Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.404 din 20.04.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 22 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 2 se introduce un nou articol , articolul 21, cu următorul cuprins: Articolul 21 Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a)-c) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate. 2. După articolul 4 se introduce un nou articol , articolul 41, cu următorul cuprins: Articolul 41
(1) Oricare dintre finanţatorii eligibili, participanţi în cadrul programului, poate să transfere portofoliul de credite acordate către orice alt finanţator care îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului, în limita plafonului alocat şi utilizat, cu condiţia notificării cesiunii către beneficiari şi fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare.
(2) În termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate către un alt finanţator participant în cadrul programului, finanţatorul cedent transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, o înştiinţare în care vor fi menţionate garanţiile individuale care fac obiectul cesiunii şi data la care a intervenit cesiunea, însoţită de copia certificată a contractului de cesiune.
(3) Un finanţator din afara programului poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de garanţii acordate de un finanţator eligibil în cadrul programului, cu condiţia transmiterii către FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.
(4) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului şi care au preluat în condiţiile prevăzute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de către un alt finanţator eligibil din cadrul programului, care nu şi-a exercitat dreptul de opţiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garanţii astfel preluat, urmând a se încheia în acest sens un act adiţional la protocolul încheiat cu FNGCIMM.
3. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat , alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) În termenul prevăzut la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», finanţatorii pot depune la FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice opţiunea privind reutilizarea plafonului. 4. În anexa nr. 1, la articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:
(2) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului încheie un protocol cu FNGCIMM 5. În anexa nr. 1, la articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. e)-e4), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscului între stat şi finanţatori; 6. În anexa nr. 1, la articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă , litera d1), cu următorul cuprins: d1) protocol - act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului şi celor care vor fi acordate în limita plafonului disponibilizat; 7. În anexa nr. 1, la articolul 5, literele k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: k) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii riscului, respectiv valoarea menţionată în contractul de garantare şi în protocol pentru garanţiile care intră sub incidenţa împărţirii riscului, al cărei nivel acoperă integral, respectiv proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit; l)valoarea de executare a garanţiei - suma egală cu soldul finanţării la care se aplică procentul de garantare stabilit conform contractului de garantare pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii riscului sau prevăzut în contractul de garantare şi în protocol pentru garanţiile care intră sub incidenţa împărţirii riscului, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit; 8. În anexa nr. 1, la articolul 5, după litera p) se introduc trei noi litere, literele q) - s) , cu următorul cuprins: q)plafon reutilizat - nivel maxim al garanţiilor care va fi utilizat de finanţator în vederea acordării de garanţii în cadrul programului în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatori, egal cu 50% din soldul garanţiilor emise de către FNGCIMM în favoarea finanţatorului, raportat în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul, care include valoarea promisiunilor de garantare emise până la data semnării protocolului şi valoarea garanţiilor aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul; r)promisiune unilaterală de creditare - document prin care finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni; s)promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM finanţatorului, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni. 9. În anexa nr. 1, la articolul 6, literele f) - h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f)are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu 50% din finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori; g)valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu 50% din ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori; h)acoperă integral, respectiv proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, numai principalul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit. 10. În anexa nr. 1, la articolul 10 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3) , cu următorul cuprins:
(2) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.
(3) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul programului, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.
11. În anexa nr. 1, la articolul 101, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:
(3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.
(4) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa în cadrul programului, precum şi asupra locuinţei viitoare şi a celei construite de beneficiarul individual, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.
12. În anexa nr. 1, la articolul 102, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:
(3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.
(4) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţele în cadrul programului, precum şi asupra locuinţelor viitoare şi a celor construite prin asociaţii fără personalitate juridică, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului, cu excepţia înstrăinării cotei-părţi de teren aferente fiecărei locuinţe construite către oricare dintre membrii asociaţiei, pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a locuinţei şi a terenului cu orice alte sarcini.
13. La anexa nr. 1, articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 103
(1) Finanţatorul îşi exprimă acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare în cadrul programului de către:a)orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa; sau b)oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate; sau c)unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii.
(2) În vederea realizării operaţiunii prevăzute la alin. (1), finanţatorul îşi exprimă acordul, în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare.
14. La anexa nr. 1, articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 104 Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, o garanţie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare. 15. În anexa nr. 1, după articolul 105 se introduce un nou articol , articolul 106, cu următorul cuprins: Articolul 106 Prin semnarea protocolului, drepturile izvorâte din poliţele de asigurare a imobilelor achiziţionate/construite în cadrul programului se vor împărţi în mod egal între Ministerul Finanţelor Publice şi finanţator atât pentru garanţiile acordate anterior reutilizării plafonului, care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator, cât şi pentru garanţiile acordate din plafonul reutilizat. 16. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)valoarea, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanţator şi recuperat de la beneficiar; 17. În anexa nr. 1, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Plata garanţiei se va face în condiţiile şi termenii prevăzuţi în protocol, convenţia de implementare, convenţia de garantare şi contractul de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice restante de plată de către beneficiar. 18. În anexa nr. 1, la articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei. Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită.
(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii garanţiei către finanţator, FNGCIMM transmite înscrisul prevăzut la alin. (2) şi debitorului beneficiar al finanţării garantate.
19. În anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:
(3) În situaţia în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin program este instituită ipoteca de rangul I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului, sumele încasate ca urmare a valorificării se distribuie în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încasarea sumei de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de orice fel efectuate de către acesta cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, cu prezentarea către finanţator a actelor doveditoare aferente acestor cheltuieli. 20. În anexa nr. 1, după articolul 19 se introduc cinci noi articole , articolele 191-195, cu următorul cuprins : Articolul 191 În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare. Articolul 192 La solicitarea finanţatorului, în baza convenţiei de garantare şi a protocolului, FNGCIMM emite promisiunea de garantare în condiţiile împărţirii proporţionale a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator. Articolul 193 Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanţatorului documentele din care rezultă finalizarea locuinţei. Dacă la această dată finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM. Articolul 194 Pentru obţinerea garanţiei FNGCIMM se procedează conform cap. IV. Articolul 195 Finanţatorii care solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare. Comisionul este suportat de beneficiar, iar nivelul este valabil pentru primul semestru al anului 2011, urmând ca pentru semestrele următoare prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la hotărâre să fie aplicabile în mod corespunzător. 21. În anexa nr. 2, la articolul 1, literele f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f)se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 103 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; ........ ................ ................ ................ ................ .......... h)se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar. 22. În anexa nr. 2, la articolul 11, literele h) , n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, pe toată durata de execuţie a lucrărilor, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ n)se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 103 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... p)se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator; 23. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 103 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare; 24. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele b) , i) şi i1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz; comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ i)acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare; i1) acceptă să înscrie privilegiul finanţatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», precum şi în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator; 25. În anexa nr. 2, la articolul 21, literele b) , n) , r) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz; comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... n)verifică încheierea poliţei de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie împreună cu anexele gospodăreşti, cu o societate de asigurare agreată de finanţator şi cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata executării lucrărilor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... r)acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului şi locuinţei viitoare, precum şi de notare/radiere a interdicţiilor prevăzute la art. 101 alin. (1) sau art. 102 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ş)acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite în cadrul programului;
Articolul II
(1) Dispoziţiile art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea de garanţii în temeiul promisiunilor de garantare emise de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. (FNGCIMM) se aplică în mod corespunzător finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului.
(2) Finanţatorii care au semnat protocolul pot acorda promisiuni de creditare în baza cărora se pot emite promisiuni de garantare de către FNCGIMM, potrivit art. 191-195 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în plafonul reutilizat.
Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va aproba protocolul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului „Prima casă“, şi se modifică şi se completează în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă“ şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion AritonSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu