Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1093 din 23 august 1994

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 22 septembrie 1994


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    avand in vedere dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 22 iulie 1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului si prevederile art. 16 alin. 3 din Metodologia privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 390 din 4 august 1993,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, Directia de presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

              Ministru de stat,
            ministrul finantelor,
              Florin Georgescu

    ANEXA 1

                NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului

    In baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorarilor de intarziere si a unor sume restante datorate statului, se emit urmatoarele norme metodologice:

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, se amana la plata pana la 30 iunie 1995 majorarile de intarziere prevazute de lege, datorate si neplatite de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate, calculate pana la data de 31 iulie 1994 inclusiv, pentru nevirarea la termenele scadente a obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.
    De amanarea prevazuta la alin. 1 beneficiaza numai acei agenti economici care, in perioada pentru care s-au calculat majorarile de intarziere, au avut lipsa de disponibilitati banesti cauzata de platile restante ale tertilor catre acestia.
    2. Majorarile de intarziere amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 se vor evidentia in contabilitatea agentilor economici, potrivit prevederilor legale in vigoare, in creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" prin debitul contului 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune", analitic 6711 "Despagubiri, amenzi si penalizari".
    3. Pentru a beneficia de amanarea la plata conform art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, agentii economici sunt obligati sa depuna, in termen de 60 de zile de la publicarea acestei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, la organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrati, situatia majorarilor de intarziere conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice.
    Organele fiscale prevazute la alin. 1 vor transmite directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, situatia prevazuta in anexa nr. 2, periodic, la un interval de 15 zile, care va face centralizarea acestora.
    4. Situatia majorarilor de intarziere depusa de fiecare agent economic, intocmita conform modelului din anexele nr. 1 si 2, va fi verificata, sub aspectul veridicitatii si al corectitudinii calculului majorarilor, numai cu ocazia controalelor ulterioare efectuate de organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor sau de organele de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz, iar in situatia constatarii de fapte ce constituie contraventii, organul fiscal aplica amenda prevazuta in art. 4 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994.
    Pentru a se evita aglomeratiile la organele fiscale, se vor organiza primirea si inregistrarea operativa a situatiei majorarilor de intarziere, sub rezerva verificarilor ulterioare, si centralizarea datelor respective pe unitati fiscale si pe total directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat.
    Situatia centralizata pe judet si municipiul Bucuresti, potrivit anexei nr. 1, va fi transmisa Ministerului Finantelor - Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului - pana la data de 30 noiembrie 1994.
    Neorganizarea in bune conditii a primirii si centralizarii situatiei majorarilor de intarziere, precum si netransmiterea pana la data de 30 noiembrie 1994 a acesteia vor atrage sanctiuni disciplinare in sarcina conducerilor organelor fiscale teritoriale si a persoanelor vinovate din cadrul acestora.
    5. Impozitele, taxele si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, restante si neplatite pana la 31 iulie 1994 inclusiv, pentru care s-au aminat la plata, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, majorarile de intarziere datorate pana la aceasta data sunt purtatoare, in continuare, de majorari de intarziere dupa data de 1 august 1994 si pana la achitarea efectiva a debitelor si se urmaresc potrivit legii.
    Nu beneficiaza de amanarea la plata a majorarilor de intarziere agentii economici pentru care Ministerul Finantelor sau organele fiscale teritoriale au aprobat, pana la 31 iulie 1994 inclusiv, reduceri la plata majorarilor de intarziere.
    6. Sumele reprezentand majorari de intarziere pentru care s-au acordat, potrivit legii, amanari sau esalonari de plata, care devin scadente total sau partial dupa data de 31 iulie 1994, conform inlesnirii acordate, li se aplica prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, pentru partea ramasa neachitata.
    Nu se mai aplica pana la data de 30 iunie 1995 inclusiv dispozitiile legale referitoare la normele de executare silita pentru toate sumele amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994. In acest sens, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale vor reanaliza, de la caz la caz, situatia dispozitiilor de incasare introduse in banci pana la data de 9 august 1994.
    7. Plata obligatiilor fiscale pentru stingerea datoriilor reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale statului, precum si a majorarilor aferente, se face de catre contribuabili, in ordinea vechimii, astfel:
    a) restantele din anii precedenti si majorarile de intarziere aferente, datorate potrivit legii;
    b) restantele anului curent si majorarile de intarziere aferente, datorate potrivit legii;
    c) sumele neajunse la scadenta.
    Fac exceptie de la lit. a) si b) majorarile amanate la plata prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1994 si impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata.
    In situatia in care contribuabilii nu efectueaza platile in aceasta ordine, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor pot inregistra sumele respective in evidentele nominale si centralizate, conform prevederilor alin. 1 si 2.
    Operatiunile de rectificare a platilor si de stingere a obligatiilor de plata vor fi aduse la cunostinta contribuabililor in scris, in termen de 5 zile.
    8. In cazul stingerii obligatiilor de plata potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, majorarile de intarziere prevazute de lege, calculate incepand cu 1 august 1994, pentru impozitele si taxele neplatite se datoreaza de catre agentii economici din ziua imediat urmatoare termenului legal de plata si inclusiv pana in ziua inregistrarii la organul fiscal a cererii de compensare.
    Pentru taxa pe valoarea adaugata si accize, cererea de compensare se va depune de agentii economici impreuna cu cererea de rambursare.
    Daca termenul stabilit pentru efectuarea platii impozitelor si taxelor sau pentru depunerea cererilor de compensare cade intr-o zi nelucratoare, majorarile de intarziere se datoreaza si se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare care urmeaza acesteia.

    ANEXA 1

     --------------
     |  ROMANIA   |
     |  --------  |
     |  |  MF  |  |
     |  --------  |
     | MINISTERUL |
     | FINANTELOR |
     --------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea agentului economic  ..............................................
(societatea comerciala sau regia autonoma)
  Sediul  .....................................................................
  Inregistrat la Registrul comertului sub nr.  ...............................
  Cod de inregistrare fiscala  ...............................................
  Nr. de inregistrare  .......................................................
-------------------------------------------------------------------------------
    Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului  .........................
    In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, va prezentam

                   SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, datorate si neplatite pana la 31 iulie 1994
-------------------------------------------------------------------------------
         Impozite, taxe si alte venituri cuvenite               Majorari de
Nr.      bugetului de stat, bugetelor locale si                  intarziere
crt.      bugetelor fondurilor speciale                            (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  0   |                       1                                 |      2
-------------------------------------------------------------------------------
   I.       Bugetul de stat                            total :  |
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1 | Impozit pe profit                                       |
------------------------------------------------------------------------------
  1.2 | Impozit pe salarii                                      |
------------------------------------------------------------------------------
  1.3 | Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice    |
      | si juridice nerezidente                                 |
------------------------------------------------------------------------------
  1.4 | Impozit pe dividendele societatii comerciale            |
------------------------------------------------------------------------------
  1.5 | I.C.M.                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.6 | Accize                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.7 | Impozit pe titei si gaze naturale - Legea nr. 42/1994   |
------------------------------------------------------------------------------
  1.8 | T.V.A.                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  1.9 | Impozit din vanzari de active                           |
-------------------------------------------------------------------------------
 1.10 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome        |
-------------------------------------------------------------------------------
 1.11 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat *)             |
      |                                     total din care :    |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
   II.             Bugetele locale                    total :   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.1 | Impozit pe profit                                       |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.2 | Impozit pe cladiri si terenuri de la persoanele         |
      | juridice                                                |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.3 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de        |
      | persoanele juridice                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.4 | Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.5 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome        |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.6 | Impozit pe spectacole                                   |
-------------------------------------------------------------------------------
  2.7 | Alte venituri cuvenite bugetelor locale *)              |
      |                                      total, din care :  |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
      |                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------
   III.            Bugetele fondurilor speciale         total : |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.1 | Contributii la fondul pentru cercetare-dezvoltare       |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.2 | Contributii la fondul pentru sanatate                   |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.3 | Contributii la fondul de risc si accident pentru        |
      | protectia speciala a persoanelor handicapate            |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.4 | Contributii la fondul pentru dezvoltarea sistemului     |
      | energetic                                               |
-------------------------------------------------------------------------------
  3.5 | Contributii la fondul pentru modernizarea drumurilor    |
      | publice                                                 |
-------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL GENERAL (I+II+III)                     |
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Cu nominalizari conform anexei nr. 1 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994.
    Sumele calculate mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

    Conducatorul agentului economic,
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


                   Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
                        (numele, prenumele, functia, semnatura)


Data depunerii  .........................

    ANEXA 2

     --------------
     |   ROMANIA  |
     |  --------  |
     |  |  M F |  |
     |  --------  |
     | MINISTERUL |
     | FINANTELOR |
     --------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea agentului economic  ...............................................
(societatea comerciala sau regia autonoma)
  Sediul  .....................................................................
      Inregistrat la Registrul comertului sub nr.  ....................
       Cod de inregistrare fiscala  ....................................
       Nr. de inregistrare  ............................................
-------------------------------------------------------------------------------
    Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului  ...............................
    In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 28/1994, va prezentam

                   SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat si la fondul pentru plata ajutorului de somaj, datorate si neplatite pana la 31 iulie 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.   |                                                         | Majorari de
crt.  |                 Contributii                             | intarziere
      |                                                         |   (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  1   | Contributii pentru asigurarile sociale de stat          |
-------------------------------------------------------------------------------
  2   | Contributii la fondul pentru pensia suplimentara        |
-------------------------------------------------------------------------------
  3   | Contributii la fondul pentru asigurari sociale ale      |
      | agricultorilor                                          |
-------------------------------------------------------------------------------
  4   | Contributii la fondul pentru plata ajutorului de somaj  |
-------------------------------------------------------------------------------
              TOTAL GENERAL                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

    Conducatorul agentului economic,
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


                 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
                      (numele, prenumele, functia, semnatura)


Data depunerii  .......................

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1093/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1093 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu