Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.116 din 18.12.2013

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 23 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 10 martie 2011. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂREGULAMENT privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă Capitolul IScop Articolul 1Prezentul regulament stabileşte acţiunile necesare în vederea implementării schemei de sprijin pentru cogenerare, respectiv: a)colectarea lunară de către administratorul schemei de sprijin a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; b)plata lunară a bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin; c)plata/încasarea către/de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a bonusului neacordat/necuvenit, rezultat din regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă; d)încasarea de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a sumelor corespunzătoare supracompensării activităţii; e)plata către producătorii la care nu s-a constatat supracompensarea activităţii, dar care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare, a sumelor rezultate prin regularizarea calculului de supracompensare, în limita bonusului de referinţă stabilit pentru perioada de evaluare a supracompensării; f)returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă furnizorilor care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi destinată consumatorilor de energie electrică din România; g)monitorizarea şi raportarea modului de administrare a schemei de sprijin; h)drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în administrarea şi funcţionarea schemei de sprijin. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 2Prezentul regulament se aplică de către: a)administratorul schemei de sprijin; b)producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficientă, care beneficiază de schema de sprijin; c)furnizorii de energie electrică ai consumatorilor din România şi furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România; d)furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate, certificată prin garanţii de origine şi destinată consumatorilor de energie electrică din România; e)producătorii care alimentează locuri proprii de consum şi/sau furnizează energie electrică consumatorilor racordaţi la barele centralelor şi pentru care au încheiate contracte cu operatorul de distribuţie/transport; f)operatorii de distribuţie a energiei electrice; g)consumatorii de energie electrică; h)ANRE, în scopul monitorizării modului de funcţionare a schemei de sprijin. Capitolul IIIDefiniţii şi abrevieri Articolul 3Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus. Articolul 4În înţelesul prezentului Regulament, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii: a)administrator al schemei de sprijin - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A.1; b)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; c)consum propriu tehnologic din producţia proprie - energia electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale/configuraţii pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale/configuraţii; d)bonus neacordat - cuantum exprimat în lei, necesar a fi acordat sub formă de bonus, pentru o cantitate de energie electrică livrată care a fost calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, suplimentară faţă de cantitatea de energie electrică pentru care s-a acordat bonus lunar în anul anterior; se determină anual; e)plătitori de contribuţie - consumatorii de energie electrică, prin furnizorii acestora, furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România, furnizorii - pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare - şi producătorii de energie electrică - atât pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii, cât şi pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi direct la barele centralelor şi pentru care au încheiate contracte de distribuţie/transport a/al energiei electrice; f)garanţie financiară - garanţie de plată, emisă în favoarea administratorului schemei de sprijin, conform prevederilor unei proceduri operaţionale emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE; g)producător ce beneficiază de schema de sprijin - producător de energie electrică în centrale de cogenerare, care este inclus în Lista capacităţilor cu acreditare finală conform Procedurii de avizare, a cărui producţie de energie electrică este calificată de ANRE ca fiind în cogenerare de înaltă eficienţă, conform Regulamentului de calificare, şi care livrează energie electrică în reţelele electrice ale Sistemului electroenergetic naţional (SEN); h)Regulamentul de calificare - Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013; i)regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă - mecanismul de determinare a diferenţei dintre cantitatea anuală de energie electrică livrată care a fost calificată de ANRE ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru care un producător are dreptul să beneficieze de bonus şi cantitatea de energie electrică pentru care acesta a primit bonus lunar; j)regularizare a ante-supracompensării - mecanism care se aplică în cazul producătorilor la care nu s-a constatat supracompensarea activităţii şi care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare, prin plata către aceştia a sumelor corespunzătoare, în limita bonusului de referinţă stabilit pentru perioada de evaluare a supracompensării. Capitolul IVContul bancar necesar administrării schemei de sprijin Articolul 5 (1) Administratorul schemei de sprijin va deschide un cont bancar de colectare a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Administratorul schemei de sprijin menţionează distinct, în contractele încheiate cu plătitorii de contribuţie şi cu producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, contul bancar prevăzut la alin. (1). Articolul 6 (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de către plătitorii de contribuţie pentru plata lunară către administratorul schemei de sprijin a sumei aferente contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.(2) Suma lunară menţionată la alin. (1) este determinată ca produs dintre contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, exprimată în lei/kWh, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi cantitatea lunară de energie electrică, exprimată în kWh, facturată de plătitorii de contribuţie consumatorilor de energie electrică şi/sau exportată, la care se adaugă energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care aceştia fac autofurnizare. Articolul 7 (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata lunară a bonusului către producătorii de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin.1 Prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. se înţelege Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., care poate delega filialelor sale atribuţii sau activităţi legate de administrarea schemei de sprijin. (2) Suma plătită ca bonus lunar producătorilor de administratorul schemei de sprijin este determinată ca produs dintre valoarea unitară a bonusului corespunzător fiecărei/fiecărui centrale/producător aprobată prin decizie a preşedintelui ANRE şi cantităţile lunare de energie electrică determinate şi comunicate de ANRE conform Regulamentului de calificare pentru fiecare centrală/producător. Articolul 8 (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata/încasarea sumelor rezultate din regularizarea anuală, ce are loc în trimestrul I al fiecărui an, a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă pentru care producătorul avea dreptul să beneficieze de schema de sprijin în anul anterior. În acest sens, acesta plăteşte către producători contravaloarea bonusului neacordat sau, după caz, încasează de la producători contravaloarea bonusului necuvenit.(2) Pentru determinarea contravalorii prevăzute la alin. (1), valoarea bonusului este cea stabilită prin decizie a preşedintelui ANRE pentru fiecare producător şi centrală, pentru anul pentru care se efectuează regularizarea. Articolul 9(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de producătorii ce beneficiază de schema de sprijin pentru plata/încasarea către/de la administratorul schemei de sprijin a sumelor corespunzătoare ca urmare a calculului de supracompensare a activităţii, conform celor menţionate la art. 1 lit. d) şi e).(2) Sumele prevăzute la alin. (1), corespunzătoare supracompensării/regularizării ante-supracompensării activităţii pentru fiecare producător ce beneficiază de schema de sprijin, sunt determinate şi comunicate de ANRE, prin decizie, producătorului respectiv şi administratorului schemei de sprijin. Articolul 10(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata sumelor reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, solicitată a fi returnată de furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută de furnizorul importator direct consumatorilor de energie electrică din România.(2) Suma returnată fiecărui furnizor conform prevederilor alin. (1) este determinată ca produsul dintre valoarea unitară a contribuţiei pentru cogenerare, stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru perioada pentru care se solicită returnarea, şi cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută de furnizorul importator direct consumatorilor din România în perioada respectivă. Articolul 11 (1) În vederea derulării schemei de sprijin conform legislaţiei în vigoare, se încheie următoarele contracte:a)între administratorul schemei de sprijin şi plătitorii de contribuţie, în vederea colectării contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi, după caz, returnării contribuţiei colectate de la furnizorii care importă energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută de aceştia direct consumatorilor din România; b)între administratorul schemei de sprijin şi producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, pentru plata bonusului, a bonusului neacordat şi a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, respectiv pentru returnarea bonusului necuvenit şi a supracompensării. (2) Contractele se încheie pe baza contractelor-cadru aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. Capitolul VTransmiterea datelor şi facturarea Articolul 12Plătitorii de contribuţie transmit lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori - inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii şi/sau cea exportată în luna anterioară. Articolul 13(1) Administratorul schemei de sprijin are dreptul să solicite verificarea cantităţilor de energie electrică comunicate de fiecare furnizor conform prevederilor art. 12.(2) În cazul în care constată diferenţe între cantitatea comunicată şi cea facturată ca fiind extrasă de către un furnizor din reţeaua electrică de transport/de distribuţie şi/sau direct de la barele centralelor, administratorul schemei de sprijin solicită explicaţii furnizorului respectiv, iar în cazul în care explicaţiile primite nu sunt clarificatoare, administratorul schemei de sprijin poate comunica ANRE situaţia înregistrată, solicitând verificarea.(3) Administratorul schemei de sprijin determină sumele lunare de plată datorate de către plătitorii de contribuţie, pe baza cantităţilor de energie electrică comunicate de aceştia în conformitate cu prevederile art. 12 şi a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE.(4) Administratorul schemei de sprijin emite facturile de plată a contribuţiei pentru cogenerare şi le transmite plătitorilor de contribuţie în termen de maximum 15 zile de la terminarea fiecărei luni. Articolul 14Plătitorii de contribuţie achită facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni următoare lunii de consum. Articolul 15ANRE notifică prin e-mail/fax, până la data de 25 a fiecărei luni, atât administratorului schemei de sprijin, cât şi producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin, cantităţile de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrate în SEN în cursul lunii anterioare şi pentru care beneficiază de bonus, pentru a fi luate în considerare la facturare. Articolul 16Producătorul care beneficiază de schema de sprijin întocmeşte şi transmite administratorului schemei de sprijin, pe baza datelor din notificarea menţionată la art. 15, factura pentru plata bonusului lunar aferent lunii anterioare, până la data de 27 a fiecărei luni. Articolul 17 (1) Administratorul schemei de sprijin verifică dacă la emiterea facturii de către producător, prevăzută la art. 16, au fost avute în vedere cantităţile de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă transmise de ANRE conform art. 15 şi valorile bonusurilor pentru fiecare centrală şi producător, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE.(2) În cazul în care facturile au fost emise pe baza datelor menţionate la alin. (1), administratorul schemei de sprijin achită contravaloarea facturilor primite de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care au fost emise facturile.(3) În cazul în care o sumă facturată de către producător este contestată integral sau în parte de către administratorul schemei de sprijin deoarece nu corespunde cu datele comunicate de ANRE, acesta înaintează o notă explicativă producătorului, cuprinzând obiecţiile sale, şi plăteşte suma rămasă necontestată, în termenul menţionat la alin. (2).(4) Pentru sumele contestate neachitate, stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească a fi datorate producătorului, administratorul schemei de sprijin plăteşte pe lângă suma datorată şi penalitatea pentru întârzierea la plată, stabilită conform prevederilor contractuale.(5) În cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligaţiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plăteşte producătorului diferenţa dintre valoarea facturilor emise de producător şi obligaţiile de plată ale producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menţionarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective. Articolul 18(1) Furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută consumatorilor de energie electrică din România, pot beneficia de returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, dacă există un acord bilateral de recunoaştere a garanţiei de origine între ţara de provenienţă a energiei, membră a Uniunii Europene, şi România, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007.
(2) Furnizorii pot solicita administratorului schemei de sprijin rambursarea contribuţiei pentru cogenerare în termen de maximum 60 de zile de la sfârşitul fiecărei luni în care au fost tranzacţionate cantităţile de energie electrică prevăzute la alin. (1), conform
art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.
(3) Solicitarea de returnare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă trebuie să fie însoţită cel puţin de următoarele documente:a)garanţiile de origine pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, introduse în România; b)documente - cel puţin ultima factură şi copia contractului de furnizare/vânzare-cumpărare în care să fie specificată expres achiziţia unei cantităţi de energie produse în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată, din import - care să ateste vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a) direct consumatorilor de pe teritoriul României; c)documente, cum ar fi extrasul de cont, care să ateste că furnizorul a achitat contribuţia respectivă. (4) Returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se face către furnizorul care vinde direct consumatorilor de energie electrică din România cantităţile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi certificate prin garanţii de origine. Articolul 19Administratorul schemei de sprijin are obligaţia de a returna contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, pe baza facturii emise de furnizor, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării furnizorului prevăzut la art. 18 alin. (2) în situaţia în care furnizorul respectiv a transmis toate documentele specificate şi acestea au fost validate în scris de administratorul schemei de sprijin. Articolul 20 (1) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanţiilor financiare, corespunzătoare plăţii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, de către plătitorii de contribuţie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE.(2) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanţiilor financiare, corespunzătoare returnării bonusului necuvenit pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de către producători, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE. Articolul 21 (1) În primul trimestrul al fiecărui an, în baza Regulamentului de calificare, ANRE determină şi comunică, prin decizie, producătorilor care beneficiază de schema de sprijin şi administratorului schemei de sprijin cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN, pentru care aveau dreptul să beneficieze de bonus în anul precedent.(2) În cazul în care, în primul trimestru al fiecărui an, în baza Regulamentului de calificare, ANRE invalidează temporar o autoevaluare pentru calificare, cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată, pentru care producătorul beneficiază de bonus, se consideră zero. În cazul validării ulterioare a autoevaluării, în cadrul deciziei emise, ANRE are dreptul să stabilească termenele de plată a drepturilor cuvenite respectivului producător. (3) Pe baza cantităţii de energie electrică menţionate la alin. (1) şi a celor validate conform alin. (2), administratorul schemei de sprijin determină, pentru fiecare producător, atât diferenţa dintre cantitatea anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să beneficieze de bonus şi cea rezultată din însumarea cantităţilor lunare pentru care a primit bonus în anul precedent, cât şi contravaloarea acestei diferenţe. Articolul 22(1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mare decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, producătorul determină contravaloarea cantităţii de energie electrică aferentă bonusului neacordat, în termen de 5 zile de la primirea de la ANRE a deciziei de calificare.(2) Producătorul care beneficiază de schema de sprijin întocmeşte şi transmite administratorului schemei de sprijin factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea de la ANRE a deciziei de calificare.(3) Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisă de producătorul ce beneficiază de schema de sprijin, prevăzută la alin. (2), în termen de 7 zile de la primirea facturii. Articolul 23(1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin, pe baza datelor primite de la ANRE, determină contravaloarea cantităţii de energie electrică pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit, întocmeşte şi transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE.(2) Producătorii achită factura transmisă de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor alin. (1), în termen de 7 zile de la primirea facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a deciziilor de calificare. Articolul 24(1) După primii 3 ani de aplicare a schemei de sprijin, la sfârşitul primului trimestru al anului următor acestei perioade şi ulterior în fiecare an, în baza metodologiei de determinare a costurilor şi a veniturilor, respectiv a supracompensării, pentru activitatea de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, ANRE notifică administratorului schemei de sprijin şi producătorilor beneficiari, dacă este cazul, cuantumul supracompensării/regularizării antesupracompensării activităţii aferente perioadei anterioare de evaluare a supracompensării.(2) Pe baza datelor transmise de ANRE, administratorul schemei de sprijin emite şi transmite producătorilor care beneficiază de schema de sprijin factura de plată a cuantumului supracompensării, în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE.(3) Producătorii care beneficiază de schema de sprijin au obligaţia achitării facturii pentru supracompensare în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor alin. (1), dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a cuantumului supracompensării.(4) Pe baza datelor transmise de ANRE, în cazul plăţii prevăzute la art. 1 lit. e), producătorii care au de încasat un cuantum de regularizare a ante-supracompensării emit şi transmit administratorului schemei de sprijin factura de plată a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea ANRE.(5) Administratorul schemei de sprijin are obligaţia achitării facturii reprezentând cuantumul de regularizare a ante-supracompensării în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de producătorii menţionaţi la alin. (4), dar nu mai târziu de 15 zile de la notificarea de către ANRE a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării. Capitolul VIMonitorizarea şi raportarea Articolul 25 (1) Administratorul schemei de sprijin organizează o bază de date actualizată lunar, aferentă administrării schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, care conţine cel puţin:a)cantitatea lunară de energie electrică la care se aplică contribuţie, respectiv:

(i) cantitatea de energie electrică facturată de către fiecare plătitor de contribuţie consumatorilor racordaţi la reţeaua electrică de transport/reţeaua electrică de distribuţie;
(ii) cantitatea de energie electrică facturată de către fiecare plătitor de contribuţie consumatorilor racordaţi la producători şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;
(iii) cantitatea de energie electrică consumată de fiecare plătitor de contribuţie la locurile de consum proprii, pentru care acesta face autofurnizare şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;
(iv) cantitatea de energie electrică vândută la export de către fiecare plătitor de contribuţie;

b)cantitatea lunară de energie electrică la care nu se aplică contribuţie, respectiv:

(i) cantitatea de energie electrică consumată de fiecare producător din producţia proprie la locurile de consum proprii şi pentru care acesta nu plăteşte serviciul de distribuţie/transport;
(ii) cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii racordaţi la barele centralei şi pentru care producătorul respectiv furnizează energie electrică din producţia proprie şi nu plăteşte serviciul de distribuţie/transport;

c)cantitatea de energie electrică importată lunar de către fiecare furnizor care a beneficiat de returnarea contribuţiei; d)cantitatea de energie electrică produsă de fiecare producător în cogenerare de înaltă eficienţă şi care beneficiază de schema de sprijin, comunicată lunar de ANRE; e)cantitatea de energie electrică aferentă bonusului necuvenit şi, separat, celui neacordat, pentru fiecare producător, comunicată anual de ANRE; f)contravaloarea facturată a contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a penalităţilor pentru întârzierea la plată pentru fiecare plătitor de contribuţie; g)contravaloarea contribuţiilor neîncasate şi lista plătitorilor de contribuţie care nu îşi achită facturile în termenele prevăzute de reglementări; h)contravaloarea încasată a contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a penalităţilor pentru întârzierea la plată; i)evidenţa contractelor încheiate cu plătitorii de contribuţie, pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; j)evidenţa contractelor încheiate cu producătorii care beneficiază de schema de sprijin pentru plăţile aferente bonusului lunar şi a bonusului neacordat, respectiv pentru încasarea supracompensării şi a bonusului necuvenit; k)bonusurile necesar a fi plătite către fiecare producător; l)bonusurile şi penalităţile de întârziere achitate; m)contravaloarea supracompensării comunicate de ANRE şi, respectiv, a supracompensării plătite de către producători; n)cuantumul de regularizare a ante-supracompensării comunicat de ANRE administratorului schemei de sprijin, respectiv plătit de către administratorul schemei de sprijin; o)bonusul necuvenit comunicat de ANRE, respectiv bonusul necuvenit plătit de producători; p)bonusul neacordat comunicat de ANRE, necesar a fi plătit de administratorul schemei de sprijin, respectiv bonusul neacordat plătit de acesta; q)data de emitere/transmitere sau, după caz, de primire a fiecărei facturi din schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, precum şi data la care a fost încasată sau, după caz, plătită factura respectivă. (2) Administratorul schemei de sprijin raportează lunar ANRE datele şi informaţiile referitoare la modul de derulare a administrării schemei de sprijin pentru cogenerare. Capitolul VIIObligaţii şi drepturi Administratorul schemei de sprijin Articolul 26Administratorului schemei de sprijin îi revin următoarele obligaţii: a)să deschidă un cont bancar distinct pentru încasarea de la plătitorii de contribuţie a contribuţiei pentru cogenerare, pentru plata către producători a bonusurilor lunare, a bonusurilor neacordate şi a cuantumului de regularizare a antesupracompensării, pentru plata către furnizorii importatori a contribuţiei care trebuie să fie returnată, respectiv pentru încasarea supracompensării şi a bonusului necuvenit; b)să încheie contracte cu:

(i) plătitorii de contribuţie, pentru plata de către aceştia a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;
(ii) producătorii care beneficiază de schema de sprijin, pentru plata către aceştia a bonusului lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN, pentru încasarea supracompensării, pentru plata/încasarea sumelor rezultate din regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă şi pentru plata cuantumului de regularizare a ante-supracompensării;

c)să stabilească contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesar a fi plătită de fiecare plătitor de contribuţie, în baza datelor privind cantităţile de energie electrică facturate/exportate/consumate la locurile de consum proprii primite de la plătitorii de contribuţie; d)să emită facturile şi să le transmită plătitorilor de contribuţie, conform prevederilor art. 13; e)să notifice către ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuţie şi/sau de către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a obligaţiilor instituite prin prezentul regulament, în special a celor referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanţiei financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor referitoare la suspendarea şi retragerea licenţei, prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013; f)să organizeze o bază de date actualizată lunar, aferentă administrării schemei de sprijin ce conţine informaţiile precizate la art. 25 alin. (1) şi să raporteze lunar la ANRE modul de derulare a activităţilor proprii privind administrarea schemei de sprijin pentru cogenerare, conform precizărilor art. 25 alin. (2); g)să plătească contravaloarea bonusului lunar producătorilor care beneficiază de schema de sprijin; h)să plătească penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de producătorii ce beneficiază de schema de sprijin. Articolul 27Administratorului schemei de sprijin îi revin următoarele drepturi: a)să factureze şi să încaseze de la plătitorii de contribuţie contravaloarea contribuţiilor pentru cogenerare, conform prevederilor art. 14; b)să încaseze de la plătitorii de contribuţie penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de ANRE; c)să solicite plătitorilor de contribuţie şi producătorilor rău- platnici constituirea/actualizarea garanţiilor financiare în forma şi cuantumul stabilit de administratorul schemei de sprijin şi aprobat de ANRE, în conformitate cu prevederile procedurii menţionate la art. 20; d)să solicite existenţa garanţiilor de origine pentru cantităţile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi vândute consumatorilor de energie electrică din România, pentru care furnizorii solicită returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 18; e)să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuţie şi/sau de către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a obligaţiilor instituite prin prezentul regulament, în special a celor referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanţiei financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor referitoare la suspendarea şi retragerea licenţei, prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013.Plătitorii de contribuţie Articolul 28Plătitorii de contribuţie au următoarele obligaţii: a)să factureze consumatorilor valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, determinată ca produs dintre valoarea unitară a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare la data realizării consumului de energie electrică, şi cantitatea de energie electrică facturată; b)să evidenţieze separat, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor, valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi să precizeze temeiul legal şi elementele componente ale acesteia, respectiv perioada, cantitatea de energie electrică şi contribuţia; c)să informeze consumatorii despre temeiul legal şi modul de facturare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; d)să transmită administratorului schemei de sprijin, lunar, la termen, conform prevederilor art. 12, cantităţile totale de energie electrică facturate consumatorilor/exportate/consumate la locurile de consum proprii în luna precedentă; e)să plătească lunar, la termen, conform prevederilor art. 14, contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; f)dacă solicită returnarea contribuţiei pentru cogenerare, să transmită administratorului schemei de sprijin toate documentele justificative pentru solicitarea respectivă, conform prevederilor art. 18; g)să constituie/să actualizeze garanţia financiară în forma şi cuantumul stabilite de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 20; h)să plătească penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin; i)să încheie contracte cu administratorul schemei de sprijin pentru plata contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Articolul 29Plătitorii de contribuţie au următoarele drepturi: a)să beneficieze de returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în condiţiile şi conform prevederilor art. 19; b)să încaseze de la consumatori contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă; c)să aplice penalităţi, în situaţia întârzierii la plată a consumatorilor, la contravaloarea sumei totale facturate consumatorilor, inclusiv la sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă. Se aplică acelaşi tip de penalitate pentru contravaloarea întregii facturi; valoarea penalităţii este cea specificată în cadrul contractului de furnizare.Producătorii care beneficiază de schema de sprijin Articolul 30Producătorii care beneficiază de schema de sprijin au următoarele obligaţii: a)să achite contravaloarea bonusului necuvenit şi a supracompensării, conform prevederilor art. 22 şi 24; b)să achite penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contravalorii supracompensării şi a bonusului necuvenit; c)să constituie/să actualizeze garanţia financiară în forma şi cuantumul stabilite de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 20. Articolul 31Producătorilor care beneficiază de schema de sprijin le revin următoarele drepturi: a)să încheie contracte cu administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului; b)să întocmească şi să transmită facturile pentru încasarea bonusului administratorului schemei de sprijin, conform art. 16; c)să încaseze lunar de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului pentru cantităţile de energie electrică comunicate de ANRE, conform prevederilor art. 17; d)să încaseze de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului neacordat, conform prevederilor art. 22; e)să încaseze de la administratorul schemei de sprijin penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de producător pentru plata bonusului lunar şi a bonusului neacordat conform prevederilor contractului menţionat la art. 11; f)să încaseze de la administratorul schemei de sprijin cuantumul de regularizare a ante-supracompensării, conform prevederilor art. 24.Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export Articolul 32Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export au următoarele obligaţii: a)să achite furnizorului, conform termenelor precizate în contractul de furnizare a energiei electrice, contravaloarea facturii de energie electrică, inclusiv a sumelor facturate de către acesta reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; b)să plătească penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de către furnizor, inclusiv pentru suma reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Se aplică acelaşi tip de penalitate pentru contravaloarea întregii facturi; valoarea penalităţii este cea specificată în cadrul contractului de furnizare. Articolul 33Consumatorul care revinde energia electrică unor consumatori care au instalaţii electrice racordate la instalaţiile lui proprii are în raport cu aceştia obligaţiile plătitorului de contribuţie prevăzute la art. 28 lit. a), b) şi c). Articolul 34 (1) Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export au dreptul să fie informaţi de furnizor în legătură cu contravaloarea sumelor facturate reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă.(2) Informarea minimală se realizează prin intermediul facturii. Articolul 35Consumatorul care revinde energia electrică unor consumatori care au instalaţii electrice racordate la instalaţiile lui proprii are în raport cu aceştia drepturile plătitorului de contribuţie prevăzute la art. 29 lit. b) şi c). Operatorii de distribuţie Articolul 36Operatorii de distribuţie transmit lunar plătitorilor de contribuţie şi, spre ştiinţă, administratorului schemei de sprijin cantitatea totală de energie electrică consumată de consumatorii acestora şi/sau cea exportată în luna anterioară, în termenul de emitere a facturii de distribuţie prevăzut în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice2. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 37Prevederile prezentului regulament completează de drept contractele de furnizare a energiei electrice atât pentru segmentul negociat, cât şi pentru segmentul reglementat al pieţei de energie electrică. 2 Varianta în vigoare este aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 116/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 116 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu