Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 11 din 24 ianuarie 2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul sanitar-veterinar in unitatile care produc alimente de origine animala

ACT EMIS DE:      AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 95 din 7 februarie 2007Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 925/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 65.323 din 23 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară menţionată la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii cadrului organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul sanitar-veterinar care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală şi în vederea stabilirii procedurii de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.

Art. 3. - Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale   Sanitare   Veterinare   şi   pentru   Siguranţa Alimentelor nr. 90/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar-veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 999 din 25 octombrie 2004.

Art. 6.  -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte cadrul organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul sanitar-veterinar care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală şi procedura de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE.

Art. 2. - (1) In aplicarea prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE.

(2) In sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a)   control oficial sanitar-veterinar - orice formă de control pe care îl efectuează personalul sanitar-veterinar pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor şi cu regulile de sănătate şi bunăstare a animalelor;

b)    personal sanitar-veterinar - personalul care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1;

c)   document justificativ - actul oficial întocmit de medicul veterinar şef de circumscripţie în baza căruia direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.

Art. 3. - Unităţile în care personalul sanitar-veterinar îşi desfăşoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 şi sunt definite la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 276/2006.

Art. 4. - Tarifele pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar al activităţilor din unităţile care produc alimente de origine animală sunt prevăzute la pct. II din anexa nr. 1.

Art. 5. - Unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 pot funcţiona numai dacă sunt supuse controalelor oficiale sanitar-veterinare şi achită tarifele prevăzute la pct. II din anexa nr. 1.

Art. 6. - In vederea asigurării controlului oficial sanitar-veterinar, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 încheie contracte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabilesc numărul de personal sanitar-veterinar necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activităţii acesteia, capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare.

(2)   Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnează circumscripţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în a cărei subordine se desfăşoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar a personalului sanitar-veterinar şi numesc medicul veterinar şef de circumscripţie.

(3)   Medicul veterinar şef de circumscripţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor întocmeşte prezenţa pentru personalul sanitar-veterinar oficial din subordine, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar din unitate şi îl depune la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 8. - (1) Sumele virate de către unităţi în contul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuării controalelor veterinare oficiale sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii.

(2) In limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, angajează personalul sanitar-veterinar necesar pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar oficial, precum şi pentru activităţile conexe, în unităţile menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau parţială, după caz.

(3) In cazul imposibilităţii asigurării controlului sanitar-veterinar oficial de către medicii veterinari încadraţi pe perioadă determinată în conformitate cu prevederile alin. (2), direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot angaja şi personal sanitar-veterinar pensionat.

Art. 9. - Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unităţilor documentele de plată pentru activitatea de control oficial efectuat în luna precedentă, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar de stat din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de medicul veterinar şef al circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine îşi desfăşoară activitatea.

Art. 10. - In vederea asigurării personalului sanitar-veterinar de specialitate pentru desfăşurarea corespunzătoare a controlului sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, unităţile comunică săptămânal direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, programul de activitate.

Art. 11. - Pentru buna desfăşurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unităţile asigură permanent condiţii optime pe întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilităţi pentru păstrarea sigiliilor şi documentelor sanitare veterinare în condiţii de securitate, echipament de lucru şi de protecţie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutător şi pun la dispoziţie medicilor veterinari toate documentele şi înregistrările solicitate.

Art. 12. - In ultima zi a lunii, medicul veterinar din unitate întocmeşte şi înaintează medicului veterinar şef de circumscripţie, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal pentru activitatea de control sanitar-veterinar desfăşurată de personalul sanitar-veterinar în unitate, pentru luna precedentă, şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.

Art. 13. - Unităţile virează în contul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele calculate pentru activitatea de control sanitar-veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar-veterinar în luna precedentă, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plată.

Art. 14. - Personalul sanitar-veterinar care realizează controlul în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar şef de circumscripţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, şi are, în principal, următoarele obligaţii:

a)     desfăşurarea activităţii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform altor prevederi legale în vigoare;

b)   desfăşurarea activităţii cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

c)  întocmeşte şi înaintează la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar şef de circumscripţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevăzute de reglementările în vigoare;

d)   păstrează confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 15. - In exercitarea atribuţiilor de serviciu, medicii veterinari angajaţi pe perioadă determinată efectuează certificarea sanitar-veterinară la produsele de origine animală la care se impune eliberarea certificatului sanitar-veterinar şi aplică mărcile de sănătate pe documentele comerciale care însoţesc produsele pe timpul transportului, întocmesc documente de prelevare a probelor în cadrul programului strategic, sechestru şi confiscare.

Art. 16. - Personalul sanitar-veterinar încadrat pe perioadă determinată poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, deciziile stabilite, documentele şi situaţiile întocmite.

Art. 17. - Refuzul unităţii de a semna cu direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, contractul pentru asigurarea şi finanţarea controlului sanitar-veterinar sau neplata la timp a sumelor stabilite conform prevederilor legale, precum şi neasigurarea condiţiilor necesare desfăşurării optime a activităţii sanitar-veterinare oficiale conduc la retragerea personalului sanitar-veterinar din unitate şi pierderea dreptului de funcţionare a acesteia până la intrarea în legalitate.

Art. 18. - Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă către medicii veterinari a sumelor ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar.

Art. 19. - (1) In cazul în care unitatea nu virează, în termen de două luni, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate.

(2) Până la soluţionarea litigiului de către instanţă unitatea nu mai beneficiază de personal sanitar-veterinar pentru controlul oficial sanitar-veterinar şi îşi pierde dreptul de funcţionare.

Art. 20. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1la norma sanitară veterinară

I. Categoriile de unităţi care produc alimente de origine animală pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control oficial sanitar-veterinar

A.   Carne de ungulate domestice (cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine):

1.  abator;

2.  unitate de tranşare.

B.  Carne de pasăre şi de lagomorfe:

1.  abator;

2.  unitate de tranşare.

C.  Carne de vânat de crescătorie:

1.  abator;

2.  unitate de tranşare.

D.  Carne de vânat sălbatic:

1.   unitate care manipulează carne de vânat sălbatic;

2.  unitate de tranşare.

E.   Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

1.  unitate pentru carne tocată;

2.  unitate pentru carne preparată;

3.  unitate pentru carne separată mecanic.

F.   Produse din carne:

1.  unitate de procesare;

2.  carmangerie;

3.  măcelărie.

G.   Peşte şi produse din pescuit:

1.    unitate   pentru   produse   proaspete   din   pescuit (cherhana);

2.  unitate de procesare a produselor din pescuit;

3.  piaţă de desfacere;

4.  centru de colectare a peştelui;

5.  punct de debarcare.

H. Lapte crud şi produse din lapte:

1.  unitate de procesare a laptelui materie primă;

2.  unitate de procesare a produselor din lapte.

I. Unităţi cu activităţi generale:

1.   depozit  frigorific   (independent)/depozite   pentru produse de origine animală.

2.  piaţă angro;

3.  unitate de reambalare.

II. Tarife percepute pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar al activităţilor din unităţile care produc alimente de origine animală

Activitatea

Specificaţia

Tariful

1. Abatorizare

a)  carne de vită de la:

-  bovine adulte

-  tineret bovin

b)  solipede şi ecvidee

c)  carne de porc, animale cu greutatea carcasei:

-  mai mică de 25 kg

-  egală sau mai mare de 25 kg

d)  carne de oaie şi carne de capră, animale cu greutatea carcasei:

-  mai mică de 12 kg

-  egală sau mai mare de 12 kg

e)  carne de pasăre:

-  pui broiler

-  găini şi bibilici

-  raţe şi gâşte

-  curci

-  carne de iepure de fermă

-  5 euro/animal

-  2 euro/animal

-  3 euro/animal

-  0,5 euro/animal

-   1 euro/animal

-  0,15 euro/animal

-  0,25 euro/animal

-  0,01 euro/animal

-  0,005 euro/animal

-  0,01 euro/animal

-  0,025 euro/animal

-  0,005 euro/animal

2. Tranşare

a)  carne de vită, carne de viţel, carne de porc,

carne de solipede/ecvidee, carne de oaie şi carne de capră

b)  carne de pasăre şi carne de iepure de fermă

c)  carne de vânat de fermă şi carne de vânat sălbatic:

-  păsări vânat mic şi vânat terestru

-  carne de ratite (struţ, emu, nandu)

-  carne de mistreţ şi de rumegătoare

-  2 euro/tonă

-   1,5 euro/tonă

-   1,5 euro/tonă

-  3 euro/tonă

-  2 euro/tonă

3. Procesarea cărnii

- produse din carne, carne tocată şi carne preparată

- 1 euro/tonă materie primă recepţionată

4. Procesarea cărnii de vânat

a)  păsări vânat mic

b)  vânat mic terestru

c)  ratite (struţ)

d)  mamifere terestre:

-  mistreţ

-  rumegătoare

-  0,005 euro/animal

-  0,01 euro/animal

-  0,5 euro/animal

-   1,5 euro/animal

-  0,5 euro/animal

5. Procesarea laptelui

- lapte materie primă intrat la procesare

-   1 euro/tonă până la 30 de tone

-  0,5 euro/tonă peste limita de 30 de tone

Activitatea

Specificaţia

Tariful

6. Producţia de peşte

a)  prima punere pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultura (punct de debarcare)

b)  prima vânzare pe piaţă de peşte (centru de colectare, piaţă de desfacere a peştelui)

c)  prima vânzare în cazul lipsei gradării sau al gradării insuficiente pentru prospeţime şi/sau dimensiune, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 103/76 şi ale Regulamentului nr. 104/76 (centru de colectare, piaţă de desfacere a peştelui)

d)  procesarea peştelui (unitate de procesare a produselor din pescuit, unitate de procesare a produselor din pescuit proaspete - cherhana)

-   1 euro/tonă pentru primele 50 de tone valorificate lunar

-  0,5 euro/tonă peste limita de 50 de tone

-  0,5 euro/tonă pentru primele 50 de tone recepţionate lunar

-  0,25 euro/tonă peste limita de 50 de tone

-   1 euro/tonă pentru primele 50 de tone valorificate lunar

-  0,5 euro/tonă peste limita de 50 de tone

-  0,5 euro/tonă de peşte intrat la procesare

7. Activităţi generale

- produse de origine animală recepţionate

- 1 euro/tonă de produse de origine animală recepţionate

NOTA:

-  în cazul unităţilor de procesare a cărnii cu sală de tranşare, pentru carnea intrată la tranşare se aplică doar tariful prevăzut la pct. 2;

-   pentru unităţile de procesare a cărnii independente fără abatorizare şi tranşare, carmangerii şi măcelării, se aplică doar tariful de la pct. 3;

-  în cazul în care în aceeaşi unitate se desfăşoară activităţi de abatorizare, tranşare şi procesare a cărnii, se aplică doar tarifele prevăzute la pct. î şi 2;

-  tariful pentru unităţile de procesare a cărnii nu poate fi mai mic de 100 euro/lună.

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

CONTRACT

nr................, încheiat la data de...............,

pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar

I. Baza legală

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2007.

II. Părţile contractante

Intre Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor..................... ..........................................................., cu sediul în ........................................, cod fiscal nr................, având contul nr................ deschis la ..................................,reprezentată prin director executiv ................................................., denumit în continuare prestator, şi Societatea Comercială ............................................................  - S.R.L., cu sediul în ......................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr................, C.U.I............................, cont IBAN nr.......................... deschis la ................................, reprezentată de ................................, în calitate de ................................, cu obiect de activitate ......................................,cod CAEN .................., denumită în continuare beneficiar, se încheie prezentul contract pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar pentru activitatea de producţie desfăşurată de beneficiar, cu respectarea următoarelor clauze:

III. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului constă în asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar de către prestator pentru activitatea de producţie pe care o desfăşoară beneficiarul în unitatea de procesare, conform prevederilor legale menţionate.

IV.  Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract se încheie pentru o perioadă determinată de ..............................., de la ..........................până la ..............., şi se prelungeşte de plin drept pentru o perioadă ......................................., dacă părţile nu solicită încetarea, în termen de 30 de zile, înaintea expirării termenului contractual.

V.  Preţul contractului

Art. 3. - (1) Tariful este cel prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2007. Plata acestui tarif se va face în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii.

(2)  Tariful se va plăti prin ordin de plată, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plată, pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar pentru marfa controlată în luna precedentă de personalul sanitar-veterinar oficial angajat de prestator pentru activitatea de control sanitar-veterinar oficial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(3)  Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă de către beneficiar a tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar oficial în alt mod decât cel stabilit prin prezentul contract.

(4)   Sumele aferente activităţii productive din luna precedentă se stabilesc pe baza documentului justificativ (decont) întocmit şi semnat de medicul veterinar oficial şi de reprezentantul legal al unităţii (beneficiarul) şi vizat de medicul veterinar şef al circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine directă îşi desfăşoară activitatea.

(5)   Nerespectarea termenelor de plată stabilite dă dreptul prestatorului de a calcula şi solicita penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(6)  Nu se vor percepe tarife pentru perioada în care beneficiarul, din motive obiective, nu desfăşoară activitate.

VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 4. - Prestatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

a)  să stabilească şi să asigure numărul de personal sanitar-veterinar oficial necesar beneficiarului în funcţie de specificul activităţii acestuia, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare;

b)  să desemneze circumscripţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în a cărei subordine directă se desfăşoară activitatea de control sanitar-veterinar de stat a personalului sanitar-veterinar;

c)  să numească medicul veterinar şef de circumscripţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

d)   să încaseze lunar sumele reprezentând contravaloarea activităţii productive desfăşurate, calculată conform tarifelor prevăzute la pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2007, virate de către beneficiar, ce trebuie gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii;

e)  să angajeze personal sanitar-veterinar de stat în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă determinată;

f)  în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează beneficiarului documentele de plată, vizate de cei în drept, pentru cantităţile de produse controlate de personalul sanitar-veterinar în luna precedentă şi confirmate de beneficiar; sumele se stabilesc pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar oficial din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de medicul veterinar şef de circumscripţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine directă îşi desfăşoară activitatea;

g)  în cazul în care unitatea nu virează direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ca urmare a efectuării controlului sanitar-veterinar, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea la plata sumelor datorate;

h) până la soluţionarea litigiului în instanţă unitatea nu mai beneficiază de control sanitar-veterinar şi îşi pierde dreptul de funcţionare;

i) în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu suma pretinsă de prestator, acesta înştiinţează prestatorul în termen de 5 zile de la data primirii facturii;

j) personalul sanitar-veterinar trebuie să păstreze confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate în raport cu persoanele terţe fizice şi juridice, în caz contrar obligându-se la repararea integrală a prejudiciului cauzat societăţii beneficiare prin nerespectarea acestei obligaţii.

Art. 5. - Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:

a)   anunţă prestatorul, printr-o adresă scrisă, cu privire la perioada în care unitatea nu desfăşoară activitatea;

b)   asigură permanent condiţii optime pe întregul flux tehnologic, necesare desfăşurării activităţii sanitare veterinare, conform prevederilor legale în vigoare;

c)  virează în contul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele calculate de aceasta pentru activitatea de control sanitar-veterinar oficial desfăşurată de personalul sanitar-veterinar în luna precedentă, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plată, dacă situaţia justificativă pe baza căreia au fost întocmite este semnată şi de beneficiar.

VII. Incetarea contractului

Art. 6. - (1) Prezentul contract îşi încetează efectele de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti competente, în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a)   beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment), iar procesul de producţie încetează;

b)  acordul de voinţă al părţilor semnatare;

c)  retragerea autorizaţiei de funcţionare.

(2)  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

(3)   Incetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

VIII. Forţa majoră

Art. 7. - (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.

(2)  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 72 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

(3)   Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice în scris încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. Notificări

Art.8. - In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

X. Litigii

Art. 9. - (1) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor, în termen de 10 zile de la apariţia lor.

(2) In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Până la soluţionarea litigiului unitatea nu mai beneficiază de control sanitar-veterinar de stat, motiv pentru care îşi pierde dreptul de funcţionare.

XI. Clauze finale

Art. 10. - (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

(2) Neplata la timp a sumelor stabilite conform documentelor justificative, depuse de prestator, precum şi neasigurarea de către beneficiar a condiţiilor necesare desfăşurării optime a activităţii sanitare veterinare oficiale conduc la retragerea personalului sanitar-veterinar de stat repartizat acestuia şi la pierderea dreptului de funcţionare a beneficiarului până la intrarea în legalitate.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

    

          Prestator                                                                          Beneficiar

Direcţia Sanitară Veterinară                                             Societatea Comercială şi pentru Siguranţa Alimentelor

     ...........................                                                                              ................................

Director executiv,                                                                      Reprezentant,

................................                                                                  ................................

Consilier juridic,

................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu