E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 264 2003 modificat de Hotărârea 586 2019
Hotărârea 264 2003 completat de Hotărârea 658 2018
Hotărârea 264 2003 modificat de Hotărârea 621 2018
Hotărârea 264 2003 completat de Hotărârea 629 2012
Hotărârea 264 2003 modificat de Hotărârea 1231 2011
Hotărârea 264 2003 completat de Hotărârea 1231 2011
Hotărârea 264 2003 completat de Hotărârea 874 2010
Hotărârea 264 2003 modificat de Hotărârea 874 2010
Hotărârea 264 2003 completat de Metodologie - 2010
Hotărârea 264 2003 modificat de Metodologie - 2010
Hotărârea 264 2003 completat de Hotărârea 963 2009
Hotărârea 264 2003 completat de Hotărârea 693 2008
Articolul 1 din actul Hotărârea 264 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 851 2003
Hotărârea 264 2003 republicat de Hotărârea 264 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 264 din 13 martie 2003

privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din 20 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ordonatorul de credite, in calitate de parte contractanta intr-un contract de achizitie publica sau intr-un contract de finantare, are dreptul sa efectueze plati in avans catre contractant, intr-un procent de pana la 30% din valoarea contractului.
    (2) Platile in avans se pot efectua intr-o singura transa sau in mai multe transe periodice, in functie de prevederile contractuale si in corelatie cu graficul de indeplinire a contractului respectiv.
    (3) In cazul in care acordarea avansului se efectueaza in mai multe transe, valoarea insumata a acestora nu poate depasi 30% din valoarea totala a contractului.
    Art. 2
    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de catre ordonatorii de credite sunt stabilite in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Ordonatorul de credite raspunde de:
    a) legalitatea, necesitatea si oportunitatea acordarii avansurilor;
    b) angajarea si respectarea utilizarii sumelor in raport cu destinatia stabilita potrivit angajamentelor legale incheiate;
    c) urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre beneficiarii de avansuri;
    d) efectuarea, trimestrial sau la incheierea fiecarei faze prevazute in contract, a regularizarilor in raport cu obligatiile asumate si efectiv realizate de catre beneficiarii de avansuri;
    e) recuperarea sumelor reprezentand plati in avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    Art. 4
    (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale si institutiile publice beneficiare de avansuri in conditiile prezentei hotarari sunt exceptate de la prevederile alin. (1).
    (3) Garantia de returnare a avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.
    (4) Modelul scrisorii de garantie bancara pentru returnarea avansului este prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Ordonatorul de credite acorda avansul numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au aceasta obligatie si numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor rezultate din contract.
    (2) Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.
    Art. 6
    (1) La efectuarea platilor pentru lucrarile executate, serviciile prestate si bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.
    (2) In cazul in care avansul se acorda in transe, acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.
    Art. 7
    (1) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotarari si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
    (2) In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a partii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de catre ordonatorul de credite se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere existente pentru creantele bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii.
    (3) In cazul in care recuperarea avansului acordat este programata sa se efectueze in anul bugetar urmator, potrivit dispozitiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, pana la finele anului bugetar curent in care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat.
    (4) Pentru avansurile primite in cursul unui an bugetar in cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la incheierea anului bugetar sa intocmeasca un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sa confirme utilizarea integrala si potrivit destinatiilor legale a avansului acordat.
    Art. 8
    (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din imprumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale, acordarea avansurilor se va putea realiza in conditiile prevazute in acordurile de imprumut convenite de partile contractante.
    (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile, acordarea avansurilor se va putea realiza in conditiile prevazute in memorandumurile de finantare.
    (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si in programele-nucleu de cercetare, acordarea sumelor reprezentand plati in avans si recuperarea acestora se fac in conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 9
    (1) In cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitatilor municipale cu finantare partiala din imprumuturi externe, in baza acordurilor incheiate de Romania cu organismele financiare internationale, pentru contractele incheiate cu finantare mixta din imprumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, in conditiile prevazute in contractele respective, potrivit acordurilor incheiate.
    (2) In cazul avansurilor acordate din imprumuturi externe si din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, dupa caz, recuperarea acestora se efectueaza potrivit prevederilor din contractele incheiate, in conditiile acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    Art. 10
    Este interzisa acordarea avansurilor beneficiarilor contractuali care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate in termenele stabilite.
    Art. 11
    Sumele reprezentand avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum si celorlalte reglementari privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.
    Art. 12
    Prevederile prezentei hotarari se aplica oricaror persoane juridice, pentru actiunile finantate din fonduri publice prevazute in anexa nr. 1, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.
    Art. 13
    (1) Ordonatorul de credite are obligatia sa numeasca un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice in conditiile prezentei hotarari.
    (2) Responsabilul tine evidenta avansurilor acordate si are obligatia de a le justifica, conform instructiunilor ordonatorului de credite.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice

________________________________________________________________________________
Nr.  Actiuni si categorii de cheltuieli  Criterii, proceduri, limite maxime de
crt.                                     acordare a avansurilor
________________________________________________________________________________
    I. Realizari de lucrari

  1. Lucrari de investitii:              a) existenta unor contracte ferme
     - pentru proiectarea studiilor de      incheiate in conditiile legii
       prefezabilitate, a studiilor de   b) se pot acorda proiectantilor
       fezabilitate a proiectului           avansuri de pana la 15% din
       tehnic, inclusiv a caietelor de      valoarea contractelor de proiectare
       sarcini, precum si a detaliilor      respective
       de executie, elaborate potrivit   c) se pot acorda executantilor avansuri
       prevederilor legale                  de pana la 15% din valoarea
     - la deschiderea finantarii si         prevazuta in contract pentru primul
     - inceperii executiei lucrarilor,      an de executie a lucrarilor
       cu respectarea prevederilor       d) se pot acorda executantilor,
       legale pentru investitiile           lunar, avansuri de pana la 30% din
       finantate din fonduri publice        valoarea programului lunar de
     - dupa deschiderea finantarii, pe      executie, conform graficului anexat
       durata executiei lucrarilor de       la contract
       investitii si pana la finalizarea
       acestora, cu respectarea
       duratelor de executie aprobate
  2. Programe, proiecte de               a) existenta unor contracte ferme
     cercetare-dezvoltare si actiuni        incheiate in conditiile legii
     cuprinse in Planul national si in   b) existenta contului sau subcontului
     programe-nucleu finantate din          deschis pe numele contractorului
     fonduri publice                        pentru program/proiect
                                         c) nominalizarea de catre contractor a
                                            persoanei responsabile: director de
                                            program responsabil de proiect
                                         d) aprobarea de catre autoritatea
                                            contractanta a cererii de plata
                                            a avansului, depusa de contractor
                                         e) se pot acorda avansuri la inceputul
                                            fiecarui trimestru, semestru sau al
                                            altei perioade prevazute in
                                            contractul de finantare, in limita
                                            de pana la 30% din valoarea
                                            prevazuta a se realiza in contract
  3. Teme si actiuni de cercetare        a) existenta unor contracte ferme
     stiintifica finantate sub forma de     incheiate in conditiile legii
     granturi, precum si programe,       b) se pot acorda avansuri in limita de
     proiecte de cercetare cuprinse in      pana la 30% din valoarea anuala a
     planurile sectoriale                   grantului, programului/proiectului,
                                            prevazuta in contract
  4. Proiecte tehnologice inovative      a) existenta unor contracte ferme
                                            incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri pentru
                                            derularea contractului de
                                            cofinantare, in limita de pana la
                                            30% din valoarea primei etape din
                                            graficul anual de lucrari prevazut a
                                            se finanta din fonduri publice
  5. Lucrari fundamentale urgente,       a) existenta unor contracte ferme
     propuse de sectiile de profil ale      incheiate in conditiile legii
     Academiei Romane                    b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea contractului
  6. Programe si proiecte de dezvoltare  a) existenta unor contracte ferme
     regionala                              incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri pentru
                                            derularea contractului de
                                            cofinantare, in limita de pana la
                                            30% din valoarea primei etape din
                                            graficul anual de lucrari prevazut a
                                            se finanta din fonduri publice
  7. Prospectiuni geologice de cercetare a) existenta unor contracte ferme
     pentru descoperiri de zacaminte noi    incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                            fiecarui trimestru, in limita de
                                            pana la 30% din valoarea
                                            contractului aferent trimestrului
  8. Manuale scolare                     a) existenta unor contracte ferme
                                            incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri in limita de
                                            pana la 30% din valoarea
                                            contractului, pentru plata
                                            anticipata a materialelor si a
                                            manoperei poligrafice
  9. Carti si publicatii, inclusiv       a) existenta unor contracte ferme
     cartile si publicatiile realizate      incheiate in conditiile legii
     prin comenzi de stat                b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea contractului,
                                            pentru plata anticipata a
                                            materialelor si a manoperei
                                            poligrafice
 10. Formulare tipizate cu regim special a) existenta unor contracte ferme
                                            incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea contractului,
                                            pentru plata anticipata a
                                            materialelor si a manoperei
                                            poligrafice
 11. Proteze si produse ortopedice       a) existenta unor contracte ferme
                                            incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri in limita de
                                            pana la 30% din valoarea
                                            contractului
 12. Proiecte, programe si actiuni       a) existenta unor contracte ferme
     realizate din bugetul Ministerului     incheiate in conditiile legii
     Informatiilor Publice               b) se pot acorda avansuri in limita de
                                            pana la 30% din sumele ce urmeaza sa
                                            fie alocate
 13. Proiecte, programe si actiuni       a) existenta unor contracte ferme
     realizate din bugetul                  incheiate in conditiile legii
     Ministerului Culturii si Cultelor   b) se pot acorda avansuri in limita de
                                            pana la 30% din valoarea
                                            contractului
 14. Proiecte, programe si actiuni       a) existenta unor contracte ferme
     realizate din bugetul                  incheiate in conditiile legii
     Secretariatului General al          b) se pot acorda avansuri de pana la
     Guvernului si aprobate prin            30% din valoarea contractului
     hotarari ale Guvernului

    II. Prestari de servicii

  1. Reparatii curente si capitale la    a) existenta unor contracte ferme
     bunurile apartinand institutiilor      incheiate in conditiile legii
     publice, inclusiv pentru cele       b) se pot acorda avansuri de pana la
     apartinand misiunilor diplomatice      20% din valoarea contractului
     ale Romaniei
  2. Lucrari privind imbunatatirea       a) existenta unor contracte ferme
     infrastructurii in transporturi        incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri lunare de
                                            pana la 30% din valoarea programului
                                            lunar de executie, conform
                                            graficului anexat la contract
  3. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     realizarea lucrarilor agricole         incheiate in conditiile legii
     pentru productia marfa livrata      b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea contractului
  4. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     organizarea participarii la            incheiate in conditiile legii
     manifestarile expozitionale         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea contractului
  5. Prestari de servicii privind        a) existenta unor contracte ferme
     lucrari de prospectiuni si             incheiate in conditiile legii
     explorari geologice                 b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                            fiecarui trimestru, in limita de
                                            pana la 25% din valoarea
                                            trimestriala a contractului
  6. Trimiteri la tratament balnear si   a) existenta unor contracte ferme
     odihna din bugetul asigurarilor        incheiate in conditiile legii
     sociale de stat                     b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                            fiecarei serii, in limita de pana la
                                            25% din valoarea contractului
                                            aferent seriei respective
  7. Servicii de consultanta si          a) existenta unor contracte ferme
     expertiza, contractate in              incheiate in conditiile legii
     conditiile legii                    b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            20% din valoarea anuala a
                                            contractului
  8. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     organizarea de concursuri si           incheiate in conditiile legii
     campionate internationale pentru    b) se pot acorda avansuri de pana la
     elevi si studenti                      30% din valoarea contractului
  9. Servicii de telefonie si            a) existenta unor contracte ferme
     telecomunicatii                        incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea totala a
                                            prestatiilor efectuate si facturate
                                            in trimestrul anterior
 10. Servicii de furnizare a energiei    a) existenta unor contracte ferme
     termice                                incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea prezumata a
                                            cantitatii de energie termica
                                            furnizate/consumate intr-o perioada
                                            de 30 de zile
 11. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     realizarea actiunilor din cadrul       incheiate in conditiile legii
     programelor pentru tineret ale      b) se pot acorda avansuri de pana la
     Ministerului Tineretului si            30% din valoarea contractului
     Sportului
 12. Prestari de servicii necesare       a) existenta unor contracte ferme
     pentru realizarea actiunilor si        incheiate in conditiile legii
     activitatilor sportive              b) se pot acorda avansuri de pana la
                                            30% din valoarea contractului
 13. Servicii contractate de casele de   a) existenta unor contracte ferme
     asigurari de sanatate cu farmaciile    incheiate in conditiile legii
     care functioneaza in structura unor b) se pot acorda avansuri lunare de
     unitati sanitare din ambulatoriul      pana la 30% din valoarea lunara a
     de specialitate din sistemul de        contractului
     aparare, ordine publica,
     siguranta nationala si autoritate
     judecatoreasca
 14. Servicii medicale contractate de    a) existenta unor contracte ferme
     centrele de referinta cu casele        incheiate in conditiile legii
     de asigurari de sanatate            b) se pot acorda avansuri lunare de
                                            pana la 30% din valoarea lunara a
                                            contractului

    III. Indeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe incheiate in baza acordurilor si conventiilor interguvernamentale

  1. Achizitionarea de utilaje si        a) existenta unor contracte ferme
     realizarea de lucrari de               incheiate in conditiile legii
     constructii-montaj in baza          b) se pot acorda avansuri de pana la
     contractelor externe incheiate         30% din valoarea contractului
     conform acordurilor si
     conventiilor interguvernamentale
  2. Achizitionarea de bunuri in baza    a) existenta unor contracte ferme
     contractelor externe incheiate         incheiate in conditiile legii
     conform acordurilor si conventiilor b) se pot acorda avansuri de pana la
     interguvernamentale                    30% din valoarea contractului
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                BANCA
    ..............................
             (denumirea)

           Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului

    Catre ......................................................................
                    (denumirea ordonatorului de credite si adresa completa)
    Denumirea contractului .....................................................
    In conformitate cu prevederile contractului mentionat mai sus, contractantul
................................................................................
                              (denumirea si adresa)
a constituit o garantie bancara in valoare de .................................,
                                                            (suma)
pentru returnarea avansului si repararea prejudiciilor ce ar putea aparea ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a acestuia.
    Prin prezenta ne obligam in mod neconditionat si irevocabil sa platim in
favoarea .......................................................................
                    (numele persoanei juridice care acorda avansul)
orice suma ceruta de acesta, la prima cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea si justificarea avansului, asa cum sunt acestea prevazute in contractul mentionat mai sus. Suma aferenta avansului se reduce periodic, corespunzator cu balanta regularizarilor efectuate in conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea persoanei juridice care a acordat avansul.
    Banca ...................................... nu va opera nici o retragere din aceasta garantie pana cand nu ne instiintati in scris ca avansul acordat in baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia.
    Prezenta garantie este valida si ramane in vigoare de la data platii avansului pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.
    Parafata de Banca ...................... in ziua ......... luna ........... anul .......... .

    Semnatura autorizataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 264/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 264 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 264/2003
Legea 500 2002
privind finantele publice
Hotărârea 952 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 660 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 587 1999
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 68 1998
pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 85 1997
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Hotărârea 586 2019
Hotărârea 658 2018
Hotărârea 621 2018
Hotărârea 629 2012
Hotărârea 1231 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
Hotărârea 874 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice
Metodologie - 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
Hotărârea 963 2009
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice
Hotărârea 693 2008
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 851 2003
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 264 2003
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu