E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 85 din 21 martie 1997

privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 26 martie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 40 din Legea finantelor publice nr. 72/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea accelerarii procesului investitional, pentru imbunatatirea infrastructurii in transporturi, precum si pentru achizitii de bunuri, realizari de lucrari sau prestari de servicii, executarea contractelor de cercetare stiintifica si de finantare a programelor din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, institutiile publice pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice.
    Art. 2
    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de catre ordonatorii de credite sunt stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Ordonatorii de credite raspund de legalitatea, necesitatea si oportunitatea acordarii avansurilor, cat si de respectarea utilizarii sumelor in raport cu destinatia legala, urmarind la beneficiarii de avansuri respectarea termenelor contractuale si efectuarea, trimestrial sau la incheierea fiecarei faze prevazute in contract, a regularizarilor in raport cu livrarile sau prestarile de servicii, precum si cu fazele de executie in cazul produselor cu ciclu lung de fabricatie, efectiv realizate.
    Art. 4
    Ordonatorii de credite vor solicita garantii din partea beneficiarilor de avansuri, care sa permita, in cazul neexecutarii contractului sau executarii necorespunzatoare a acestuia, recuperarea avansurilor si repararea prejudiciilor aduse din imobilizarea unor fonduri publice.
    Art. 5
    Sumele reprezentand plati in avans, efectuate in conditiile prevederilor contractuale, potrivit art. 1, si nejustificate prin prestatiile efectuate pana la sfarsitul anului, vor fi recuperate, in conditiile legii, de catre institutia publica ce a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, potrivit normelor metodologice privind incheierea exercitiului financiar al fiecarui an.
    Art. 6
    Punerea la dispozitia beneficiarilor a unor sume drept avansuri, in baza contractelor incheiate, se va realiza de catre ordonatorii de credite numai in momentul in care sunt asigurate conditiile pentru inceperea realizarii obligatiilor rezultand din aceste contracte, fiind interzisa utilizarea sumelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate, potrivit contractelor incheiate.
    Art. 7
    Pentru cheltuielile efectuate de catre ordonatorii de credite bugetare din imprumuturi contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale, acordarea avansurilor se va putea realiza in conditiile prevazute in acordurile de imprumut convenite de catre partile contractante.
    Art. 8
    Pentru respectarea intocmai a prevederilor legale, sumele acordate drept avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum si celorlalte reglementari privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.
    Art. 9
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul agentilor economici sau altor persoane juridice, pentru actiunile prevazute in anexa, finantate din fonduri publice, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 368/1996 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1

    ACTIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII, PROCEDURI SI LIMITE MAXIME
privind acordarea de avansuri din fonduri publice
----------------------------------------------------------
 Nr.   Actiuni si categorii  Criterii, proceduri, limite
 crt.  de cheltuieli         maxime de acordare a
                             avansurilor
----------------------------------------------------------
 1.  Achizitii de bunuri     a) existenta unor contracte
     pentru aprovizionarea      ferme, cu respectarea
     cu caracter sezonier,      prevederilor legale de
     in cazul consumurilor      achizitii de bunuri;
     colective la            b) se pot acorda avansuri
     institutii publice         in limita de pana la 30%
                                din valoarea contractului.
 2.  Achizitii de bunuri     a) existenta unor contracte
     din import, necesare       ferme, cu respectarea
     pentru desfasurarea        procedurilor legale de
     activitatii                achizitii de bunuri;
     institutiilor publice   b) se pot acorda avansuri
                                in limita de pana la:
                                - 30% din valoarea
                                  contractului, pentru
                                  bunuri cu caracter
                                  functional;
                                - 10% din valoarea
                                  contractului, pentru
                                  bunuri cu caracter
                                  administrativ.
 3.  Achizitii de bunuri de  a) existenta unor contracte
     pe piata interna,          ferme, cu respectarea
     necesare pentru            procedurilor legale de
     desfasurarea               achizitii de bunuri;
     activitatii             b) se pot acorda avansuri
     institutiilor publice      in limita de pana la
                                30% din valoarea
                                contractului privind
                                achizitiile de bunuri
                                pentru apararea
                                nationala, ordinea
                                publica si siguranta
                                nationala, lucrari de
                                cercetare arheologica,
                                consolidare, restaurare
                                si conservare a
                                monumentelor istorice
                                din patrimoniul cultural
                                national si in limita de
                                pana la 15% din valoarea
                                contractului, in cazul
                                celorlalte institutii
                                publice.
 4.  Manuale scolare         a) existenta unor contracte
                                ferme, incheiate in
                                conditiile legii;
                             b) se pot acorda avansuri in
                                limita de pana la 30% din
                                valoarea contractului
                                pentru plata anticipata a
                                materialelor si a
                                manoperei poligrafice.
 5.  Proteze si produse      a) existenta unor contracte
     ortopedice                 ferme, incheiate in
                                conditiile legii;
                             b) se pot acorda avansuri in
                                limita de pana la 30% din
                                valoarea contractului.
 6.  Medicamente si          a) existenta unor contracte
     materiale sanitare din     ferme, incheiate in
     productia interna si       conditiile legii;
     din import              b) se pot acorda avansuri
                                in limita de pana la 30%
                                din valoarea contractului.

                   II. Realizari de lucrari
 1. Lucrari de investitii:    a) existenta unor contracte
     - pentru proiectarea        ferme, incheiate in
       studiilor de              conditiile legii;
       prefezabilitate, a     b) se pot acorda
       studiilor de              proiectantilor avansuri de
       fezabilitate a            pana la 15% din valoarea
       proiectului tehnic,       contractelor de
       inclusiv a caietelor      proiectare respective;
       de sarcini, precum     c) se pot acorda
       si a detaliilor de        executantilor avansuri
       executie elaborate        de pana la 15% din
       potrivit prevederilor     valoarea prevazuta in
       legale                    contract pentru primul
     - la deschiderea            an de executie a
       finantarii si             lucrarilor;
       inceperii executiei    d) se pot acorda
       lucrarilor, cu            executantilor, lunar,
       respectarea               avansuri de pana la 30%
       prevederilor legale       din valoarea programului
       pentru investitiile       lunar de executie,
       finantate din fonduri     conform graficului anexat
       publice                   la contract.
     - dupa deschiderea
       finantarii, pe durata
       executiei lucrarilor
       de investitii si pana
       la finalizarea
       acestora, cu
       respectarea duratelor
       de executie aprobate
 2.  Programe, proiecte si     a) existenta unor contracte
     lucrari de cercetare         ferme, incheiate in
     stiintifica                  conditiile legii;
                               b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarui
                                  trimestru in limita de
                                  pana la 30% din valoarea
                                  trimestriala prevazuta a
                                  se realiza in contract.
 3. Teme si actiuni de         a) existenta unor contracte
    cercetare stiintifica         ferme, incheiate in
    finantate sub forma de        conditiile legii;
    granturi                   b) se pot acorda avansuri
                                  in limita de pana la
                                  30% din valoarea anuala
                                  a grantului, prevazuta
                                  in contract.
 4. Proiecte tehnologice       a) existenta unor contracte
    inovative                     ferme, incheiate in
                                  conditiile legii;
                               b) se pot acorda avansuri
                                  pentru derularea
                                  contractului de
                                  cofinantare, in limita
                                  de pana la 30% din
                                  valoarea primei etape
                                  din graficul anual de
                                  lucrari prevazut a se
                                  finanta de la buget.
 5. Lucrari fundamentale       a) existenta unor contracte
    urgente, propuse de           ferme, incheiate in
    sectiile de profil            conditiile legii;
    ale Academiei Romane       b) se pot acorda avansuri
    (Dictionarul tezaur           de pana la 30% din
    al limbii romane;             valoarea contractului.
    Dictionarul general
    al literaturii romane;
    Tratatul de istorie a
    romanilor;
    Dictionarul etimologic
    al limbii romane;
    Micul dictionar academic)
 6. Prospectiuni geologice     a) existenta unor contracte
    de cercetare pentru           ferme, incheiate in
    descoperiri de                conditiile legii;
    zacaminte noi              b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarui
                                  trimestru, in limita de
                                  pana la 30% din valoarea
                                  contractului aferent
                                  trimestrului.
 7. Carti si publicatii,       a) existenta unor contracte
    inclusiv cartile si           ferme, incheiate in
    publicatiile realizate        conditiile legii;
    prin comenzi de stat       b) se pot acorda avansuri
                                  de pana la 30% din
                                  valoarea contractului
                                  pentru plata anticipata
                                  a materialelor si
                                  manoperei poligrafice.
 8. Formulare tipizate cu      a) existenta unor contracte
    regim special,                ferme, incheiate in
    specifice pentru              conditiile legii;
    activitatea                b) se pot acorda avansuri
    institutiilor publice         de pana la 30% din
                                  valoarea contractului
                                  pentru plata anticipata
                                  a materialelor si a
                                  manoperei poligrafice.

                    III. Prestari de servicii
 1. Reparatii curente si       a) existenta unor contracte
    capitale la bunurile          ferme, incheiate in
    apartinand institutiilor      conditiile legii;
    publice, inclusiv          b) se pot acorda avansuri
    pentru cele apartinand        de pana la 20% din
    misiunilor diplomatice        valoarea contractului.
    ale Romaniei
 2. Lucrari privind            a) existenta unor contracte
    imbunatatirea                 ferme, incheiate in
    infrastructurii               conditiile legii;
    in transporturi            b) se pot acorda avansuri
                                  de pana la 30% din
                                  valoarea programului
                                  lunar de executie,
                                  conform graficului
                                  anexat la contract.
 3. Prestari de servicii       a) existenta unor contracte
    pentru organizarea            ferme, incheiate in
    participarii la               conditiile legii;
    manifestarile              b) se pot acorda avansuri
    expozitionale                 de pana la 30% din
                                  valoarea contractului.
 4. Prestari de servicii       a) existenta unor contracte
    privind lucrari de            ferme, incheiate in
    prospectiuni si               conditiile legii;
    explorari geologice        b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarui
                                  trimestru, in limita de
                                  pana la 25% din
                                  valoarea contractului
                                  aferent trimestrului.
 5. Trimiteri la tratament     a) existenta unor contracte
    balnear si odihna din         ferme, incheiate in
    fondul de asigurari           conditiile legii;
    sociale                    b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarei
                                  serii, in limita de pana
                                  la 25% din valoarea
                                  contractului aferent
                                  seriei respective.
 6. Servicii de consultanta    a) existenta unor contracte
    si expertiza, contractate     ferme, incheiate in
    in conditiile legii           conditiile legii;
                               b) se pot acorda avansuri
                                  de pana la 20% din
                                  valoarea anuala a
                                  contractului.

             IV. Realizarea angajamentelor care decurg
                 din contractele externe incheiate in
                 baza acordurilor si conventiilor
                 interguvernamentale
 1. Realizarea de utilaje si   a) existenta unor contracte
    lucrari de                    ferme, incheiate in
    constructii-montaj            conditiile legii;
    contractate la extern in   b) se pot acorda avansuri
    baza acordurilor si           de pana la 30% din
    conventiilor                  valoarea contractului.
    interguvernamentale
 2. Realizarea de bunuri       a) existenta unor contracte
    contractate la extern in      ferme, incheiate in
    baza acordurilor si           conditiile legii;
    conventiilor               b) se pot acorda avansuri
    interguvernamentale           de pana la 30% din
                                  valoarea contractului.
                                                          SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 85/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 85 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 85/1997
Hotărârea 264 2003
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 952 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 660 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 587 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Hotărârea 68 1998
pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Ordin 2101 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu