Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1093 din 23 august 1994

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 22 septembrie 1994


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    avand in vedere dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 22 iulie 1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului si prevederile art. 16 alin. 3 din Metodologia privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 390 din 4 august 1993,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, Directia de presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

              Ministru de stat,
            ministrul finantelor,
              Florin Georgescu

    ANEXA 1

                NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului

    In baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului, se emit urmatoarele norme metodologice:

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, se amana la plata pana la 30 iunie 1995 majorarile de intarziere prevazute de lege, datorate si neplatite de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate, calculate pana la data de 31 iulie 1994 inclusiv, pentru nevirarea la termenele scadente a obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.
    De amanarea prevazuta la alin. 1 beneficiaza numai acei agenti economici care, in perioada pentru care s-au calculat majorarile de intarziere, au avut lipsa de disponibilitati banesti cauzata de platile restante ale tertilor catre acestia.
    2. Majorarile de intarziere amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 se vor evidentia in contabilitatea agentilor economici, potrivit prevederilor legale in vigoare, in creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" prin debitul contului 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune", analitic 6711 "Despagubiri, amenzi si penalizari".
    3. Pentru a beneficia de amanarea la plata conform art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, agentii economici sunt obligati sa depuna, in termen de 60 de zile de la publicarea acestei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, la organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrati, situatia majorarilor de intarziere conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice.
    Organele fiscale prevazute la alin. 1 vor transmite directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, situatia prevazuta in anexa nr. 2, periodic, la un interval de 15 zile, care va face centralizarea acestora.
    4. Situatia majorarilor de intarziere depusa de fiecare agent economic, intocmita conform modelului din anexele nr. 1 si 2, va fi verificata, sub aspectul veridicitatii si al corectitudinii calculului majorarilor, numai cu ocazia controalelor ulterioare efectuate de organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor sau de organele de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz, iar in situatia constatarii de fapte ce constituie contraventii, organul fiscal aplica amenda prevazuta in art. 4 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994.
    Pentru a se evita aglomeratiile la organele fiscale, se vor organiza primirea si inregistrarea operativa a situatiei majorarilor de intarziere, sub rezerva verificarilor ulterioare, si centralizarea datelor respective pe unitati fiscale si pe total directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat.
    Situatia centralizata pe judet si municipiul Bucuresti, potrivit anexei nr. 1, va fi transmisa Ministerului Finantelor - Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului - pana la data de 30 noiembrie 1994.
    Neorganizarea in bune conditii a primirii si centralizarii situatiei majorarilor de intarziere, precum si netransmiterea pana la data de 30 noiembrie 1994 a acesteia vor atrage sanctiuni disciplinare in sarcina conducerilor organelor fiscale teritoriale si a persoanelor vinovate din cadrul acestora.
    5. Impozitele, taxele si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, restante si neplatite pana la 31 iulie 1994 inclusiv, pentru care s-au aminat la plata, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, majorarile de intarziere datorate pana la aceasta data sunt purtatoare, in continuare, de majorari de intarziere dupa data de 1 august 1994 si pana la achitarea efectiva a debitelor si se urmaresc potrivit legii.
    Nu beneficiaza de amanarea la plata a majorarilor de intarziere agentii economici pentru care Ministerul Finantelor sau organele fiscale teritoriale au aprobat, pana la 31 iulie 1994 inclusiv, reduceri la plata majorarilor de intarziere.
    6. Sumele reprezentand majorari de intarziere pentru care s-au acordat, potrivit legii, amanari sau esalonari de plata, care devin scadente total sau partial dupa data de 31 iulie 1994, conform inlesnirii acordate, li se aplica prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, pentru partea ramasa neachitata.
    Nu se mai aplica pana la data de 30 iunie 1995 inclusiv dispozitiile legale referitoare la normele de executare silita pentru toate sumele amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994. In acest sens, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale vor reanaliza, de la caz la caz, situatia dispozitiilor de incasare introduse in banci pana la data de 9 august 1994.
    7. Plata obligatiilor fiscale pentru stingerea datoriilor reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale statului, precum si a majorarilor aferente, se face de catre contribuabili, in ordinea vechimii, astfel:
    a) restantele din anii precedenti si majorarile de intarziere aferente, datorate potrivit legii;
    b) restantele anului curent si majorarile de intarziere aferente, datorate potrivit legii;
    c) sumele neajunse la scadenta.
    Fac exceptie de la lit. a) si b) majorarile amanate la plata prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1994 si impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata.
    In situatia in care contribuabilii nu efectueaza platile in aceasta ordine, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor pot inregistra sumele respective in evidentele nominale si centralizate, conform prevederilor alin. 1 si 2.
    Operatiunile de rectificare a platilor si de stingere a obligatiilor de plata vor fi aduse la cunostinta contribuabililor in scris, in termen de 5 zile.
    8. In cazul stingerii obligatiilor de plata potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, majorarile de intarziere prevazute de lege, calculate incepand cu 1 august 1994, pentru impozitele si taxele neplatite se datoreaza de catre agentii economici din ziua imediat urmatoare termenului legal de plata si inclusiv pana in ziua inregistrarii la organul fiscal a cererii de compensare.
    Pentru taxa pe valoarea adaugata si accize, cererea de compensare se va depune de agentii economici impreuna cu cererea de rambursare.
    Daca termenul stabilit pentru efectuarea platii impozitelor si taxelor sau pentru depunerea cererilor de compensare cade intr-o zi nelucratoare, majorarile de intarziere se datoreaza si se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare care urmeaza acesteia.

    ANEXA 1

     --------------
     |  ROMANIA   |
     |  --------  |
     |  |  MF  |  |
     |  --------  |
     | MINISTERUL |
     | FINANTELOR |
     --------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea agentului economic  ..............................................
(societatea comerciala sau regia autonoma)
  Sediul  .....................................................................
  Inregistrat la Registrul comertului sub nr.  ...............................
  Cod de inregistrare fiscala  ...............................................
  Nr. de inregistrare  .......................................................
-------------------------------------------------------------------------------
    Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului  .........................
    In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, va prezentam

                   SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, datorate si neplatite pana la 31 iulie 1994
-------------------------------------------------------------------------------
         Impozite, taxe si alte venituri cuvenite               Majorari de
Nr.      bugetului de stat, bugetelor locale si                  intarziere
crt.      bugetelor fondurilor speciale                            (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  0   |                       1                                 |      2
-------------------------------------------------------------------------------
   I.       Bugetul de stat                            total :  |
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1 | Impozit pe profit                                       |
------------------------------------------------------------------------------
  1.2 | Impozit pe salarii                                      |
------------------------------------------------------------------------------
  1.3 | Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice    |
      | si juridice nerezidente                                 |
------------------------------------------------------------------------------
  1.4 | Impozit pe dividendele societatii comerciale            |
------------------------------------------------------------------------------
  1.5 | I.C.M.                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.6 | Accize                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.7 | Impozit pe titei si gaze naturale - Legea nr. 42/1994   |
------------------------------------------------------------------------------
  1.8 | T.V.A.                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.9 | Impozit din vanzari de active                           |
-------------------------------------------------------------------------------
 1.10 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome        |
-------------------------------------------------------------------------------
 1.11 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat *)             |
      |                                     total din care :    |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
   II.             Bugetele locale                    total :   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.1 | Impozit pe profit                                       |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.2 | Impozit pe cladiri si terenuri de la persoanele         |
      | juridice                                                |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.3 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de        |
      | persoanele juridice                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.4 | Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.5 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome        |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.6 | Impozit pe spectacole                                   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.7 | Alte venituri cuvenite bugetelor locale *)              |
      |                                      total, din care :  |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
   III.            Bugetele fondurilor speciale         total : |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.1 | Contributii la fondul pentru cercetare-dezvoltare       |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.2 | Contributii la fondul pentru sanatate                   |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.3 | Contributii la fondul de risc si accident pentru        |
      | protectia speciala a persoanelor handicapate            |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.4 | Contributii la fondul pentru dezvoltarea sistemului     |
      | energetic                                               |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.5 | Contributii la fondul pentru modernizarea drumurilor    |
      | publice                                                 |
-------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL GENERAL (I+II+III)                     |
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Cu nominalizari conform anexei nr. 1 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994.
    Sumele calculate mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

    Conducatorul agentului economic,
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


                   Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
                        (numele, prenumele, functia, semnatura)


Data depunerii  .........................

    ANEXA 2

     --------------
     |   ROMANIA  |
     |  --------  |
     |  |  M F |  |
     |  --------  |
     | MINISTERUL |
     | FINANTELOR |
     --------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea agentului economic  ...............................................
(societatea comerciala sau regia autonoma)
  Sediul  .....................................................................
      Inregistrat la Registrul comertului sub nr.  ....................
       Cod de inregistrare fiscala  ....................................
       Nr. de inregistrare  ............................................
-------------------------------------------------------------------------------
    Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului  ...............................
    In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, va prezentam

                   SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat si la fondul pentru plata ajutorului de somaj, datorate si neplatite pana la 31 iulie 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.   |                                                         | Majorari de
crt.  |                 Contributii                             | intarziere
      |                                                         |   (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  1   | Contributii pentru asigurarile sociale de stat          |
-------------------------------------------------------------------------------
  2   | Contributii la fondul pentru pensia suplimentara        |
-------------------------------------------------------------------------------
  3   | Contributii la fondul pentru asigurari sociale ale      |
      | agricultorilor                                          |
-------------------------------------------------------------------------------
  4   | Contributii la fondul pentru plata ajutorului de somaj  |
-------------------------------------------------------------------------------
              TOTAL GENERAL                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

    Conducatorul agentului economic,
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


                 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
                      (numele, prenumele, functia, semnatura)


Data depunerii  .......................

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1093/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1093 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu