Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 117 din 19 mai 2010

pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 567 din 11 august 2010Având în vedere că în ultimii ani materialele radioactive au fost găsite în mod destul de frecvent în materiale metalice reciclabile, ceea ce a condus la creşterea gradului de îngrijorare socială în ceea ce priveşte riscurile pe care le implică,

luând în considerare că este necesar să se adopte măsuri de monitorizare a radiaţiilor în încercarea de a preveni şi, unde este necesar, de a detecta şi controla prezenţa radioactivităţii în materiale metalice reciclabile, pe care unele centrale metalurgice le folosesc în materia primă în procesul propriu de producţie,

ţinând cont de prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

ministrul administraţiei şi internelor, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin implementează prevederile art. 8 alin. 2 şi art. 9 alin. 3 din Directiva 2003/122/EURATOM a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi al surselor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 31 decembrie 2003.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Vajda Borbala

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXA

NORME

privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare

CAPITOLUL I

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cerinţele privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare, în vederea asigurării securităţii radiologice a populaţiei şi a mediului înconjurător.

Art. 2. - Pe lângă termenii generali definiţi în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, în anexa nr. 1 sunt definiţi termenii specifici prezentelor norme.

Art. 3. -In cuprinsul prezentelor norme, în termenul generic materiale metalice reciclabile sunt incluse şi materiile prime secundare rezultate în urma valorificării materialelor metalice reciclabile.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplică materialelor metalice reciclabile provenite de la:

a)  unităţi care deţin instalaţii nucleare şi/sau radiologice cu surse radioactive şi/sau materiale radioactive;

b) unităţi care deţin instalaţii pentru extracţia sau prelucrarea substanţelor cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic;

c) unităţi care dezafectează instalaţiile prevăzute la lit. a) şi b);

d) unităţi care gestionează materiale metalice reciclabile, şi anume: unităţi care colectează, vând, cumpără sau utilizează materiale metalice reciclabile;

e) unităţi care transportă materiale metalice reciclabile.

(2)  Prevederile prezentelor norme se referă la toate tipurile de materiale metalice reciclabile utilizate şi comercializate la nivel naţional sau internaţional.

(3)  Prevederile prezentelor norme nu se aplică deşeurilor radioactive, reglementate prin alte acte normative.

Art. 5. - (1) In cuprinsul prezentelor norme se va distinge între autorităţi competente şi autorităţi responsabile, după cum urmează:

a)  autorităţile competente la nivel naţional sunt Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) si Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV)i

b)  autorităţile competente la nivel local sunt inspectoratele judeţene ale Poliţiei Române (IJPR), inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă (IJSU) şi direcţiile regionale de accize şi operaţiuni vamale;

c)  autorităţile responsabile la nivel local sunt structurile subordonate din teritoriu ale IGPF, IGPR, IGSU şi ANV, respectiv reprezentanţii acestora pe raza de competenţă a judeţelor, în punctele de trecere a frontierei pe graniţa externă a Uniunii Europene, precum şi în zonele speciale de supraveghere aferente.

(2) Autorităţile competente colaborează pentru respectarea prevederilor prezentelor norme şi pentru managementul situaţiilor de urgenţă.

(3)  Autorităţile responsabile se vor supune prevederilor prezentelor norme.

CAPITOLUL II

Cerinţe generale şi responsabilităţi

Art. 6. - (1) Orice persoană fizică sau juridică legal constituită ce prestează activităţi de colectare, comercializare şi/sau procesare a materialelor metalice reciclabile are obligaţia de a se asigura, prin măsuri corespunzătoare, că materialele metalice reciclabile gestionate nu au conţinut radioactiv, adică nu conţin surse radioactive ecranate sau neecranate şi nu sunt contaminate radioactiv peste nivelurile de excludere şi/sau contaminare prevăzute în tabelele 2-A şi/sau 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000.

(2)   Sursele radioactive şi/sau materialele contaminate radioactiv identificate în materialele metalice reciclabile gestionate sunt în responsabilitatea unităţii în care au fost identificate, până la ridicarea acestora de către unităţi autorizate, conform dispoziţiilor CNCAN.

(3) Se interzice returnarea la vânzător a surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile gestionate, fără acordul CNCAN.

(4) Se interzice abandonarea surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile gestionate.

Art. 7. - (1) Operatorii de transport care transportă materiale metalice reciclabile trebuie să se asigure că acestea nu au conţinut radioactiv.

(2) In acest sens, operatorii de transport trebuie să solicite, prin aranjamente contractuale cu expeditorul de materiale metalice reciclabile, un buletin de monitorizare radiologica din care să rezulte că materialele metalice reciclabile ce urmează a fi transportate nu au conţinut radioactiv.

Art. 8. - (1) Pentru a se asigura că materialele metalice reciclabile gestionate nu au conţinut radioactiv, orice persoană fizică sau juridică legal constituită ce prestează activităţi de colectare, comercializare şi/sau procesare a materialelor metalice reciclabile trebuie să asigure monitorizarea radiologica a acestora.

(2)  Unităţile care procesează materiale metalice reciclabile au obligaţia de a monitoriza radiologie atât intrările de materiale metalice reciclabile, cât şi ieşirile de materiale metalice reciclabile sau de produse metalice intermediare ori finite, fie prin forţe proprii, fie prin contractarea unui laborator de încercări notificat sau a unui operator autorizat să manipuleze surse radioactive.

(3)  In toate situaţiile, materialele metalice reciclabile ce urmează a fi prelucrate prin tăiere, mărunţire, compactare sau topire trebuie monitorizate radiologie atât de către vânzător, cât şi de către procesator, la intrarea în unitatea de prelucrare. Documentele de însoţire a materialelor metalice reciclabile trebuie păstrate de unitatea care procesează, pe toată durata procesului de prelucrare, pentru cel puţin 5 ani.

Art. 9. - (1) Toate importurile şi exporturile de materiale metalice reciclabile care trec prin punctele de trecere a frontierei trebuie monitorizate radiologie.

(2)  Punctele de frontieră prin care se asigură trecerea expediţiilor de materiale metalice reciclabile se stabilesc de către autoritatea competentă în domeniu, lista acestora urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să oprească intrarea pe teritoriul României a oricărui transport cu materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv. In astfel de situaţii, autorităţile responsabile trebuie să notifice CNCAN, la Centrul de răspuns la urgenţe, să anunţe celelalte autorităţi naţionale cu responsabilităţi în domeniu şi să înştiinţeze autorităţile statului vecin cu privire la oprirea transportului respectiv.

(4) In situaţia în care în urma monitorizării radiologice se confirmă că expediţia de materiale metalice reciclabile prezintă conţinut radioactiv, CNCAN va decide returnarea transportului respectiv în ţara de origine.

(5) Persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să oprească ieşirea din ţară a unui transport de materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv. In astfel de situaţii, autorităţile responsabile trebuie să notifice CNCAN, la Centrul de răspuns la urgenţe, şi să anunţe celelalte autorităţi naţionale cu responsabilităţi în domeniu, cu privire la oprirea transportului respectiv.

(6)  In situaţia în care expeditorul nu poate fi identificat, CNCAN va sesiza autorităţile statului pentru găsirea proprietarului, în vederea recuperării sursei radioactive şi/sau a materialului contaminat radioactiv şi a costurilor aferente operaţiunilor de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare finală şi/sau decontaminare.

Art. 10. - (1) In vederea respectării prevederilor prezentelor norme, deţinătorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autorităţile responsabile cu controlul la frontieră trebuie să consulte experţi acreditaţi în radioprotecţie pentru obţinerea de:

a)   expertiză şi pregătire de specialitate în domeniul radioprotecţie!, tehnicilor şi procedurilor de detecţie a radiaţiilor;

b)  expertiză şi pregătire de specialitate pentru elaborarea planurilor de intervenţie şi a procedurilor de răspuns în caz de urgenţă radiologica.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici şi punctelor de lucru ale acestora care colectează, comercializează şi sau procesează anual, fiecare în parte, cantităţi de materiale metalice reciclabile mai mici decât oricare dintre următoarele:

a)  10 tone materiale metalice din oţel inoxidabil;

b)  10 tone materiale metalice neferoase;

c)  1.000 tone materiale metalice feroase în general.

(3)   Pentru punctele de colectare prevăzute la alin. (2) deţinătorii trebuie să obţină o instruire specifică pentru recunoaşterea surselor de radiaţii şi a containerelor ce le conţin.

CAPITOLUL III

Responsabilităţi financiare privind gestionarea materialelor metalice reciclabile

Art. 11. - (1) Costurile asociate cu operaţiile de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare şi/sau decontaminare trebuie repartizate în baza principiului „poluatorul plăteşte", care precizează că proprietarul sursei radioactive sau al materialului contaminat radioactiv trebuie să suporte toate costurile aferente operaţiunilor de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare şi/sau de decontaminare.

(2) In situaţia în care proprietarul sursei radioactive sau al materialului contaminat radioactiv nu poate fi identificat sau nu poate fi găsit pentru plata cheltuielilor aferente operaţiunilor de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare şi/sau de decontaminare, atunci sursa radioactivă şi/sau materialul contaminat radioactiv, după caz, vor fi declarate de către CNCAN orfane, iar cheltuielile respective vor reveni statului, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) pct. B lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile

SECŢUNEA 1

Cerinţe generale

Art.12. - Monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile trebuie efectuată în punctele-cheie ale procesului de reciclare, după cum urmează:

a) în punctele de origine ale materialelor metalice reciclabile, de exemplu în instalaţiile ce sunt în exploatare, întreţinere, reparaţii, modernizare, retehnologizare sau dezafectare, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b);

b) la punctele de trecere a frontierei ţării;

c) la intrarea în şi la ieşirea din punctele de colectare;

d) la unităţile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin tăiere, mărunţire şi compactare;

e) la unităţile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin topire, inclusiv pentru produsele metalice intermediare şi finale şi reziduurile de producţie.

Art. 13. - Deţinătorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autorităţile responsabile cu controlul la frontieră au obligaţia de a desemna prin decizie scrisă a conducătorului unităţii unul sau mai mulţi responsabili cu monitorizarea radiologica a deşeurilor metalice.

Art. 14. - (1) Responsabilul cu monitorizarea materialelor metalice reciclabile are următoarele atribuţii:

a) coordonarea, la nivelul unităţii respective, a activităţilor de monitorizare radiologica a materialelor metalice reciclabile;

b) întocmirea planului de intervenţie al unităţii pentru situaţii de urgenţă radiologica, sub îndrumarea expertului acreditat;

c)  coordonarea, la nivelul unităţii, a acţiunilor imediate de intervenţie în cazul detectării de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv, până la intervenţia autorităţilor responsabile;

d) notificarea autorităţilor competente la nivel local şi naţional responsabile cu intervenţia în caz de urgenţă radiologica.

(2) In funcţie de măsurile decise pentru îndeplinirea cerinţelor de monitorizare radiologica, CNCAN poate solicita ca responsabilul cu monitorizarea materialelor metalice reciclabile să deţină permis de exercitare de nivel I emis de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 202/2002.

Art. 15. - Detaliile tehnice pentru implementarea cerinţelor privind monitorizarea radiologica, incluzând tehnici de monitorizare, echipamente de detecţie şi instruirea personalului, trebuie stabilite de fiecare unitate, cu consultarea expertului acreditat în radioprotecţie, luând în considerare obiectul de activitate, volumul anual de materiale metalice reciclabile rulate/procesate, precum şi resursa umană şi financiară disponibilă.

Art. 16. - (1) Operatorii economici care colectează şi/sau comercializează materiale metalice reciclabile, precum şi cei care procesează materiale metalice reciclabile se vor înregistra în evidenţa CNCAN pentru dovedirea competenţelor de monitorizare radiologica a materialelor metalice gestionate, transmiţând în scris următoarele informaţii:

a)   copii ale actelor care dovedesc că solicitantul este persoană juridică legal constituită;

b) adresa/adresele punctului/punctelor de lucru;

c)  obiectul de activitate, inclusiv operaţiile de procesare a materialelor metalice reciclabile efectuate;

d) capacitatea de stocare/procesare a unităţii;

e)    personalul angajat responsabil cu monitorizarea radiologica, inclusiv expertul acreditat în radioprotecţie care coordonează activitatea;

f)   procedurile specifice de monitorizare a materialelor metalice reciclabile, în concordanţă cu prevederile prezentelor norme;

g) procedurile de notificare şi intervenţie în cazul identificării în materialele metalice colectate a unor materiale contaminate radioactiv sau a unor surse de radiaţii;

h) lista aparaturii de monitorizare utilizate sau contractate (tip, serie, număr, an de fabricaţie, autorizaţie de securitate radiologica, după caz);

i) dovada achitării taxelor şi tarifelor prevăzute de Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

(2) Autorităţile responsabile cu controlul la frontieră se vor înregistra în evidenţa CNCAN, transmiţând în scris următoarele informaţii:

a) în ce puncte se efectuează monitorizarea radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile, inclusiv tipul de instalaţie de monitorizare pus în funcţiune;

b) personalul angajat responsabil cu monitorizarea radiologica, inclusiv expertul acreditat în radioprotecţie care coordonează activitatea;

c) procedurile specifice de monitorizare a materialelor metalice reciclabile, în concordanţă cu prevederile prezentelor norme;

d)  procedurile de notificare şi planul de acţiune în cazul identificării unor materiale contaminate radioactiv sau a unor surse de radiaţii;

e) lista aparaturii de monitorizare utilizate (tip, serie, număr, an de fabricaţie, autorizaţie de securitate radiologica, după caz);

f)   dovada achitării taxelor şi tarifelor prevăzute de Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi transmise la înregistrarea iniţială şi ori de câte ori apar modificări.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici şi punctelor de lucru ale acestora care colectează, comercializează şi sau procesează anual, fiecare în parte, cantităţi de materiale metalice reciclabile mai mici decât oricare dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 17. - (1) Toate expediţiile de materiale metalice reciclabile puse în vânzare trebuie însoţite de un buletin de monitorizare radiologica din care să rezulte că nu conţin surse radioactive şi/sau materiale contaminate radioactiv.

(2)  Buletinul de monitorizare radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile trebuie să includă rezultatele măsurărilor de radioactivitate efectuate şi informaţii cu privire la unitatea care a efectuat analizele respective. Informaţiile minime ce trebuie trecute în buletinul de monitorizare radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile sunt prezentate în anexa nr. 2.

(3)  Buletinul de monitorizare radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile trebuie eliberat în 3 exemplare: un exemplar la vânzător, unul la operatorul de transport şi unul la cumpărător.

(4)  O copie a buletinului de monitorizare radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile va fi păstrată de către unitatea care a efectuat monitorizarea radiologica.

SECŢIUNEA a 2-a

Monitorizarea radiologica în punctul de origine al materialelor metalice reciclabile

Art. 18. - (1) Toate materialele metalice reciclabile rezultate de la instalaţiile nucleare şi radiologice, precum şi de la unităţile care extrag sau prelucrează substanţe cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic trebuie monitorizate radiologie prin inspecţie vizuală şi cu ajutorul echipamentelor portabile de detecţie a radiaţiilor ionizante.

(2) Pentru materialele metalice reciclabile eliberate de sub regimul de autorizare, titularul de autorizaţie trebuie să îi înainteze cumpărătorului şi, dacă este cazul, operatorului de transport buletinul de monitorizare radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile şi aprobarea din partea CNCAN din care să rezulte că materialele metalice respective sunt eliberate de sub regimul de autorizare.

Art. 19. - (1) Unităţile care deţin instalaţii pentru extracţia şi/sau prelucrarea substanţelor cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic trebuie să prezinte la CNCAN, înainte de începerea operaţiunilor de modernizare, retehnologizare sau dezafectare, un plan incluzând etapele şi modul de monitorizare radiologica a materialelor metalice reciclabile ce vor rezulta în procesul respectiv din operaţiunile de dezmembrare şi demolare a instalaţiilor şi clădirilor aferente.

(2) Unităţile care deţin instalaţii pentru extracţia şi/sau prelucrarea substanţelor cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic au obligaţia să asigure, pentru perioada de modernizare, retehnologizare sau dezafectare, o instruire specifică a personalului extern angajat pentru operaţiunile de dezmembrare şi demolare, în conformitate cu cerinţele prevăzute la cap. VII.

SECŢIUNEA a 3-a

Monitorizarea radiologica la graniţă

Art. 20. - La punctele de trecere a frontierei, expediţiile de materiale metalice reciclabile trebuie monitorizate din punct de vedere radiologie prin controale administrative, inspecţii vizuale şi măsurarea nivelului de radiaţii, utilizând tehnici, echipamente şi sisteme moderne de detecţie a radiaţiilor.

SECŢIUNEA a 4-a

Monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe ciclul de colectare, comercializare şi procesare

Art. 21. - (1) Toate expediţiile de materiale metalice reciclabile trebuie monitorizate la intrarea şi ieşirea din punctele de colectare şi unităţile de procesare prin tăiere şi/sau topire a deşeurilor metalice, prin controale administrative, inspecţii vizuale şi măsurarea nivelului de radiaţii cel puţin cu ajutorul unor instrumente portabile de detecţie a radiaţiilor.

(2) La unităţile care gestionează volume anuale de materiale metalice reciclabile mai mari de 30.000 tone, pentru eficientizarea acţiunilor de monitorizare radiologica se vor instala, pe lângă sisteme portabile de detecţie a radiaţiilor, şi sisteme fixe de detecţie de tip portal.

(3)   In unităţile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin topire, măsurarea nivelului de radiaţii trebuie efectuată pe întregul ciclu de procesare, inclusiv pe produsele metalice finite şi pe reziduurile obţinute în procesul tehnologic.

(4)  Pentru operatorii economici şi punctele de lucru ale acestora ce adună cantităţi de deşeuri metalice provenite de la populaţie mai mici decât cele prevăzute la art. 10 alin. (2), controlul se poate realiza cel puţin prin inspecţie vizuală, bucată cu bucată.

CAPITOLUL V

Tehnici de monitorizare radiologica a materialelor metalice reciclabile

SECŢIUNEA 1

Controlul administrativ

Art. 22. - La efectuarea controlului administrativ, persoanele responsabile cu recepţia expediţiilor de materiale metalice reciclabile, precum şi persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să verifice existenţa buletinului de monitorizare radiologica a fiecărei expediţii sosite. In buletin trebuie să fie clar indicate originea materialelor metalice reciclabile, furnizorul acestora şi rezultatele monitorizării radiologice.

SECŢIUNEA a 2-a

Inspecţia vizuală

Art. 23. - (1) La efectuarea inspecţiei vizuale, persoanele responsabile cu recepţia expediţiilor de materiale metalice reciclabile, precum şi persoanele responsabile cu controlul la frontieră trebuie să verifice vizual materialele metalice reciclabile.

(2) In fiecare unitate care colectează, comercializează sau procesează materiale metalice reciclabile trebuie să existe şi să fie afişate la vedere materiale informative cu tipuri de surse radioactive şi cu tipuri de containere care pot conţine surse de radiaţii.

(3)  In cazul identificării unei surse radioactive, a unui container de sursă radioactivă sau a unei plăcuţe de avertizare cu simbolul „pericol de radiaţii", se anunţă imediat responsabilul cu monitorizarea radiologica, ce va acţiona în continuare conform cerinţelor prevăzute în cap. VI.

SECŢIUNEA a 3-a

Măsurarea nivelului de radiaţii

Art. 24. - (1) Măsurarea nivelului de radiaţii cu ajutorul instrumentelor de detecţie este tehnica cea mai eficientă de monitorizare radiologica a materialelor metalice reciclabile.

(2)  Instrumentele de detecţie a radiaţiilor, fixe sau portabile, trebuie să fie calibrate şi verificate metrologic periodic, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Instrumentele de detecţie a radiaţiilor care nu provin din Uniunea Europeană trebuie să posede autorizaţie de securitate radiologica.

(3)  Starea de funcţionare a instrumentelor portabile de detecţie a radiaţiilor va fi verificată periodic, cu ajutorul unor surse radioactive de calibrare de activitate mică.

(4) Sistemele fixe de detecţie a radiaţiilor trebuie testate cel puţin o dată pe trimestru, în condiţii corecte de utilizare a echipamentului, şi calibrate anual.

(5)  Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească instrumentele de detecţie a radiaţiilor sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 25. - (1) Monitorizarea radiologica cu ajutorul instrumentelor portabile de detecţie se va realiza în două etape:

a) în primul rând, se va măsura fondul radioactiv natural, în absenţa încărcăturii; valoarea fondului radioactiv natural este valoarea de referinţă pentru măsurările ce urmează a fi efectuate asupra expediţiei de materiale metalice reciclabile;

b) după măsurarea fondului radioactiv, se va măsura nivelul de radiaţii al expediţiei de materiale metalice reciclabile, prin scanarea suprafeţelor vehiculelor sau coletelor, cu o viteză rezonabil de mică şi de la o distanţă cât mai mică de suprafaţa scanată, aproximativ 10 cm, de regulă la înălţimea de 1,8 m de la sol; în funcţie de înălţimea mijlocului de transport, se va adapta corespunzător şi înălţimea de măsurare.

(2) Pentru fiecare încărcătură se vor efectua cel puţin două măsurări pentru a caracteriza expediţia, cea mai mare valoare fiind cea care se va înregistra în buletinul de monitorizare radiologica.

Art. 26. - (1) Monitorizarea radiologica cu ajutorul sistemelor fixe de detecţie se va realiza prin trecerea vehiculelor prin portal, cu o viteză constantă adaptată capacităţii de detecţie a portalului utilizat, conform instrucţiunilor din manualul de utilizare, dar nu mai mare de 5 km/h.

(2) Pentru monitorizarea vehiculelor cu gabarit mare de tip camion sau tir este indicată instalarea detectorilor pe 2 stâlpi, la distanţă de maxim 6 m unul în faţa celuilalt.

Art. 27. - (1) Pragurile de alarmare ale aparaturii de detecţie trebuie stabilite de către furnizorul aparaturii, astfel încât aparatura să poată detecta surse radioactive ecranate, fără a genera însă prea multe alarme false.

(2) Pragurile de alarmare se stabilesc la o valoare de 1,2- 2 ori mai mare decât fondul natural de radiaţii din zona respectivă, în funcţie de condiţiile locale şi de experienţa în operarea sistemelor de detecţie aflate în dotare.

(3) Furnizorul aparaturii de detecţie are următoarele obligaţii:

a)  să asigure instalarea şi testarea iniţială a aparaturii furnizate;

b)  să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii pentru aparatura instalată;

c)   să furnizeze utilizatorului un manual de utilizare a aparaturii, în limba română, şi să asigure instruirea personalului care va utiliza aparatura de detecţie;

d)  să întocmească un proces-verbal de predare-primire a aparaturii de detecţie instalate, în care să fie clar precizate: tipul, modelul, numărul de serie şi caracteristicile tehnice ale aparaturii, valoarea medie a fondului natural de radiaţii măsurat în punctul în care a fost instalată aparatura, valoarea pragului de alarmare stabilit (cu prezentarea calculelor efectuate în acest sens), rezultatele testelor de funcţionare efectuate, precum şi data instructajului făcut pentru personalul care va utiliza aparatura.

(4)   Utilizatorul aparaturii de detecţie a radiaţiilor are următoarele obligaţii:

a) să elaboreze proceduri de lucru cu aparatura de detecţie aflată în dotare;

b) să testeze periodic starea de funcţionare a aparaturii cu care lucrează;

c) să calibreze şi să asigure verificarea metrologică periodică a aparaturii de detecţie aflate în dotare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d)   să instruiască periodic personalul care utilizează aparatura de detecţie.

Art. 28. -In situaţia în care în urma măsurării nivelului de radiaţii aparatura de detecţie a dat semnal de alarmă, responsabilul cu monitorizarea radiologica trebuie:

- să verifice dacă alarma a fost generată de o creştere a nivelului de radiaţii;

- să localizeze sursa de radiaţii, dacă există;

-   să identifice prezenţa materialului radioactiv şi să evalueze situaţia.

Art. 29. - (1) Toate alarmele generate de aparatura de detecţie trebuie verificate prin:

a) repetarea măsurării, în aceleaşi condiţii de măsurare ca în situaţia care a generat alarma;

b)  verificarea funcţionării corecte a instrumentului de detecţie, cu ajutorul sursei radioactive de calibrare, în situaţia în care a expirat verificarea metrologică periodică sau dacă aparatul a suferit deteriorări mecanice.

(2) In cazurile în care la repetarea măsurării prin portal se confirmă mesajul de alarmă, se va trece la monitorizarea radiologica a vehiculului cu ajutorul unor instrumente portabile de detecţie.

Art. 30. - (1) Situaţiile în care în urma verificării alarma nu se declanşează din nou vor fi înregistrate ca „alarme false".

(2) Situaţiile în care în urma verificării alarma se declanşează din nou vor fi înregistrate ca „alarme reale" şi vor fi tratate conform cerinţelor prevăzute în cap. VI.

Art. 31. - (1) Toate alarmele generate de aparatura de detecţie a radiaţiilor, atât cele reale, cât şi cele false, trebuie înregistrate de personalul operator într-un registru de evidenţă.

(2) De asemenea, toate expediţiile monitorizate radiologie, la intrarea şi/sau la ieşirea din unitate, trebuie înregistrate într-un registru de evidenţă.

CAPITOLUL VI

Intervenţia în situaţia detectării de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile

Art. 32. - (1) Deţinătorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autorităţile responsabile cu controlul la frontieră au obligaţia de a elabora planuri proprii de intervenţie în caz de urgenţă radiologica, cu prevederi specifice privind modul de acţiune în situaţia detectării de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile monitorizate.

(2) Deţinătorii de materiale metalice reciclabile trebuie să prevadă pe amplasamentul propriu spaţii de depozitare, sortare şi recuperare a surselor radioactive sau a materialelor contaminate radioactiv ce pot fi depistate în materialele metalice reciclabile.

SECŢIUNEA 1

Acţiuni imediate de intervenţie în cazul detectării de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile

Art. 33. - (1) In situaţia în care în urma inspecţiei vizuale a materialelor metalice reciclabile sunt identificate surse radioactive sau containere de surse radioactive, responsabilul cu monitorizarea radiologica trebuie să ia următoarele măsuri:

a) să interzică accesul populaţiei şi al personalului propriu, cu excepţia celor instruiţi în domeniul radioprotecţie! şi echipaţi corespunzător, la obiectele identificate;

b)  să măsoare debitul dozei la distanţa de 1 metru şi la contact cu obiectul identificat.

(2)  Dacă debitul dozei depăşeşte 20 µSv/h la o distanţă de 1 m de suprafaţa obiectului, procedura de monitorizare trebuie întreruptă şi zona în care se află obiectul identificat trebuie marcată; la limita zonei de demarcaţie debitul dozei nu trebuie să fie mai mare de 1 µSv/h; în zonă nu se va intra decât cu permisiunea şi în prezenţa autorităţilor competente.

(3)   In toate situaţiile, responsabilul cu monitorizarea radiologica trebuie să înştiinţeze conducerea unităţii despre situaţia survenită.

(4)  In toate situaţiile, deţinătorul va notifica autorităţile competente, după cum urmează:

a)  autoritatea competentă la nivel local, conform planului propriu de intervenţie în caz de urgenţă radiologica;

b) CNCAN, la Centrul de răspuns la urgenţe;

c)   IGSU, la Centrul de accident nuclear şi urgenţă radiologica.

(5) Dacă unitatea în care se identifică prin inspecţie vizuală un obiect suspect radioactiv nu dispune de personal calificat şi aparatură de detecţie, atunci deţinătorul va delimita zona şi va notifica autorităţile competente, în conformitate cu prevederile alin. (4).

Art. 34. - (1) In cazurile în care în urma măsurării nivelului de radiaţii al expediţiei de materiale metalice reciclabile s-a declanşat o alarmă reală, responsabilul cu monitorizarea trebuie să întreprindă următoarele acţiuni:

a)   să izoleze expediţia sau să oprească operaţia de procesare a materialelor metalice, după caz;

b) să interzică accesul populaţiei şi al personalului propriu, cu excepţia celor instruiţi în domeniul radioprotecţiei şi echipaţi în mod corespunzător, la vehiculul/coletul contaminat;

c)  să măsoare debitul dozei la distanţa de 1 metru şi la contact cu vehiculul sau coletul contaminat.

(2) Dacă debitul dozei la contact cu vehiculul este mai mare de 5 µSv/h, responsabilul cu monitorizarea radiologica trebuie să întrerupă procedura de măsurare până la sosirea autorităţilor competente.

(3) Dacă debitul dozei este mai mic de 5 µSv/h la contact cu vehiculul, acţiunea de monitorizare poate continua pentru localizarea şi identificarea sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv.

(4)  Dacă debitul dozei depăşeşte 20 µSv/h la o distanţă de 1 m de suprafaţa obiectului localizat, procedura de monitorizare trebuie întreruptă şi zona în care se află obiectul identificat trebuie marcată; la limita zonei de demarcaţie debitul dozei nu trebuie să fie mai mare de 1 µSv/h; în zonă nu se va intra decât cu permisiunea autorităţilor competente.

(5)   In toate situaţiile, responsabilul cu monitorizarea radiologica trebuie să înştiinţeze conducerea unităţii despre situaţia survenită.

(6)  In toate situaţiile, deţinătorul va notifica autorităţile competente în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (4).

Art. 35. - (1) Acţiunile care trebuie întreprinse în cazul detectării de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile vor fi incluse în procedura de intervenţie şi trebuie afişate într-un loc vizibil, uşor accesibil personalului din unitate.

(2) Numerele de contact ale autorităţilor publice locale şi centrale responsabile cu intervenţia în caz de urgenţă radiologica trebuie scrise în procedura de intervenţie, trebuie verificate periodic şi actualizate după caz şi trebuie afişate într-un loc vizibil, accesibil personalului din unitate.

SECŢIUNEA a 2-a

Recuperarea şi depozitarea în siguranţă a surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile

Art. 36. - (1) După primirea notificării cu privire la identificarea unei surse radioactive sau a unui material contaminat radioactiv în materiale metalice reciclabile, autoritatea competentă locală responsabilă cu intervenţia în caz de urgenţă radiologica trebuie să activeze planul propriu de intervenţie şi echipele specializate în evaluări radiologice.

(2) Autoritatea competentă locală poate solicita, în funcţie de specificul evenimentului, sprijinul autorităţilor competente naţionale pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă survenite.

Art. 37. - După caz, CNCAN va trimite la faţa locului o echipă de specialişti pentru evaluarea situaţiei radiologice, pentru a supraveghea acţiunile de recuperare şi pentru a dispune depozitarea în siguranţă a sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv identificat.

Art. 38. - (1) După primirea notificării cu privire la identificarea unei surse radioactive sau a unui material contaminat radioactiv în materiale metalice reciclabile, autoritatea competentă locală, ajunsă la faţa locului, trebuie să coordoneze activităţile de:

a) localizare şi identificare a sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv, având grijă ca toţi cei implicaţi în acţiune să fie protejaţi în mod corespunzător pentru a reduce expunerea la radiaţii cât de mult posibil, fără a depăşi limitele de doză impuse pentru expunerea profesională, adoptate prin Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000;

b)  verificare, prin măsurare, a contaminării radioactive de suprafaţă, dacă materialul radioactiv a fost dispersat în zonă, şi evaluare a probabilităţii de contaminare a altor zone înainte ca expediţia de materiale metalice să fi ajuns în punctul în care s-a detectat prezenţa materialului radioactiv;

c) verificare, prin măsurare, a existenţei sursei radioactive în interiorul containerului şi a poziţiei „deschis"/inchis" a colimatorului fasciculului de radiaţii;

d)   izolare a sursei radioactive şi/sau a materialului contaminat radioactiv şi plasarea într-o locaţie sigură, în condiţii corespunzătoare de protecţie şi securitate radiologica; debitul dozei la peretele exterior al încăperii sau la limita de demarcaţie a zonei unde a fost depozitată sursa radioactivă şi/sau materialul contaminat radioactiv nu trebuie să depăşească 1 µSv/h.

(2) Autoritatea competentă locală va întocmi un raport în care să descrie acţiunile întreprinse, rezultatul investigaţiei radiologice şi măsurile luate pentru recuperarea sursei radioactive şi/sau a materialului contaminat radioactiv, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4. Raportul va fi transmis pentru informare autorităţilor competente la nivel naţional.

Art. 39. - Depozitarea surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv în incinta unităţii în care au fost detectate este permisă doar temporar şi numai în situaţia în care în locaţia propusă pentru depozitarea intermediară se pot asigura condiţii adecvate de protecţie şi securitate radiologica a surselor radioactive sau a materialelor contaminate radioactiv găsite.

Art. 40. - (1) In situaţia în care materialul radioactiv s-a dispersat în interiorul sau în vecinătatea unităţii în care a fost detectat, responsabilul cu monitorizarea radiologica dispune încetarea tuturor activităţilor din unitatea respectivă, execută delimitarea zonei contaminate şi solicită intervenţia autorităţii competente, conform prevederilor din planul propriu de intervenţie, pentru recuperarea materialului radioactiv dispersat, decontaminarea şi curăţarea zonelor afectate.

(2) Materialul radioactiv recuperat şi materialele rezultate în procesul de decontaminare trebuie transportate către locaţii specializate pentru tratarea şi depozitarea finală, în condiţiile legii.

(3) In orice situaţie confirmată de contaminare radioactivă, responsabilul cu monitorizarea radiologica trebuie să notifice imediat autoritatea locală competentă şi CNCAN, la Centrul de răspuns la urgenţe.

Art. 41. -In situaţia în care substanţele radioactive au fost transferate în produsele metalice finale înainte de a fi detectate, iar produsele au fost deja distribuite pe piaţă, se va impune, după caz, prin decizie a CNCAN, ca proprietarul produselor să dispună imediat retragerea de pe piaţă a tuturor produselor contaminate, transportarea şi depozitarea lor intermediară sau finală corespunzătoare la unităţi autorizate de CNCAN, în condiţiile legii.

Art. 42. - In orice situaţie, sursele radioactive şi/sau materialele contaminate radioactiv recuperate vor fi transportate, conform deciziei CNCAN, la operatorul autorizat pentru preluarea acestora, în vederea depozitării intermediare sau finale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VII

Cerinţe privind pregătirea personalului

Art. 43. - (1) Deţinătorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autorităţile responsabile cu controlul la frontieră au obligaţia de a asigura pregătirea iniţială şi periodică a personalului implicat în manipularea, procesarea şi controlul expediţiilor de materiale metalice reciclabile, astfel încât acesta:

a) să fie informat despre posibilitatea de a se confrunta cu materiale metalice reciclabile cu conţinut radioactiv;

b) să deţină cunoştinţe de bază despre radiaţiile ionizante şi efectele lor;

c) să recunoască sursele radioactive, containerele surselor radioactive, semnul de avertizare a prezenţei radiaţiilor ionizante;

d) să cunoască acţiunile care trebuie întreprinse în cazul în care se detectează surse radioactive şi/sau materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile.

(2) Pentru personalul desemnat să efectueze monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile, o pregătire specifică suplimentară va fi asigurată de către angajator, în domeniul utilizării aparaturii de detecţie a radiaţiilor.

(3)    Pregătirea personalului desemnat să efectueze monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile va fi asigurată fie în centre de pregătire a personalului, fie sub îndrumarea expertului acreditat în radioprotecţie.

CAPITOLUL VIII

Controlul efectuat de CNCAN

Art. 44. - (1) CNCAN este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru respectarea cerinţelor prezentelor norme.

(2)  Inregistrarea în evidenţa CNCAN a unităţilor care comercializează şi/sau procesează materiale metalice reciclabile se face în conformitate cu prevederile art. 16.

(3) CNCAN trebuie să păstreze evidenţa notificărilor primite cu privire la găsirea de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materiale metalice reciclabile şi să pună la dispoziţia autorităţilor responsabile baza de date cu evenimentele accidentale raportate.

Art. 45. - (1) CNCAN colaborează cu autorităţile competente cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentelor norme şi este punct naţional de contact pentru notificarea urgenţelor radiologice ce implică surse radioactive şi/sau materiale contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile.

(2) CNCAN asigură interfaţa cu organismele europene şi internaţionale în domeniul monitorizării radiologice a materialelor metalice reciclabile.

Art. 46. - (1) Deţinătorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autorităţile responsabile cu controlul la frontieră trebuie să pună la dispoziţia reprezentanţilor CNCAN documentele necesare pentru verificarea conformării cu cerinţele prezentelor norme.

(2) La solicitarea CNCAN, deţinătorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autorităţile responsabile cu controlul la frontieră trebuie să asigure reprezentanţilor CNCAN posibilitatea de verificare a conformării cu cerinţele prezentelor norme.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

Art. 47. - Unităţile care desfăşoară activităţi industriale din domeniul reciclării materialelor metalice trebuie să se încadreze în prevederile prezentelor norme în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestora.

Art. 48. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

DEFINIŢII

Pentru scopul prezentelor norme, se vor aplica următoarele definiţii:

Contaminare radioactivă - contaminarea cu substanţe radioactive a unui material, a unei suprafeţe, a unui mediu oarecare sau a unei persoane.

Contaminare radioactivă de suprafaţă (în cazul materialelor metalice reciclabile) - prezenţa nedorită sau neintenţionată a substanţelor radioactive pe suprafaţa materialelor metalice reciclabile.

Cumpărător de materiale metalice reciclabile - în acest termen sunt incluse:

a) unităţi de colectare a materialelor metalice reciclabile;

b) unităţi care prelucrează materiale metalice reciclabile (prin segregare, tăiere, compactare şi/sau topire);

c)  orice persoană fizică sau societate comercială care cumpără materiale metalice reciclabile în baza unui contract de vânzare-cumpărare şi/sau pentru obţinerea unui beneficiu economic.

Doza absorbită - mărimea dozimetrică fundamentală definită ca energia medie cedată de radiaţia ionizantă unităţii de masă iradiată. Unitatea de măsură a dozei absorbite este Gray-ul (Gy).

Debitul dozei absorbite - raportul dintre doza absorbită şi durata iradierii cu acea doză. Unitatea de măsură este Gy/h.

Destinatar - orice persoană legal constituită care primeşte o expediţie.

Deţinător de materiale metalice reciclabile - deţinătorul cu orice titlu (conform terminologiei juridice), adică proprietarul, posesorul sau detentorul precar; deţinerea poate fi întemeiată pe contracte civile (vânzare-cumpărare; comodat; schimb; depozit; donaţie; închiriere etc.) sau comerciale.

Echivalentul de doză - doza absorbită într-un punct, ponderată cu factorul de calitate Q al radiaţiei (factor introdus pentru caracterizarea efectului biologic al radiaţiilor); unitatea de măsură este Sievert-ul (Sv).

•   Debitul echivalentului de doză este raportul dintre echivalentul de doză şi durata iradierii cu acea doză; unitatea de măsură este Sv/h.

Echivalentul de doză ambiental - mărime dozimetrică specifică radiaţiilor puternic penetrante; echivalentul de doză ambiental, H*(d), într-un punct din câmpul de radiaţie, reprezintă echivalentul de doză care ar fi produs de câmpul aliniat şi expandat corespunzător, în sfera ICRU, la o adâncime d, pe raza opusă direcţiei câmpului aliniat; pentru radiaţia puternic penetrantă, d - 10 mm; unitatea de măsură este Sievert-ul (Sv).

Debitul echivalentului de doză ambiental este raportul dintre echivalentul de doză ambiental şi durata iradierii cu acea doză; unitatea de măsură este Sv/h.

•  Sfera ICRU este un corp standard definit de Comisia Internaţională de Unităţi pentru Radiaţie (ICRU) pentru a aproxima corpul omenesc din punctul de vedere al energiei pe care o absoarbe acesta din radiaţiile ionizante; constă într-o sferă echivalentă ţesutului cu un diametru de 30 cm, o densitate de 1 g/cm3 şi o compoziţie procentuală masică de 76,2% oxigen, 11,1% carbon, 10,1% hidrogen şi 2,6% azot.

Expeditor-orice persoană legal constituită care pregăteşte o expediţie în vederea transportului.

Expediţie - orice colet, ansamblu de colete sau orice încărcătură de materiale radioactive pe care expeditorul o remite transportatorului în vederea transportării.

Expediere - deplasarea direcţionată a unei expediţii de la origine la destinaţie.

Fond natural de radiaţii - doza absorbită, debitul dozei absorbite sau activitatea specifică asociată surselor naturale de radiaţii din mediu.

Gestionarea deşeurilor radioactive - toate activităţile administrative şi operaţionale de manipulare, pretratare, tratare, condiţionare, transport, depozitare intermediară şi finală a deşeurilor radioactive.

Laborator de încercări notificat - laborator de încercări desemnat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) ca organism notificat, în conformitate cu prevederile Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 274/2004.

Materiale metalice reciclabile - materiale metalice feroase şi neferoase destinate reciclării şi/sau valorificării industriale.

Materiale metalice feroase reciclabile - materiale şi resturi de materiale din fontă şi oţel nealiate şi aliate, oţeluri inoxidabile, şină uzată, zguri, coji, tunder, cenuşi şi reziduuri care conţin fier sau compuşi ai acestuia, provenite din activităţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casări şi dezafectări, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.

•  Materiale metalice neferoase reciclabile - materiale şi resturi de materiale din metale neferoase comune, aliajele şi/sau compuşii metalici ai acestora (cenuşi, reziduuri, zguri, drojdii, şlamuri, metalo-ceramice) provenite din activităţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casări şi dezafectări, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.

Material metalic reciclabil contaminat radioactiv/material metalic reciclabil cu conţinut radioactiv - material metalic reciclabil care a fost contaminat cu substanţe radioactive sau activat prin reacţii nucleare ori care conţine surse radioactive sau materiale contaminate radioactiv; substanţele radioactive care contaminează materialul metalic reciclabil pot fi substanţe radioactive care se află sub incidenţa controlului CNCAN, dar şi substanţe care nu se află sub controlul CNCAN.

Măsurarea nivelului de radiaţii- măsurarea dozei de radiaţii sau a contaminării radioactive, în vederea identificării prezenţei materialelor radioactive într-o expediţie de materiale metalice reciclabile.

Monitorizare radiologica - una sau mai multe dintre tehnicile de identificare a contaminării radioactive: controlul administrativ, inspecţia vizuală şi/sau măsurarea nivelului de radiaţii.

Operator de transport rutier - orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport.

Prag de alarmare - nivel setat pe instrumentul de măsurare a radiaţiilor, la depăşirea căruia trebuie începute investigaţiile pentru verificarea expediţiei, în scopul detectării eventualei prezenţe de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile.

Sursă orfană - sursă radioactivă a cărei activitate, la momentul descoperirii sale, este peste nivelul de exceptare prevăzut în Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000, şi care nu se află sub controlul CNCAN, fie pentru că nu a fost niciodată sub control, fie pentru că a fost abandonată, pierdută, greşit plasată, furată sau transferată unui nou deţinător, fără o notificare corespunzătoare la CNCAN şi o informare corespunzătoare a destinatarului.

Titular de înregistrare pentru activităţi industriale cu risc radiologie - orice persoană legal constituită care a fost înregistrată la CNCAN pentru desfăşurarea de activităţi industriale din domeniul industriilor extractive sau prelucrătoare de substanţe asociate cu materiale radioactive naturale care se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic.

Unităţile industriale care extrag sau prelucrează substanţe cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic - industrii nonnucleare, care în general nu sunt supuse regimului de autorizare şi control al activităţilor nucleare, dar care prezintă riscuri radiologice datorită posibilităţii acumulării de materiale radioactive naturale în concentraţii mari, în anumite zone de lucru sau pe anumite segmente de instalaţii, cum ar fi: extracţia pământurilor rare şi monazitelor, producerea şi utilizarea toriului şi compuşilor săi, producerea niobiului şi aliajelor fier-niobiu, mineritul subteran şi procesarea mineralelor (aur, roci fosfatice, nisipuri minerale, cărbune), extracţia şi prelucrarea ţiţeiului şi gazelor naturale, fabricarea pigmenţilor pe bază de dioxid de titaniu, industria fosfatică, industria zirconului şi dioxizilor de zirconiu, producerea metalelor (staniu, cupru, aluminiu, fier/oţel, zinc, plumb), arderea cărbunelui, manipularea şi depozitarea reziduurilor provenite din tratarea apei etc.

Urgenţă radiologica - situaţie anormală sau eveniment neprevăzut care necesită acţiuni prompte, survenită/survenit la o instalaţie radiologica ori în legătură cu surse radioactive periculoase, cum ar fi operarea defectuoasă, pierderea sau furtul de surse radioactive periculoase, folosirea surselor radioactive ori a materialelor nucleare în scop rău intenţionat sau criminal, accidente de transport al materialelor radioactive etc. Vânzătorul de materiale metalice reciclabile - în acest termen sunt incluse:

a)  unităţi care deţin instalaţii nucleare sau radiologice, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operaţiilor de modernizare, întreţinere sau dezafectare;

b) unităţi care deţin instalaţii industriale, laboratoare medicale sau de cercetare, unităţi spitaliceşti sau de învăţământ, care au deţinut, au utilizat, au manipulat sau au depozitat surse radioactive şi/sau materiale radioactive, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operaţiilor de modernizare, întreţinere sau dezafectare;

c)  unităţi care deţin instalaţii industriale sau alte instalaţii care, ca urmare a proceselor tehnologice specifice, pot conţine materiale radioactive naturale în concentraţii crescute, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operaţiilor de modernizare, întreţinere sau dezafectare;

d)   unităţi care se ocupă cu dezmembrarea instalaţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c) şi cu demolarea clădirilor aferente;

e) orice persoană fizică sau societate comercială care vinde materiale metalice reciclabile în baza unui contract şi/sau pentru obţinerea unui beneficiu economic.

ANEXA Nr. 2 la norme

BULETIN

de monitorizare radiologica a expediţiilor de materiale metalice reciclabile

(model)

IMPORTANT:  Pentru încărcăturile care depăşesc, prin măsurări radiologice, valorile fondului natural de radiaţii nu se vor emite buletine de monitorizare radiologica de acest tip.

INSTITUŢIA CARE A ORGANIZAT MONITORIZAREA RADIOLOGICA

Locaţia staţiei de monitorizare radiologica

Numele instituţiei/organizaţiei şi al persoanei care a efectuat monitorizarea radiologica

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

DETALII DESPRE EXPEDIŢIE

Ţara de origine

Originea expediţiei: numele expeditorului, detalii de contact ale expeditorului

Destinaţia expediţiei: numele destinatarului, detalii de contact ale destinatarului

Identificarea expediţiei: documentele de expediere care însoţesc expediţia

Mijloc de transport: numerele de identificare ale camionului, vasului, containerului etc.

Detalii despre transportator: nume, detalii de contact

MĂSURĂRI RADIOLOGICE

Detalii despre instrumentele de măsurare utilizate

Valori medii ale debitului de doză măsurat la 1 metru de suprafaţa încărcăturii (µSv/h)

Valoarea maximă a debitului de doză (µSv/h) măsurat la contact cu suprafaţa exterioară a containerului, camionului sau vagonului, cu descrierea poziţiei valorii maxime

Valoarea fondului de radiaţii în zonă (µSv/h)

Alte determinări radiologice efectuate

DECLARAŢIE CERTIFICATA

Exemplu: „Valorile debitului de doză gama măsurate în vecinătatea încărcăturii se înscriu în limitele de variaţie ale fondului natural de radiaţii."

Ştampila instituţiei care a efectuat monitorizarea radiologica

Data la care s-a efectuat monitorizarea încărcăturii

ANEXA Nr. 3 la norme

CERINŢE   MINIME

pentru instrumentele de detecţie a radiaţiilor

I. Instrumentele portabile de detecţie a radiaţiilor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:

a) să dea o indicaţie constantă în cel mult 30 de secunde, pentru fiecare punct de măsurare;

b) să fie stabile în funcţionare, adică la măsurare repetată în acelaşi punct indicaţia să varieze în intervalul ± 5%;

c) să detecteze radiaţii gama cu energii cuprinse între 60 keV şi 1.332 keV;

d) dacă aparatul măsoară debitul dozei, atunci domeniul de măsurare trebuie să fie cel puţin până la 10 mSv/h, cu o incertitudine mai mică de ±30%, în cazul calibrării cu Cs-137;

e)  să fie uşor de manevrat (greutate sub 2 kg, curea de prindere confortabilă, eventual sondă telescopică cu lungime extensibilă);

f)  la un fond mediu de radiaţii de 0,2 µSv/h, să iniţieze o alarmă (sonoră) la orice creştere cu 0,05 µSv/h pentru o perioadă de o secundă;

g) rata semnalelor sonore pentru radiaţii gama în condiţiile de fond specificate nu trebuie să fie mai mare de 1 semnal pe minut pe durata a 12 ore de funcţionare;

h) să furnizeze o indicaţie vizuală sau o alarmă continuă atunci când debitul dozei depăşeşte limita maximă de măsurare;

i) rata alarmelor false în timpul operării trebuie să fie mai mică de o alarmă pe zi, pentru valori măsurate ale debitului dozei gama de până la 0,2 µSv/h (nu mai mult de o alarmă falsă la 10.000 de măsurări, în limitele de variaţie ale fondului natural);

j) să fie operabile în condiţii de temperatură cuprinse între -15°C şi +45°C şi umiditate relativă de cel puţin 95%; în funcţie de condiţiile climatice specifice locaţiei, cerinţa de funcţionare se va modifica în mod corespunzător (pentru temperaturi foarte scăzute, de până la -35°C);

k) să dispună de ecran vizibil atât în întuneric, cât şi în condiţii cu radiaţie solară intensă;

l) să fie alimentate cu baterii şi să indice starea bateriilor; durata de funcţionare în condiţii normale trebuie să fie mai mare de 40 de ore pentru baterii normale şi mai mare de 12 ore pentru baterii reîncărcabile; în condiţii de alarmă continuă, durata de funcţionare a bateriilor trebuie să fie mai mare de 3 ore;

m) să posede autorizaţie de securitate radiologica eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) în condiţiile legii.

II. Sistemele fixe de detecţie a radiaţiilor trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe:

a) să detecteze radiaţii gama cu energii cuprinse între 60 keV şi 1.332 keV;

b)  să furnizeze alarme vizibile de către personalul care supraveghează monitorizarea radiologica;

c)  la un fond mediu de radiaţii de 0,2 µSv/h, să iniţieze o alarmă (sonoră) la orice creştere cu 0,1 µSv/h pentru o perioadă de o secundă;

d)  rata alarmelor false în timpul operării trebuie să fie mai mică de o alarmă pe zi, pentru valori măsurate ale debitului dozei gama de până la 0,2 µSv/h (nu mai mult de o alarmă falsă la 10.000 de măsurări, în limitele de variaţie ale fondului natural);

e) să fie echipate cu senzori de prezenţă, montaţi astfel încât să furnizeze indicaţii numai la trecerea vehiculelor prin portal, fără a fi influenţaţi de traficul din vecinătate;

f) în cazul în care se monitorizează camioane, tiruri, vehicule cu gabarit mare, detectorii trebuie amplasaţi pe 2 stâlpi, astfel încât pe verticală, pornind de la nivelul solului, înălţimea utilă (ceea ce „vede" detectorul cu mare eficienţă) să fie de 0,7-4 m, iar pe orizontală, paralel cu distanţa de mişcare a vehiculului, lărgimea utilă să fie de maximum 3 m; distanţa maximă dintre detectori trebuie să fie de 6 m;

g)  detectorii trebuie protejaţi de lovituri accidentale, prin instalarea unor bariere care însă nu trebuie să se interpună între detectori şi vehiculele care trec prin portal;

h) să fie disponibile cel puţin 99% din timp (mai puţin de 4 zile pe an de indisponibilitate);

i) să fie operabile în condiţii de temperatură cuprinse între -15°C şi +45°C şi umiditate relativă de cel puţin 95%; în funcţie de condiţiile climatice specifice locaţiei, cerinţa de funcţionare se va modifica în mod corespunzător (pentru temperaturi foarte scăzute, de până la -35°C);

j) să posede autorizaţie de securitate radiologica eliberată de CNCAN în condiţiile legii.

ANEXA Nr. 4 la norme

FORMULAR   DE   RAPORTARE

a unei urgenţe radiologice cu materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv

I. Detectarea unei surse radioactive şi/sau a unui material contaminat radioactiv la intrarea în unitate

(punct vamal, unitate comercială, unitate industrială)

(Notificarea iniţială se va realiza cu informaţia disponibilă la acel moment; ulterior, informaţia va fi completată în funcţie de evoluţia incidentului; orice informaţie nouă va fi transmisă autorităţilor cât mai repede posibil.)

Data la care s-a detectat prezenţa unei surse radioactive şi/sau a unui material contaminat radioactiv

Punct vamal/Unitatea comercială/Unitatea industrială

Locaţie

Adresă

Persoana de contact

Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail)

Originea expediţiei de materiale metalice reciclabile

Ţara de origine

Furnizorul expediţiei (adresă, persoană de contact, numere de telefon)

Documente însoţitoare ale expediţiei

Mijlocul de transport (detalii despre mijlocul de transport, numerele de identificare ale vehiculului, containerului etc.)

Rezultatele investigaţiei preliminare

Valori medii măsurate cu instrumentele de detecţie a radiaţiilor

Valoarea fondului natural de radiaţii din zonă (µSv/h)

Zona în care se înregistrează valori ale nivelului de radiaţii mai mari decât fondul natural de radiaţii

Valoarea   maximă   a   debitului   de   doză   măsurat   la   contact   cu   suprafaţa   exterioară   a containerului/vehiculului, cu identificarea poziţiei (µSv/h)

Valoarea maximă a debitului de doză măsurat în cabina conducătorului vehiculului (µSv/h)

Acţiuni efectuate după detectarea unei surse radioactive/a unui material contaminat radioactiv

Descărcarea şi segregarea de restul încărcăturii

DA

NU

Identificarea materialului radioactiv

DA

NU

Acoperirea cu folie de plastic

DA

NU

Ecranare

DA

NU

Altele (se specifică alte acţiuni întreprinse)

Identificarea materialului radioactiv segregat

Descrierea materialului (părţi contaminate, surse radioactive cu/fără ecranare etc.)

Fotografii ataşate

DA

NU

Dimensiuni şi greutate

Stare fizică (intact, deteriorat, oxidat, corodat etc.)

Sursă încapsulată

DA

NU

Sursă prezentă în containerul de ecranare

DA

NU

Etichete, plăcuţe, semne, marcări

Caracterizare radiologica

Valoarea debitului de doză la contact (µSv/h)

Valoarea debitului de doză la 1 metru (µSv/h)

Material contaminat superficial cu β-emiţători (Bq/cm2)

Material contaminat superficial cu α-emiţători (Bq/cm2)

Radionuclid/Radionuclizi identificat/identificaţi

Activitate totală (Bq)

Activitate specifică (Bq/kg)

II. Detectarea unei surse radioactive şi/sau a unui material contaminat radioactiv în reziduuri, produse intermediare sau finale

(Notificarea iniţială se va realiza cu informaţia disponibilă la acel moment; ulterior, informaţia va fi completată în funcţie de evoluţia incidentului; orice informaţie nouă va fi transmisă autorităţilor cât mai repede posibil.)

Data la care s-a detectat prezenţa unei surse radioactive/a unui material contaminat radioactiv

Locaţia de detecţie

Locaţie

Adresă

Persoana de contact

Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail)

Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail)

Identificarea procesului afectat de contaminarea radioactivă

Produsul afectat (materiale metalice reciclabile procesate, lingouri, praf, zgură)

Descrierea evenimentului (descrierea sumară a evenimentului, cu specificarea datei, orei şi locaţiei de detecţie, a instrumentului de detecţie utilizat şi a valorilor măsurate)

Segmentele de instalaţie afectate (identificarea segmentelor de instalaţie sau a vehiculelor care prezintă niveluri de radioactivitate mai mari decât nivelurile de fond natural din zonă)

Prelevare de probe din produsele ulterioare pentru analize de laborator (cu indicarea tipurilor de probe, a datei şi a cantităţii prelevate)

DA

NU

Oprirea procesului afectat (cu indicarea datei şi a orei de oprire)

DA

NU

Ieşirea produselor din instalaţie (dacă da, se identifică mijloacele de transport utilizate şi destinaţia)

DA

NU

Notificarea expertului acreditat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

DA

NU

Notificarea autorităţilor (cu nominalizarea acestora)

DA

NU


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 117/2010

 
30.08.2014 11:26:45  Anonim  a scris :
-nu face diferenta clara intre deseuri metalice si materiale metalice pentru care ANPM stabileste autorizatii de mediu diferite.Astfel fiind,operatorii care gestioneaza deseuri metalice sunt asimilati cu operatorii care recupereaza deseuri metalice din aceste materiale metalice ori nemetalice cum sunt,deseurile radiologice:filme radiologice si solutii din care se recupereaza argintul- activitati ce nu sunt cautate de functionarii cu atributii de control in puncte de lucru autorizate cu autorizatie integrata de APM CI SUNT CAUTATE IN PUNCTE DE LUCRU NEAUTORIZATE UNDE NU EXISTA.MOTIV PENTRU CARE,RESTURILE DIN PROCESELE DE RECUPERARE A ARGINTULUI DIN FILME ORI SOLUTII SUNT DEVERSATE IN CANALIZARE.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 117/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu