Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 699 din 30 iulie 1999

pentru aprobarea Procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din  1 octombrie 1999


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere sarcinile si raspunderile ce revin Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in domeniul gospodaririi apelor,
    tinand seama de necesitatea incadrarii, in mod unitar, a lucrarilor ce se proiecteaza pe ape ori in legatura cu acestea in ansamblul amenajarilor existente sau care urmeaza a se realiza in zona respectiva, precum si in schemele-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice, a valorificarii integrale, amenajarii complexe si folosirii rationale a apelor de suprafata si subterane,
    in temeiul prevederilor art. 61 lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a apelor si Directia directivare, implementare, autorizare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectie a mediului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 148/1997 privind procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997.

                       Ministrul apelor, padurilor
                         si protectiei mediului,
                             Romica Tomescu

    ANEXA 1

                        PROCEDURA SI COMPETENTELE
de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este autorizat sa elaboreze strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor, sa stabileasca regimul de folosire a resurselor de apa, indiferent de forma de proprietate, sa organizeze si sa desfasoare pe bazine hidrografice activitatea de gospodarire unitara, rationala si complexa a apelor si sa asigure coordonarea si controlul aplicarii reglementarilor legale in acest domeniu.
    (2) In scopul gospodaririi rationale a resurselor de apa si al protectiei acestora impotriva epuizarii si poluarii, in interdependenta cu principiile protectiei mediului si ale asigurarii unei dezvoltari durabile, Legea apelor nr. 107/1996 introduce obligatia utilizatorului de apa de a solicita si de a obtine, in faza de proiectare, un aviz de gospodarire a apelor ce reglementeaza atat regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, cat si activitatile social-economice cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului.
    Dreptul de folosinta a apelor de suprafata sau subterane, inclusiv a celor arteziene, precum si cel de evacuare a apelor uzate, a apelor din descarcari ori din drenaje, a apelor meteorice, a apelor de mina sau de zacamant, dupa utilizare, in resursele de apa se stabilesc prin autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 2
    In sensul prezentei reglementari, prin termenii inscrisi mai jos se intelege:
    a) acvifer - orice formatiune de sol, roca, nisip, pietris, argila sau alt material, din care provine apa subterana;
    b) cea mai buna tehnologie disponibila - cea mai buna tehnologie, disponibila din punct de vedere economic, pentru epurarea apelor uzate industriale;
    c) curgere de baza - debitul care patrunde in albiile cursurilor de apa din apele subterane sau din alta sursa si care nu este influentat de precipitatii;
    d) efluent - descarcare sau emisie de lichid;
    e) epurarea apelor uzate - tratarea acestor ape pentru a reduce concentratia poluantilor sub limitele stabilite in standarde si in alte acte normative, utilizandu-se cele mai avansate tehnologii;
    f) masura administrativa - notificare scrisa, emisa de autoritatile competente, prin care se impun corectii fata de conditiile de calitate, conform reglementarilor si standardelor specifice in vigoare;
    g) substante periculoase - substante cu efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, in special cele persistente si care au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii;
    h) substante periculoase pentru apa - substante al caror potential pericol pentru resursele de apa este extraordinar de mare, astfel incat manipularea lor necesita masuri speciale preventive si de protectie;
    i) toxicitate - capacitatea sau potentialul unei substante de a produce un efect negativ asupra unui organism viu, dupa o anumita perioada de expunere;
    j) unitati de gospodarire a apelor - sucursale bazinale ale Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si sisteme de gospodarire a apelor organizate ca subunitati ale sucursalelor bazinale.
    Art. 3
    Potrivit Legii apelor nr. 107/1996, unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, respectiv agentiile de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti, au sarcina emiterii avizelor de gospodarire a apelor, iar Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., infiintata prin reorganizarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", si sucursalele sale bazinale au atributii si responsabilitati privind gestionarea cantitativa si calitativa a apelor, exploatarea lucrarilor hidrotehnice, aplicarea strategiei si politicii nationale in domeniu. Emiterea autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru folosintele consumatoare de apa se face de catre agentiile de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti, iar a celor pentru folosintele neconsumatoare, de catre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.

    CAP. 2
    Consultanta tehnica

    Art. 4
    In vederea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se propun a fi executate pe ape sau in legatura cu apele, in schema-cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv, precum si in ansamblul amenajarilor existente sau care sunt prevazute a se realiza in zona de amplasare a obiectivului de investitii, beneficiarul sau titularul de investitie va solicita Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Directiei generale a apelor, Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si sucursalelor sale bazinale [(anexa nr. 1a)1] consultatii tehnice cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, schemele functionale ale lucrarilor, solutiile tehnice, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente sau prevazute, conditiile de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali, precum si orice alte aspecte referitoare la gospodarirea apelor.
    Consultanta tehnica se poate solicita si la intocmirea documentatiilor tehnice transmise spre avizare pentru lucrari de investitii de amploare sau lucrari complexe, care necesita un grad de detaliere ridicat.
    Art. 5
    Consultanta tehnica se plateste.

    CAP. 3
    Procedura de avizare

    Sectiunea III. 1
    Avizul de gospodarire a apelor
    Art. 6
    Avizul de gospodarire a apelor reprezinta actul care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic:
    a) finantarea de la bugetul de stat si de la bugetele locale, precum si executia obiectivelor noi de investitie ce urmeaza sa fie construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, inclusiv constructiile si instalatiile care se executa pe litoralul Marii Negre, faleza si plaja marii si pe fundul apelor maritime interioare si marii teritoriale;
    b) dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente ale utilizatorilor de apa, pentru situatii in care, pana la promovarea lucrarilor propuse, au intervenit modificari ale prevederilor avizului de gospodarire a apelor obtinut anterior;
    c) realizarea de lucrari de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele, a caror executie va conduce la restrangerea sau la sistarea unor activitati existente.
    Art. 7
    Un ansamblu de lucrari si de categorii de activitati similare, care se desfasoara in diferite amplasamente din cadrul aceluiasi bazin hidrografic, cum ar fi: drumuri forestiere, traversari de linii electrice, care nu produc efecte negative diferite de la un amplasament la altul, poate face obiectul unui aviz de gospodarire a apelor. Pentru inceperea executiei fiecarei categorii de activitate sau obiectiv component din cadrul ansamblului care a facut obiectul avizului, cum este cazul traversarilor de cursuri de apa (poduri, linii electrice), este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor pentru activitatea sau lucrarea respectiva.
    Art. 8
    In situatii de urgenta, care necesita actiuni imediate pentru siguranta nationala, protectia sanatatii populatiei si a bunurilor materiale, si in conditiile in care circumstantele nu permit o analiza detaliata a solicitarii avizului, se poate emite aviz de gospodarire a apelor pentru situatie exceptionala. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza in baza avizului de gospodarire a apelor emis pentru fiecare lucrare in parte, in baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmite conform prevederilor legale.
    Art. 9
    Categoriile de lucrari si de activitati pentru care este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1b). Avizul de gospodarire a apelor se va solicita si in cazul navelor si instalatiilor plutitoare, in faza de prototip.
    Art. 10
    Categoriile de lucrari si de activitati pentru care nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1c)1.
    Art. 11
    Pentru categoriile de lucrari si de activitati cuprinse la pct. III din anexa nr. 1c)1 investitorul are obligatia sa notifice Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. inceperea executiei, fiind obligatorie respectarea Procedurii de notificare, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 280/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997.
    Prevederea pct. III lit. g) din anexa nr. 1c)1 nu se aplica in cazul alimentarilor cu apa pentru localitati rurale, unde, datorita inexistentei statiilor de epurare sau a foselor septice, se produce poluarea apelor subterane prin infiltrari din latrine. Pentru aceste categorii de lucrari este necesara obtinerea avizului de gospodarire a apelor.
    Art. 12
    In vederea obtinerii permisului de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din albiile cursurilor de apa, in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea minelor nr. 61/1998, se va solicita aviz de gospodarire a apelor. Acest aviz nu exclude obligatia obtinerii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor.
    Art. 13
    (1) Prin prevederile avizului de gospodarire a apelor si in baza referatului tehnic al concesionarului apelor din domeniul public al statului, emitentul acestui aviz poate obliga investitorul sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse in documentatia tehnica prezentata la avizare, dar care se impun a fi realizate in scopul evitarii producerii de pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor. Emitentul avizului de gospodarire a apelor poate impune conditii pentru respectarea limitelor impuse prin standarde, in scopul asigurarii conservarii si dezvoltarii resursei de apa, contorizarii consumurilor de apa, asigurarii scurgerii salubre pe cursuri de apa, evitarii risipei de apa, asigurarii monitoringului calitatii apelor uzate evacuate, a sistemului de alarmare-avertizare a localitatilor amplasate in aval de o lucrare de barare, precum si alte conditii ce conduc la protejarea interesului public in acest domeniu.
    (2) Referatul tehnic este emis de catre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., directiile apelor sau de catre sistemele de gospodarire a apelor, conform competentelor, la solicitarea beneficiarului avizului de gospodarire a apelor.
    Art. 14
    In cazul in care digurile, barajele si alte constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor sunt traversate de conducte de transport, de linii aeriene si de cabluri electrice sau de telecomunicatii, este necesara obtinerea, in faza de detaliu a executiei, a avizului de traversare a acestor constructii. Acest aviz se emite de catre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. in baza unei metodologii prezentate in Procedura de emitere a aprobarii de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 615/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 bis din 15 septembrie 1997.
    Art. 15
    Avizul de gospodarire a apelor:
    a) isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse in acesta;
    b) isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor, constructiilor sau a instalatiilor respective nu a inceput in acest interval;
    c) poate fi reinnoit numai daca se respecta integral prevederile documentatiei pentru care s-a emis avizul initial. Solicitarea de reinnoire a avizului se face cu 3 luni inainte de data expirarii acestuia, potrivit legii.
    Art. 16
    Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte sucursalelor bazinale ale Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., in scris, data de incepere a executiei lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta.
    Art. 17
    Avizul de gospodarire a apelor:
    a) se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, in faza de proiectare studiu de fezabilitate, pe baza unei documentatii tehnice elaborate conform cap. II din Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 277/1997;
    b) este aviz conform si trebuie respectat ca atare de catre beneficiar, titularul de investitie, proiectant si de constructor, la aprobarea si executia investitiei;
    c) ca si refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 18
    In cazul solicitarii avizului de gospodarire a apelor necesar in vederea obtinerii permisului de exploatare a nisipurilor si pietrisului, avizul se solicita de catre beneficiarul sau de titularul de investitie, in faza de proiectare studiu de fezabilitate, pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform art. 35 din Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor si autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 277/1997.
    Art. 19
    Persoanele fizice sau juridice care doresc sa obtina un aviz de gospodarire a apelor trebuie sa completeze lizibil, cu majuscule, formularul prezentat in anexa nr. 1d).
    Art. 20
    Solicitantul avizului de gospodarire a apelor isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare si in documentatia tehnica aferenta si trebuie sa demonstreze, dupa caz, urmatoarele:
    a) evidenta acceptelor, avizelor, acordurilor sau a autorizatiilor ori a altor acte de reglementare obtinute anterior pentru investitia propusa;
    b) solutiile si masurile adoptate pentru asigurarea gospodaririi durabile a resurselor de apa;
    c) masurile intreprinse si propuse pentru reducerea la minimum a impacturilor adverse cauzate lucrarilor supuse avizarii;
    d) solutiile si actiunile adoptate pentru asigurarea debitului minim in albiile cursurilor de apa, pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;
    e) calculul rezervei de substante minerale supuse evaluarii, fara includerea volumului rezervat pilierilor de siguranta.
    Art. 21
    Se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate in documentatia tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 22
    Documentatia tehnica intocmita in scopul fundamentarii solicitarii avizului de gospodarire a apelor se va elabora, dupa caz, pe baza studiilor meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, studiilor de gospodarire a apelor si de impact produs de lucrarile propuse asupra resurselor de apa si zonelor riverane. In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, aceste studii vor fi elaborate de unitati publice sau private, abilitate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Datele hidrologice necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare la noi obiective de investitii ori pentru extinderea obiectivelor existente vor trebui actualizate in etapa elaborarii documentatiei de investitii.
    Art. 23
    Solutiile propuse prin documentatiile tehnice necesare, elaborate in vederea solicitarii si obtinerii avizului de gospodarire a apelor, trebuie sa ofere securitatea necesara si sa respecte normativele tehnice impuse de interesele protectiei mediului si amplasamentelor analizate.
    Art. 24
    Raspunderea privind calculele si piesele desenate, incorporate in documentatie, revine solicitantului. In situatiile in care se constata incorectitudinea informatiilor continute in documentatie, emitentul avizului va restitui documentatia solicitantului, in vederea refacerii acesteia.

    Sectiunea III.2
    Competente de avizare
    Art. 25
    (1) Avizele de gospodarire a apelor se emit de catre agentiile de protectie a mediului, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. si de structurile sale organizatorice din teritoriu, conform competentelor stabilite in anexa nr. 1e).
    (2) Pentru lucrari de derivatii de debite intre doua bazine hidrografice sau pentru alte lucrari care traverseaza teritoriul a doua sau mai multe judete, avizul de gospodarire a apelor se emite de catre agentia de protectie a mediului din judetul in care isi are sediul beneficiarul lucrarii.
    (3) Semnatarul referatului tehnic poarta intreaga raspundere pentru continutul acestui referat care sta la baza emiterii avizului de gospodarire a apelor.

    Sectiunea III.3
    Emiterea avizelor de gospodarire a apelor
    Art. 26
    (1) Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor, insotite de o copie de pe scrisoarea de informare publica a intentiilor privind activitatea propusa, precum si de celelalte avize necesare conform anexei nr. 1i) se transmit intr-un exemplar agentiei de protectie a mediului pe teritoriul careia se afla folosinta si in doua exemplare unitatii de gospodarire a apelor din structura Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. ce are competente conform anexei nr. 1e), care va emite un referat tehnic de specialitate, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii. Referatul tehnic se va transmite intr-un exemplar agentiei de protectie a mediului judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, un exemplar Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si un exemplar Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Daca prin dezvoltari succesive ale unei lucrari se ajunge la depasirea nivelului de competenta a emitentului referatului tehnic, competenta de emitere revine in continuare acestuia. In cazul avizelor emise de fostul Consiliu National al Apelor sau de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, competenta de emitere a avizului revine agentiilor de protectie a mediului judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza referatului tehnic emis de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
    Art. 27
    Pentru lucrarile situate sau pentru activitatile desfasurate pe cursurile de apa care formeaza sau intersecteaza frontiera tarii si care pot modifica regimul de scurgere a apelor in zona de frontiera ori pot avea un impact transfrontier negativ, solicitantul avizului va transmite un exemplar din documentatie Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in vederea concordantei acestor lucrari cu cele situate pe teritoriul tarilor vecine. Avizul de gospodarire a apelor se va emite numai dupa realizarea concordantei si dupa instiintarea primita, in scris, in acest sens.
    Art. 28
    (1) Avizul de gospodarire a apelor se emite numai dupa primirea referatului tehnic de specialitate emis de unitatea de gospodarire a apelor.
    Referatul tehnic de specialitate se emite numai daca documentatia tehnica trateaza in mod corespunzator problemele inscrise in normativul de continut si face dovada conformarii cu cerintele legale privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor.
    (2) Daca documentatia tehnica de fundamentare nu trateaza in mod corespunzator problemele din normativul de continut, aceasta se restituie solicitantului in vederea completarii sau se solicita, in scris, completari.
    (3) Daca in urma verificarii in teren se constata ca datele prezentate nu corespund realitatii sau conditiile din teren nu permit realizarea obiectivului in zona propusa, referatul tehnic va mentiona aceasta si va propune motivat, in scris, refuzul de emitere a avizului.
    Art. 29
    In conditiile in care documentatia tehnica, cu completarile solicitate, dupa caz, satisface cerintele legale prevazute, se poate elibera referatul tehnic si, respectiv, avizul de gospodarire a apelor. Avizul de gospodarire a apelor, precum si motivatia de refuz se emit in termen de cel mult 40 de zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate. In cazul in care este necesara concordanta lucrarilor aferente obiectivului de investitie cu lucrarile situate pe teritoriul tarilor vecine, termenul de emitere a avizului curge de la data aprobarii de catre Guvern a protocolului sedintei comisiei mixte hidrotehnice in care s-a realizat concordanta.
    Art. 30
    Emitentul avizului de gospodarire a apelor are obligatia stampilarii si semnarii, spre neschimbare, a exemplarului din documentatie, care se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din aviz. Cate un exemplar din avizul de gospodarire a apelor se va transmite sistemului de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia va fi realizata investitia si Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in vederea includerii in Registrul apelor. Pentru lucrari de derivatii de debite intre doua bazine hidrografice sau pentru alte lucrari care traverseaza teritoriul a doua sau mai multe judete se va transmite cate un exemplar din avizul de gospodarire a apelor fiecarei agentii de protectie a mediului din judetul care este traversat de lucrarea respectiva.
    Art. 31
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si agentiile de protectie a mediului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor pastra in arhiva lor cate un exemplar din avizele emise, iar unitatile de gospodarire a apelor pe raza caror se amplaseaza obiectivul sau se desfasoara activitatea supusa avizarii vor pastra in arhiva tehnica cate un exemplar din avizul de gospodarire a apelor si din documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii avizului, pe toata durata de existenta a lucrarii pentru care acesta s-a solicitat.
    Art. 32
    Conform art. 50 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, pentru emiterea avizului de gospodarire a apelor se percep taxe si tarife care se datoreaza la Fondul apelor. Avizul de gospodarire a apelor se elibereaza numai dupa ce solicitantul face dovada ca a depus in contul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru Fondul apelor, contravaloarea acestor taxe si tarife.
    Tarifele se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului prin ordin al ministrului si se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, potrivit legii.

    Sectiunea III.4
    Transferul avizului de gospodarire a apelor
    Art. 33
    Avizul de gospodarire a apelor poate fi transferat unui alt beneficiar sau titular de investitie in conditiile in care lucrarile si masurile propuse si realizate nu se modifica. In acest caz transferul se face in baza unei solicitari de efectuare a transferului [cerere de transfer, completata conform anexei nr. 1h)1], adresata emitentului avizului de gospodarire a apelor ce face obiectul transferului, si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar a adresei de confirmare a transferului.
    Art. 34
    Daca transferul propus implica modificari de solutii (tehnologie de tratare a apei, sursa de alimentare cu apa etc.), atunci noul beneficiar trebuie sa solicite eliberarea unui nou aviz care sa modifice avizul initial de gospodarire a apelor.
    Art. 35
    Daca la data efectuarii transferului se constata ca nu s-au respectat prevederile avizului initial de gospodarire a apelor, transferul se refuza, motivat, in scris. Noul beneficiar va solicita emiterea unui nou aviz.
    Art. 36
    Efectuarea transferului se plateste si se realizeaza numai dupa ce solicitantul face dovada ca a depus in contul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru Fondul apelor, contravaloarea serviciului prestat de catre agentiile de protectie a mediului judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

    Sectiunea III.5
    Faze ulterioare obtinerii avizului de gospodarire a apelor
    Art. 37
    Punerea in functiune sau exploatarea lucrarilor, constructiilor ori instalatiilor care se construiesc pe ape sau care au legatura cu acestea este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor. Fac exceptie lucrarile si activitatile prevazute la pct. I si II din anexa nr. 1c)2 pentru care utilizarea apelor se face liber, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, precum si cele prevazute la pct. III din anexa nr. 1c)2, pentru a caror punere in functiune este necesara notificarea catre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., conform Procedurii de notificare prevazute in Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 280/1997.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare

    Sectiunea IV.1
    Ce este autorizatia de gospodarire a apelor
    Art. 38
    Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul ce conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si cu plaja marii, cu apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva si cu platoul continental, precum si functionarea si exploatarea in continuare a celor existente.
    Art. 39
    (1) Prin autorizatia de gospodarire a apelor, utilizatorul de apa dobandeste, dupa caz:
    a) dreptul de folosinta a apelor de suprafata pentru alimentari cu apa potabila sau industriala, irigatii, producerea de energie electrica, navigatie, piscicultura, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de catre alti utilizatori de pe teritoriile localitatilor, precum si in alte scopuri neexceptate prin Legea apelor nr. 107/1996, precum si dreptul de folosinta a apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentari cu apa;
    b) dreptul de evacuare, dupa utilizare, in conditiile prevazute de lege, in receptorii naturali - cursuri de apa, lacuri, Marea Neagra -, sau de injectare in straturi de foarte mare adancime a apelor uzate, pentru care nu exista procedee de epurare eficiente a apelor din descarcari sau din drenaje, a apelor de mina sau de zacamant;
    c) dreptul de functionare sau de exploatare a lucrarilor, constructiilor si instalatiilor executate pe ape sau care au legatura cu apele si a caror executie a fost reglementata prin aviz de gospodarire a apelor;
    d) dreptul de folosinta a albiilor minore, a plajei si a tarmului marii, in alte scopuri decat cele pentru recreere;
    e) dreptul de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor, prin exploatari organizate, din albiile sau de pe malurile cursurilor de apa, lacurilor si baltilor, fara impiedicarea curgerii apelor mari si fara afectarea constructiilor din zona, care au legatura directa sau indirecta cu regimul de curgere a apelor;
    f) dreptul de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor necesare gospodariilor individuale si/sau interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc anual, oferit la solicitarea administratiei publice locale.
    (2) In zonele cu regim sever de protectie este interzisa extragerea nisipului, pietrisului, precum si a altor materiale si agregate minerale.
    Art. 40
    Categoriile de lucrari si activitati pentru care este necesara solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1b).
    Art. 41
    Categoriile de activitati pentru care nu este necesara solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1c)2. Pentru categoriile de activitati si lucrari prevazute la pct. I si II din anexa nr. 1c)2, utilizarea resurselor de apa este libera, iar pentru cele prevazute la pct. III beneficiarul are obligatia sa notifice Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. punerea in functiune conform Procedurii de notificare aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 280/1997.
    Art. 42
    Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor poate obliga investitorul sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse in documentatia tehnica prezentata spre autorizare, dar care se impun a fi realizate in scopul evitarii producerii de pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor. De asemenea, se pot impune conditii pentru respectarea limitelor impuse prin standarde si acte normative pentru asigurarea conservarii si dezvoltarii resursei de apa, contorizarea consumurilor de apa, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apa, alocarea rationala si monitoringul resurselor de apa, precum si a altor conditii ce conduc la protejarea interesului public in acest domeniu.
    Art. 43
    In perioadele de seceta, in care, potrivit legii, se aplica restrictii, prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor se subordoneaza planurilor de restrictie pe toata durata de aplicare a acestora. Autorizatiile de gospodarire a apelor se considera modificate in consecinta, in conformitate cu planurile de aplicare a restrictiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restrictiilor va fi adusa la cunostinta, in scris, cu cel putin 72 de ore inainte, beneficiarilor de autorizatii si celorlalti beneficiari interesati, de catre sucursalele bazinale ale Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A.

    Sectiunea IV.2
    Cine solicita obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor
    Art. 44
    Autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre beneficiarul obiectivului de investitie, pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform cap. III din Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 277/1997.
    Art. 45
    In cazul folosintelor de apa ale localitatilor, platformelor sau zonelor industriale, care au sisteme de alimentare cu apa si de canalizare proprii, autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre detinatorul/administratorul acestor sisteme.
    Art. 46
    Pentru folosintele de apa din interiorul unor localitati sau zone industriale, care preiau apa de alimentare din retele comunale sau de zona, dar evacueaza apele uzate in receptorii naturali, precum si pentru cele care au surse proprii de apa subterana sau de suprafata, dar evacueaza apele uzate in retelele de canalizare comunala sau de zona, beneficiarul acestor folosinte va solicita autorizatie de gospodarire a apelor. Cererea de solicitare va fi insotita si de acceptul detinatorului sistemului de alimentare cu apa si de canalizare-epurare.
    Art. 47
    In cazul sistemelor de irigatii sau desecari, autorizatia se solicita de catre detinatorii acestor sisteme.

    Sectiunea IV.3
    Cum se poate obtine autorizatia de gospodarire a apelor
    Art. 48
    Persoanele fizice sau juridice care doresc sa obtina o autorizatie de gospodarire a apelor trebuie sa completeze lizibil formularul prezentat in anexa nr. 1f). Acest formular se va completa si in cazul in care se doreste modificarea autorizatiei initiale de gospodarire a apelor.
    Art. 49
    Solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare si in documentatia tehnica de fundamentare aferenta acestuia si trebuie sa demonstreze urmatoarele:
    a) posibilitatea conformarii cu cerintele legale;
    b) respectarea prevederilor avizului de gospodarire a apelor la realizarea lucrarilor de investitii;
    c) masurile intreprinse si propuse pentru reducerea la minimum a impacturilor adverse cauzate lucrarilor supuse autorizarii;
    d) asigurarea debitului minim in albiile cursurilor de apa, pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;
    e) masurile si lucrarile existente pentru asigurarea gospodaririi durabile a resurselor de apa.
    Art. 50
    Se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate in documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 51
    Cererea de autorizare va fi insotita de urmatoarele acte:
    a) avizul de gospodarire a apelor emis la documentatia tehnica care a stat la baza executarii lucrarilor de investitii pentru care se cere autorizarea. In cazul reinnoirii sau modificarii autorizatiei se va prezenta si autorizatia de gospodarire a apelor, pe baza careia a functionat pana la data solicitarii;
    b) programul etapizat, elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, in cazul autorizatiilor emise pe perioada limitata sau pentru situatii in care obiectivul a functionat fara autorizatie de gospodarire a apelor;
    c) schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apa pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), inclusiv incadrarea in ansamblul folosintei de apa;
    d) regulamentul de functionare-exploatare si intretinere, intocmit conform prevederilor prezentate in cap. III din Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 277/1997;
    e) acceptul detinatorilor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare, dupa caz.

    Sectiunea IV.4
    Competentele de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor
    Art. 52
    (1) Autorizatia de gospodarire a apelor pentru folosintele consumatoare de apa se emite de catre agentia de protectie a mediului pe teritoriul careia se afla folosinta, in baza unui referat tehnic elaborat, conform competentelor din anexa nr. 1g)1, de catre unitatea de gospodarire a apelor care poarta intreaga raspundere pentru continutul referatului.
    (2) Prin folosinta consumatoare se intelege: alimentari cu apa de orice fel, inclusiv canalizari si statii de epurare, amenajari pentru irigatii, amenajari piscicole, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, lucrari de utilizare a apelor geotermale sau minerale, lucrari de explorare/exploatare prin foraje.
    (3) Autorizatiile de gospodarire a apelor pentru folosintele neconsumatoare de apa se emit de catre unitatile de gospodarire a apelor conform competentelor din anexa nr. 1g)2.
    (4) Refuzul de a emite autorizatia de gospodarire a apelor poate fi contestat de solicitant potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 53
    Autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pentru exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, amplasate pe cursurile de apa care formeaza sau traverseaza frontiera de stat si care produc un impact transfrontier negativ, va fi aprobata de secretarul de stat din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor.

    Sectiunea IV.5
    Emiterea autorizatiilor de gospodarire a apelor
    Art. 54
    (1) Avand in vedere structura organizatorica a Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 981/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, in cazul folosintelor neconsumatoare de apa, cererea de autorizare, insotita de doua exemplare din documentatia de fundamentare a solicitarii, se transmite:
    a) sistemului de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia este amplasata folosinta, daca emiterea autorizatiei este in competenta sucursalei bazinale a Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. In termen de cel mult 15 zile sistemul de gospodarire a apelor va elibera referatul tehnic de specialitate pe care il va transmite sucursalei bazinale, insotit de un exemplar din documentatie;
    b) sucursalei bazinale a Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., pe teritoriul careia se amplaseaza folosinta, daca emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor revine Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. In termen de cel mult 15 zile sucursala bazinala a Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. va elibera referatul tehnic de specialitate pe care il va transmite Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., insotit de doua exemplare din documentatie.
    (2) In cazul folosintelor consumatoare de apa, cererea, insotita de doua exemplare din documentatia de fundamentare a autorizatiei de gospodarire a apelor, se transmite sistemului de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia este amplasata folosinta. In termen de 30 de zile de la primirea solicitarii sistemul de gospodarire a apelor, conform competentelor acordate, va emite referatul tehnic pe care il va transmite agentiei de protectie a mediului judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, impreuna cu un exemplar din documentatie.
    Art. 55
    Atat referatul tehnic pentru folosintele consumatoare de apa, cat si autorizatia de gospodarire a apelor pentru folosintele neconsumatoare se elibereaza pe baza constatarii tehnice in teren, asupra modului de respectare a prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor pentru punerea in exploatare a lucrarilor si exactitatea datelor cuprinse in cererea de autorizare si in documentatia anexata la aceasta. Pentru lucrarile noi constatarile se efectueaza in prezenta beneficiarului, cel mai tarziu o data cu receptia preliminara a investitiilor, si se consemneaza intr-o anexa la procesul-verbal de receptie, care face parte integranta din documentele pe baza carora se va elibera autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 56
    Daca la verificarea in teren se constata lipsuri ce nu ar permite punerea in exploatare a investitiei, potrivit art. 55 din Legea apelor nr. 107/1996, emitentul referatului tehnic sau al autorizatiei de gospodarire a apelor va fixa un termen pentru elaborarea programului de etapizare, in scopul efectuarii remedierilor sau a completarilor necesare. Daca lipsurile constatate permit punerea in exploatare a folosintei fara pericol din punct de vedere al gospodaririi apelor, autorizatia se poate emite cu durata limitata.
    Art. 57
    Pe baza unei justificari tehnice emitentul referatului tehnic poate propune refuzul emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor. In acest caz emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va refuza eliberarea autorizatiei din motive tehnice si va comunica, in scris, solicitantului decizia luata.
    Art. 58
    (1) In cazul elaborarii programelor de etapizare, emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor se va face numai dupa aprobarea de catre emitentul autorizatiei a etapelor si masurilor propuse de solicitant in program.
    (2) Programul de etapizare face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor.
    (3) Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va accepta luarea in considerare si introducerea in autorizatia de gospodarire a apelor a unui program de etapizare, numai daca, la solicitarea autorizatiei, titularul acesteia:
    a) dovedeste ca lucrarile si investitiile necesare pentru conformare imediata nu sunt posibile tehnic si/sau financiar si economic;
    b) dovedeste ca in perioada de conformare la programul de etapizare nu se vor produce daune mediului, sanatatii publice sau de alta natura;
    c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de etapizare la termenele stabilite.
    Art. 59
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, respectiv in termen de 15 zile de la data receptiei preliminare. O data cu autorizatia se restituie titularului un exemplar din documentele depuse, vizat spre neschimbare, care face parte integranta din autorizatie.
    Art. 60
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza pe o perioada de:
    a) maximum un an, fara sa depaseasca durata programelor de etapizare, in situatia in care se impune si se aproba programul de etapizare sau atunci cand lipsurile constatate cu ocazia verificarii in teren permit punerea in functiune a investitiei fara pericol din punct de vedere al gospodaririi apelor, protectiei mediului, sanatatii oamenilor si animalelor;
    b) un an pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri necesare gospodariilor individuale si/sau interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administratiei publice locale;
    c) maximum 2 ani pentru exploatarile organizate de nisipuri si pietrisuri, in functie de evolutia morfologica a albiei;
    d) maximum 3 ani pentru functionarea instalatiilor de captare, tratare, pompare, transport, inmagazinare, distributie si epurare sau preepurare a apei, precum si pentru depozitarea deseurilor menajere si industriale, in functie de influenta obiectivului autorizat asupra regimului cantitativ si calitativ al resurselor de apa;
    e) maximum 5 ani pentru producerea de energie electrica, pentru navigatie, piscicultura, stuficultura, plutarit, flotaj si agrement sau in alte scopuri neexceptate de lege.
    Art. 61
    Detinatorul unei autorizatii de gospodarire a apelor va solicita reinnoirea acesteia cu cel putin o luna inainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesara completarea unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 1f), insotita de copie de pe autorizatia de gospodarire a apelor si de documentatia tehnica de fundamentare a autorizatiei de gospodarire a apelor, vizata spre neschimbare.
    Art. 62
    Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor are obligatia stampilarii si semnarii spre neschimbare a exemplarului din documentatie ce se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din autorizatie. Beneficiarul va primi, dupa terminarea activitatii de autorizare, un exemplar din documentele justificative anexate la cererea de autorizare, vizat spre neschimbare si constituind parte integranta din autorizatie. In cazul folosintelor consumatoare de apa, agentia de protectie a mediului va transmite un exemplar din autorizatia de gospodarire a apelor Directiei apelor pe teritoriul careia se afla folosinta si Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A.
    Art. 63
    Cate un exemplar din autorizatiile emise se va pastra in evidenta directiilor apelor si sistemelor de gospodarire a apelor. Documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor se pastreaza in arhiva tehnica a sistemului de gospodarire a apelor pe raza caruia se amplaseaza obiectivul sau se desfasoara activitatea supusa autorizarii, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei.
    Art. 64
    Pentru emiterea autorizatiilor de gospodarire a apelor se percep tarife care se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului prin ordin al ministrului si care se actualizeaza periodic in functie de rata inflatiei.

    Sectiunea IV.6
    Transferul autorizatiei de gospodarire a apelor
    Art. 65
    Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi transferata unui alt beneficiar sau titular de investitie in conditiile in care valorile parametrilor cantitativi si calitativi de capat si, respectiv, caracteristicile lucrarilor autorizate nu se modifica. In acest caz transferul se face in baza unei cereri de transfer completate conform anexei nr. 1 h)2, adresata emitentului autorizatiei de gospodarire a apelor ce face obiectul transferului, si se considera efectuat incepand cu data expedierii adresei de confirmare a transferului catre fostul si actualul beneficiar.
    Art. 66
    Daca transferul propus implica modificari de solutii (tehnologia de tratare a apei, sursa de alimentare cu apa etc.), atunci noul beneficiar trebuie sa solicite o noua autorizatie de gospodarire a apelor.
    Art. 67
    Daca la data efectuarii transferului folosinta de apa nu este exploatata conform prevederilor actelor de reglementare, se va elabora un program de etapizare in conformitate cu cerintele legale, se va stabili raspunderea pentru pagubele inregistrate si se vor aplica masurile legale.
    Art. 68
    Pentru efectuarea transferului se platesc tarife care se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului prin ordin al ministrului si care se actualizeaza periodic in functie de rata inflatiei.
    Art. 69
    Autorizatia de gospodarire a apelor nu exclude obligativitatea solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu si a altor autorizatii si avize prevazute de reglementarile legale in vigoare.

    CAP. 5
    Programe de etapizare

    Art. 70
    In scopul conformarii cerintelor legale, pentru efectuarea esalonata a remedierilor sau a completarilor ce se impun, unitatea de gospodarire a apelor solicita un program de etapizare, in situatiile in care:
    a) folosinta de apa nu este dotata cu statii sau cu instalatii de masurare a parametrilor cantitativi si/sau calitativi ai apei prelevate si, respectiv, restituite;
    b) folosinta de apa nu este dotata cu statii sau cu instalatii de epurare ori instalatiile existente necesita completari, extinderi, retehnologizari sau optimizari functionale;
    c) la verificarea in teren se constata nerespectarea prevederilor incorporate in documentatia tehnica de fundamentare a solicitarii autorizatiei de gospodarire a apelor.
    Programul de etapizare va ingloba etape, termene si masuri necesare, prioritati impuse de considerentele sociale si economice, responsabilitati si obligatii stabilite la fiecare nivel implicat in respectarea si in reusita acestuia, dupa caz grafice de executie, precum si mecanismul de punere in aplicare a programului.
    Art. 71
    Programul de etapizare intocmit de utilizator nu se accepta neconditionat de catre emitentul autorizatiei, ci in baza unei analize de fond, efectuata impreuna cu unitatea de gospodarire a apelor si prin negociere, de comun acord cu solicitantul si va cuprinde, acolo unde este cazul, si valori ale parametrilor de capat pentru fiecare etapa. In cazul neacceptarii lui, utilizatorul are obligatia intocmirii unui alt program de etapizare in concordanta cu interesele emitentului, legat de politica de gospodarire a apelor in bazinul hidrografic respectiv.
    Art. 72
    Dupa aprobarea programului de etapizare autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza pe o perioada limitata, de pana la un an, luandu-se in considerare, dupa caz:
    a) parametrii de capat reglementati la promovarea si la executia obiectivului;
    b) parametrii de capat stabiliti in functie de interesul ecologic al zonei, precum si de posibilitatile reale ale folosintei.
    La realizarea si la punerea in functiune a lucrarilor si masurilor cuprinse in programul de etapizare emitentul va elibera o noua autorizatie, la care valorile indicatorilor de calitate sa fie in concordanta cu prevederile Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa NTPA - 001/1997, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 730/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, si ale Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor NTPA - 002/1997, aprobat prin Ordinul nr. 645/I.O. - 5.029 - N.N. - 7.190/S.D., emis de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrul sanatatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu necesitatile cantitative ale folosintei, precum si cu interesul ecologic al zonei.
    Art. 73
    Realizarea programului de etapizare este conditionata de disponibilitatea unitatii ce urmeaza a fi reglementata de a intelege necesitatea respectarii cerintelor legale, precum si de masurile si actiunile intreprinse de emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor, care includ:
    a) inspectia - destinata determinarii nivelului de respectare a cerintelor legale de catre unitatea ce urmeaza a fi reglementata, precum si identificarii oricaror abateri de la limitele impuse de standarde, norme sau alte limitari impuse de lege;
    b) negocierea - stabilita, de comun acord, intre unitatea reglementata si emitent, corelata si cu alternativele economice existente;
    c) actiuni legale - desfasurate in scopul aplicarii amenzilor, penalitatilor si sanctiunilor cuvenite, pentru incalcarea dispozitiilor legale.
    Art. 74
    In cazul elaborarii unui program de etapizare, solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor va transmite emitentului formularul de solicitare a autorizatiei de gospodarire a apelor, insotit de documentatia tehnica si de programul de etapizare pentru aducerea la indeplinire a cerintelor legale.
    Emitentul va confirma si va aproba etapele si masurile propuse de solicitant pentru respectarea limitelor impuse si va putea solicita furnizarea de informatii si elemente suplimentare ce pot demonstra fezabilitatea si eficacitatea masurilor si lucrarilor propuse.
    Art. 75
    Beneficiarul are obligatia instituirii unui sistem de monitorizare in cadrul programelor de etapizare, destinat evaluarii gradului de indeplinire a etapei parcurse si respectarii termenelor propuse.
    Art. 76
    In cazul in care beneficiarul nu realizeaza masurile cuprinse in programul de etapizare si nici nu manifesta interes pentru conformarea cu cerintele legale, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va aplica sanctiunile si va lua masurile stabilite de lege.
    Art. 77
    Programul de etapizare face parte integranta din programul pentru conformare prevazut prin Legea protectiei mediului nr. 137/1995.

    CAP. 6
    Reinnoirea autorizatiilor de gospodarire a apelor

    Art. 78
    La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de gospodarire a apelor, atunci cand se solicita reinnoirea acesteia, emitentul va proceda la reinnoirea ei atunci cand, la verificarea in teren, se constata, dupa caz, ca:
    a) nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor, al carei termen de valabilitate expira;
    b) prevederile programului de etapizare, la etapa respectiva, sunt realizate integral sau sunt realizate partial, nerealizarile nefiind din culpa utilizatorului; acest fapt va fi dovedit cu acte justificative, situatie in care se poate trece la renegocierea termenelor de realizare a masurilor si lucrarilor in cauza, in vederea prezentarii programului de etapizare spre aprobare autoritatilor competente.

    CAP. 7
    Controlul activitatii

    Art. 79
    Controlul activitatii de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor se organizeaza si se exercita de catre Directia generala a apelor si de Directia directivare, implementare, autorizare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 80
    Anexele nr. 1a) - 1i) fac parte integranta din prezenta procedura de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor.

    ANEXA 1a)1
    la  procedura

                              LISTA
cuprinzand adresele Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si ale sucursalelor sale bazinale

    Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
    str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, cod 70106, Bucuresti
    Directia Apelor Somes - Tisa
    Str. Vanatorului nr. 17, cod 3400, Cluj-Napoca, judetul Cluj
    Directia Apelor Crisuri
    str. Ion Bogdan nr. 35, cod 3900, Oradea, judetul Bihor
    Directia Apelor Mures
    str. Koteles Samuel nr. 33, cod 4300, Targu Mures, judetul Mures
    Directia Apelor Banat
    bd Mihai Viteazul nr. 32, cod 1900, Timisoara, judetul Timis
    Directia Apelor Jiu
    Str. Dunarii nr. 48, cod 1100, Craiova, judetul Dolj
    Directia Apelor Olt
    str. G-ral Magheru nr. 27, cod 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea
    Directia Apelor Arges - Vedea
    str. Campulung nr. 6 - 8, cod 0300, Pitesti, judetul Arges
    Directia Apelor Ialomita - Buzau
    str. Bucegi nr. 20 bis, cod 5100, Buzau, judetul Buzau
    Directia Apelor Siret
    str. Cuza Voda nr. 1, cod 5500, Bacau, judetul Bacau
    Directia Apelor Prut
    str. Th. Vascauteanu nr. 10, cod 6600, Iasi, judetul Iasi
    Directia Apelor Dobrogea - Litoral
    bd Mircea cel Batran nr. 127, cod 8700, Constanta, judetul Constanta

    ANEXA 1a)2
    la procedura

                              LISTA
cuprinzand adresele agentiilor de protectie a mediului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

    Agentia de Protectie a Mediului Alba Iulia
    Str. Lalelelor nr. 7A, cod 2500, Alba Iulia, judetul Alba
    Agentia de Protectie a Mediului Alexandria
    str. 1 Mai nr. 124, cod 0700, Alexandria, judetul Teleorman
    Agentia de Protectie a Mediului Arad
    bd G-ral Dragalina nr. 16, cod 2900, Arad, judetul Arad
    Agentia de Protectie a Mediului Bacau
    str. Oituz nr. 23, cod 5500, Bacau, judetul Bacau
    Agentia de Protectie a Mediului Baia Mare
    str. Iza nr. 1A, cod 4800, Baia Mare, judetul Maramures
    Agentia de Protectie a Mediului Bistrita-Nasaud
    Str. Parcului nr. 20, cod 4400, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
    Agentia de Protectie a Mediului Botosani
    bd Mihai Eminescu nr. 64 bis, cod 6800, Botosani, judetul Botosani
    Agentia de Protectie a Mediului Brasov
    Str. Politehnicii nr. 3, cod 2200, Brasov, judetul Brasov
    Agentia de Protectie a Mediului Braila
    Bd Independentei bl. B5, cod 6100, Braila, judetul Braila
    Agentia de Protectie a Mediului Bucuresti
    bd Regina Elisabeta nr. 47, etajul 3, cod 70602, Bucuresti
    Agentia de Protectie a Mediului Buzau
    Str. Democratiei nr. 11, cod 5100, Buzau, judetul Buzau
    Agentia de Protectie a Mediului Calarasi
    str. Chiciu nr. 2, cod 8500, Calarasi, judetul Calarasi
    Agentia de Protectie a Mediului Cluj-Napoca
    Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod 3400, Cluj-Napoca, judetul Cluj
    Agentia de Protectie a Mediului Constanta
    bd Mamaia nr. 300, cod 8700, Constanta, judetul Constanta
    Agentia de Protectie a Mediului Craiova
    Str. Brestei nr. 3, etajul 3, cod 1100, Craiova, judetul Dolj
    Agentia de Protectie a Mediului Deva
    str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, Deva, judetul Hunedoara
    Agentia de Protectie a Mediului Drobeta-Turnu Severin
    str. Baile Romane nr. 3, cod 1500, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti
    Agentia de Protectie a Mediului Focsani
    str. Dinicu Golescu nr. 2, cod 5300, Focsani, judetul Vrancea
    Agentia de Protectie a Mediului Galati
    str. Cuza Voda nr. 72, cod 6200, Galati, judetul Galati
    Agentia de Protectie a Mediului Giurgiu
    calea Bucuresti bl. 111, sc. A + B, cod 8375, Giurgiu, judetul Giurgiu
    Agentia de Protectie a Mediului Iasi
    str. Th. Vascauteanu nr. 10, cod 6600, Iasi, judetul Iasi
    Agentia de Protectie a Mediului Ilfov
    Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, Bucuresti
    Agentia de Protectie a Mediului Miercurea-Ciuc
    str. G. Cosbuc nr. 43, cod 4100, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita
    Agentia de Protectie a Mediului Oradea
    str. Ion Bogdan nr. 35, cod 3700, Oradea, judetul Bihor
    Agentia de Protectie a Mediului Piatra-Neamt
    str. Mihail Sadoveanu nr. 21, cod 5600, Piatra-Neamt, judetul Neamt
    Agentia de Protectie a Mediului Pitesti
    Str. Egalitatii nr. 50A, cod 0300, Pitesti, judetul Arges
    Agentia de Protectie a Mediului Ploiesti
    str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul Prahova
    Agentia de Protectie a Mediului Ramnicu Valcea
    str. Remus Bellu nr. 6, cod 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea
    Agentia de Protectie a Mediului Resita
    Str. Caminelor nr. 5 - 9, cod 1700, Resita, judetul Caras-Severin
    Agentia de Protectie a Mediului Satu Mare
    str. Mircea cel Batran nr. 8/b, cod 3900, Satu Mare, judetul Satu Mare
    Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe
    str. G-ral Grigore Balan nr. 10, cod 4000, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
    Agentia de Protectie a Mediului Sibiu
    Str. Hipodromului nr. 2A, cod 2400, Sibiu, judetul Sibiu
    Agentia de Protectie a Mediului Slatina
    str. Ion Morosanu nr. 2, cod 0500, Slatina, judetul Olt
    Agentia de Protectie a Mediului Slobozia
    str. Mihai Viteazu nr. 1, cod 8400, Slobozia, judetul Ialomita
    Agentia de Protectie a Mediului Suceava
    str. Bistrita nr. 1A, Suceava, judetul Suceava
    Agentia de Protectie a Mediului Targoviste
    calea Ialomita nr. 1, cod 0200, Targoviste, judetul Dambovita
    Agentia de Protectie a Mediului Targu Jiu
    Str. Unirii nr. 76, cod 1400, Targu Jiu, judetul Gorj
    Agentia de Protectie a Mediului Targu Mures
    str. Podeni nr. 10, cod 4300, Targu Mures, judetul Mures
    Agentia de Protectie a Mediului Timisoara
    bd Mihai Viteazu nr. 32, cod 1900, Timisoara, judetul Timis
    Agentia de Protectie a Mediului Tulcea
    str. 14 Noiembrie nr. 5, cod 8800, Tulcea, judetul Tulcea
    Agentia de Protectie a Mediului Vaslui
    str. Stefan cel Mare nr. 191, cod 6500, Vaslui, judetul Vaslui
    Agentia de Protectie a Mediului Zalau
    Str. Parcului nr. 2, cod 4700, Zalau, judetul Salaj.

    ANEXA 1b)
    la procedura

                              LISTA
cuprinzand lucrarile si categoriile de activitati desfasurate pe ape sau care au legatura cu apele si pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor

    a) Lucrari, constructii si instalatii care asigura gospodarirea complexa a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulari permanente sau nepermanente, derivatii de debite.
    b) Lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrari de acest gen.
    c) Lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apelor: lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor, injectii de ape in subteran, alte asemenea lucrari.
    d) Constructii de aparare impotriva actiunii distructive a apei: indiguiri, aparari si consolidari de maluri si de albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de aparare.
    e) Traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.
    f) Amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau de pe malurile cursurilor de apa, ale lacurilor si de pe tarmul marii: balastiere, cariere etc.
    g) Depozite de deseuri menajere si de reziduuri industriale (halde de steril, zguri si cenusi, slamuri, namoluri si altele asemenea).
    h) Plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante in zonele de protectie sau in albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier.
    i) Lucrari, constructii si instalatii ce se executa pe malul marii, pe fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, pe platoul continental sau lucrari pentru apararea tarmului.
    j) Lucrari de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii hidrometrice, borne topohidrografice si orice alte lucrari de studii de teren in legatura cu apele.
    k) Lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologici sau pentru urmarirea automata a calitatii apei.
    l) Planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general si zonal.
    m) Lucrari de inchidere a minelor/carierelor si de reconstructie ecologica a zonelor afectate.

    ANEXA 1c)1
    la procedura

                              LISTA
cuprinzand lucrarile si categoriile de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor

    I. Alimentarea cu apa pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodariei proprii, in conditiile in care, pentru aceasta, nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de pana la 0,2 l/s.
    II. Lucrari de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare se stabilesc anual de catre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., impreuna cu unitatile de profil ale Ministerului Transporturilor.
    III. Lucrari pentru care este necesara notificarea catre sucursalele Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. (conform art. 54 alin. 1 din Legea apelor nr. 107/1996) a inceperii executiei, si anume:
    a) lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa, inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari;
    b) injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a se produce poluarea straturilor de apa subterane traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale;
    c) instalatii cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate, rezultate dupa folosire, nu influenteaza calitatea emisarului;
    d) protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice;
    e) traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 kmp;
    f) lucrari de cultura si refacere a padurilor, precum si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de 20 kmp inclusiv, si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km;
    g) lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate, rezultate dupa folosire, nu influenteaza calitatea resurselor de apa.

    ANEXA 1c)2
    la procedura

                              LISTA
cuprinzand lucrarile si categoriile de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor

    I. Alimentarea cu apa pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodariei proprii, in conditiile in care, pentru aceasta, nu se folosesc, instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de pana la 0,2 l/s.
    II. Lucrari de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare se stabilesc anual de catre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., impreuna cu unitati de profil ale Ministerului Transporturilor.
    III. Lucrari pentru care este necesara notificarea catre sucursalele Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. (conform art. 54 alin. 1 din Legea apelor nr. 107/1996) a punerii in functiune, si anume:
    a) lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa, inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari;
    b) injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a se produce poluarea straturilor de apa subterane traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale;
    c) instalatii cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate, rezultate dupa folosire, nu influenteaza calitatea emisarului;
    d) protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice;
    e) traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 kmp;
    f) lucrari de cultura si refacere a padurilor, precum si de combatere a eroziunii solului pe suprafete totale mai mici de 20 kmp inclusiv, si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km;
    g) lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 10 l/s, iar apele evacuate, rezultate dupa folosire, nu influenteaza calitatea resurselor de apa;
    h) linii electrice;
    i) aparari si consolidari de maluri si de albii, rectificari si reprofilari de albii;
    j) regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti;
    k) combaterea eroziunii solului.

    ANEXA 1d)
    la procedura

                 Catre
                      .................................
                      (Agentia de Protectie a Mediului)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
    a) Subsemnatul ..................................., posesor al buletinului
                   (numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ...... nr. ......., codul numeric personal ..............., domiciliat in localitatea ..................., str. ................ nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon ..........., fax ........;
    b) ........................................................,
        (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ..........., nr. de inmatriculare la Registrul comertului ............, telefon ..........., fax ............, cu sediul in localitatea ................... str. ................. nr. ..., judetul ............, prin
reprezentantul sau .............................................., in calitate
                                (numele si prenumele)
de ......................................, solicita ..........................
   (beneficiar sau titular de investitie)

                       AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

    pentru investitia ......................................................
............................................................................
                            (denumirea investitiei)
    din bazinul hidrografic ............................. pe raul ..........
    Solicitarea este pentru:
    - investitie noua
    - extinderea/modernizarea folosintei existente/restrangerea sau sistarea activitatii care este in functiune de la data de .............. si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ......
din data de ............, emis(a) de catre .................................
                                              (denumirea emitentului)
    Pretentie de confidentialitate .........................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la data de ..............., iar punerea in functiune, de la data de ................. .
    Subsemnatul declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care solicit aviz de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru avizare: ...................................................
                            (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
    Data .........................................
    L.S. .........................................
         (functia, numele, prenumele si semnatura)

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1e)
    la procedura

                          COMPETENTELE
de emitere a referatului tehnic necesar emiterii avizului de gospodarire a apelor
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de lucrari                         Emitentul
crt.                                 ------------------------------------------
                                     Compania Nationala      Directia apelor
                                     "Apele Romane" - S.A.   si sistemelor de
                                                             gospodarire a
                                                             apelor (SGA)*1)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Folosirea apelor
1.1.   Alimentari cu apa potabila,
       industriala si pentru
       irigatii.
1.1.1. Alimentari cu apa potabila   egal cu sau mai        mai mic de 1.500 l/s
       si industriala pentru        mare de 1.500 l/s
       folosinte a caror cerinta
       Qzi max. este
1.1.2. Alimentari cu apa din                  -            mai mare de 10 l/s
       subteran, prin foraje al
       caror debit este
1.1.3. Alimentari cu apa pentru     egale cu sau mai       mai mici de
       irigatii pe suprafete        mari de 20.000 ha      20.000 ha
       amenajate
1.2.   Centrale hidroelectrice,     egala cu sau mai       mai mica de 15 MW
       inclusiv microhidrocentrale, mare de 15 MW
       cu putere instalata
1.3.   Amenajari piscicole, iazuri  egala cu sau mai       mai mica de 1.500 ha
       agropiscicole, cu suprafata  mare de 1.500 ha
       utila amenajata
1.4.   Amenajari pentru navigatie   de orice fel                    -
       (ecluze, porturi fluviale
       sau maritime, santiere
       navale), plutarit, flotaj,
       poduri plutitoare
1.5.   Folosinte hidromecanice                -            de orice fel
1.6.   Amenajari balneare,                    -            de orice fel
       turistice sau pentru
       agrement
1.7.   Lucrari de utilizare a                 -            de orice fel
       apelor geotermale sau
       minerale (inclusiv
       lucrarile de evacuare
       dupa utilizare), al caror
       debit este
2.     Protectia calitatii apelor
2.1.   Canalizari, statii si        egal cu sau mai        mai mic de 1.500 l/s
       instalatii de epurare,       mare de 1.500 l/s
       evacuari de ape uzate, al
       caror debit maxim orar
       este
2.2.   Injectii de ape uzate (de    pentru orice debit               -
       mina, de zacamant,
       industriale) in straturi
       acvifere de foarte mare
       adancime
3.     Gospodarirea complexa a
       apelor
3.1.   Lacuri de acumulare          mai mare de            mai mic de
       (inclusiv anexe)             20 milioane mc         20 milioane mc
       cu un volum total
3.2.   Derivatii de debite intre    intre bazine           in cadrul bazinului
       bazine hidrografice sau in   hidrografice de        hidrografic de
       interiorul aceluiasi bazin,  ordinul I sau cu       ordinul I sau cu
       aductiuni magistrale         debit instalat         debit instalat mai
                                    mai mare de Qmed       mic de Qmed
4.     Apararea impotriva actiunii
       distructive a apei
4.1.   Lucrari de regularizare a    egale cu sau mai       mai mici de
       cursului de apa.             mari de 1500 mc/s      1500 mc/s
       Aparari si consolidari de
       maluri, consolidari de
       albii si praguri de fund,
       rectificari si reprofilari
       de albii, lucrari de
       dirijare a apei pe cursuri
       de apa cu debite in regim
       natural, pe cursuri de apa
       cu debite maxime, la
       probabilitatea de depasire
       de 1%
4.2.   Indiguiri si incinte         egale cu sau mai       mai mici de
       indiguite pe cursuri de apa  mari de 1500 mc/s      1500 mc/s
       in regim natural, pe
       cursuri de apa cu debite
       maxime, la probabilitatea
       de depasire de 1%
4.3.   Regularizarea scurgerii pe             -            de orice fel
       versanti, corectari de
       torenti:
       - lungimi amenajate torenti
4.4.   Lucrari de combatere a                 -            de orice fel
       eroziunii solului:
       - suprafete amenajate
4.5.   Desecari, asanari, drenaje             -            de orice fel
       pe suprafete amenajate
5.     Trasee si traversari de
       cursuri de apa cu lucrari
       aferente
5.1.   Trasee si traversari de      egale cu sau mai       mai mici de
       cursuri de apa cu debite     mari de 2.000 mc/s     2.000 mc/s
       maxime in regim natural,
       la probabilitatea de 1%
       in sectiune, pentru
       conducte de transport
       lichide si gaze, cai de
       comunicatie, linii
       electrice, de
       telecomunicatii,
       funiculare etc., inclusiv
       modernizarea sau dublarea
       celor existente
6.     Amenajari si instalatii de   egala cu sau mai       mai mica de
       extragere si de prelucrare   mare de                300.000 mc/an
       a nisipurilor si             300.000 mc/an
       pietrisurilor din albii
       sau de pe malurile
       cursurilor de apa, lacuri
       sau marea teritoriala
       (balastiere, cariere), cu
       capacitatea instalata
7.     Depozite de deseuri          egala cu sau mai       mai mica de
       menajere si reziduuri        mare de 50.000 mc      50.000 mc
       industriale (halde/bataluri
       de steril, zgura, cenusa,
       slamuri, namoluri), cu
       capacitate
8.     Plantari si defrisari de               -                 toate
       vegetatie lemnoasa, perdele
       antierozionale si
       filtrante, in zonele de
       protectie sau in albiile
       majore, care nu fac parte
       din fondul forestier
9.     Lucrari de prospectiuni      in marea teritoriala        restul
       geologice si de              si in zona de interes
       explorare/exploatare prin    exclusiva
       foraje
10.    Statii electrice de                    -            de orice fel
       transformare, cu tensiunea
       in secundar
11.    Eliberarea de catre Agentia          toate                  -
       Nationala pentru Resurse
       Minerale a permisului
       pentru exploatarea
       nisipurilor si
       pietrisurilor
12.    Documentatii de sinteza:
       - planuri de amenajament               -                   toate
         silvic
       - documentatii de urbanism:
         - Planul de amenajare a    la nivel national,     la nivel judetean
           teritoriului (P.A.T.)    zonal si al
           inclusiv Regulamentul    municipiului
           de urbanism aferent      Bucuresti
         - Planul urbanistic        resedinte de judet,    municipii si orase,
           general (P.U.G.),        indiferent de numarul  inclusiv resedinte
           inclusiv Regulamentul    locuitorilor,          de judet cu o
           local de urbanism        municipii si orase cu  populatie de pana la
           aferent                  sau peste 50 mii de    50 mii de locuitori
                                    locuitori
         - Plan urbanistic zonal    pentru zonele                   -
           (P.U.Z.), inclusiv       riverane Fluviului
           Regulamentul local de    Dunarea, zonele din
           urbanism aferent         Delta Dunarii si pe
                                    limita de 10 km
                                    adiacenta raurilor
                                    care formeaza
                                    frontiera de stat si
                                    litoralul Marii Negre
         - Plan urbanistic de                 -            municipii si orase,
           detaliu (P.U.D.)                                inclusiv resedinte
                                                           de judet cu o
                                                           populatie de pana la
                                                           50 mii de locuitori
13.    Lucrari, constructii si
       instalatii ce se executa:
       - pe malul marii, pe faleza  conform competentelor, in functie de
         si pe plaja marii sau            categoria de activitate
         pentru apararea tarmului
         marii
       - pe fundul apelor maritime  de orice fel                     -
         interioare si al marii
         teritoriale, pe platoul
         continental
14.    Lucrari noi sau dezvoltari   de orice fel                     -
       si modernizari ale celor
       existente, daca acestea
       se amplaseaza pe teritoriul
       a doua sau mai multe bazine
       hidrografice
15.    Lucrari noi sau pentru       de orice fel                     -
       dezvoltari la cele
       existente, amplasate pe
       teritoriul unei singure
       sucursale a Companiei
       Nationale "Apele Romane"
       - S.A., daca lucrarile
       respective au ca scop si
       deservirea unor folosinte
       amplasate pe teritoriul
       altor autoritati bazinale
16.    Lucrarile ai caror           de orice fel                     -
       beneficiari sau titulari de
       investitie sunt unitati din
       subordinea Ministerului
       Apelor, Padurilor si
       Protectiei Mediului
17.    Lucrarile ce se executa in   de orice fel                     -
       perimetrul Rezervatiei
       Biosferei "Delta Dunarii",
       dupa insusirea de catre
       Consiliul stiintific al
       acesteia a solutiilor
       prezentate in documentatia
       tehnica, precum si
       lucrarile ce se propun a
       fi efectuate in zone cu
       regim special de protectie.
-------------------------------------------------------------------------------
    *1) Competentele sistemelor de gospodarire a apelor vor fi acordate de catre directiile apelor, fiecaruia in functie de posibilitatile tehnice si de personalul de specialitate existent in unitate.

    ANEXA 1f)
    la procedura

                     Catre
    ..........................................................................
    (Agentia de protectie a mediului/Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
    a) Subsemnatul ....................................., posesor al buletinului
                    (numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ..... nr. ....., codul numeric personal .............., domiciliat in localitatea ............, str. .......... nr. ..., bl. ......, ap. ...., telefon ............, fax .............;
    b) ...................................................................,
                 (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ........., numarul de inmatriculare la Registrul comertului ......, telefon ........., fax .........., cu sediul in localitatea ..................., str. ............... nr. ......., judetul ..............., prin reprezentantul
sau ...................., in calitate de .....................................,
    (numele si prenumele)                (beneficiar sau titular de investitie)
solicita: ..................................................................

                    AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR

    pentru investitia .......................................................
.............................................................................
                          (denumirea investitiei)
    din bazinul hidrografic ......................... pe raul ...............
    Tipul solicitarii este:
    Autorizatie de gospodarire a apelor/reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru:
    - investitie noua;
    - existenta, ce este in functiune de la data de ... ...... ......  si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. .....
din data de ............., emis de catre .....................................
                                                (denumirea emitentului)
    Pretentie de confidentialitate ...........................................
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de la data de .... ...... ........
    Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de ............ (in cazul lucrarilor noi).
    Subsemnatul declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care solicit autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si a protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte:
............................................................................
              (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data ....................................

                        L.S.

    .........................................
    (functia, numele, prenumele si semnatura)

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1g)1
    la procedura

                          COMPETENTELE
de eliberare a referatului tehnic necesar in vederea emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru folosinte consumatoare de apa
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de lucrari                         Emitentul
crt.                                 ------------------------------------------
                                     Compania Nationala      Directia apelor
                                     "Apele Romane" - S.A.   si sistemelor de
                                                             gospodarire a
                                                             apelor (SGA)*1)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Folosirea si protectia
       apelor
1.1.   Alimentari cu apa potabila,
       industriala si pentru
       irigatii
1.1.1. Alimentari cu apa potabila   egala cu sau mai       mai mica de
       si industriala pentru        mare de 1.500 l/s      1.500 l/s
       folosinte a caror cerinta
       Qzi max. este
1.1.2. Alimentari cu apa din                  -            mai mare de 10 l/s
       subteran prin foraje al
       caror debit este
1.1.3. Alimentari cu apa pentru     egale sau mai mari     mai mici de
       irigatii pe suprafete        de 20.000 ha           20.000 ha
       amenajate
1.2.   Amenajari piscicole, iazuri  egala cu sau mai       mai mica de 1.500 ha
       agropiscicole, cu suprafata  mare de 1.500 ha
       utila amenajata
1.3.   Amenajari balneare,                    -            de orice fel
       turistice sau pentru
       agrement
1.4.   Lucrari de utilizare a                 -            de orice fel
       apelor geotermale sau
       minerale (inclusiv
       lucrarile de evacuare
       dupa utilizare)
1.5    Lucrari de                             -            de orice fel
       explorare/exploatare prin
       foraj
2.     Canalizari, statii si        egal cu sau mai        mai mic de 1.500 l/s
       instalatii de epurare,       de 1.500 l/s
       evacuari de ape uzate, al
       caror debit maxim orar
       este
3.     Lucrari, constructii si
       instalatii consumatoare de
       apa, executate:
       - pe malul marii, faleza     conform competentelor, in functie de
         si plaja marii sau pentru         categoria de lucrari
         apararea tarmului marii
       - pe fundul apelor maritime  de orice fel                     -
         interioare si al marii
         teritoriale, platoul
         continental
4.     Lucrari noi sau dezvoltari   de orice fel                     -
       si modernizari ale celor
       existente, din categoriile
       mentionate mai sus, daca
       acestea se amplaseaza pe
       teritoriul a doua sau mai
       multe bazine hidrografice
5.     Lucrari noi sau pentru       de orice fel                     -
       dezvoltari la cele
       existente, din categoriile
       mentionate mai sus,
       amplasate pe teritoriul
       unei singure directii a
       apelor, daca lucrarile
       respective au ca scop si
       deservirea unor folosinte
       amplasate pe teritoriul
       altor autoritati bazinale
6.     Lucrarile amplasate in       de orice fel                     -
       perimetrul Rezervatiei
       Biosferei "Delta Dunarii",
       din categoriile mentionate
       mai sus, dupa insusirea de
       catre Consiliul stiintific
       al acesteia a solutiilor
       prezentate in documentatia
       tehnica, precum si
       lucrarile ce se propun a
       fi efectuate in zone cu
       regim special de protectie.
-------------------------------------------------------------------------------
    *1) Competentele sistemelor de gospodarire a apelor vor fi acordate de catre directiile apelor, fiecaruia in functie de posibilitatile tehnice si de personalul de specialitate existent in unitate.

    ANEXA 1g)2
    la procedura

                          COMPETENTELE
de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor pentru folosinte neconsumatoare de apa
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria de lucrari                         Emitentul
crt.                                 ------------------------------------------
                                     Compania Nationala      Directia apelor
                                     "Apele Romane" - S.A.   si sistemelor de
                                                             gospodarire a
                                                             apelor (SGA)*1)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Amenajari
1.1.   Centrale hidroelectrice,     egala cu sau mai       mai mica de 15 MW
       inclusiv microhidrocentrale, mare de 15 MW
       cu putere instalata
1.2.   Amenajari pentru navigatie   de orice fel                    -
       plutarit, flotaj, poduri
       plutitoare, santiere navale
1.3.   Folosinte hidromecanice                -            de orice fel
1.4.   Injectii de ape uzate (de    pentru orice debit
       mina, de zacamant,
       industriale), in straturi
       acvifere de foarte mare
       adancime
1.5    Lucrari de prospectiuni      pentru orice debit
       geologice
2.     Gospodarirea complexa a
       apelor
2.1.   Lacuri de acumulare          mai mare de            mai mic de
       (inclusiv anexele)           20 milioane mc         20 milioane mc
       cu un volum total
2.2.   Derivatii de debite intre    intre bazine           in cadrul bazinului
       bazine hidrografice sau in   hidrografice de        hidrografic de
       interiorul aceluiasi bazin,  ordinul I sau cu       ordinul I sau cu
       aductiuni magistrale         debit instalat mai     debit instalat mai
                                    mare de Qmed           mic de Qmed
3.     Apararea impotriva actiunii
       distructive a apei
3.1.   Indiguiri si incinte         egale cu sau mai       mai mici de
       indiguite pe cursuri de apa  mari de 1.500 mc/s     1.500 mc/s
       in regim natural, pe
       cursuri de apa cu debite
       maxime, la probabilitatea
       de depasire de 1%
3.2.   Desecari, asanari, drenaje                          de orice fel
       pe suprafete amenajate
4.     Trasee si traversari de
       cursuri de apa, cu lucrari
       aferente
4.1.   Trasee si traversari de      magistrale de          locale, in
       cursuri de apa cu debite     transport              interiorul bazinului
       maxime in regim natural, la  interbazinale          hidrografic
       probabilitatea de 1% in
       sectiune, pentru conducte
       de transport lichide si
       gaze, cai de comunicatie,
       linii electrice, de
       telecomunicatii,
       funiculare etc., inclusiv
       modernizarea sau dublarea
       celor existente
5.     Amenajari si instalatii de   egala cu sau mai       mai mica de
       extragere si prelucrare a    mare de                300.000 mc/an
       a agregatelor minerale din   300.000 mc/an
       albii sau din malurile
       cursurilor de apa, lacuri
       sau marea teritoriala
       (balastiere, cariere), cu
       capacitatea instalata
6.     Depozite de deseuri          egala cu sau mai       mai mica de
       menajere si reziduuri        mare de 50.000 mc      50.000 mc
       industriale (halde/bataluri
       de steril, zgura, cenusa,
       slamuri, namoluri), cu
       capacitatea
7.     Plantari si defrisari de               -                 toate
       vegetatie lemnoasa, perdele
       antierozionale si
       filtrante in zonele de
       protectie sau in albiile
       majore, care nu fac parte
       din fondul forestier
8.     Statii electrice de                                 de orice fel
       transformare, cu tensiunea
       in secundar
9.     Lucrari, constructii si
       instalatii neconsumatoare
       de apa, executate:
       - pe malul marii, faleza si  conform
         plaja marii sau pentru     competentelor, in
         apararea tarmului marii    functie de categoria
                                    de lucrari
                                               conform competentelor,
                                        in functie de categoria de activitate
       - pe fundul apelor maritime  de orice fel                    -
         interioare si al marii
         teritoriale; platoul
         continental
10.    Lucrari noi sau dezvoltari   de orice fel                    -
       si modernizari ale celor
       existente, din categoriile
       mentionate mai sus, daca
       acestea sunt amplasate pe
       teritoriul a doua sau mai
       multe bazine hidrografice
11.    Lucrari noi sau pentru       de orice fel                    -
       dezvoltari la cele
       existente, din categoriile
       mentionate mai sus,
       amplasate pe teritoriul
       unei singure sucursale a
       Companiei Nationale
       "Apele Romane", daca
       lucrarile respective
       au ca scop si deservirea
       unor folosinte amplasate
       pe teritoriul altor
       autoritati bazinale
12.    Lucrarile din categoriile    de orice fel                    -
       mentionate mai sus, aflate
       in administrarea
       unitatilor din subordinea
       Ministerului Apelor,
       Padurilor si Protectiei
       Mediului
13.    Lucrarile din categoriile    de orice fel                    -
       mentionate mai sus,
       amplasate in perimetrul
       Rezervatiei Biosferei
       "Delta Dunarii", dupa
       insusirea de catre
       Consiliul stiintific al
       acesteia a solutiilor
       prezentate in documentatia
       tehnica
-------------------------------------------------------------------------------
    *1) Competentele sistemelor de gospodarire a apelor vor fi acordate de catre directiile apelor, fiecaruia in functie de posibilitatile tehnice si de personalul de specialitate existent in unitate.

    ANEXA 1h)1
    la procedura

          Catre
               .................................
               (Agentia de Protectie a Mediului)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
    a) Subsemnatul ....................................., posesor al buletinului
                    (numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ..... nr. ....., codul numeric personal .............., domiciliat in localitatea ............, str. .......... nr. ..., bl. ......, ap. ...., telefon ............, fax .............;
    b) ...................................................................,
                 (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ........., nr. de inmatriculare la Registrul comertului ........, telefon ........., fax .........., cu sediul in localitatea ................., str. ............... nr. ......., judetul ..............., prin reprezentantul
sau ...................., in calitate de .....................................,
    (numele si prenumele)                (beneficiar sau titular de investitie)
solicita:

                TRANSFERUL AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

    Nr. .... din data de ......., emis de catre ..............................
                                               (denumirea autoritatii emitente)
pentru investitia .............................................................
...............................................................................
                            (denumirea investitiei)
    din bazinul hidrografic ................. pe raul .........................
    Solicitarea este pentru:
    - investitie noua
    - extinderea/modernizarea folosintei existente, care este in functiune de la data de ..............., si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. .............. din data de .........., emis de catre
.......................................... .
    (denumirea autoritatii emitente)

    Pretentie de confidentialitate ..........................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la data de ................, iar punerea in functiune, de la data de ............. .
    Subsemnatul declar pe propria raspundere ca mi-am insusit documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat avizul de gospodarire a apelor, documentatie ce a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare, si ale caror prevederi vor fi respectate la executia investitiei.
    Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru efectuarea transferului: ......................................
...............................................................................
                   (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data ........................................

    L.S. ........................................
        (functia, numele, prenumele si semnatura)

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1h)2
    la procedura

               Catre
    ........................................................................
 (Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. sau Agentia de Protectie a Mediului)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
    a) Subsemnatul ....................................., posesor al buletinului
                    (numele si prenumele solicitantului)
de identitate/cartii de identitate seria ..... nr. ....., codul numeric personal .............., domiciliat in localitatea ............, str. .......... nr. ..., bl. ......, ap. ...., telefon ............, fax .............;
    b) ...................................................................,
                 (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal ....., nr. de inmatriculare la Registrul comertului ......, telefon ....., fax ......, cu sediul in localitatea ................... str. ...........
nr. ..., judetul ..........., prin reprezentantul sau ...................., in
                                                      (numele si prenumele)
calitate de ....................................., solicita:
            (beneficiar sau titular de investitie)

                TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR

    Nr. ... din data de ......, emis de catre ................................
                                              (denumirea autoritatii emitente)
pentru investitia .............................................................
...............................................................................
                            (denumirea investitiei)
    din bazinul hidrografic ................. pe raul ....................... .

    Solicitarea este pentru:
    - investitie noua
    - existenta, care este in functie de la data de ....... si a fost reglementata anterior prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ......

    Pretentie de confidentialitate ..........................................
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de la data de ............. .
    Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de ................ (in cazul lucrarilor noi).
    Subsemnatul declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care solicit autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Anexam in doua exemplare autorizatia de gospodarire a apelor pentru care se solicita transferul, precum si urmatoarele acte:
..............................................................................
               (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data ........................................

    L.S. ........................................
        (functia, numele, prenumele si semnatura)

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1i)
    la procedura

                         AVIZE SI ACORDURI
necesare, dupa caz, in cadrul procedurii de reglementare

    a) Avizul autoritatii competente, necesar pentru reglementarea regimului de exploatare a apelor minerale si geotermale, a lacurilor si namolurilor terapeutice, a turbariilor si zonelor umede;
    b) Avizul privind instituirea si regimul de utilizare a zonelor de protectie sanitara, emis de Ministerul Sanatatii;
    c) Avizul privind regimul navigatiei pe cursuri de apa naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare si pe marea teritoriala, precum si lucrarile, constructiile sau instalatiile aferente, emis de Ministerul Transporturilor;
    d) Avizul privind regimul de exploatare a fondului piscicol, precum si exercitarea pescuitului in bazinele piscicole naturale sau amenajate;
    e) Avizul emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru injectarea, in straturi de foarte mare adancime si pe baza unor studii speciale, a apelor uzate industriale, precum si a apelor de mina sau de zacamant pentru care nu exista tehnologii sau procedee de epurare eficiente;
    f) Avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea sau taierea arborilor ori arbustilor de pe terenurile situate in albiile majore ale cursurilor de apa si pe tarmul marii;
    g) Avizul organelor silvice de specialitate si al Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. pentru efectuarea, in conditiile legii, a defrisarilor necesare pentru asigurarea vizibilitatii semnalelor de balizaj si a mijloacelor de semnalizare, pe toata intinderea malurilor si apelor, in punctele stabilite de Ministerul Transporturilor in zona maritima, fluviala sau a altor cai navigabile;
    h) Acceptul in scris al detinatorilor lucrarilor existente in zona sau al sistemului hidroedilitar orasenesc, industrial, zonal sau microregional, pentru situatiile in care, prin solutiile tehnice adoptate, se propun cooperari cu acestea in ceea ce priveste amplasarea, functionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodaririi apelor;
    i) Acceptul Ministerului Transporturilor privind dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa, lacurilor, baltilor si din tarmul marii, prin exploatari organizate in apele nationale navigabile;
    j) Avizul privind inchirierea sau concesionarea plajei marii;
    k) Actul de incheiere intre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., impreuna cu autoritatea de cadastru funciar, si detinatorii terenurilor pentru delimitarea albiilor minore;
    l) Avizul Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. pentru aplicarea, in functie de specificul local, a regimului restrictional de folosire a terenurilor din zonele de protectie din zona dig-mal si din acumulari nepermanente;
    m) Avizul Comitetului de bazin, dupa consultarea riveranilor, pentru interese publice privind readucerea apei in albia veche, care se realizeaza la propunerea Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A.;
    n) Acordul Ministerului Transporturilor pentru situatii in care lucrarile ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele se efectueaza in zona apelor nationale navigabile;
    o) Acordul Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. pentru circulatia cu vehicule sau pentru trecerea animalelor pe diguri sau baraje, prin locuri special amenajate;
    p) Avizul riveranilor pentru amplasarea obiectivelor economice si sociale in zona inundabila a albiei majore;
    r) Avizul de amplasament al obiectivului, in cazul amplasarii in zona inundabila, in zonele de protectie ale platformelor meteorologice si in zonele de protectie sanitara, instituite conform Legii apelor nr. 107/1996;
    s) Actul de omologare a tehnologiilor noi de tratare si/sau de epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministeriala;
    t) Certificatul de urbanism eliberat conform legii;
    u) Alte avize si acorduri in legatura cu domeniul apelor, care se vor legifera dupa promovarea prezentei proceduri.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 699/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 699 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu