Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 110 din  8 septembrie 1998

pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 15 septembrie 1998


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere Legea minelor nr. 61/1998,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Resurse Minerale,
                           Mihail Ianas

                           INSTRUCTIUNI
privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere

    1. Taxele anuale pentru activitati miniere
    Evidenta si calculul taxelor anuale datorate de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare se realizeaza de catre acestia, pe baza suprafetelor perimetrelor inscrise in actele de dare in administrare sau de concesiune si a taxelor anuale unitare (pe unitatea de suprafata) prevazute la art. 30 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Raportarea si plata taxelor anuale pentru activitatile miniere mentionate la alin. 1 se fac anticipat, in baza unui decont anual intocmit de catre titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de catre titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare, in conformitate cu modelul si cu instructiunile de completare cuprinse in anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:
    - pentru primul an de activitate, la data eliberarii actului de dare in administrare sau de concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului. Pentru titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, prevazuti la art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, primul an de activitate se considera, din punct de vedere al taxarii, anul 1998;
    - pentru urmatorii ani de activitate, pana la data de 20 decembrie a anului in curs pentru anul urmator.
    2. Redeventele miniere
    Pentru evidenta si calculul redeventei miniere, titularii licentelor sau ai permiselor de exploatare, precum si titularii licentelor de explorare, care realizeaza productie miniera prin exploatare experimentala, au obligatia de a intocmi si de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale rapoarte trimestriale cu date si informatii privind activitatea de exploatare a resurselor minerale si productia miniera realizata, in conformitate cu definitiile din Legea minelor nr. 61/1998 si cu standardele de produse miniere existente.
    Datele vor fi inscrise in formularul prevazut in tabelul de mai jos si vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 10 zile ale primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Cantitatea
    C - U.M.
    D - Pretul unitar (lei)
    E - Valoarea (lei)
 _____________________________________________________________________________
|             | Resursele minerale/  | Produsele miniere realizate |          |
| Perioada de | rezervele exploatate |                             | Redeventa|
| raportare   |______________________|_____________________________| datorata |
|             |   A   |   B   |   C  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |   (lei)  | |_____________|_______|_______|______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|     0       |   1   |   2   |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |    9     |
|_____________|_______|_______|______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|             |       |       |      |     |     |     |     |     |          |
|             |       |       |      |     |     |     |     |     |          |
|_____________|_______|_______|______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|  TOTAL:     |   x   |   x   |   x  |  x  |  x  |  x  |  x  |     |          |
|_____________|_______|_______|______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|

    Pentru corecta completare a datelor din tabelul de mai sus se fac urmatoarele mentiuni:
    - coloanele 1, 2 si 3 se completeaza cu datele privind resursele minerale exploatate in perioada de raportare, cuprinzand denumirea (coloana 1), cantitatea exploatata (coloana 2) si unitatea de masura corespunzatoare cantitatilor raportate (coloana 3);
    - coloanele 4, 5 si 6 se completeaza cu datele privind produsele miniere realizate in perioada de raportare (denumirea, cantitatea, unitatea de masura), conform nominalizarilor din licentele sau permisele de exploatare, in corespondenta directa cu resursele minerale exploatate, cu randamentele de prelucrare si cu standardele de produs existente. Cantitatile inscrise in coloana 5 se refera la intreaga productie miniera realizata, indiferent daca aceasta a fost livrata, daca se afla in stoc sau daca a fost consumata in scopuri tehnologice;
    - coloana 7 se completeaza cu preturile unitare de livrare (exclusiv T.V.A.), corespunzatoare unitatilor de masura din coloana 6, practicate in perioada de raportare, pentru fiecare produs minier in parte. In situatia practicarii, in perioada de raportare, a mai multor preturi de livrare pentru acelasi produs, cantitatile se vor defalca corespunzator fiecarui pret practicat. Daca in perioada de raportare nu s-au efectuat livrari dintr-un produs minier realizat (intreaga cantitate se afla in stoc), se va lua in considerare ultimul pret de livrare practicat;
    - coloana 8 se completeaza cu valoarea productiei miniere realizate in perioada de raportare, ca produs intre cantitatile raportate (coloana 5) si preturile de livrare practicate (coloana 7);
    - coloana 9 se completeaza cu sumele reprezentand redeventa datorata bugetului de stat, calculata prin aplicarea procentului de 2% la valoarea productiei realizate in perioada de raportare.
    Raportarea si plata redeventelor miniere se fac trimestrial, pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator, in baza unui decont trimestrial care se depune, pana la acelasi termen, la organul fiscal la care platitorul s-a inregistrat ca platitor de redeventa miniera.
    Modelul si instructiunile de completare a decontului trimestrial privind redeventa miniera sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.

    ANEXA Nr. 1
    la instructiuni

                     TAXA PE ACTIVITATILE MINIERE
                  __                 __                  __
    PROSPECTIUNE |__|     EXPLORARE |__|     EXPLOATARE |__|
    Decontul pe anul .......................
    Denumirea agentului economic ...........................................
    Codul fiscal al platitorului     I
    Numele si prenumele ........................ nr. autorizatiei ..........
                        (pentru persoane fizice)
    Localitatea .........., str. .......... nr. ...., judetul/sectorul ...., codul postal ........, telefon/fax .........
 _____________________________________________________________________________
| Tipul       | Nr. si data  | Suprafata     | Perioada | Taxa     | Taxa     |
| activitatii | licentei/    | perimetrului  |  (luni)  | anuala   | datorata |
|             | permisului   |    (kmp)      |          | (lei/kmp)|  (lei)   |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
|      0      |      1       |       2       |     3    |     4    |     5    |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
|             |              |               |          |          |          |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
|  TOTAL:     |      x       |       x       |     x    |     x    |          |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
 __________________________________________  _________________________________
|              |    Documente de plata     ||                                 |
| Activitatea  |___________________________||                                 |
|              | Tipul | Nr. | Data | Suma || Organul fiscal ....., codul ... |
|______________|_______|_____|______|______|| Nr. de inregistrare ........... |
|              |       |     |      |      || Data depunerii ................ |
|______________|_______|_____|______|______|| Primit ........................ |
|              |       |     |      |      || (se completeaza de catre organul|
|______________|_______|_____|______|______|| fiscal)                         |
|              |       |     |      |      ||                                 |
|______________|_______|_____|______|______||_________________________________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.
    Numele ..................            Functia ...........................
    Prenumele ...............            Semnatura si stampila .............

                             INSTRUCTIUNI
de completare a decontului anual privind taxa pe activitatile miniere

    Decontul se va completa in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    - originalul ramane la organul fiscal la care titularul actului de dare in administrare sau de concesiune a fost inregistrat ca platitor de taxa pe activitatile miniere;
    - o copie cu confirmarea de primire a organului fiscal se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - o copie cu confirmarea de primire a organului fiscal ramane la platitor.
    Coloanele formularului de decont se completeaza dupa cum urmeaza:
    - coloana 0 se completeaza cu activitatile miniere pentru care sunt acordate licentele sau permisele: prospectiune, explorare, exploatare;
    - coloana 1 se completeaza cu numarul si data licentei sau permisului in baza caruia se desfasoara activitatea respectiva;
    - coloana 2 se completeaza cu suprafetele perimetrelor inscrise in actele de dare in administrare sau de concesiune;
    - coloana 3 se completeaza cu perioada, in luni, la care se refera taxa, conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor pe activitatea de exploatare;
    - coloana 4 se completeaza cu taxele anuale in lei prevazute la art. 30 alin. (1) - (4) din Legea minelor nr. 61/1998, corespunzatoare tipului de activitate desfasurata;
    - coloana 5 se completeaza cu taxele datorate, proportional cu suprafetele perimetrelor, iar in cazul primului an de activitate, cu numarul de luni de la intrarea in vigoare a legii (pentru titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, prevazuti la art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998), respectiv de la data eliberarii actului de dare in administrare sau de concesiune (pentru ceilalti titulari care, la data intrarii in vigoare a Legii minelor nr. 61/1998, nu desfasurau activitati miniere), pana la sfarsitul anului.

    ANEXA Nr. 2
    la instructiuni

                         REDEVENTA MINIERA

    Decont pe trimestrul ............ anul ........
    Denumirea agentului economic ...........................................
    Codul fiscal al platitorului     I
    Numele si prenumele ........................ nr. autorizatiei ..........
                        (pentru persoane fizice)
    Localitatea ..........., str. ........... nr. ...., judetul/sectorul ......, codul postal ........, telefon/fax .........
 _____________________________________________________________________________
|                     Produsele miniere realizate                  |          |
|__________________________________________________________________| Redeventa|
|             |              |               | Pretul   |          | datorata |
|  Denumirea  |  Cantitatea  |      U.M.     | unitar   | Valoarea |  (lei)   |
|             |              |               | (lei)    |  (lei)   |          |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
|      0      |      1       |       2       |     3    |     4    |     5    |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
|             |              |               |          |          |          |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
|  TOTAL:     |      x       |       x       |     x    |     x    |          |
|_____________|______________|_______________|__________|__________|__________|
 __________________________________________  _________________________________
|              |    Documente de plata     ||                                 |
|  Denumirea   |___________________________||                                 |
|  produsului  | Tipul | Nr. | Data | Suma || Organul fiscal ....., codul ... |
|______________|_______|_____|______|______|| Nr. de inregistrare ........... |
|              |       |     |      |      || Data depunerii ................ |
|______________|_______|_____|______|______|| Primit ........................ |
|              |       |     |      |      || (se completeaza de catre organul|
|______________|_______|_____|______|______|| fiscal)                         |
|              |       |     |      |      ||                                 |
|______________|_______|_____|______|______||_________________________________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.
    Numele ..................            Functia ...........................
    Prenumele ...............            Semnatura si stampila .............

                            INSTRUCTIUNI
de completare a decontului trimestrial privind redeventa miniera

    Decontul se va completa in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    - originalul ramane la organul fiscal la care titularul actului de dare in administrare sau de concesiune a fost inregistrat ca platitor de redeventa miniera;
    - o copie cu confirmarea de primire a organului fiscal se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - o copie cu confirmarea de primire a organului fiscal ramane la platitor.
    Coloanele formularului de decont se completeaza dupa cum urmeaza:
    - coloana 0 se completeaza cu produsele miniere realizate, conform nominalizarii din actul de dare in administrare sau de concesiune;
    - coloana 1 se completeaza cu cantitatile totale de produse miniere realizate in perioada de raportare;
    - coloana 2 se completeaza cu unitatile de masura corespunzatoare cantitatilor inscrise in coloana 1;
    - coloana 3 se completeaza cu preturile unitare in lei, practicate in perioada de raportare pentru produsele miniere respective;
    - coloana 4 se completeaza cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzatoare cantitatilor si preturilor inscrise in coloanele 2 si 3;
      coloana 5 se completeaza cu sumele reprezentand redeventa miniera datorata bugetului de stat, calculata prin aplicarea procentului de 2% la valoarea productiei realizate in perioada de raportare.
    Cantitatile si preturile inscrise in coloanele 1 si 3 se stabilesc in conformitate cu instructiunile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea redeventelor miniere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 110/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 110 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu