Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1185 din 20.11.2012

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 27 noiembrie 2012SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.A. 292/2012,având în vedere prevederile titlului I „Sănătatea publică“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum şi cele încasate pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă. 2. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, pentru asistenţa de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformităţii şi a vizei anuale se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1. 3. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul şi/sau titularul activităţii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a); 4. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul şi/sau titularul activităţii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a); 5. La articolul 9 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului: 6. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; 7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) -( 5 ), cu următorul cuprins:(3) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a)-e) se vizează anual.(4) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivele care desfăşoară activităţile menţionate la lit. f)-k) emisă pe baza declaraţiei pe propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei îşi menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia.(5) Pentru activităţile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare, titularul va solicita vizarea acesteia. 8. Articolul 14 se abrogă. 9. După articolul 201 se introduce un nou articol, articolul 202 , cu următorul cuprins: Articolul 202 Prevederile prezentului ordin nu se aplică activităţilor şi practicilor nucleare. 10. Anexa nr. 2 „Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 11. Anexa nr. 3 „Cerere“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Raed Arafat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.030/2009) LISTA activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui 1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri) 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1052 - Fabricarea îngheţatei 1061 - Fabricarea produselor de morărit 1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei 1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1105 - Fabricarea berii 1106 - Fabricarea malţului 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5590 - Alte servicii de cazare 5610 - Restaurante 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 8510 - Învăţământ preşcolar 8520 - Învăţământ primar 8531 - Învăţământ secundar general 8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8541 - Învăţământ superior nonuniversitar 8542 - Învăţământ superior universitar 8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 9311 - Activităţi ale bazelor sportive 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 9319 - Alte activităţi sportive 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9604 - Activităţi de întreţinere corporală ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.030/2009) Autoritatea competentă ........ ........ .......... Nr. ......./......../.......... CERERE Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ..........., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ..............., judeţul ........ ............., str. ........ ................ ........, bl./sc./et./ap. ........ ........ .............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ........... la data de ........ ................, în calitate de ........ ........ ........ al ........ ........ .............., cu sediul în ........ ................ ........, telefon ........ ..........., fax ........ ........ ............., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din ........ .........., solicit ........ ................ ........ ............pentru ........ ................ ................ ........., situat la (adresa) ........ ................ ................ ................ ................ ............., având ca obiect de activitate (cod CAEN) ........ ................ ........, structura funcţională ........ ................ ........ .............. Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume: a)memoriul tehnic; b)planul de situaţie cu încadrarea în zonă; c)schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate; d)actul de înfiinţare al solicitantului; e)acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului; f)chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică/viză nr. ............ din data de ........ ........., în valoare de ............... lei.Documentele menţionate la lit. a)-e) vor fi depuse în original sau în copie cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant. Data (completării) ........ .............. Semnătura ........ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1185/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1185 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu