Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.80 din 23.08.2017

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e)plătitori de contribuţie - consumatorii de energie electrică, prin furnizorii acestora, furnizorii - pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare - şi producătorii de energie electrică - atât pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii, cât şi pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi direct la barele centralelor şi pentru care au încheiate contracte de distribuţie/transport a/al energiei electrice; 2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Suma lunară menţionată la alin. (1) este determinată ca produs între contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, exprimată în lei/kWh, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi cantitatea lunară de energie electrică, exprimată în kWh, facturată de plătitorii de contribuţie consumatorilor de energie electrică, la care se adaugă energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care aceştia fac autofurnizare. 3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12Plătitorii de contribuţie transmit lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori- inclusiv pe cea consumată la locurile de consum proprii în luna anterioară. 4. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14Plătitorii de contribuţie achită facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 20 a fiecărei luni următoare lunii de consum. 5. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care producătorul înregistrează obligaţii de plată neachitate la termenul de scadenţă rezultate din aplicarea schemei de sprijin către administratorul schemei de sprijin şi nu a încheiat/nu respectă convenţiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei de sprijin sistează plata bonusului lunar către acel producător, până la achitarea datoriei respective. 6. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Pentru bonusul reţinut la plată conform prevederilor alin. (5), producătorii nu vor calcula penalităţi de întârziere. 7. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanţiilor financiare, corespunzătoare returnării bonusului necuvenit/supracompensării de către producători, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE. 8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin, pe baza deciziilor de calificare anuale/lunare emise de ANRE, determină contravaloarea cantităţii de energie electrică pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit, emite decizie de recuperare a acestuia în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, pe care o transmite producătorului respectiv, întocmeşte şi transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea deciziei de calificare anuale de la ANRE. 9. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 24(1) După primii 3 ani de aplicare a schemei de sprijin, la sfârşitul primului trimestru al anului următor acestei perioade şi ulterior în fiecare an, în baza metodologiei de determinare a costurilor şi a veniturilor, respectiv a supracompensării, pentru activitatea de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, ANRE emite decizii de aprobare a cuantumului supracompensării activităţii aferente perioadei de evaluare a supracompensării pentru producătorii beneficiari, dacă este cazul, şi notifică administratorul schemei de sprijin.(2) Pe baza deciziei emise de ANRE, prevăzută la alin. (1), administratorul schemei de sprijin emite decizie de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, pe care o transmite acestuia, întocmeşte şi transmite producătorului respectiv factura de plată a cuantumului supracompensării, în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE. 10. La articolul 24, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8) , cu următorul cuprins:(6) Deciziile ANRE referitoare la cuantumul supracompensării şi/sau bonusului necuvenit sunt obligatorii pentru producători şi se pun în aplicare în vederea recuperării prin emiterea unei decizii de către administratorul schemei de sprijin în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.(7) Contribuţia pentru cogenerare rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România către administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acesteia în cadrul analizei de ajustare a contribuţiei pentru cogenerare.(8) Supracompensarea şi/sau bonusul necuvenit rămase neachitate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin către administratorul acesteia, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestora în contribuţia pentru cogenerare. 11. La articolul 25 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se abrogă. 12. La articolul 25 alineatul (1) litera b), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii) , cu următorul cuprins:

„(iii) cantitatea de energie electrică vândută la export, conform raportărilor furnizorilor."

13. La articolul 26, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)să stabilească contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesar a fi plătită de fiecare plătitor de contribuţie, în baza datelor privind cantităţile de energie electrică facturate/consumate la locurile de consum proprii primite de la plătitorii de contribuţie; ........ ................ ................ ................ ................ ......... e)să notifice către ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuţie şi/sau de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin a obligaţiilor instituite prin prezentul regulament, în special cele referitoare la neconstituirea/ neactualizarea garanţiei financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor referitoare la suspendarea şi retragerea licenţei, prevăzute la art. 41 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 14. La articolul 26, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1) cu următorul cuprins: c^1) să emită deciziile de recuperare prevăzute la art. 23 şi 24 în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, pe baza deciziilor emise de ANRE privind cuantumul supracompensării şi/sau bonusului necuvenit; 15. La articolul 27, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să încaseze de la plătitorii de contribuţie/producătorii care beneficiază de schema de sprijin penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de ANRE; 16. La articolul 28, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să transmită administratorului schemei de sprijin, lunar, la termen, conform prevederilor art. 12, cantităţile totale de energie electrică facturate consumatorilor/consumate la locurile de consum proprii în luna anterioară; 17. La articolul 30, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)să achite contravaloarea bonusului necuvenit şi a supracompensării, conform prevederilor art. 23 şi 24; 18. La articolul 32, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie au următoarele obligaţii: 19. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie au dreptul să fie informaţi de furnizor în legătură cu contravaloarea sumelor facturate reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă. 20. La articolul 36 se elimină nota de subsol. 21. În tot cuprinsul regulamentului se elimină sintagma „Societatea Comercială OPCOM - S.A.". 22. În tot cuprinsul regulamentului sintagma „Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export" se înlocuieşte cu sintagma „Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie". Articolul IICompania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIEntităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 80/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 80 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 80/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu