E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 148 din 27 februarie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Avand in vedere sarcinile si raspunderile ce revin Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in domeniul gospodaririi apelor,
    tinand seama de necesitatea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se proiecteaza pe ape sau in legatura cu acestea in ansamblul amenajarilor existente sau care urmeaza a se realiza in zona respectiva, precum si in schemele cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, a valorificarii integrale, amenajarii complexe si folosirii rationale a apelor de suprafata si subterane,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/25 septembrie 1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga:
    a) Ordinul ministrului mediului nr. 715/15.10.1991 privind emiterea avizului de gospodarire a apelor;
    b) Ordinul ministrului mediului nr. 435/15.07.1991 privind emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor;
    c) Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 721/13.11.1996 privind procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
    3. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                    Ministrul apelor,
                    padurilor si protectiei mediului,
                    Ioan Oltean


    ANEXA 1
                     PROCEDURA SI COMPETENTELE
    de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este autorizat sa elaboreze strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor, sa stabileasca regimul de folosire a resurselor de apa, indiferent de forma de proprietate, sa organizeze si sa desfasoare pe bazine hidrografice activitatea de gospodarire unitara, rationala si complexa a apelor si sa asigure coordonarea si controlul aplicarii reglementarilor legale in acest domeniu. De asemenea, Regiei Autonome "Apele Romane" si filialelor sale bazinale le revin atributii si responsabilitati privind gestionarea cantitativa si calitativa a apelor, exploatarea lucrarilor hidrotehnice, precum si aplicarea strategiei si politicii nationale in domeniu.
    (2) Capitolul I al Legii apelor nr. 107/1996 stabileste principiile, politica si obiectivele generale ale gospodaririi apelor, care urmaresc:
    a) refacerea si mentinerea integritatii chimice, fizice si biologice a resurselor de apa;
    b) conservarea si protejarea ecosistemelor acvatice;
    c) asigurarea cu prioritate a alimentarii cu apa potabila a populatiei si a salubritatii publice;
    d) valorificarea complexa a apelor ca resursa economica si repartitia rationala si echilibrata a acestei resurse, cu considerarea protectiei si dezvoltarii folosintei piscicole;
    e) apararea impotriva inundatiilor si a altor fenomene hidrometeorologice periculoase;
    f) satisfacerea cerintelor de apa ale agriculturii, industriei, producerii de energie, ale transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului si sporturilor nautice, ca si ale oricaror alte activitati umane;
    g) valorificarea potentialului piscicol al apelor de suprafata.
    (3) Obiectivul general al strategiei in domeniul gospodaririi apelor il constituie gospodarirea rationala a resurselor de apa si protectia acestora impotriva epuizarii si poluarii, in interdependenta cu principiile protectiei mediului si asigurarii unei dezvoltari durabile, astfel incat sa se realizeze:
    a) diminuarea gradului de poluare a cursurilor de apa;
    b) satisfacerea cu prioritate a cerintelor de apa ale populatiei;
    c) exploatarea rationala a resurselor de apa, evitarea pierderilor si a risipei de apa;
    d) realizarea actiunilor de prevenire si aparare impotriva efectelor distructive ale apelor;
    e) respectarea programelor de etapizare.
    (4) Pentru atingerea obiectivelor de la alin. (3), Legea apelor defineste doua moduri de abordare:
    1) folosirea rationala si protectia calitatii resurselor de apa, prin:
    a) adoptarea de catre utilizatorul de apa a tehnologiilor de productie nepoluante si cu cerinte de apa reduse;
    b) asigurarea realizarii, intretinerii si exploatarii statiilor si instalatiilor de prelucrare a calitatii apelor la capacitatea autorizata, pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limitele cerute de folosinta apei (potabila, industriala) si a indicatorilor de emisie in limitele admise pentru evacuarea apelor uzate;
    c) aplicarea in mod unitar a masurilor operative de aparare, pe baza planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la constructii hidrotehnice.
    2) desfasurarea unei activitati unitare, echilibrate si complexe de gospodarire a resursei de apa, bazata pe schemele-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine hidrografice si pe programele de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor.
    Mecanismul necesar implementarii acestor doua moduri de abordare se realizeaza prin reglementarea atat a regimului lucrarilor ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, cat si a activitatilor social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului, prin care se prevede ca utilizatorul de apa are obligatia sa solicite si sa obtina un "Aviz de gospodarire a apelor".
    Dreptul de folosinta a apelor de suprafata sau subterane, inclusiv a celor arteziene, precum si cel de evacuare a apelor uzate, a apelor din descarcari ori drenaje, a apelor meteorice, a apelor de mina sau de zacamant dupa utilizare in resursele de apa, se stabileste prin "Autorizatia de gospodarire a apelor".
    Mecanismul de aplicare a prevederilor legii este constituit din procedura de avizare din punct de vedere al gospodaririi apelor, standarde, norme, prescriptii tehnice, regulamente.
    Art. 2
    In sensul prezentei reglementari, prin avize si autorizatii emise de Regia Autonoma "Apele Romane" se inteleg cele emise de colectivul din sediul central al Regiei, iar prin termenii inscrisi mai jos:
    a) acvifer: orice formatiune de sol, roca, nisip, pietris, argila sau alt material, din care provine apa subterana;
    b) cea mai buna tehnologie disponibila: cea mai buna tehnologie, disponibila din punct de vedere economic, pentru epurarea apelor uzate industriale;
    c) curgere de baza: debitul care patrunde in albiile cursurilor de apa din apele subterane sau alta sursa si care nu este influentat de precipitatii;
    d) efluent: descarcare sau emisie de lichid;
    e) epurarea apelor uzate: tratarea apelor uzate pentru a reduce concentratia in poluanti pana la un anumit nivel, utilizand cele mai avansate tehnologii;
    f) masura administrativa: notificare scrisa emisa de autoritatea de gospodarire a apelor, prin care se impun corectii fata de conditiile de calitate conform cu reglementarile si standardele specifice in vigoare;
    g) substante periculoase: substante cu efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, in special cele persistente si care au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii;
    h) substante periculoase pentru apa: substante al caror potential pericol pentru resursele de apa este extraordinar de mare, astfel incat manipularea lor necesita masuri speciale preventive si de protectie;
    i) toxicitate: capacitatea sau potentialul unei substante de a cauza un efect negativ asupra unui organism viu, dupa o anumita perioada de expunere.

    CAP. 2
    Consultanta tehnica

    Art. 3
    In vederea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se propun a fi executate pe ape sau in legatura cu apele, in schema-cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv, ca si in ansamblul amenajarilor existente sau care se prevad a se realiza in zona de amplasare a obiectivului de investitii, beneficiarul sau titularul de investitie va solicita Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, si dupa caz, Regiei Autonome "Apele Romane" si filialelor bazinale ale acesteia (anexa nr. 1a), consultatii tehnice cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, schemele functionale ale lucrarilor, solutiile tehnice, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente sau prevazute, conditiile de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali, precum si referitor la orice alte aspecte de gospodarire a apelor.
    Consultanta tehnica se poate solicita si la intocmirea documentatiilor tehnice transmise spre avizare, pentru lucrari de investitii de amploare sau lucrari complexe, care necesita un grad de detaliere ridicat.
    Art. 4
    Consultanta tehnica se plateste.

    CAP. 3
    Procedura de avizare

    Sectiunea III. 1
    Avizul de gospodarire a apelor
    Art. 5
    Avizul de gospodarire a apelor reprezinta reglementarea tehnico-juridica ce conditioneaza:
    a) finantarea si executia obiectivelor noi de investitie ce urmeaza a fi construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, inclusiv constructiile si instalatiile ce se executa pe litoralul Marii Negre, faleza si plaja marii si pe fundul apelor maritime interioare si marii teritoriale;
    b) dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente ale utilizatorilor de apa, pentru situatii in care, pana la promovarea lucrarilor propuse, au intervenit modificari ale prevederilor avizului de gospodarire a apelor obtinut anterior;
    c) realizarea de lucrari de interes public, ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele, a caror executie va conduce la restrangerea sau sistarea unor activitati existente.
    Art. 6
    Pentru un ansamblu de lucrari si categorii de activitati similare, care se desfasoara in diferite amplasamente din cadrul aceluiasi bazin hidrografic, cum ar fi: drumuri forestiere, traversari linii electrice, care nu produc efecte negative diferite de la un amplasament la altul, acesta poate face obiectul unui aviz de gospodarire a apelor. Pentru inceperea executiei fiecarei lucrari, care a facut obiectul avizului, este necesara solicitarea si obtinerea avizelor de gospodarire a apelor, pentru fiecare categorie de activitate sau obiectiv component, cum este cazul traversarilor de cursuri de apa (poduri, linii electrice).
    Art. 7
    In situatii de urgenta, care necesita actiuni imediate pentru siguranta nationala, protectia sanatatii populatiei si a bunurilor materiale si in conditiile in care circumstantele existente nu permit o analiza detaliata a solicitarii de aviz, se poate emite aviz de gospodarire a apelor pentru situatie exceptionala. Acest aviz reprezinta numai un accept de principiu, urmand ca inceperea executiei lucrarilor sa se realizeze in baza avizului de gospodarire a apelor emis pentru documentatia tehnica.
    Art. 8
    Categoriile de lucrari si activitati pentru care este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1 b). Avizul de gospodarire a apelor se va solicita si pentru cazul navelor si instalatiilor plutitoare la faza de prototip.
    Art. 9
    Categoriile de lucrari si activitati pentru care nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1c) 1.
    Art. 10
    Pentru categoriile de lucrari si activitati de la pct. IV din anexa nr. 1 c) 1, investitorul are obligatia sa notifice Regiei Autonome "Apele Romane" inceperea executiei, fiind obligatorie respectarea "Procedurii de notificare".
    Art. 11
    In vederea omologarii rezervelor de substante minerale din albiile cursurilor de apa de catre Comisia de omologare a rezervelor de substante minerale, se va solicita aviz de gospodarire a apelor. Acest aviz nu exclude obligatia obtinerii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor rezervelor omologate.
    Art. 12
    Prin prevederile avizului emis, emitentul poate obliga investitorul sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse in documentatia tehnica prezentata la avizare, dar care se impun a fi realizate, in scopul evitarii producerii de pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor. Emitentul avizului de gospodarire a apelor poate impune conditii pentru respectarea limitelor impuse prin standarde, pentru asigurarea conservarii si dezvoltarii resursei de apa, contorizarea consumurilor de apa, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apa, evitarea risipei de apa, asigurarea monitoringului calitatii apelor uzate evacuate, a sistemului de alarmare-avertizare a localitatilor amplasate in aval de o lucrare de barare, precum si a altor conditii ce conduc la protejarea interesului public in acest domeniu.
    Art. 13
    In cazul traversarii digurilor, barajelor si altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, de catre conducte de transport, linii aeriene si cabluri electrice sau de telecomunicatii, este necesara obtinerea, la faza detaliu de executie, a avizului de traversare a acestor constructii. Acest aviz se emite in baza unei metodologii prezentate in "Procedura de emitere a avizului de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor".
    Art. 14
    Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea, pe toata durata de realizare a lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse in acesta.
    Art. 15
    Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa doi ani de la emitere, daca executia lucrarilor, constructiilor sau instalatiilor respective nu a inceput in acest interval. Avizul de gospodarire a apelor poate fi reinnoit numai daca se respecta integral prevederile documentatiei pentru care s-a emis avizul initial. Solicitarea de reinnoire a avizului se realizeaza cu sase luni inainte de data expirarii acestuia.
    Art. 16
    Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei lucrarilor, cu zece zile inainte de aceasta.
    Art. 17
    Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform si trebuie respectat ca atare de beneficiar, titularul de investitie, proiectant si constructor, la aprobarea si executia investitiei.
    Art. 18
    Avizul de gospodarire a apelor, precum si refuzul de emitere a acestuia, pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ.
    Art. 19
    Avizul de gospodarire a apelor se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, la faza de proiectare studiu de fezabilitate, pe baza unei documentatii tehnice elaborate conform cap. II din " Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor".
    Art. 20
    In cazul omologarilor de resurse minerale, avizul de gospodarire a apelor necesar pentru Comisia de omologare a resurselor minerale se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, la faza de proiectare studiu de fezabilitate, pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform art. 35 din "Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor".
    Art. 21
    Persoanele fizice sau juridice care doresc sa obtina un aviz de gospodarire a apelor trebuie sa completeze, citet, cu majuscule, formularul descris in anexa nr. 1 d).
    Art. 22
    Solicitantul avizului de gospodarire a apelor isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare si in documentatia tehnica aferenta si trebuie sa demonstreze, dupa caz, urmatoarele:
    a) evidenta acceptelor, avizelor, acordurilor sau autorizatiilor sau a altor acte de reglementare obtinute anterior pentru investitia propusa;
    b) masurile propuse pentru asigurarea gospodaririi durabile a resurselor de apa;
    c) masurile intreprinse si propuse pentru minimizarea impactelor adverse datorate lucrarilor supuse avizarii;
    d) actiunile propuse pentru asigurarea debitului minim in albiile cursurilor de apa, pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;
    e) calculul rezervei de substante minerale supuse omologarii, fara includerea volumului rezervat pilierilor de siguranta.
    Art. 23
    Se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate in documentatia tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 24
    Documentatia tehnica intocmita in scopul fundamentarii solicitarii avizului de gospodarire a apelor se va elabora dupa caz, in baza studiilor meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, studiilor de gospodarire a apelor si de impact produs de lucrarile propuse asupra resurselor de apa si zonelor riverane. In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, aceste studii vor fi elaborate de unitati publice sau private, abilitate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Datele hidrologice necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare ale unor noi obiective de investitii ori pentru extinderi ale obiectivelor existente vor trebui actualizate in etapa elaborarii documentatiei de investitii.
    Art. 25
    Solutiile propuse prin documentatiile tehnice necesare, elaborate in vederea solicitarii si obtinerii avizului de gospodarire a apelor trebuie sa ofere securitatea necesara si sa respecte normativele tehnice impuse de interesele protectiei mediului si amplasamentelor analizate.
    Art. 26
    Raspunderea privind calculele si piesele desenate incorporate in documentatie revine solicitantului. Pentru situatiile in care se constata incorectitudinea informatiilor continute in documentatie, emitentul avizului va restitui documentatia solicitantului.

    Sectiunea III. 2
    Competente de avizare
    Art. 27
    (1) Avizele de gospodarire a apelor se emit de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si filialele sale bazinale, conform competentelor stabilite in anexa nr. 1e).
    (2) Daca prin dezvoltari succesive ale unei lucrari se ajunge la depasirea nivelului de competenta a emitentului avizului de gospodarire a apelor, competenta de emitere ramane in continuare acestuia.
    (3) In cazul avizelor emise de fostul Consiliu National al Apelor sau de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, competenta de emitere revine Regiei Autonome "Apele Romane".

    Sectiunea III. 3
    Emiterea avizelor de gospodarire a apelor
    Art. 28
    Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor, insotite de o copie dupa scrisoarea de informare publica a intentiilor privind activitatea propusa, precum si de celelalte avize necesare conform anexei nr. 1.9, se transmit astfel:
    a) in trei exemplare la filiala bazinala a Regiei Autonome "Apele Romane" daca emiterea avizului de gospodarire a apelor este de competenta acesteia; filiala poate solicita, daca considera necesar, un referat tehnic de specialitate ce va fi emis de catre sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia se amplaseaza obiectivul de investitie, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarii;
    b) in doua exemplare la Regia Autonoma "Apele Romane", daca emiterea avizului de gospodarire a apelor revine acesteia si un exemplar la filiala bazinala a Regiei Autonome "Apele Romane", ce va emite referatul tehnic de specialitate, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii documentatiei.
    Art. 29
    Avizele de gospodarire a apelor emise de Regia Autonoma "Apele Romane", conform competentelor din anexa nr. 1.5, se aproba de catre coordonatorul activitatii de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 30
    Pentru lucrarile situate pe cursurile de apa care formeaza sau intersecteaza frontiera tarii, emitentul avizului de gospodarire a apelor va realiza, in prealabil, in cadrul comisiilor mixte hidrotehnice, concordarea lucrarilor aferente obiectivelor investitiei propuse cu lucrarile situate pe teritoriul tarilor vecine.
    Art. 31
    Avizul de gospodarire a apelor se emite numai daca documentatia tehnica trateaza in mod corespunzator problemele inscrise in normativul de continut si face dovada conformarii cu cerintele legale privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor. In caz contrar, documentatia se restituie solicitantului, in vederea completarii sau se solicita, in scris, completari. Daca in urma verificarii in teren se constata ca datele prezentate nu corespund realitatii sau conditiile din teren nu permit realizarea obiectivului in zona propusa, se va refuza motivat, in scris, emiterea avizului.
    Art. 32
    In conditiile in care documentatia tehnica, cu completarile solicitate, dupa caz, satisface cerintele legale prevazute, se poate emite avizul solicitat. Atat avizul de gospodarire a apelor, cat si motivatia de refuz se emit in termen de cel mult 60 zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate. In cazul in care este necesara concordarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie cu lucrarile situate pe teritoriul tarilor vecine, termenul de emitere a avizului curge de la data aprobarii protocolului comisiei mixte hidrotehnice.
    Art. 33
    Emitentul avizului de gospodarire a apelor are obligatia stampilarii si semnarii spre neschimbare a exemplarului din documentatie, ce se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din aviz. Un exemplar din avizul de gospodarire a apelor se va transmite si la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 34
    Cate un exemplar din avizele emise se va pastra in evidenta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Autonome "Apele Romane", filialelor sale bazinale si subunitatilor acestora, iar documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii avizului se pastreaza in arhiva tehnica a filialei Regiei Autonome "Apele Romane" si a subunitatilor acesteia, pe raza careia se amplaseaza obiectivul sau se desfasoara activitatea supusa avizarii, pe toata durata de existenta a lucrarii pentru care s-a solicitat aviz.
    Art. 35
    Pentru emiterea avizului de gospodarire a apelor se percep taxe si tarife conform prevederilor legale.

    Sectiunea III. 4
    Transferul avizului de gospodarire a apelor
    Art. 36
    Avizul de gospodarire a apelor poate fi transferat la un alt beneficiar sau titular de investitie in conditiile in care lucrarile si masurile propuse si realizate nu se modifica, iar cantitatea de apa utilizata si cea uzata evacuata, ca urmare a desfasurarii activitatilor avizate, nu depaseste limitele initiale. In acest caz, transferul se face in baza unei solicitari de efectuare a transferului (cerere de transfer completata conform anexei nr. 1.h.1), adresata emitentului avizului de gospodarire a apelor, ce face obiectul transferului si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar al adresei de confirmare a transferului.
    Art. 37
    Daca transferul propus implica modificari de solutii (tehnologie de tratare a apei, sursa de alimentare cu apa etc.), atunci noul beneficiar trebuie sa solicite si modificarea avizului de gospodarire a apelor conform "Procedurii de modificare sau retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor".
    Art. 38
    Daca, la data efectuarii transferului, folosinta de apa nu este exploatata conform prevederilor actelor de reglementare, se va elabora un program de conformare cu cerintele legale si se va stabili raspunderea pentru pagubele inregistrate.
    Art. 39
    Efectuarea transferului se plateste.

    Sectiunea III. 5
    Faze ulterioare obtinerii avizului de gospodarire a apelor
    Art. 40
    Punerea in functiune a lucrarilor, constructiilor sau instalatiilor care se construiesc pe ape sau care au legatura cu acestea este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor. Fac exceptie lucrarile si activitatile prevazute la pct. I - III din anexa nr. 1.c) 2 pentru care utilizarea apelor se face liber, conform prevederilor Legii apelor, precum si cele prevazute la pct. IV din anexa nr. 1.c) 2, pentru a caror punere in functiune este necesara notificarea catre Regia Autonoma "Apele Romane", conform "Procedurii de notificare".

    CAP. 4
    Procedura de autorizare

    Sectiunea IV. 1
    Ce este autorizatia de gospodarire a apelor
    Art. 41
    Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta reglementarea tehnico-juridica ce conditioneaza punerea in functiune sau exploatarea obiectivelor noi si existente de investitie, construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, inclusiv constructiile si instalatiile ce se executa pe litoralul Marii Negre, faleza si plaja marii si pe fundul apelor maritime interioare si marii teritoriale.
    Art. 42
    Prin autorizatia de gospodarire a apelor, utilizatorul de apa dobandeste, dupa caz:
    a) dreptul de folosinta a apelor de suprafata pentru alimentari cu apa potabila sau industriala, irigatii, producerea de energie electrica, navigatie, piscicultura, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de catre alti utilizatori de pe teritoriile localitatilor, precum si in alte scopuri neexceptate prin Legea apelor, ca si dreptul de folosinta a apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentari cu apa;
    b) dreptul de evacuare, dupa utilizare, in conditiile prevazute de lege, in receptorii naturali - cursuri de apa, lacuri, Marea Neagra - sau de injectare in subsol a apelor uzate, a apelor din descarcari sau drenaje, a apelor de mina sau de zacamant;
    c) dreptul de functionare sau exploatare a lucrarilor, constructiilor si instalatiilor executate pe ape sau care au legatura cu apele si a caror promovare a fost reglementata prin aviz de gospodarire a apelor;
    d) dreptul de folosinta a albiilor minore, a plajei si a tarmului marii, in alte scopuri decat cele pentru plimbare sau recreere;
    e) dreptul de exploatare a agregatelor minerale, prin exploatari organizate, din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor, baltilor si din tarmul marii, fara impiedicarea curgerii apelor mari si fara afectarea constructiilor din zona ce au legatura directa sau indirecta cu regimul de curgere a apelor;
    f) dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare gospodariilor individuale sau interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administratiei publice, prin consiliile locale.
    Art. 43
    Categoriile de lucrari si activitati pentru care este necesara solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1b).
    Art. 44
    Categoriile de activitati pentru care nu este necesara solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor sunt prezentate in anexa nr. 1c) 2. Pentru categoriile de activitati si lucrari de la pct. I - II din anexa nr. 1c). 2, utilizarea resurselor de apa este libera, iar pentru cele de la pct. III, beneficiarul are obligatia sa notifice Regiei Autonome "Apele Romane" punerea in functiune conform celor prezentate in "Procedura de notificare".
    Art. 45
    Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor poate obliga investitorul sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse in documentatia tehnica prezentata la autorizare, dar care se impun a fi realizate, in scopul evitarii producerii de pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor. De asemenea se pot impune conditii pentru respectarea limitelor impuse prin standarde, pentru asigurarea conservarii si dezvoltarii resursei de apa, contorizarea consumurilor de apa, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apa, alocarea rationala si monitoringul resurselor de apa, precum si a altor conditii ce conduc la protejarea interesului public in acest domeniu.
    Art. 46
    In perioadele de seceta, in care potrivit legii se aplica restrictii, prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor se subordoneaza planurilor de restrictie pe toata durata de aplicare a acestora. Autorizatiile de gospodarire a apelor se considera modificate in consecinta, in conformitate cu planurile de aplicare a restrictiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restrictiilor va fi adusa la cunostinta beneficiarilor de autorizatii si celorlalti beneficiari interesati, in scris, cu cel putin 72 de ore inainte de aceasta.

    Sectiunea IV. 2
    Cine solicita obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor
    Art. 47
    Autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre beneficiarul obiectivului de investitie, pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform cap. III din "Normativ de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor".
    Art. 48
    In cazul folosintelor de apa ale localitatilor, platformelor sau zonelor industriale, ce au sisteme de alimentare cu apa si de canalizare proprii, autorizatia de gospodarire a apelor se solicita de catre detinatorul acestor sisteme.
    Art. 49
    Pentru folosintele de apa din interiorul unor localitati sau zone industriale care preiau apa de alimentare din retele comunale sau de zona, dar evacueaza apele uzate in receptorii naturali, precum si pentru cele care au surse proprii de apa subterana sau de suprafata, dar evacueaza apele uzate in retelele de canalizare comunala sau de zona, beneficiarul acestor folosinte va solicita autorizatie de gospodarire a apelor. Cererea de solicitare va fi insotita si de acceptul detinatorului sistemului de alimentare cu apa si de canalizare-epurare.
    Art. 50
    In cazul sistemelor de irigatii sau desecari, autorizatia se solicita de catre detinatorii acestor sisteme.

    Sectiunea IV. 3
    Cum se poate obtine autorizatia de gospodarire a apelor
    Art. 51
    Persoanele fizice sau juridice care doresc sa obtina o autorizatie de gospodarire a apelor trebuie sa completeze, citet, formularul descris in anexa nr. 1f)
    In cazul solicitarii modificarii autorizatiei de gospodarire a apelor, se va actiona conform "Procedurii de modificare sau retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor".
    Art. 52
    Solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare si in documentatia tehnica aferenta acestuia si trebuie sa demonstreze urmatoarele:
    a) posibilitatea conformarii cu cerintele legale;
    b) masurile intreprinse si propuse pentru minimizarea impactelor adverse datorate lucrarilor supuse autorizarii;
    c) actiunile propuse pentru asigurarea debitului minim in albiile cursurilor de apa, pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;
    d) masurile propuse pentru asigurarea gospodaririi durabile a resurselor de apa.
    Art. 53
    Se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate in documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 54
    Cererea de autorizare va fi insotita de urmatoarele acte:
    a) avizul de gospodarire a apelor emis la documentatia tehnica care a stat la baza executarii lucrarilor de investitii, pentru care se cere autorizarea, in 2 exemplare. In cazul reactualizarii sau modificarii autorizatiei, se va prezenta si autorizatia de gospodarirea apelor in baza careia a functionat pana la data solicitarii;
    b) programul etapizat elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, in cazul autorizatiilor emise pe perioada limitata sau pentru situatii in care obiectivul a functionat fara autorizatie de gospodarire a apelor;
    c) schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apa pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), in 2 exemplare, inclusiv incadrarea in ansamblul folosintei de apa;
    d) regulamentul de functionare-exploatare si intretinere, intocmit conform prevederilor prezentate in cap. III din "Normativ de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor", in 2 exemplare;
    e) acceptul detinatorilor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare cu care se coopereaza.

    Sectiunea IV. 4
    Competentele de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor
    Art. 55
    Autorizatia de gospodarire a apelor se emite de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si filialele acesteia conform competentelor din anexa nr. 1g). Refuzul de a emite autorizatia de gospodarire a apelor poate fi contestat de solicitant potrivit Legii contenciosului administrativ.
    Art. 56
    Autorizatia de gospodarirea apelor emisa pentru situatii de reglementare a dreptului de utilizare a apelor sau de exploatare a lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, amplasate pe cursurile de apa care formeaza sau traverseaza frontiera de stat, si care produc un impact semnificativ transfrontier, va fi confirmata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

    Sectiunea IV. 5
    Emiterea autorizatiilor de gospodarire a apelor
    Art. 57
    Cererea de autorizare, insotita de documentatia de fundamentare a solicitarii, se transmite astfel:
    a) in trei exemplare, la sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul de investitie, daca emiterea autorizatiei este in competenta filialei Regiei Autonome "Apele Romane". In termen de cel mult 10 zile, sistemul de gospodarire a apelor va elibera referatul tehnic de specialitate pe care il va transmite filialei bazinale insotit de doua exemplare din documentatie;
    b) in trei exemplare, la filiala Regiei Autonome "Apele Romane", pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul de investitie, daca emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor revine Regiei Autonome "Apele Romane". In termen de cel mult 10 zile, filiala Regiei Autonome "Apele Romane" va elibera referatul tehnic de specialitate pe care il va transmite Regiei Autonome "Apele Romane", insotit de doua exemplare din documentatie.
    Art. 58
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza in baza constatarii tehnice in teren daca sunt respectate prevederile legale privind gospodarirea apelor pentru punerea in exploatare a lucrarilor si exactitatea datelor cuprinse in cererea de autorizare si in documentatia anexata acesteia. Pentru lucrarile noi, constatarile se efectueaza in prezenta beneficiarului, cel mai tarziu o data cu receptia preliminara a investitiilor si se consemneaza intr-o anexa la procesul-verbal de receptie, care face parte integranta din documentele in baza carora se va elibera autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 59
    Daca la verificarea in teren se constata lipsuri de natura a nu permite, potrivit art. 55 din Legea apelor nr. 107/1996, darea in functiune a investitiei, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va fixa un termen pentru elaborarea programului de etapizare, in scopul efectuarii remedierilor sau a completarilor necesare. Daca lipsurile constatate permit darea in functiune a investitiei fara pericol grav din punct de vedere al gospodaririi apelor, autorizatia se poate emite cu durata limitata.
    Art. 60
    Dupa caz, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor poate sa refuze, in baza unei justificari tehnice, eliberarea autorizatiei, comunicand in scris solicitantului decizia luata.
    Art. 61
    In cazul elaborarii programelor de etapizare, emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor se va face numai dupa aprobarea de catre emitentul autorizatiei a etapelor si masurilor propuse de solicitant in program.
    Programul de etapizare face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 62
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, respectiv in termen de 15 zile de la data receptiei preliminare. O data cu autorizatia se restituie titularului un exemplar din documentele depuse - vizat spre neschimbare - care face parte integranta din autorizatie.
    Art. 63
    Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza pe o perioada de:
    a) minimum 3-6 luni, fara sa depaseasca durata programelor de etapizare, daca lipsurile constatate cu ocazia verificarii in teren permit punerea in functiune a investitiei fara pericol din punct de vedere al gospodaririi apelor;
    b) un an, pentru exploatarile de agregate minerale necesare gospodariilor individuale sau interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administratiei publice locale;
    c) maximum 2 ani, pentru exploatarile organizate de agregate minerale, in limita rezervei omologate si functie de evolutia morfologica a albiei;
    d) maximum 5 ani, pentru functionarea instalatiilor de captare, tratare, pompare, transport, inmagazinare, distributie si epurare sau preepurare a apei, precum si pentru depozitarea deseurilor menajere si industriale, in functie de influenta obiectivului autorizat asupra regimului cantitativ si calitativ al resurselor de apa;
    e) maximum 10 ani pentru producerea de energie electrica, navigatie, piscicultura, stuficultura, plutarit, flotaj si agrement sau in alte scopuri neexceptate de lege.
    Art. 64
    Detinatorul unei autorizatii de gospodarire a apelor va solicita reinnoirea acesteia cu cel putin o luna de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesara completarea unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 6, insotita de copie dupa autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 65
    Emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor are obligatia stampilarii si semnarii spre neschimbare a exemplarului din documentatie ce se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din autorizatie. Beneficiarul va primi, dupa terminarea activitatii de autorizare, un exemplar din documentele justificatoare, anexate cererii de autorizare, vizate spre neschimbare si constituind parte integranta din autorizatie.
    Art. 66
    Cate un exemplar din autorizatiile emise se va pastra in evidenta Regiei Autonome "Apele Romane", a filialelor sale, precum si a sistemelor de gospodarire a apelor. Documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor se pastreaza in arhiva tehnica a filialei Regiei Autonome "Apele Romane" sau sistemului de gospodarire a apelor, pe raza careia se amplaseaza obiectivul sau se desfasoara activitatea supusa autorizarii, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei.
    Art. 67
    Pentru emiterea autorizatiilor de gospodarire a apelor se percep taxe si tarife conform prevederilor legale.

    Sectiunea IV. 6
    Transferul autorizatiei de gospodarire a apelor
    Art. 68
    Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi transferata la un alt beneficiar sau titular de investitie in conditiile in care lucrarile si masurile propuse si realizate nu se modifica, iar cantitatea de apa utilizata si cea uzata evacuata, ca urmare a desfasurarii activitatilor avizate, nu depaseste limitele initiale. In acest caz, transferul se face in baza unei solicitari de efectuare a transferului (cerere de transfer completata conform anexei nr. 1h) 2), adresata emitentului autorizatiei de gospodarire a apelor, ce face obiectul transferului si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar a adresei de confirmare a transferului.
    Art. 69
    Daca transferul propus implica modificari de solutii (tehnologie de tratare a apei, sursa de alimentare cu apa etc.), atunci noul beneficiar trebuie sa solicite si modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor conform "Procedurii de modificare sau retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor".
    Art. 70
    Daca, la data efectuarii transferului, folosinta de apa nu este exploatata conform prevederilor actelor de reglementare, se va elabora un program de conformare cu cerintele legale si se va stabili raspunderea pentru pagubele inregistrate.
    Art. 71
    Efectuarea transferului se plateste.
    Art. 72
    Autorizatia de gospodarire a apelor nu exclude obligativitatea solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu.

    CAP. 5
    Programe de etapizare

    Art. 73
    Daca la verificarea in teren se constata nerespectarea prevederilor incluse in documentatia tehnica de fundamentare a solicitarii autorizatiei de gospodarire a apelor, emitentul poate stabili un program de etapizare pentru conformare cu cerintele legale, in scopul efectuarii esalonate a remedierilor sau completarilor ce se impun.
    Programul de etapizare va ingloba etape, termene si masuri necesare, prioritati impuse de considerente sociale si economice, responsabilitati si obligatii stabilite la fiecare nivel implicat in respectarea si reusita acestuia, precum si mecanismul de punere in aplicare a programului.
    Art. 74
    Realizarea programului de etapizare este conditionata de disponibilitatea unitatii ce urmeaza a fi reglementata de a intelege necesitatea respectarii cerintelor legale, precum si de masurile si actiunile intreprinse de emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor, ce includ:
    a) inspectia - destinata determinarii nivelului de respectare a cerintelor legale de catre unitatea ce urmeaza a fi reglementata, precum si identificarii oricarei violari fata de limitele impuse de standarde, norme sau alte limitari impuse de lege;
    b) negocierea - stabilita, de comun acord, intre unitatea reglementata si emitent, corelata si cu alternativele economice existente;
    c) actiuni legale - desfasurate in scopul aplicarii amenzilor, penalitatilor si sanctiunilor cuvenite, pentru incalcarea dispozitiilor legale.
    Art. 75
    In cazul elaborarii unui program de etapizare, solicitantul autorizatiei de gospodarire a apelor va transmite emitentului formularul de solicitare a autorizatiei de gospodarire a apelor, insotit de documentatia tehnica si de programul de etapizare pentru aducerea la indeplinire a cerintelor legale.
    Emitentul va confirma si aproba etapele si masurile propuse de solicitant pentru respectarea limitelor impuse si va putea solicita furnizarea de informatii si elemente suplimentare ce pot demonstra fezabilitatea si eficacitatea masurilor propuse.
    Art. 76
    Beneficiarul de investitie are obligatia instituirii unui sistem de monitorizare in cadrul programelor de etapizare, destinate evaluarii gradului de aducere la indeplinire a etapei parcurse si respectarii termenelor propuse.
    Art. 77
    In cazul in care beneficiarul de investitie nu realizeaza masurile cuprinse in programul de etapizare si nici nu manifesta interes pentru conformarea cu cerintele legale, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va aplica sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale.
    Art. 78
    Programul de etapizare face parte integranta din programul de conformare stabilit prin Legea protectiei mediului nr. 137/1995.

    ANEXA 1a)

                    LISTA
    cu adresele Regiei Autonome "Apele Romane" si filialelor sale bazinale

    Regia Autonoma "Apele Romane"
    Str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, cod. 70106, Bucuresti
    Tel./fax: 40 1 3122174; Tel.: 6151301; 3110396; 3238521; 3110146*)

    Filiala Cluj
    Str. Vanatorului nr. 17, Cod. 3400, Cluj, jud. Cluj
    Tel.: 064433028*), 064433025, 064433027; Fax 064433026; 064433019

    Filiala Oradea
    Str. Ion Bogdan nr. 35, Cod 3900, Oradea, jud. Bihor
    Tel.: 059142033*), 059144651*), 059143892; 056143045; Fax 059144237

    Filiala Mures
    Str. Koteles Samuel nr. 33, Cod 4300, Tg. Mures, jud. Mures
    Tel.: 065160289*)/065160977*)/065165420; 065152191; Fax 065167955

    Filiala Timisoara
    B-dul Mihai Viteazul nr. 32, Cod 1900, Timisoara, jud. Timis
    Tel.: 056191843*)/056191848*)/056191849*)/056192097; 056132 493; Fax 056220078

    Filiala Craiova
    Str. Dunarii nr. 48, Cod 1100, Craiova, jud. Dolj
    Tel.: 051426654*)/051426855*)/051427518; 051426659; 051426856; Fax 051427597

    Filiala Ramnicu Valcea
    Str. Gen. Magheru nr. 27, Cod 1000, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
    Tel.: 050739881*)/050739840*)/050739882
    Tel.: 050735929; Fax 050738255

    Filiala Pitesti
    Str. Campulung nr. 6-8, Cod 0300, Pitesti, jud. Arges
    Tel.: 048634900*)/048618250; Fax 048211549

    Filiala Buzau
    Str. Bucegi nr. 20 bis, Cod 510O, Buzau, jud. Buzau
    Tel.: 038431475*)/038427986*)/038427956; Fax 038427237

    Filiala Bacau
    Str. Cuza Voda nr. 1, Cod 5500, Bacau, jud. Bacau
    Tel.: 034141646*)/034115797; Fax 034123411

    Filiala Iasi
    Str. Th. Vascauteanu nr. 10, Cod 6600, Iasi, jud. Iasi
    Tel.: 032144925*)/032142245/032140933; Fax 032140013

    Filiala Stanca
    Com. Stanca, jud. Botosani
    Tei.: 031518626*)/032142332; Fax 032146584

    Filiala Constanta
    B-dul Mircea cel Batran nr. 127, Cod 8700, Constanta, jud. Constanta
    Tel.: 041694036*)/041673027; Fax 041694025


    ANEXA 1b)

                  LISTA LUCRARILOR
si categoriilor de activitati desfasurate pe ape sau care au legatura cu apele si pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor

    a) lucrari, constructii si instalatii care asigura gospodarirea complexa a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulari permanente sau nepermanente, derivatii de debite;
    b) lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrari de acest fel;
    c) lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apelor: lucrari de canalizare si evacuare de ape uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor, injectii de ape in subteran, alte asemenea lucrari;
    d) constructii de aparare impotriva actiunii distructive a apei: indiguiri, aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de aparare.
    e) traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
    f) amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor si tarmul marii: balastiere, cariere etc.;
    g) depozite de deseuri menajere si reziduuri industriale (halde de steril, zguri si cenusi, slamuri, namoluri si alte asemenea);
    h) plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante in zonele de protectie sau in albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;
    i) lucrari, constructii si instalatii ce se executa pe malul marii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, platoul continental sau lucrari pentru apararea tarmului;
    j) lucrari de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii hidrometrice, borne topohidrografice si orice alte lucrari de studii de teren in legatura cu apele;
    k) lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologici sau urmarirea automata a calitatii apei.

    ANEXA 1c) 1

                     LISTA LUCRARILOR
si categoriilor de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor

    I. Alimentarea cu apa pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodariei proprii, in conditiile in care, pentru aceasta, nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de pana la 0,2 l/s.
    II. Lucrari de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare se stabilesc anual de catre Regia Autonoma "Apele Romane" impreuna cu Ministerul Transporturilor.
    III. Lucrari pentru care este necesara notificarea catre filialele Regiei Autonome "Apele Romane" (conform art. 54, alin. 1 din Legea apelor) a inceperii executiei si anume:
    a) Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametri cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
    b) Injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea stratelor de apa subterane traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale.
    c) Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea emisarului.
    d) Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice.
    e) Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice cu suprafete mai mici de zece kilometri patrati.
    f) Lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de douazeci kilometri patrati inclusiv si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de zece kilometri.
    g) Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.

    ANEXA 1c) 2

                    LISTA LUCRARILOR
si categoriilor de activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor

    I. Alimentarea cu apa pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodariei proprii, in conditiile in care, pentru aceasta, nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de pana la 0,2 l/s.
    II. Lucrari de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare se stabilesc anual de catre Regia Autonoma "Apele Romane" impreuna cu Ministerul Transporturilor.
    III. Lucrari pentru care este necesara notificarea catre filialele Regiei Autonome "Apele Romane" (conform art. 54 alin. 1 din Legea apelor) a inceperii executiei si anume:
    a) Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametri cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
    b) Injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea stratelor de apa subterane traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale.
    c) Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea emisarului.
    d) Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice.
    e) Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de zece kilometri patrati.
    f) Lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de douazeci kilometri patrati inclusiv si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de zece kilometri.
    g) Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    h) Linii electrice.
    i) Aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii.
    j) Regularizarea scurgerii pe versanti, corectari torenti.
    k) Combaterea eroziunii solului.


    ANEXA 1d)

                               Catre
             .......................................
            (Regia Autonoma "APELE ROMANE" / Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I. seria ....
               (Numele si prenumele solicitantului)
nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea ................. strada ...... nr. ...., bloc ......, ap. ...., tel. ........, fax ...... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)
cod fiscal ....... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ...., fax ........ cu sediul in: localitatea ......... strada ......... nr. ... judetul ........... prin reprezentantul sau ......................................
                             (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... solicita:
                 (beneficiar sau titular de investitie)


                   AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................

    Solicitarea este pentru:
                     _
    investitie noua |_|
                                               _
    extindere/modernizare folosinta existenta |_| ce este in functiune
               _ _   _ _   _ _ _ _
de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost reglementata anterior
prin avizul/autorizatia de gospodarire a apelor nr. ....... din data
de ..... emis de catre ........................................
                       (denumirea autoritatii de gospodarire a
                                  apelor emitente)
    Pretentie de confidentialitate: ...................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la
         _ _   _ _   _ _ _ _
data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| iar punerea in functiune de la data de
 _ _   _ _   _ _ _ _
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Subsemnatul ..........., declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita aviz de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.

    Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare ..............................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA Nr. 1e)

                           COMPETENTELE
          de emitere a avizului de gospodarire a apelor
-------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                Emitent
crt.        Categoria de lucrari        ---------------------------------
                                          R.A.A.R.           Filiala
                                                             R.A.A.R.
-------------------------------------------------------------------------
1        FOLOSIREA APELOR
1.1    Alimentari cu apa potabila,
       industriala si pentru irigatii.

1.1.1  Alimentari cu apa potabila si     egal sau mai       mai mic de
       industriala pentru folosinte      mare de 1.500      1.500 l/s
       a caror cerinta Qzi, max este     l/s

1.1.2  Alimentari cu apa din subteran,         -            mai mare de
       prin foraje al caror debit este                      10 l/s

1.1.3  Alimentari cu apa pentru          egale sau mai      mai mici de
       irigatii pe suprafete amenajate   mari de            20.000 ha
                                         20.000 ha

1.2    Centrale hidroelectrice,          egala sau mai      mai mica de
       inclusiv microhidrocentrale, cu   mare de 10 MW      10 MW
       putere instalata

1.3    Amenajari piscicole, iazuri       egala sau mai      mai mica de
       agropiscicole, cu suprafata       mare de            1.500 ha
       utila amenajata                   1.500 ha

1.4    Amenajari pentru navigatie        de orice fel            -
       (ecluze, porturi fluviale sau
       maritime, santiere navale),
       plutarit, flotaj, poduri
       plutitoare

1.5    Folosinte hidromecanice                  -           de orice
                                                            fel

1.6    Amenajari balneare, turistice            -           de orice
       sau pentru agrement                                  fel

1.7    Lucrari de utilizare a apelor     egal sau mai       mai mic de
       geotermale sau minerale           mare de 500 l/s    500 l/s
       (inclusiv lucrarile de evacuare
       dupa utilizare) al caror debit
       este

2.     PROTECTIA CALITATII APELOR
2.1.   Canalizari, statii si instalatii  egal sau mai       mai mic de
       de epurare, evacuari de ape       mare de            1.500 l/s
       uzate al caror debit maxim orar   1.500 l/s
       este

2.2    Injectii de ape uzate (de mina,   pentru orice            -
       de zacamant, industriale) in      debit
       strate acvifere de foarte mare
       adancime

3.     GOSPODARIREA COMPLEXA A APELOR
3.1    Lacuri de acumulare (inclusiv     mai mare de        mai mic de
       anexele) cu un volum total        20 mil. mc         20 mil. mc

3.2    Derivatii de debite intre bazine  intre b.h. de      in cadrul
       hidrografice sau in interiorul    ordin I sau cu     b.h. de
       aceluiasi bazin, aductiuni        debit instalat     ordinul I
       magistrale                        mai mare de Qmed   si cu
                                                            debit
                                                            instalat
                                                            mai mic de
                                                            Qmed

4.     APARAREA IMPOTRIVA ACTIUNII
       DISTRUCTIVE A APEI
4.1    Lucrari de regularizare a         egale sau mai      mai mici de
       cursului de apa. Aparari si       mari de            1.500 mc/s
       consolidari de maluri,            1.500 mc/s
       consolidari de albii si praguri
       de fund, rectificari si
       reprofilari de albii, lucrari de
       dirijare a apei pe cursuri de
       apa cu debite in regim natural
       pe cursuri de apa cu debite
       maxime, la probabilitatea de
       depasire 1%,

4.2    Indiguiri si incinte indiguite    egale sau mai      mai mici de
       pe cursuri de apa in regim        mari de            1.500 mc/s
       natural, pe cursuri de apa cu     1.500 mc/s
       debite maxime la probabilitatea
       de depasire 1%

4.3    Regularizarea scurgerii pe        mai mari de        mai mici de
       versanti, corectari de torenti    20 km              20 km

       - lungimi amenajate torenti
4.4    Lucrari de combatere a eroziunii  egale sau mai      mai mici de
       solului                           mari de            10.000 ha
       - suprafete amenajate             10.000 ha

4.5    Desecari, asanari, drenaje pe     egale sau mai      mai mici de
       suprafete amenajate               mari de            10.000 ha
                                         10.000 ha

5.     TRAVERSARI DE CURSURI DE APA CU
       LUCRARI AFERENTE

5.1    Trasee si traversari cursuri de   egale sau mai      mai mici de
       apa cu debite maxime in regim     mari de            2.000 mc/s
       natural, la probabilitatea 1% in  2.000 mc/s
       sectiune, pentru conducte de
       transport lichide si gaze, cai
       de comunicatie, linii electrice,
       de telecomunicatii, funiculare
       etc., inclusiv modernizarea sau
       dublarea celor existente

6.     Amenajari si instalatii de        egala sau mai      mai mica de
       extragere si prelucrare a         mare de            300.000
       agregatelor minerale din albii    300.000 mc/an      mc/an
       sau malurile cursurilor de apa,
       lacuri sau marea teritoriala
       (balastiere, cariere) cu
       capacitatea instalata

7.     Depozite de deseuri menajere si   egala sau mai      mai mica de
       reziduuri industriale             mare de            50.000 mc
       (halde/bataluri de steril, zgura, 50.000 mc
       cenusa, slamuri, namoluri) cu
       capacitate

8.     Plantari si defrisari de                 -           toate
       vegetatie lemnoasa, perdele
       antierozionale si filtrante in
       zonele de protectie sau in
       albiile majore, care nu fac
       parte din fondul forestier

9.     Lucrari de prospectiuni           - in marea         restul
       geologice si de explorare/        teritoriala si
       /exploatare prin foraje           zona de interes
                                         exclusiva
                                         - executate de
                                         R.A.A.R.

10.    Statii electrice de transformare, mai mare de        egala sau
       cu tensiunea in secundar          110 kV             mai mica de
                                                            110 kV

11.    Omologarea resurselor minerale    toate                   -
       utile din albiile si malurile
       cursurilor de apa
12.    Documentatii de sinteza:

         - planuri de amenajament        - toate                 -
           silvic
         - documentatii de urbanism

       - Planul de amenajare a           - la nivel         - la nivel
       teritoriului (PAT), inclusiv      national, zonal    judetean
       Regulamentul de urbanism aferent  si al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

       - Planul urbanistic general       - resedinte de     - localitati,
       (PUG), inclusiv Regulamentul      judet, indiferent  municipii si
       local de urbanism aferent         de numarul de      orase,
                                         locuitori,         inclusiv
                                         municipii si       resedinte de
                                         orase cu sau       judet cu o
                                         peste 50 mii       populatie de
                                         locuitori          pana la 50
                                                            mii locuitori
       - Plan urbanistic zonal (PUZ),    - pentru zonele    - localitati,
       inclusiv Regulamentul local de    riverane           municipii si
       urbanism aferent                  Fluviului Dunarea, orase,
                                         zonele din Delta   inclusiv
                                         Dunarii si pe      resedinte de
                                         limita de 10 km    judet cu o
                                         adiacenta          populatie de
                                         raurilor care      pana la 50
                                         formeaza           mii locuitori
                                         frontiera de
                                         stat si
                                         litoralul Marii
                                         Negre
       - Plan urbanistic de detaliu
       (PUD)
13.    Lucrari, constructii si
       instalatii ce se executa:
       - pe malul marii, faleza si       - conform competentelor functie
       plaja marii, sau pentru apararea  de categoria de activitate
       tarmului marii
       - pe fundul apelor maritime       - de orice fel           -
       interioare si al marii
       teritoriale, platoul continental

14.    Lucrari noi sau dezvoltari si     de orice fel             -
       modernizari ale celor existente,
       daca acestea se amplaseaza pe
       teritoriul a doua sau mai multe
       bazine hidrografice;

15.    Lucrari noi sau pentru            de orice fel             -
       dezvoltari la cele existente,
       amplasate pe teritoriul unei
       singure filiale ale Regiei
       Autonome "Apele Romane", daca
       lucrarile respective au ca scop
       si deservirea unor folosinte
       amplasate pe teritoriul altor
       autoritati bazinale;

16.    Lucrarile ai caror beneficiari    de orice fel             -
       sau titulari de investitie sunt
       unitati din subordinea
       Ministerului Apelor, Padurilor
       si Protectiei Mediului;

17.    Lucrarile ce se executa in        de orice fel             -
       perimetrul Rezervatiei Biosferei
       "Delta Dunarii", dupa insusirea
       de catre Consiliul stiintific al
       acesteia a solutiilor prezentate
       in documentatia tehnica.
-------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1f)

                               Catre
             .......................................
            (Regia Autonoma "APELE ROMANE" / Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I. seria ....
               (Numele si prenumele solicitantului)
nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea ................. strada ............ nr. ........, bloc ......, ap. ...., tel. ........, fax .........
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)
cod fiscal ....... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ...., fax ........ cu sediul in: localitatea ......... strada ......... nr. ... judetul ........... prin reprezentantul sau ........................... in calitate
                          (numele si prenumele)
de .......................................... solicita:
     (beneficiar sau titular de investitie)


               AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................

    Tipul solicitarii este:
     _
    |_| autorizatie de gospodarire a apelor
     _
    |_| reinnoire autorizatie de gospodarire a apelor pentru: investitie
          _
    noua |_|

               _                                      _ _   _ _   _ _ _ _
    existenta |_| ce este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
si a fost reglementata anterior prin avizul/autorizatia de gospodarire a
apelor nr. ............. din data de ................ emis de catre
 ....................................................................
       (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
    Pretentie de confidentialitate: ...................................
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa:
                                        _ _   _ _   _ _ _ _
    - intre in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de .......... (in cazul lucrarilor noi).

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.

    Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte
 ..........................................................................
 ..........................................................................
             (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)


    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1g)

                           COMPETENTELE
          de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor
-------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                Emitent
crt.        Categoria de lucrari        ---------------------------------
                                          R.A.A.R.           Filiala
                                                             R.A.A.R.
-------------------------------------------------------------------------
1        FOLOSIREA APELOR
1.1    Alimentari cu apa potabila,
       industriala si pentru irigatii

1.1.1  Alimentari cu apa potabila si     egal sau mai       mai mic de
       industriala pentru folosinte      mare de 1.500      1.500 l/s
       a caror cerinta Qzi, max este     l/s

1.1.2  Alimentari cu apa din subteran,         -            mai mare de
       prin foraje al caror debit este                      10 l/s

1.1.3  Alimentari cu apa pentru          egale sau mai      mai mici de
       irigatii pe suprafete amenajate   mari de            20.000 ha
                                         20.000 ha

1.2    Centrale hidroelectrice,          egala sau mai      mai mica de
       inclusiv microhidrocentrale, cu   mare de 10 MW      10 MW
       putere instalata

1.3    Amenajari piscicole, iazuri       egala sau mai      mai mica de
       agropiscicole, cu suprafata       mare de            1.500 ha
       utila amenajata                   1.500 ha

1.4    Amenajari pentru navigatie        de orice fel            -
       (ecluze, porturi fluviale sau
       maritime, santiere navale),
       plutarit, flotaj, poduri
       plutitoare

1.5    Folosinte hidromecanice                  -           de orice
                                                            fel

1.6    Amenajari balneare, turistice            -           de orice
       sau pentru agrement                                  fel

1.7    Lucrari de utilizare a apelor     egal sau mai       mai mic de
       geotermale sau minerale           mare de 500 l/s    500 l/s
       (inclusiv lucrarile de evacuare
       dupa utilizare) al caror debit
       este

2.     PROTECTIA CALITATII APELOR
2.1.   Canalizari, statii si instalatii  egal sau mai       mai mic de
       de epurare, evacuari de ape       mare de            1.500 l/s
       uzate al caror debit maxim orar   1.500 l/s
       este

2.2    Injectii de ape uzate (de mina,   pentru orice            -
       de zacamant, industriale) in      debit
       strate de foarte mare adancime

3.     GOSPODARIREA COMPLEXA A APELOR
3.1    Lacuri de acumulare (inclusiv     egal sau mai       mai mic de
       anexele) cu un volum total        mare de            20 mil. mc
                                         20 mil. mc

3.2    Derivatii de debite intre bazine  intre b.h de       in cadrul
       hidrografice sau in interiorul    ordin I sau cu     b.h. de
       aceluiasi bazin, aductiuni        debit instalat     ordinul I
       magistrale                        mai mare de Qmed   si cu
                                                            debit
                                                            instalat
                                                            mai mic de
                                                            Qmed
4.     APARAREA IMPOTRIVA ACTIUNII
       DISTRUCTIVE A APEI
4.1    Lucrari de regularizare a         egale sau mai      mai mici de
       cursului de apa.                  mari de            1.500 mc/s
       Praguri de fund, lucrari de       1.500 mc/s
       dirijare a apei pe cursuri de
       apa cu debite in regim natural,
       pe cursuri de apa cu debite
       maxime, la probabilitatea de
       depasire 1%,

4.2    Indiguiri si incinte indiguite    egale sau mai      mai mici de
       pe cursuri de apa in regim        mari de            1.500 mc/s
       natural, pe cursuri de apa cu     1.500 mc/s
       debite maxime la probabilitatea
       de depasire 1%

4.5    Desecari, asanari, drenaje pe     egale sau mai      mai mici de
       suprafete amenajate               mari de            10.000 ha
                                         10.000 ha

5.     TRAVERSARI DE CURSURI DE APA CU
       LUCRARI AFERENTE

5.1    Trasee si traversari cursuri de   egale sau mai      mai mici de
       apa cu debite maxime in regim     mari de            2.000 mc/s
       natural, la probabilitatea 1%     2.000 mc/s
       in sectiune, pentru conducte de
       transport lichide si gaze, cai
       de comunicatie, linii de
       telecomunicatii, funiculare
       etc., inclusiv modernizarea sau
       dublarea celor existente

6.     Amenajari si instalatii de        egala sau mai      mai mica de
       extragere si prelucrare a         mare de            300.000
       agregatelor minerale din albii    300.000 mc/an      mc/an
       sau malurile cursurilor de apa,
       lacuri sau marea teritoriala
       (balastiere, cariere) cu
       capacitatea instalata

7.     Depozite de deseuri menajere si   egala sau mai      mai mica de
       reziduuri industriale             mare de            50.000 mc
       (halde/bataluri de steril, zgura, 50.000 mc
       cenusa, slamuri, namoluri) cu
       capacitate

8.     Defrisari de vegetatie lemnoasa,         -           toate
       perdele antierozionale si
       filtrante in zonele de protectie
       sau in albiile majore, care nu
       fac parte din fondul forestier

9.     Lucrari de prospectiuni           - in marea         restul
       geologice si de explorare/        teritoriala si
       /exploatare prin foraje           zona de interes
                                         exclusiva
                                         - executate de
                                         R.A.A.R.

10.    Statii electrice de transformare, mai mare de        egala sau
       cu tensiunea in secundar          110 kV             mai mica de
                                                            110 kV
11.    Lucrari, constructii si
       instalatii ce se executa:
       - pe malul marii, faleza si       - conform competentelor functie
       plaja marii, sau pentru             de categoria de activitate
       apararea tarmului marii
       - pe fundul apelor maritime       - de orice fel           -
       interioare si al marii
       teritoriale, platoul continental.

12.    Lucrari noi sau dezvoltari si     de orice fel             -
       modernizari ale celor existente,
       daca acestea se amplaseaza pe
       teritoriul a doua sau mai multe
       bazine hidrografice;

13.    Lucrari noi sau pentru            de orice fel             -
       dezvoltari la cele existente,
       amplasate pe teritoriul unei
       singure filiale ale Regiei
       Autonome "Apele Romane", daca
       lucrarile respective au ca scop
       si deservirea unor folosinte
       amplasate pe teritoriul altor
       autoritati bazinale;

14.    Lucrarile a caror beneficiari     de orice fel             -
       sau titulari de investitie sunt
       unitati din subordinea
       Ministerului Apelor, Padurilor
       si Protectiei Mediului;

15.    Lucrarile ce se executa in        de orice fel             -
       perimetrul Rezervatiei Biosferei
       "Delta Dunarii", dupa insusirea
       de catre Consiliul stiintific al
       acesteia a solutiilor prezentate
       in documentatia tehnica.
-------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 h) 1

                               Catre
             .......................................
            (Regia Autonoma "APELE ROMANE" / Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I. seria ....
               (Numele si prenumele solicitantului)
nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea ................, strada ............ nr. ........, bloc ......, ap. ...., tel. ........, fax .........
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)
cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ...., fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada ......... nr. .., judetul .........., prin reprezentantul sau ...................... in calitate
                         (numele si prenumele)
de .......................................... solicita:
     (beneficiar sau titular de investitie)


                  TRANSFERUL AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR
                             _ _   _ _   _ _ _ _
    Nr. ....... din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| emis de catre
    ...........................................................
      (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................

    Solicitarea este pentru:
                     _
    investitie noua |_|
                                              _
    extindere/modernizare folosinta existenta |_| ce este in functiune
               _ _   _ _   _ _ _ _
de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost reglementata anterior
prin avizul/autorizatia de gospodarire a apelor nr. ....... din data
de ..... emis de catre ........................................
                       (denumirea autoritatii de gospodarire a
                                  apelor emitente)
    Pretentie de confidentialitate: ...................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la
         _ _   _ _   _ _ _ _
data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| iar punerea in functiune de la data de
 _ _   _ _   _ _ _ _
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca mi-am insusit documentatia tehnica in baza careia s-a eliberat avizul de gospodarire a apelor, documentatie ce a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare si ale carei prevederi vor fi respectate la executia investitiei.

    Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru efectuarea transferului ...............................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actului, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)


    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1h) 2

                               Catre
             .......................................
            (Regia Autonoma "APELE ROMANE" / Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I. seria ....
               (Numele si prenumele solicitantului)
nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea ................. strada ............ nr. ........, bloc ......, ap. ...., tel. ........, fax ........
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)
cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ...., fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada ......... nr. ... judetul ........... prin reprezentantul sau ........................ in calitate
                          (numele si prenumele)
de .......................................... solicita:
     (beneficiar sau titular de investitie)


              TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR

                             _ _   _ _   _ _ _ _
    Nr. ....... din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| emis de catre
    ...........................................................
      (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................

    Solicitarea este pentru:
                               _
              investitie noua |_|
                         _
              existenta |_| ce este in functiune de la data de
_ _   _ _   _ _ _ _
|_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost reglementata anterior prin
avizul/autorizatia de gospodarire a apelor nr. .............

    Pretentie de confidentialitate: ...................................
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa:
                                        _ _   _ _   _ _ _ _
    - intre in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de .......... (in
    cazul lucrarilor noi).

    Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care
se solicita autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform
normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile
indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a
apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit
reglementarilor in vigoare.

    Anexam in 2 exemplare autorizatia de gospodarire a apelor pentru care
se solicita transferul, precum si urmatoarele acte
 ..........................................................................
 ..........................................................................
             (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)


    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 i)

                         AVIZE SI ACORDURI
      necesare, dupa caz, in cadrul procedurii de reglementare

    a) Avizul autoritatii competente, necesar pentru reglementarea regimului de exploatare a apelor minerale si geotermale, a lacurilor si namolurilor terapeutice, a turbariilor si zonelor umede;
    b) Avizul privind instituirea si regimul de utilizare a zonelor de protectie sanitara, emis de Ministerul Sanatatii;
    c) Avizul privind regimul navigatiei pe cursuri de apa naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare si pe marea teritoriala, ca si lucrarile, constructiile sau instalatiile aferente, emis de Ministerul Transporturilor;
    d) Avizul privind regimul de exploatare a fondului piscicol, precum si exercitarea pescuitului in bazinele piscicole naturale sau amenajate;
    e) Avizul emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru injectarea, in strate de foarte mare adancime si pe baza unor studii speciale, a apelor uzate industriale, ca si a apelor de mina sau de zacamant pentru care nu exista tehnologii sau procedee de epurare eficiente;
    f) Avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea sau taierea arborilor sau arbustilor de pe terenurile situate in albiile majore ale cursurilor de apa si pe tarmul marii;
    g) Avizul organelor silvice de specialitate si al Regiei Autonome "Apele Romane" pentru efectuarea, in conditiile legii, a defrisarilor necesare asigurarii vizibilitatii semnalelor de balizaj si a mijloacelor de semnalizare, pe toata intinderea malurilor si apelor in punctele stabilite de Ministerul Transporturilor in zona maritima, fluviala sau a altor cai navigabile;
    h) Acceptul in scris al detinatorilor lucrarilor existente in zona sau al sistemului hidroedilitar orasenesc, industrial, zonal sau microregional, pentru situatii in care, prin solutiile tehnice adoptate se propun cooperari cu acestea, in ceea ce priveste amplasarea, functionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodaririi apelor;
    i) Acceptul Ministerului Transporturilor privind dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor, baltilor si din tarmul marii, prin exploatari organizate in apele nationale navigabile;
    j) Avizul privind inchirierea sau concesionarea plajei marii;
    k) Incheierea dintre Regia Autonoma "Apele Romane", impreuna cu autoritatea de cadastru funciar si detinatorii terenurilor pentru delimitarea albiilor minore;
    l) Avizul Regiei Autonome "Apele Romane" pentru aplicarea in functie de specificul local, a regimului restrictional de folosire a terenurilor din zonele de protectie, din zona dig-mal si din acumularile nepermanente;
    m) Avizul Comitetului de bazin, dupa consultarea riveranilor, pentru interese publice privind readucerea apei in albia veche, care se realizeaza la propunerea Regiei Autonome "Apele Romane";
    n) Acordul Ministerului Transporturilor pentru situatii in care lucrarile ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele se efectueaza in zona apelor nationale navigabile;
    o) Acordul Regiei Autonome "Apele Romane" pentru circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje, prin locuri special amenajate;
    p) Avizul riveranilor pentru amplasarea obiectivelor economice si sociale in zona inundabila a albiei majore;
    r) Avizul de amplasament al obiectivului in cazul amplasarii in zona inundabila, in zonele de protectie ale platformelor meteorologice si in zonele de protectie sanitara instituite conform Legii apelor;
    s) Actul de omologare a tehnologiilor noi de tratare si/sau epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministeriala;
    t) Certificatul de urbanism eliberat conform legii.


    ANEXA 1 j)

             Alte legi, standarde si reglementari

  Legea nr. 69/1991      Legea administratiei publice locale, republicata
  Legea nr. 17/1990      privind regimul juridic al apelor maritime
                         interioare, al marii teritoriale si al zonei
                         contigue ale Romaniei
  Legea nr. 33/1994      privind exproprierea pentru cauza de utilitate
                         publica
  Legea nr. 98/1994      privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor
                         la normele legale de igiena si sanatate publica
  Legea nr. 10/1995      privind calitatea in constructii
  Legea nr. 124/1995     privind apararea impotriva dezastrelor
  STAS 4068-1/82         Debite si volume de apa. Determinarea debitelor si
                         volumelor maxime ale cursurilor de apa
  STAS 4068-2/87         Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile
                         anuale ale debitelor si volumelor maxime in
                         conditii normale si speciale de exploatare
  STAS 1342/91           Apa potabila
  STAS 1343-0-5/1986-90  Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de
                         apa de alimentare
  STAS 4706-88           Ape de suprafata. Categorii si conditii tehnice
                         de calitate
  STAS 4273-83           Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de
                         importanta
  STAS 9470-73           Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate,
                         frecvente
  STAS 9450/88           Apa pentru irigarea culturilor agricole
  STAS 5432/1-85         Lucrari de imbunatatiri funciare. Probabilitati
                         de depasire si grade de asigurare
  STAS 7883/90           Constructii hidrotehnice. Supravegherea
                         comportarii in timp
  H.G. nr. 583/1994      de aprobare a Regulamentului privind procedura
                         de lucru a comisiilor pentru cercetari
                         prealabile in vederea declararii utilitatii
                         publice pentru lucrari de interes national sau
                         de interes local.
  H.G. nr. 457/1994      privind organizarea si functionarea Ministerului
                         Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
  Ordinul nr. 792/1994   al Ministerului Finantelor si Ministerului
                         Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
                         privind aprobarea "Normelor metodologice privind
                         continutul cadru al proiectelor - pe faze de
                         proiectare - al documentatiilor de licitatie, al
                         ofertelor si al contractelor pentru executia
                         investitiilor publice".

    Orice alte legi, hotarari ale Guvernului, standarde, normative si alte reglementari in domeniu, aparute ulterior aprobarii prezentei proceduri.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 148/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 148 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu