E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 264 din 13 martie 2003    * Republicata

privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din  5 februarie 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 851/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.
    Hotararea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

    Art. 1
    (1) Ordonatorul de credite, in calitate de parte contractanta intr-un contract de achizitie publica sau intr-un contract de finantare, are dreptul sa efectueze plati in avans catre contractant, intr-un procent de pana la 30% din valoarea contractului.
    (2) Platile in avans se pot efectua intr-o singura transa sau in mai multe transe periodice, in functie de prevederile contractuale si in corelatie cu graficul de indeplinire a contractului respectiv.
    (3) In cazul in care acordarea avansului se efectueaza in mai multe transe, valoarea insumata a acestora nu poate depasi 30% din valoarea totala a contractului.
    Art. 2
    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de catre ordonatorii de credite sunt stabilite in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Ordonatorul de credite raspunde de:
    a) legalitatea, necesitatea si oportunitatea acordarii avansurilor;
    b) angajarea si respectarea utilizarii sumelor in raport cu destinatia stabilita potrivit angajamentelor legale incheiate;
    c) urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre beneficiarii de avansuri;
    d) efectuarea, trimestrial sau la incheierea fiecarei faze prevazute in contract, a regularizarilor in raport cu obligatiile asumate si efectiv realizate de catre beneficiarii de avansuri;
    e) recuperarea sumelor reprezentand plati in avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    Art. 4
    (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale si institutiile publice beneficiare de avansuri in conditiile prezentei hotarari sunt exceptate de la prevederile alin. (1).
    (3) Garantia de returnare a avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.
    (4) Modelul scrisorii de garantie bancara pentru returnarea avansului este prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Ordonatorul de credite acorda avansul numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au aceasta obligatie si numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor rezultate din contract.
    (2) Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.
    Art. 6
    (1) La efectuarea platilor pentru lucrarile executate, serviciile prestate si bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.
    (2) In cazul in care avansul se acorda in transe, acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.
    Art. 7
    (1) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotarari si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
    (2) In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a partii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de catre ordonatorul de credite se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere existente pentru creantele bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii.
    (3) In cazul in care recuperarea avansului acordat este programata sa se efectueze in anul bugetar urmator, potrivit dispozitiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, pana la finele anului bugetar curent in care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat.
    (4) Pentru avansurile primite in cursul unui an bugetar in cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la incheierea anului bugetar sa intocmeasca un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sa confirme utilizarea integrala si potrivit destinatiilor legale a avansului acordat.
    Art. 8
    (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din imprumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale, acordarea avansurilor se va putea realiza in conditiile prevazute in acordurile de imprumut convenite de partile contractante.
    (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile, acordarea avansurilor se va putea realiza in conditiile prevazute in memorandumurile de finantare.
    (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si in programele-nucleu de cercetare, acordarea sumelor reprezentand plati in avans si recuperarea acestora se fac in conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 9
    (1) In cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitatilor municipale cu finantare partiala din imprumuturi externe, in baza acordurilor incheiate de Romania cu organismele financiare internationale, pentru contractele incheiate cu finantare mixta din imprumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, in conditiile prevazute in contractele respective, potrivit acordurilor incheiate.
    (2) In cazul avansurilor acordate din imprumuturi externe si din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, dupa caz, recuperarea acestora se efectueaza potrivit prevederilor din contractele incheiate, in conditiile acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    Art. 10
    Este interzisa acordarea avansurilor beneficiarilor contractuali care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate in termenele stabilite.
    Art. 11
    Sumele reprezentand avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum si celorlalte reglementari privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.
    Art. 12
    Prevederile prezentei hotarari se aplica oricaror persoane juridice, pentru actiunile finantate din fonduri publice prevazute in anexa nr. 1, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.
    Art. 13
    (1) Ordonatorul de credite are obligatia sa numeasca un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice in conditiile prezentei hotarari.
    (2) Responsabilul tine evidenta avansurilor acordate si are obligatia de a le justifica, conform instructiunilor ordonatorului de credite.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 1

    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice

________________________________________________________________________________
Nr.  Actiuni si categorii de cheltuieli  Criterii, proceduri, limite maxime de
crt.                                     acordare a avansurilor
________________________________________________________________________________
  0                      1                                   2
________________________________________________________________________________
                         I. Realizari de lucrari

  1. Lucrari de investitii:
     - pentru proiectarea studiilor de   a) existenta unor contracte ferme
     prefezabilitate, a studiilor de     incheiate in conditiile legii
     fezabilitate a proiectului tehnic,  b) se pot acorda proiectantilor
     inclusiv a caietelor de sarcini,    avansuri de pana la 15% din valoarea
     precum si a detaliilor de executie, contractelor de proiectare respective
     elaborate potrivit prevederilor     c) se pot acorda executantilor avansuri
     legale                              de pana la 15% din valoarea prevazuta
     - la deschiderea finantarii si      in contract pentru primul an de
     inceperii executiei lucrarilor,     executie a lucrarilor
     cu respectarea prevederilor legale  d) se pot acorda executantilor, lunar,
     pentru investitiile finantate din   avansuri de pana la 30% din valoarea
     fonduri publice                     programului lunar de executie, conform
     - dupa deschiderea finantarii, pe   graficului anexat la contract
     durata executiei lucrarilor de
     investitii si pana la finalizarea
     acestora, cu respectarea duratelor
     de executie aprobate

  2. Programe, proiecte de               a) existenta unor contracte ferme
     cercetare-dezvoltare si actiuni     incheiate in conditiile legii
     cuprinse in Planul national si in   b) existenta contului sau subcontului
     programe-nucleu finantate din       deschis pe numele contractorului
     fonduri publice                     pentru program/proiect
                                         c) nominalizarea de catre contractor a
                                         persoanei responsabile: director de
                                         program responsabil de proiect
                                         d) aprobarea de catre autoritatea
                                         contractanta a cererii de plata a
                                         avansului, depusa de contractor
                                         e) se pot acorda avansuri la inceputul
                                         fiecarui trimestru, semestru sau al
                                         altei perioade prevazute in contractul
                                         de finantare, in limita de pana la 30%
                                         din valoarea prevazuta a se realiza in
                                         contract

  3. Teme si actiuni de cercetare        a) existenta unor contracte ferme
     stiintifica finantate sub forma     incheiate in conditiile legii
     de granturi, precum si programe,    b) se pot acorda avansuri in limita de
     proiecte de cercetare cuprinse in   pana la 30% din valoarea anuala a
     planurile sectoriale                grantului, programului/proiectului,
                                         prevazuta in contract

  4. Proiecte tehnologice inovative      a) existenta unor contracte ferme
                                         incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri pentru
                                         derularea contractului de cofinantare,
                                         in limita de pana la 30% din valoarea
                                         primei etape din graficul anual de
                                         lucrari prevazut a se finanta din
                                         fonduri publice

  5. Lucrari fundamentale urgente,       a) existenta unor contracte ferme
     propuse de sectiile de profil ale   incheiate in conditiile legii
     Academiei Romane                    b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului

  6. Programe si proiecte de dezvoltare  a) existenta unor contracte ferme
     regionala                           incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri pentru
                                         derularea contractului de cofinantare,
                                         in limita de pana la 30% din valoarea
                                         primei etape din graficul anual de
                                         lucrari prevazut a se finanta
                                         din fonduri publice

  7. Prospectiuni geologice de           a) existenta unor contracte ferme
     cercetare pentru descoperiri de     incheiate in conditiile legii
     zacaminte noi                       b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                         fiecarui trimestru, in limita de pana
                                         la 30% din valoarea contractului
                                         aferent trimestrului

  8. Manuale scolare                     a) existenta unor contracte ferme
                                         incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri in limita de
                                         pana la 30% din valoarea contractului,
                                         pentru plata anticipata a materialelor
                                         si a manoperei poligrafice

  9. Carti si publicatii, inclusiv       a) existenta unor contracte ferme
     cartile si publicatiile realizate   incheiate in conditiile legii
     prin comenzi de stat                b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului, pentru
                                         plata anticipata a materialelor si a
                                         manoperei poligrafice

 10. Formulare tipizate cu regim         a) existenta unor contracte ferme
     special                             incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului, pentru
                                         plata anticipata a materialelor si a
                                         manoperei poligrafice

 11. Proteze si produse ortopedice       a) existenta unor contracte ferme
                                         incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri in limita de
                                         pana la 30% din valoarea contractului

 12. Proiecte, programe si actiuni       a) existenta unor contracte ferme
     realizate din bugetul               incheiate in conditiile legii
     Secretariatului General al          b) se pot acorda avansuri in limita de
     Guvernului si al Agentiei pentru    pana la 30% din sumele ce urmeaza sa
     Strategii Guvernamentale            fie alocate

 13. Proiecte, programe si actiuni       a) existenta unor contracte ferme
     realizate din bugetul Ministerului  incheiate in conditiile legii
     Culturii si Cultelor                b) se pot acorda avansuri in limita de
                                         pana la 30% din valoarea contractului

 14. Proiecte, programe si actiuni       a) existenta unor contracte ferme
     realizate din bugetul               incheiate in conditiile legii
     Secretariatului General al          b) se pot acorda avansuri de pana la
     Guvernului si aprobate prin         30% din valoarea contractului
     hotarari ale Guvernului

                         II. Prestari de servicii

  1. Reparatii curente si capitale la    a) existenta unor contracte ferme
     bunurile apartinand institutiilor   incheiate in conditiile legii
     publice, inclusiv pentru cele       b) se pot acorda avansuri de pana la
     apartinand misiunilor diplomatice   20% din valoarea contractului
     ale Romaniei

  2. Lucrari privind imbunatatirea       a) existenta unor contracte ferme
     infrastructurii in transporturi     incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri lunare de
                                         pana la 30% din valoarea programului
                                         lunar de executie, conform graficului
                                         anexat la contract

  3. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     realizarea lucrarilor agricole      incheiate in conditiile legii
     pentru productia marfa livrata      b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului

  4. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     organizarea participarii la         incheiate in conditiile legii
     manifestarile expozitionale         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului

  5. Prestari de servicii privind        a) existenta unor contracte ferme
     lucrari de prospectiuni si          incheiate in conditiile legii
     explorari geologice                 b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                         fiecarui trimestru, in limita de pana
                                         la 25% din valoarea trimestriala a
                                         contractului

  6. Trimiteri la tratament balnear si   a) existenta unor contracte ferme
     odihna din bugetul asigurarilor     incheiate in conditiile legii
     sociale de stat                     b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                         fiecarei serii, in limita de pana la
                                         25% din valoarea contractului aferent
                                         seriei respective

  7. Servicii de consultanta si          a) existenta unor contracte ferme
     expertiza, contractate in           incheiate in conditiile legii
     conditiile legii                    b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         20% din valoarea anuala a contractului

  8. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     organizarea de concursuri si        incheiate in conditiile legii
     campionate internationale pentru    b) se pot acorda avansuri de pana la
     elevi si studenti                   30% din valoarea contractului

  9. Servicii de telefonie si            a) existenta unor contracte ferme
     telecomunicatii                     incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea totala a prestatiilor
                                         efectuate si facturate in trimestrul
                                         anterior

 10. Servicii de furnizare a energiei    a) existenta unor contracte ferme
     termice                             incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea prezumata a cantitatii
                                         de energie termica furnizate/consumate
                                         intr-o perioada de 30 de zile

 11. Prestari de servicii pentru         a) existenta unor contracte ferme
     realizarea actiunilor din cadrul    incheiate in conditiile legii
     programelor Ministerului Educatiei, b) se pot acorda avansuri de pana la
     Cercetarii si Tineretului           30% din valoarea contractului

 12. Prestari de servicii necesare       a) existenta unor contracte ferme
     pentru realizarea actiunilor si     incheiate in conditiile legii
     activitatilor sportive              b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului

 13. Servicii contractate de casele de   a) existenta unor contracte ferme
     asigurari de sanatate cu farmaciile incheiate in conditiile legii
     care functioneaza in structura      b) se pot acorda avansuri de pana la
     unor unitati sanitare din           30% din valoarea trimestriala a
     ambulatoriul de specialitate din    contractului
     sistemul de aparare, ordine
     publica, siguranta nationala si
     autoritate judecatoreasca

 14. Servicii medicale contractate de    a) existenta unor contracte ferme
     centrele de referinta cu casele de  incheiate in conditiile legii
     asigurari de sanatate               b) se pot acorda avansuri lunare de
                                         pana la 30% din valoarea lunara a
                                         contractului

 15. Servicii de traducere si editare    a) existenta unor contracte ferme
     in strainatate de opere literare,   incheiate in conditiile legii
     stiintifice, filozofice si tehnice  b) se pot acorda avansuri de pana la
     ale autorilor din Romania           30% din valoarea integrala a
                                         contractului, in conditiile legii

 16. Servicii de furnizare a energiei    a) existenta unor contracte ferme
     electrice                           incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea totala a livrarilor de
                                         energie electrica efectuate si
                                         facturate in trimestrul anterior

 17. Rechizite scolare                   a) existenta unor contracte ferme
                                         incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de pana la
                                         30% din valoarea contractului

 18. Servicii de consultanta si          a) existenta unor contracte ferme
     expertiza, instruire si             incheiate in conditiile legii
     perfectionare, contractate in       b) se pot acorda avansuri de pana la
     conditiile legii                    20% din valoarea contractului

 19. Lucrari pentru inchiderea           a) existenta unor contracte ferme
     minelor                             incheiate in conditiile legii
                                         b) se pot acorda executantilor, lunar,
                                         avansuri de pana la 30% din valoarea
                                         programului lunar de executie, conform
                                         graficului anexat la contract

    III. Indeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe
incheiate in baza acordurilor si conventiilor interguvernamentale

  1. Achizitionarea de utilaje si        a) existenta unor contracte ferme
     realizarea de lucrari de            incheiate in conditiile legii
     constructii-montaj in baza          b) se pot acorda avansuri de pana la
     contractelor externe incheiate      30% din valoarea contractului
     conform acordurilor si
     conventiilor interguvernamentale

  2. Achizitionarea de bunuri in baza    a) existenta unor contracte ferme
     contractelor externe incheiate      incheiate in conditiile legii
     conform acordurilor si conventiilor b) se pot acorda avansuri de pana la
     interguvernamentale                 30% din valoarea contractului

    ANEXA 2

             BANCA
    .........................
          (denumirea)

              Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului

    Catre .....................................................................
                 (denumirea ordonatorului de credite si adresa completa)
    Denumirea contractului ....................................................
    In conformitate cu prevederile contractului mentionat mai sus, contractantul
...................................... a constituit o garantie bancara in
       (denumirea si adresa)
valoare de ............., pentru returnarea avansului si repararea prejudiciilor
              (suma)
ce ar putea aparea ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a acestuia.
    Prin prezenta ne obligam in mod neconditionat si irevocabil sa platim in
favoarea ............................................... orice suma ceruta de
         (numele persoanei juridice care acorda avansul)
acesta, la prima cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea si justificarea avansului, asa cum sunt acestea prevazute in contractul mentionat mai sus. Suma aferenta avansului se reduce periodic, corespunzator cu balanta regularizarilor efectuate in conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea persoanei juridice care a acordat avansul.
    Banca ............................. nu va opera nici o retragere din aceasta garantie pana cand nu ne instiintati in scris ca avansul acordat in baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia.
    Prezenta garantie este valida si ramane in vigoare de la data platii avansului pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.
    Parafata de Banca ................... in ziua ......... luna ............... anul ....................

      Semnatura autorizataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 264/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 264 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 264/2003
Hotărârea 1231 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
Hotărârea 1451 2004
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 712 2004
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 525 2004
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Hotărârea 851 2003
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu