Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1093 din 23 august 1994

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 22 septembrie 1994


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    avand in vedere dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 22 iulie 1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului si prevederile art. 16 alin. 3 din Metodologia privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 390 din 4 august 1993,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, Directia de presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

              Ministru de stat,
            ministrul finantelor,
              Florin Georgescu

    ANEXA 1

                NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului

    In baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului, se emit urmatoarele norme metodologice:

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, se amana la plata pana la 30 iunie 1995 majorarile de intarziere prevazute de lege, datorate si neplatite de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate, calculate pana la data de 31 iulie 1994 inclusiv, pentru nevirarea la termenele scadente a obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.
    De amanarea prevazuta la alin. 1 beneficiaza numai acei agenti economici care, in perioada pentru care s-au calculat majorarile de intarziere, au avut lipsa de disponibilitati banesti cauzata de platile restante ale tertilor catre acestia.
    2. Majorarile de intarziere amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 se vor evidentia in contabilitatea agentilor economici, potrivit prevederilor legale in vigoare, in creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" prin debitul contului 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune", analitic 6711 "Despagubiri, amenzi si penalizari".
    3. Pentru a beneficia de amanarea la plata conform art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, agentii economici sunt obligati sa depuna, in termen de 60 de zile de la publicarea acestei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, la organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrati, situatia majorarilor de intarziere conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice.
    Organele fiscale prevazute la alin. 1 vor transmite directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, situatia prevazuta in anexa nr. 2, periodic, la un interval de 15 zile, care va face centralizarea acestora.
    4. Situatia majorarilor de intarziere depusa de fiecare agent economic, intocmita conform modelului din anexele nr. 1 si 2, va fi verificata, sub aspectul veridicitatii si al corectitudinii calculului majorarilor, numai cu ocazia controalelor ulterioare efectuate de organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor sau de organele de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz, iar in situatia constatarii de fapte ce constituie contraventii, organul fiscal aplica amenda prevazuta in art. 4 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994.
    Pentru a se evita aglomeratiile la organele fiscale, se vor organiza primirea si inregistrarea operativa a situatiei majorarilor de intarziere, sub rezerva verificarilor ulterioare, si centralizarea datelor respective pe unitati fiscale si pe total directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat.
    Situatia centralizata pe judet si municipiul Bucuresti, potrivit anexei nr. 1, va fi transmisa Ministerului Finantelor - Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului - pana la data de 30 noiembrie 1994.
    Neorganizarea in bune conditii a primirii si centralizarii situatiei majorarilor de intarziere, precum si netransmiterea pana la data de 30 noiembrie 1994 a acesteia vor atrage sanctiuni disciplinare in sarcina conducerilor organelor fiscale teritoriale si a persoanelor vinovate din cadrul acestora.
    5. Impozitele, taxele si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, restante si neplatite pana la 31 iulie 1994 inclusiv, pentru care s-au aminat la plata, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, majorarile de intarziere datorate pana la aceasta data sunt purtatoare, in continuare, de majorari de intarziere dupa data de 1 august 1994 si pana la achitarea efectiva a debitelor si se urmaresc potrivit legii.
    Nu beneficiaza de amanarea la plata a majorarilor de intarziere agentii economici pentru care Ministerul Finantelor sau organele fiscale teritoriale au aprobat, pana la 31 iulie 1994 inclusiv, reduceri la plata majorarilor de intarziere.
    6. Sumele reprezentand majorari de intarziere pentru care s-au acordat, potrivit legii, amanari sau esalonari de plata, care devin scadente total sau partial dupa data de 31 iulie 1994, conform inlesnirii acordate, li se aplica prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, pentru partea ramasa neachitata.
    Nu se mai aplica pana la data de 30 iunie 1995 inclusiv dispozitiile legale referitoare la normele de executare silita pentru toate sumele amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994. In acest sens, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale vor reanaliza, de la caz la caz, situatia dispozitiilor de incasare introduse in banci pana la data de 9 august 1994.
    7. Plata obligatiilor fiscale pentru stingerea datoriilor reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale statului, precum si a majorarilor aferente, se face de catre contribuabili, in ordinea vechimii, astfel:
    a) restantele din anii precedenti si majorarile de intarziere aferente, datorate potrivit legii;
    b) restantele anului curent si majorarile de intarziere aferente, datorate potrivit legii;
    c) sumele neajunse la scadenta.
    Fac exceptie de la lit. a) si b) majorarile amanate la plata prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1994 si impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata.
    In situatia in care contribuabilii nu efectueaza platile in aceasta ordine, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor pot inregistra sumele respective in evidentele nominale si centralizate, conform prevederilor alin. 1 si 2.
    Operatiunile de rectificare a platilor si de stingere a obligatiilor de plata vor fi aduse la cunostinta contribuabililor in scris, in termen de 5 zile.
    8. In cazul stingerii obligatiilor de plata potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, majorarile de intarziere prevazute de lege, calculate incepand cu 1 august 1994, pentru impozitele si taxele neplatite se datoreaza de catre agentii economici din ziua imediat urmatoare termenului legal de plata si inclusiv pana in ziua inregistrarii la organul fiscal a cererii de compensare.
    Pentru taxa pe valoarea adaugata si accize, cererea de compensare se va depune de agentii economici impreuna cu cererea de rambursare.
    Daca termenul stabilit pentru efectuarea platii impozitelor si taxelor sau pentru depunerea cererilor de compensare cade intr-o zi nelucratoare, majorarile de intarziere se datoreaza si se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare care urmeaza acesteia.

    ANEXA 1

     --------------
     |  ROMANIA   |
     |  --------  |
     |  |  MF  |  |
     |  --------  |
     | MINISTERUL |
     | FINANTELOR |
     --------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea agentului economic  ..............................................
(societatea comerciala sau regia autonoma)
  Sediul  .....................................................................
  Inregistrat la Registrul comertului sub nr.  ...............................
  Cod de inregistrare fiscala  ...............................................
  Nr. de inregistrare  .......................................................
-------------------------------------------------------------------------------
    Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului  .........................
    In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, va prezentam

                   SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, datorate si neplatite pana la 31 iulie 1994
-------------------------------------------------------------------------------
         Impozite, taxe si alte venituri cuvenite               Majorari de
Nr.      bugetului de stat, bugetelor locale si                  intarziere
crt.      bugetelor fondurilor speciale                            (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  0   |                       1                                 |      2
-------------------------------------------------------------------------------
   I.       Bugetul de stat                            total :  |
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1 | Impozit pe profit                                       |
------------------------------------------------------------------------------
  1.2 | Impozit pe salarii                                      |
------------------------------------------------------------------------------
  1.3 | Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice    |
      | si juridice nerezidente                                 |
------------------------------------------------------------------------------
  1.4 | Impozit pe dividendele societatii comerciale            |
------------------------------------------------------------------------------
  1.5 | I.C.M.                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.6 | Accize                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.7 | Impozit pe titei si gaze naturale - Legea nr. 42/1994   |
------------------------------------------------------------------------------
  1.8 | T.V.A.                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.9 | Impozit din vanzari de active                           |
-------------------------------------------------------------------------------
 1.10 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome        |
-------------------------------------------------------------------------------
 1.11 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat *)             |
      |                                     total din care :    |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
   II.             Bugetele locale                    total :   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.1 | Impozit pe profit                                       |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.2 | Impozit pe cladiri si terenuri de la persoanele         |
      | juridice                                                |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.3 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de        |
      | persoanele juridice                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.4 | Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.5 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome        |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.6 | Impozit pe spectacole                                   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.7 | Alte venituri cuvenite bugetelor locale *)              |
      |                                      total, din care :  |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
   III.            Bugetele fondurilor speciale         total : |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.1 | Contributii la fondul pentru cercetare-dezvoltare       |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.2 | Contributii la fondul pentru sanatate                   |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.3 | Contributii la fondul de risc si accident pentru        |
      | protectia speciala a persoanelor handicapate            |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.4 | Contributii la fondul pentru dezvoltarea sistemului     |
      | energetic                                               |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.5 | Contributii la fondul pentru modernizarea drumurilor    |
      | publice                                                 |
-------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL GENERAL (I+II+III)                     |
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Cu nominalizari conform anexei nr. 1 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994.
    Sumele calculate mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

    Conducatorul agentului economic,
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


                   Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
                        (numele, prenumele, functia, semnatura)


Data depunerii  .........................

    ANEXA 2

     --------------
     |   ROMANIA  |
     |  --------  |
     |  |  M F |  |
     |  --------  |
     | MINISTERUL |
     | FINANTELOR |
     --------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea agentului economic  ...............................................
(societatea comerciala sau regia autonoma)
  Sediul  .....................................................................
      Inregistrat la Registrul comertului sub nr.  ....................
       Cod de inregistrare fiscala  ....................................
       Nr. de inregistrare  ............................................
-------------------------------------------------------------------------------
    Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului  ...............................
    In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, va prezentam

                   SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat si la fondul pentru plata ajutorului de somaj, datorate si neplatite pana la 31 iulie 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.   |                                                         | Majorari de
crt.  |                 Contributii                             | intarziere
      |                                                         |   (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  1   | Contributii pentru asigurarile sociale de stat          |
-------------------------------------------------------------------------------
  2   | Contributii la fondul pentru pensia suplimentara        |
-------------------------------------------------------------------------------
  3   | Contributii la fondul pentru asigurari sociale ale      |
      | agricultorilor                                          |
-------------------------------------------------------------------------------
  4   | Contributii la fondul pentru plata ajutorului de somaj  |
-------------------------------------------------------------------------------
              TOTAL GENERAL                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

    Conducatorul agentului economic,
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


                 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
                      (numele, prenumele, functia, semnatura)


Data depunerii  .......................

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1093/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1093 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu