E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 85 din 21 martie 1997

privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 26 martie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 40 din Legea finantelor publice nr. 72/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea accelerarii procesului investitional, pentru imbunatatirea infrastructurii in transporturi, precum si pentru achizitii de bunuri, realizari de lucrari sau prestari de servicii, executarea contractelor de cercetare stiintifica si de finantare a programelor din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, institutiile publice pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice.
    Art. 2
    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de catre ordonatorii de credite sunt stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Ordonatorii de credite raspund de legalitatea, necesitatea si oportunitatea acordarii avansurilor, cat si de respectarea utilizarii sumelor in raport cu destinatia legala, urmarind la beneficiarii de avansuri respectarea termenelor contractuale si efectuarea, trimestrial sau la incheierea fiecarei faze prevazute in contract, a regularizarilor in raport cu livrarile sau prestarile de servicii, precum si cu fazele de executie in cazul produselor cu ciclu lung de fabricatie, efectiv realizate.
    Art. 4
    Ordonatorii de credite vor solicita garantii din partea beneficiarilor de avansuri, care sa permita, in cazul neexecutarii contractului sau executarii necorespunzatoare a acestuia, recuperarea avansurilor si repararea prejudiciilor aduse din imobilizarea unor fonduri publice.
    Art. 5
    Sumele reprezentand plati in avans, efectuate in conditiile prevederilor contractuale, potrivit art. 1, si nejustificate prin prestatiile efectuate pana la sfarsitul anului, vor fi recuperate, in conditiile legii, de catre institutia publica ce a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, potrivit normelor metodologice privind incheierea exercitiului financiar al fiecarui an.
    Art. 6
    Punerea la dispozitia beneficiarilor a unor sume drept avansuri, in baza contractelor incheiate, se va realiza de catre ordonatorii de credite numai in momentul in care sunt asigurate conditiile pentru inceperea realizarii obligatiilor rezultand din aceste contracte, fiind interzisa utilizarea sumelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate, potrivit contractelor incheiate.
    Art. 7
    Pentru cheltuielile efectuate de catre ordonatorii de credite bugetare din imprumuturi contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale, acordarea avansurilor se va putea realiza in conditiile prevazute in acordurile de imprumut convenite de catre partile contractante.
    Art. 8
    Pentru respectarea intocmai a prevederilor legale, sumele acordate drept avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum si celorlalte reglementari privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.
    Art. 9
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul agentilor economici sau altor persoane juridice, pentru actiunile prevazute in anexa, finantate din fonduri publice, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 368/1996 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1

    ACTIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII, PROCEDURI SI LIMITE MAXIME
privind acordarea de avansuri din fonduri publice
----------------------------------------------------------
 Nr.   Actiuni si categorii  Criterii, proceduri, limite
 crt.  de cheltuieli         maxime de acordare a
                             avansurilor
----------------------------------------------------------
 1.  Achizitii de bunuri     a) existenta unor contracte
     pentru aprovizionarea      ferme, cu respectarea
     cu caracter sezonier,      prevederilor legale de
     in cazul consumurilor      achizitii de bunuri;
     colective la            b) se pot acorda avansuri
     institutii publice         in limita de pana la 30%
                                din valoarea contractului.
 2.  Achizitii de bunuri     a) existenta unor contracte
     din import, necesare       ferme, cu respectarea
     pentru desfasurarea        procedurilor legale de
     activitatii                achizitii de bunuri;
     institutiilor publice   b) se pot acorda avansuri
                                in limita de pana la:
                                - 30% din valoarea
                                  contractului, pentru
                                  bunuri cu caracter
                                  functional;
                                - 10% din valoarea
                                  contractului, pentru
                                  bunuri cu caracter
                                  administrativ.
 3.  Achizitii de bunuri de  a) existenta unor contracte
     pe piata interna,          ferme, cu respectarea
     necesare pentru            procedurilor legale de
     desfasurarea               achizitii de bunuri;
     activitatii             b) se pot acorda avansuri
     institutiilor publice      in limita de pana la
                                30% din valoarea
                                contractului privind
                                achizitiile de bunuri
                                pentru apararea
                                nationala, ordinea
                                publica si siguranta
                                nationala, lucrari de
                                cercetare arheologica,
                                consolidare, restaurare
                                si conservare a
                                monumentelor istorice
                                din patrimoniul cultural
                                national si in limita de
                                pana la 15% din valoarea
                                contractului, in cazul
                                celorlalte institutii
                                publice.
 4.  Manuale scolare         a) existenta unor contracte
                                ferme, incheiate in
                                conditiile legii;
                             b) se pot acorda avansuri in
                                limita de pana la 30% din
                                valoarea contractului
                                pentru plata anticipata a
                                materialelor si a
                                manoperei poligrafice.
 5.  Proteze si produse      a) existenta unor contracte
     ortopedice                 ferme, incheiate in
                                conditiile legii;
                             b) se pot acorda avansuri in
                                limita de pana la 30% din
                                valoarea contractului.
 6.  Medicamente si          a) existenta unor contracte
     materiale sanitare din     ferme, incheiate in
     productia interna si       conditiile legii;
     din import              b) se pot acorda avansuri
                                in limita de pana la 30%
                                din valoarea contractului.

                   II. Realizari de lucrari
 1. Lucrari de investitii:    a) existenta unor contracte
     - pentru proiectarea        ferme, incheiate in
       studiilor de              conditiile legii;
       prefezabilitate, a     b) se pot acorda
       studiilor de              proiectantilor avansuri de
       fezabilitate a            pana la 15% din valoarea
       proiectului tehnic,       contractelor de
       inclusiv a caietelor      proiectare respective;
       de sarcini, precum     c) se pot acorda
       si a detaliilor de        executantilor avansuri
       executie elaborate        de pana la 15% din
       potrivit prevederilor     valoarea prevazuta in
       legale                    contract pentru primul
     - la deschiderea            an de executie a
       finantarii si             lucrarilor;
       inceperii executiei    d) se pot acorda
       lucrarilor, cu            executantilor, lunar,
       respectarea               avansuri de pana la 30%
       prevederilor legale       din valoarea programului
       pentru investitiile       lunar de executie,
       finantate din fonduri     conform graficului anexat
       publice                   la contract.
     - dupa deschiderea
       finantarii, pe durata
       executiei lucrarilor
       de investitii si pana
       la finalizarea
       acestora, cu
       respectarea duratelor
       de executie aprobate
 2.  Programe, proiecte si     a) existenta unor contracte
     lucrari de cercetare         ferme, incheiate in
     stiintifica                  conditiile legii;
                               b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarui
                                  trimestru in limita de
                                  pana la 30% din valoarea
                                  trimestriala prevazuta a
                                  se realiza in contract.
 3. Teme si actiuni de         a) existenta unor contracte
    cercetare stiintifica         ferme, incheiate in
    finantate sub forma de        conditiile legii;
    granturi                   b) se pot acorda avansuri
                                  in limita de pana la
                                  30% din valoarea anuala
                                  a grantului, prevazuta
                                  in contract.
 4. Proiecte tehnologice       a) existenta unor contracte
    inovative                     ferme, incheiate in
                                  conditiile legii;
                               b) se pot acorda avansuri
                                  pentru derularea
                                  contractului de
                                  cofinantare, in limita
                                  de pana la 30% din
                                  valoarea primei etape
                                  din graficul anual de
                                  lucrari prevazut a se
                                  finanta de la buget.
 5. Lucrari fundamentale       a) existenta unor contracte
    urgente, propuse de           ferme, incheiate in
    sectiile de profil            conditiile legii;
    ale Academiei Romane       b) se pot acorda avansuri
    (Dictionarul tezaur           de pana la 30% din
    al limbii romane;             valoarea contractului.
    Dictionarul general
    al literaturii romane;
    Tratatul de istorie a
    romanilor;
    Dictionarul etimologic
    al limbii romane;
    Micul dictionar academic)
 6. Prospectiuni geologice     a) existenta unor contracte
    de cercetare pentru           ferme, incheiate in
    descoperiri de                conditiile legii;
    zacaminte noi              b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarui
                                  trimestru, in limita de
                                  pana la 30% din valoarea
                                  contractului aferent
                                  trimestrului.
 7. Carti si publicatii,       a) existenta unor contracte
    inclusiv cartile si           ferme, incheiate in
    publicatiile realizate        conditiile legii;
    prin comenzi de stat       b) se pot acorda avansuri
                                  de pana la 30% din
                                  valoarea contractului
                                  pentru plata anticipata
                                  a materialelor si
                                  manoperei poligrafice.
 8. Formulare tipizate cu      a) existenta unor contracte
    regim special,                ferme, incheiate in
    specifice pentru              conditiile legii;
    activitatea                b) se pot acorda avansuri
    institutiilor publice         de pana la 30% din
                                  valoarea contractului
                                  pentru plata anticipata
                                  a materialelor si a
                                  manoperei poligrafice.

                    III. Prestari de servicii
 1. Reparatii curente si       a) existenta unor contracte
    capitale la bunurile          ferme, incheiate in
    apartinand institutiilor      conditiile legii;
    publice, inclusiv          b) se pot acorda avansuri
    pentru cele apartinand        de pana la 20% din
    misiunilor diplomatice        valoarea contractului.
    ale Romaniei
 2. Lucrari privind            a) existenta unor contracte
    imbunatatirea                 ferme, incheiate in
    infrastructurii               conditiile legii;
    in transporturi            b) se pot acorda avansuri
                                  de pana la 30% din
                                  valoarea programului
                                  lunar de executie,
                                  conform graficului
                                  anexat la contract.
 3. Prestari de servicii       a) existenta unor contracte
    pentru organizarea            ferme, incheiate in
    participarii la               conditiile legii;
    manifestarile              b) se pot acorda avansuri
    expozitionale                 de pana la 30% din
                                  valoarea contractului.
 4. Prestari de servicii       a) existenta unor contracte
    privind lucrari de            ferme, incheiate in
    prospectiuni si               conditiile legii;
    explorari geologice        b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarui
                                  trimestru, in limita de
                                  pana la 25% din
                                  valoarea contractului
                                  aferent trimestrului.
 5. Trimiteri la tratament     a) existenta unor contracte
    balnear si odihna din         ferme, incheiate in
    fondul de asigurari           conditiile legii;
    sociale                    b) se pot acorda avansuri
                                  la inceputul fiecarei
                                  serii, in limita de pana
                                  la 25% din valoarea
                                  contractului aferent
                                  seriei respective.
 6. Servicii de consultanta    a) existenta unor contracte
    si expertiza, contractate     ferme, incheiate in
    in conditiile legii           conditiile legii;
                               b) se pot acorda avansuri
                                  de pana la 20% din
                                  valoarea anuala a
                                  contractului.

             IV. Realizarea angajamentelor care decurg
                 din contractele externe incheiate in
                 baza acordurilor si conventiilor
                 interguvernamentale
 1. Realizarea de utilaje si   a) existenta unor contracte
    lucrari de                    ferme, incheiate in
    constructii-montaj            conditiile legii;
    contractate la extern in   b) se pot acorda avansuri
    baza acordurilor si           de pana la 30% din
    conventiilor                  valoarea contractului.
    interguvernamentale
 2. Realizarea de bunuri       a) existenta unor contracte
    contractate la extern in      ferme, incheiate in
    baza acordurilor si           conditiile legii;
    conventiilor               b) se pot acorda avansuri
    interguvernamentale           de pana la 30% din
                                  valoarea contractului.
                                                          SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 85/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 85 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 85/1997
Hotărârea 264 2003
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 952 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 660 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 587 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Hotărârea 68 1998
pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Ordin 2101 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu