Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.109 din 27.06.2018

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09 iulie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (2), ale art. 119 pct. 3 lit. b) şi ale art. 122 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1
(1) Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor respecta condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
Articolul 2Titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Henorel-Florin Soreaţă Bucureşti, 27 iunie 2018. Nr. 109. ANEXĂCONDIŢIILE-CADRU de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă. Articolul 2Obiectul Licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Articolul 3Nu fac obiectul Licenţei activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Articolul 4
(1) Titularul Licenţei este responsabil pentru respectarea prezentelor condiţii-cadru de valabilitate asociate Licenţei, denumite în continuare Condiţii.
(2) Titularul Licenţei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le-a pus la dispoziţia ANRE şi care au stat la baza acordării Licenţei.
(3) Titularul Licenţei răspunde pentru operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.
Articolul 5
(1) În sensul prezentelor Condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)SCADA - sistem de comandă control al SI şi de achiziţie de date; c)SI - sistem de înmagazinare subterană a gazelor naturale; d)PT - proiect tehnic; e)Lege -
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; f)Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Abrevierile şi termenii la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege. Articolul 6Titularul Licenţei nu poate deţine, simultan, două sau mai multe licenţe pentru activitatea de operare a SI. Capitolul IIDrepturi ale titularului Licenţei Articolul 7Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a opera SI utilizând obiectivele necesare desfăşurării activităţii, în condiţiile Legii. Articolul 8Titularul Licenţei beneficiază de drepturile prevăzute în Lege asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea obiectivelor aferente SI. Articolul 9Titularul Licenţei are dreptul să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi tariful pentru activităţi conexe, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice. Articolul 10Pentru menţinerea parametrilor tehnici ai SI şi pentru acoperirea consumului tehnologic, titularul Licenţei achiziţionează cantităţile necesare de gaze naturale, în condiţiile pieţei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 11
(1) Titularul Licenţei are dreptul să urmărească lucrările de execuţie şi să realizeze recepţia instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, în cazul unor noi depozite, pentru care ANRE nu a acordat unui operator economic licenţă de operare a SI, conform prevederilor legale.
(2) Prestarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contracte încheiate cu titularii de acorduri petroliere de concesiune a bunurilor proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de înmagazinare, precum şi a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale.
Articolul 12Titularul Licenţei are dreptul să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE. Articolul 13Titularul Licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piaţa gazelor naturale orice informaţii referitoare la activitatea de înmagazinare, necesare menţinerii siguranţei fizice şi funcţionale a SI pe care titularul Licenţei îl operează.
Capitolul IIIObligaţii ale titularului Licenţei Articolul 14
(1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va respecta prevederile:a)Licenţei împreună cu condiţiile asociate acesteia; b)Legii; c)reglementărilor emise de ANRE; d)regulamentelor europene; e)Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale.
(2) La solicitarea ANRE sau conform prevederilor cadrului legal şi de reglementare în vigoare, titularul Licenţei este obligat să elaboreze sau să participe la elaborarea sau modificarea reglementărilor care urmează a fi aprobate de ANRE.
(3) Titularul Licenţei are obligaţia de a transmite ANRE procedurile privitoare la desfăşurarea activităţilor proprii, dacă acestea instituie obligaţii către terţi.
Articolul 15Titularul Licenţei are obligaţia să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului. Articolul 16
(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a desfăşura următoarele activităţi specifice Licenţei în cadrul organizării proprii:a)reparaţii curente; b)verificări, revizii şi întreţinere obiective aferente SI; c)detectări pierderi gaze; d)efectuare recepţii şi puneri în funcţiune pentru obiective aferente SI; e)urmărirea lucrărilor pentru obiective aferente SI; f)efectuarea manevrelor aferente SI; g)exploatarea obiectivelor aferente SI; h)accesul şi racordarea la SI; i)rezervarea de capacitate pentru terţi; j)verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice pentru obiective aferente SI prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE; k)menţinerea parametrilor operaţionali ai SI pentru asigurarea permanentă a echilibrului fizic al SNT; l)primirea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor; m)recepţia/predarea cantitativă şi calitativă a gazelor naturale la intrarea/ieşirea în/din SI; n)evidenţa sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale; o)evidenţa parametrilor tehnologici şi de calitate ai gazelor naturale.
(2) Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţi pentru desfăşurarea altor activităţi intrând sub incidenţa Licenţei, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Selectarea operatorilor economici cu care se vor încheia aceste contracte se face în sistem concurenţial, în condiţiile legii.
Articolul 17Titularul Licenţei are obligaţia de a asigura în condiţii egale şi nediscriminatorii accesul terţilor la SI. Articolul 18Titularul Licenţei are obligaţia de a face publică lista instalaţiilor de înmagazinare sau a unor părţi din acestea care sunt oferite spre acces terţilor, precum şi listele finale de alocare şi realocare a capacităţilor pe depozite. Articolul 19Titularul Licenţei are obligaţia de a elabora şi de a face publice procedurile proprii de acordare a accesului la SI. Articolul 20Titularul Licenţei este obligat să elaboreze şi să trimită spre aprobare ANRE planurile de investiţii pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează; aceste planuri se actualizează anual până la sfârşitul lunii decembrie. Articolul 21Titularul Licenţei are obligaţia să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public. Articolul 22În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea SI în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului, titularul Licenţei este obligat să realizeze: a)dezvoltarea SI la capacităţile impuse prin strategia naţională pe termen mediu şi lung, cu respectarea prevederilor din acordurile petroliere de concesiune; b)dotarea SI cu echipamente de protecţie şi automatizare, care să permită izolarea rapidă şi eficientă a defectelor şi evitarea extinderii efectelor acestora; c)modernizarea infrastructurii specifice, necesară funcţionării optime a SI; d)respectarea condiţiilor impuse de ANRE în sectorul gazelor naturale, protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile de acces la bazele de date. Articolul 23La primirea oricărei cereri privind accesul la capacităţile de înmagazinare din cadrul SI, titularul Licenţei trebuie să facă o ofertă, conform legislaţiei în vigoare. În cazul acceptării acesteia, se va încheia un contract cu solicitantul. Articolul 24În desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul Licenţei, titularul Licenţei asigură îndeplinirea indicatorilor de calitate a gazelor naturale şi a cerinţelor privind siguranţa şi disponibilitatea pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale. Articolul 25Titularul Licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta un sistem SCADA centralizat care să permită monitorizarea şi conducerea operativă a funcţionării SI. Titularului Licenţei îi revin următoarele obligaţii: a)echiparea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor SCADA din componenţa SI, corelate cu cerinţele tehnice şi tehnologice prestabilite, aferente procesului de injecţie/extracţie; b)asigurarea conectării punctelor de achiziţie a datelor la sistemul de telecomunicaţii, în aşa fel încât acestea să fie accesibile dispeceratului naţional. Articolul 26Titularul Licenţei va asigura măsurarea cantităţilor de gaze naturale înmagazinate şi extrase din depozite în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România şi cu reglementările metrologice în vigoare. Articolul 27Titularul Licenţei va asigura sisteme/echipamente de măsurare a gazelor naturale care deţin aprobările metrologice cerute de legislaţia în vigoare. Articolul 28Titularul Licenţei asigură verificarea şi întreţinerea periodică a sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale din SI, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar. Articolul 29Titularul Licenţei va asigura, conform prevederilor din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, accesul beneficiarilor serviciului de înmagazinare (producători, furnizori, operator de transport) la verificarea echipamentelor de măsurare a gazelor naturale care aparţin acestuia. Articolul 30Titularul Licenţei va desfăşura activitatea autorizată prin Licenţă, în condiţii nediscriminatorii, asigurând un mediu concurenţial corect. Articolul 31Pentru activităţile ce fac obiectul Licenţei, în conformitate cu prevederile din Lege, precum şi cu prevederile legale specifice sectorului gazelor naturale, titularul Licenţei are obligaţia să ţină, în sistemul de contabilitate internă, evidenţe contabile separate, atât pe tipuri de activităţi desfăşurate, cât şi pentru fiecare dintre activităţile reglementate desfăşurate. Articolul 32
(1) Titularul Licenţei care face parte dintr-un operator integrat pe verticală trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul de luare a deciziilor faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul, distribuţia sau înmagazinarea de gaze naturale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai cu privire la instalaţiile de înmagazinare ale titularului Licenţei care sunt necesare din punct de vedere tehnic şi/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem în scopul alimentării clienţilor, în conformitate cu reglementările specifice.
Articolul 33Titularul Licenţei se va asigura că nu are loc subvenţionarea încrucişată între activităţile care fac obiectul Licenţei şi alte activităţi ale titularului Licenţei sau alţi operatori economici asociaţi/operatori economici afiliaţi ai titularului Licenţei sau alţi titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine, la un moment dat, acţiuni la titularul Licenţei. Articolul 34Titularul Licenţei va furniza ANRE toate datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale. Articolul 35
(1) Titularul Licenţei se va asigura că informaţiile obţinute de acesta în cursul desfăşurării activităţii ce face obiectul Licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform prevederilor Legii. Obligaţia de confidenţialitate care revine titularului Licenţei nu va aduce atingere dreptului operatorilor economici afiliaţi sau asociaţi cu titularul Licenţei de a efectua consolidarea conturilor în conformitate cu reglementările naţionale sau cu privire la piaţa de capital aplicabile acestor operatori economici afiliaţi sau asociaţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile când:a)se obţine consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei; b)informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor care fac obiectul Licenţei.
(3) Prevederile de la alin. (1) şi (2) se aplică şi în raport cu operatorii economici asociaţi titularului Licenţei, care ar putea dobândi, prin utilizarea acestor informaţii, avantaje nejustificate pe piaţa gazelor naturale sau ar putea crea avantaje comerciale nejustificate unor terţi, prin divulgarea informaţiilor către aceştia.
Articolul 36Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii. Articolul 37
(1) Titularul Licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, în urma cărora:a)activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane; b)acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/ transformarea îşi produce efectele.
(3) ANRE va comunica titularului Licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Licenţei.
(4) Titularul Licenţei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.
Articolul 38Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de: a)schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare; b)schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social; c)schimbare a formei juridice; d)schimbare a datelor de contact; e)fuziune/divizare/transformare. Articolul 39Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă: a)aceasta aparţine în totalitate titularului Licenţei; b)titularul Licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia; c)aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Licenţei. Articolul 40În desfăşurarea activităţii de operare a SI, titularului Licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de operare a SI, având obligaţia de a respecta prevederile legale referitoare la concurenţă. Articolul 41Titularului Licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate. Articolul 42Titularul Licenţei are obligaţia să asigure conducerea prin dispecer a SI. Titularul Licenţei organizează şi desfăşoară activitatea dispeceratului, în conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.
Capitolul IVAsigurarea resurselor umane şi materiale Articolul 43
(1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei asigură personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială aferentă îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea de operare a SI.
(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Licenţei.
Capitolul VActivităţi conexe Articolul 44Titularul Licenţei are obligaţia să desfăşoare activităţile conexe celei de operare a SI care sunt definite în reglementările ANRE, în limitele următoarelor activităţi:

(i) emiterea avizelor referitoare la SI, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
(ii) deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, realizată la cererea şi în beneficiul clientului, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranţă/securitate;
(iii) emitere copii ale documentelor prevăzute la (i), deţinute de operatori SI.

Capitolul VISancţiuni Articolul 45Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii se sancţionează potrivit Legii. Capitolul VIISuspendarea/Retragerea Licenţei Articolul 46
(1) ANRE poate suspenda/retrage Licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
(2) ANRE comunică titularului Licenţei suspendarea/ retragerea Licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Licenţei după ce titularul Licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.
(4) ANRE notifică în scris titularului Licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.
(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Licenţei, titularul Licenţei poate transmite ANRE o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Licenţei.
(6) Notificarea prealabilă din partea ANRE nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Licenţei se face ca urmare a solicitării titularului Licenţei sau în cazul falimentului acestuia.
Capitolul VIIIModificarea licenţei Articolul 47
(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Licenţei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Licenţa, procedând conform prevederilor Regulamentului.
(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a)modificarea Licenţei; b)acordarea unei licenţe noi.
Articolul 48Modificările Licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare şi secundare, a hotărârilor judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale vor fi notificate titularului Licenţei conform prevederilor Regulamentului. Articolul 49
(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a solicita ANRE modificarea Licenţei anual, la data de 31 ianuarie, pentru obiectivele SI rezultate din dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea SI din anul anterior.
(2) Caracteristicile tehnice aferente SI sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele Condiţii.
Capitolul IXCăi de comunicare Articolul 50
(1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.
(2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
Capitolul XTarife şi contribuţii Articolul 51
(1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va plăti contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea Licenţei.
(2) În cazul în care titularul Licenţei nu plăteşte sumele datorate conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE poate retrage Licenţa.
ANEXĂla condiţiile-cadru Informaţii privind caracteristicile tehnice ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale Tabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)

Nr. crt. Nr. identificare PT Denumire completă PT Operatorul economic care a elaborat PT Diametru [mm] Lungime [km] Debit maxim [mc/h] Presiunea maximă admisibilă de operare [bar] Punctele de delimitare a conductei Tipul conductei [A/C] An PIF

Tabelul nr. 2 - S.M./Panouri măsurare

Nr. crt. Nr. identificare PT Denumire completă PT Operatorul economic care a elaborat PT Debit maxim [mc/h] Presiunea de intrare [bar] Presiunea de ieşire [bar] Tipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.) Alte instalaţii (calorimetru, gazcromatografe etc.) An PIF

Tabelul nr. 3 - Staţii comprimare

Nr. crt. Nr. identificare PT Denumire completă PT Operatorul economic care a elaborat PT Debit maxim [mc/h] Presiunea aspiraţie [bar] Presiunea refulare [bar] Caracteristici tehnice ale staţiei Nr. agregate Tip agregate An PIF

Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare

Nr. crt. Nr. identificare PT Denumire completă PT Operatorul economic care a elaborat PT Tip Presiune [bar] Debit maxim [mc/h] An PIF

Tabelul nr. 5 - Caracteristici sonde

Nr. crt. Nr. identificare sondă Tip sondă Debit [mc/h] Debit maxim [mc/h]
injecţie extracţie


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 109/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 109 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 109/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu