Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1141 din  6 decembrie 2002

pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 16 ianuarie 2003


SmartCity3


    In baza art. 61 lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere sarcinile si raspunderile ce revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in domeniul gospodaririi apelor,
    tinand seama de necesitatea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se proiecteaza pe ape sau in legatura cu acestea in ansamblul amenajarilor existente sau care urmeaza sa se realizeze in zona respectiva, precum si in schemele-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine hidrografice, a valorificarii integrale, amenajarii complexe si folosirii rationale a apelor de suprafata si subterane,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia strategii, reglementari, autorizari din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Administratia Nationala "Apele Romane" vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 699/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 1 octombrie 1999.

                   Ministrul apelor si protectiei mediului,
                                Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului este autorizat sa elaboreze strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor, sa stabileasca regimul de folosire a resurselor de apa, indiferent de forma de proprietate, sa organizeze si sa desfasoare pe bazine hidrografice activitatea de gospodarire unitara, rationala si complexa a apelor si sa asigure coordonarea si controlul aplicarii reglementarilor legale in acest domeniu.
    (2) In scopul gospodaririi rationale a resurselor de apa si al protectiei acestora impotriva epuizarii si poluarii, in interdependenta cu principiile gospodaririi apelor si asigurarii unei dezvoltari durabile, Legea nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, introduce obligatia utilizatorului de apa de a solicita si a obtine, la faza de proiectare, un "Aviz de gospodarire a apelor" ce reglementeaza atat regimul lucrarilor ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, cat si activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului. Punerea in functiune sau exploatarea acestor lucrari se face numai in baza "Autorizatiei de gospodarire a apelor".
    Art. 2
    In sensul prezentei reglementari, termenii utilizati sunt definiti dupa cum urmeaza:
    a) acvifer - orice formatiune de sol, roca, nisip, pietris, argila sau alt material din care provine apa subterana;
    b) cea mai buna tehnologie disponibila - cea mai buna tehnologie disponibila din punct de vedere economic, tinand cont de dezvoltarea tehnologiei pentru epurarea apelor uzate;
    c) curgere de baza - debitul care patrunde in albiile cursurilor de apa din apele subterane sau din alta sursa si care nu este influentat de precipitatii;
    d) efluent - masa de poluant sub forma lichida, deversata in resursa de apa;
    e) epurarea apelor uzate - tratarea efluentilor pentru a reduce concentratia poluantilor in limitele stabilite in actele normative si standarde, utilizandu-se cele mai avansate tehnologii;
    f) masura administrativa - notificare scrisa, emisa de autoritatile competente, prin care se impun corectii fata de conditiile de calitate conform reglementarilor si standardelor specifice in vigoare;
    g) substante prioritare - substante care reprezinta un risc important asupra mediului acvatic, in mod direct sau indirect, inclusiv asupra apelor destinate potabilizarii;
    h) substante prioritare periculoase - substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si supuse bioacumularii si alte substante sau grupuri de substante care conduc la un nivel echivalent ridicat de interes;
    i) toxicitate - capacitatea sau potentialul unei substante de a cauza un efect negativ asupra unui organism viu dupa o anumita perioada de expunere;
    j) unitati de gospodarire a apelor - directiile de ape bazinale ale Administratiei Nationale "Apele Romane" si sistemele de gospodarire a apelor organizate ca subunitati ale directiilor de ape bazinale.
    Art. 3
    Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, Administratia Nationala "Apele Romane", infiintata prin restructurarea Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., are ca principal obiect de activitate aplicarea strategiei si politicii nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa. In vederea indeplinirii obiectului sau de activitate Administratia Nationala "Apele Romane" emite avize si autorizatii de gospodarire a apelor si realizeaza controlul folosintelor de apa, al lucrarilor construite pe ape sau in legatura cu apele, indiferent de detinator, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Consultanta tehnica

    Art. 4
    (1) In vederea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se propun a fi executate pe ape sau in legatura cu apele, in schema-cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv, precum si in ansamblul amenajarilor existente sau care se prevad a se realiza in zona de amplasare a obiectivului de investitii, beneficiarul sau titularul de investitie poate solicita Administratiei Nationale "Apele Romane" si directiilor de ape bazinale [anexa nr. 1.a)] consultatii tehnice cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, schemele functionale ale lucrarilor, alegerea solutiilor tehnice, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente sau prevazute, conditiile de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali, precum si orice alte aspecte referitoare la gospodarirea apelor.
    (2) Consultanta tehnica se poate solicita si la intocmirea documentatiilor tehnice transmise spre avizare pentru lucrari de investitii de amploare sau lucrari complexe, care necesita un grad de detaliere ridicat.
    Art. 5
    Consultanta tehnica se plateste.

    CAP. 3
    Procedura de avizare

    SECTIUNEA III.1
    Avizul de gospodarire a apelor

    Art. 6
    Avizul de gospodarire a apelor reprezinta actul ce conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic:
    a) finantarea si/sau executia obiectivelor noi de investitie ce urmeaza sa fie construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, inclusiv constructiile si instalatiile ce se executa pe litoralul Marii Negre, pe faleza si pe plaja marii, precum si pe fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;
    b) dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente ale utilizatorilor de apa, pentru situatii in care, pana la promovarea lucrarilor propuse, nu au intervenit modificari ale prevederilor avizului de gospodarire a apelor obtinut anterior.
    Art. 7
    Pentru un ansamblu de lucrari si categorii de activitati similare, care se desfasoara in diferite amplasamente din cadrul aceluiasi bazin hidrografic, cum ar fi traversari de linii electrice si de linii de telecomunicatii, care nu produc efecte negative diferite de la un amplasament la altul, acestea pot face obiectul unui singur aviz de gospodarire a apelor. Pentru inceperea executiei fiecarei lucrari de traversare a cursului de apa care a facut obiectul acestui aviz este necesara notificarea de incepere a executiei.
    Art. 8
    In situatii de urgenta, care necesita actiuni imediate pentru siguranta nationala, protectia sanatatii populatiei si a bunurilor materiale, si in conditiile in care circumstantele nu permit o analiza detaliata a solicitarii de aviz, se poate emite pentru promovarea lucrarilor aviz de gospodarire a apelor pentru situatie exceptionala. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza in baza avizului de gospodarire a apelor ce se va solicita si obtine pentru fiecare lucrare componenta, in baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmite conform prevederilor legale.
    Art. 9
    Categoriile de lucrari si activitati pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1.b).
    Art. 10
    Categoriile de lucrari si activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1.c)1.
    Art. 11
    (1) Pentru categoriile de lucrari si activitati prevazute la pct. III din anexa nr. 1.c)1 beneficiarul sau titularul de investitie are obligatia sa notifice Administratiei Nationale "Apele Romane" inceperea executiei, fiind obligatorie respectarea prevederilor legale.
    (2) Prevederea pct. III lit. g) din anexa nr. 1.c)1 nu se aplica in cazul alimentarilor cu apa pentru localitati rurale, atunci cand rezulta ape uzate ce sunt canalizate spre o instalatie de epurare. Pentru aceste categorii de lucrari este necesara obtinerea avizului de gospodarire a apelor.
    Art. 12
    In vederea obtinerii permisului de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din albiile cursurilor de apa si din terase, a namolurilor din lacuri si, respectiv, pentru concesionarea activitatilor de explorare si de exploatare a acestora in conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, cu modificarile ulterioare, se va solicita aviz de gospodarire a apelor. Acest aviz nu exclude obligatia obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor.
    Art. 13
    (1) Prin prevederile avizului de gospodarire a apelor emitentul acestuia poate obliga beneficiarul sau titularul de investitie sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse in documentatia tehnica de fundamentare prezentata spre avizare, dar care se impun a fi realizate in scopul evitarii producerii de pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor.
    (2) Emitentul avizului de gospodarire a apelor impune conditii pentru:
    a) respectarea limitelor impuse prin actele normative si standarde;
    b) asigurarea conservarii si dezvoltarii resursei de apa;
    c) contorizarea prelevarilor de apa;
    d) asigurarea scurgerii salubre pe cursurile de apa;
    e) evitarea risipei de apa;
    f) asigurarea monitoringului calitatii apelor uzate evacuate;
    g) asigurarea sistemului de alarmare-avertizare a localitatilor amplasate in aval de o lucrare de barare, precum si a altor conditii ce conduc la protejarea interesului public in acest domeniu.
    Art. 14
    In cazul traversarii digurilor, barajelor si altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de catre conducte de transport, linii si cabluri electrice sau de telecomunicatii, este necesara obtinerea, la faza detaliu de executie, a permisului de traversare a acestor constructii. Acest permis se emite de catre Administratia Nationala "Apele Romane" in baza prevederilor legale.
    Art. 15
    Avizul de gospodarire a apelor:
    a) isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse in acesta;
    b) isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor, constructiilor sau a instalatiilor respective nu a inceput in acest interval;
    c) poate fi reinnoit numai daca se respecta integral prevederile documentatiei pentru care s-a emis avizul initial. Solicitarea de reinnoire a avizului se face cu minimum doua luni inainte de data expirarii acestuia, potrivit legii.
    Art. 16
    Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte in scris directiile de ape bazinale ale Administratiei Nationale "Apele Romane" despre data de incepere a executiei lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta.
    Art. 17
    (1) Avizul de gospodarire a apelor:
    a) se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, la faza de proiectare - studiu de fezabilitate -, pe baza unei documentatii tehnice elaborate conform prevederilor legale;
    b) este aviz conform si trebuie respectat ca atare de beneficiar, titularul de investitie, de proiectant si constructor, la aprobarea si executia investitiei.
    (2) Avizul de gospodarire a apelor, precum si refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 18
    In cazul solicitarii avizului de gospodarire a apelor necesar obtinerii permisului de exploatare a nisipurilor, pietrisului si namolurilor din albiile cursurilor de apa, ale lacurilor si din terase, acesta se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform prevederilor legale.
    Art. 19
    Persoanele fizice sau juridice care doresc sa obtina un aviz de gospodarire a apelor trebuie sa completeze citet, cu majuscule, formularul prezentat in anexa nr. 1.d).
    Art. 20
    Solicitantul avizului de gospodarire a apelor isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare, iar elaboratorul isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in documentatia tehnica aferenta si trebuie sa demonstreze, dupa caz, urmatoarele:
    a) evidenta acceptelor, avizelor, acordurilor sau autorizatiilor ori a altor acte de reglementare obtinute anterior pentru investitia propusa;
    b) solutiile si masurile adoptate pentru asigurarea gospodaririi durabile a resurselor de apa;
    c) masurile intreprinse si propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrarilor supuse avizarii;
    d) solutiile si actiunile adoptate pentru asigurarea debitului minim in albiile cursurilor de apa, pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;
    e) calculul rezervei de substante minerale supuse evaluarii, fara includerea volumului rezervat pilierilor de siguranta.
    Art. 21
    In documentatia tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarire a apelor se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 22
    Documentatia tehnica intocmita in scopul fundamentarii solicitarii avizului de gospodarire a apelor se va elabora, dupa caz, in baza studiilor meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, a studiilor de gospodarire a apelor si de impact produs de lucrarile propuse asupra resurselor de apa si zonelor riverane. Documentatia tehnica si studiile mentionate vor fi elaborate de unitati publice sau private, abilitate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Datele hidrologice si hidrogeologice necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare ale unor noi obiective de investitii ori pentru extinderi ale obiectivelor existente vor trebui actualizate pentru etapa elaborarii documentatiei respective de investitii.
    Art. 23
    Solutiile propuse prin documentatiile tehnice necesare solicitarii si obtinerii avizului de gospodarire a apelor trebuie sa ofere securitatea necesara si sa respecte normativele tehnice impuse de interesele protectiei mediului si amplasamentelor analizate.
    Art. 24
    Raspunderea privind calculele si piesele desenate, incorporate in documentatie, revine elaboratorului documentatiei tehnice de fundamentare. Pentru situatiile in care se constata incorectitudinea informatiilor continute in documentatie sau continutul documentatiei este incomplet, emitentul avizului va restitui solicitantului documentatia in vederea refacerii acesteia.

    SECTIUNEA III.2
    Competente de avizare

    Art. 25
    (1) Avizele de gospodarire a apelor se emit de catre Administratia Nationala "Apele Romane" si de unitatile de gospodarire a apelor, conform competentelor stabilite in anexa nr. 1.e).
    (2) Competentele privind reinnoirea avizelor emise anterior de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de Regia Autonoma "Apele Romane" si de inspectoratele de protectia mediului sunt cele stabilite in anexa nr. 1.e).

    SECTIUNEA III.3
    Emiterea avizelor de gospodarire a apelor

    Art. 26
    Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor, insotite de celelalte avize necesare conform anexei nr. 1.i), se transmit astfel:
    a) in doua exemplare la sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia este amplasata investitia, daca emiterea avizului de gospodarire a apelor intra in competenta acestuia sau a directiei de ape bazinale;
    b) intr-un exemplar la Administratia Nationala "Apele Romane", daca emiterea avizului de gospodarire a apelor revine acesteia, si un exemplar la directia de ape bazinale a Administratiei Nationale "Apele Romane", ce va emite referatul tehnic de specialitate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.
    Art. 27
    Pentru lucrarile situate sau activitatile desfasurate pe cursurile de apa care formeaza sau intersecteaza frontiera tarii si care pot modifica regimul de scurgere a apelor in zona de frontiera sau pot avea un impact transfrontier negativ, solicitantul avizului de gospodarire a apelor va transmite un exemplar din documentatie la Directia generala de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in vederea concordarii acestor lucrari cu cele situate pe teritoriul tarilor vecine.
    Art. 28
    (1) Avizul de gospodarire a apelor se emite numai daca documentatia tehnica trateaza in mod corespunzator problemele inscrise in normativul de continut si face dovada conformarii cu cerintele legale privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor.
    (2) Daca in urma verificarii in teren se constata ca datele prezentate nu corespund realitatii sau conditiile din teren nu permit realizarea obiectivului in zona propusa, se va mentiona aceasta si se va motiva in scris refuzul de emitere a avizului.
    Art. 29
    In conditiile in care documentatia tehnica, cu completarile solicitate, satisface cerintele legale prevazute se poate elibera avizul de gospodarire a apelor. Avizul de gospodarire a apelor, precum si motivatia de refuz se emit in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate. In cazul in care este necesara concordarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie cu lucrarile situate pe teritoriul tarilor vecine, termenul de emitere a avizului decurge de la data notificarii favorabile a partii careia i s-a transmis spre concordare documentatia.
    Art. 30
    Emitentul avizului de gospodarire a apelor are obligatia stampilarii si semnarii spre neschimbare a exemplarului din documentatia ce se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din aviz. Cate un exemplar din avizul de gospodarire a apelor se pastreaza/se transmite la sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia va fi realizata investitia si la directia de ape bazinale a Administratiei Nationale "Apele Romane" in vederea includerii in Registrul apelor. Pentru lucrari de derivatii de debite intre doua bazine hidrografice sau pentru alte lucrari care traverseaza teritoriul a doua ori mai multe judete se va transmite cate un exemplar din avizul de gospodarire a apelor la fiecare directie de ape bazinale a Administratiei Nationale "Apele Romane" al carei teritoriu este traversat de lucrarea respectiva.
    Art. 31
    Cate un exemplar din avizele de gospodarire a apelor emise se va pastra in evidenta directiei de ape bazinale si subunitatii sale pe raza careia se amplaseaza obiectivul sau se desfasoara activitatea supusa avizarii. Emitentul avizului de gospodarire a apelor va transmite sistemului de gospodarire a apelor un exemplar din documentatie, care va fi pastrat in arhiva tehnica pe toata durata de existenta a lucrarii pentru care s-a solicitat avizul.
    Art. 32
    (1) Conform art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107/1996, pentru emiterea avizului de gospodarire a apelor se percep tarife. Avizul de gospodarire a apelor se elibereaza numai dupa ce solicitantul achita contravaloarea acestor tarife.
    (2) Tarifele se propun de catre Administratia Nationala "Apele Romane", se avizeaza de consiliul de administratie al acesteia si se aproba de catre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Tarifele se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, potrivit legislatiei in vigoare.

    SECTIUNEA III.4
    Transferul avizului de gospodarire a apelor

    Art. 33
    Avizul de gospodarire a apelor poate fi transferat la un alt beneficiar sau titular de investitie, in conditiile in care din analiza ce se efectueaza rezulta ca lucrarile si masurile propuse si, respectiv, cele realizate nu se modifica/s-au modificat. In acest caz transferul avizului de gospodarire a apelor se face in baza unei solicitari [cerere de transfer completata conform anexei nr. 1.h)1], adresata emitentului avizului de gospodarire a apelor ce face obiectul transferului, si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar a adresei de confirmare a transferului.
    Art. 34
    Daca transferul avizului de gospodarire a apelor propus implica modificari de solutii (tehnologie de tratare a apei, sursa de alimentare cu apa etc.), noul beneficiar trebuie sa solicite eliberarea unui nou aviz care sa inlocuiasca avizul de gospodarire a apelor initial.
    Art. 35
    Daca la data efectuarii transferului avizului de gospodarire a apelor se constata ca nu s-au respectat prevederile avizului initial, transferul se refuza motivat, in scris. Noul beneficiar va solicita emiterea unui nou aviz de gospodarire a apelor conform procedurii mentionate.
    Art. 36
    Transferul avizului de gospodarire a apelor se plateste si se realizeaza numai dupa ce solicitantul achita emitentului contravaloarea tarifului pentru serviciul prestat.

    SECTIUNEA III.5
    Faze ulterioare obtinerii avizului de gospodarire a apelor

    Art. 37
    Punerea in functiune sau exploatarea lucrarilor, constructiilor ori instalatiilor care se construiesc pe ape sau care au legatura cu acestea este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor. Fac exceptie lucrarile si activitatile prevazute la pct. I - III din anexa nr. 1.c)2, pentru care utilizarea apelor se face liber, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, precum si cele prevazute la pct. III din anexa nr. 1.c)2, pentru a caror punere in functiune este necesara notificarea catre Administratia Nationala "Apele Romane", conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare

    SECTIUNEA IV.1
    Autorizatia de gospodarire a apelor

    Art. 38
    Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul ce conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii, cu apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva si platoul continental, precum si functionarea si exploatarea in continuare a celor existente.
    Art. 39
    Prin autorizatia de gospodarire a apelor utilizatorul de apa are urmatoarele drepturi:
    a) de functionare a folosintei de apa, in cadrul careia apele de suprafata se utilizeaza pentru alimentari cu apa potabila sau industriala, irigatii, producerea de energie electrica, navigatie, piscicultura, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de catre alti utilizatori din intravilanul sau extravilanul localitatilor, precum si in alte scopuri neexceptate prin Legea nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, ca si pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentari cu apa;
    b) de evacuare, dupa utilizare in conditiile prevazute de lege, in receptorii naturali - cursuri de apa, Marea Neagra -, de evacuare in soluri permeabile sau depresiuni cu scurgere asigurata natural ori de injectie in straturi de mare adancime a apelor uzate, a apelor din descarcari sau drenaje, a apelor de mina ori de zacamant;
    c) de functionare sau de exploatare a lucrarilor, constructiilor si instalatiilor executate pe ape sau care au legatura cu apele si a caror executie a fost reglementata prin aviz de gospodarire a apelor;
    d) de folosinta a albiilor minore, a plajei si a tarmului marii in alte scopuri decat cele pentru recreere, cu exceptia celor pentru care este prevazuta notificarea;
    e) de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor, prin exploatari organizate din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor si baltilor ori din terasa, fara impiedicarea curgerii apelor mari, fara afectarea constructiilor din zona ce au legatura directa sau indirecta cu regimul de curgere a apelor si, respectiv, a apelor subterane;
    f) de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor necesare gospodariilor individuale si/sau interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc anual, drept oferit la solicitarea administratiei publice locale.
    Art. 40
    Categoriile de lucrari si de activitati pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1.b).
    Art. 41
    Categoriile de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1.c)2. Pentru categoriile de activitati si lucrari prevazute la pct. I si II din anexa nr. 1.c)2 utilizarea resurselor de apa este libera, iar pentru cele prevazute la pct. III beneficiarul are obligatia sa notifice Administratiei Nationale "Apele Romane" punerea in functiune conform prevederilor legale.
    Art. 42
    (1) Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investitie sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse in documentatia tehnica prezentata spre autorizare, dar care se impun a fi realizate in scopul evitarii producerii de pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor.
    (2) De asemenea, se pot impune conditii pentru respectarea limitelor de calitate impuse prin standarde si acte normative pentru asigurarea conservarii si dezvoltarii resursei de apa, contorizarea consumurilor de apa, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apa, alocarea rationala si monitoringul resurselor de apa, precum si alte conditii ce conduc la protejarea interesului public in acest domeniu.
    Art. 43
    In perioadele de seceta, in care, potrivit legii, se aplica restrictii, prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor se subordoneaza planurilor de restrictie pe toata durata de aplicare a acestora. Autorizatiile de gospodarire a apelor se considera modificate in conformitate cu planurile de aplicare a restrictiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restrictiilor va fi adusa la cunostinta beneficiarilor de autorizatii de gospodarire a apelor si celorlalti beneficiari interesati, in scris, de catre directiile de ape bazinale ale Administratiei Nationale "Apele Romane", cu cel putin 72 de ore inainte de aceasta.

    SECTIUNEA IV.2
    Solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 44
    Autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre beneficiarul obiectivului de investitie sau, dupa caz, al folosintei de apa, pe baza unei documentatii tehnice intocmite de catre unitati publice sau private abilitate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, conform prevederilor legale.
    Art. 45
    In cazul folosintelor de apa ale localitatilor, platformelor sau zonelor industriale, autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre detinatorul/administratorul acestor sisteme.
    Art. 46
    Pentru folosintele de apa din interiorul unor localitati sau zone industriale care preiau apa de alimentare din retele comunale sau de zona, dar evacueaza apele uzate in receptorii naturali, precum si pentru cele care au surse proprii de apa subterana sau de suprafata, dar evacueaza apele uzate in retelele de canalizare comunala sau de zona, beneficiarul acestora va solicita autorizatie de gospodarire a apelor. Cererea de solicitare va fi insotita si de acceptul detinatorului sistemului de alimentare cu apa si de canalizare-epurare, dupa caz.
    Art. 47
    In cazul sistemelor de irigatii sau desecari, autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre detinatorii acestor sisteme.

    SECTIUNEA IV.3
    Modalitatea de obtinere a autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 48
    Persoanele fizice sau juridice care doresc sa obtina o autorizatie de gospodarire a apelor trebuie sa completeze citet formularul prezentat in anexa nr. 1.f). Acest formular se va completa si in cazul in care se doreste modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor initiale.
    Art. 49
    Solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare, iar elaboratorul isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in documentatia tehnica de fundamentare aferenta acestuia si trebuie sa demonstreze urmatoarele:
    a) posibilitatea conformarii cu cerintele legale;
    b) finalizarea lucrarilor si respectarea prevederilor avizului de gospodarire a apelor la realizarea lucrarilor de investitii;
    c) masurile intreprinse si propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrarilor supuse autorizarii;
    d) asigurarea debitului minim in albiile cursurilor de apa pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;
    e) masurile si lucrarile existente pentru asigurarea gospodaririi durabile a resurselor de apa.
    Art. 50
    In documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 51
    Cererea de autorizare va fi insotita de urmatoarele acte:
    a) avizul de gospodarire a apelor emis la documentatia tehnica care a stat la baza executarii lucrarilor de investitii pentru care se cere autorizarea; in cazul reinnoirii sau modificarii autorizatiei de gospodarire a apelor, se va prezenta si autorizatia de gospodarire a apelor in baza careia a functionat pana la data solicitarii;
    b) programul de etapizare elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, in cazul folosintelor de apa care nu sunt echipate cu instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa prelevate si/sau evacuate, precum si al celor care nu sunt dotate cu statii sau instalatii de epurare ori la care instalatiile existente necesita completari, extinderi, retehnologizari sau optimizari functionale;
    c) schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apa pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), inclusiv incadrarea in ansamblu a folosintei de apa;
    d) regulamentul de functionare-exploatare si intretinere, intocmit conform prevederilor legale;
    e) acceptul detinatorilor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare, dupa caz;
    f) planul de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, dupa caz;
    g) alte documente necesare, dupa caz.

    SECTIUNEA IV.4
    Competentele de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 52
    (1) Autorizatia de gospodarire a apelor se emite de catre Administratia Nationala "Apele Romane" si directiile de ape bazinale ale acesteia, conform competentelor mentionate in anexa nr. 1.g).
    (2) Refuzul de a emite autorizatia de gospodarire a apelor poate fi contestat de solicitant, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 53
    Autorizatia de gospodarire a apelor emisa pentru exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, amplasate pe cursurile de apa care formeaza sau traverseaza frontiera de stat si care fac obiectul acordurilor bilaterale, va fi aprobata de secretarul de stat din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor.

    SECTIUNEA IV.5
    Emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 54
    Cererea de solicitare a autorizarii, insotita de documentatia de fundamentare, se transmite astfel:
    a) in doua exemplare la sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia este amplasata folosinta, daca emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor este in competenta directiei de ape bazinale a Administratiei Nationale "Apele Romane" si un exemplar la directia de ape. In termen de cel mult 10 zile lucratoare sistemul de gospodarire a apelor va elibera, dupa caz, referatul tehnic de specialitate pe care il va transmite directiei de ape bazinale insotit de un exemplar din documentatie;
    b) in doua exemplare la directia de ape bazinale pe teritoriul careia este amplasata folosinta si un exemplar la Administratia Nationala "Apele Romane", daca emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor este in competenta acesteia. In termen de cel mult 10 zile lucratoare directia de ape bazinale va elibera, dupa caz, referatul tehnic de specialitate pe care il va transmite Administratiei Nationale "Apele Romane".
    Art. 55
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza in baza constatarii tehnice in teren cu privire la modul de respectare a prevederilor legale privind gospodarirea apelor pentru punerea in exploatare a lucrarilor si exactitatea datelor cuprinse in cererea de autorizare si in documentatia anexata acesteia. Pentru lucrarile noi constatarile se efectueaza in prezenta beneficiarului, de preferinta o data cu receptia preliminara a investitiilor. Procesul-verbal de receptie face parte integranta din documentele in baza carora se va elibera autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 56
    Daca la verificarea in teren se constata lipsuri care nu ar permite punerea in functiune a investitiei, potrivit art. 55 din Legea nr. 107/1996, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va fixa un termen de maximum 60 de zile pentru efectuarea remedierilor sau a completarilor necesare. Daca lipsurile constatate permit punerea in exploatare a folosintei fara pericol din punct de vedere al gospodaririi apelor, autorizatia se poate emite cu durata limitata de maximum un an.
    Art. 57
    In baza unei justificari emitentul poate refuza eliberarea autorizatiei din motive tehnice si va comunica in scris solicitantului decizia luata.
    Art. 58
    (1) In cazul elaborarii programelor de etapizare, emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor se va face numai dupa avizarea si aprobarea etapelor si masurilor propuse de solicitant in program, in conditiile Legii nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare.
    (2) Programul de etapizare face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor.
    (3) Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va lua in considerare introducerea in autorizatia de gospodarire a apelor a unui program de etapizare, numai daca, la solicitarea autorizatiei, titularul acesteia:
    a) dovedeste ca lucrarile si investitiile necesare pentru conformare imediata nu sunt posibile din punct de vedere tehnic si/sau financiar si economic;
    b) dovedeste ca in perioada de conformare la programul de etapizare nu se vor produce daune mediului, sanatatii publice sau de alta natura;
    c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de etapizare la termenele stabilite.
    Art. 59
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, respectiv in termen de 20 de zile de la data receptiei preliminare. O data cu autorizatia de gospodarire a apelor se restituie titularului un exemplar din documentatia depusa - vizata spre neschimbare -, care face parte integranta din autorizatie.
    Art. 60
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza pe o perioada de:
    a) maximum un an, fara sa depaseasca durata programelor de etapizare, in situatia in care se impune si se aproba programul de etapizare;
    b) un an, pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri necesare gospodariilor individuale si/sau interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administratiei publice locale;
    c) un an, pentru exploatarile organizate de nisipuri si pietrisuri, in functie de evolutia morfologica a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    d) maximum 3 ani, pentru functionarea instalatiilor de captare, tratare, pompare, transport, inmagazinare, distributie si epurare sau preepurare a apei, precum si pentru depozitarea deseurilor menajere si industriale, in functie de influenta obiectivului autorizat asupra regimului cantitativ si calitativ al resurselor de apa;
    e) maximum 5 ani, pentru producerea de energie electrica, navigatie, piscicultura, stuficultura, plutarit, flotaj si agrement sau in alte scopuri neexceptate de lege.
    Art. 61
    Detinatorul unei autorizatii de gospodarire a apelor va solicita reinnoirea acesteia cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesara completarea unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 1.f), insotita de copia de pe autorizatia de gospodarire a apelor, de documentatia tehnica de fundamentare a autorizatiei de gospodarire a apelor vizata spre neschimbare, de eventuale completari la aceasta si, dupa caz, de un raport privind modul de realizare a prevederilor programului de etapizare.
    Art. 62
    Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor are obligatia stampilarii spre neschimbare a exemplarului din documentatia ce se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din autorizatie.
    Art. 63
    Un exemplar din autorizatiile emise se va pastra in evidenta si, respectiv, in arhiva tehnica a directiei de ape bazinale si a sistemului de gospodarire a apelor pe raza caruia se amplaseaza obiectivul, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei.
    Art. 64
    Pentru emiterea autorizatiilor de gospodarire a apelor se percep tarife care se propun de catre Administratia Nationala "Apele Romane", se avizeaza de consiliul de administratie al acesteia si se aproba de catre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Tarifele se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, potrivit legii.

    SECTIUNEA IV.6
    Transferul autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 65
    Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi transferata la un alt beneficiar sau titular de investitie in conditiile in care din analiza efectuata in teren se constata ca valorile parametrilor cantitativi si calitativi de capat si, respectiv, caracteristicile lucrarilor autorizate nu se modifica. Transferul autorizatiei de gospodarire a apelor se face in baza unei cereri de transfer completate conform anexei nr. 1.h)2 si a unei documentatii justificative adresate emitentului autorizatiei de gospodarire a apelor ce face obiectul transferului si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar a noii autorizatii.
    Art. 66
    Daca transferul autorizatiei de gospodarire a apelor propus implica modificari de solutii (tehnologia de tratare a apei, sursa de alimentare cu apa etc.) sau la verificarea in teren se constata ca in functionare folosinta nu respecta conditiile impuse, noul beneficiar trebuie sa solicite o noua autorizatie de gospodarire a apelor.
    Art. 67
    Daca la data efectuarii transferului autorizatiei de gospodarire a apelor folosinta de apa nu este exploatata conform prevederilor actelor de reglementare, se va stabili raspunderea pentru pagubele inregistrate si se vor aplica masurile prevazute de lege. Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi transferata si in conditiile elaborarii unui program de etapizare in conformitate cu cerintele legale.
    Art. 68
    Pentru efectuarea transferului autorizatiei de gospodarire a apelor se platesc tarife care se propun de catre Administratia Nationala "Apele Romane", se avizeaza de consiliul de administratie al acesteia si se aproba de catre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Tarifele se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, potrivit legii.
    Art. 69
    Autorizatia de gospodarire a apelor nu exclude obligativitatea solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu si a altor autorizatii si avize prevazute de reglementarile legale in vigoare.

    CAP. 5
    Programe de etapizare

    Art. 70
    (1) In scopul conformarii cu cerintele legale, precum si pentru efectuarea esalonata a remedierilor sau a completarilor ce se impun folosintei, unitatea de gospodarire a apelor competenta solicita un program de etapizare in situatiile in care:
    a) folosinta de apa nu este dotata cu statii sau instalatii de masurare, dupa caz, a parametrilor cantitativi si calitativi ai apei prelevate si, respectiv, restituite;
    b) folosinta de apa nu este dotata cu statii sau instalatii de epurare ori instalatiile existente necesita completari, extinderi, retehnologizari sau optimizari functionale, iar din punct de vedere calitativ apele evacuate in receptori nu se incadreaza in prevederile legale;
    c) la verificarea in teren se constata nerespectarea prevederilor incorporate in documentatia tehnica de fundamentare a solicitarii autorizatiei de gospodarire a apelor.
    (2) Programul de etapizare va ingloba:
    a) lucrari si masuri necesare;
    b) valorile corespunzatoare acestora;
    c) surse de finantare;
    d) termene de incepere si, respectiv, de punere in functiune;
    e) responsabilitati si obligatii stabilite la fiecare nivel implicat in respectarea si reusita acestuia;
    f) prioritati impuse de considerente sociale si economice, iar, dupa caz, grafice de executie;
    g) mecanismul de punere in aplicare a programului. Valorile lucrarilor si ale masurilor necesar a fi executate vor fi repartizate pe cat posibil in transe egale pe toata perioada de derulare a programului de etapizare.
    Art. 71
    (1) Programul de etapizare intocmit de catre utilizator se accepta in baza unei analize de fond, efectuata de unitatea de gospodarire a apelor competenta, prin negociere, de comun acord cu solicitantul. Aceasta va cuprinde, acolo unde este cazul, si valori ale parametrilor de capat pentru fiecare etapa. In cazul neacceptarii lui, utilizatorul are obligatia intocmirii unui alt program de etapizare in concordanta cu interesele emitentului autorizatiei, legat de politica de gospodarire a apelor in bazinul hidrografic respectiv.
    (2) Daca pe parcursul derularii prevederilor programului de etapizare rezulta necesitatea prevederii si a altor lucrari, programul de etapizare va fi completat corespunzator si va fi aprobat in conditiile Legii nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 72
    (1) Dupa aprobarea programului de etapizare autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza pe o perioada limitata de pana la un an, luandu-se in considerare, dupa caz:
    a) parametrii de capat reglementati la promovarea si la executia obiectivului;
    b) parametrii de capat stabiliti in functie de interesul ecologic al zonei, precum si de posibilitatile reale ale folosintei puse de acord cu prevederile legale privind conditiile de descarcare a apelor uzate in mediul acvatic.
    (2) La realizarea si punerea in functiune a lucrarilor si masurilor cuprinse in programul de etapizare, emitentul va elibera o noua autorizatie la care valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate epurate, evacuate in emisar, sunt in concordanta cu prevederile Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA - 001/2002, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu necesitatile cantitative ale folosintei, de utilizarile de apa din aval si de obiectivele de calitate ale receptorului natural.
    Art. 73
    Analiza de fond si realizarea lucrarilor si masurilor din programul de etapizare includ din partea unitatilor de gospodarire a apelor urmatoarele aspecte:
    a) inspectia - destinata determinarii nivelului de respectare a cerintelor legale de catre utilizatorul ce urmeaza a fi reglementat, precum si identificarii oricarei violari fata de limitele impuse de standarde, norme sau alte limitari impuse de legislatie;
    b) negocierea - stabilita de comun acord intre utilizatorul ce urmeaza a fi reglementat si emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor, corelata si cu posibilitatile economice existente;
    c) actiuni legale - desfasurate in scopul aplicarii amenzilor, penalitatilor si sanctiunilor cuvenite pentru incalcarea dispozitiilor legale.
    Art. 74
    (1) In cazul elaborarii unui program de etapizare solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor va transmite emitentului formularul de solicitare a autorizatiei de gospodarire a apelor, insotit de documentatia tehnica si de programul de etapizare pentru aducerea la indeplinire a cerintelor legale, semnat de toti factorii implicati.
    (2) Emitentul va confirma si va aproba lucrarile si masurile propuse de solicitant pentru respectarea limitelor impuse si va putea solicita, dupa caz, furnizarea de informatii si elemente suplimentare ce pot demonstra fezabilitatea si eficacitatea acestora.
    Art. 75
    Beneficiarul autorizatiei de gospodarire a apelor are obligatia instituirii unui sistem de monitorizare in cadrul programelor de etapizare, destinat evaluarii gradului de aducere la indeplinire a etapei parcurse si respectarii termenelor propuse.
    Art. 76
    In cazul in care beneficiarul nu realizeaza masurile cuprinse in programul de etapizare si nici nu manifesta interes pentru conformarea cu cerintele legale, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va lua masurile stabilite de lege si va aplica sanctiunile corespunzatoare.
    Art. 77
    (1) Programul de etapizare face parte integranta din programul pentru conformare prevazut prin Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Responsabilitatea indeplinirii masurilor si lucrarilor cuprinse in programul de etapizare revine in egala masura proprietarului lucrarilor supuse autorizarii, precum si operatorului de servicii publice care a concesionat aceste lucrari sau le are in administrare.

    CAP. 6
    Reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 78
    (1) La expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de gospodarire a apelor, in cazul in care se solicita reinnoirea ei, emitentul va proceda la reinnoirea acesteia atunci cand la verificarea in teren se constata, dupa caz, ca:
    a) nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor al carei termen expira;
    b) prevederile programului de etapizare la etapa respectiva sunt realizate integral sau partial, nerealizarile nefiind din vina utilizatorului; acest fapt va fi dovedit cu acte justificative, situatie in care se poate trece la renegocierea termenelor de realizare a masurilor si lucrarilor in cauza, in vederea prezentarii programului de etapizare spre aprobare autoritatilor competente.
    (2) Documentatia inaintata pentru reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor va fi elaborata de beneficiar numai in situatia in care conditiile pentru care a fost eliberata autorizatia al carei termen expira nu s-au modificat.

    CAP. 7
    Controlul activitatii

    Art. 79
    Controlul activitatii de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor se organizeaza si se exercita de catre Directia generala de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului prin personalul propriu, precum si prin personalul de specialitate al Administratiei Nationale "Apele Romane".

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 80
    Anexele nr 1.a) - 1.i) fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1.a)
    la procedura

                                LISTA
cu adresele Administratiei Nationale "Apele Romane", directiilor de ape bazinale si sistemelor de gospodarire a apelor

    Administratia Nationala "Apele Romane"
    str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, cod 70106 Bucuresti

    Directia apelor Somes - Tisa
    Str. Vanatorului nr. 17, cod 3400 Cluj-Napoca, judetul Cluj
    - Sistemul de gospodarire a apelor Maramures
    Str. Hortensiei nr. 2, cod 4800 Baia Mare
    - Sistemul de gospodarire a apelor Satu Mare
    str. Mircea cel Batran nr. 81A, cod 3900 Satu Mare
    - Sistemul de gospodarire a apelor Bistrita-Nasaud
    str. Avram Iancu nr 9, cod 4400 Bistrita
    - Sistemul de gospodarire a apelor Salaj
    str. Corneliu Coposu nr. 91, cod 4700 Zalau
    - Sistemul de gospodarire a apelor Cluj
    str. Donath nr. 157A, cod 3400 Cluj-Napoca

    Directia apelor Crisuri
    str. Ion Bogdan nr. 35, cod 3900 Oradea, judetul Bihor
    - Sistemul de gospodarire a apelor Bihor
    Str. Atelierelor nr. 6, cod 3900 Oradea

    Directia apelor Mures
    str. Koteles Samuel nr. 33, cod 4300 Targu Mures,
    judetul Mures
    - Sistemul de gospodarire a apelor Arad
    str. Dragalina nr. 16, cod 2900 Arad
    - Sistemul de gospodarire a apelor Hunedoara
    str. C.A. Rosetti nr. 9, cod 2700 Deva
    - Sistemul de gospodarire a apelor Alba
    Str. Lalelelor nr. 7, cod 2500 Alba Iulia
    - Sistemul de gospodarire a apelor Mures
    aleea Carpati nr. 61, cod 4300 Targu Mures

    Directia apelor Banat
    bd. Mihai Viteazul nr. 32, cod 1900 Timisoara, judetul Timis
    - Sistemul de gospodarire a apelor Caras-Severin
    Str. Caminelor nr. 9, cod 1700 Resita
    - Sistemul de gospodarire a apelor Timis
    str. Tudor Vladimirescu nr. 35, cod 1900 Timisoara

    Directia apelor Jiu
    Str. Dunarii nr. 48, cod 1100 Craiova, judetul Dolj
    - Sistemul de gospodarire a apelor Dolj
    Prelungirea Severinului nr. 169A, cod 1100 Craiova
    - Sistemul de gospodarire a apelor Gorj
    Str. Unirii nr. 76, cod 1400 Targu Jiu
    - Sistemul de gospodarire a apelor Mehedinti
    Str. Republicii nr. 1, cod 1500 Drobeta-Turnu Severin

    Directia apelor Olt
    str. Remus Belu nr. 6, cod 1000 Ramnicu Valcea, judetul Valcea
    - Sistemul de gospodarire a apelor Covasna
    str. Lunca Oltului nr. 7, cod 4000 Sfantu Gheorghe
    - Sistemul de gospodarire a apelor Harghita
    Str. Progresului nr. 16, cod 4100 Miercurea-Ciuc
    - Sistemul de gospodarire a apelor Brasov
    str. Maior Cranta nr. 32, cod 2200 Brasov
    - Sistemul de gospodarire a apelor Sibiu
    Str. Somesului nr. 49, cod 2400 Sibiu
    - Sistemul de gospodarire a apelor Valcea
    str. Remus Belu nr. 6, cod 1000 Ramnicu Valcea
    - Sistemul de gospodarire a apelor Olt
    str. Streharet nr. 156, cod 0500 Slatina

    Directia apelor Arges - Vedea
    str. Campulung nr. 6 - 8, cod 0300 Pitesti, judetul Arges
    - Sistemul de gospodarire a apelor Arges
    comuna Stefanesti, satul Valea Mare
    - Sistemul de gospodarire a apelor Ilfov - Bucuresti
    Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, Bucuresti
    - Sistemul de gospodarire a apelor Giurgiu
    comuna Gradinari
    - Sistemul de gospodarire a apelor Teleorman
    str. 1 Mai nr. 124, cod 0700 Alexandria

    Directia apelor Buzau - Ialomita
    str. Bucegi nr. 20 bis, cod 5100 Buzau, judetul Buzau
    - Sistemul de gospodarire a apelor Braila
    str. Marasesti nr. 39, cod 6100 Braila
    - Sistemul de gospodarire a apelor Calarasi
    str. Chiciu nr. 2, cod 8500 Calarasi
    - Sistemul de gospodarire a apelor Ialomita
    str. Mihai Viteazul nr. 1, cod 8400 Slobozia
    - Sistemul de gospodarire a apelor Dambovita
    Str. Canalului nr. 1, cod 0200 Targoviste
    - Sistemul de gospodarire a apelor Prahova
    str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304, cod 2000 Ploiesti
    - Sistemul de gospodarire a apelor Buzau
    str. Bucegi nr. 20 bis, cod 5100 Buzau

    Directia apelor Siret
    str. Cuza Voda nr. 1, cod 5500 Bacau, judetul Bacau
    - Sistemul de gospodarire a apelor Suceava
    Str. Universitatii nr. 48, cod 5800 Suceava
    - Sistemul de gospodarire a apelor Neamt
    str. Mihail Sadoveanu nr. 21, cod 5600 Piatra-Neamt
    - Sistemul de gospodarire a apelor Bacau
    str. Cuza Voda nr. 1, cod 5500 Bacau
    - Sistemul de gospodarire a apelor Vrancea
    Piata Victoriei nr. 5, cod 5300 Focsani

    Directia apelor Prut
    str. Theodor Vascauteanu nr. 10, cod 6600 Iasi, judetul Iasi
    - Sistemul de gospodarire a apelor Botosani
    str. Nicolae Iorga nr. 5 bis, cod 6800 Botosani
    - Sistemul de gospodarire a apelor Iasi
    str. Theodor Vascauteanu nr. 10, cod 6600 Iasi
    - Sistemul de gospodarire a apelor Vaslui
    str. Alexandru Vlahuta nr. 5, cod 6500 Vaslui
    - Sistemul de gospodarire a apelor Galati
    str. Traian nr. 431, cod 6200 Galati

    Directia apelor Dobrogea - Litoral
    bd. Mircea cel Batran nr. 122, cod 8700 Constanta,
    judetul Constanta
    - Sistemul de gospodarire a apelor Tulcea
    str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, cod 8800 Tulcea
    - Sistemul de gospodarire a apelor Constanta
    str. Mircea cel Batran nr. 127, cod 8700 Constanta.

    ANEXA 1.b)
    la procedura

                                  LISTA
lucrarilor si categoriilor de activitati desfasurate pe ape sau care au legatura cu apele, pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor

    a) lucrari, constructii si instalatii care asigura gospodarirea complexa a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulari permanente sau nepermanente, derivatii de debite;
    b) lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrari de acest fel;
    c) lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apelor: lucrari de canalizare si evacuare de ape uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor, injectii de ape in subteran, alte asemenea lucrari;
    d) constructii de aparare impotriva actiunii distructive a apei: indiguiri, aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de aparare;
    e) traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
    f) amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale si namolurilor terapeutice din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor si tarmul marii: balastiere amplasate in terasa, cariere etc.;
    g) depozite de deseuri menajere si reziduuri industriale (halde de steril, zguri si cenusi, slamuri, namoluri si altele asemenea) si cimitire;
    h) plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante in zonele de protectie sau in albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;
    i) lucrari, constructii si instalatii ce se executa pe malul marii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, platoul continental sau lucrari pentru apararea tarmului;
    j) lucrari de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii hidrometrice, borne topohidrografice si orice alte lucrari de studii de teren in legatura cu apele;
    k) lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologici sau urmarirea automata a calitatii apei;
    l) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal si de detaliu;
    m) lucrari de inchidere a minelor/carierelor si de reconstructie ecologica a zonelor afectate;
    n) zone naturale protejate.

    ANEXA 1.c)1
    la procedura

                                 LISTA
lucrarilor si categoriilor de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor

    I. Alimentarea cu apa pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodariei proprii, in conditiile in care pentru aceasta nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de pana la 0,2 l/s.
    II. Lucrari de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie si la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare se stabilesc anual de catre Administratia Nationala "Apele Romane" impreuna cu unitatile de profil ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    III. Lucrari pentru care este necesara notificarea catre sucursalele Administratiei Nationale "Apele Romane" [conform art. 54 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996] a inceperii executiei, si anume:
    a) lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari;
    b) injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant, fara a produce poluarea straturilor de apa subterane traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale;
    c) instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea emisarului;
    d) protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice;
    e) traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 km^2;
    f) lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului pe suprafete totale mai mici de 20 km^2, inclusiv lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti pe lungimi mai mici de 10 km;
    g) lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa;
    h) lucrari de amenajare a plajelor turistice pentru asigurarea confortului turistilor pe plaje, precum si activitati sezoniere specifice (agrement nautic, tobogane acvatice, publicitate etc.);
    i) amenajari cu destinatie turistica si de agrement realizate in zonele limitrofe plajelor turistice si zonei de protectie a lacurilor care nu au legatura cu apele de suprafata si subterane, cu exceptia campingurilor.

    ANEXA 1.c)2
    la procedura

                                   LUCRARI
si categorii de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor

    I. Alimentarea cu apa pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodariei proprii, in conditiile in care pentru aceasta nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de pana la 0,2 l/s.
    II. Lucrari de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie si la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare se stabilesc anual de catre Administratia Nationala "Apele Romane" impreuna cu unitati de profil ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    III. Lucrari pentru care este necesara notificarea catre sucursalele Administratiei Nationale "Apele Romane" [conform art. 54 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996] a punerii in functiune, si anume:
    a) lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari;
    b) injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant, fara a produce poluarea straturilor de apa subterane traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale, exclusiv cele rezultate de la schelele de extractie;
    c) instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea emisarului;
    d) protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice;
    e) traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 km^2;
    f) lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului pe suprafete totale mai mici de 20 km^2 si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti pe lungimi mai mici de 10 km;
    g) lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa;
    h) linii electrice si de telecomunicatii, conducte de transport gaze si de transport apa potabila;
    i) aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii;
    j) regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti;
    k) combaterea eroziunii solului;
    l) amenajari cu destinatie turistica si de agrement realizate pe plajele turistice, in zonele limitrofe acestora si zonei de protectie a lacurilor care nu au legatura cu apele de suprafata si subterane, cu exceptia campingurilor.

    ANEXA 1.d)*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.d) este reprodusa in facsimil.

                    Catre,

          .................................................
                    (Directia Apelor .............,
                    Administratia Nationala "Apele Romane")

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,

    a) Subsemnatul ...................................... posesor al buletinului
                    (Numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ...... nr. ............., codul numeric personal .......................... domiciliat in localitatea .................. str. .............................. nr. ........, bloc ........, ap. ...........
tel. .................., fax ................;
    b) .........................................................................
                  (Denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ....................., nr. de inmatriculare la Registrul comertului ...................., telefon ................, fax ............... cu sediul in localitatea ....................... strada ........................ nr. .......,
judetul .................. prin reprezentantul sau .............................
                                                       (numele si prenumele)
in calitate de ....................................................... solicita:
                (beneficiar sau titular de investitie)
................................................................................

    AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

pentru investitia ..............................................................
................................................................................
                               (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic .......................... pe raul .....................

    Solicitarea este pentru:
    - investitie noua
    - extinderea/modernizarea folosintei existente/restrangerea sau sistarea activitatii care este in functiune de la data de ..................... si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
.......... din data de ............ emis(a) de catre ...........................
                                                       (denumirea emitentului)

    Pretentie de confidentialitate: ............................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la data de ..................... iar punerea in functiune de la data de ...................

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita aviz de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.

    Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru avizare
................................................................................
................................................................................
                   (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ................................
              L.S.
                 (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica
    lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1.e)*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.e) este reprodusa in facsimil.

           Competentele de emitere a avizului de gospodarire a apelor

 ______________________________________________________________________________
|NR.  |      CATEGORIA DE LUCRARI      |                EMITENT                |
|CRT. |                                |_______________________________________|
|     |                                |Administratia|Directiile  |Sisteme de  |
|     |                                |Nationala    |Apelor      |Gospodarirea|
|     |                                |"Apele       |            |Apelor      |
|     |                                |Romane"      |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   1.|FOLOSIREA APELOR:               |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  1.1|Alimentari cu apa potabila,     |                                       |
|     |industriala si pentru irigatii  |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|1.1.1|Alimentari cu apa potabila si   |Egala sau mai|Mai mica    |Mai mica    |
|     |industriala pentru folosinte a  |mare de      |de 1500 l/s |sau egala   |
|     |caror cerinta Qzi.max este      |1500 l/s     |            |cu 15 l/s   |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|1.1.2|Alimentari cu apa din subteran, |       -     |Mai mare    |Mai mic sau |
|     |prin foraje al caror debit este |             |de 15 l/s   |egal cu 15  |
|     |                                |             |            |l/s         |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|1.1.3|Alimentari cu apa pentru        |Egale sau mai|Mai mici    |Mai mici    |
|     |irigatii pe suprafete amenajate |mari de      |de 20000 ha |sau egale   |
|     |                                |20000 ha     |            |cu 2500 ha  |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.2|Centrale hidroelectrice,        |Egale sau mai|Mai mici    |M.H.C.      |
|     |inclusiv microhidrocentrale,    |mari de      |de 15 MW    |            |
|     |cu putere instalata             |15 MW        |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.3|Amenajari piscicole, iazuri     |Egala sau mai|Mai mica    |Mai mica    |
|     |agropiscicole, cu suprafata     |mare de      |de 1500 ha  |sau egala   |
|     |totala amenajata                |1500 ha      |            |cu 150 ha   |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.4|Amenajari pentru navigatie      |Amenajari    |Amenajari   |      -     |
|     |(ecluze, porturi fluviale sau   |pentru       |pentru      |            |
|     |maritime, santiere navale),     |navigatie    |plutarit,   |            |
|     |plutarit, flotaj, poduri        |(ecluze,     |flotaj,     |            |
|     |plutitoare                      |porturi      |poduri      |            |
|     |                                |fluviale sau |plutitoare  |            |
|     |                                |maritime     |            |            |
|     |                                |etc.),       |            |            |
|     |                                |santiere     |            |            |
|     |                                |navale       |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.5|Folosinte hidromecanice         |      -      |      -     |De orice fel|
|     |                                |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.6|Amenajari balneare, turistice   |      -      |      -     |De orice fel|
|     |sau pentru agrement             |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.7|Lucrari de utilizare a apelor   |      -      |Mai mari de |Mai mici sau|
|     |geotermale sau minerale inclusiv|             |15 l/s      |egale cu    |
|     |lucrarile de evacuare a acestora|             |            |15 l/s      |
|     |dupa utilizare                  |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   2.|PROTECTIA CALITATII APELOR      |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  2.1|Canalizari, statii si instalatii|Egal sau mai |Mai mic de  |Mai mic sau |
|     |de epurare, evacuari de ape     |mare de      |1200 l/s    |egal cu     |
|     |uzate, al caror debit maxim     |1200 l/s     |            |12 l/s      |
|     |orar este                       |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  2.2|Injectii de ape uzate (de mina, |Pentru orice |            |            |
|     |de zacamant, industriale) in    |debit        |      -     |     -      |
|     |strate acvifere de foarte mare  |             |            |            |
|     |adancime                        |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   3.|GOSPODARIREA COMPLEXA A APELOR  |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  3.1|Lacuri de acumulare (inclusiv   |Mai mare de  |Mai mic de  |     -      |
|     |anexe) cu un volum total        |20 mil. mc   |20 mil. mc  |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  3.2|Derivatii de debite, intre      |Intre b.h. de|In cadrul   |     -      |
|     |bazine hidrografice sau in      |ordin I      |b.h. de     |            |
|     |interiorul aceluiasi bazin,     |             |ordinul I   |            |
|     |aductiuni magistrale            |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   4.|APARAREA IMPOTRIVA ACTIUNII     |                                       |
|     |DISTRUCTIVE A APEI              |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  4.1|Lucrari de regularizare a       |Pe Dunare    |Pe raurile  |     -      |
|     |cursului de apa. Aparari si     |             |interioare  |            |
|     |consolidari de maluri.          |             |            |            |
|     |Consolidari de albii si praguri |             |            |            |
|     |de fund. Rectificari si         |             |            |            |
|     |reprofilari de albii. Lucrari de|             |            |            |
|     |dirijare a apei pe cursuri de   |             |            |            |
|     |apa                             |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  4.2|Indiguiri si incinte indiguite  |La Dunare    |La raurile  |     -      |
|     |                                |             |interioare  |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  4.3|Regularizarea scurgerii pe      |             |            |            |
|     |versanti, corectari de torenti  |             |            |            |
|     |- lungimi amenajate torenti     |      -      |Mai mari de |Mai mici sau|
|     |                                |             |1 km        |egali cu    |
|     |                                |             |            |1 km        |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  4.4|Lucrari de combatere a eroziunii|             |            |            |
|     |solului:                        |             |            |            |
|     |- suprafete amenajate           |      -      |Mai mari de |Mai mici sau|
|     |                                |             |1 km^2      |egale cu    |
|     |                                |             |            |1 km^2      |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  4.5|Desecari, asanari, drenaje pe   |      -      |Mai mari de |Mai mici sau|
|     |suprafete amenajate             |             |1 km^2      |egale cu    |
|     |                                |             |            |1 km^2      |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   5.|TRASEE SI TRAVERSARI DE CURSURI |                                       |
|     |DE APA CU LUCRARI AFERENTE:     |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  5.1|Trasee si traversari cu conducte|Egale sau mai|Mai mici de |Mai mici sau|
|     |de transport lichide si gaze,   |mari de 2000 |2000 mc/s   |egale cu    |
|     |cai de comunicatie, linii       |mc/s         |            |300 mc/s    |
|     |electrice, de telecomunicatii,  |             |            |            |
|     |funiculare etc., inclusiv       |             |            |            |
|     |modernizarea sau dublarea       |             |            |            |
|     |celor existente, a cursurilor de|             |            |            |
|     |apa cu debite maxime in regim   |             |            |            |
|     |natural, la probabilitatea 1%   |             |            |            |
|     |in sectiune                     |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   6.|Amenajari si instalatii de      |Egale sau mai|Mai mici de |Mai mici sau|
|     |extragere si prelucrare a       |mari de      |200.000     |egale cu    |
|     |nisipurilor si pietrisurilor    |200.000 mc/an|mc/an       |10.000 mc/an|
|     |din albii sau malurile          |             |            |            |
|     |cursurilor de apa, lacuri sau   |             |            |            |
|     |marea teritoriala (balastiere,  |             |            |            |
|     |cariere) cu capacitatea         |             |            |            |
|     |instalata                       |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   7.|Depozite de deseuri menajere si |Egala sau mai|Mai mica de |            |
|     |reziduuri industriale           |mare de      |100.000 mc  |            |
|     |(halde/bataluri de steril,      |100.000 mc   |            |            |
|     |zgura, cenusa, slamuri,         |             |            |            |
|     |namoluri) cu capacitate         |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|     |Cimitire                        |     -       |     -      |Toate       |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   8.|Plantari si defrisari de        |     -       |     -      |Toate       |
|     |vegetatie lemnoasa, perdele     |             |            |            |
|     |antierozionale si filtrante in  |             |            |            |
|     |zonele de protectie sau in      |             |            |            |
|     |albiile majore, care nu fac     |             |            |            |
|     |parte din fondul forestier      |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   9.|Lucrari de prospectiuni         |In marea     |In bazinele |     -      |
|     |geologice si de                 |teritoriala  |hidrografice|            |
|     |explorare/exploatare prin       |si zona de   |aflate in   |            |
|     |foraje                          |interes      |administrare|            |
|     |                                |exclusiva    |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  10.|Statii electrice de             |     -       |Mai mare sau|Mai mica de |
|     |transformare, cu tensiunea in   |             |egala cu    |30 kV       |
|     |secundar                        |             |30 kV       |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  11.|Eliberarea de catre ANRM a      |Pentru       |Pentru      |      -     |
|     |permisului pentru exploatarea   |exploatari   |exploatari  |            |
|     |nisipurilor, pietrisurilor si   |din fluviul  |din albiile |            |
|     |namolului terapeutic, a         |Dunarea si   |raurilor si |            |
|     |licentelor de explorare si a    |cuvetele     |terase      |            |
|     |licentelor de concesionare a    |lacurilor    |            |            |
|     |activitatii de exploatare a     |             |            |            |
|     |nisipurilor, a pietrisurilor si |             |            |            |
|     |a namolului terapeutic          |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  12.|Documentatii de sinteza:        |             |            |            |
|     |- planuri de amenajament silvic |      -      |      -     |Toate       |
|     |- documentatii de urbanism      |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|     |- Planul de amenajare a         |La nivel     |La nivel    |     -      |
|     |teritoriului (PAT), inclusiv    |national,    |judetean si |            |
|     |Regulamentul de urbanism aferent|interjudetean|zonal in    |            |
|     |                                |si al        |judet       |            |
|     |                                |municipiului |            |            |
|     |                                |Bucuresti    |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|     |- Planul urbanistic general     |Resedinte de |Municipii si|Comune si   |
|     |(PUG), inclusiv Regulamentul    |judet cu o   |resedinte de|sate        |
|     |local de urbanism aferent       |populatie de |judet cu o  |            |
|     |                                |peste 150 mii|populatie de|            |
|     |                                |locuitori    |pana la     |            |
|     |                                |             |150 mii     |            |
|     |                                |             |locuitori   |            |
|     |                                |             |            |            |
|     |- Plan urbanistic zonal (PUZ),  |Zonele din   |Pentru      |Comune si   |
|     |inclusiv Regulamentul local de  |Delta        |celelalte   |sate        |
|     |urbanism aferent                |Dunarii si pe|zone de pe  |            |
|     |                                |limita de 10 |teritoriul  |            |
|     |                                |km adiacenta |Romaniei    |            |
|     |                                |raurilor care|            |            |
|     |                                |formeaza     |            |            |
|     |                                |frontiera de |            |            |
|     |                                |stat si      |            |            |
|     |                                |litoralul    |            |            |
|     |                                |Marii Negre  |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|     |- Plan urbanistic de detaliu    |     -       |Municipii si|Comune si   |
|     |(PUD)                           |             |orase       |sate        |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  13.|Lucrari, constructii si         |                                       |
|     |instalatii ce se executa:       |                                       |
|     |                                |Conform competentelor acordate mai sus,|
|     |- pe malul marii, faleza si     |in functie de categoria de lucrari     |
|     |plaja marii, sau pentru apararea|                                       |
|     |tarmului marii                  |                                       |
|     |________________________________|_______________________________________|
|     |- pe fundul apelor maritime     |De orice fel |      -     |     -      |
|     |interioare si al marii          |             |            |            |
|     |teritoriale, platoul            |             |            |            |
|     |continental                     |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  14.|Lucrari noi sau dezvoltari si   |De orice fel |      -     |     -      |
|     |modernizari ale celor existente,|             |            |            |
|     |daca acestea se amplaseaza pe   |             |            |            |
|     |teritoriul a doua sau mai multe |             |            |            |
|     |bazine hidrografice             |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  15.|Lucrari noi sau pentru          |De orice fel |      -     |     -      |
|     |dezvoltari la cele existente,   |             |            |            |
|     |amplasate pe teritoriul unei    |             |            |            |
|     |singure sucursale a             |             |            |            |
|     |Administratiei Nationale "Apele |             |            |            |
|     |Romane", daca lucrarile         |             |            |            |
|     |respective au ca scop si        |             |            |            |
|     |deservirea unor folosinte       |             |            |            |
|     |amplasate pe teritoriul altor   |             |            |            |
|     |autoritati bazinale             |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  16.|Lucrarile ai caror beneficiari  |De orice fel |      -     |     -      |
|     |sau titulari de investitie sunt |             |            |            |
|     |unitati din subordinea          |             |            |            |
|     |Ministerului Apelor, si         |             |            |            |
|     |Protectiei Mediului             |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  17.|Lucrarile ce se executa in      |De orice fel |      -     |     -      |
|     |perimetrul Rezervatiei Biosferei|             |            |            |
|     |Delta Dunarii, dupa insusirea de|             |            |            |
|     |catre Consiliul Stiintific al   |             |            |            |
|     |acesteia a solutiilor prezentate|             |            |            |
|     |in documentatia tehnica, precum |             |            |            |
|     |si lucrarile ce se propun a se  |             |            |            |
|     |efectua in zone cu regim special|             |            |            |
|     |de protectie                    |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  18.|Lucrari de inchidere a          |     -       |De orice fel|      -     |
|     |minelor/carierelor si de        |             |            |            |
|     |reconstructie ecologica a       |             |            |            |
|     |zonelor afectate                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  19.|Infiintarea de zone naturale    |     -       |De orice fel|      -     |
|     |protejate                       |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|

    ANEXA 1.f)*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.f) este reprodusa in facsimil.

                          AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR

pentru investitia ..............................................................
................................................................................
                                (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ........................ pe raul .......................

    Tipul solicitarii este:
    Autorizatie de gospodarire a apelor/reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru:
    - investitie noua;
    - existenta, ce este in functiune de la data de ................ si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ......
din data de ......................... emis de catre ............................
                                                       (denumirea emitentului)
................................................................................

    Pretentie de confidentialitate: ............................................
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de la data de ...........................
    Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de .................. (in cazul lucrarilor noi).

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.

    Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte
................................................................................
              (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data ................................
              L.S.
                 (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica
    lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1.g)*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.g) este reprodusa in facsimil.

                                COMPETENTELE
               de eliberare a autorizatiei de gospodarire a apelor
 ______________________________________________________________________________
|NR.  |      CATEGORIA DE LUCRARI      |                EMITENT                |
|CRT. |                                |_______________________________________|
|     |                                |Administratia|Directiile  |Sisteme de  |
|     |                                |Nationala    |Apelor      |Gospodarirea|
|     |                                |"Apele       |            |Apelor      |
|     |                                |Romane"      |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   1.|FOLOSIREA SI PROTECTIA APELOR:  |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  1.1|Alimentari cu apa potabila,     |                                       |
|     |industriala si pentru irigatii  |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|1.1.1|Alimentari cu apa potabila si   |Egala sau mai|Mai mica    |Mai mica    |
|     |industriala pentru folosinte a  |mare de      |de 1500 l/s |sau egala   |
|     |caror cerinta Qzi.max este      |1500 l/s     |            |cu 15 l/s   |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|1.1.2|Alimentari cu apa din subteran  |       -     |Mai mare    |Mai mic sau |
|     |prin foraje al caror debit este |             |de 15 l/s   |egal cu 15  |
|     |                                |             |            |l/s         |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|1.1.3|Alimentari cu apa pentru        |Egale sau mai|Mai mici    |Mai mici    |
|     |irigatii pe suprafete amenajate |mari de      |de 20000 ha |sau egale   |
|     |                                |20000 ha     |            |cu 2500 ha  |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.2|Amenajari piscicole, iazuri     |Egala sau mai|Mai mica    |Mai mica    |
|     |agropiscicole, cu suprafata     |mare de      |de 1500 ha  |sau egala   |
|     |utila amenajata                 |1500 ha      |            |cu 150 ha   |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.3|Amenajari balneare, turistice   |      -      |      -     |De orice fel|
|     |sau pentru agrement             |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.4|Lucrari de utilizare a apelor   |      -      |Mai mari de |Mai mici sau|
|     |geotermale sau minerale,        |             |15 l/s      |egale cu    |
|     |inclusiv lucrarile de evacuare  |             |            |15 l/s      |
|     |dupa utilizare                  |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.5|Lucrari de explorare/exploatare |      -      |Toate       |            |
|     |prin foraj                      |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.6|Centrale hidroelectrice,        |Egala sau mai|Mai mica    |M. H. C.    |
|     |inclusiv microhidrocentrale, cu |mare de 15 Mw|de 15 Mw    |            |
|     |putere instalata                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  1.7|Folosinte hidromecanice         |      -      |     -      |De orice fel|
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   2.|PROTECTIA CALITATII APELOR      |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  2.1|Canalizari, statii si instalatii|Egal sau mai |Mai mic de  |Mai mic sau |
|     |de epurare, evacuari de ape     |mare de      |1200 l/s    |egal cu     |
|     |uzate, al caror debit maxim     |1200 l/s     |            |12 l/s      |
|     |orar este                       |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  2.2|Injectii de ape uzate (de mina, |Pentru orice |            |            |
|     |de zacamant, industriale) in    |debit        |      -     |     -      |
|     |strate acvifere de foarte mare  |             |            |            |
|     |adancime                        |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   3.|GOSPODARIREA COMPLEXA A APELOR  |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  3.1|Lacuri de acumulare (inclusiv   |Mai mare de  |Mai mic de  |     -      |
|     |anexe) cu un volum total        |20 mil. mc   |20 mil. mc  |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  3.2|Derivatii de debite, intre      |Intre b.h. de|In cadrul   |     -      |
|     |bazine hidrografice sau in      |ordin I      |b.h. de     |            |
|     |interiorul aceluiasi bazin,     |             |ordinul I   |            |
|     |aductiuni magistrale            |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   4.|APARAREA IMPOTRIVA ACTIUNII     |                                       |
|     |DISTRUCTIVE A APEI              |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  4.1|Indiguiri si incinte indiguite  |La Dunare    |La raurile  |     -      |
|     |                                |             |interioare  |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  4.2|Desecari, asanari, drenaje pe   |      -      |Mai mari de |Mai mici sau|
|     |suprafete amenajate             |             |1 km^2      |egale cu    |
|     |                                |             |            |1 km^2      |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   5.|TRASEE SI TRAVERSARI DE CURSURI |                                       |
|     |DE APA CU LUCRARI AFERENTE:     |                                       |
|_____|________________________________|_______________________________________|
|  5.1|Trasee si traversari cursuri de |Magistrale de|Locale in   |      -     |
|     |apa pentru conducte de transport|transport    |interiorul  |            |
|     |lichide, cai de comunicatie,    |interbazinale|bazinului   |            |
|     |funiculare, poduri etc.,        |             |hidrografic |            |
|     |inclusiv modernizarea sau       |             |            |            |
|     |dublarea celor existente        |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   6.|Amenajari si instalatii de      |Egala sau mai|Mai mica de |Mai mica sau|
|     |extragere si prelucrare a       |mare de      |200.000     |egala de    |
|     |agregatelor minerale din albii  |200.000 mc/an|mc/an       |10.000 mc/an|
|     |sau malurile cursurilor de apa, |             |            |            |
|     |lacuri sau marea teritoriala    |             |            |            |
|     |(balastiere, cariere) cu        |             |            |            |
|     |capacitatea instalata           |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   7.|Depozite de deseuri menajere si |Egala sau mai|Mai mica de |      -     |
|     |reziduuri industriale           |mare de      |100.000 mc  |            |
|     |(halde/bataluri de steril,      |100.000 mc   |            |            |
|     |zgura, cenusa, slamuri,         |             |            |            |
|     |namoluri) cu capacitate         |             |            |            |
|     |                                |             |            |            |
|     |Cimitire                        |       -     |     -      |Toate       |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   8.|Plantari si defrisari de        |       -     |     -      |Toate       |
|     |vegetatie lemnoasa, perdele     |             |            |            |
|     |antierozionale si filtrante in  |             |            |            |
|     |zonele de protectie sau in      |             |            |            |
|     |albiile majore, care nu fac     |             |            |            |
|     |parte din fondul forestier      |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|   9.|Statii electrice de             |       -     |Mai mare    |Mai mica    |
|     |transformare, cu tensiune in    |             |sau egala   |de 30 kV    |
|     |secundar                        |             |cu 30 kV    |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  10.|Lucrari, constructii si         |                                       |
|     |instalatii neconsumatoare de apa|                                       |
|     |executate:                      |Conform competentelor acordate mai sus,|
|     |- pe malul marii, faleza si     |in functie de categoria de lucrari     |
|     |plaja marii, sau pentru apararea|                                       |
|     |tarmului marii                  |                                       |
|     |________________________________|_______________________________________|
|     |- pe fundul apelor maritime     |De orice fel |     -      |      -     |
|     |interioare si al marii          |             |            |            |
|     |teritoriale, platoul            |             |            |            |
|     |continental                     |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  11.|Lucrari noi sau dezvoltari si   |De orice fel |     -      |      -     |
|     |modernizari ale celor existente,|             |            |            |
|     |din categoriile mentionate mai  |             |            |            |
|     |sus daca acestea sunt amplasate |             |            |            |
|     |pe teritoriul a doua sau mai    |             |            |            |
|     |multe bazine hidrografice       |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  12.|Lucrari noi sau dezvoltari la   |De orice fel |     -      |      -     |
|     |cele existente, din categoriile |             |            |            |
|     |mentionate mai sus amplasate    |             |            |            |
|     |pe teritoriul unei singure      |             |            |            |
|     |sucursale a Administratiei      |             |            |            |
|     |Nationale "Apele Romane", daca  |             |            |            |
|     |lucrarile respective au ca scop |             |            |            |
|     |si deservirea unor folosinte    |             |            |            |
|     |amplasate pe teritoriul altor   |             |            |            |
|     |autoritati bazinale             |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  13.|Lucrarile din categoriile       |De orice fel |     -      |      -     |
|     |mentionate mai sus aflate in    |             |            |            |
|     |administrarea unitatilor din    |             |            |            |
|     |subordinea Ministerului Apelor  |             |            |            |
|     |si Protectiei Mediului si ale   |             |            |            |
|     |Directiilor de ape bazinale ale |             |            |            |
|     |Administratiei Nationale        |             |            |            |
|     |"Apele Romane"                  |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  14.|Lucrarile din categoriile       |De orice fel |     -      |      -     |
|     |mentionate mai sus amplasate in |             |            |            |
|     |perimetrul Rezervatiei Biosferei|             |            |            |
|     |Delta Dunarii                   |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|
|  15.|Lucrari de inchidere a          |       -     |De orice fel|      -     |
|     |minelor/carierelor si de        |             |            |            |
|     |reconstructie ecologica a       |             |            |            |
|     |zonelor afectate                |             |            |            |
|_____|________________________________|_____________|____________|____________|

    ANEXA 1.h)1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.h)1 este reprodusa in facsimil.

                    Catre,

          .................................................
                    (Directia Apelor .............,
                    Administratia Nationala "Apele Romane")

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,

    a) Subsemnatul ...................................... posesor al buletinului
                    (Numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ...... nr. ............, codul numeric personal .............. domiciliat in localitatea .............................. str. ............................... nr. ......., bloc ......., ap ...., tel. ................., fax ....................;
    b) .........................................................................
                  (Denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ....................., nr. de inmatriculare la Registrul comertului ...................., telefon ................, fax ............... cu sediul in localitatea ....................... strada ........................ nr. .......,
judetul .................. prin reprezentantul sau .............................
                                                       (numele si prenumele)
in calitate de ....................................................... solicita:

    TRANSFERUL AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

    Nr. ............. din data de .......................... emis de catre
................................................................................
                    (denumirea autoritatii emitente)
pentru investitia ..............................................................
................................................................................
                             (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ........................ pe raul .......................

    Solicitarea este pentru:
    - investitie noua
    - extindere/modernizare folosinta existenta care este in functiune de la data de ............... si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ......... din data de ................ emis de catre
...............................................................................
                       (denumirea autoritatii emitente)

    Pretentie de confidentialitate: ............................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la data de .............. iar punerea in functiune de la data de ..........................

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca mi-am insusit documentatia tehnica in baza careia s-a eliberat avizul de gospodarire a apelor, documentatie ce a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare si ale caror prevederi vor fi respectate la executia investitiei.

    Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru efectuarea transferului ........................................
................................................................................
              (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data .................

              L.S.
                 (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica
    lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1.h)2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.h)2 este reprodusa in facsimil.

                    Catre,

          .................................................
                    (Directia Apelor .............,
                    Administratia Nationala "Apele Romane")

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,

    a) Subsemnatul ...................................... posesor al buletinului
                    (Numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ...... nr. ............, codul numeric personal .............. domiciliat in localitatea .............................. str. .................... nr. ......., bloc ......., ap ...., tel. ............, fax ...............;
    b) .........................................................................
                  (Denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ....................., nr. de inmatriculare la Registrul comertului ...................., telefon ................, fax ............... cu sediul in localitatea ....................... strada ........................ nr. .......,
judetul .................. prin reprezentantul sau .............................
                                                       (numele si prenumele)
in calitate de ....................................................... solicita:

    TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR

    Nr. ...... din data de .............. emis de catre .......................
.................................... pentru investitia .........................
  (denumirea autoritatii emitente)
................................................................................
                             (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ........................ pe raul .......................

    Solicitarea este pentru:
    - investitie noua
    - extindere/modernizare folosinta existenta care este in functiune de la data de ............... si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ......... din data de ................ emis de catre
...............................................................................
                       (denumirea autoritatii emitente)

    Pretentie de confidentialitate: ............................................

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.

    Anexam in 2 exemplare autorizatia de gospodarire a apelor pentru care se solicita transferul precum si urmatoarele acte ...............................
................................................................................
              (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data .................

              L.S.
                 (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica
    lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1.i)
    la procedura

                               AVIZE
    si acorduri necesare, dupa caz, in cadrul procedurii de reglementare

    a) avizul autoritatii competente, necesar pentru reglementarea regimului de exploatare a apelor minerale si geotermale, a lacurilor si namolurilor terapeutice, a turbariilor si zonelor umede;
    b) avizul privind instituirea si regimul de utilizare a zonelor de protectie sanitara, emis de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    c) avizul privind regimul navigatiei pe cursuri de apa naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare si pe marea teritoriala, precum si lucrarile, constructiile sau instalatiile aferente, emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    d) avizul privind regimul de exploatare a fondului piscicol, precum si exercitarea pescuitului in bazinele piscicole naturale sau amenajate;
    e) avizul emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru injectarea, in straturi de foarte mare adancime si pe baza unor studii speciale, a apelor uzate industriale, precum si a apelor de mina sau de zacamant pentru care nu exista tehnologii ori procedee de epurare eficiente;
    f) avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea sau taierea arborilor ori arbustilor de pe terenurile situate in albiile majore ale cursurilor de apa si pe tarmul marii;
    g) avizul organelor silvice de specialitate si al Administratiei Nationale "Apele Romane" pentru efectuarea, in conditiile legii, a defrisarilor necesare asigurarii vizibilitatii semnalelor de balizaj si a mijloacelor de semnalizare pe toata intinderea malurilor si apelor in punctele stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in zona maritima, fluviala sau a altor cai navigabile;
    h) acceptul in scris al detinatorilor lucrarilor existente in zona sau al sistemului hidroedilitar orasenesc, industrial, zonal sau microregional pentru situatii in care prin solutiile tehnice adoptate se propun cooperari cu acestea, in ceea ce priveste amplasarea, functionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodaririi apelor;
    i) acceptul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa, lacurilor, baltilor si din tarmul marii, prin exploatari organizate in apele nationale navigabile;
    j) incheierea dintre Administratia Nationala "Apele Romane" impreuna cu autoritatea de cadastru funciar si detinatorii terenurilor pentru delimitarea albiilor minore;
    k) avizul Administratiei Nationale "Apele Romane" pentru aplicarea, in functie de specificul local, a regimului restrictional de folosire a terenurilor din zonele de protectie, din zona dig - mal si din acumulari nepermanente;
    l) avizul comitetului de bazin, dupa consultarea riveranilor, pentru interese publice privind readucerea apei in albia veche, care se realizeaza la propunerea Administratiei Nationale "Apele Romane";
    m) acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru situatii in care lucrarile ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele se efectueaza in zona apelor nationale navigabile;
    n) acordul Administratiei Nationale "Apele Romane" pentru circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri ori baraje, prin locuri special amenajate;
    o) avizul riveranilor pentru amplasarea obiectivelor economice si sociale in zona inundabila a albiei majore;
    p) avizul de amplasament al obiectivului in cazul amplasarii in zona inundabila, in zonele de protectie ale platformelor meteorologice si in zonele de protectie sanitara instituite conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare;
    r) actul de omologare a tehnologiilor noi de tratare si/sau epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministeriala;
    s) certificatul de urbanism eliberat conform legii;
    t) alte avize si acorduri in legatura cu domeniul apelor, necesare sau care se vor legifera dupa promovarea prezentei proceduri.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu