Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1267 din 21 septembrie 2000

pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern (Cadrul general)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din  2 octombrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 7 alin. (1) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale Hotararii Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din Romania nr. 4 din 13 septembrie 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele minimale de audit intern (Cadrul general), anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                  NORME MINIMALE DE AUDIT INTERN

                            INTRODUCERE

    Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.
    Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii de catre persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de scopul, marimea, structura si domeniile de activitate ale entitatii.
    Prezentele norme constituie cadrul general pentru organizarea auditului intern si sunt obligatorii in exercitarea acestuia.
    Scopul normelor este urmatorul:
    1. definirea principiilor de baza privind modul in care trebuie sa se exercite auditul intern;
    2. furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitatilor de audit intern;
    3. stabilirea bazelor pentru evaluarea exercitarii auditului intern;
    4. supravegherea proceselor structurilor organizatorice si a managementului organizatoric, precum si a operatiunilor entitatii
    Normele sunt alcatuite din: Reguli de organizare; Reguli de exercitare si Reguli de implementare.
    Regulile de organizare se refera la caracteristicile entitatilor si persoanelor care exercita activitati de audit intern.
    Regulile de exercitare descriu natura activitatilor de audit intern si furnizeaza criterii de calitate pe baza carora exercitarea acestor servicii poate fi evaluata.
    Regulile de organizare si de exercitare se aplica serviciilor de audit intern in general.
    Regulile de implementare se elaboreaza in functie de tipurile specifice de angajamente (de exemplu: un audit de conformitate, investigarea unei fraude sau un proiect de control pentru propria evaluare).
    Regulile de organizare si de exercitare reprezinta un singur set de reguli, insa vor fi mai multe seturi de reguli de implementare, un set pentru fiecare tip de activitate semnificativa.
    Regulile utilizeaza termenii care au primit semnificatii specifice si care sunt inclusi in dictionarul de termeni.
    Auditorii interni trebuie sa aiba calitatea de expert contabil sau de auditor financiar.
    Aceste norme se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2001 si sunt obligatorii pentru urmatoarele entitati supuse auditului financiar.
    - companii si societati nationale;
    - regii autonome;
    - societati comerciale;
    - banci;
    - societati de asigurare si reasigurare;
    - societati de valori mobiliare;
    - alte societati care opereaza pe piata de capital.
    Cadrul general cuprinde:
    Codul de etica
    Reguli de organizare:
    - independenta si obiectivitate;
    - competenta si raspundere profesionala;
    - asigurarea calitatii si indeplinirea conformitatii.
    Reguli de exercitare:
    - conducerea activitatii de audit intern;
    - natura activitatii;
    - planificarea angajamentului;
    - executarea angajamentului;
    - comunicarea rezultatelor;
    - monitorizarea implementarii rezultatelor.
    Reguli de implementare
    Se elaboreaza de catre fiecare entitate si trebuie sa fie adaptate la specificul propriu in functie de regulile de organizare si de exercitare.
    Dictionar de termeni
    Seful executiv al auditului intern - pozitie superioara in cadrul entitatii; raspunde pentru activitatile de audit intern. In activitatea traditionala de audit intern acesta ar fi director de audit intern. In cazul in care activitatile de audit intern sunt obtinute de la furnizori externi de servicii, seful executiv al auditului este persoana responsabila cu supravegherea contractului, asigurarea calitatii acestor activitati, raportarea catre consiliul de administratie privind activitatile de audit intern si urmarirea rezultatelor angajamentelor.
    Termenul se poate asimila cu titluri cum ar fi: auditor intern general, seful auditului intern, inspector general de audit intern, auditor intern.
    Codul de etica - stabileste reguli de conduita pentru auditorii interni. Codul de etica solicita auditorilor interni respectarea cerintelor referitoare la onestitate, obiectivitate, buna-credinta si loialitate.
    Conformitatea - capacitatea de a asigura aderarea si respectarea politicilor, planurilor, procedurilor, legilor, regulamentelor si contractelor entitatii.
    Conflictul de interese - orice relatie care este si pare sa nu fie in binele entitatii. Un conflict de interese poate prejudicia capacitatea unei persoane de a-si indeplini obligatiile si responsabilitatile in mod obiectiv.
    Servicii de consultanta - gama de servicii, in afara serviciilor de audit intern, oferita de terti in vederea asistarii managementului pentru realizarea obiectivelor sale. Natura si scopul lucrarilor sunt specificate printr-un acord intre auditorul intern si client. De exemplu: elaborarea proceselor si mecanismelor, procedurilor, pregatirea profesionala si alte servicii de consultanta din domeniul managementului.
    Controlul - orice masura luata de management pentru a spori probabilitatea ca obiectivele sa se realizeze. Managementul planifica, organizeaza si directioneaza executarea masurilor sau a actiunilor care asigura atingerea obiectivelor.
    Mediul de control - atitudinea si actiunile consiliului de administratie privind semnificatia controlului in cadrul entitatii. Mediul de control ofera disciplina si organizarea necesare pentru atingerea obiectivelor sistemului de control intern. Mediul de control include urmatoarele elemente:
    - integritatea si valorile etice;
    - filozofia managementului si stilul de operare;
    - structura organizatorica;
    - desemnarea autoritatii si responsabilitatii;
    - politicile si practicile resurselor umane;
    - competenta personalului.
    Entitatea - companii si societati nationale, regii autonome si societati comerciale, inclusiv banci, societati de asigurare si reasigurare, de valori mobiliare, alte societati care opereaza pe piata de capital, supuse auditului financiar.
    Procesele de control - politicile, procedurile si activitatile, care sunt parte a cadrului de lucru al controlului, destinate sa asigure ca riscurile sunt mentinute in cadrul tolerantei de risc stabilite prin procesul de management al riscului.
    Angajamentul - o imputernicire specifica de audit intern, o insarcinare sau o activitate de revizuire, cum ar fi: auditul intern, revizuire pentru autoevaluare, examinarea unei fraude sau consultanta. Un angajament poate include mai multe obiective sau activitati destinate sa conduca la indeplinirea unui set specific de obiective sau de insarcinari aferente acestora.
    Obiectivele angajamentului - situatii extinse elaborate de auditorii interni pentru a defini intentiile de realizare a angajamentului si obiectivele acestuia.
    Programul angajamentului - document care contine procedurile ce trebuie urmate pe perioada angajamentului.
    Scopul angajamentului - activitatile acoperite de angajament.
    Scopul angajamentului include, dupa caz:
    - obiectivele angajamentului;
    - natura si intinderea procedurilor ce trebuie executate;
    - perioada supusa revizuirii;
    - activitatile asociate ce nu sunt revizuite, pentru a defini limitele angajamentului.
    Eficienta - executie cu atingerea obiectivelor, intr-o modalitate precisa si oportuna, cu utilizare minima de resurse.
    Urmarirea rezultatelor de catre auditorii interni - procesul prin care se determina eficienta, eficacitatea si oportunitatea masurilor luate de management pe baza problemelor si recomandarilor, inclusiv a constatarilor raportate de auditorii externi sau de terti.
    Frauda - abaterile sau actele ilegale savarsite cu intentie.
    Procesele de conducere - procedurile utilizate de catre reprezentantii actionarilor sau ai altor persoane cu interese in entitate in vederea supravegherii riscurilor si proceselor de control administrate de management.
    Subminarea obiectivitatii si independentei - poate fi personala sau cu referire la organizare. O astfel de subminare poate include limitarea resurselor, limitarea scopurilor, restrictii la accesul la evidente, personal si bunuri.
    Informatiile - datele obtinute de auditorii interni pe perioada angajamentului, care reprezinta baza pentru observatii si recomandari. Informatiile trebuie sa fie suficiente, corecte, competente, relevante si utile.
    Activitatea de audit intern - departament, directie, echipa de consultanti, practicieni de audit intern, persoane fizice autorizate care indeplinesc functia de auditor intern pentru o entitate.
    Abaterile - abordare gresita sau omisiune a unor informatii semnificative in contabilizarea inregistrarilor, situatiilor financiare sau a altor rapoarte, documente sau evidente.
    Abaterile includ: a) raportari financiare frauduloase care determina ca situatiile financiare sa induca in eroare; si b) sustragere de bunuri.
    Abaterile se refera la:
    - falsificari sau alterarea evidentelor contabile si a altor evidente si documente justificative;
    - folosirea gresita in mod intentionat a principiilor contabilitatii;
    - prezentarea eronata sau omisiunea intentionata a evenimentelor, tranzactiilor sau a altor informatii semnificative.
    Managementul - include acel personal cu responsabilitati pentru stabilirea si/sau indeplinirea obiectivelor entitatii.
    Monitorizarea - actiunile intreprinse de management sau de altii pentru evaluarea calitatii performantei sistemului de control intern in timp.
    Obiectivele - declaratii cuprinzatoare asupra a ceea ce entitatea isi propune sa realizeze.
    Obiectivitatea - atitudine independenta care solicita auditorilor interni indeplinirea angajamentelor fara nici un compromis semnificativ in ceea ce priveste calitatea. Obiectivitatea solicita auditorilor interni sa nu isi subordoneze altora propriul rationament in realizarea activitatii de audit intern.
    Opinia - expresie a evaluarii sau a rationamentului profesional al auditorilor interni, referitoare la controlul general intern, asociat cu asigurarea unui angajament.
    Furnizorul de servicii din exterior - persoana fizica sau juridica autorizata, independenta fata de entitate, care are cunostinte, aptitudini si experienta intr-un anumit domeniu sau disciplina. Furnizorii de servicii din exterior sunt printre altii: contabili, evaluatori, specialisti de mediu, investigatori de fraude, avocati, ingineri, geologi, statisticieni, specialisti in tehnologia informatiei, organizatii de audit externe si alte persoane juridice care opereaza in domeniul auditului. Un furnizor de servicii din exterior poate fi angajat de consiliul de administratie, de managementul superior sau de seful executiv al auditului.
    Revizuiri periodice interne - evaluari periodice ale activitatii de audit intern pentru informare in legatura cu calitatea angajamentelor executate.
    Aceste revizuiri sunt executate in general de o echipa sau de o persoana selectionata de seful executiv al auditului.
    Competenta - capacitatea de a aplica cunostintele in situatii specifice ce pot fi intalnite si solutionate fara a apela la alt fel de asistenta.
    Programele - activitati cu scop special ale unei entitati. Astfel de activitati includ, dar nu se limiteaza numai la, atragerea de capital, vanzarea de active, atragerea fondurilor pentru organizarea de campanii, introducerea de noi servicii sau produse, cheltuieli de capital si subventii guvernamentale cu scop special.
    Asigurarea calitatii - program prin care seful executiv al auditului evalueaza operatiunile activitatii de audit intern. Scopul programului de asigurare a calitatii este sa dea o asigurare rezonabila ca auditul intern functioneaza conform regulilor pentru organizarea si exercitarea auditului intern si Codului de etica. Programul de asigurare a calitatii va include urmatoarele elemente:
    - evaluarea interna:
    - monitorizarea continua;
    - revizuirea interna periodica;
    - revizuirea independenta.
    Recomandarile - actiuni pe care auditorul intern le considera necesare pentru a corecta conditiile existente si pentru a imbunatati operatiunile.
    Riscul - probabilitatea ca un eveniment sau o actiune sa afecteze entitatea sau activitatea supusa revizuirii.
    Evaluarea riscurilor - proces sistematic pentru evaluarea si integrarea rationamentelor profesionale in privinta unor conditii si/sau evenimente cu impact negativ. Procesul de evaluare a riscului va oferi mijloace pentru organizarea si integrarea rationamentelor profesionale, in vederea elaborarii programului de lucru.
    Procesele de management al riscului - sunt puse in aplicare de catre management pentru a identifica, a evalua si a raspunde riscurilor potentiale ce pot afecta realizarea obiectivelor entitatii.
    Pragul de semnificatie - nivelul de importanta atribuit unei probleme, eveniment, informatie sau element de catre auditorul intern.
    Supervizarea include:
    - asigurarea ca auditorii desemnati poseda cunostintele si aptitudinile necesare;
    - furnizarea de instructiuni corespunzatoare pe durata planificarii angajamentului si aprobarii programului de angajament;
    - asigurarea ca programul de angajament aprobat este executat si ca modificarile aduse sunt justificate si aprobate;
    - verificarea modului in care documentatia angajamentului sustine in mod adecvat observatiile si recomandarile;
    - asigurarea ca sunt date comunicarile angajamentului si ele contin informatii precise, obiective, concise, constructive si oportune;
    - asigurarea ca obiectivele sunt atinse;
    - furnizarea oportunitatilor pentru dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor.

                        CODUL DE ETICA

                         INTRODUCERE

    Scopul Codului de etica este sa promoveze norme de etica in cadrul profesiei de audit intern.
    Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere ale acesteia.
    Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii de catre persoane din interiorul sau din exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de scopul, marimea, structura si domeniile de activitate ale entitatii.
    Un cod de etica este necesar pentru profesia de auditor intern, bazata, asa cum este in realitate, pe incredere in asigurarea obiectivitatii sale referitoare la managementul riscului, controlul si conducerea.
    Codul etic merge dincolo de definitia auditului intern, incluzand doua componente esentiale:
    1. principiile care sunt relevante pentru profesia si practica de audit intern;
    2. regulile de conducere care descriu normele de comportament pentru auditorii interni. Aceste reguli sunt un ajutor pentru interpretarea principiilor si aplicarea lor practica si au rolul sa indrume din punct de vedere etic auditorii interni.
    Codul etic reprezinta un indrumar pentru auditorii interni care ofera servicii in acest domeniu.
    Aplicabilitatea si intrarea in vigoare: 1 ianuarie 2001.
    Acest cod de etica se aplica persoanelor fizice si entitatilor care furnizeaza servicii de audit intern.
    Auditorii interni trebuie sa respecte urmatoarele principii:
    Integritatea
    Integritatea auditorilor interni asigura incredere in rationamentul profesional al acestora.
    Obiectivitatea
    Auditorii interni manifesta un inalt nivel profesional de obiectivitate in culegerea, evaluarea si comunicarea informatiilor despre activitatea si procesele supuse examinarii.
    Auditorii interni fac o evaluare echilibrata a tuturor circumstantelor relevante si nu sunt influentati de propriile lor interese sau de alte persoane in exercitarea rationamentului profesional.
    Confidentialitatea
    Auditorii interni respecta valoarea si proprietatea informatiilor pe care le primesc si nu dezvaluie informatii fara o autorizare a celor in drept, cu exceptia cazurilor care reprezinta o obligatie profesionala sau legala.
    Competenta
    Auditorii interni aplica cunostintele, aptitudinile si experienta necesare in exercitarea serviciilor de audit intern.
    Reguli de conduita
    1. Integritatea
    Auditorii interni:
    1.1. vor exercita profesia cu onestitate, buna-credinta si responsabilitate;
    1.2. vor respecta legea si vor actiona in conformitate cu prevederile legale si cu cerintele profesiei;
    1.3. nu vor lua parte, cu buna stiinta, la nici o activitate ilegala si nu se vor angaja in acte care sa discrediteze profesia de auditor intern sau entitatea;
    1.4. vor respecta si vor contribui la obiectivele etice legitime ale entitatii.
    2. Obiectivitatea
    Auditorii interni:
    2.1. nu vor fi implicati in nici o activitate sau relatie care sa afecteze o evaluare obiectiva. Aceasta implicare include acele activitati sau relatii care ar putea fi in conflict cu interesele entitatii;
    2.2. nu vor accepta nici un fel de avantaje care ar putea afecta rationamentul lor profesional;
    2.3. vor dezvalui orice document sau fapt cunoscut de ei, care, daca nu este dezvaluit, poate denatura raporturile activitatii pe care o verifica.
    3. Confidentialitatea
    Auditorii interni:
    3.1. vor fi prudenti in folosirea si protejarea informatiilor acumulate in cursul activitatii lor;
    3.2. nu vor folosi informatiile pentru nici un scop personal sau intr-o maniera care poate fi contrara legii sau in detrimentul obiectivelor legitime si etice ale entitatii.
    4. Competenta
    Auditorii interni:
    4.1. se vor angaja numai in acele servicii pentru care au cunostintele si experienta necesare;
    4.2. vor exercita servicii de audit intern in conformitate cu Normele minimale de audit intern (cadrul general);
    4.3. vor continua sa isi imbunatateasca cunostintele, eficienta si calitatea serviciilor lor.

                         REGULI DE ORGANIZARE

    1000 - Scopul, autoritatea si responsabilitatea activitatii de audit intern vor fi definite in concordanta cu definitia auditului intern si vor fi aprobate de organele de conducere ale entitatilor.
    1100 - Independenta si obiectivitatea
    Activitatea de audit intern va fi independenta de management, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea meseriei lor.
    1110 - Independenta organizationala
    Auditorii interni vor raporta in cadrul organizatiei, la nivelul care le permite sa isi indeplineasca responsabilitatile.
    1110.A1. - Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenta in determinarea scopului auditului intern si in exercitarea profesiei lor.
    1120 - Obiectivitatea individuala
    Auditorii interni vor avea o atitudine impartiala, o atitudine corecta si vor evita conflictele de interese.
    1130 - Subminarea independentei si a obiectivitatii
    Daca independenta si obiectivitatea sunt subminate in fapt sau aparent, detaliile subminarii vor fi dezvaluite partilor implicate. Natura dezvaluirilor va depinde de situatie.
    1130.A1. - Auditorii interni vor evita evaluarea unor operatiuni specifice pentru care ei au raspuns anterior.
    Obiectivitatea se presupune a fi subminata daca un auditor furnizeaza servicii in decursul unui an pentru o activitate de care a raspuns anterior.
    1130.A2. - Auditorii interni vor raporta unui management independent, alternativ, daca exercita activitati pentru structuri organizatorice pentru care seful executiv al auditului are responsabilitati operative.
    1200 - Competenta si raspunderea profesionala
    Angajamentele vor fi exercitate cu competenta si raspundere profesionala.
    1210 - Competenta
    Auditorii interni vor trebui sa posede cunostintele, aptitudinile si competenta necesare pentru a exercita responsabilitatile care le revin.
    1210.A1. - Seful executiv al auditului sau auditorul intern, dupa caz, va trebui sa obtina indrumare competenta si asistenta daca personalul de audit intern este lipsit de cunostinte, aptitudini sau competente pentru a exercita o parte sau intregul angajament.
    1210.A2. - Auditorii interni vor trebui sa aiba suficiente cunostinte pentru a identifica indiciile ce arata ca a fost comisa o frauda. Aceasta necesita ca auditorii interni sa cunoasca caracteristicile fraudei, tehnicile folosite pentru comiterea fraudei si tipurile de frauda legate de activitatea auditata. Auditorii interni nu se substituie persoanelor care au ca prima responsabilitate detectarea si investigarea fraudei.
    1220 - Raspunderea profesionala
    Auditorii interni vor trebui sa manifeste raspundere, aptitudini si abilitati specifice unor indemanari asteptate, ca un auditor intern competent si prudent.
    1220.A1. - Auditorii interni isi vor exercita raspunderea profesionala luand in considerare:
    - dimensionarea adecvata a volumului de munca pentru atingerea obiectivelor angajamentului;
    - complexitatea relativa si pragul de semnificatie, supuse procedurilor de audit intern al problemelor relevante;
    - conformitatea controlului si proceselor de management al riscului conducerii;
    - posibilitatea unor nereguli sau abateri semnificative;
    - costul activitatii de audit intern in raport cu beneficiile potentiale.
    1220.A2. - Procedurile de audit, chiar atunci cand sunt indeplinite cu raspundere profesionala, nu garanteaza ca fraudele vor fi depistate. In orice caz, auditorii interni vor fi atenti la riscurile si expunerile ce pot permite frauda. Atunci cand controlul nu reduce aceste riscuri, auditorul va trebui sa investigheze in continuare existenta fraudelor. Daca exista suficiente indicii privind comiterea unei fraude, auditorul intern va recomanda o investigare, dupa caz.
    1230 - Pregatirea profesionala continua
    Auditorii interni isi vor imbogati cunostintele, aptitudinile si competentele printr-o pregatire profesionala continua.
    1300 - Asigurarea calitatii si indeplinirea conformitatii
    Seful executiv al auditului sau auditorul intern, dupa caz, va trebui sa initieze si sa mentina un program de asigurare a calitatii, destinat sa realizeze conformitatea cu Regulile de organizare si cu Codul etic.
    1310 - Evaluarea programului de asigurare a calitatii
    Programul de asigurare a calitatii include monitorizarea, pentru a se determina eficienta sa. Monitorizarea se va realiza prin evaluari interne si revizuiri independente.
    1320 - Evaluarea interna
    Evaluarile interne vor include monitorizarea permanenta si revizuiri periodice.
    Seful executiv al auditului sau auditorul intern, dupa caz, va stabili criterii de masurare pe baza carora poate fi evaluata calitatea.
    1321 - Monitorizarea permanenta
    Seful executiv al auditului sau auditorul intern, dupa caz, va monitoriza in mod continuu calitatea auditului intern.
    1322 - Revizuirile periodice interne
    Revizuirile interne vor fi realizate periodic, prin autoevaluare sau de catre persoane din interiorul organizatiei, dar din afara activitatii de audit intern. Astfel de revizuiri vor fi realizate de persoane care detin cunostinte de practica a auditului intern.
    1330 - Revizuirile independente
    Conformitatea activitatii de audit intern cu Regulile de organizare si cu Codul etic va fi evaluata cel putin o data la fiecare 3 ani de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in acest sens instrumente specifice.
    1340 - Raportarile asupra asigurarii calitatii si conformitatii
    La incheierea evaluarilor si revizuirilor asupra calitatii seful executiv al auditului va comunica rezultatele managementului sau angajatorului (clientului).
    1350 - Conformitatea cu Regulile de organizare
    Auditorii interni vor declara ca activitatile de audit intern sunt conduse in conformitate cu Regulile minimale de audit intern numai daca rezultatele programului de asigurare a calitatii arata ca activitatea de audit intern este in conformitate cu acestea.
    1360 - Dezvaluirea neconformitatii
    Activitatea de audit intern va sesiza conformitatea cu Regulile de organizare si cu Codul etic. Pot exista situatii in care conformitatea deplina cu Regulile de organizare nu este indeplinita. Cand neconformitatea afecteaza scopul general sau exercitarea activitatii de audit intern, dezvaluirea trebuie facuta managementului superior sau angajatorului (clientului).

                      REGULI DE EXERCITARE

    2000 - Conducerea activitatii de audit intern
    Seful executiv al auditului va conduce efectiv activitatea de audit intern pentru imbunatatirea in general a activitatii.
    2010 - Planificarea
    Seful executiv al auditului va stabili planurile de angajament dupa evaluarea riscurilor pentru realizarea obiectivelor de audit intern, in conformitate cu obiectivele entitatilor.
    2010.A1. - Activitatea de angajament a activitatii de audit intern se va baza pe evaluarea riscurilor. Procesul de evaluare a riscurilor va fi efectuat cel putin anual, avandu-se in vedere evaluarea riscurilor relevante si semnificatia lor, deciziile consiliului de administratie sau ale angajatorului (clientului), concluziile profesionale ale sefului executiv al auditului intern, identificarea activitatilor ce trebuie auditate.
    2020 - Comunicarea si aprobarea
    Seful executiv al auditului va comunica planurile activitatii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbarile interimare semnificative, consiliului de administratie sau angajatorului (clientului), pentru revizuire si aprobare. Seful executiv al auditului intern va comunica, de asemenea, impactul asupra limitarii resurselor.
    2030 - Managementul resurselor
    Seful executiv al auditului se va asigura ca resursele sunt suficiente si eficient utilizate.
    2040 - Politici si proceduri
    Seful executiv al auditului va stabili politicile si procedurile pentru exercitarea activitatii de audit intern.
    2050 - Coordonarea
    Seful executiv al auditului intern isi va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura indeplinirea corespunzatoare a obiectivelor de audit si pentru a minimiza suprapunerea.
    2060 - Raportarea catre consiliul de administratie
    Seful executiv al auditului intern va raporta periodic angajatorului (clientului) si consiliului de administratie despre scopul activitatii de audit, autoritatea, responsabilitatea si executia conform planului sau. Raportarile vor include, de asemenea, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de angajator (client) sau de consiliul de administratie.
    2100 - Natura activitatii
    Activitatea de audit intern va evalua si va imbunatati managementul riscurilor din cadrul entitatii, controlul si procesele de conducere.
    2110 - Managementul riscurilor
    Activitatea de audit intern va asista entitatea in gestionarea riscurilor. Asistenta poate fi furnizata prin evaluarea si identificarea riscurilor semnificative, evaluarea riscurilor pe durata angajamentelor si prin imbunatatirea procesului de management al riscurilor.
    2110.A1. - Activitatea de audit intern va realiza evaluarea riscurilor cel putin anual. Evaluarea va lua in considerare factorii interni si externi care pot afecta si pot avea un impact asupra mediului de risc si control.
    2110.A2. - Auditorii interni vor evalua riscurile legate de:
    - mediul sistemelor informatice;
    - integritatea informatiilor operationale si financiare;
    - eficienta activitatii;
    - securitatea activelor;
    - conformitatea cu reglementarile si contractele.
    2120 - Controlul
    Activitatea de audit va asista entitatea in mentinerea unor controale eficiente. Asistenta poate fi furnizata prin evaluarea controalelor entitatii pentru a determina eficienta si prin recomandari in vederea imbunatatirii.
    2120.A1. - Pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor auditorii interni vor evalua controlul intern in privinta:
    - mediului sistemelor informatice;
    - integritatii informatiilor operationale si financiare;
    - eficientei activitatii;
    - securitatii activelor;
    - conformitatii cu reglementarile si contractele.
    2120.A2. - Auditorii interni vor trebui sa revizuiasca programele si activitatea pentru a constata daca revizuirile corespund obiectivelor si tintelor stabilite si daca programele sunt implementate si realizate conform planificarii.
    2120.A3. - Auditorii interni vor trebui sa constate daca obiectivele programului sunt conforme cu cele ale entitatii si daca au fost atinse.
    2120.A4. - Auditorii interni vor constata daca s-au stabilit criterii adecvate, pentru a determina daca obiectivele au fost realizate. Daca da, auditorii interni vor folosi astfel de criterii in evaluarea lor.
    2120.A5. - Auditorii interni vor comunica consiliului de administratie rezultatele angajamentului. Comunicarea va include criteriile stabilite de consiliul de administratie, utilizate de auditorii interni. Acestia vor comunica inexistenta sau inadecvarea oricarui criteriu necesar.
    2130 - Conducerea
    Activitatea de audit intern va asista entitatea in atingerea obiectivelor sale prin evaluarea si imbunatatirea procesului prin care:
    1. obiectivele si valorile sunt stabilite si comunicate;
    2. realizarea obiectivelor este monitorizata;
    3. responsabilitatea este asigurata.
    2130.A1. - Auditorii interni vor revizui programele, pentru a evalua daca:
    - obiectivele au fost stabilite si sunt in concordanta cu cele ale entitatii;
    - au fost stabilite criterii de performanta adecvate pentru a evalua realizarile;
    - telurile si obiectivele sunt indeplinite;
    - responsabilitatea a fost stabilita.
    2200 - Planificarea angajamentelor
    Auditorii interni vor elabora un plan pentru fiecare angajament.
    2210 - Obiectivele angajamentelor
    Obiectivele angajamentelor vor lua in considerare riscurile si controalele legate de activitatile supuse auditului.
    2210.A1. - Auditorul intern va realiza evaluarea riscului in faza de planificare, pentru a identifica domeniile de risc relevante in raport cu obiectivele angajamentelor.
    2210.A2. - Auditorul intern va lua in considerare posibilitatea existentei unor nereguli sau abateri semnificative la stabilirea obiectivelor angajamentului.
    2220. - Scopul angajamentului trebuie sa fie suficient pentru satisfacerea obiectivelor acestuia.
    2220.A1. - Scopul angajamentului va include modalitatea de monitorizare a eficientei si oportunitatii masurilor luate de conducere in vederea corectarii problemelor raportate anterior.
    2220.A2. - Scopul angajamentului va avea in vedere sistemele, evidentele, personalul si activele fizice relevante, inclusiv pe cele aflate sub controlul tertilor.
    2230 - Alocarea resurselor
    Auditorii interni vor determina resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. Alocarea resurselor umane se va baza pe evaluarea naturii si complexitatii fiecarui angajament, a constrangerilor de timp si a resurselor disponibile.
    2240 - Programul de activitate
    Auditorii interni vor elabora programe de activitate in vederea realizarii obiectivelor angajamentelor.
    2240.A1. - Programele de activitate vor stabili procedurile pentru identificarea, analiza, evaluarea si inregistrarea informatiilor pe perioada angajamentului. Programul de activitate trebuie aprobat inaintea inceperii activitatii, iar modificarile se vor aproba imediat.
    2300 - Executarea angajamentului
    Auditorii interni vor identifica, vor analiza, vor evalua si vor inregistra informatii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.
    2310 - Identificarea informatiilor
    Auditorii interni vor identifica informatii utile, suficiente, credibile si relevante pentru a sustine obiectivele si scopul angajamentului.
    2320 - Analiza si evaluarea
    Auditorii interni isi vor baza concluziile si rezultatele angajamentului pe analize si evaluari corespunzatoare.
    2320.A1. - In scopul evaluarii auditorii interni vor folosi criterii de evaluare stabilite de consiliul de administratie. Auditorii interni vor face cunoscuta inexistenta sau inadecvarea unor criterii necesare. Daca auditorii interni au formulat criteriile de evaluare, acestea vor fi comunicate in consecinta.
    2330 - Inregistrarea informatiilor
    Auditorii interni vor inregistra orice informatie relevanta care sa sustina concluziile si rezultatele angajamentului.
    2330.A1. - Seful executiv al auditului intern va controla accesul la evidentele legate de angajament. Seful executiv al auditului va obtine aprobarea consiliului de administratie si/sau a consilierului juridic inainte de a prezenta astfel de evidente tertilor.
    2330.A2. - Seful executiv al auditului va elabora reguli de pastrare a confidentialitatii evidentelor legate de angajament. Aceste reguli trebuie sa fie in concordanta cu regulile interne ale entitatii si cu prevederile legale.
    2340 - Supervizarea angajamentelor
    Angajamentele vor fi supervizate in mod corespunzator pentru a monitoriza activitatea, a evalua calitatea si pentru a asista personalul.
    2400 - Comunicarea rezultatelor
    Auditorii interni vor comunica rezultatele angajamentului.
    2410 - Criterii pentru comunicare
    Comunicarile vor include obiectivele si scopul angajamentului, precum si concluziile, recomandarile si planurile de masuri aplicate.
    2410.A1. - Comunicarea finala a rezultatelor va contine, cand este cazul, opinia generala a auditorilor interni.
    2410.A2. - Comunicarile legate de angajament vor confirma executarea satisfacatoare si, dupa caz, vor include recomandari pentru imbunatatirea activitatii entitatii si planurile de masuri ce trebuie adoptate de conducere.
    2420 - Calitatea comunicarilor
    Comunicarea va fi obiectiva, clara, concisa, constructiva, oportuna si exacta.
    2421 - Erorile si omisiunile
    Daca o comunicare finala contine o eroare sau o omisiune semnificativa, seful executiv al auditului va comunica informatiile corectate tuturor persoanelor care au primit comunicarea initiala.
    2430 - Prezentarea neconformitatii cu regulile
    In  cazul in care neconformitatea cu regulile afecteaza un angajament specific, comunicarea rezultatelor cuprinde:
    - regulile a caror conformitate nu a fost complet intrunita;
    - motivul neconformitatii;
    - impactul neconformitatii asupra angajamentului.
    2440 - Transmiterea rezultatelor
    Seful executiv al auditului va transmite celor implicati rezultatele.
    2440.A1. - Seful executiv al auditului este responsabil pentru comunicarea rezultatelor finale persoanelor competente sa ia decizii in legatura cu acestea.
    2500 - Monitorizarea implementarii rezultatelor
    Seful executiv al auditului va verifica daca au fost luate in mod corespunzator de catre conducere masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca consiliul de administratie a acceptat riscul de a nu lua nici o masura.
    2500.A1. - Seful executiv al auditului va stabili proceduri de monitorizare a implementarii masurilor luate de conducere.
    2510   Acceptarea riscurilor de catre conducere
    Seful executiv al auditului va informa adunarea generala a asociatilor in cazul in care consiliul de administratie a decis sa accepte riscurile semnificative raportate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1267/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1267 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1267/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu