - In vederea nominalizării şi funcţionării, porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui ANPA.

Art. 15. - Navele/Ambarcaţiunile care deţin autorizaţie specială de pescuit calcan vor respecta prevederile stipulate în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 7/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale.

Art. 16. - Documentele de evidenţă a capturilor de calcan, precum şi cele care atestă circuitul acestora se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - Pentru pescuitul specializat de calcan şi controlul strict al pescuitului şi debarcărilor, ANPA aprobă un plan naţional anual de control al pescuitului şi debarcărilor de calcan în apele comunitare ale litoralului românesc al Mării Negre, în corelaţie cu prevederile regulamentelor comunitare în vigoare.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

ANEXĂ

- faţă -

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE PESCUIT CALCAN

Nr................./...................

Nava/Ambarcaţiunea (nume, ROUP)...........................................................

..............................................................................................

Proprietar.......................................................................................................

..............................................................................................

(numele şi prenumele)

Comandant/Operatori

......................................................................................

......................................................................................

(numele şi prenumele)

Licenţă de pescuit în ape marine nr...................din...............................valabilitate - viză (anul)..................

Zona de pescuit............................................................................................

..............................................................................................

Port/Punct de debarcare arondat.....................................................................

..............................................................................................

Centru primă vânzare arondat.......................................................................

..............................................................................................

Valabilitate......................................................................................................

..............................................................................................

Preşedinte,

...................

- verso -

Unelte de pescuit:

Tip..................................................................................................................

Buc........................................................................................................

Mărci.......................................................................................................

Jurnal de pescuit la Marea Neagră: de la pagina...........la pagina............

Jurnal de pescuit costier: de la pagina............................la pagina..............

Cota alocată (kg):

1.....................................

2......................................

3......................................

Condiţii de desfăşurare a pescuitului:

1. In apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfăşoară conform prevederilor Regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.

2. Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund utilizate la pescuitul de calcan este de 2a = 400 mm.

3. Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată de la vârful botului la terminarea cozii.

4. a) Se va respecta strict portul/punctul de debarcare arondat pentru peştele capturat.

b) Se anunţă personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Filialei teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura Dobrogea (ANPA Dobrogea) privind ieşirea la pescuit şi intrarea de la pescuit între orele stabilite de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, precum şi operatorii înscrişi pe licenţa de pescuit.

c) Predarea peştelui se face la centrul de primă vânzare nominalizat în autorizaţia de pescuit calcan.

5. Toate documentele de înregistrare şi transport al peştelui trebuie vizate de personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Filialei teritoriale ANPA Dobrogea.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 36/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 36 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 36/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu