Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1152 din 20 decembrie 1999

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile ocupate temporar

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 18 aprilie 2000


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si ale art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata,
    in temeiul art. 3 pct. 2 lit. b) si al art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de calcul al pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile ocupate temporar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a padurilor si Directia generala de resurse si dezvoltare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si Regia Nationala a Padurilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Orice prevederi contrare prezentului ordin se abroga.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                           Romica Tomescu

    ANEXA 1

                             METODOLOGIA
de calcul al pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile ocupate temporar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Prezenta metodologie reglementeaza modul de calcul al obligatiilor banesti care revin titularilor aprobarilor de ocupare definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile ocupate temporar, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata.
    2. Conform art. 54 din Legea nr. 26/1996 si art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publica si a padurilor proprietate privata este interzisa, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) in cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica, avand categoria de folosinta "padure", pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata;
    b) in cazul padurilor proprietate privata, pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata;
    c) in cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica, avand alta categorie de folosinta decat "padure", pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 54 alin. 2 din Codul silvic.
    3. Reducerea suprafetei padurilor in scopul executarii de catre detinatorii sau proprietarii legali ai acestora de lucrari necesare in vederea gospodaririi fondului forestier constituie schimbare a categoriei de folosinta silvica, se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si este scutita de plata oricaror taxe, conform prevederilor art. 61 din Codul silvic si ale art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata.
    4. Pentru situatiile care nu se incadreaza in cazurile prevazute la pct. 2 si 3 ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, avand alta categorie de folosinta decat "padure", nu poate fi admisa decat cu compensarea anticipata a acestora cu alte terenuri apte sa fie impadurite si echivalente ca suprafata si bonitate.

    CAP. 2
    Ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, fara compensarea echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

    A. Taxa pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national
    1. Taxa pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national se determina prin aplicarea taxei procentuale prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicata, asupra valorii masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    Tx = S x V   x P  x Tp,
              EXP   ML

    in care:
    S    = suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier national,
           exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    V    = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii,
     EXP   exprimat in mc/ha, prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie
           si stabilit in functie de specia principala de baza
           corespunzatoare conditiilor stationale si de clasa de productie a
           acesteia;
    P    = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior,
     ML    exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului
           autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la
           propunerea Regiei Nationale a Padurilor, pe baza datelor din
           ultima raportare statistica, si publicat in Monitorul Oficial al
           Romaniei, Partea I, corectat cu coeficientul prevazut in anexa
           nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza
           corespunzatoare conditiilor stationale;
    Tp   = taxa procentuala stabilita conform prevederilor anexei nr. 2 la
           Legea nr. 18/1991, republicata.
    2. In cazul ocuparii definitive a unor terenuri din fondul forestier national, care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, alta categorie de folosinta decat "padure", se va considera specie principala de baza specia principala corespunzatoare conditiilor stationale similare din zona terenului in cauza, la clasa a III-a de productie.
    3. In cazul ocuparii definitive a unor terenuri din fondul forestier national, care sunt inregistrate in amenajamentele silvice ca neproductive, va fi considerata specie principala de baza specia principala corespunzatoare conditiilor stationale din zona terenului in cauza, la clasa a V-a de productie.
    4. Taxa prevazuta la pct. 1 nu se datoreaza pentru terenurile din fondul forestier national, care au alta categorie de folosinta decat "padure" si sunt ocupate cu obiectivele sau cu lucrarile prevazute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata.

    B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national
    Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    V  = S x Cr x n x P  x (1 + N),
     T                 ML

    in care:
    V    = valoarea terenului, exprimata in lei;
     T

    S    = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier
           national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    Cr   = cresterea medie la exploatabilitate, exprimata in mc/ha, aferenta
           speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale
           si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la
           prezenta metodologie.
           In cazul terenurilor din fondul forestier national, care au alta
           folosinta decat "padure" sau care sunt inregistrate in
           amenajamentele silvice ca neproductive, specia principala de baza
           si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform
           prevederilor cuprinse la lit. A pct. 2 si 3;
    P    = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior,
     ML    exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului
           autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la
           propunerea Regiei Nationale a Padurilor, pe baza datelor din
           ultima raportare statistica, si publicat in Monitorul Oficial al
           Romaniei, Partea I, corectat cu coeficientul prevazut in anexa
           nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza
           corespunzatoare conditiilor stationale;
    n    = numarul de ani necesari de la infiintarea unui arboret si pana la
           recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate.
           Acest indicator are urmatoarele valori:
           - 10 ani pentru speciile repede crescatoare: salcii si plopi;
           - 30 de ani pentru speciile de cvercinee;
           - 20 de ani pentru celelalte specii;
    N    = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa
           nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului in cauza.

    C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Aceasta contravaloare se calculeaza cu ajutorul formulei:

    D    = S x P  x (V   - V ) x N ,
     VML        ML    EXP   A     1

    in care:
    D    = contravaloarea pierderii de crestere, respectiv diferenta dintre
     VML   valoarea masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii si
           valoarea masei lemnoase la data ocuparii terenului din fondul
           forestier national, exprimata in lei;
    S    = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier
           national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    P    = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior,
     ML    exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului
           autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la
           propunerea Regiei Nationale a Padurilor, pe baza datelor din
           ultima raportare statistica, si publicat in Monitorul Oficial al
           Romaniei, Partea I, corectat cu coeficientul prevazut in anexa
           nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza
           corespunzatoare conditiilor stationale;
    V    = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii,
     EXP   exprimat in mc/ha, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie,
           pentru specia principala din compozitia arboretului existent si
           clasa de productie corespunzatoare acesteia;
    V    = volumul actual al masei lemnoase, exprimat in mc/ha, egal cu
     A     volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adauga
           cresterea corespunzatoare numarului de ani scursi de la data
           amenajarii si din care se scade volumul extras in aceeasi
           perioada;
    N    = coeficientul egal cu nota acordata pentru criteriul prevazut la
     1     nr. crt. 1 din anexa nr. 3 la prezenta metodologie (tipul
           functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din
           fondul forestier national).

    D. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier national
    Aceasta valoare se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 3
    Ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, cu compensarea echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

    A. Taxa pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national
    1. Pentru padurile din fondul forestier proprietate publica, ocupate cu obiectivele prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, precum si pentru padurile din fondul forestier proprietate privata, ocupate cu obiectivele prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) - d) din aceeasi ordonanta taxa este egala cu contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    Tx = S x P  x (V   - V ) x N ,
              ML    EXP   A     1

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. C.
    2. Pentru celelalte situatii care se nu incadreaza in cazurile prevazute la pct. 1 taxa se determina prin aplicarea taxei procentuale prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicata, asupra valorii masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    Tx = S x V   x P  x Tp,
              EXP   ML

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. A din prezenta metodologie.
    3. In situatia in care se realizeaza compensari partiale (permise numai in cazul obiectivelor pentru care este admisa reducerea suprafetei fondului forestier national), taxa se va calcula astfel:
    - pentru terenurile din fondul forestier national, compensate cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, se va achita taxa calculata potrivit prevederilor pct. 1;
    - pentru diferenta de terenuri se va achita taxa calculata potrivit prevederilor pct. 2.

    B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national si a celor care se preiau in compensare echivalenta ca suprafata si bonitate
    1. Atat contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, cat si a celor care se preiau in compensare se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    V  = S x Cr x n x P  x (1 + N),
     T                 ML

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. B.
    Calculul contravalorii celor doua categorii de terenuri se face in scopul stabilirii si asigurarii echivalentei acestora.
    2. Terenurile care se preiau in fondul forestier national trebuie sa fie limitrofe acestuia si echivalente ca suprafata si bonitate, respectiv ca valoare
(V ), cu cele ocupate definitiv si vor avea categoria de folosinta "padure".
  T
    In situatia in care se realizeaza compensari partiale (permise numai in cazul obiectivelor pentru care este admisa reducerea suprafetei fondului forestier national), titularul aprobarii va achita diferenta dintre contravalorile celor doua categorii de terenuri.
    3. Stabilirea speciei principale de baza si a clasei de productie a acesteia, pentru terenurile care se preiau in compensarea fondului forestier national si care nu sunt cartate stational din punct de vedere silvic, se face pe baza conditiilor stationale, prin asimilare cu terenuri forestiere invecinate sau prin studii pedostationale.
    4. Terenurile neproductive pentru speciile forestiere principale nu pot face obiectul preluarii in compensarea celor ocupate definitiv din fondul forestier national.

    C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Aceasta contravaloare se calculeaza cu ajutorul formulei:

    D   = S x P  x (V   - V ) x N ,
     VML       ML    EXP   A     1

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. C.

    D. Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile preluate in compensare
    1. Pentru terenurile preluate in compensarea fondului forestier proprietate publica a statului stabilirea cheltuielilor se face prin deviz elaborat de directiile silvice sau de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, pe baza normelor de lucru si a tarifelor practicate de Regia Nationala a Padurilor la data predarii terenului din fondul forestier. La intocmirea devizului se vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit in compensare si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pentru numarul de ani pana la incheierea starii de masiv. Executarea lucrarilor revine Regiei Nationale a Padurilor.
    2. Pentru terenurile preluate in compensarea fondului forestier care nu constituie proprietate publica a statului devizul lucrarilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se elaboreaza de unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la comanda beneficiarului terenurilor ocupate definitiv. Executarea lucrarilor revine proprietarilor sau detinatorilor care primesc terenurile in compensare. Acestia vor incheia contracte cu unitati specializate in executarea unor astfel de lucrari si autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    3. Cheltuielile prevazute la pct. 1 si 2 nu se percep in cazul in care pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier national se preda in compensare teren cu vegetatie forestiera care are incheiata starea de masiv sau daca terenurile scoase definitiv din fondul forestier national nu au fost acoperite cu vegetatie forestiera.

    E. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier national
    Se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 4
    Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, cu defrisare de vegetatie forestiera

    A. Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    1. Chiria anuala se determina folosindu-se formula:

    CH = S x Cr x P  x N,
      A            ML

    in care:
    CH  = chiria anuala, exprimata in lei;
      A

    S   = suprafata terenului care se ocupa temporar in fondul forestier
          national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    Cr  = cresterea medie la exploatabilitate, exprimata in mc/ha, aferenta
          speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale
          si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la
          prezenta metodologie.
          In cazul terenurilor din fondul forestier national, care au alta
          folosinta decat "padure" sau care sunt inregistrate in
          amenajamentele silvice ca neproductive, specia principala de baza
          si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform
          prevederilor cap. II lit. A pct. 2 si 3;
    P   = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat
     ML   in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului
          autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la
          propunerea Regiei Nationale a Padurilor, pe baza datelor din ultima
          raportare statistica, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
          Partea I, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2 la
          prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza
          corespunzatoare conditiilor stationale;
    N   = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa
          nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului in cauza.
    2. Chiria se calculeaza si se incaseaza inainte de ocuparea terenurilor. In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioada de mai multi ani, chiria se calculeaza si se incaseaza anticipat pentru fiecare an. In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioada mai mica de un an, chiria calculata pe baza formulei prevazute la pct. 1 se diminueaza proportional.
    B. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Aceasta contravaloare se determina potrivit prevederilor cap. II lit. C.
    C. Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv
    1. Pentru terenurile din fondul forestier proprietate publica a statului, ocupate temporar, stabilirea cheltuielilor se face prin deviz elaborat de directiile silvice sau de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, pe baza normelor de lucru si a tarifelor practicate de Regia Nationala a Padurilor la data predarii terenului din fondul forestier. La intocmirea devizului se vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare in vederea instalarii vegetatiei forestiere si intretinerii acesteia pana la realizarea starii de masiv, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pana la incheierea starii de masiv. Executarea lucrarilor revine Regiei Nationale a Padurilor.
    2. Pentru celelalte terenuri din fondul forestier national, ocupate temporar, devizul lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se elaboreaza de unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la comanda beneficiarului terenurilor ocupate temporar. Executarea lucrarilor revine proprietarilor sau detinatorilor terenurilor respective. Acestia vor incheia contracte cu unitati specializate in executarea unor astfel de lucrari si autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    D. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii terenurilor din fondul forestier national
    Se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.
    E. Garantia pentru folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    1. Pentru folosirea de terenuri din fondul forestier national in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, garantia este egala cu cheltuielile necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv si se calculeaza conform prevederilor lit. C pct. 1 si 2 din prezentul capitol, cu precizarea ca devizele respective vor cuprinde si cheltuielile necesare pentru readucerea terenului in conditii apte de impadurire (evacuarea constructiilor sau a instalatiilor amplasate, refacerea calitatii si fertilitatii solului la parametrii initiali etc.). Aceste cheltuieli vor fi evaluate prin devize de catre beneficiarii terenurilor, in functie de obiectivele care se vor amplasa pe terenurile in cauza, conform proiectelor de executie. Devizele vor fi verificate si insusite de directiile silvice, respectiv de ceilalti detinatori sau proprietari ai terenurilor din fondul forestier national, ocupate temporar.
    2. Pentru celelalte situatii garantia se determina potrivit prevederilor art. 58 alin. 2 din Codul silvic si ale art. 93 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata. Garantia este egala cu taxa pentru ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier national si se determina conform prevederilor cap. II lit. A din prezenta metodologie.

    CAP. 5
    Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national fara defrisare de vegetatie forestiera

    A. Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    Se determina potrivit prevederilor cap. IV lit. A.
    B. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii terenurilor din fondul forestier national
    Se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.
    C. Garantia pentru folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    1. In cazul situatiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, pentru folosirea temporara de terenuri din fondul forestier national, care nu implica defrisarea vegetatiei forestiere, nu se achita garantie.
    Pentru a se asigura efectuarea lucrarilor de readucere a terenului in starea initiala la expirarea termenului de folosire aprobat, in contractele ce se vor incheia intre detinatorul terenului si beneficiarul aprobarii de folosire temporara a terenului se vor include clauzele asiguratorii necesare.
    2. Pentru celelalte situatii garantia se determina potrivit prevederilor art. 58 alin. 2 din Codul silvic si ale art. 93 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata. Garantia este egala cu taxa pentru ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier national si se determina conform prevederilor cap. II lit. A din prezenta metodologie.

    CAP. 6
    Repartizarea sumelor de bani datorate de beneficiarii scoaterilor definitive sau temporare ale terenurilor din fondul forestier national

    A. Pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national titularii aprobarilor sunt obligati sa achite, inainte de ocuparea terenurilor, sumele datorate, astfel:
    1. Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in Fondul de ameliorare a fondului funciar:
    - taxa pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte scopuri decat productia forestiera, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. A si ale cap. III lit. A pct. 1 si 2;
    2. Regiei Nationale a Padurilor, in Fondul de conservare si regenerare a padurilor, pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. B si ale cap. III lit. B pct. 2;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, calculata potrivit prevederilor cap. II lit. C si ale cap. III lit. C;
    3. Regiei Nationale a Padurilor, pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. III lit. D pct. 1;
    - valoarea obiectivelor dezafectate, determinata conform prevederilor cap. II lit. D si ale cap. III lit. E;
    4. proprietarilor, pentru terenurile care nu fac parte din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, in cazul in care acesta nu a fost compensat cu un alt teren echivalent;
    - contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii.
    B. Pentru ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national titularii aprobarilor sunt obligati sa achite, inainte de ocuparea terenurilor, sumele datorate, astfel:
    1. Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in Fondul de ameliorare a fondului funciar:
    - garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. E pct. 1 si 2 si ale cap. V lit. C pct. 2.
    Dupa indeplinirea integrala de catre beneficiarii care au ocupat temporar terenuri din fondul forestier national a indatoririlor legale ce le revin, respectiv achitarea obligatiilor banesti si readucerea terenurilor la starea initiala sau in conditii apte pentru a fi impadurite, la termenul prevazut in aprobarea legala si dupa reprimirea terenurilor de catre detinatorii sau de proprietarii acestora, garantia se restituie titularului aprobarii, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicata;
    2. Regiei Nationale a Padurilor, in Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. A si ale cap. V lit. A;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, stabilita potrivit prevederilor cap. IV lit. B;
    3. Regiei Nationale a Padurilor, pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. IV lit. C pct. 1;
    - valoarea obiectivelor, dezafectate, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. D si ale cap. V lit. B;
    4. proprietarilor, pentru terenurile care nu fac parte din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii.
    C. In cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului, aflat in administrarea Regiei Nationale a Padurilor, determinarea valorilor prevazute in prezenta metodologie se face de ocolul silvic. Verificarea si aprobarea valorilor se realizeaza de conducerea directiei silvice, respectiv de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice pentru ocoalele silvice din subordinea acestuia.
    D. In cazul terenurilor din afara fondului forestier proprietate publica a statului calculul taxei pentru ocuparea definitiva si calculul garantiei pentru folosirea temporara a acestora se verifica de specialistii din inspectoratul silvic teritorial si se aproba de Directia generala a padurilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Celelalte obligatii banesti prevazute in prezenta metodologie se determina si se incaseaza de proprietarii terenurilor si pot fi calculate, la cererea acestora, de ocoalele silvice din zona, contra cost. Valorile astfel calculate pot fi utilizate ca elemente de referinta in relatia proprietarilor cu beneficiarii terenurilor.
    E. Masa lemnoasa prevazuta sa fie defrisata de pe terenurile din fondul forestier national, pentru care exista aprobarea de a fi ocupate definitiv sau temporar, constituie produse accidentale si se valorifica de Regia Nationala a Padurilor, respectiv de proprietarii terenurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    A. Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii referitoare la intocmirea documentatiilor tehnice, promovarea, analiza si aprobarea acestora, precum si pentru punerea in aplicare a aprobarilor emise se vor aplica urmatoarele masuri:
    1. in cazul in care in intervalul dintre data la care este intocmita documentatia si data la care se face predarea terenului catre beneficiar intervin modificari ale pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe
picior, care sta la baza determinarii indicatorului P  , se vor recalcula
                                                     ML
toate obligatiile banesti care revin beneficiarilor respectivi;
    2. incheierea proceselor-verbale privind predarea-preluarea terenurilor, care fac obiectul aprobarilor de ocupare definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, se va face numai dupa plata anticipata si integrala de catre beneficiarii aprobarilor a taxei prevazute de lege, respectiv a garantiei, in Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si a celorlalte obligatii banesti care revin titularilor aprobarilor pentru fondul forestier proprietate publica;
    3. pentru documentatiile aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii si pentru care nu s-au incheiat contracte se vor recalcula obligatiile banesti datorate de beneficiari.
    B. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                                 VOLUMUL
masei lemnoase ajunse la varsta  exploatabilitatii, pe clase de productie, pentru principalele specii forestiere*)

                                                    - mc/ha -
________________________________________________________________
Nr.        Specia                   Clasele de productie
crt.                       _____________________________________
                              I      II     III    IV      V
________________________________________________________________
 1.  Molid                  1.039    859    668    507    350
 2.  Brad                     986    838    672    508    386
 3.  Pin silvestru            695    531    360    209     96
 4.  Pin negru                553    427    283    190     93
 5.  Larice                   953    796    602    395    252
 6.  Fag din samanta          813    652    492    355    259
 7.  Fag din lastari          744    574    436    319    218
 8.  Mesteacan                352    294    195    141     94
 9.  Gorun din samanta        768    600    453    335    232
10.  Gorun din lastari        521    428    327    238    164
11.  Stejar din samanta       875    733    584    447    346
12.  Stejar din lastari       553    462    375    283    201
13.  Cer din samanta          516    405    321    255    183
14.  Cer din lastari          493    377    300    236    166
15.  Garnita din samanta      498    418    332    250    193
16.  Garnita din lastari      490    410    320    235    166
17.  Stejar brumariu          334    292    208    113     81
18.  Stejar pufos             261    188    141     99     65
19.  Carpen din samanta       334    291    217    161    108
20.  Carpen din lastari       334    276    217    161    108
21.  Tei din samanta          518    449    356    256    163
22.  Tei din lastari          494    413    325    241    163
23.  Salcam din plantatii     432    331    192    116     48
24.  Salcam din lastari       333    224    128     63     34
25.  Plop alb si negru        529    405    272    155     92
26.  Salcie din renis         569    432    295    172    107
     (si plantatie)
27.  Salcie din lastari       360    289    209    153     73
28.  Salcie din sulinari      360    289    209    144     73
29.  Anin                     483    415    325    233    163
30.  Plop selectionat         629    407    310    207    114
________________________________________________________________
    *) Volumele sunt stabilite conform Biometriei arborilor si arboretelor din Romania, editia 1972, la varstele exploatabilitatii prevazute in Normele tehnice pentru amenajarea padurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite in cazul modificarii varstei exploatabilitatii si a tabelelor de productie pentru arboreturi.

    ANEXA 2
    la metodologie

                                 DEFALCAREA
pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea Regiei Nationale a Padurilor, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
________________________________________________________________
Nr.  Specia sau                 Coeficientul care se aplica
crt. grupa de specii            pretului mediu al unui metru cub
                                de masa lemnoasa pe picior
________________________________________________________________
 1.  Rasinoase                               0,95
 2.  Fag                                     1,00
 3.  Cvercinee, frasin                       1,65
 4.  Diverse specii tari                     0,75
 5.  Diverse specii moi                      0,70
________________________________________________________________

    NOTA:
    Indicatorul P   pentru speciile sau grupele de specii inscrise in
                 ML
coloana 1 se determina prin inmultirea coeficientului din coloana 2 cu pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea Regiei Nationale a Padurilor, pe baza datelor din ultima raportare statistica, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 3
    la metodologie

                                CRITERII
pe baza carora se determina coeficientii N si N , utilizati la calculul
                                               1
contravalorii terenurilor (V ), al chiriei (CH ) si, respectiv, al pierderii
                            T                 A
de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii (D   )
                    VML
_____________________________________________________________________________
Nr.                        Criterii                                 Nota
crt.                                                                acordata
_____________________________________________________________________________
 0                             1                                       2
_____________________________________________________________________________
 1.  Categorii de arboreturi pe tipuri functionale
     Arboreturile la care sunt interzise orice fel de interventii
     pentru extragerea de masa lemnoasa sau de alte produse
     nelemnoase (tipul functional T ) din parcuri nationale,
                                   I
     rezervatii naturale si stiintifice, monumente ale naturii        3,0
     Arboreturile la care nu este permisa sau nu este posibila
     decat executarea taierilor de igiena sau a lucrarilor
     speciale de conservare (tipul functional T  )                    2,5
                                               II
     Arboreturile la care sunt permise tratamente intensive,
     precum cele de codru gradinarit sau cvasigradinarit
     (tipul functional T   )                                          2,0
                        III
     Arboreturile la care sunt permise tratamente cu perioada de
     regenerare normala sau mai mare, dar cu restrictii in
     executarea taierilor (tipul functional T  )                      1,5
                                             IV
     Arboreturile cu functii de productie si de protectie la care
     nu sunt restrictii privind tratamentele aplicate (tipurile
     functionale T  si T  )                                           1,0
                  V     VI
_____________________________________________________________________________
 2.  Amplasarea terenului fata de localitati
     A. Teren in intravilan si pana la 2 km de la limita
     perimetrului construibil:
     - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau
       turistice                                                      3,0
     - municipii-resedinta de judet                                   2,0
     - municipii                                                      1,6
     - orase                                                          1,4
     - sate-resedinta de comuna                                       1,2
     - sate                                                           1,1
     B. Teren in extravilan
     - Intre 2 si 5 km de la limita perimetrului construibil:
       - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice
         sau turistice                                                1,0
       - celelalte categorii de localitati                            0,8
     - Intre 5 si 10 km de la limita perimetrului construibil:
       - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice
         sau turistice                                                0,5
       - celelalte categorii de localitati                            0,2
     - Peste 10 km de la limita perimetrului construibil (toate
       localitatile)                                                  0,0
_____________________________________________________________________________
 3.  Amplasarea terenului fata de retelele de transport
     Transport rutier (terenul este amplasat la o distanta de cel
     mult 1 km fata de calea de transport):
     - autostrazi si drumuri nationale transeuropene                  1,0
     - alte drumuri nationale                                         0,8
     - drumuri judetene                                               0,6
     - drumuri comunale                                               0,4
     - drumuri forestiere, industriale si altele asemenea             0,2
     NOTA:
     Se ia in considerare numai accesul la drumul de cea mai mare
     categorie.
     Transport feroviar (in cazul in care terenul se afla la o
     distanta de cel mult 20 km fata de statie)                       0,5
     Transport fluvial (in cazul in care terenul se afla la o
     distanta de cel mult 20 km fata de port)                         0,5
     Transport maritim (in cazul in care terenul se afla la o
     distanta de cel mult 20 km fata de port)                         0,5
     Transport aerian (in cazul in care terenul se afla la o
     distanta de cel mult 20 km fata de aeroport)                     0,5
_____________________________________________________________________________
 4.  Posibilitati de racordare la retelele tehnico-edilitare ale
     zonei
     Retele de apa-canal                                              0,5
     Retele de energie electrica                                      0,5
     Retele de energie termica                                        0,5
     Retele de gaze naturale                                          0,5
     Retele de telefonie                                              0,5
     Retele de transport urban                                        0,5
_____________________________________________________________________________
 5.  Ponderea suprafetei fondului forestier national din judetul
     in raza caruia se afla terenul, in suprafata totala a
     judetului
     Pana la 10%                                                      2,0
     10 - 20%                                                         1,5
     20 - 30%                                                         1,0
     30 - 40%                                                         0,5
     Peste 40%                                                        0,0
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    Coeficientul N se determina ca suma a notelor acordate pentru indeplinirea tuturor criteriilor mentionate in coloana 1.
    Coeficientul N  reprezinta nota acordata numai pentru indeplinirea
                  1
criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 (categorii de arboreturi pe tipuri functionale).

    ANEXA 4
    la metodologie

                                 CRESTEREA
medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)

                                                  - mc/an/ha -
________________________________________________________________
Nr.  Specia                           Clasa de productie
crt. principala            _____________________________________
                               I      II     III    IV      V
________________________________________________________________
 0       1                     2       3      4      5      6
________________________________________________________________
 1.  Molid                   13,8    12,2    10,5   8,1    5,7
 2.  Brad                    12,7    10,8     9,4   7,8    5,9
 3.  Pin silvestru           12,1     9,4     7,4   5,2    3,0
 4.  Pin negru               10,9     8,8     6,6   4,6    2,8
 5.  Fag                     11,0     9,1     7,6   6,0    4,4
 6.  Mesteacan                9,4     7,9     6,4   4,8    3,2
 7.  Gorun din samanta        8,7     7,4     6,1   4,7    3,3
 8.  Gorun din lastari        8,7     7,2     5,7   4,4    3,1
 9.  Stejar din samanta      10,6     8,8     7,6   6,2    4,7
10.  Stejar din lastari       9,2     7,5     5,9   4,9    3,9
11.  Tei                     12,7    10,8     9,1   7,2    5,2
12.  Cer                      8,8     7,8     6,3   4,9    3,9
13.  Garnita                  6,8     5,9     5,2   4,4    3,5
14.  Carpen                  10,2     8,8     7,5   5,9    4,6
15.  Salcam (plantatii)      18,4    14,7    10,3   6,4    3,3
16.  Salcam (lastari)        16,5    13,2     9,3   5,7    3,1
17.  Plop alb si negru       19,5    15,0    11,6   7,8    4,8
18.  Salcie din samanta      26,4    23,8    19,2  14,2    9,7
19.  Salcie din sulinari     20,8    18,6    16,5  12,4    8,2
20.  Plop selectionat        30,1    23,7    18,0  13,0    8,2
21.  Larice*)               10,5     8,9     7,5   5,7    3,6
________________________________________________________________
    *) Conform Biometriei arborilor si arboretelor din Romania, editia 1972.
    *) Arboret principal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1152/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1152 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu